Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

D/11/4

TEXTE PL

RADA EUROPEJSKA- KONKLUZJE
Bruksela, 1–2 MARCA 2012 r.

  Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.).

Rada Europejska omówiła realizację unijnej strategii gospodarczej. Strategia ta ma na celu zarówno dalszą konsolidację fiskalną, jak i zdecydowane działania służące pobudzeniu wzrostu gospodarczego i zwiększeniu zatrudnienia; trwały wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy nie mogą się opierać na deficycie i nadmiernych poziomach długu. Środki podjęte w celu ustabilizowania sytuacji w strefie euro przynoszą efekty.

Rada Europejska zatwierdziła pięć priorytetów na rok 2012 określonych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego opracowanej przez Komisję. Rozważyła działania, które należy podjąć na szczeblu krajowym. Państwa członkowskie muszą czynić szybsze postępy w realizacji celów strategii „Europa 2020” i przyspieszyć działania dotyczące reform wspomnianych w zaleceniach dla poszczególnych krajów z 2011 r. Oczekuje się, że państwa członkowskie w swoich krajowych programach reform oraz programach stabilności lub programach konwergencji wskażą środki, które zamierzają przyjąć w tym celu. Rada Europejska omówiła także działania wymagane na szczeblu unijnym, przybliżające ukończenie tworzenia jednolitego rynku we wszystkich jego aspektach, zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, oraz stymulujące innowacje i badania.

Przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej uczestniczące państwa członkowskie podpisały Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej.

Rada Europejska ustaliła priorytety UE na najbliższe posiedzenie grupy G-20 i na konferencję ONZ Rio+20, ze szczególnym naciskiem na środki i reformy pobudzające wzrost gospodarczy. Podsumowała wydarzenia dotyczące arabskiej wiosny i określiła wskazówki dla przyszłych unijnych działań wspierających ten proces.

Rada Europejska przyznała Serbii status kraju kandydującego.

Uzgodniła, że Rada powinna powrócić do kwestii przystąpienia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen, tak by we wrześniu przyjąć swoją decyzję.

Ponadto Rada Europejska ponownie wybrała Hermana Van Rompuya na swojego przewodniczącego.

I. POLITYKA GOSPODARCZA

 • Unia Europejska podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby Europa wróciła na ścieżkę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wymaga to dwutorowego podejścia obejmującego zarówno środki zapewniające stabilność finansową i konsolidację fiskalną, jak i działania wspierające wzrost gospodarczy, konkurencyjność i zatrudnienie.

 • Strategia „Europa 2020” jest europejską strategią na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego i stanowi kompleksową odpowiedź Europy na wyzwania, przed którymi stoi. W szczególności nadal w pełni obowiązuje pięć celów wyznaczonych na rok 2020; będą one w dalszym ciągu wytyczać kierunki działań państw członkowskich i Unii na rzecz propagowania zatrudnienia, poprawy warunków sprzyjających innowacjom, badaniom i rozwojowi, wypełnienia naszych celów w związku ze zmianą klimatu i energią, poprawy poziomu edukacji i propagowania włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa.

 • Starania podejmowane dotychczas wciąż jednak są niewystarczające, aby osiągnąć większość z tych celów. Należy zatem pilnie skupić się na realizacji reform, ze szczególnym uwzględnieniem środków, które w krótkim terminie wpływają na zatrudnienie i wzrost gospodarczy.

 • Na 2012 r. Rada Europejska przyjmuje pięć priorytetów zawartych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego opracowanej przez Komisję i dotyczących działań podejmowanych na szczeblu unijnym i krajowym, tak aby:

 • kontynuować zróżnicowaną konsolidację fiskalną sprzyjającą wzrostowi gospodarczemu,

 • przywrócić gospodarce normalną akcję kredytową,

 • wspierać wzrost i konkurencyjność,

 • walczyć z bezrobociem i społecznymi skutkami kryzysu oraz

 • unowocześniać administrację publiczną.

Działania na szczeblu krajowym

 • Rada Europejska omówiła wstępne ustalenia i najlepsze praktyki dotyczące realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów oraz podjętych przez nie zobowiązań w ramach paktu euro plus w 2011 r.

 • Wszystkie państwa członkowskie przyjęły ważne środki, ale reformy w niektórych obszarach się opóźniają, a ich realizacja jest nierówna, co Komisja przedstawiła w rocznej analizie wzrostu gospodarczego, a prezydencja – w sprawozdaniu na temat europejskiego semestru.

 • Ponadto Komisja w swoim sprawozdaniu na temat mechanizmu ostrzegania, który stanowi pierwszy krok w nowej procedurze dotyczącej zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania, wskazała niedawno na pewne problemy i możliwe zagrożenia wynikające z zakłóceń równowagi makroekonomicznej w niektórych państwach członkowskich. Rada uważnie przeanalizuje to sprawozdanie. Rada Europejska zwraca się do Rady i Komisji, by w pełni, skutecznie i sprawnie wdrożyły tę procedurę, a do państw członkowskich, by podjęły w związku z tym odpowiednie działania.

 • Konsolidacja fiskalna jest jednym z podstawowych warunków powrotu do wyższego wzrostu gospodarczego i większego zatrudnienia. Musi być ona zróżnicowana w zależności od sytuacji panującej w państwach członkowskich. Wszystkie państwa członkowskie powinny nadal respektować swoje zobowiązania zgodnie z przepisami paktu stabilności i wzrostu, które pozwalają automatycznym stabilizatorom działać w myśl uzgodnionej ścieżki strukturalnych korekt budżetowych, przy zapewnieniu długoterminowej stabilności finansów publicznych. Kraje objęte programem pomocy powinny trzymać się celów i realizować reformy strukturalne uzgodnione w programie. Podobnie, państwa członkowskie będące pod presją rynkową powinny realizować uzgodnione cele budżetowe i być w razie potrzeby gotowe do podejmowania dalszych działań konsolidacyjnych. Przy kontynuowaniu działań konsolidacyjnych szczególną uwagę trzeba zwrócić na priorytetowe traktowanie wydatków stanowiących inwestycje w przyszły wzrost gospodarczy, ze szczególnym naciskiem na edukację, badania i innowacje.

 • Polityka podatkowa może przyczyniać się do konsolidacji fiskalnej i wzrostu gospodarczego. Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 21 lutego i uznając kompetencje państw członkowskich w tym obszarze, Rada Europejska zwraca się do państw członkowskich, by w stosownych przypadkach dokonały przeglądu swoich systemów podatkowych, tak aby stały się one bardziej skuteczne i wydajne oraz aby wyeliminować nieuzasadnione zwolnienia, poszerzyć podstawę opodatkowania, zmniejszać obciążenie podatkowe pracy, zwiększać skuteczność poboru podatków oraz zwalczać uchylanie się od opodatkowania. Zachęca się Radę i Komisję, aby szybko opracowały konkretne sposoby usprawnienia walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, w tym w stosunkach z państwami trzecimi, oraz aby do czerwca 2012 r. przedstawiły stosowne sprawozdanie.

 • Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia do 75% do 2020 r. wymaga zdecydowanych działań. Wytyczne określone przez szefów państw lub rządów w dniu 30 stycznia zawierają dalsze konkretne wskazówki dla państw członkowskich, w szczególności w odniesieniu do bezrobocia osób młodych oraz opracowania krajowych planów zwiększenia zatrudnienia w ramach krajowych programów reform. Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wymaga wdrożenia aktywnych strategii sprzyjających włączeniu społecznemu obejmujących środki w zakresie aktywizacji rynku pracy. Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 17 lutego 2012 r. i z poszanowaniem roli partnerów społecznych i krajowych systemów kształtowania wynagrodzeń państwa członkowskie powinny:

  – zwiększyć wysiłki mające na celu ułatwianie i uatrakcyjnianie zatrudniania pracowników, w razie konieczności przez udoskonalenie mechanizmów ustalania wysokości wynagrodzeń;

  – usuwać bariery w tworzeniu miejsc pracy;

  – oraz realizować aktywne polityki rynku pracy, zwłaszcza z myślą o zwiększeniu udziału osób młodych, kobiet i pracowników w starszym wieku.

 • Rada Europejska oczekuje pakietu dotyczącego zatrudnienia, który wkrótce przedstawi Komisja, skupiającego się na wzmocnieniu wzrostu gospodarczego przez mobilizację europejskiej siły roboczej, propagowanie tworzenia miejsc pracy w kluczowych sektorach gospodarki, poprawę zarządzania potrzebami w zakresie umiejętności, propagowanie przemian na rynku pracy oraz poprawę mobilności geograficznej. Podkreśla, jak ważne jest czynienie postępów w zakresie sprawniejszego wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych, redukowania liczby zawodów regulowanych i usuwania nieuzasadnionych barier regulacyjnych.

 • Najważniejsze jest, aby państwa członkowskie w pełni odzwierciedliły te priorytety i wyzwania w bardziej precyzyjnych, operacyjnych i wymiernych zobowiązaniach w swoich krajowych programach reform oraz programach stabilności lub programach konwergencji. Państwa członkowskie, które uczestniczą w pakcie euro plus, powinny także podjąć dalsze zobowiązania dotyczące pewnej niewielkiej liczby podstawowych, prowadzonych na czas i wymiernych reform, tak aby osiągnąć cele paktu.

 • W tych działaniach, w których ważną rolę mają do odegrania partnerzy społeczni i regiony, w pełni wykorzystane zostaną narzędzia, które oferuje nowe zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej. Rada Europejska wzywa do przyjęcia do czerwca dwóch pozostałych wniosków służących dalszemu wzmocnieniu nadzoru nad strefą euro.

Działania na szczeblu unijnym

 • Na posiedzeniach w październiku i grudniu 2011 r. Rada Europejska nakreśliła jednoznaczne ramy serii wniosków służących pobudzeniu wzrostu gospodarczego. Na nieformalnym posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2012 r. przyjrzano się pewnym szczególnie pilnym środkom, na temat których Rada złoży sprawozdanie w czerwcu br. Prace nad tym pakietem środków należy kontynuować na wszystkich frontach.

 • W szczególności prowadzone będą działania, aby:

jednolity rynek osiągnął nowy etap rozwoju przez wzmocnienie zarządzania nim oraz poprawę jego wdrażania i egzekwowania jego zasad; w związku z tym Rada Europejska oczekuje na przedstawienie w czerwcu br. komunikatu Komisji na temat jednolitego rynku oraz na jej sprawozdanie dotyczące dyrektywy usługowej, a także sprawozdanie na temat wyników sektorowych kontroli skuteczności. Z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar zaproponowania w drugiej połowie bieżącego roku nowego zestawu środków mających na celu otwarcie nowych obszarów wzrostu w ramach jednolitego rynku. W związku z tym Rada Europejska podkreśla znaczenie ukończenia tworzenia jednolitego rynku i usunięcia pozostałych barier;

jednolity rynek cyfrowy został ukończony do roku 2015, w szczególności dzięki przyjęciu środków mających zwiększyć zaufanie do handlu internetowego i dzięki zapewnieniu lepszego zasięgu łączności szerokopasmowej, w tym przez zmniejszenie kosztów szerokopasmowej infrastruktury o wysokiej przepustowości; Rada Europejska oczekuje na wnioski Komisji w sprawie praw autorskich, które mają zostać przedstawione wkrótce;

– zmniejszyć obciążenia administracyjne i regulacyjne na szczeblach unijnym i krajowym; Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zamiar przedstawienia przez Komisję komunikatu na temat dalszych kroków na rzecz minimalizacji tego obciążenia, w tym środków wspierających mikroprzedsiębiorstwa. Zwraca się do Komisji, by rozważyła cele sektorowe;

– usunąć bariery w handlu i zapewnić lepszy dostęp do rynku oraz lepsze warunki inwestowania zgodnie z konkluzjami z października 2011 r. i oświadczeniem ze stycznia 2012 r.; Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje nowe sprawozdanie Komisji w sprawie barier w handlu i inwestycjach. Rada Europejska dokona w czerwcu br. przeglądu postępów i będzie rozmawiać o tym, jak Unia może zacieśnić stosunki handlowe i inwestycyjne z kluczowymi partnerami.

 • Rada Europejska uważa, że wzmocniona „wzajemna presja” może pomóc zwiększyć upodmiotowienie i odpowiedzialność na poziomie szefów państw lub rządów w odniesieniu do roli Rady i poszczególnych państw członkowskich w rozwijaniu jednolitego rynku i przestrzeganiu jego zasad. W tym celu Rada Europejska zwraca się do:

Komisji, aby przedstawiła przejrzyste tablice wyników jako podstawę przeprowadzania właściwej analizy porównawczej;

przewodniczącego Rady Europejskiej, aby propagował regularne monitorowanie przez Radę Europejską postępów osiąganych w różnych składach Rady w zakresie kluczowych wniosków dotyczących jednolitego rynku.

 • Kluczowe znaczenie ma propagowanie gospodarki bardziej zasobooszczędnej, bardziej ekologicznej i bardziej konkurencyjnej. Rada Europejska wzywa do osiągnięcia do czerwca porozumienia co do dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Przywołując swoje konkluzje z grudnia 2011 r., wzywa także do szybkich postępów w zakresie niskoemisyjnej strategii do 2050 r. oraz w zakresie realizacji planu działania na rzecz zasobooszczędnej Europy.

 • Innowacje i badania są podstawą strategii „Europa 2020”. Europa dysponuje silną bazą naukową, ale należy poprawić zdolność do przekształcania wyników badań w innowacje ukierunkowane na potrzeby rynku. Na podstawie sprawozdania przedstawionego przez prezydencję Rada Europejska podsumowała postępy poczynione w realizacji jej konkluzji z lutego 2011 r. i zgodziła się, że należy zintensyfikować starania z myślą o:

 • ukończeniu tworzenia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) do 2014 r.; w związku z tym Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła fakt, że Komisja zamierza w czerwcu 2012 r. przedstawić propozycję ram EPB;

 • poprawie mobilności i perspektyw zawodowych badaczy;

 • szybkim stworzeniu i wdrożeniu wykazu działań badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków unijnych oraz pojedynczego wskaźnika innowacyjności;

 • instrumencie służącym wycenie praw własności intelektualnej na szczeblu europejskim;

 • osiągnięciu najpóźniej do czerwca 2012 r. przez uczestniczące państwa członkowskie ostatecznego porozumienia w ostatniej nierozwiązanej kwestii dotyczącej pakietu patentowego;

 • stworzeniu jak najlepszego środowiska umożliwiającego przedsiębiorcom wprowadzanie ich koncepcji na rynek i tworzenie miejsc pracy oraz uczynieniu innowacyjności sterowanej popytem jednym z głównych motorów europejskiej polityki badawczo-rozwojowej; a w szczególności stworzeniu skutecznego ogólnounijnego systemu kapitału wysokiego ryzyka, w tym „paszportu UE”, systemu finansowego wspierającego innowacyjne MŚP, rozważeniu „funduszu funduszy”, aby zapewnić transgraniczny kapitał wysokiego ryzyka, oraz skuteczniejszemu korzystaniu z publicznych zamówień przedkomercyjnych, tak aby wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa stosujące zaawansowane technologie;

 • wzmocnieniu kluczowych technologii wspomagających, które mają systemowe znaczenie dla innowacyjności przemysłu i całej gospodarki.

 • Jeżeli chodzi o energię, ważne jest, aby wdrożyć kierunki polityki uzgodnione w lutym i grudniu 2011 r., wypełniając zobowiązanie w zakresie ukończenia tworzenia do 2014 r. wewnętrznego rynku energii, w tym poprzez pełne wdrożenie trzeciego pakietu energetycznego z zachowaniem uzgodnionych terminów oraz w zakresie wzajemnych transgranicznych połączeń sieci. Rada Europejska oczekuje na komunikat Komisji, który ma zostać opublikowany najpóźniej w czerwcu br. i w którym oceniony zostanie poziom liberalizacji i integracji wewnętrznego rynku energii.

 • Rada Europejska podkreśla istotną rolę, jaką odgrywa przemysł w europejskim wzroście gospodarczym, konkurencyjności, eksporcie i tworzeniu miejsc pracy oraz jako bodziec wydajności i innowacji.

 • Należy kontynuować prace i dyskusje nad wnioskami Komisji w sprawie opodatkowania energii, w sprawie wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych, w sprawie podatku od transakcji finansowych oraz w sprawie przeglądu dyrektywy dotyczącej opodatkowania dochodów z oszczędności. Należy szybko przyjąć wytyczne negocjacyjne w sprawie umów z państwami trzecimi dotyczących opodatkowania dochodów z oszczędności. Rada i Komisja będą regularnie składać sprawozdania z postępu działań w tej dziedzinie, począwszy od czerwca 2012 r.

 • Ważne jest również, aby szybko dokończyć reformę regulacyjną sektora finansowego. Opierając się na ostatnio osiągniętym porozumieniu politycznym, trzeba teraz jak najszybciej przyjąć rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynku europejskiego. Ponadto należy porozumieć się w sprawie wniosków dotyczących bankowych wymogów kapitałowych oraz rynków instrumentów finansowych do, odpowiednio, czerwca i grudnia 2012 r., pamiętając o tym, że celem jest powstanie jednolitego zbioru przepisów, oraz zapewniając terminowe i spójne wdrażanie pakietu Bazylea III. Należy jak najszybciej przyjąć zmiany w rozporządzeniu w sprawie agencji ratingowych. Rada Europejska oczekuje wyniku przeglądu prowadzonego przez Komisję, dotyczącego obowiązkowych odniesień w unijnym prawodawstwie do ratingów wydawanych przez agencje ratingowe.

 • Ważne jest, aby przywrócić zaufanie inwestorów do unijnego sektora bankowego oraz zapewnić przepływ kredytowy do gospodarki realnej, w szczególności poprzez wzmocnienie pozycji kapitałowej banków bez nadmiernego delewarowania i w razie potrzeby poprzez środki wspierające dostęp banków do finansowania. Rada będzie bacznie obserwować realizację decyzji podjętych w tym względzie w październiku ubiegłego roku. Komisja jest proszona o rozważenie ewentualnego wzmocnienia obecnych ram płacowych dla pracowników szczebla kierowniczego.

 • W związku z koniecznością stymulowania prywatnego finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych należy przyspieszyć prace nad pilotażową fazą inicjatywy dotyczącej obligacji projektowych zaproponowanej w ramach strategii „Europa 2020”, tak aby do czerwca osiągnąć porozumienie.

II. MIĘDZYNARODOWE POSIEDZENIA NA SZCZYCIE

  Grupa G-20 i grupa G-8

  • Rada Europejska uzgodniła, że z myślą o szczycie grupy G-20 należy zająć się następującymi priorytetami:

  • zapewnić skuteczną koordynację działań na szczeblu globalnym na rzecz silnego, trwałego i wyważonego wzrostu gospodarczego i postępów w realizacji planu działania z Cannes;

  • realizować zobowiązania grupy G-20 w zakresie reformy rynku finansowego, w tym rygorystycznego monitorowania, tak aby zapewnić w skali globalnej równe warunki działania;

  • realizować plan działania z 2011 r. w sprawie zmienności cen żywności i w sprawie rolnictwa; zwiększyć przejrzystość na rynkach towarowych; dalej realizować seulski plan działania na rzecz rozwoju, skupiając się na infrastrukturze i zielonym wzroście;

  • promować zielony wzrost i zrównoważony rozwój; przeciwdziałać zmianie klimatu w szczególności oraz uruchamiać źródła finansowania działań związanych ze zmianą klimatu;

  • zwalczać protekcjonizm i wspierać aktywny program negocjacyjny WTO, w tym na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych;

  • zająć się społecznym wymiarem globalizacji, w szczególności bezrobociem osób młodych.

  • Rada Europejska została poinformowana o dyskusjach prowadzonych na szczeblu grupy G-20 na temat znacznego zwiększenia zasobów MFW. Przypomniała, że państwa członkowskie należące do strefy euro już zobowiązały się do przekazania – przez pożyczki dwustronne – 150 mld EUR na ogólne zasoby MFW oraz że inne państwa członkowskie UE również wykazały gotowość do uczestnictwa w procesie zwiększania zasobów MFW. Zachęciła ministrów finansów z grupy G-20 do dalszych prac, tak aby na następnym posiedzeniu w kwietniu mogli zawrzeć porozumienie w sprawie zwiększenia zasobów MFW w celu wzmocnienia zdolności MFW do wypełniania jego zadań systemowych wspierających jego członków z całego świata.

  • Rada Europejska została poinformowana o stanie przygotowań do szczytu grupy G-8.

  Konferencja ONZ Rio+20 w sprawie zrównoważonego rozwoju

  • Rada Europejska podkreśliła swoje silne wsparcie dla ambitnego wyniku Konferencji ONZ Rio+20 w sprawie zrównoważonego rozwoju. Podkreśliła znaczenie aktywnego uczestnictwa sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego w konferencji. Określiła pewne główne zasady, według których UE będzie prowadzić swoje przygotowania:

  • konferencja powinna przyspieszyć globalne przechodzenie do zielonej gospodarki, promując w związku z tym ochronę środowiska, przyczyniając się do eliminacji ubóstwa oraz stymulując niskoemisyjny i zasobooszczędny wzrost gospodarczy;

  • powinna ona działać na rzecz jasnych celów operacyjnych i konkretnych działań na szczeblu krajowym i międzynarodowym w uzgodnionych ramach czasowych;

  • powinna przyczynić się do wzmocnienia globalnych ram instytucjonalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, które powinno obejmować podniesienie statusu UNEP poprzez przekształcenie go w wyspecjalizowaną agencję;

  • powinna przyspieszyć prace nad światowymi spójnymi celami na okres po 2015 r. w zakresie zrównoważonego rozwoju, mając także na uwadze działania w ramach przeglądu milenijnych celów rozwoju.

  III. POLITYKA ZAGRANICZNA

  • W rok po rozpoczęciu arabskiej wiosny Rada Europejska omówiła pojawiające się tendencje i wnioski płynące z wydarzeń w regionie oraz oceniła realizację wsparcia udzielonego dotychczas przez UE. UE propaguje i wspiera demokratyczną transformację w południowym sąsiedztwie oraz w szerzej pojmowanym regionie Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej. Podtrzymuje zobowiązanie do rozwijania partnerstw z krajami południowego sąsiedztwa opartych na różnicowaniu podejścia, wzajemnej odpowiedzialności i przestrzeganiu powszechnych wartości, w tym ochrony mniejszości religijnych (m.in. chrześcijan). Zgodnie z zasadami i celami zdefiniowanymi we wcześniejszych oświadczeniach i w konkluzjach Rady z dnia 20 czerwca 2011 r., Rada Europejska uzgodniła, że dalszemu zaangażowaniu i wkładowi UE w ten proces będą nadawać kierunek poniższe wytyczne:

  • UE zachęca wszystkie kraje należące do jej południowego sąsiedztwa, aby podejmowały ważne reformy polityczne mające na celu budowę i konsolidację demokracji, ustanowienie i umocnienie praworządności oraz czuwanie nad poszanowaniem praw człowieka i wolności obywatelskich ze szczególnym naciskiem na prawa kobiet i mniejszości;

  • pamiętając o kontekście wyzwań gospodarczych i finansowych, przed którymi stoi wiele krajów w tym regionie, UE będzie nadal korzystać ze swoich instrumentów i kłaść większy nacisk na pomoc na rzecz dobrych rządów i tworzenia miejsc pracy, a także będzie kontynuować działania w ramach posiedzeń grupy zadaniowej, w tym z udziałem zainteresowanych podmiotów gospodarczych; w związku z tym Rada Europejska wezwała do tego, by szybko ratyfikować przedłużenie mandatu EBOR;

  • w tym kontekście UE jest zdecydowana dostosować wielkość wsparcia do poziomu reform demokratycznych, udzielając silniejszego wsparcia tym partnerom, którzy czynią postępy na drodze do systemów demokratycznych sprzyjających włączeniu społecznemu, i ponownie weryfikując rozmiary wsparcia, w przypadku gdy rządy dopuszczają się represji lub poważnych lub systematycznych naruszeń praw człowieka;

  • UE będzie wciąż wzmacniać swoje partnerstwo ze społeczeństwem obywatelskim, w tym m.in. poprzez uruchomienie instrumentu na rzecz społeczeństwa obywatelskiego krajów sąsiedztwa;

  • potrzebne są szybkie postępy w prowadzonych obecnie negocjacjach handlowych oraz w przygotowaniach negocjacji pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu, dzięki którym gospodarki partnerów będą stopniowo integrowane z jednolitym rynkiem UE oraz zwiększą się możliwości dostępu do rynku;

  • dialogi na temat migracji, mobilności i bezpieczeństwa zostaną rozszerzone z myślą o wspieraniu kontaktów międzyludzkich, kontaktów biznesowych oraz wzajemnego zrozumienia; w tym kontekście kontynuowane będą wspólne wysiłki także na rzecz zapobiegania nielegalnej imigracji, zgodnie z globalnym podejściem UE do kwestii migracji.

  • Rada Europejska zwraca się do Komisji i Wysokiego Przedstawiciela, aby do końca bieżącego roku przedstawili plan działania określający i ukierunkowujący realizację polityki UE względem naszych partnerów z południowego regionu Morza Śródziemnego; plan ten zawierałby cele, instrumenty i działania skupiające się na osiągnięciu synergii z działaniami Unii dla Śródziemnomorza i z innymi inicjatywami regionalnymi.

  • Rada Europejska jest zbulwersowana sytuacją w Syrii i zatwierdza konkluzje Rady z dnia 27 lutego 2012 r. Zgodnie z rezolucją Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 1 marca żąda, by władze syryjskie natychmiast zaprzestały stosowania na ogromną skalę przemocy i łamania praw człowieka wobec ludności cywilnej. Rada Europejska pozostaje zdecydowana dopilnować, aby osoby odpowiedzialne za te potworności popełniane w Syrii poniosły konsekwencje swoich działań; będzie również ściśle koordynować swoje działania z podmiotami dokumentującymi te potworne zbrodnie oraz będzie im pomagać. Rada Europejska podtrzymuje zobowiązanie do dalszego zwiększania presji na reżim syryjski dopóty, dopóki będzie stosowana przemoc i będą łamane prawa człowieka; zwraca się także do Rady, aby przygotowała dalsze ukierunkowane środki ograniczające wobec reżimu. Apeluje do prezydenta Baszara al-Assada, by ustąpił i umożliwił w ten sposób pokojową transformację dla dobra kraju. Gdy tylko rozpoczną się przemiany demokratyczne, UE będzie gotowa do ustanowienia nowego partnerstwa i udzielania pomocy.

  • Rada Europejska ponownie podkreśla, jak istotne jest zapewnienie niezależnym agencjom humanitarnym pełnego i niezakłóconego dostępu, tak aby można było udzielać pomocy potrzebującym zgodnie z zasadami humanitarnymi. Unia uruchomiła już finansowanie humanitarne oraz jest gotowa je zwiększyć, gdy tylko sytuacja w kraju pozwoli organizacjom humanitarnym rozszerzyć zakres operacji pomocowych.

  • Rada Europejska przypomina o swoim poparciu dla działań podejmowanych przez Ligę Państw Arabskich na rzecz położenia kresu przemocy w Syrii, a także udziela pełnego poparcia misjom realizowanym przez byłego sekretarza generalnego ONZ, Kofiego Annana, jako wspólnego specjalnego wysłannika Organizacji Narodów Zjednoczonych i Ligi Państw Arabskich ds. kryzysu w Syrii. Popiera utworzenie grupy przyjaciół ludności Syrii oraz konkluzje jej pierwszego posiedzenia, które odbyło się w dniu 24 lutego 2012 r.

  • Rada Europejska ponownie apeluje do wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności do Rosji i Chin, aby uczestniczyły we współpracy na rzecz położenia kresu przemocy. Unia Europejska popiera syryjską opozycję w jej walce o wolność, godność i demokrację, uznaje Syryjską Radę Narodową za legalnego przedstawiciela Syryjczyków i wzywa wszystkich członków syryjskiej opozycji do zjednoczenia się w jej pokojowej walce o nową Syrię, w której wszyscy obywatele korzystają z równych praw. Unia Europejska apeluje do wszystkich stron, by propagowały działania służące wypracowaniu politycznego rozwiązania.

  • Rada Europejska podkreśla odpowiedzialność władz syryjskich w zakresie bezpieczeństwa cudzoziemców w Syrii, w tym dziennikarzy, w szczególności poprzez ułatwienie ewakuacji osób, które tego wymagają.

  • Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje konferencję na temat Somalii, która odbyła się w Londynie w dniu 23 lutego 2012 r. Rada Europejska przywołuje strategiczne ramy na rzecz Rogu Afryki przyjęte przez Radę w dniu 14 listopada 2011 r. i w oparciu o wynik londyńskiej konferencji zwraca się do Rady, Komisji i Wysokiego Przedstawiciela o dalszą kompleksową współpracę z Somalią. Zgodnie z ramami strategicznymi UE Rada do Spraw Zagranicznych powinna w październiku przedstawić Radzie Europejskiej sprawozdanie w sprawie realizacji uzgodnionych działań.

  • Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione przez Partnerstwo Wschodnie w kontynuacji procesu politycznego stowarzyszenia i integracji gospodarczej z UE. Partnerstwo to opiera się na zobowiązaniu do przestrzegania wspólnych wartości, w ramach którego ci, którzy w największym stopniu angażują się w realizację reform, skorzystają najwięcej ze związków z UE. Z myślą o kolejnym szczycie Partnerstwa Wschodniego w drugiej połowie 2013 r. Rada Europejska oczekuje na plan działania dotyczący Partnerstwa Wschodniego.

  • Rada Europejska wyraża poważne i pogłębiające się zaniepokojenie dalszym pogorszeniem się sytuacji na Białorusi. Z zadowoleniem przyjmuje decyzję przyjętą przez Radę, aby rozszerzyć listę osób odpowiedzialnych za poważne łamanie praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub też wspierających reżim Aleksandra Łukaszenki czy czerpiących korzyści z tego reżimu; osoby te zostają objęte zakazem podróżowania, jak również zamraża się ich aktywa. Rada Europejska zwraca się do Rady, aby kontynuowała swoje prace nad dalszymi środkami. Powtarza, że Unia jest zobowiązana do wzmocnienia swoich stosunków z białoruskim społeczeństwem obywatelskim i do wspierania demokratycznych aspiracji ludności Białorusi.

  IV. POZOSTAŁE KWESTIE

  39. Rada Europejska zatwierdza konkluzje Rady z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rozszerzenia oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia, a także uzgadnia przyznanie Serbii statusu kraju kandydującego.

  40. Rada Europejska, przywołując swoje dyskusje przeprowadzone w 2011 r., powtarza, że zostały spełnione wszystkie warunki prawne konieczne do podjęcia decyzji o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen.

  41. Rada Europejska uznaje również ciągłe starania podejmowane przez Bułgarię i Rumunię.

  42. Rada Europejska zwraca się do Rady, aby w tym czasie określiła i wdrożyła środki, które przyczyniłyby się do udanego rozszerzenia strefy Schengen, tak aby objęła ona Rumunię i Bułgarię.

  43. Rada Europejska zwraca się do Rady, aby powróciła do tej kwestii i przyjęła swoją decyzję na posiedzeniu Rady ds. WSiSW we wrześniu 2012 r.

  44. Rada Europejska przywołuje swoje konkluzje z czerwca 2011 r. w sprawie wzmocnienia zarządzania strefą Schengen i podkreśla, w szczególności, znaczenie osiągnięcia szybkiego porozumienia co do rozporządzenia dotyczącego ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen. Mechanizm ten powinien również odnosić się do wymaganego funkcjonowania instytucji zajmujących się stosowaniem dorobku Schengen.

  45. Rada Europejska ponownie wybrała Hermana Van Rompuya na przewodniczącego Rady Europejskiej na okres od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 listopada 2014 r.


Side Bar