Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

TEXTE SK

EURÓPSKA RADA- ZÁVERY
V Bruseli, 1. - 2. MARCA 2012

Delegáciám v prílohe zasielame závery Európskej rady (1.-2. marca 2012).

________________________

Európska rada rokovala o vykonávaní hospodárskej stratégie EÚ. V tejto stratégii sa presadzuje pokračovanie fiškálnej konsolidácie, ako aj rozhodné opatrenia na podporu rastu a zamestnanosti; udržateľný rast a zamestnanosť nie je možné zakladať na deficite a nadmerných úrovniach zadlženosti. Opatrenia prijaté na stabilizáciu situácie v eurozóne prinášajú výsledky.

Európska rada schválila päť priorít na rok 2012, ktoré sa uvádzajú v ročnom prieskume rastu, ktorý vypracovala Komisia. Venovala sa opatreniam, ktoré sa majú prijať na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty musia rýchlejšie pokročiť v dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 a zvýšiť svoje úsilie v prípade reforiem prijímaných na základe odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2011. Očakáva sa od nich, že vo svojich národných programoch reforiem a programoch stability alebo konvergenčných programoch uvedú opatrenia, ktoré majú v úmysle prijať na tento účel. Európska rada tiež rokovala o krokoch, ktoré je potrebné prijať na úrovni EÚ, s cieľom zintenzívniť úsilie zamerané na dobudovanie jednotného trhu a všetkých jeho vnútorných aj vonkajších aspektov a podporiť inováciu a výskum.

Popri zasadnutí Európskej rady zúčastnené členské štáty podpísali Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii.

Európska rada stanovila priority EÚ na nadchádzajúce stretnutie skupiny G20 a konferenciu OSN Rio+20, pričom osobitne zdôraznila opatrenia a reformy podporujúce rast.

Zhodnotila vývoj situácie v súvislosti s arabskou jarou a stanovila usmernenia pre budúci postup EÚ na podporu tohto procesu.

Európska rada udelila Srbsku štatút kandidátskej krajiny.

Dohodla sa, že Rada by sa mala vrátiť k otázke pristúpenia Bulharska a Rumunska k schengenskému priestoru, aby mohla prijať rozhodnutie v septembri.

Napokon Európska rada opätovne zvolila Hermana Van Rompuya za svojho predsedu.

I. HOSPODÁRSKA POLITIKA

 • Európska únia prijíma všetky nevyhnutné opatrenia, aby vrátila Európu späť na cestu rastu a zamestnanosti. Vyžaduje si to dvojstranný prístup, ktorý bude zahŕňať opatrenia na zabezpečenie finančnej stability a fiškálnej konsolidácie, ako aj opatrenia na posilnenie rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

 • Európa 2020 je európska stratégia pre zamestnanosť a rast a je komplexnou odpoveďou Európy na výzvy, pred ktorými stojí. Najmä päť cieľov stanovených pre rok 2020 je aj naďalej plne relevantných a aj v budúcnosti budú vodidlom pre opatrenia členských štátov a Únie na podporu zamestnanosti, zlepšenie podmienok pre inováciu, výskum a vývoj, splnenie našich cieľov v oblasti zmeny klímy a energetiky, zvýšenie úrovne vzdelania a na podporu sociálneho začlenenia, najmä prostredníctvom znižovania chudoby.

 • Dosiaľ vyvinuté úsilie však na splnenie väčšiny týchto cieľov nepostačuje. Je preto naliehavo potrebné sústrediť sa na vykonávanie reforiem a venovať pri tom osobitnú pozornosť opatreniam, ktoré zamestnanosť a rast ovplyvňujú v krátkodobom horizonte.

 • Európska rada schválila na rok 2012 päť priorít stanovených v ročnom prieskume rastu, ktorý vypracovala Komisia, v súvislosti s opatreniami, ktoré sa majú prijať na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni:

 • presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie, ktorá bude podporovať rast,

 • obnovenie normálneho poskytovania úverov do ekonomiky,

 • podpora rastu a konkurencieschopnosti,

 • riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy a

 • modernizácia verejnej správy.

Opatrenia na vnútroštátnej úrovni

 • Európska rada prerokovala predbežné zistenia a najlepšie postupy, pokiaľ ide o vykonávanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2011 a realizáciu záväzkov v rámci Paktu Euro Plus.

 • Všetky členské štáty prijali významné opatrenia, avšak ako sa uvádza v ročnom prieskume rastu, ktorý vypracovala Komisia, ako aj v správe predsedníctva o európskom semestri, reformy v niektorých oblastiach zaostávajú a ich vykonávanie je nerovnomerné.

 • Okrem toho sa v nedávnej správe Komisie o mechanizme varovania, ktorý predstavuje prvý krok nového postupu na prevenciu a nápravu makroekonomických nerovnováh, uvádzajú niektoré výzvy a možné riziká vyplývajúce z makroekonomických nerovnováh v niektorých členských štátoch. Rada správu dôsledne preskúma. Európska rada vyzýva Radu a Komisiu, aby úplne, efektívne a urýchlene uplatnila tento postup, pričom členské štáty vyzýva, aby v tejto súvislosti vykonali príslušné kroky.

 • Základnou podmienkou návratu k vyššiemu rastu a zamestnanosti je fiškálna konsolidácia. Musí byť diferencovaná v závislosti od situácie v jednotlivých členských štátoch. Všetky členské štáty by mali naďalej dodržiavať svoje záväzky v zmysle pravidiel Paktu stability a rastu, ktorý umožňuje, aby automatické stabilizátory pôsobili v rámci dohodnutého spôsobu štrukturálnej fiškálnej úpravy, pričom sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť verejných financií. Krajiny, ktoré využívajú program pomoci, by sa mali pridržiavať cieľov a štrukturálnych reforiem dohodnutých v programe. Podobne, členské štáty, ktoré sú pod tlakom trhu, by mali splniť dohodnuté rozpočtové ciele a byť pripravené realizovať v prípade potreby ďalšie konsolidačné opatrenia. Pri vynakladaní konsolidačného úsilia sa osobitná pozornosť musí venovať prioritizácii výdavkov, ktoré sú investíciou do budúceho rastu, s osobitným dôrazom na vzdelávanie, výskum a inováciu.

 • K fiškálnej konsolidácii a rastu môže prispieť daňová politika. V súlade so závermi Rady z 21. februára, uznávajúc právomoci členských štátov v tejto oblasti, Európska rada vyzýva členské štáty, aby podľa potreby preskúmali svoje daňové systémy s cieľom zvýšiť ich efektívnosť a účinnosť, odstrániť neodôvodnené výnimky, rozšíriť základ dane, presunúť daňové zaťaženie z práce do iných oblastí, zlepšiť efektívnosť výberu daní a bojovať proti daňovým únikom. Rada a Komisia sa vyzývajú, aby urýchlene vypracovali konkrétne spôsoby, ako zlepšiť boj proti daňovým podvodom a únikom, a to aj v súvislosti s tretími krajinami, a aby do júna 2012 podali správu.

 • Dosiahnuť 75 % mieru zamestnanosti do roku 2020 si žiada rázne opatrenia. Smerovania, ktoré 30. januára stanovili hlavy štátov alebo predsedovia vlád, predstavujú pre členské štáty ďalšie špecifické usmernenie, najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí a vypracovanie národných plánov zamestnanosti v rámci národných programov reforiem. Riešenie problému chudoby a sociálneho vylúčenia si vyžaduje realizáciu stratégií aktívneho začleňovania, ktoré by mali zahŕňať aktivačné opatrenia v oblasti trhu práce. Členské štáty by v súlade so závermi Rady zo 17. februára 2012, rešpektujúc úlohu sociálnych partnerov a vnútroštátnych systémov tvorby miezd, mali:

 • zvýšiť úsilie, aby bolo prijímanie pracovníkov pre zamestnávateľov jednoduchšie a atraktívnejšie, a to podľa potreby zlepšením mechanizmov stanovovania miezd,

 • odstrániť prekážky vytvárania nových pracovných miest a

 • vykonávať aktívne politiky na trhu práce, najmä s cieľom posilniť účasť mladých ľudí, žien a starších pracovníkov.

 • Európska rada so záujmom očakáva balík opatrení pre zamestnanosť, ktorý má Komisia čoskoro predložiť a ktorý sa sústreďuje na posilnenie rastu prostredníctvom mobilizácie pracovných síl v Európe, podporu vytvárania pracovných miest v kľúčových odvetviach hospodárstva, zlepšenie riadenia potrieb týkajúcich sa zručností, podporu zmien postavenia na trhu práce a na zlepšenie geografickej mobility. Zdôrazňuje, že je dôležité pokročiť v zlepšovaní vzájomného uznávania odborných kvalifikácií, znižovaní počtu regulovaných profesií a odstraňovaní neopodstatnených regulačných prekážok.

 • Je mimoriadne dôležité, aby členské štáty v plnom rozsahu transformovali tieto priority a výzvy do presnejších, funkčnejších a lepšie merateľných záväzkov vo svojich národných programoch reforiem, programoch stability alebo konvergenčných programoch. Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na Pakte Euro Plus, by mali na dosiahnutie jeho cieľov prijať aj ďalšie záväzky zamerané na niekoľko kľúčových, včasných a merateľných reforiem.

 • V rámci tohto procesu, v ktorom zohrávajú významnú úlohu sociálni partneri a regióny, sa v plnej miere využijú nástroje, ktoré prináša nová správa ekonomických záležitostí Európskej únie. Európska rada vyzýva, aby sa do júna prijali oba zostávajúce návrhy týkajúce sa ďalšieho posilnenia dohľadu v rámci eurozóny.

Opatrenia na úrovni EÚ

 • Európska rada na zasadnutiach v októbri a decembri 2011 stanovila jasný rámec pre súbor návrhov na podporu rastu. Počas neformálneho zasadnutia 30. januára 2012 sa pozornosť venovala niektorým mimoriadne naliehavým opatreniam, o ktorých Rada podá správu v júni. Aby sa dosiahol pokrok v súvislosti s týmto balíkom opatrení, je potrebné pokračovať v práci vo všetkých oblastiach.

 • Naďalej sa bude vynakladať úsilie predovšetkým na:

 • dosiahnutie nového vývojového stupňa jednotného trhu posilnením jeho správy a zlepšením jeho realizácie a presadzovania; v tejto súvislosti Európska rada so záujmom očakáva oznámenie o jednotnom trhu a správu o smernici o službách, ako aj správu o výsledku kontrol sektorovej výkonnosti, ktoré Komisia predloží v júni. Víta zámer Komisie navrhnúť v druhej polovici tohto roka nový súbor opatrení na otvorenie nových oblastí rastu v rámci jednotného trhu. V tejto súvislosti Európska rada zdôrazňuje, že je dôležité dokončiť jednotný trh a odstrániť zostávajúce prekážky,

 • dobudovanie elektronického jednotného trhu do roku 2015, najmä prijatím opatrení na posilnenie dôvery v elektronický obchod a zabezpečením lepšieho širokopásmového pokrytia, a to aj znížením nákladov na vysokorýchlostnú širokopásmovú infraštruktúru; Európska rada so záujmom očakáva nadchádzajúce návrhy Komisie týkajúce sa autorských práv,

 • zníženie administratívneho a regulačného zaťaženia na úrovni EÚ a členských štátov; Európska rada víta úmysel Komisie predložiť oznámenie týkajúce sa ďalších krokov zameraných na minimalizáciu regulačného zaťaženia vrátane opatrení na podporu mikropodnikov. Vyzýva Komisiu, aby zvážila odvetvové ciele,

 • odstránenie prekážok obchodu a zabezpečenie lepšieho prístupu na trh a investičných podmienok v súlade so závermi z októbra 2011 a s vyhlásením z januára 2012; Európska rada víta novú správu Komisie o obchodných a investičných prekážkach. Európska rada v júni zhodnotí dosiahnutý pokrok a prerokuje spôsoby, ktorými môže Únia prehĺbiť svoje obchodné a investičné vzťahy s kľúčovými partnermi.

 • Európska rada sa domnieva, že zvýšený tlak zo strany partnerov môže pomôcť zvýšiť angažovanosť a zodpovednosť na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád, pokiaľ ide o úlohu Rady a jednotlivých členských štátov pri rozvíjaní jednotného trhu a dodržiavaní jeho pravidiel. Európska rada na tento účel vyzýva:

– Komisiu, aby poskytla transparentné hodnotiace tabuľky ako základ pre vhodné referenčné porovnávanie,

– predsedu Európskej rady, aby presadzoval, aby Európska rada pravidelne sledovala pokrok, ktorý dosiahli rôzne zloženia Rady v súvislosti s kľúčovými návrhmi týkajúcimi sa jednotného trhu.

 • Je mimoriadne dôležité podporovať ekologickejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo, ktoré efektívnejšie využíva zdroje. Európska rada vyzýva, aby sa do júna dosiahla dohoda o smernici týkajúcej sa energetickej efektívnosti. Pripomína svoje závery z decembra 2011 a vyzýva tiež k urýchlenému pokroku v otázke nízkouhlíkovej stratégie do roku 2050, ako aj v realizácii plánu pre Európu, ktorá efektívne využíva zdroje.

 • Ústrednými prvkami stratégie Európa 2020 sú inovácia a výskum. Európa má silnú vedeckú základňu, ale je potrebné zlepšiť schopnosť transformovať výsledky výskumu do nových inovácií, ktoré zodpovedajú dopytu na trhu. Európska rada vzala na základe správy predsedníctva na vedomie pokrok, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní jej záverov z februára 2011, a dohodla sa, že je nutné zvýšiť úsilie v záujme:

 • dobudovania Európskeho výskumného priestoru do roku 2014; v tejto súvislosti Európska rada víta úmysel Komisie navrhnúť v júni 2012 rámec pre EVP,

 • zlepšenia mobility a kariérneho postupu výskumných pracovníkov,

 • urýchleného vytvorenia a využívania databázy programov výskumu a vývoja financovaných z prostriedkov EÚ a jednotného ukazovateľa inovácie,

 • nástroja valorizácie práv duševného vlastníctva na európskej úrovni,

 • dosiahnutia konečnej dohody zúčastnených členských štátov o poslednej nevyriešenej otázke v rámci patentového balíka najneskôr v júni 2012,

 • vytvorenia najlepšieho možného prostredia pre podnikateľov, aby títo mohli komerčne využiť svoje nápady a vytvárať pracovné miesta, a v záujme využitia inovácie zodpovedajúcej dopytu ako hlavnej hnacej sily európskej politiky pre výskum a vývoj; predovšetkým v záujme vytvorenia účinného celoeurópskeho režimu rizikového kapitálu, ktorého súčasťou je „povolenie EÚ“, systému financovania na podporu inovačným MSP, zváženia „fondu fondov“, ktorý by poskytoval cezhraničný rizikový kapitál, a efektívnejšieho využívania obstarávania vo fáze pred komerčným využitím na podporu inovačných podnikov a podnikov so špičkovými technológiami,

 • posilnenia kľúčových podporných technológií so systémovým významom pre inováciu v priemysle, ako aj v celom hospodárstve.

 • Pokiaľ ide o energetiku, je dôležité vykonať usmernenia dohodnuté vo februári a decembri 2011, a tak splniť záväzok dobudovať vnútorný trh s energiou do roku 2014, a to aj prostredníctvom úplného vykonania tretieho energetického balíka v súlade s dohodnutými termínmi, a prepojiť siete cez hranice. Európska rada so záujmom očakáva oznámenie Komisie hodnotiace stupeň liberalizácie a integrácie vnútorného trhu s energiou, ktoré by Komisia mala predložiť v júni.

 • Európska rada zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú priemysel zohráva pre európsky rast, konkurencieschopnosť, vývoz a vytváranie pracovných miest, ako aj jeho vedúcu úlohu v oblasti produktivity a inovácie.

 • Malo by sa pokračovať v práci na návrhoch Komisie o zdaňovaní energie, o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb, o dani z finančných transakcií a o revízii smernice o zdaňovaní príjmu z úspor a v rokovaní o týchto návrhoch. Urýchlene by sa mali prijať smernice na rokovania o dohodách o zdaňovaní príjmu z úspor s tretími krajinami. Rada a Komisia budú od júna 2012 pravidelne podávať správy o stave v tejto oblasti.

 • Rovnako je dôležité urýchlene dokončiť reformu regulácie finančného sektora. Nariadenie o infraštruktúre európskych trhov by sa teraz malo na základe politickej dohody, ktorá sa nedávno dosiahla, prijať čo najskôr. Okrem toho by sa mal do júna 2012 schváliť návrh týkajúci sa požiadaviek na kapitálové vybavenie bánk a do decembra 2012 návrh týkajúci sa trhov s finančnými nástrojmi, a to s ohľadom na cieľ vytvoriť jednotný súbor pravidiel, pričom sa zabezpečí včasné a jednotné vykonávanie Bazileja III. Čo najskôr by sa mali prijať zmeny a doplnenia nariadenia o ratingových agentúrach. Európska rada očakáva výsledok prebiehajúceho preskúmania, ktoré uskutočňuje Komisia, zameraného na povinné odkazy na ratingy od ratingových agentúr v právnych predpisoch EÚ.

 • Je dôležité obnoviť dôveru investorov v bankový sektor EÚ a zabezpečiť tok úverov do reálnej ekonomiky, najmä prostredníctvom posilnenia kapitálových pozícií bánk bez nadmerného znižovania pákového efektu (deleveraging) a podľa potreby prostredníctvom opatrení na zlepšenie prístupu bánk k financovaniu. Rada bude dôkladne monitorovať vykonávanie rozhodnutí, ktoré sa v tejto súvislosti prijali v októbri minulého roka. Komisia sa vyzýva, aby zvážila možnosti posilniť súčasný rámec týkajúci sa odmeňovania vedúcich pracovníkov.

 • Vzhľadom na to, že je potrebné podporovať financovanie kľúčových projektov v oblasti infraštruktúry zo súkromných zdrojov, by sa malo pokročiť v práci na pilotnej fáze iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 s cieľom dosiahnuť dohodu do júna.

II. MEDZINÁRODNÉ SAMITY

  G20 a G8

  • Európska rada sa dohodla, že v súvislosti so samitom skupiny G20 by sa mali sledovať tieto priority:

  • zabezpečiť na globálnej úrovni účinnú koordináciu silného, udržateľného a vyváženého rastu a pokrok vo vykonávaní akčného plánu z Cannes,

  • v záujme zabezpečenia rovnakých podmienok na globálnej úrovni zrealizovať záväzky skupiny G20 týkajúce sa reformy finančného trhu vrátane prísneho monitorovania,

  • vykonať akčný plán týkajúci sa volatility cien potravín a poľnohospodárstva z roku 2011, zvýšiť transparentnosť na trhoch s komoditami; naďalej vykonávať rozvojový akčný plán zo Soulu zameraný na infraštruktúru a zelený rast,

  • presadzovať zelený rast a trvalo udržateľný rozvoj; bojovať proti zmene klímy a najmä mobilizovať zdroje na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy,

  • bojovať proti protekcionizmu a podporovať aktívny program rokovaní WTO, a to aj pre najmenej rozvinuté krajiny,

  • zaoberať sa sociálnym rozmerom globalizácie, najmä nezamestnanosťou mladých ľudí.

  • Európska rada bola informovaná o rokovaniach na úrovni skupiny G20 o výraznom zvýšení zdrojov MMF. Pripomenula, že členské štáty eurozóny sa už zaviazali, že prostredníctvom bilaterálnych pôžičiek poskytnú do všeobecných zdrojov MMF 150 miliárd EUR, a že ostatné členské štáty EÚ tiež prejavili vôľu zapojiť sa do procesu posilnenia zdrojov MMF. Povzbudila ministrov financií krajín skupiny G20, aby pokračovali v práci s cieľom dosiahnuť na svojom ďalšom zasadnutí v apríli dohodu o zvýšení zdrojov MMF, aby sa posilnila jeho schopnosť plniť si systémové povinnosti pri podpore všetkých svojich členov.

  • Európska rada bola informovaná o stave príprav na samit skupiny G8.

  Konferencia Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20

  • Európska rada podčiarkla, že silne podporuje ambiciózny výsledok konferencie OSN Rio+20 o trvalo udržateľnom rozvoji. Zdôraznila, že je potrebné, aby boli na konferencii výrazne zastúpení súkromný sektor a občianska spoločnosť. Stanovila niektoré kľúčové zásady, ktorými sa EÚ bude pri príprave na ňu riadiť:

  • na konferencii by sa malo pokročiť v otázke globálneho prechodu k zelenému hospodárstvu, čím sa podporí ochrana životného prostredia, prispeje k odstráneniu chudoby a podnieti nízkouhlíkový rast, pri ktorom sa efektívne využívajú zdroje,

  • malo by sa vyvinúť úsilie o stanovenie jasných operačných cieľov a konkrétnych opatrení na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v rámci dohodnutého harmonogramu,

  • malo by sa prispieť k silnejšiemu globálnemu inštitucionálnemu rámcu pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorý by mal zahŕňať povýšenie UNEP na špecializovanú agentúru,

  • malo by sa pokročiť v práci na globálnych a koherentných cieľoch v oblasti trvalo udržateľného rozvoja na obdobie po roku 2015, pričom by sa mal vziať do úvahy aj proces preskúmania miléniových rozvojových cieľov.

  III. ZAHRANIČNÁ POLITIKA

  • Rok po začiatku arabskej jari rokovala Európska rada o nových trendoch a získaných poznatkoch z vývoja v regióne a posúdila realizáciu podpory EÚ k dnešnému dňu. EÚ je naďalej odhodlaná presadzovať a podporovať demokratickú transformáciu v južnom susedstve a v širšom regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu a vytvárať partnerstvá založené na diferenciácii, vzájomnej zodpovednosti a uznávaní univerzálnych hodnôt vrátane ochrany náboženských menšín (a to aj kresťanov). V súlade so zásadami a cieľmi stanovenými v jej predchádzajúcich vyhláseniach a v záveroch Rady z 20. júna 2011 sa Európska rada dohodla, že EÚ sa bude pri svojom ďalšom zapojení do tohto procesu a prispievaní k nemu riadiť týmito usmerneniami:

  • EÚ podnecuje všetky krajiny v južnom susedstve k uskutočneniu významných politických reforiem zameraných na budovanie a upevnenie demokracie, vytvorenie a posilnenie právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a občianskych slobôd s osobitnou pozornosťou venovanou právam žien a menšín,

  • vzhľadom na hospodárske a finančné výzvy, ktorým čelí mnoho krajín tohto regiónu, bude EÚ pokračovať v mobilizácii svojich nástrojov a bude klásť väčší dôraz na pomoc v oblasti správy a tvorby pracovných miest,

  • v tejto súvislosti je EÚ odhodlaná prispôsobiť pomoc úrovni demokratických reforiem, a to tak, že partnerom, ktorí dosahujú pokrok na ceste k inkluzívnym demokratickým systémom, poskytne viac pomoci, a zároveň prehodnotí poskytovanie pomoci vládam v prípade útlaku alebo vážneho porušovania ľudských práv,

  • EÚ bude aj naďalej posilňovať svoje partnerstvo s občianskou spoločnosťou, a to aj prostredníctvom spustenia nástroja na podporu občianskej spoločnosti v susedstve,

  • je potrebné urýchlene dosiahnuť pokrok v prebiehajúcich obchodných rokovaniach a pri príprave rokovaní o prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode, na základe ktorých sa ekonomiky partnerov postupne začlenia do jednotného trhu EÚ a zvýšia sa možnosti prístupu na trh,

  • rozšíria sa dialógy o migrácii, mobilite a bezpečnosti s cieľom upevniť medziľudské a obchodné kontakty a vzájomné porozumenie; v súlade s globálnym prístupom EÚ k migrácii sa bude vyvíjať spoločné úsilie na zabránenie nelegálnemu prisťahovalectvu.

  • Európska rada vyzýva Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby do konca tohto roku predložili plán, v ktorom sa stanoví politika EÚ voči našim južným stredozemským partnerom a poskytnú usmernenia na je vykonávanie, pričom sa uvedú jej ciele, nástroje a opatrenia v rámci nej so zameraním sa na synergie s Úniou pre Stredozemie a inými regionálnymi iniciatívami.

  • Európska rada je zhrozená zo situácie v Sýrii a schvaľuje závery Rady z 27. februára 2012. V súlade s rezolúciou Rady OSN pre ľudské práva z 1. marca Európska rada žiada, aby sýrske orgány okamžite zastavili hromadné násilie voči civilnému obyvateľstvu a porušovanie ľudských práv. Európska rada je naďalej odhodlaná zabezpečiť, aby sa tí, ktorí majú na svedomí zverstvá, ku ktorým dochádza v Sýrii, zodpovedali za svoje činy, a bude svoju činnosť úzko koordinovať s tými, ktorí sa snažia o zdokumentovanie týchto hrozných skutkov, a bude im pomáhať. Európska rada potvrdzuje, že kým bude násilie a porušovanie ľudských práv pokračovať, je odhodlaná ďalej zvyšovať tlak na sýrsky režim, a vyzýva Radu, aby proti režimu pripravila ďalšie cielené reštriktívne opatrenia. Vyzýva prezidenta Assada, aby v záujme svojej krajiny odstúpil, a vytvoril tak priestor na mierovú zmenu. Hneď ako sa proces demokratickej zmeny začne, EÚ je pripravená nadviazať nové partnerstvo a poskytnúť pomoc.

  • Európska rada opakuje, že je dôležité, aby mali nezávislé humanitárne organizácie plný a voľný prístup, aby mohli v súlade s humanitárnymi zásadami poskytovať pomoc tým, ktorí to potrebujú. Únia už mobilizovala financie na humanitárnu pomoc a je pripravená ich zvýšiť, hneď ako podmienky v teréne umožnia humanitárnym organizáciám rozšíriť záchranné operácie.

  • Európska rada pripomína, že podporuje úsilie Ligy Arabských štátov o ukončenie násilia v Sýrii a že plne podporuje misiu bývalého generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana ako spoločného osobitného vyslanca Organizácie Spojených národov a Ligy arabských štátov pre krízu v Sýrii. Podporuje začatie práce Skupiny priateľov sýrskeho ľudu a závery z jej prvého zasadnutia, ktoré sa konalo 24. februára 2012.

  • Európska rada opäť vyzýva všetkých členov Bezpečnostnej rady OSN, a predovšetkým Rusko a Čínu, aby sa spoločne usilovali o zastavenie násilia. Európska únia podporuje sýrsku opozíciu v jej boji o slobodu, dôstojnosť a demokraciu, uznáva Sýrsku národnú radu ako legitímneho zástupcu sýrskeho ľudu a vyzýva všetkých členov sýrskej opozície, aby sa spojili v jej pokojnom zápase za novú Sýriu, v ktorej majú všetci občania rovnaké práva. Európska rada vyzýva všetky strany, aby podporili proces zameraný na dosiahnutie politického riešenia.

  • Európska rada zdôrazňuje, že sýrske orgány nesú zodpovednosť za bezpečnosť zahraničných štátnych príslušníkov v Sýrii vrátane novinárov, a najmä pri uľahčení evakuácie tých, ktorí to potrebujú.

  • Európska rada víta konferenciu o Somálsku, ktorá sa uskutočnila 23. februára 2012 v Londýne. Európska rada pripomína strategický rámec EÚ pre Africký roh, ktorý Rada prijala 14. novembra 2011, a na základe výsledku londýnskej konferencie vyzýva Radu, Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby pokračovali v komplexnom angažovaní sa so Somálskom. Rada pre zahraničné veci by mala v súlade so strategickým rámcom EÚ v októbri predložiť Európskej rade správu o vykonávaní dohodnutých opatrení.

  • Európska rada víta pokrok, ktorý Východné partnerstvo dosiahlo pri prehlbovaní politického pridruženia a hospodárskej integrácie s EÚ. Partnerstvo sa zakladá na záväzku k spoločným hodnotám, pričom tí, ktorí sa do reforiem najviac zapoja, budú mať väčší úžitok zo svojho vzťahu s EÚ. Európska rada očakáva v súvislosti s budúcim samitom Východného partnerstva, ktorý sa uskutoční v druhej polovici roku 2013, plán pre Východné partnerstvo.

  • Európska rada vyjadruje svoje vážne a prehlbujúce sa znepokojenie z ďalšieho zhoršenia situácie v Bielorusku. Víta rozhodnutie Rady rozšíriť zoznam osôb, na ktoré sa bude vzťahovať zákaz cestovať a zmrazenie aktív, pretože sú zodpovedné za vážne porušovanie ľudských práv alebo represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii alebo podporujú Lukašenkov režim alebo z neho majú prospech. Európska rada vyzýva Radu, aby pokračovala vo svojej práci na ďalších opatreniach. Opakuje, že Únia je odhodlaná posilniť svoje angažovanie sa s bieloruskou občianskou spoločnosťou a podporovať demokratické túžby bieloruského ľudu.

  IV. ĎALŠIE OTÁZKY

  39. Európska rada schvaľuje závery Rady z 28. februára 2012 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia a súhlasí s tým, aby sa Srbsku udelil štatút kandidátskej krajiny.

  40. Európska rada pripomína svoje rokovania v roku 2011 a opakuje, že sa splnili všetky právne podmienky na to, aby sa mohlo prijať rozhodnutie o pristúpení Bulharska a Rumunska
  k
  schengenskému priestoru.

  41. Európska rada tiež oceňuje nepretržité úsilie Bulharska a Rumunska.

  42. Európska rada žiada Radu, aby počas intervenčného obdobia identifikovala a vykonala opatrenia, ktoré by mohli prispieť k úspešnému rozšíreniu schengenského priestoru
  o Rumunsko a Bulharsko.

  43. Európska rada žiada Radu, aby sa k tejto otázke vrátila a na zasadnutí Rady pre SVV
  v septembri 2012 prijala rozhodnutie.

  44. Európska rada pripomína svoje závery z júna 2011 o posilnení správy schengenského priestoru a zdôrazňuje predovšetkým význam dosiahnutia rýchlej dohody o nariadení, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis. Týmto mechanizmom by sa malo tiež vyriešiť požadované fungovanie inštitúcií zapojených do uplatňovania schengenského acquis.

  45. Európska rada opätovne zvolila pána Hermana Van Rompuya za predsedu Európskej rady na obdobie od 1. júna 2012 do 30. novembra 2014.


Side Bar