Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

TEXTE FI

EUROOPPA-NEUVOSTO- PÄÄTELMÄT
Bryssel,1-2MAALISKUUTA 2012

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena 1. ja 2. maaliskuuta 2012 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät.

________________________

Eurooppa-neuvosto keskusteli EU:n talousstrategian täytäntöönpanosta. Tämän strategian avulla pyritään jatkuvaan julkisen talouden vakauttamiseen ja toisaalta toteutetaan päättäväisiä toimia kasvun edistämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Kestävää kasvua ja työpaikkoja ei voida rakentaa alijäämien ja liian korkeiden velkatasojen varaan. Euroalueen tilanteen vakauttamiseksi toteutetut toimet alkavat tuottaa tuloksia.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi komission vuotuisessa kasvuselvityksessä esitetyt viisi ensisijaista tavoitetta vuodeksi 2012. Se tarkasteli toimia, joita jäsenvaltioissa on toteutettava. Jäsenvaltioiden on edettävä nopeammin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita kohti ja joudutettava vuonna 2011 maakohtaisissa suosituksissa esitettyjä uudistustoimia. Niiden odotetaan ilmoittavan kansallisissa uudistusohjelmissaan ja vakaus- tai lähentymisohjelmissaan, mitä toimia ne aikovat toteuttaa tätä varten. Eurooppa-neuvosto keskusteli myös EU:n tasolla vaadittavista toimista, joita tarvitaan sisämarkkinoiden toteuttamiseksi kaikkien niin sisäisten kuin ulkoistenkin näkökohtien osalta ja innovoinnin ja tutkimuksen edistämiseksi.

Eurooppa-neuvoston kokouksen yhteydessä talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehtyyn sopimukseen osallistuvat jäsenvaltiot allekirjoittivat sopimuksen.

Eurooppa-neuvosto asetti EU:lle tavoitteet tulevaa G20-kokousta varten sekä YK:n
Rio+20-kokousta varten.
Erityisesti painotetaan kasvua tukevia toimenpiteitä ja uudistuksia.

Eurooppa-neuvosto loi katsauksen arabikevään tapahtumiin ja esitti linjauksia EU:n tuleville toimille tämän prosessin tukemiseksi.

Eurooppa-neuvosto myönsi Serbialle ehdokasmaan aseman.

Se sopi, että neuvoston tulisi palata Bulgarian ja Romanian Schengen-alueeseen liittymistä koskevaan kysymykseen, jotta asiasta voidaan tehdä päätös syyskuussa.

Lopuksi Eurooppa-neuvosto valitsi Herman Van Rompuyn uudelleen puheenjohtajakseen.

I TALOUSPOLITIIKKA

1. Euroopan unioni toteuttaa parhaillaan kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, jotta Eurooppa saadaan jälleen kasvun ja työllisyyden tielle. Tämä edellyttää kaksitahoista lähestymistapaa, johon sisältyy rahoitusvakauteen ja julkisen talouden tervehdyttämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä toimia kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämiseksi.

2. Eurooppa 2020 -strategia on Euroopan työllisyyttä ja kasvua koskeva strategia ja Euroopan kokonaisvaltainen vastaus edessä oleviin haasteisiin. Siinä vuodeksi 2020 asetetut viisi tavoitetta ovat edelleen täysin päteviä ja ohjaavat jatkossakin jäsenvaltioiden ja unionin toimia, joilla pyritään edistämään työllisyyttä, parantamaan innovoinnin, tutkimuksen ja kehityksen edellytyksiä, saavuttamaan ilmastonmuutosta ja energiaa koskevat tavoitteet, parantamaan koulutustasoa ja lisäämään sosiaalista osallisuutta erityisesti köyhyyttä vähentämällä.

3. Tähän mennessä toteutetut toimet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä täyttämään useimpia mainituista tavoitteista. Tämän vuoksi on keskityttävä kiireellisesti uudistusten täytäntöönpanoon, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä toimenpiteisiin, joilla edistetään työllisyyttä ja kasvua lyhyellä aikavälillä.

4. Eurooppa-neuvosto vahvistaa vuotta 2012 varten komission vuotuisessa kasvuselvityksessä esitetyt viisi ensisijaista osa-aluetta, joilla EU:n ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia:

 • eriytetyn, kasvua edistävän julkisen talouden vakauttamisen jatkaminen

 • talouden normaalin luotottamisen palauttaminen

 • kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen

 • työttömyyteen ja kriisin sosiaalisiin seurauksiin puuttuminen sekä

 • julkishallinnon nykyaikaistaminen.

Jäsenvaltioiden toiminta

5. Eurooppa-neuvosto keskusteli alustavista tuloksista ja parhaista toimintatavoista, jotka liittyvät vuoden 2011 maakohtaisten suositusten ja Euro Plus -sopimuksen nojalla annettujen sitoumusten täytäntöönpanoon.

6. Vaikka kaikki jäsenvaltiot ovatkin toteuttaneet merkittäviä toimenpiteitä, tietyillä aloilla uudistukset ovat jäljessä ja niiden täytäntöönpano on epätasaista, kuten komission vuotuisessa kasvuselvityksessä ja EU-ohjausjaksoa koskevassa puheenjohtajavaltion selvityksessä todetaan.

7. Lisäksi komission äskettäisessä varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa, joka on makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemistä ja korjaamista koskevan uuden menettelyn ensimmäinen vaihe, viitataan tiettyihin haasteisiin ja mahdollisiin riskeihin, joita aiheutuu joidenkin jäsenvaltioiden makrotalouden epätasapainosta. Neuvosto tarkastelee kertomusta huolellisesti. Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa ja komissiota panemaan menettelyn täysimääräisesti, tehokkaasti ja nopeasti täytäntöön ja jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaisia toimia.

8. Julkisen talouden vakauttaminen on olennainen edellytys parempaan kasvuun ja työllisyyteen palaamiseksi. Se on eriytettävä jäsenvaltioiden olosuhteiden mukaisesti. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi noudatettava jatkuvasti sitoumuksiaan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen mukaisesti, joiden avulla automaattiset vakauttajat voivat toimia julkisen talouden rakenteellisen mukautuksen hyväksytyllä uralla ja jotka varmistavat samalla julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden. Tukiohjelman piirissä olevien maiden olisi pysyttävä ohjelmassa sovituissa tavoitteissa ja rakenneuudistuksissa. Samoin markkinapaineen alaisten jäsenvaltioiden olisi saavutettava julkiselle taloudelle asetetut tavoitteet ja oltava tarvittaessa valmiita jatkamaan edelleen vakauttamistoimia. Vakauttamistoimia toteutettaessa on asetettava etusijalle sellaiset menot, joilla investoidaan tulevaan kasvuun, ja erityisesti on painotettava koulutusta, tutkimusta ja innovointia.

9. Veropolitiikalla voidaan edistää julkisen talouden vakautta ja kasvua. Eurooppa-neuvosto kehottaa jäsenvaltioita – neuvoston 21. helmikuuta antamien päätelmien mukaisesti ja tunnustaen jäsenvaltioiden toimivallan tällä alalla – tarkistamaan tarvittaessa verojärjestelmiään niiden tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi siten, että perusteettomat vapautukset lakkautetaan, veropohjaa laajennetaan, verotuksen painopiste siirretään pois työn verottamisesta, verojen keruuta tehostetaan ja veronkiertoon puututaan. Neuvostoa ja komissiota pyydetään kehittämään pikaisesti konkreettisia keinoja, joilla parannetaan veropetosten ja veronkierron torjuntaa myös suhteessa kolmansiin maihin, ja raportoimaan asiasta kesäkuuhun 2012 mennessä.

10. Työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä edellyttää päättäväistä toimintaa. Valtion- tai hallitusten päämiesten 30. tammikuuta vahvistamissa suuntaviivoissa jäsenvaltioille annetaan lisäohjausta erityisesti nuorisotyöttömyyden vähentämisessä ja jäsenvaltioiden kansallisten työllisyyssuunnitelmien laatimisessa kansallisten uudistusohjelmien yhteydessä. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi on toteutettava aktiivisen osallisuuden strategioita, jotka kattavat työvoimapoliittiset aktivointitoimenpiteet. Neuvoston 17. helmikuuta 2012 antamien päätelmien mukaisesti ja työmarkkinaosapuolten asema ja kansalliset palkanmuodostusjärjestelmät huomioon ottaen jäsenvaltioiden tulisi

  – toteuttaa lisätoimia, jotta työhönottamisesta tehdään työnantajille helpompaa ja houkuttelevampaa parantamalla tarpeen mukaan palkanasetannan mekanismeja

  – poistaa esteitä uusien työpaikkojen luomiselta

  – ja toteuttaa aktiivisia työmarkkinapolitiikkoja, joilla vahvistetaan erityisesti nuorten, naisten ja ikääntyneiden työntekijöiden osallistumista.

11. Eurooppa-neuvosto odottaa kiinnostuneena komission tulevaa työllisyyspakettia, jossa keskitytään vahvistamaan kasvua aktivoimalla Euroopan työvoimaa, edistämään työpaikkojen luomista talouden keskeisillä sektoreilla, parantamaan osaamistarpeiden hallintaa, tukemaan työmarkkinasiirtymiä ja lisäämään maantieteellistä liikkuvuutta. Se korostaa, että on tärkeää edistyä ammattipätevyyden keskinäisen tunnustamisen tehostamisessa, säänneltyjen ammattien lukumäärän vähentämisessä ja perusteettomien sääntelyesteiden poistamisessa.

12. On ehdottoman tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat nämä painopisteet ja haasteet kaikilta osin huomioon tekemällä entistä yksityiskohtaisempia, toimivampia ja paremmin mitattavissa olevia sitoumuksia kansallisissa uudistusohjelmissaan sekä vakaus- tai lähentymisohjelmissaan. Euro Plus -sopimukseen osallistuvien jäsenvaltioiden olisi tehtävä vielä muitakin sitoumuksia, joissa keskitytään muutamiin keskeisiin, pikaisiin ja mitattavissa oleviin uudistuksiin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

13. Tässä prosessissa, jossa työmarkkinaosapuolilla ja alueilla on merkittävä rooli, hyödynnetään kokonaisvaltaisesti EU:n talouden uuden ohjausjärjestelmän tarjoamia välineitä. Eurooppa-neuvosto kehottaa hyväksymään kesäkuuhun mennessä euroalueen entistä tiukempaa valvontaa koskevat kaksi ehdotusta.

EU:n toiminta

14. Eurooppa-neuvosto antoi loka- ja joulukuussa 2011 pitämissään kokouksissa selkeät puitteet eräille kasvua edistäville ehdotuksille. Epävirallisessa kokouksessaan 30. tammikuuta 2012 Eurooppa-neuvosto tarkasteli muutamia erityisen kiireellisiä toimenpiteitä, joista neuvosto raportoi ensi kesäkuussa. Työtä on jatkettava kaikilla rintamilla tämän toimenpidepaketin jouduttamiseksi.

15. Ponnisteluja jatketaan erityisesti tarkoituksena

– saattaa sisämarkkinat uuteen kehitysvaiheeseen lujittamalla niiden hallintoa ja tehostamalla niiden toteutusta ja valvontaa; tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto odottaa kiinnostuneena kesäkuun loppuun mennessä esitettävää komission tiedonantoa sisämarkkinoista ja kertomusta palveludirektiivistä sekä kertomusta alakohtaisista suorituskykytarkastuksista; se on tyytyväinen komission aikomukseen ehdottaa tämän vuoden jälkipuoliskolla uusia toimenpiteitä, joilla avataan uusia kasvualoja sisämarkkinoilla; tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto tähdentää sisämarkkinoiden toteuttamisen ja jäljellä olevien esteiden poistamisen merkitystä

– saada toteutettua digitaaliset sisämarkkinat vuoteen 2015 mennessä etenkin hyväksymällä luottamusta lisääviä toimenpiteitä verkkokaupankäynnissä ja parantamalla laajakaistayhteyksien saatavuutta muun muassa nopean laajakaistainfrastruktuurin kustannuksia alentamalla; Eurooppa-neuvosto odottaa kiinnostuneena komission tulevia ehdotuksia tekijänoikeudesta

– vähentää hallinnollista ja sääntelytaakkaa EU:n tasolla ja kansallisesti; Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen komission aikomukseen esittää tiedonanto siitä, millaisin uusin toimin sääntelytaakan minimointiin voidaan pyrkiä ja millaisin toimenpitein mikroyrityksiä voidaan tukea; se pyytää komissiota tarkastelemaan alakohtaisia tavoitteita

– poistaa kaupan esteet ja varmistaa parempi markkinoille pääsy ja investointiedellytykset lokakuussa 2011 annettujen päätelmien ja tammikuussa 2012 annetun julkilausuman mukaisesti; Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen komission uuteen kertomukseen kaupan ja investointien esteistä. Ensi kesäkuun kokouksessaan Eurooppa-neuvosto tarkastelee edistymistä ja keskustelee siitä, miten unioni voi syventää kauppa- ja investointisuhteitaan keskeisten kumppaneidensa kanssa.

16. Eurooppa-neuvosto katsoo, että vertaispaineen tehostaminen voi auttaa lisäämään valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla sitoutumista ja vastuunkantoa, joka liittyy neuvoston ja yksittäisten jäsenvaltioiden rooliin sisämarkkinoiden kehittämisessä ja sen sääntöjen noudattamisessa. Tätä varten Eurooppa-neuvosto kehottaa

– komissiota laatimaan avoimia tulostauluja asianmukaista vertailukehittämistä varten

– Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa edistämään sitä, että Eurooppa-neuvosto seuraa säännöllisesti, miten keskeisten sisämarkkinaehdotusten käsittelyssä on edistytty neuvoston eri kokoonpanoissa.

17. Resurssitehokkaamman, vihreämmän ja kilpailukykyisemmän talouden edistäminen on ratkaisevan tärkeää. Eurooppa-neuvosto kehottaa sopimaan energiatehokkuusdirektiivistä kesäkuuhun mennessä. Viitaten joulukuussa 2011 antamiinsa päätelmiin se kehottaa edistymään pikaisesti myös vuoteen 2050 tähtäävässä vähähiilisen talouden strategiassa ja resurssitehokasta Eurooppaa koskevan etenemissuunnitelman täytäntöönpanossa.

18. Innovointi ja tutkimus ovat Eurooppa 2020 -strategian ydintä. Euroopalla on vahva tiedeperusta, mutta kykyä muuntaa tutkimustieto markkinoiden kysyntää vastaaviksi uusiksi innovaatioiksi on parannettava. Eurooppa-neuvosto arvioi puheenjohtajavaltion esittämän selvityksen pohjalta edistymistä helmikuun 2011 päätelmien täytäntöönpanossa ja sopi toimien jouduttamisesta tarkoituksena

 • toteuttaa eurooppalainen tutkimusalue vuoteen 2014 mennessä; tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto pani tyytyväisenä merkille, että komissio aikoo tehdä ehdotuksen ERA-puitteista kesäkuussa 2012

 • parantaa tutkijoiden liikkuvuutta ja uranäkymiä

 • laatia ja toteuttaa pikaisesti luettelo EU-rahoitteisista tutkimus- ja kehityshankkeista ja yhteinen innovaatioindikaattori

 • luoda teollis- ja tekijänoikeuksien arvoa lisäävä Euroopan tason väline

 • päästä osallistuvien maiden kesken lopulliseen sopimukseen patenttipaketin viimeisestä avoimesta kysymyksestä kesäkuun 2012 loppuun mennessä

 • luoda yrittäjien kannalta paras mahdollinen ympäristö ideoiden kaupallistamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi ja asettaa kysyntäjohtoinen innovointi Euroopan tutkimus- ja kehityspolitiikan veturiksi ja erityisesti luoda toimiva EU:n laajuinen pääomasijoitusjärjestely, joka sisältää "riskipääomapassin", rahoitusjärjestely innovatiivisten pk-yritysten tukemiseksi, harkita "rahasto-osuusrahastoa", jonka avulla on mahdollista myöntää riskipääomaa rajojen yli, sekä tehostaa julkisten esikaupallisten hankintojen käyttöä innovatiivisten ja korkean teknologian yritysten tukemiseksi

 • lujittaa keskeisiä mahdollistavia teknologioita, joilla on systeemistä merkitystä teollisuuden ja koko talouden innovatiivisuuden kannalta.

19. Energian osalta on tärkeää panna täytäntöön helmikuussa ja joulukuussa 2011 sovitut linjaukset ja saada aikaan sitoumuksen mukaisia tuloksia energian sisämarkkinoiden toteuttamisessa vuoteen 2014 mennessä, mukaan lukien kolmannen energiapaketin täysimittaisen toimeenpanon avulla ja sovitussa aikataulussa, sekä verkkojen yhteenliittämisessä yli rajojen. Eurooppa-neuvosto odottaa kiinnostuneena komission tiedonantoa, joka on määrä antaa ensi kesäkuuhun mennessä siitä, miten energian sisämarkkinoiden vapauttamisessa ja yhdentämisessä on edistytty.

20. Eurooppa-neuvosto korostaa teollisuuden merkitystä Euroopan kasvulle, kilpailukyvylle, viennille ja työpaikkojen luomiselle samoin kuin tuottavuuden ja innovoinnin tuloksekkaalle kehitykselle.

21. Energiaverotusta, yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa, finanssitransaktioveroa ja säästötulojen verotuksesta annetun direktiivin tarkistusta koskevien komission ehdotusten käsittelyä ja niistä käytäviä keskusteluja on vietävä eteenpäin. Neuvotteluohjeet kolmansien maiden kanssa tehtäviä, säästötulojen verotusta koskevia sopimuksia varten olisi annettava pikaisesti. Neuvosto ja komissio raportoivat säännöllisesti alan tilanteesta kesäkuusta 2012 alkaen.

22. Myös finanssialan sääntelyuudistus on tärkeää saada nopeasti valmiiksi. Euroopan markkinarakenneasetus olisi äskettäin saavutetun poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta nyt hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti. Lisäksi pankkien pääomavaatimuksia koskevasta ehdotuksesta olisi päästävä sopimukseen kesäkuuhun 2012 mennessä ja rahoitusvälineiden markkinoita koskevasta ehdotuksesta joulukuuhun 2012 mennessä pitäen mielessä tavoite saada aikaan yhteinen ohjekirja ja varmistamalla, että Basel III pannaan pikaisesti ja johdonmukaisesti täytäntöön. Luottoluokituslaitoksia koskevan asetuksen muutokset olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian. Eurooppa-neuvosto odottaa kiinnostuneena tuloksia komission parhaillaan suorittamasta tarkastelusta, joka koskee luottoluokituslaitosten luokitusten pakollista mainitsemista EU:n lainsäädännössä.

23. On tärkeää palauttaa sijoittajien luottamus EU:n pankkialaan ja turvata reaalitalouden luotonsaanti erityisesti vahvistamalla pankkien pääomatilannetta ilman luotonannon liiallista vähentämistä ja tarpeen vaatiessa toteuttamalla pankkien rahoituksensaantia tukevia toimenpiteitä. Neuvosto seuraa tarkasti näissä asioissa viime lokakuussa tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa. Komissiota pyydetään harkitsemaan johtajien palkkoja koskevien nykyisten puitteiden mahdollista tiukentamista.

24. Keskeisten infrastruktuurihankkeiden yksityistä rahoitusta on edistettävä, joten Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja koskevan aloitteen pilottivaiheen käsittelyä olisi vauhditettava, jotta asiasta päästäisiin sopimukseen kesäkuuhun mennessä.

II KANSAINVÄLISET HUIPPUKOKOUKSET

  G20 ja G8

  25. Eurooppa-neuvosto sopi, että G20-huippukokousta silmällä pitäen olisi pyrittävä seuraaviin ensisijaisiin tavoitteisiin:

  • varmistetaan vahvan, kestävän ja tasapainoisen kasvun ja edistyksen tehokas globaalin tason koordinointi Cannesin toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa

  • pannaan täytäntöön rahoitusmarkkinoiden uudistamista koskevat G20-tason sitoumukset, mukaan lukien tiukka seuranta, tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi maailmanlaajuisesti

  • toteutetaan elintarvikkeiden hintojen epävakautta ja maataloutta koskeva toimintasuunnitelma 2011; lisätään perushyödykemarkkinoiden avoimuutta; jatketaan Soulin kehityspoliittisen toimintasuunnitelman toteuttamista keskittyen infrastruktuuriin ja vihreään kasvuun

  • edistetään vihreää kasvua ja kestävää kehitystä; erityisesti torjutaan ilmastonmuutosta ja hankitaan varoja ilmastonmuutoksen torjuntatoimien rahoittamiseen

  • torjutaan protektionismia ja tuetaan asiat aktiivisesti esille tuovaa WTO:n neuvotteluohjelmaa, myös vähiten kehittyneiden maiden osalta

  • käsitellään globalisaation sosiaalista ulottuvuutta, etenkin nuorisotyöttömyyttä.

  26. Eurooppa-neuvostolle tiedotettiin G20-tasolla IMF:n resurssien huomattavasta lisäyksestä käydyistä keskusteluista. Se muistutti, että euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot ovat jo sitoutuneet toimittamaan 150 miljardia euroa kahdenvälisinä lainoina IMF:n yleisvaroihin ja että myös muut EU:n jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet valmiudestaan osallistua IMF:n varojen lisäämiseen. Se kannusti G20-maiden valtiovarainministereitä jatkamaan pyrkimyksiään päästä huhtikuussa pidettävässä seuraavassa kokouksessaan sopimukseen IMF:n varojen lisäämisestä, jotta IMF:n valmiuksia täyttää systeemiset velvollisuutensa voidaan parantaa sen kaikkien jäsenten tueksi.

  27. Eurooppa-neuvostolle kerrottiin G8-huippukokouksen valmistelujen tilanteesta.

  Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen kokous 2012 (Rio+20)

  28. Eurooppa-neuvosto painotti antavansa vahvan tukensa sille, että YK:n kestävän kehityksen kokouksessa päästään kunnianhimoiseen lopputulokseen. Se tähdensi olevan tärkeää, että yksityinen sektori ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat mittavasti tähän kokoukseen. Se vahvisti joitakin keskeisiä periaatteita, jotka ohjaavat EU:n valmisteluja:

  • kokouksen tulisi jouduttaa maailmanlaajuista siirtymistä vihreään talouteen ja edistää näin ympäristönsuojelua, auttaa poistamaan köyhyyttä ja edistää vähähiilistä ja resurssitehokasta kasvua

  • kokouksessa olisi pyrittävä selkeisiin toiminnallisiin tavoitteisiin sekä konkreettisiin toimiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ja sovitussa aikataulussa

  • sen olisi edistettävä vahvistettuja kestävän kehityksen maailmanlaajuisia institutionaalisia puitteita, joihin olisi kuuluttava UNEPin kehittäminen erityisjärjestöksi

  • sen olisi vauhditettava maailmanlaajuisten ja yhtenäisten kestävän kehityksen tavoitteiden asettamista vuoden 2015 jälkeiseksi ajaksi ottaen huomioon myös vuosituhattavoitteiden tarkistusprosessi.

  III ULKOPOLITIIKKA

  29. Vuosi arabikevään alkamisen jälkeen Eurooppa-neuvosto keskusteli alueen kehittyvistä suuntauksista ja tapahtumista saaduista kokemuksista sekä arvioi EU:n tähänastisen tuen täytäntöönpanoa. EU edistää ja tukee eteläisen naapurialueen ja laajemmin Lähi-idän ja Persianlahden alueen demokraattista muutosta. Se on edelleen sitoutunut kehittämään eteläisen naapurialueen maiden kanssa kumppanuuksia, jotka perustuvat eriyttämiseen, keskinäiseen vastuuseen ja yleismaailmallisiin arvoihin sitoutumiseen, mukaan lukien uskonnollisten vähemmistöjen (myös kristittyjen) suojelu. Aiemmissa julkilausumissaan ja 20. kesäkuuta 2011 annetuissa neuvoston päätelmissä määriteltyjen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti Eurooppa-neuvosto sopi, että seuraavat linjaukset ohjaavat EU:n tulevaa toimintaa ja osallistumista prosessiin:

  • EU rohkaisee kaikkia eteläisen naapurialueen maita ryhtymään merkittäviin poliittisiin uudistuksiin, joilla pyritään rakentamaan ja lujittamaan demokratiaa, vakiinnuttamaan oikeusvaltio ja vahvistamaan sitä sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ottaen erityisesti huomioon naisten ja vähemmistöjen oikeudet

  • useilla alueen mailla on edessään talous- ja finanssitilanteeseen liittyviä haasteita, ja siksi EU jatkaa välineidensä käyttöä painottaen hallintoon ja työpaikkojen luomiseen kohdennettua apua ja jatkaa toimintaansa työryhmäkokousten puitteissa, joissa ovat mukana myös yritysmaailman sidosryhmät; Eurooppa-neuvosto kehotti tässä yhteydessä ratifioimaan pikaisesti EBRD:n toiminta-alueen laajentamisen

  • tässä yhteydessä EU on lujasti päättänyt kytkeä tuen saamisen siihen, miten pitkälle demokraattisia uudistuksia on toteutettu, ja tarjota lisää tukea kumppaneille, jotka edistyvät osallistavien demokraattisten järjestelmien toteutuksessa, ja harkita uudelleen tukeaan hallituksille tapauksissa, joissa esiintyy sortoa taikka vakavia tai järjestelmällisiä ihmisoikeusrikkomuksia

  • EU lujittaa edelleen kumppanuuttaan kansalaisyhteiskunnan kanssa muun muassa ottamalla käyttöön kansalaisyhteiskuntaa tukevan naapuruuspolitiikan välineen

  • parhaillaan käytävissä kauppaneuvotteluissa ja pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppasopimuksia koskevien neuvottelujen valmisteluissa on edistyttävä nopeasti; nämä sopimukset integroivat kumppanien taloudet asteittain EU:n sisämarkkinoille ja lisäävät markkinoille pääsyn mahdollisuuksia

  • muuttoliikettä, liikkuvuutta ja turvallisuutta koskevaa vuoropuhelua laajennetaan ihmisten välisten yhteyksien, yrityskontaktien ja keskinäisen ymmärtämyksen edistämiseksi; tässä yhteydessä pyritään yhdessä estämään laitonta maahanmuuttoa EU:n kokonaisvaltaisen maahanmuuttoa koskevan lähestymistavan mukaisesti.

  30. Eurooppa-neuvosto pyytää komissiota ja korkeaa edustajaa esittämään tämän vuoden loppuun mennessä EU:n eteläisen Välimeren alueen kumppanien suhteen harjoittaman politiikan täytäntöönpanoa määrittävän ja ohjaavan etenemissuunnitelman, jossa mainitaan politiikan tavoitteet, välineet ja toimet keskittyen synergioihin Välimeren unionin ja muiden alueellisten aloitteiden kanssa.

  31. Eurooppa-neuvosto on järkyttynyt Syyrian tilanteesta ja vahvistaa neuvoston 27. helmikuuta 2012 antamat päätelmät. Se pyytää Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 1. maaliskuuta antaman päätöslauselman mukaisesti Syyrian viranomaisia lopettamaan välittömästi siviiliväestöön kohdistuvat laajat väkivaltaisuudet ja ihmisoikeusloukkaukset. Eurooppa-neuvosto pysyy päätöksessään varmistaa, että Syyriassa tapahtuneista julmuuksista vastuussa olevat tahot joutuvat tilille teoistaan, ja tulee tekemään yhteistyötä niiden kanssa, jotka työskentelevät näiden hirvittävien rikosten dokumentoimiseksi, ja avustamaan heitä. Eurooppa-neuvosto vahvistaa sitoutuvansa lisäämään edelleen Syyrian hallinnon painostusta niin kauan kuin väkivalta ja ihmisoikeusloukkaukset jatkuvat ja kehottaa neuvostoa valmistelemaan uusia hallintoon kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä. Se kehottaa presidentti Assadia luopumaan vallasta rauhanomaisen siirtymäkauden aikaansaamiseksi Syyriaan. EU on valmis kehittämään uutta kumppanuutta ja antamaan apua heti kun demokratiaan siirtyminen alkaa.

  32. Eurooppa-neuvosto toistaa, että on tärkeää taata riippumattomien humanitaaristen järjestöjen täysimääräinen ja esteetön pääsy alueelle, niin että avun tarpeessa olevat saavat apua humanitaaristen periaatteiden mukaisesti. Unioni on jo ottanut käyttöön humanitaarisen avun rahoitusta ja on valmis lisäämään sitä heti kun olosuhteet alueella mahdollistavat sen, että humanitaariset järjestöt laajentavat avustusoperaatioitaan.

  33. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen tukevansa Arabiliiton toimia väkivaltaisuuksien lopettamiseksi Syyriassa ja ilmaisee täyden tukensa YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin toiminnalle Yhdistyneiden kansakuntien ja Arabiliiton Syyrian kriisiä käsittelevänä erityislähettiläänä. EU ilmaisee tukensa Syyrian kansan tukiryhmän perustamiselle ja sen ensimmäisessä kokouksessaan 24. helmikuuta 2012 antamille päätelmille.

  34. Eurooppa-neuvosto kehottaa jälleen kerran kaikkia YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä, erityisesti Venäjää ja Kiinaa, toimimaan yhdessä väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Euroopan unioni tukee Syyrian oppositiota sen taistelussa vapauden, ihmisarvon ja demokratian puolesta, tunnustaa Syyrian kansallisneuvoston syyrialaisten lailliseksi edustajaksi ja kehottaa kaikkia Syyrian opposition jäseniä yhtymään rauhanomaiseen kamppailuun uuden Syyrian puolesta, jossa kaikilla kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet. Eurooppa-neuvosto kehottaa kaikkia osapuolia edistämään poliittiseen ratkaisuun tähtäävää prosessia.

  35. Eurooppa-neuvosto korostaa Syyrian viranomaisten vastuuta ulkomaan kansalaisten, myös toimittajien, turvallisuudesta Syyriassa. Erityisesti olisi helpotettava niiden henkilöiden evakuointia, jotka ovat sen tarpeessa.

  36. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Lontoossa 23. helmikuuta 2012 pidettyyn Somaliaa käsitelleeseen kokoukseen. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen Afrikan sarvea koskevat EU:n strategiset puitteet, jotka neuvosto hyväksyi 14. marraskuuta 2011, ja kehottaa Lontoon kokouksen tulosten pohjalta neuvostoa, komissiota ja korkeaa edustajaa pitämään voimassa EU:n kattavan sitoumuksen Somalian suhteen. EU:n strategisten puitteiden mukaisesti ulkoasiainneuvoston olisi lokakuussa raportoitava Eurooppa-neuvostolle sovittujen toimien täytäntöönpanosta.

  37. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen edistymiseen, jota itäinen kumppanuus on saavuttanut viemällä eteenpäin poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä EU:n kanssa. Kumppanuus perustuu yhteisiin arvoihin sitoutumiseen, minkä yhteydessä eniten uudistuksiin sitoutuneet hyötyvät enemmän suhteestaan EU:hun. Eurooppa-neuvosto odottaa kiinnostuneena itäisen kumppanuuden etenemissuunnitelmaa vuoden 2013 jälkipuoliskolla järjestettävää itäisen kumppanuuden huippukokousta silmällä pitäen.

  38. Eurooppa-neuvosto ilmaisee vakavan ja yhä syvenevän huolensa Valko-Venäjän tilanteen huononemisesta. Se panee tyytyväisenä merkille neuvoston päätöksen lisätä uusia henkilöitä luetteloon tahoista, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista tai Lukašenkan hallinnon tukemisesta tai siitä hyötymisestä, matkustuskiellon kohdistamiseksi heihin ja heidän varojensa jäädyttämiseksi. Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa jatkamaan lisätoimenpiteiden tarkastelua. Se toistaa unionin olevan sitoutunut lujittamaan yhteydenpitoa Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan kanssa ja tukemaan Valko-Venäjän kansan demokraattisia pyrkimyksiä.

  IV MUUT ASIAT

  39. Eurooppa-neuvosto hyväksyy 28. helmikuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista ja päättää myöntää Serbialle ehdokasmaan aseman.

  40. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen vuonna 2011 käymänsä keskustelut ja toistaa, että kaikki oikeudelliset edellytykset on täytetty niin, että päätös Bulgarian ja Romanian liittymisestä Schengen-alueeseen voidaan tehdä.

  41. Eurooppa-neuvosto antaa myös tunnustusta Bulgarian ja Romanian toteuttamille jatkuville toimille.

  42. Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa tällä välin määrittämään ja panemaan täytäntöön toimenpiteitä, joilla edistetään Schengen-alueen laajentumisen toteutumista Romanian ja Bulgarian liittymiseksi siihen.

  43. Eurooppa-neuvosto pyytää neuvostoa palaamaan tähän kysymykseen, jotta oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa voidaan tehdä asiasta päätös syyskuussa 2012.

  44. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieleen kesäkuussa 2011 antamansa päätelmät Schengen-alueen hallinnoinnin lujittamisesta ja painottaa, että on erityisen tärkeää päästä pikaisesti sopimukseen asetuksesta, joka koskee arviointi- ja valvontamekanismin perustamista Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten. Tässä mekanismissa olisi otettava huomioon myös Schengenin säännöstön soveltamiseen osallistuvilta instituutioilta edellytetty toiminta.

  45. Eurooppa-neuvosto valitsi Herman Van Rompuyn uudelleen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi 1. kesäkuuta 2012 alkavaksi ja 30. marraskuuta 2014 päättyväksi kaudeksi.


Side Bar