Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

TEXTE DA

DET EUROPÆISKE RÅD- KONKLUSIONER
Bruxelles DEN 1 – 2. MARTS 2012

Hermed følger til delegationerne konklusionerne fra Det Europæiske Råd (den 1.-2. marts 2012).

________________________

Det Europæiske Råd drøftede gennemførelsen af EU's økonomiske strategi. Strategien stiler både mod fortsat finanspolitisk konsolidering og beslutsom indsats, der skal styrke vækst og beskæftigelse. Bæredygtig vækst og beskæftigelse kan ikke baseres på underskud og uforholdsmæssigt høje gældsniveauer. De foranstaltninger, der er truffet for at stabilisere situationen i euroområdet, bærer frugt.

Det Europæiske Råd tilsluttede sig de fem prioriteter for 2012, der er opstillet i Kommissionens årlige vækstundersøgelse. Det overvejede, hvilke foranstaltninger der skal træffes på nationalt plan. Medlemsstaterne skal gøre hurtigere fremskridt hen imod målene i Europa 2020-strategien og fremskynde indsatsen med hensyn til reformerne i de landespecifikke henstillinger for 2011. Medlemsstaterne forventes at angive i deres nationale reformprogrammer og deres stabilitets- og konvergensprogrammer, hvilke foranstaltninger de agter at træffe i den forbindelse. Det Europæiske Råd drøftede også, hvilke tiltag der kræves på EU-plan for at fremskynde fuldførelsen af det indre marked i alle dets både interne og eksterne aspekter og fremme innovation og forskning.

I tilknytning til Det Europæiske Råd undertegnede de deltagende medlemsstater traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union.

Det Europæiske Råd opstillede EU's prioriteter for det kommende G8-møde og den kommende Rio+20-konference med særlig vægt på vækstfremmende foranstaltninger og reformer. Det gjorde status over udviklingen i forbindelse med Det Arabiske Forår og udstak retningslinjer for kommende EU-tiltag til støtte for denne proces.

Det Europæiske Råd tildelte Serbien status som kandidatland.

Det nåede til enighed om, at Rådet bør vende tilbage til spørgsmålet om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengenområdet med henblik på at vedtage sin afgørelse i september.

Endelig genvalgte Det Europæiske Råd Herman Van Rompuy som sin formand.

I. ØKONOMISK POLITIK

  1. Den Europæiske Union træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at få Europa tilbage på vækst- og jobsporet. Det kræver en tostrenget strategi, der både omfatter foranstaltninger til sikring af finansiel stabilitet og finanspolitisk konsolidering og tiltag til fremme af vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.

  2. Europa 2020-strategien er Europas strategi for beskæftigelse og vækst og dets samlede svar på de udfordringer, det står over for. Navnlig de fem mål for 2020 har stadig fuld relevans og vil fortsat være en rettesnor for medlemsstaternes og Unionens indsats for at fremme beskæftigelsen, forbedre vilkårene for innovation, forskning og udvikling, nå vores klima- og energimål, forbedre uddannelsesniveauerne og fremme social inklusion, navnlig gennem reduktion af fattigdom.

  3. De fleste af disse mål kan dog stadig ikke nås med den hidtidige indsats. Det er derfor presserende at fokusere på gennemførelsen af reformer og være særlig opmærksom på foranstaltninger, der har indvirkning på beskæftigelse og vækst på kort sigt.

  4. For 2012 tilslutter Det Europæiske Råd sig de fem prioriteter i Kommissionens årlige vækstundersøgelse vedrørende indsatsen på EU-plan og nationalt plan med henblik på:

– fortsættelse af en differentieret og vækstfremmende finanspolitisk konsolidering,

– genetablering af normale lånemuligheder for erhvervslivet

– fremme af vækst og konkurrenceevne

– håndtering af arbejdsløsheden og de sociale konsekvenser af krisen

– modernisering af den offentlige forvaltning.

Indsats på nationalt plan

  5. Det Europæiske Råd drøftede de foreløbige resultater og god praksis i forbindelse med gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger og forpligtelser under europluspagten i 2011.

  6. Selv om alle medlemsstaterne har truffet væsentlige foranstaltninger, trækker det ud med reformerne på nogle områder, og gennemførelsen er ujævn, som det fremgår af Kommis­sionens årlige vækstundersøgelse og formandskabets rapport om det europæiske semester.

  7. Desuden gøres der i Kommissionens nye rapport om varslingsmekanismen, der udgør det første skridt i den nye procedure for forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer, opmærksom på visse udfordringer og potentielle risici, der skyldes makroøkonomiske ubalancer i nogle medlemsstater. Rådet vil gennemgå rapporten nøje. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet og Kommissionen til at foretage fuld, effektiv og hurtig gennemførelse af proceduren og medlemsstaterne til at handle i overensstemmelse hermed.

  8. Finanspolitisk konsolidering er afgørende for, at der igen kan skabes højere vækst og beskæftigelse. Den skal differentieres i overensstemmelse med vilkårene i medlemsstaterne. Alle medlemsstater bør fortsat respektere deres tilsagn i henhold til reglerne i stabilitets- og vækstpagten, der giver de automatiske stabilisatorer mulighed for at fungere efter den aftalte metode til strukturel finanspolitisk tilpasning, idet de sikrer den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser. De lande, der er omfattet af et støtteprogram, bør følge de mål og strukturreformer, der er vedtaget i programmet. Medlemsstater, som er under pres fra markedet, bør nå de aftalte budgetmål og om nødvendigt være rede til at gennemføre yderligere konsolideringsforanstaltninger. I forbindelse med konsolideringsbestræbelserne skal der navnlig lægges vægt på at prioritere udgifter, der repræsenterer en investering i fremtidig vækst, med særlig fokus på uddannelse, forskning og innovation.

  9. Skattepolitikken kan bidrage til finanspolitisk konsolidering og vækst. I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 21. februar, og idet det anerkender medlemsstaternes beføjelser på dette område, opfordrer Det Europæiske Råd medlemsstaterne til, hvor det er relevant, at tage deres skattesystemer op til revision med henblik på at effektivisere dem ved at fjerne uberettigede undtagelser, gøre beskatningsgrundlaget bredere, flytte beskatningen væk fra arbejde, skabe en mere effektiv skatteopkrævning og tackle skatteunddragelse. Rådet og Kommissionen opfordres til hurtigt at undersøge, hvordan man helt konkret kan styrke bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, bl.a. i forbindelse med tredjelande, og aflægge rapport herom inden udgangen af juni 2012.

  10. At få beskæftigelsesfrekvensen op på 75 % senest i 2020 kræver resolut handling. De retningslinjer, som stats- og regeringscheferne fastsatte den 30. januar, indeholder yderligere specifik vejledning til medlemsstaterne, navnlig om ungdomsarbejdsløshed og udarbejdelsen af de nationale beskæftigelsesplaner inden for rammerne af deres nationale reformprogrammer. Bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse kræver, at der gennemføres aktive inklusive strategier, som omfatter aktiveringsforanstaltninger på arbejdsmarkedet. I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 17. februar 2012 og med respekt for arbejdsmarkedets parters rolle og de nationale løndannelsessystemer bør medlemsstaterne:

– øge bestræbelserne på at gøre det lettere og mere attraktivt for arbejdsgiverne at ansætte folk, eventuelt ved at forbedre lønfastsættelsesmekanismer

– fjerne jobskabelsesbarrierer

– og gennemføre aktive arbejdsmarkedspolitikker, navnlig med henblik på at styrke deltagelsen af unge, kvinder og ældre arbejdstagere.

  11. Det Europæiske Råd ser frem til Kommissionens kommende "beskæftigelsespakke", der fokuserer på at styrke væksten ved at mobilisere Europas arbejdsstyrke, fremme jobskabelsen i økonomiens nøglesektorer, forbedre styringen af kvalifikationsbehovene, fremme omstillinger på arbejdsmarkedet og øge den geografiske mobilitet. Det understreger betydningen af at gøre fremskridt med at øge den gensidige anerkendelse af faglige kvalifikationer, reducere antallet af lovregulerede erhverv og fjerne ubegrundede reguleringsmæssige barrierer.

  12. Det er overordentlig vigtigt, at medlemsstaterne fuldt ud lader disse prioriteter og udfordringer komme til udtryk gennem mere præcise, operationelle og målelige forpligtelser i deres nationale reformprogrammer og stabilitets- eller konvergensprogrammer. De medlemsstater, der deltager i europluspagten, bør også medtage yderligere forpligtelser med fokus på nogle få væsentlige, rettidige og målelige reformer med henblik på at opfylde pagtens målsætning.

  13. I denne proces, hvor arbejdsmarkedets parter og regionerne spiller en vigtig rolle, vil de værktøjer, som er indeholdt i Den Europæiske Unions nye økonomiske styring, blive anvendt i fuldt omfang. Det Europæiske Råd opfordrer til, at de to endnu ikke vedtagne forslag til yderligere skærpelse af overvågningen i euroområdet vedtages senest i juni.

Indsats på EU-plan

  14. På sine møder i oktober og december 2011 udstak Det Europæiske Råd en klar ramme for en række vækstfremmende forslag. På det uformelle møde den 30. januar 2012 blev der sat fokus på visse særligt hastende foranstaltninger, som Rådet vil aflægge rapport om i juni. Der skal arbejdes videre med denne pakke af foranstaltninger på alle fronter.

  15. Bestræbelserne vil navnlig fortsætte for at:

  – føre det indre marked frem til et nyt udviklingsstadium gennem styrkelse af styringen og forbedring af gennemførelsen og håndhævelsen; i denne forbindelse ser Det Euro­pæiske Råd frem til forelæggelsen i juni af Kommissionens meddelelse om det indre marked og dens rapport om servicedirektivet samt dens rapport om udfaldet af kontrollen af de enkelte sektorers resultater. Det hilser det velkommen, at Kommissionen i andet halvår af 2012 agter at foreslå en ny række foranstaltninger, som skal åbne nye vækstområder i det indre marked. Det Europæiske Råd understreger i den forbindelse vigtigheden af, at det indre marked fuldføres, og de resterende barrierer fjernes

  – fuldføre det digitale indre marked inden udgangen af 2015, navnlig ved at træffe foranstaltninger til at styrke tilliden til onlinehandel og sikre bedre bredbåndsdækning, bl.a. ved at nedbringe omkostningerne i forbindelse med en højhastighedsbredbåndsinfrastrukturer; Det Europæiske Råd ser frem til Kommissionens kommende forslag om ophavsret

  – reducere den administrative og reguleringsmæssige byrde på EU-plan og nationalt plan; Det Europæiske Råd hilser det velkommen, at Kommissionen har til hensigt at forelægge en meddelelse om yderligere skridt til reduktion af regelbyrderne, herunder foranstaltninger til støtte af mikrovirksomheder. Det anmoder Kommissionen om at overveje sektormål

  – fjerne handelsbarrierer og sikre bedre markedsadgang og investeringsbetingelser i overensstemmelse med konklusionerne fra oktober 2011 og erklæringen fra januar 2012; Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på Kommissionens nye rapport om handels- og investeringsbarrierer. Det Europæiske Råd vil i juni gennemgå fremskridtene og drøfte, hvordan Unionen kan uddybe sine handels- og investeringsforbindelser med vigtige partnere.

16. Det Europæiske Råd er af den opfattelse, at forstærket "peer pressure" kan hjælpe med at øge ejerskabet og ansvarligheden blandt stats- og regeringscheferne med hensyn til Rådets og de enkelte medlemsstaters rolle i udviklingen af det indre marked og overholdelsen af dets regler. Med dette for øje opfordrer Det Europæiske Råd:

– Kommissionen til at forelægge gennemsigtige resultattavler som grundlag for hensigtsmæssig benchmarking

– formanden for Det Europæiske Råd til at fremme regelmæssig overvågning fra Det Europæiske Råds side af de fremskridt, der i de forskellige rådssammensætninger er opnået med centrale forslag vedrørende det indre marked.

  17. Fremme af en mere ressourceeffektiv, grønnere og mere konkurrencedygtig økonomi er afgørende. Det Europæiske Råd opfordrer til, at der inden udgangen af juni opnås enighed om energieffektivitetsdirektivet. Det erindrer om sine konklusioner fra december 2011 og opfordrer endvidere til hurtige fremskridt med 2050-lavemissionsstrategien og med at gennemføre køreplanen hen imod et ressourceeffektivt Europa.

  18. Innovation og forskning står centralt i Europa 2020-strategien. Europa har en stærk videnskabsbase, men det er nødvendigt at blive bedre til at omsætte forskning til ny innovation, der er målrettet til efterspørgslen på markedet. På grundlag af en rapport fra formandskabet gjorde Det Europæiske Råd status over fremskridtene med at gennemføre Det Europæiske Råds konklusioner fra februar 2011 og var enigt om at optrappe tiltagene med henblik på:

  – at fuldføre det europæiske forskningsrum senest i 2014; i den forbindelse hilste Det Europæiske Råd Kommissionens plan om at foreslå en ramme for det europæiske forskningsrum i juni 2012 velkommen

  – at forbedre forskeres mobilitet og karrieremuligheder

  – hurtigt at udarbejde og implementere oversigten over EU-finansieret FoU og den fælles innovationsindikator

  – et valoriseringsinstrument for intellektuelle ejendomsrettigheder på EU-plan

  – at de deltagende medlemsstater senest i juni 2012 når frem til en endelig aftale om det sidste udestående spørgsmål i patentpakken

  – at skabe de bedst mulige betingelser for, at iværksættere kan markedsføre deres idéer og skabe job og gøre efterspørgselsstyret innovation til en hoveddrivkraft for Europas forsknings- og udviklingspolitik, navnlig at etablere en effektiv EU-ordning for risikovillig kapital, herunder et "EU-pas", en finansieringsordning til at støtte innovative SMV'er, overveje en "fund of funds" for at tilvejebringe risikovillig kapital på tværs af grænserne samt gøre mere effektiv brug af prækommercielle offentlige indkøb med henblik på at støtte innovative og højteknologiske virksomheder

  – at styrke vigtige støtteteknologier, som er af systemisk betydning for erhvervslivets og hele økonomiens innovative karakter

  19. Med hensyn til energi er det vigtigt at gennemføre de retningslinjer, der blev vedtaget i februar og december 2011 og dermed opfylde forpligtelsen til at fuldføre det indre marked for energi senest i 2014, bl.a. gennem fuld gennemførelse af den tredje energipakke med respekt for de aftalte frister, og sammenkoble net på tværs af grænserne. Det Europæiske Råd ser frem til Kommissionens meddelelse, som forventes at blive forelagt i juni, hvor graden af liberalisering og integration af det indre marked for energi vurderes.

  20. Det Europæiske Råd understreger den vigtige rolle, som erhvervslivet spiller for europæisk vækst, konkurrenceevne, eksport og jobskabelse og som drivkraft for produktivitet og innovation.

  21. Der skal arbejdes videre med og føres yderligere drøftelser om Kommissionens forslag om energibeskatning, om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, om afgifter på finansielle transaktioner og om revision af rentebeskatningsdirektivet. Forhandlingsdirektiverne vedrørende aftaler med tredjelande om rentebeskatning bør vedtages snarest. Rådet og Kommis­sionen vil regelmæssigt rapportere om status på området, første gang i juni 2012.

  22. Der er ligeledes behov for en hurtig gennemførelse af reguleringsreformen i den finansielle sektor. Forordningen om europæisk markedsinfrastruktur bør nu vedtages snarest muligt på grundlag af den politiske enighed, der blev opnået for nylig. Desuden bør forslagene om kapitalkrav for bankerne og markeder for finansielle instrumenter vedtages i henholdsvis juni og december 2012 under hensyntagen til målet om et fælles regelsæt, og det bør sikres, at Basel III gennemføres rettidigt og konsekvent. Ændringerne i forordningen om kreditvurderings­bureauer bør vedtages snarest muligt. Det Europæiske Råd ser frem til resultatet af Kommissionens igangværende revision af obligatoriske henvisninger til kreditvurderingsbureauernes vurderinger i EU-lovgivningen.

  23. Det er vigtigt at genopbygge investorernes tillid til EU's banksektor og sikre kreditstrømmen til realøkonomien, navnlig ved at styrke bankernes kapitalposition uden overdreven nedbringelse af gearingen og, hvor det er nødvendigt, træffe foranstaltninger til at udvide bankernes adgang til finansiering. Rådet vil nøje følge gennemførelsen af de afgørelser, der blev truffet herom i oktober 2011. Kommissionen opfordres til at overveje, om det er muligt at styrke den nuværende ramme for cheflønninger.

  24. Da der er behov for at stimulere den private finansiering af vigtige infrastrukturprojekter, bør arbejdet med pilotfasen af Europa 2020-initiativet for projektobligationer intensiveres, for at der kan opnås enighed i juni.

II. INTERNATIONALE TOPMØDER

  G20 og G8

   25. Det Europæiske Råd var enigt om, at der bør arbejdes videre med følgende prioriteter med henblik på G20-topmødet:

  – sikre en effektiv koordination på globalt plan med henblik på stærk, bæredygtig og afbalanceret vækst og fremskridt i gennemførelsen af handlingsplanen fra Cannes

  – gennemføre G20-forpligtelserne vedrørende reform af det finansielle marked, herunder nøje overvågning, for at sikre lige vilkår globalt

  – gennemføre handlingsplanen fra 2011 vedrørende fødevareprisvolatilitet og landbrug; øge gennemsigtigheden på råvaremarkederne; arbejde videre med gennemførelsen af udviklingshandlingsplanen fra Seoul med fokus på infrastruktur og grøn vækst

  – fremme grøn vækst og bæredygtig udvikling; navnlig bekæmpe klimaændringer og mobilisere kilder til klimafinansiering

  – bekæmpe protektionisme og støtte en aktiv WTO-forhandlingsdagsorden, herunder også for de mindst udviklede lande

  – tackle globaliseringens sociale dimension, navnlig ungdomsarbejdsløshed.

  26. Det Europæiske Råd blev orienteret om drøftelserne på G20-plan om en væsentlig forøgelse af IMF's ressourcer. Det mindede om, at medlemsstaterne i euroområdet allerede har givet tilsagn om at yde 150 mia. EUR gennem bilaterale lån til IMF's "General Resources", og at andre EU-medlemsstater også har erklæret sig villige til at deltage i processen med at styrke IMF's ressourcer. Det tilskyndede finansministrene i G20 til at fortsætte arbejdet med henblik på at nå til enighed om at øge IMF's ressourcer på det næste møde i april for at styrke IMF's kapacitet til at opfylde sine systemiske forpligtelser til støtte for sin globale medlemskreds.

   27. Det Europæiske Råd blev orienteret om status vedrørende forberedelserne til G8-topmødet.

  FN´s Rio+20-konference om bæredygtig udvikling

   28. Det Europæiske Råd understregede sin stærke støtte til et ambitiøst resultat på FN's Rio+20- konference om bæredygtig udvikling. Det understregede behovet for omfattende deltagelse i konferencen fra den private sektor og civilsamfundet. Det opstillede nogle nøgleprincipper til vejledning for EU i forberedelserne:

  – konferencen bør fremskynde den globale overgang til en grøn økonomi og derigennem fremme miljøbeskyttelse, bidrage til fattigdomsudryddelse og stimulere lavemissionsvækst og ressourceeffektiv vækst

  – den bør arbejde hen imod klare operationelle mål og konkrete tiltag på nationalt og internationalt plan inden for fastsatte tidsfrister

  – den bør bidrage til stærkere globale institutionelle rammer for bæredygtig udvikling, der bør omfatte opgraderingen af UNEP til en særorganisation

  – den bør fremskynde arbejdet med globale og sammenhængende mål for bæredygtig udvikling efter 2015 og tage gennemgangsprocessen vedrørende 2015-målene med i betragtning.

  III. UDENRIGSPOLITIK

   29. Et år efter Det Arabiske Forårs begyndelse drøftede Det Europæiske Råd nye tendenser og indvundne erfaringer fra udviklingen i regionen og evaluerede gennemførelsen af EU's hid­tidige støtte. EU fremmer og støtter den demokratiske omstilling i de sydlige nabolande og i hele Mellemøsten og Golfregionen. EU er fortsat indstillet på at udvikle partnerskaber med de sydlige nabolande, baseret på differentiering, gensidig ansvarlighed og tilslutning til universelle værdier, bl.a. beskyttelse af religiøse minoriteter (herunder kristne). I overensstemmelse med de principper og mål, der er fastlagt i Rådets tidligere erklæringer og i dets konklusioner af 20. juni 2011, var Det Europæiske Råd enigt om, at følgende retningslinjer skal vejlede EU i dets videre engagement i og bidrag til processen:

  – EU tilskynder alle de sydlige nabolande til at foretage væsentlige politiske reformer, der kan opbygge og konsolidere demokratiet, indføre og styrke retsstaten og håndhæve menneskerettighederne og de borgerlige frihedsrettigheder med særlig vægt på kvinders og mindretals rettigheder

  – under hensyn til de økonomiske og finansielle udfordringer, som mange lande i regionen står over for, vil EU fortsat mobilisere sine instrumenter, idet der lægges større vægt på bistand fokuseret på regeringsførelse og jobskabelse, og fortsætte sine bestræbelser inden for rammerne af møderne i taskforcen, herunder med interessenter fra erhvervslivet; Det Europæiske Råd opfordrede i den forbindelse til en hurtig ratificering af udvidelsen af EBRD's mandat

  i den forbindelse er EU fast besluttet på at afpasse støtten efter omfanget af de demokratiske reformer, så der tilbydes mere støtte til de partnerlande, der gør fremskridt hen imod inklusive demokratiske systemer, og støtten til regeringer genovervejes, hvis der forekommer undertrykkelse eller alvorlige eller systematiske overtrædelser af menneskerettighederne

  – EU vil fortsat styrke sit partnerskab med civilsamfundet, herunder gennem iværksættelsen af naboskabsfaciliteten vedrørende civilsamfundet

  – det er nødvendigt med hurtige fremskridt i de igangværende handelsforhandlinger og i forberedelsen af forhandlingerne om vidtgående og brede frihandelsaftaler, der efterhånden vil integrere partnernes økonomier i EU's indre marked og øge mulighederne for markedsadgang

  – dialogerne om migration, mobilitet og sikkerhed vil blive udvidet med henblik på at udvikle mellemfolkelige kontakter, erhvervskontakter og gensidig forståelse; i den forbindelse vil der blive gjort en fælles indsats for at forhindre ulovlig indvandring i overensstemmelse med EU's globale tilgang til migration.

  30. Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen og den højtstående repræsentant til inden udgangen af året at forelægge en køreplan, der skal fastlægge og lede gennemførelsen af EU's politik over for partnerne i de sydlige Middelhavslande; den skal opregne mål, instrumenter og tiltag og fokusere på synergier med Middelhavsunionen og andre regionale initiativer.

   31. Det Europæiske Råd er forfærdet over situationen i Syrien og tilslutter sig Rådets konklusioner af 27. februar 2012. Det kræver i overensstemmelse med FN's Menneskerettighedsråds resolution af 1. marts, at de syriske myndigheder øjeblikkeligt standser den massive vold og menneskerettighedskrænkelserne mod civilbefolkningen. Det Europæiske Råd er fortsat fast besluttet på at sikre, at de, der er ansvarlige for de grusomheder, der begås i Syrien, bliver stillet til regnskab for deres handlinger, og det vil arbejde tæt sammen med og bistå dem, der arbejder for at dokumentere disse forfærdelige forbrydelser. Det Europæiske Råd bekræfter sit tilsagn om yderligere at øge presset på det syriske regime, så længe volden og menneskerettighedskrænkelserne fortsætter, og henstiller til Rådet, at det udarbejder yderligere målrettede restriktive foranstaltninger over for regimet. Det opfordrer indtrængende præsident Assad til at trække sig tilbage og give plads til en fredelig overgang for landets skyld. Så snart der indledes en overgang til demokrati, er EU rede til at udvikle et nyt partnerskab og yde bistand.

   32. Det Europæiske Råd understreger på ny betydningen af fuld og uhindret adgang for uafhængige humanitære organisationer, så der i overensstemmelse med de humanitære principper kan ydes bistand til dem, der har behov for hjælp. Unionen har allerede mobiliseret humanitær bistand og er rede til at optrappe den, så snart de lokale forhold gør det muligt for de humanitære organisationer at udvide nødhjælpsforanstaltningerne.

   33. Det Europæiske Råd erindrer om sin støtte til Den Arabiske Ligas bestræbelser for at bringe volden i Syrien til ophør og giver sin fulde støtte til de missioner, der er fuldført af FN's tidligere generalsekretær Kofi Annan som FN's og Den Arabiske Ligas fælles særlige udsending vedrørende krisen i Syrien. Det støtter oprettelsen af gruppen af Syriens venner og konklusionerne fra dens første møde den 24. februar 2012.

   34. Det Europæiske Råd opfordrer på ny alle medlemmerne af FN's Sikkerhedsråd, navnlig Rusland og Kina, til at arbejde sammen i et forsøg på at standse volden. Den Europæiske Union støtter den syriske opposition i kampen for frihed, værdighed og demokrati, anerkender Det Syriske Nationalråd som en legitim repræsentant for syrerne og opfordrer samtlige deltagere i den syriske opposition til at forene sig i dens fredelige kamp for et nyt Syrien, hvor alle borgere nyder lige rettigheder. Den Europæiske Union opfordrer alle parter til at fremme en proces, der går i retning af en politisk løsning.

   35. Det Europæiske Råd understreger de syriske myndigheders ansvar for udenlandske statsborgeres sikkerhed i Syrien, herunder journalister, navnlig ved at lette evakuering af dem, der har brug for det.

   36. Det Europæiske Råd hilser konferencen om Somalia, som blev holdt i London den 23. februar 2012, velkommen. Det Europæiske Råd erindrer om EU's strategiramme for Afrikas Horn, som blev vedtaget af Rådet den 14. november 2011 og henstiller på baggrund af resultatet af konferencen i London Rådet, Kommissionen og den højtstående repræsentant til at opretholde et omfattende engagement i Somalia. I overensstemmelse med EU's strategiramme aflægger Rådet for Udenrigsanliggender i oktober rapport til Det Europæiske Råd om gennemførelsen af de vedtagne tiltag.

   37. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med de fremskridt, som det østlige partnerskab har opnået med at fremme politisk associering og økonomisk integration med EU. Partnerskabet er baseret på opbakning til fælles værdier, hvor de, der er nået længst med reformer, vil drage større fordel af deres forbindelse med EU. Det Europæiske Råd ser frem til køreplanen for det østlige partnerskab med henblik på det næste topmøde i det østlige partnerskab i andet halvår af 2013.

  38. Det Europæiske Råd udtrykker sin dybe og stigende bekymring over den tiltagende forværring af situationen i Hviderusland. Det udtrykker tilfredshed med den afgørelse, Rådet nåede frem til, om at udvide listen over dem, der er ansvarlige for grove overtrædelser af menneskerettighederne eller undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition, eller som støtter eller lukrerer på Lukasjenkostyret, således at de bliver omfattet af rejseforbud og indefrysning af aktiver. Det Europæiske Råd henstiller til Rådet, at det fortsætter sit arbejde med yderligere foranstaltninger. Det gentager EU's tilsagn om at styrke sit engagement med det hviderussiske civilsamfund og støtte det hviderussiske folk i ønsket om demokrati.

  IV. ANDRE SPØRGSMÅL

   39. Det Europæiske Råd tilslutter sig Rådets konklusioner af 28. februar 2012 om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen og er enigt om at give Serbien status som kandidatland.

  40. Det Europæiske Råd, der erindrer om sine drøftelser i 2011, gør på ny opmærksom på, at alle retlige betingelser er opfyldt, således at der kan træffes afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengenområdet.

  41. Det Europæiske Råd anerkender desuden Bulgariens og Rumæniens fortsatte bestræbelser.

  42. Det Europæiske Råd anmoder Rådet om i den mellemliggende periode at identificere og gennemføre foranstaltninger, der vil kunne bidrage til en vellykket udvidelse af Schengenområdet med Rumænien og Bulgarien.

  43. Det Europæiske Råd anmoder Rådet om at vende tilbage til dette spørgsmål og vedtage sin afgørelse på samlingen i RIA-Rådet i september 2012.

  44. Det Europæiske Råd erindrer om sine konklusioner fra juni 2011 om styrkelse af styringen af Schengenområdet og understreger navnlig vigtigheden af, at der snarest indgås en aftale om forordningen om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til at kontrollere anvendelsen af Schengenreglerne. Denne mekanisme bør ligeledes inddrage kravene til, hvordan de institutioner, der er involveret i anvendelsen af Schengenreglerne, skal fungere.

  45. Det Europæiske Råd genvalgte Herman Van Rompuy til formand for Det Europæiske Råd for perioden fra den 1. juni 2012 til den 30. november 2014.

  ________________________


Side Bar