Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

TEXTE EL

ΕΥΡ_ΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βρυξέλλες, 1 – 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1/2 Μαρτίου 2012).

_________________

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε για την εφαρμογή της οικονομικής στρατηγικής της ΕΕ. Η στρατηγική αυτή στοχεύει τόσο στη συνεχή δημοσιονομική εξυγίανση όσο και στη λήψη αποφασιστικής δράσης για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση με ελλείμματα και υπερβολικά υψηλά επίπεδα χρέους. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη ζώνη του ευρώ αποδίδουν.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τις πέντε προτεραιότητες για το 2012 που ορίζονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που εκπόνησε η Επιτροπή, και εξέτασε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να σημειώσουν ταχύτερη πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να εντείνουν τις προσπάθειες όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις ανά χώρα συστάσεις του 2011. Θα πρέπει να αναφέρουν τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν προς την κατεύθυνση αυτή στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης που καταρτίζουν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε επίσης για τις δράσεις που απαιτούνται στο επίπεδο της ΕΕ προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ως προς όλες τις πτυχές της, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, και να ενισχυθούν η καινοτομία και η έρευνα.

Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη υπέγραψαν τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην ΟΝΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε τις προτεραιότητες της ΕΕ για την προσεχή σύνοδο της Ομάδας των 20 και τη Διάσκεψη του ΟΗΕ «Ρίο + 20», με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη. Κατάγραψε επίσης τις εξελίξεις όσον αφορά την Αραβική Άνοιξη και χάραξε κατευθυντήριες γραμμές για τις μελλοντικές δράσεις που θα αναλάβει η ΕΕ προκειμένου να στηρίξει τη διαδικασία αυτή.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χορήγησε στη Σερβία το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

Συμφώνησε ότι το Συμβούλιο θα επανέλθει στο ζήτημα της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν προκειμένου να εκδώσει την απόφασή του τον Σεπτέμβριο.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεξέλεξε Πρόεδρό του τον κ. Herman Van Rompuy.

I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επάνοδο της Ευρώπης σε πορεία ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Προς τούτο απαιτείται διττή προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο μέτρα για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής εξυγίανσης όσο και δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

 • Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί την στρατηγική της Ευρώπης για την απασχόληση και την ανάπτυξη και τη συνολική της απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Ειδικότερα, οι πέντε στόχοι που έχουν τεθεί για το 2020 εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και θα συνεχίσουν να καθοδηγούν τη δράση των κρατών μελών και της Ένωσης για την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών για καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, την επίτευξη των στόχων μας στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου και την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, ιδίως μέσω της μείωσης της φτώχειας.

 • Ωστόσο, οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί έως σήμερα εξακολουθούν να μην επαρκούν για την επίτευξη των περισσότερων από αυτούς τους στόχους. Για τον λόγο αυτό, πρέπει επειγόντως να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ιδίως δε μέτρων που έχουν ταχεία επίδραση στην απασχόληση και την ανάπτυξη.

 • Για το 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τις πέντε προτεραιότητες που ορίζονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που εκπόνησε η Επιτροπή για την ανάληψη δράσης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο με σκοπό:

 • την επιδίωξη διαφοροποιημένης και φιλικής προς την ανάπτυξη δημοσιονομικής εξυγίανσης,

 • την αποκατάσταση της κανονικής δανειακής ροής στην οικονομία,

 • την προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας,

 • την καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, και

 • τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Δράσεις στο εθνικό επίπεδο

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε για τις πρώτες διαπιστώσεις και τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την υλοποίηση των ανά χώρα συστάσεων του 2011 και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί δυνάμει του Συμφώνου για το Ευρώ +.

 • Ενώ έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα από όλα τα κράτη μέλη, οι μεταρρυθμίσεις σε ορισμένους τομείς παρουσιάζουν καθυστέρηση και η υλοποίηση είναι άνιση, όπως περιγράφεται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που εκπόνησε η Επιτροπή και στην έκθεση της Προεδρίας για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

 • Επιπλέον, η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής για τον μηχανισμό επαγρύπνησης, που συνιστά το πρώτο βήμα της νέας διαδικασίας για την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, επισημαίνει ορισμένες προκλήσεις και ενδεχόμενους κινδύνους που προκαλούνται από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες σε ορισμένα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο θα εξετάσει προσεκτικά την έκθεση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το αφενός Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν πλήρως, αποτελεσματικά και με γοργούς ρυθμούς τη διαδικασία, αφετέρου τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αναλόγως.

 • Η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την επάνοδο σε υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης και ανάπτυξης, πρέπει δε να διαφοροποιείται ανάλογα με τις συνθήκες κάθε κράτους μέλους. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι οποίοι αφήνουν στους αυτόματους σταθεροποιητικούς μηχανισμούς κάποια ευελιξία ως προς τη συμφωνημένη πορεία της διαρθρωτικής δημοσιονομικής προσαρμογής, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Τα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα βοήθειας θα πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένα στους στόχους και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί στο πρόγραμμα. Παρομοίως, τα κράτη μέλη που τελούν υπό την πίεση των αγορών θα πρέπει να εξακολουθήσουν να τηρούν τους συμπεφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους και να είναι διατεθειμένα να λάβουν και περαιτέρω μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης αν χρειαστεί. Παράλληλα με τη συνέχιση των προσπαθειών εξυγίανσης, πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις δαπάνες που συνιστούν επένδυση στη μελλοντική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία.

 • Η φορολογική πολιτική μπορεί να συμβάλει στη δημοσιονομική εξυγίανση και την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου και δεδομένης της αρμοδιότητας των κρατών μελών στον τομέα αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά περίπτωση, να επανεξετάσουν τα φορολογικά τους συστήματα με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους, την άρση των αδικαιολόγητων απαλλαγών, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την ελάφρυνση της φορολόγησης της εργασίας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φοροεισπρακτικών μηχανισμών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να αναπτύξουν με γοργούς ρυθμούς συγκεκριμένες μεθόδους για την καλύτερη καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τρίτες χώρες και να υποβάλουν έκθεση έως τον Ιούνιο του 2012.

 • Για την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% έως το 2020 απαιτείται αποφασιστική δράση. Οι προσανατολισμοί που χάραξαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στις 30 Ιανουαρίου παρέχουν νέα συγκεκριμένη καθοδήγηση στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων και την εκπόνηση των εθνικών σχεδίων απασχόλησης στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων που καταρτίζουν. Η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού απαιτεί την εφαρμογή ενεργών στρατηγικών ένταξης που συμπεριλαμβάνουν μέτρα ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2012 και με σεβασμό του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και των εθνικών συστημάτων διαμόρφωσης μισθών και ημερομισθίων, τα κράτη μέλη πρέπει:

 • να εντείνουν τις προσπάθειές τους να καταστήσουν τις προσλήψεις ευκολότερες και πιο ελκυστικές για τους εργοδότες, όπου απαιτείται με βελτίωση των μηχανισμών διαμόρφωσης μισθών και ημερομισθίων,

 • να άρουν τους φραγμούς για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,

 • και να εφαρμόσουν ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, ιδίως με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων, των γυναικών και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει τη «δέσμη μέτρων για την απασχόληση» που θα υποβληθεί προσεχώς από την Επιτροπή και θα επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της κινητοποίησης του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης, την προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε βασικούς τομείς της οικονομίας, τη βελτίωση της διαχείρισης των αναγκών στο επίπεδο των δεξιοτήτων, την προώθηση των μετακινήσεων εντός της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση της γεωγραφικής κινητικότητας. Τονίζει τη σημασία της επίτευξης προόδου όσον αφορά την ενίσχυση της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, τη μείωση του αριθμού των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και την άρση των αδικαιολόγητων κανονιστικών φραγμών.

 • Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντανακλώνται πλήρως οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις αυτές στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης των κρατών μελών, μέσω ακριβέστερων, επιχειρησιακών και μετρήσιμων δεσμεύσεων. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Σύμφωνο για το Ευρώ + θα πρέπει να συμπεριλάβουν και νέες δεσμεύσεις επικεντρωμένες σε έναν μικρό αριθμό ουσιωδών, έγκαιρων και μετρήσιμων μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου.

 • Σε αυτή τη διαδικασία, στην οποία οι κοινωνικοί εταίροι και οι περιφέρειες έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, θα αξιοποιηθούν πλήρως τα εργαλεία που προσφέρει η νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να εγκριθούν έως τον Ιούνιο οι δυο εκκρεμείς προτάσεις που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας της ζώνης του ευρώ.

Δράσεις σε επίπεδο ΕΕ

 • Κατά τις συνόδους που πραγματοποίησε τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε σαφές πλαίσιο για μια σειρά προτάσεων που θα έχουν στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης. Κατά την άτυπη σύνοδο της 30ής Ιανουαρίου 2012, εξετάστηκαν ορισμένα εξαιρετικώς επείγοντα μέτρα σχετικά με τα οποία το Συμβούλιο θα υποβάλει έκθεση τον προσεχή Ιούνιο. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες σε όλα τα μέτωπα προκειμένου να δοθεί ώθηση στη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων.

 • Συγκεκριμένα, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες προκειμένου:

 • να προχωρήσει η Ενιαία Αγορά σε νέο στάδιο ανάπτυξης, με την ενίσχυση της διακυβέρνησής της και τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής της· εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει με ενδιαφέρον την υποβολή τον επόμενο Ιούνιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την Ενιαία Αγορά και της έκθεσής της σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες, καθώς και την έκθεσή της για το αποτέλεσμα των ελέγχων των τομεακών επιδόσεων· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους νέα δέσμη μέτρων που θα στοχεύουν στο άνοιγμα νέων τομέων ανάπτυξης εντός της Ενιαίας Αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης της Ενιαίας Αγοράς και της άρσης των εναπομενόντων φραγμών·

 • να ολοκληρωθεί η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά έως το 2015, ιδίως με τη θέσπιση μέτρων για την τόνωση της εμπιστοσύνης στο επιγραμμικό εμπόριο και την παροχή καλύτερης ευρυζωνικής κάλυψης, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης του κόστους των υποδομών ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας· το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει με ενδιαφέρον τις επικείμενες προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού·

 • να μειωθεί ο διοικητικός και κανονιστικός φόρτος σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο· το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν για την ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου, συμπεριλαμβανομένων μέτρων στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τομεακούς στόχους·

 • να αρθούν οι εμπορικοί φραγμοί και να διασφαλιστούν καλύτεροι όροι πρόσβασης στην αγορά και επενδύσεων σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Οκτωβρίου του 2011 και τη δήλωση του Ιανουαρίου του 2012· το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη νέα έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις· το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανεξετάσει τον προσεχή Ιούνιο την πρόοδο και θα συζητήσει για τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση μπορεί να εμβαθύνει τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις τις με βασικούς εταίρους.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι η άσκηση μεγαλύτερης «πίεσης των ομοτίμων» μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα ιδίας ευθύνης και καθήκοντος σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά το ρόλο του Συμβουλίου και των μεμονωμένων κρατών μελών για την ανάπτυξη της Ενιαίας Αγοράς και τη συμμόρφωση με τους κανόνες της. Για το σκοπό αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί:

- την Επιτροπή να υποβάλει διαφανείς πίνακες αποτελεσμάτων ως βάση κατάλληλης συγκριτικής αξιολόγησης ·

- και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προωθήσει την τακτική παρακολούθηση, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της προόδου που επιτελείται ως προς βασικές προτάσεις για την Ενιαία Αγορά στις διάφορες συνθέσεις του Συμβουλίου.

 • Η προαγωγή μιας οικονομίας που χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα τους πόρους και είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και ανταγωνιστική έχει ζωτική σημασία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να επιτευχθεί συμφωνία επί της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση έως τον Ιούνιο. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου 2011, ζητεί να επιτευχθεί ταχεία πρόοδος ως προς τη στρατηγική χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ορίζοντα το 2050 και ως προς την εφαρμογή του χάρτη πορείας για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της.

 • Η καινοτομία και η έρευνα βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρώπη διαθέτει ισχυρή επιστημονική βάση αλλά η ικανότητα μετατροπής της έρευνας σε νέες καινοτομίες που στοχεύουν σε ανάγκες της αγοράς χρειάζεται βελτίωση. Με βάση έκθεση της Προεδρίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε την πρόοδο που επετεύχθη όσον αφορά την υλοποίηση των συμπερασμάτων του Φεβρουαρίου 2011 και συμφώνησε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες ώστε:

 • να ολοκληρωθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας έως το 2014· εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει πλαίσιο ΕΧΕ τον Ιούνιο του 2012,

 • να βελτιωθεί η κινητικότητα και οι προοπτικές σταδιοδρομίας των ερευνητών,

 • να καθιερωθεί και να εφαρμοσθεί άμεσα το μητρώο των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δραστηριοτήτων Ε&Α και ο ενιαίος δείκτης καινοτομίας,

 • να δημιουργηθεί μηχανισμός αξιοποίησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

 • να καταλήξουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη σε τελική συμφωνία το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2012 για το τελευταίο εκκρεμές ζήτημα της δέσμης για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,

 • να δημιουργηθεί το βέλτιστο δυνατόν περιβάλλον ώστε οι επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν εμπορικά τις ιδέες τους και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αποτελέσει η προσανατολισμένη στη ζήτηση καινοτομία βασικό μοχλό της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα και την ανάπτυξη· ειδικότερα, να δημιουργηθεί ένα ουσιαστικό καθεστώς επιχειρηματικών κεφαλαίων για ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο θα περιλαμβάνει «διαβατήριο ΕΕ», χρηματοδοτικό καθεστώς προς στήριξη των καινοτόμων ΜΜΕ, να εξετασθεί «αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια» για τη διασυνοριακή παροχή επιχειρηματικών κεφαλαίων, και να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα οι προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις για τη στήριξη των καινοτόμων και υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεων,

 • να ενισχυθούν οι σημαντικότερες απαραίτητες βασικές τεχνολογίες με συστημική σπουδαιότητα για τις δυνατότητες καινοτομίας της βιομηχανίας και της όλης οικονομίας,

 • Όσον αφορά την ενέργεια, είναι σημαντικό να υλοποιηθούν οι προσανατολισμοί που συμφωνήθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο του 2011, τηρώντας τη δέσμευση ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας μέχρι το 2014, μεταξύ άλλων με την πλήρη εφαρμογή της τρίτης δέσμης για την ενέργεια τηρουμένων των συμφωνημένων προθεσμιών, και να διασυνδεθούν διασυνοριακά δίκτυα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει με ενδιαφέρον την ανακοίνωση της Επιτροπής τον ερχόμενο Ιούνιο, στην οποία θα αξιολογείται ο βαθμός ελευθέρωσης και ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημαντική λειτουργία της βιομηχανίας υπέρ της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, των εξαγωγών και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και ως μοχλός παραγωγικότητας και καινοτομίας.

 • Πρέπει να σημειώσουν πρόοδο οι εργασίες και οι συζητήσεις σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για τη φορολόγηση της ενέργειας, την κοινή ενοποιημένη βάση φορολόγησης εταιρειών, τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Πρέπει δε να εγκριθούν ταχέως οι διαπραγματευτικές οδηγίες για τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες περί φορολογήσεως των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα υποβάλλουν τακτικά έκθεση σχετικά με την πορεία των εργασιών εν προκειμένω, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2012.

 • Εξ ίσου σημαντική είναι επίσης η ταχεία ολοκλήρωση της κανονιστικής μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για να αξιοποιηθεί η πρόσφατη πολιτική συμφωνία, ο κανονισμός για την υποδομή της ευρωπαϊκής αγοράς θα πρέπει τώρα να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν. Επιπλέον θα πρέπει να συμφωνηθούν, έως τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο του 2012 αντιστοίχως, οι προτάσεις σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών και τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος είναι η θέσπιση ενιαίου εγχειριδίου κανόνων και εξασφαλίζοντας έγκαιρη και συνεπή εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. Οι τροποποιήσεις του κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που διενεργεί η Επιτροπή σχετικά με την υποχρεωτική μνεία των αξιολογήσεων των οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 • Είναι σημαντικό να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ και να εξασφαλισθεί η ροή πιστώσεων στην πραγματική οικονομία, ιδίως με την ενίσχυση των κεφαλαιακών θέσεων των τραπεζών χωρίς υπερβολική απομόχλευση και, εφόσον απαιτείται, με μέτρα για την υποστήριξη της πρόσβασης των τραπεζών στη χρηματοδότηση. Το Συμβούλιο θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν τον περασμένο Οκτώβριο εν προκειμένω. Η Επιτροπή καλείται να εξετάσει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του

 • σημερινού πλαισίου για τις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών.

 • Δεδομένου ότι πρέπει να τονωθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση βασικών έργων υποδομής, οι εργασίες για την πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομολογιακά δάνεια για την εκτέλεση έργων στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020 θα πρέπει να επισπευσθούν με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας έως τον Ιούνιο.

II. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΟΡΥΦΗΣ

  Ομάδα των 20 και Ομάδα των 8

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να επιδιωχθούν οι ακόλουθες προτεραιότητες ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ομάδας των 20 :

  • εξασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο για ισχυρή, βιώσιμη και ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και προόδου στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης των Καννών,

  • υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ομάδας των 20 για τη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής παρακολούθησης, για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού παγκοσμίως,

  • υλοποίηση του σχεδίου δράσης του 2011 για την αστάθεια των τιμών των τροφίμων και τη γεωργία· ενίσχυση της διαφάνειας στις αγορές βασικών προϊόντων· περαιτέρω εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Σεούλ για την ανάπτυξη το οποίο εστιάζεται στις υποδομές και στην πράσινη ανάπτυξη,

  • προώθηση της πράσινης και της αειφόρου ανάπτυξης· καταπολέμηση ειδικότερα της αλλαγής του κλίματος και κινητοποίηση πηγών χρηματοδότησης προς τον σκοπό αυτόν,

  • καταπολέμηση του προστατευτισμού και στήριξη φιλόδοξου προγράμματος διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ που θα περιλαμβάνει και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες,

  • εξέταση της κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης, ιδίως της ανεργίας των νέων.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις συζητήσεις στο επίπεδο της Ομάδας των 20 σχετικά με τη σημαντική αύξηση των πόρων του ΔΝΤ. Υπενθύμισε ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ έχουν ήδη δεσμευθεί για την παροχή ποσού 150 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω διμερών δανείων στους γενικούς πόρους του ΔΝΤ, και ότι άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επίσης δηλώσει την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν στη διαδικασία ενίσχυσης των πόρων του ΔΝΤ. Ενθάρρυνε τους Υπουργούς Οικονομικών της Ομάδας των 20 να συνεχίσουν τις εργασίες τους με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με αύξηση των πόρων του ΔΝΤ κατά την επόμενη σύνοδό τους τον Απρίλιο, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του ΔΝΤ να εκπληρώνει τις συστημικές του αρμοδιότητες προς υποστήριξη των μελών του παγκοσμίως.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πορεία των προπαρασκευαστικών εργασιών για τη διοργάνωση της συνόδου κορυφής της Ομάδας των 8.

  Rio+20 Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2012

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι υποστηρίζει με σθένος την επίτευξη φιλόδοξων αποτελεσμάτων στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Rio+20. Τόνισε την ανάγκη για ισχυρή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών στη Διάσκεψη. Καθόρισε ορισμένες βασικές αρχές οι οποίες θα κατευθύνουν την ΕΕ στην προπαρασκευή της:

  • η Διάσκεψη θα πρέπει να προαγάγει τη μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος, συντελώντας στην εξάλειψη της φτώχειας και τονώνοντας την ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική χρήση των πόρων,

  • πρέπει δε να προσανατολισθεί στον καθορισμό σαφών επιχειρησιακών στόχων και συγκεκριμένων δράσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο εντός συμπεφωνημένων προθεσμιών,

  • θα πρέπει να συμβάλει σε ένα ενισχυμένο παγκόσμιο θεσμικό πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη το οποίο θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του UNEP σε ειδικευμένο οργανισμό,

  • πρέπει να προωθήσει τον καθορισμό παγκόσμιων και συνεπών στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη μετά το 2015, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη διαδικασία επανεξέτασης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

   ΙΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  • Ένα χρόνο μετά την έναρξη της Αραβικής Άνοιξης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τις νέες τάσεις και τα συναχθέντα διδάγματα από τις εξελίξεις στην περιοχή και αξιολόγησε την μέχρι σήμερα υλοποίηση της υποστήριξης της ΕΕ. Η ΕΕ προάγει και υποστηρίζει το δημοκρατικό μετασχηματισμό στη Νότια Γειτονία της και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας, οι οποίες θα βασίζονται στη διαφοροποίηση, την αμοιβαία ευθύνη και την αποδοχή οικουμενικών αξιών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων (καθώς και των Χριστιανών). Σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους που έχουν καθορισθεί σε παλαιότερες δηλώσεις του και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι οι ακόλουθοι προσανατολισμοί θα καθοδηγήσουν την περαιτέρω δέσμευση και συμβολή της ΕΕ στη διαδικασία:

  • η ΕΕ ενθαρρύνει όλες τις χώρες της Νότιας Γειτονίας να προβούν σε σημαντικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την οικοδόμηση και την εδραίωση της δημοκρατίας, τη θέσπιση και την ενίσχυση του κράτους δικαίου και να υποστηρίξουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων,

  • λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της περιοχής, η ΕΕ θα συνεχίσει να κινητοποιεί τα μέσα που διαθέτει, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη βοήθεια που επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα συνεχίσει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ειδικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων επιχειρηματικών παραγόντων· το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε εν προκειμένω την ταχεία επικύρωση της διεύρυνσης της εντολής της ΕΤΑΑ,

  • σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ είναι αποφασισμένη να αντιστοιχίζει την παρεχόμενη στήριξη προς το επίπεδο των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, παρέχοντας μεγαλύτερη υποστήριξη προς τους εταίρους οι οποίοι επιτελούν πρόοδο κατευθυνόμενοι προς δημοκρατικά συστήματα χωρίς αποκλεισμούς, ενώ σε περιπτώσεις καταπίεσης ή σοβαρών ή συστηματικών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων θα επανεξετάζεται η υποστήριξη προς τις κυβερνήσεις,

  • η ΕΕ θα συνεχίσει να ενισχύει την εταιρική της σχέση με την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης του μηχανισμού στήριξης της κοινωνίας των πολιτών των γειτονικών χωρών,

  • χρειάζεται γοργή πρόοδος στις υπό εξέλιξη εμπορικές διαπραγματεύσεις και στην προετοιμασία της διαπραγμάτευσης σφαιρικών και εκτενών συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών οι οποίες θα οδηγήσουν προοδευτικά στην ένταξη των οικονομιών των εταίρων στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ και θα αυξήσουν τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά,

  • οι διάλογοι για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια θα διευρυνθούν με στόχο την προαγωγή των επαφών μεταξύ των ανθρώπων, των επιχειρηματικών επαφών και της αλληλοκατανόησης· στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχισθούν εξάλλου οι κοινές προσπάθειες για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, σύμφωνα με τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να υποβάλουν έως το τέλος του χρόνου Οδικό Χάρτη για τον καθορισμό και την καθοδήγηση της υλοποίησης της πολιτικής της ΕΕ έναντι των εταίρων μας της Νότιας Μεσογείου, στον οποίο θα καταγράφονται οι στόχοι, τα μέσα και οι δράσεις, εστιάζοντας στις συνέργιες με την Ένωση για τη Μεσόγειο και άλλες περιφερειακές πρωτοβουλίες.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει συγκλονισθεί λόγω της κατάστασης στη Συρία και προσυπογράφει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2012. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 1ης Μαρτίου, καλεί τις συριακές αρχές να τερματίσουν αμέσως τη μαζική βία και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει αποφασισμένο να εξασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι των φρικαλεοτήτων που διαπράττονται στη Συρία θα κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και θα συντονισθεί στενά με όσους εργάζονται για την τεκμηρίωση των φρικτών αυτών εγκλημάτων και θα τους βοηθήσει στο έργο τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να ενταθούν οι πιέσεις στο συριακό καθεστώς για όσο διάστημα συνεχίζονται η βία και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί το Συμβούλιο να επεξεργαστεί περαιτέρω στοχοθετημένα περιοριστικά μέτρα κατά του καθεστώτος. Καλεί τον Πρόεδρο Ασάντ να αποσυρθεί ώστε να διευκολυνθεί η ειρηνική μετάβαση για το καλό της χώρας. Μόλις δρομολογηθεί η μετάβαση στη δημοκρατία, η ΕΕ θα είναι έτοιμη να αναπτύξει μια νέα εταιρική σχέση και να παράσχει βοήθεια.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σημασία της πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης των ανεξάρτητων ανθρωπιστικών οργανώσεων για την παροχή βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές. Η Ένωση έχει ήδη κινητοποιήσει πόρους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και είναι έτοιμη να τους αυξήσει μόλις οι επιτόπου συνθήκες επιτρέψουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις αρωγής.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών να τερματίσουν τη βία στη Συρία και στηρίζει πλήρως τις αποστολές του πρώην Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν ως κοινού Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ και του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών για τη συριακή κρίση. Υποστηρίζει τη δημιουργία της Ομάδας των Φίλων του Συριακού Λαού και τα συμπεράσματα της πρώτης συνεδρίασής της στις 24 Φεβρουαρίου 2012.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί για μια ακόμη φορά όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ιδίως δε τη Ρωσία και την Κίνα, να συμβάλουν στην προσπάθεια τερματισμού της βίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την συριακή αντιπολίτευση στον αγώνα της για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία, αναγνωρίζει το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο ως νόμιμο εκπρόσωπο του συριακού λαού και καλεί όλα τα μέλη της συριακής αντιπολίτευσης να αγωνιστούν ενωμένοι και ειρηνικά για μια νέα Συρία, όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν ίσα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί όλα τα μέλη να προωθήσουν μια διαδικασία που έχει στόχο την πολιτική διευθέτηση του προβλήματος.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι οι συριακές αρχές έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια των αλλοδαπών υπηκόων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, διευκολύνοντας την εκκένωση όσων έχουν ανάγκη.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη Διάσκεψη για τη Σομαλία που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012 στο Λονδίνο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 14 Νοεμβρίου 2011 και, με βάση τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Λονδίνου, καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο να διατηρήσουν την ολοκληρωτική τους δέσμευση όσον αφορά τη Σομαλία. Σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο για την υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόοδο που επιτελέσθηκε στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για την προώθηση της πολιτικής σύνδεσης και οικονομικής ενοποίησης με την ΕΕ. Η εταιρική σχέση βασίζεται στην προσήλωση σε κοινές αξίες, όπου οι πλέον αποφασισμένοι να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις θα επωφεληθούν περισσότερο από τη σχέση τους με την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει με ενδιαφέρον τον Οδικό Χάρτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ενόψει της επόμενης σχετικής συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη σοβαρή και βαθιά του ανησυχία για την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στη Λευκορωσία. Χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να διευρύνει τον κατάλογο των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή για την καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατικής αντιπολίτευσης ή αυτών που υποστηρίζουν το καθεστώς του Λουκασένκο ή επωφελούνται από αυτό, στους οποίους θα επιβληθούν ταξιδιωτική απαγόρευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του για τη λήψη περαιτέρω μέτρων. Επιβεβαιώνει τη βούληση της Ένωσης να ενισχύσει τη δέσμευσή της έναντι της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας και να στηρίξει τις δημοκρατικές προσδοκίες του λαού της Λευκορωσίας.

  IV. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικυρώνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2012 για τη Διεύρυνση και τη διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και συμφωνεί να παραχωρηθεί στη Σερβία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπενθυμίζοντας τις συζητήσεις που είχε πραγματοποιήσει το 2011, επαναλαμβάνει ότι έχουν πληρωθεί όλες οι νομικές προϋποθέσεις ώστε να ληφθεί η απόφαση για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σένγκεν.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσης τις συνεχείς προσπάθειες που έχουν καταβάλει η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί από το Συμβούλιο, κατά την ενδιάμεση περίοδο, να προσδιορίσει και να εφαρμόσει τα μέτρα που θα συμβάλουν στην επιτυχή διεύρυνση του χώρου Σένγκεν με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να επανέλθει στο θέμα αυτό προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση στη σύνοδο του Συμβουλίου ΔΕΥ τον Σεπτέμβριο του 2012.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του Ιουνίου 2011, για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν και υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία όσον αφορά τον κανονισμό για τη θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει επίσης να ρυθμίζει την απαιτούμενη λειτουργία των θεσμικών οργάνων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν.

  • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεξέλεξε τον κ. Herman Van Rompuy Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 2012 έως την 30ή Νοεμβρίου 2014.

  ____________________


Side Bar