Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

TEXTE BG

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ- ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Брюксел, 1—2 МАРТ 2012 г.

Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Европейския съвет (1—2 март 2012 г.).

________________________

Европейският съвет обсъди изпълнението на икономическата стратегия на ЕС. Тази стратегия има за цел както трайна фискална консолидация, така и решителни действия за стимулиране на икономическия растеж и създаването на работни места; устойчивият растеж и създаването на работни места не могат да се постигнат при наличието на дефицит и прекомерно високи равнища на държавен дълг. Предприетите мерки за стабилизиране на положението в еврозоната дават резултати.

Европейският съвет потвърди петте приоритета за 2012 г., определени от Комисията в годишния обзор на растежа. Той обмисли действия, които трябва да се предприемат на национално равнище. Държавите членки трябва да постигнат по-бърз напредък по посока на целите на стратегията „Европа 2020“ и да положат повече усилия за осъществяване на реформите, посочени в препоръките към отделните държави от 2011 г. Очаква се те да посочат какви мерки възнамеряват да предприемат за тази цел в своите национални програми за реформи и програмите си за стабилност или конвергенция. Освен това Европейският съвет обсъди действията, необходими на равнище ЕС за постигане на напредък с оглед доизграждане на единния пазар във всичките му аспекти, както вътрешни, така и външни, и стимулиране на иновациите и научните изследвания.

В рамките на Европейския съвет участващите държави членки подписаха Договора за стабилност, координация и управление в ИПС.

Европейският съвет определи приоритетите на ЕС за предстоящата среща на Г-20, както и за Конференцията на ООН „Рио+20“, със специален акцент върху мерките и реформите за повишаване на икономическия растеж. Европейският съвет направи преглед на събитията във връзка с Арабската пролет и определи насоки за бъдещи действия на ЕС в подкрепа на този процес.

Европейският съвет предостави на Сърбия статут на страна кандидатка.

Европейският съвет постигна съгласие, че Съветът следва да разгледа отново въпроса за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство, за да приеме решението си през септември.

Накрая Европейският съвет преизбра Херман ван Ромпьой за свой председател.

I. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

 • Европейският съюз предприема всички необходими мерки за възстановяване на курса на Европа към икономически растеж и създаване на работни места. Необходим е двоен подход, който да обхваща както мерки за осигуряване на финансова стабилност и фискална консолидация, така и действия за стимулиране на икономическия растеж, конкурентоспособността и заетостта.

 • „Европа 2020“ е стратегията на Европа за растеж и работни места и представлява нейният цялостен отговор на предизвикателствата, пред които е изправена. По-конкретно, определените за 2020 г. пет цели остават изцяло в сила и ще продължат да ръководят действията на държавите членки и на Съюза за насърчаване на заетостта; подобряване на условията за иновации и научноизследователска и развойна дейност; изпълнение на целите ни, свързани с изменението на климата и енергетиката; подобряване на образователното ниво и насърчаване на социалното приобщаване, по-специално чрез намаляване на бедността.

 • Предприетите до този момент усилия обаче продължават да са недостатъчни за постигането на повечето от тези цели. Ето защо е наложително да се съсредоточим върху осъществяването на реформите, като обърнем специално внимание на мерките с краткосрочен ефект върху растежа и работните места.

 • За 2012 г. Европейският съвет потвърждава петте приоритета, определени от Комисията в годишния обзор на растежа по отношение на действията, които се предприемат на равнище ЕС и на национално равнище, за:

 • провеждане на диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа,

 • възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката,

 • стимулиране на икономическия растеж и конкурентоспособността,

 • борба с безработицата и социалните последици от кризата, както и

 • модернизиране на публичната администрация.

Действия на национално равнище

 • Европейският съвет обсъди предварителните констатации и най-добрите практики във връзка с изпълнението на препоръките към отделните държави от 2011 г. и на ангажиментите в рамките на пакта „Евро Плюс“.

 • Въпреки че всички държави членки са предприели съществени мерки, реформите в определени области изостават и осъществяването им не протича равномерно, както е описано от Комисията в годишния обзор на растежа и от председателството в доклада относно европейския семестър.

 • Освен това, в неотдавнашния доклад на Комисията за механизма за предупреждение, който представлява първата стъпка от новата процедура за предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси, се посочват определени предизвикателства и потенциални рискове, произтичащи от макроикономическите дисбаланси в някои държави членки. Съветът ще разгледа внимателно доклада. Европейският съвет приканва Съвета и Комисията да приложат процедурата изцяло, ефективно и бързо, а държавите членки да предприемат съответните действия.

 • Фискалната консолидация е съществено условие за връщане към по-високи равнища на растеж и заетост. Тя трябва да бъде диференцирана в зависимост от условията в държавите членки. Всички държави членки следва да продължават да спазват ангажиментите си в съответствие с правилата на Пакта за стабилност и растеж, които дават възможност на автоматичните стабилизатори да работят по договорения начин за структурна фискална корекция, като едновременно с това осигуряват дългосрочна устойчивост на публичните финанси. Държавите членки, които се ползват от програма за финансова помощ, следва да се придържат към целите и структурните реформи, договорени по програмата. Аналогично, държавите членки под пазарен натиск следва да продължават да постигат договорените бюджетни цели и да бъдат готови, ако е необходимо, да осъществяват по-нататъшни консолидационни мерки. Наред с усилията за консолидиране на публичните финанси трябва да се обърне особено внимание на приоритетния подход към разходите, които са инвестиция в бъдещия растеж, като се постави специален акцент върху образованието, научните изследвания и иновациите.

 • Данъчната политика може да допринесе за фискалната консолидация и растежа. В съответствие със заключенията на Съвета от 21 февруари и като отчита компетентностите на държавите членки в тази област, Европейският съвет приканва държавите членки, където е уместно, да преразгледат данъчните си системи, с цел да ги направят по-ефективни и ефикасни, да премахнат неоправданото освобождаване от данъци, да разширят данъчната основа, да изместят данъчното облагане от труда, да подобрят ефективността на събирането на данъци и да противодействат на укриването на данъци. Съветът и Комисията се приканват своевременно да разработят конкретни методи за подобряване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на трети държави, и да докладват до юни 2012 г.

 • Необходими са решителни действия, за да може равнището на заетост да достигне 75 % до 2020 г. Определените на 30 януари насоки от държавните и правителствените ръководители предоставят на държавите членки допълнителни конкретни указания, по-специално в областта на безработицата сред младите хора и изготвянето на националните планове за работни места в рамките на националните програми за реформи. Борбата с бедността и социалното изключване изисква прилагането на стратегии за активно приобщаване, обхващащи мерки за активиране на пазара на труда. В съответствие със заключенията на Съвета от 17 февруари 2012 г. и при зачитане на ролята на социалните партньори и националните системи за формиране на трудовите възнаграждения държавите членки следва:

 • да активизират усилията за създаване на по-облекчени и по-привлекателни за работодателите условия да наемат хора, при необходимост чрез подобряване на механизмите за определяне на възнагражденията;

 • да отстраняват пречките пред създаването на нови работни места;

 • и да прилагат активни политики на пазара на труда, по-конкретно за по-голямо участие на младите хора, жените и възрастните работници.

 • Европейският съвет очаква предстоящото представяне от Комисията на пакета за заетостта, в който се набляга на засилване на растежа чрез мобилизиране на работната сила на Европа, насърчаване на създаването на работни места в ключови отрасли на икономиката, подобряване на управлението на потребностите от умения, насърчаване на преходите на пазара на труда и подобряване на географската мобилност. Европейският съвет подчертава колко е важно да се отбележи напредък за ускоряване на взаимното признаване на професионалните квалификации, за намаляване броя на регламентираните професии и за премахване на неоправданите регулаторни пречки.

 • От изключително значение е държавите членки да отразят в пълна степен тези приоритети и предизвикателства, като поемат по-точни, по-оперативни и по-измерими ангажименти в националните си програми за реформи и в програмите си за стабилност или конвергенция. Държавите членки от пакта „Евро плюс“ следва да включат и допълнителни ангажименти, с акцент върху малък брой съществени, навременни и измерими реформи, необходими за постигане на целите на пакта.

 • В рамките на този процес, където социалните партньори и регионите имат важна функция, пълноценно ще се използват инструментите по линия на новото икономическо управление на Европейския съюз. Европейският съвет отправя призив до юни да бъдат приети останалите две предложения, чиято цел е по-нататъшно засилване на наблюдението на еврозоната.

Действия на равнище ЕС

 • На своите заседания през октомври и декември 2011 г. Европейският съвет определи ясна рамка за редица предложения за засилване на растежа. На неофициалното заседание от 30 януари 2012 г. бяха разгледани някои особено неотложни мерки, по които Съветът ще докладва през месец юни. Трябва да продължи работата по всички направления, за да се постигне напредък по този пакет от мерки.

 • По-специално ще продължат усилията за:

 • довеждане на единния пазар до нов етап на развитие чрез укрепване на управлението му и подобряване на функционирането и прилагането му; във връзка с това Европейският съвет очаква представянето през м. юни на съобщението на Комисията относно единния пазар и нейния доклада относно директивата за услугите, както и доклада ѝ относно резултатите от проверките на изпълнението по сектори; той приветства намерението на Комисията през втората половина на тази година да предложи нова поредица от мерки, предназначени да разкрият нови области за растеж в единния пазар. Във връзка с това Европейският съвет изтъква значението на доизграждането на единния пазар и отстраняването на оставащите пречки;

 • доизграждане на цифровия единен пазар до 2015 г., по-специално чрез приемане на мерки за засилване на доверието в онлайн търговията и предоставяне на по-добро широколентово покритие, включително чрез намаляване на намаляване на разходите за високоскоростна широколентова инфраструктура; Европейският съвет очаква предстоящите предложения на Комисията относно авторското право;

 • намаляване на административната и регулаторната тежест на равнище ЕС и на национално равнище; Европейският съвет приветства намерението на Комисията да представи съобщение относно следващите стъпки с цел свеждане на регулаторната тежест до минимум, вкл. мерки за подпомагане на микропредприятията. Европейският съвет приканва Комисията да обмисли секторни цели;

 • премахване на пречките пред търговията и осигуряване на по-добри условия за достъп до пазара и за инвестиции в съответствие със заключенията от октомври 2011 г. и изявлението от януари 2012 г.; Европейският съвет приветства новия доклад на Комисията относно пречките пред търговията и инвестициите. Европейският съвет ще направи преглед на напредъка през юни тази година и ще обсъди по какъв начин Съюзът може да задълбочи отношенията си в областта на търговията и инвестициите с ключови партньори.

 • Европейският съвет счита, че засиленият партньорски натиск може да спомогне за повишаване на ангажираността и отговорността на равнище държавни и правителствени ръководители по отношение на ролята на Съвета и на отделните държави членки за развитието на единния пазар и спазването на неговите правила. За тази цел Европейският съвет приканва:

 • Комисията да предостави прозрачни индикатори като основа за подходящ сравнителен анализ;

 • председателя на Европейския съвет да насърчава редовното наблюдение от страна на Европейския съвет на постигнатия напредък по основни предложения, свързани с единния пазар, в различните състави на Съвета.

 • От решаващо значение е да се насърчава по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите. Европейският съвет призовава за постигането на съгласие по директивата за енергийната ефективност до месец юни. Като припомня заключенията си от декември 2011 г., Европейският съвет призовава също така за бърз напредък по стратегията за развитие с ниски нива на въглеродни емисии до 2050 г., както и при изпълнението на пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа

 • Иновациите и научните изследвания са в основата на стратегията „Европа 2020“. Европа разполага със силна научна база, но е необходимо да се подобри способността за превръщане на научните изследвания в нови иновации, насочени към нуждите на пазара. Въз основа на представен от председателството доклад Европейският съвет направи преглед на постигнатия напредък в изпълнението на заключенията от февруари 2011 г. и изрази съгласие, че трябва да бъдат положени повече усилия с оглед на:

 • доизграждане на европейското научноизследователско пространство до 2014 г.; във връзка с това Европейският съвет приветства намерението на Комисията през юни 2012 г. да представи предложението си за рамка относно ЕНП;

 • подобряване на мобилността и професионалните перспективи за изследователите;

 • бързо създаване и въвеждане на инвентар на финансираната от ЕС научноизследователска и развойна дейност, както и на единен показател за иновации;

 • инструмент на европейско равнище за остойностяване на правата върху интелектуалната собственост;

 • на това участващите държави членки да постигнат окончателно споразумение най-късно до юни 2012 г. по последния нерешен въпрос в пакета за патентите;

 • създаване на възможно най-добрите условия за предприемачите да предлагат на пазара своите идеи и да създават работни места и превръщане на обусловените от търсенето иновации в основен двигател на европейската политиката за научноизследователска и развойна дейност; по-специално, създаване на ефективен режим за рисков капитал в целия ЕС, включително „паспорт на ЕС“, схема за финансиране за подкрепа на иновативни МСП, като се предвиди „фонд на фондове“ за предоставяне на трансграничен рисков капитал и по-ефективно използване на доставките на развойни продукти за подкрепа на иновативни и високотехнологични предприятия;

 • укрепване на главните базови технологии, които са от системно значение за иновациите в промишлеността и икономиката като цяло.

 • Що се отнася до енергетиката, важно е да се приложат договорените през февруари и декември 2011 г. насоки, като се изпълни поетият ангажимент за завършване на изграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 г., вкл. чрез пълното прилагане на третия енергиен пакет при зачитане на договорените срокове, както и да се извърши трансгранично взаимно свързване на мрежите. Европейският съвет очаква Комисията да представи през юни своето съобщение с оценка на степента на либерализация и интеграция на вътрешния енергиен пазар.

 • Европейският съвет изтъква важната роля на промишлеността за европейския растеж, конкурентоспособност, износ и създаване на работни места, както и като двигател на производителността и иновациите.

 • Следва да напреднат работата и обсъжданията по предложенията на Комисията относно данъчното облагане на енергийните продукти и електроенергията, относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, относно данъка върху финансовите сделки и за преразглеждане на Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания. Указанията за водене на преговори за споразумения с трети държави относно данъчното облагане на спестяванията следва да бъдат своевременно приети. Съветът и Комисията ще докладват редовно относно актуалното състояние в тази област, като представят първия си доклад през юни 2012 г.

 • От значение е и бързото приключване на регулаторната реформа на финансовия сектор. Въз основа на постигнатото неотдавна политическо съгласие регламентът за европейската пазарна инфраструктура следва вече да бъде приет възможно най-скоро. Освен това предложенията, свързани с капиталовите изисквания за банките и с пазарите на финансови инструменти, следва да бъдат съгласувани съответно до юни и декември 2012 г., като се има предвид целта за създаване на единен правилник, и като се гарантира навременно и последователно прилагане на „Базел ІІІ“. Измененията в регламента относно агенциите за кредитен рейтинг следва да бъдат приети възможно най-скоро. Европейският съвет очаква резултатите от извършвания от Комисията преглед на задължителните позовавания на оценките на агенциите за кредитен рейтинг в законодателството на ЕС.

 • Важно е да се възстанови доверието на инвеститорите в банковия сектор на ЕС и да се осигурят кредитни потоци за реалната икономика, по-специално чрез укрепване на капиталовите позиции на банките без прекомерно намаляване на ливъриджа и — когато е необходимо — с мерки в подкрепа на достъпа на банките до финансиране. Във връзка с това Съветът ще следи внимателно изпълнението на взетите миналия октомври решения. Комисията се приканва да обмисли възможностите за укрепване на настоящата рамка по отношение на възнагражденията на ръководните кадри.

 • Предвид необходимостта от стимулиране на частното финансиране на ключови инфраструктурни проекти, следва да се ускори работата по пилотната фаза на инициативата за облигации за проекти в рамките на „Европа 2020“ с оглед на постигането на съгласие до юни.

  II. МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ

Г-20 и Г-8

 • Европейският съвет одобри следните приоритети с оглед срещата на високо равнище на Г-20:

 • осигуряване на ефективна координация на световно равнище за силен, устойчив и балансиран растеж и напредък при изпълнението на Плана за действие от Кан;

 • изпълнение на ангажиментите на Г-20 по отношение на реформата на финансовите пазари, включително строго наблюдение, с цел гарантиране на равнопоставеност в световен мащаб;

 • прилагане на Плана за действие от 2011 г. във връзка с нестабилността на цените на храните и селското стопанство; увеличаване на прозрачността на стоковите пазари; по-нататъшно изпълнение на Плана за действие за развитието от Сеул с акцент върху инфраструктурата и екологосъобразния растеж;

 • насърчаване на екологосъобразния растеж и устойчивото развитие; по-специално борба с изменението на климата и мобилизиране на източници за нейното финансиране;

 • борба с протекционизма и подкрепа на активна програма на СТО за преговори включително с най-слабо развитите страни;

 • предприемане на мерки, насочени към социалното измерение на глобализацията, по-специално безработицата сред младите хора.

 • Европейският съвет беше информиран за обсъждането в рамките на Г-20 на същественото увеличаване на ресурсите на МВФ. Европейският съвет припомни, че държавите членки от еврозоната вече са поели ангажимент да осигурят 150 милиарда евро към общите ресурси на МВФ посредством двустранни заеми, а останалите държави — членки на ЕС, също са изразили желанието си да участват в процеса на увеличаване на ресурсите на МВФ. Европейският съвет насърчи финансовите министри на държавите от Г-20 да продължат да работят с оглед постигането на съгласие за увеличаване на ресурсите на МВФ на следващото си заседание през април, за да може да се засили капацитетът на МВФ да изпълнява системните си отговорности в подкрепа на всичките си членове.

 • Европейският съвет беше информиран за актуалното състояние на подготовката за срещата на високо равнище на Г-8.

Конференция на ООН по въпросите на устойчивото развитие „Рио+20“

 • Европейският съвет изтъкна твърдата си подкрепа за амбициозни резултати на Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие „Рио+20“. Европейският съвет подчерта необходимостта от активно участие на частния сектор и на гражданското общество в конференцията. Той определи някои основни принципи, които ще бъдат водещи за ЕС в подготовката за нея:

 • конференцията следва да постигне напредък в световния преход към екологосъобразна икономика и по този начин да насърчи опазването на околната среда, да съдейства за премахване на бедността и да стимулира растеж с ниски нива на въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите;

 • тя следва да работи за приемането на ясни оперативни цели и предприемането на конкретни действия на национално и международно равнище в рамките на договорени срокове;

 • тя следва да допринесе за укрепването на глобалната институционална рамка за устойчиво развитие, която следва да включва даване на Програмата на ООН за околната среда на статут на специализирана агенция.

 • тя следва да придвижи работата по набелязването на глобални и съгласувани цели за устойчиво развитие за периода след 2015 г., като отчита и процеса на преглед на Целите на хилядолетието за развитие.

III. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

 • Една година след началото на Арабската пролет Европейският съвет обсъди очертаващите се тенденции и изводите от събитията в региона и направи оценка на предоставената от ЕС подкрепа до момента. ЕС насърчава и подкрепя демократичните преобразувания в държавите от Южното съседство и в по-широкия район на Близкия изток и Персийския залив. ЕС поддържа ангажимента си по отношение на развитието на партньорства с държавите от Южното съседство, основани на диференциация, взаимна отчетност и придържане към всеобщи ценности, вкл. закрилата на религиозните малцинства (в т.ч. християни). В съответствие с принципите и целите, залегнали в предходните му изявления и в заключенията на Съвета от 20 юни 2011 г., Европейският съвет одобри следните насоки, от които ще се ръководят бъдещият ангажимент и приносът на ЕС към този процес:

 • ЕС насърчава всички държави от региона на своето Южно съседство да предприемат значителни политически реформи с цел изграждане на демокрация и укрепването ѝ, установяване и укрепване на правовата държава и утвърждаване и зачитане на човешките права и гражданските свободи, като се обърне особено внимание на правата на жените и на малцинствата.

 • като има предвид обстановката на икономически и финансови предизвикателства, пред които са изправени редица страни от региона, ЕС ще продължи да мобилизира своите инструменти и ще обърне по-голямо внимание на помощта си за управлението и създаването на работни места и ще продължи усилията си в рамките на заседанията на специалната група, в т.ч. заинтересованите страни от стопанските среди; във връзка с това Европейският съвет призова за бързо ратифициране на удължаването на мандата на ЕБВР;

 • във връзка с това ЕС е решен да обвърже подкрепата си с равнището на демократичните реформи, като предложи по-голяма подкрепа на партньорите, които отбелязват напредък към приобщаващи демократични системи, и същевременно преразгледа подкрепата си за правителствата в случай на потъпкване или тежки или системни нарушения на човешките права;

 • - ЕС ще продължи да засилва партньорството си с гражданското общество, включително чрез стартирането на Механизма за гражданското общество в съседните държави;

 • необходим е бърз напредък в текущите търговски преговори и в подготовката на преговорите за задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия, чрез които икономиките на партньорите постепенно ще бъдат интегрирани в единния пазар на ЕС и ще се увеличат възможностите за достъп до пазарите;

 • диалозите относно миграцията, мобилността и сигурността ще бъдат разширени с оглед стимулиране на контактите между хората, бизнес контактите и взаимното разбирателство; във връзка с това ще продължат съвместните усилия също и за предотвратяване на незаконната имиграция, в съответствие с глобалния подход на ЕС към миграцията.

 • Европейският съвет приканва Комисията и върховния представител да представят до края на тази година пътна карта за определяне и насочване на прилагането на политиката на ЕС по отношение на партньорите ни от Южното Средиземноморие, в която да са изброени целите, инструментите и действията, с акцент върху единодействията със Съюза за Средиземноморието и други регионални инициативи.

 • Европейският съвет изразява възмущението си от положението в Сирия и потвърждава заключенията на Съвета от 27 февруари 2012 г. В съответствие с резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 1 март той настоява сирийските власти незабавно да преустановят проявите на масово насилие и нарушенията на правата на човека над гражданското население. Европейският съвет остава решен да направи необходимото отговорните за извършените в Сирия жестокости лица да бъдат подведени под отговорност за действията си и ще работи в тясна координация с лицата, които се занимават с документирането на тези ужасяващи престъпления, и ще ги подпомага. Европейският съвет потвърждава ангажимента си да засили още повече натиска си върху сирийския режим, докато продължават насилието и нарушаването на правата на човека, и приканва Съвета да изготви по-нататъшни целеви ограничителни мерки срещу режима. Той призовава президента Асад да се оттегли, за да даде възможност за мирен преход в името на държавата. ЕС има готовност да развие ново партньорство и да осигури помощ веднага щом започне демократичният преход.

 • Европейският съвет потвърждава значимостта на пълния и безпрепятствен достъп на независимите хуманитарни агенции, за да бъде осигурена помощ на нуждаещите се в съответствие с хуманитарните принципи. Съветът вече е мобилизирал финансирането за хуманитарни цели и има готовност да го активизира веднага щом условията на място позволят на хуманитарните организации да разширят операциите за подпомагане.

 • Европейският съвет припомня подкрепата си за усилията на Лигата на арабските държави за прекратяване на насилието в Сирия и предоставя пълната си подкрепа за мисиите, предприети от бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан като съвместен специален пратеник на ООН и Лигата на арабските държави за сирийската криза. Той подкрепя формирането на група „Приятели на сирийския народ“ и заключенията от първото ѝ заседание от 24 февруари 2012 г.

 • Европейският съвет отправя повторен призив към всички членове на Съвета за сигурност на ООН, по-специално Русия и Китай, да полагат съвместни усилия за преустановяване на насилието. Европейският съюз подкрепя сирийската опозиция в борбата ѝ за свобода, достойнство и демокрация, признава Сирийския национален съвет за законен представител на сирийците и призовава всички членове на сирийската опозиция да се обединят в мирната си борба за нова Сирия, в която всички граждани имат равни права. Европейският съюз призовава всички страни да насърчават процеса за намиране на политическо решение.

 • Европейският съвет изтъква отговорността на сирийските власти по отношение на сигурността на чуждите граждани в Сирия, вкл. журналисти, по-специално като улесняват евакуацията на нуждаещите се от това лица.

 • Европейският съвет приветства Конференцията за Сомалия, провела се в Лондон на 23 февруари 2012 г. Европейският съвет припомня стратегическата рамка на ЕС за Африканския рог, приета от Съвета на 14 ноември 2011 г., и въз основа на резултатите от Конференцията в Лондон, приканва Съвета, Комисията и върховния представител да продължат да изпълняват цялостния си ангажимент към Сомалия. В съответствие със стратегическата рамка на ЕС, Съветът по външни работи следва да докладва на Европейския съвет през октомври относно изпълнението на договорените действия.

 • Европейският съвет приветства постигнатия от Източното партньорство напредък в насърчаването на политическото асоцииране и икономическата интеграция с ЕС. Партньорството се основава на ангажимент за общи ценности, като най-ангажираните в извършването на реформи партньори ще извлекат по-голяма полза от отношенията си с Европейския съюз. Европейският съвет очаква пътната карта относно Източното партньорството с оглед на следващата среща на високо равнище, посветена на Източното партньорство, през втората половина на 2013.

 • Европейският съвет изразява сериозната си и все по-дълбока загриженост относно допълнителното влошаване на положението в Беларус. Европейският съвет приветства постигнатото в Съвета решение за разширяване на списъка на лицата, които са отговорни за тежките нарушения на правата на човека и за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, или които подкрепят или се възползват от режима на Лукашенко, като те бъдат подложени на забрана за пътуване и замразяване на активите. Европейският съвет приканва Съвета да продължи работата си по изготвянето на допълнителни мерки. Европейският съвет изтъква отново ангажимента на Съюза да укрепи отношенията си с беларуското гражданско общество и да подкрепи демократичните стремежи на беларуския народ.

IV. ДРУГИ ВЪПРОСИ

 • Европейският съвет потвърждава заключенията на Съвета от 28 февруари 2012 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране и изразява съгласие на Сърбия да бъде даден статут на държава кандидатка.

 • Европейският съвет, като припомня обсъжданията си през 2011 г., изтъква отново, че са спазени всички законови изисквания за приемането на решението относно присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство.

 • Също така Европейският съвет отчита непрекъснатите усилия, полагани от България и Румъния.

 • Европейският съвет отправя искане към Съвета да определи и приложи мерки по време на преходния период, които биха допринесли за успешното разширяване на Шенгенското пространство с присъединяването на Румъния и България.

 • Европейският съвет отправя искане към Съвета да разгледа отново този въпрос на заседанието на Съвета по ПВР през септември 2012 г. с оглед на приемането на това решение.

 • Европейският съвет припомня заключенията си от юни 2011 г. относно укрепването на управлението на Шенгенското пространство и подчертава по-специално значението на бързо постигане на споразумение по Регламента относно създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген. В рамките на този механизъм следва да се предприемат мерки относно необходимото функциониране на институциите, участващи в прилагането на достиженията на правото от Шенген.

 • Европейският съвет преизбра г‑н Херман ван Ромпьой за председател на Европейския съвет за периода от 1 юни 2012 г. до 30 ноември 2014 г.


Side Bar