Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/11

Brussels, 14/12/2012

EUROPEISKA RÅDET- SLUTSATSER
Bryssel, 13-14/12/2012

För delegationerna bifogas Europeiska rådets slutsatser (den 13–14 december 2012).

Europeiska rådet enades om en färdplan för fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen med utgångspunkt i en allt djupare integration och ökad solidaritet. Denna process kommer att inledas genom att den nya och starkare ekonomiska styrningen kompletteras, förstärks och omsätts i praktiken och genom att den gemensamma tillsynsmekanismen och de nya bestämmelserna om återhämtning och rekonstruktion och om insättningsgarantier antas. Den kommer att fullbordas genom inrättandet av en gemensam rekonstruktionsmekanism. Vid Europeiska rådets möte i juni 2013 kommer ytterligare diskussioner att föras om ett antal andra viktiga frågor som rör samordningen av nationella reformer, EMU:s sociala dimension, om och hur gemensamt överenskomna kontrakt för konkurrenskraft och tillväxt ska utformas och solidaritetsmekanismer, och åtgärder för att främja ett fördjupande av den inre marknaden och skydda dess integritet. Under hela denna process kommer demokratisk legitimitet och ansvarsskyldighet att säkerställas.

Europeiska rådet inledde arbetet med 2013 års europeiska planeringstermin på grundval av kommissionens årliga tillväxtöversikt. Europeiska rådet beslutade att inleda arbetet med att vidareutveckla EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och kommer att ta upp denna fråga på nytt i december 2013.

I. EKONOMISK POLITIK

Färdplan för fullbordandet av EMU

1. Ekonomiska och monetära unionen måste med tanke på de fundamentala utmaningar som den står inför stärkas för att trygga såväl ekonomisk och social välfärd som stabilitet och fortsatt välstånd. Den ekonomiska politiken måste vara helt inriktad på att främja en stark och hållbar ekonomisk tillväxt för alla, öka konkurrenskraften och stimulera sysselsättningen, i synnerhet ungdomssysselsättningen, så att Europa förblir en synnerligen konkurrenskraftig social marknadsekonomi och den europeiska sociala modellen bevaras.

2. Konsolideringen av EMU är inte bara beroende av att dess struktur fullständigas, utan den är också avhängig av en fortsatt differentierad, tillväxtvänlig och sund finanspolitik. De möjligheter till en avvägning mellan behoven av produktiva offentliga investeringar och budgetdisciplinmålen som EU:s befintliga finanspolitiska ramverk erbjuder kan utnyttjas inom stabilitets- och tillväxtpaktens preventiva aspekt, samtidigt som stabilitets- och tillväxtpakten respekteras fullt ut.

3. Med anledning av den interimsrapport som lades fram i oktober 2012 har Europeiska rådets ordförande i nära samarbete med kommissionens, Europeiska centralbankens och Eurogruppens ordförande utarbetat en särskild färdplan med bestämda tidsramar för hur en verklig ekonomisk och monetär union ska uppnås. Europeiska rådet noterar den plan som kommissionen har lagt fram, där det ges en heltäckande analys av relevanta frågor i kombination med en bedömning av deras rättsliga aspekter. Europeiska rådet noterar också Europaparlamentets bidrag. Europeiska rådet fastställer de kommande åtgärderna i processen med att fullborda EMU med utgångspunkt i en allt djupare integration och ökad solidaritet mellan euroområdets medlemsstater.

4. Processen för EMU:s fullbordande kommer att bygga på EU:s institutionella och rättsliga ramar. Den kommer att vara öppen och transparent för de medlemsstater som inte använder den gemensamma valutan. Under hela processen kommer den inre marknadens integritet helt och fullt att respekteras, bland annat när det gäller de olika lagstiftningsförslag som kommer att läggas fram. Det är också viktigt att se till att villkoren är lika för de medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen och dem som inte gör det.

5. Prioriteringen nu närmast är att slutföra och genomföra ramen för stärkt ekonomisk styrning, inbegripet paketet om ekonomisk styrning ("sexpacken"), fördraget om stabilitet, samordning och styrning samt lagstiftningspaketet för budgetövervakning ("tvåpacken"). Efter de avgörande framsteg som uppnåtts i fråga om nyckelaspekterna av lagstiftningspaketet för budgetövervakning uppmanar Europeiska rådet medlagstiftarna att anta det snarast.

6. Det är likaledes viktigt att göra framsteg på vägen mot en mer integrerad budgetram, vilket kommer att bidra till att återställa en normal utlåning, förbättra konkurrenskraften och åstadkomma den nödvändiga anpassningen av våra ekonomier.

7. Den gemensamma tillsynsmekanismen innebär ett stort kvalitativt steg mot en mer integrerad budgetram. Europeiska rådet hälsar med tillfredsställelse den överenskommelse som nåddes inom rådet den 13 december och uppmanar medlagstiftarna att snarast enas så att den kan bli verklighet så snart som möjligt. Europeiska rådet erinrar också om betydelsen av de nya bestämmelserna om kapitalkraven för banker (kapitalkravsförordningen/kapitalkravsdirektivet), vilka är synnerligen angelägna för framtagandet av ett enhetligt regelverk, och uppmanar samtliga parter att verka för deras godkännande och skyndsamma antagande.

8. Europeiska rådet uppmanar medlagstiftarna att enas om förslagen till direktiv om återhämtning och rekonstruktion av banker och till direktiv om insättningsgarantisystem före juni 2013. Rådet torde för sin del nå en överenskommelse före utgången av mars 2013. När dessa direktiv väl har antagits bör medlemsstaterna prioritera deras genomförande.

9. Europeiska rådet ser fram emot att kommissionen snarast ska följa upp högnivåexpertgruppens förslag om banksektorns struktur i EU.

10. Det är mycket viktigt att bryta den onda cirkeln mellan banker och stater. Med anledning av uttalandet från eurotoppmötet i juni 2012 och Europeiska rådets slutsatser från oktober 2012 bör man så snart som möjligt under första halvåret 2013 enas om en operativ ram, inbegripet definitionen av tidigare tillgångar som ärvts, så att Europeiska stabilitetsmekanismen, när en effektiv, gemensam tillsynsmekanism införts, efter ett ordinarie beslut kommer att kunna rekapitalisera banker direkt. Detta kommer att genomföras helt i överensstämmelse med den inre marknaden.

11. I ett sammanhang där banktillsynen faktiskt flyttas över till en gemensam tillsynsmekanism kommer det att krävas en gemensam rekonstruktionsmekanism som har tillräckliga befogenheter för att säkerställa att alla banker i de deltagande medlemsstaterna kan bli föremål för rekonstruktion med hjälp av lämpliga verktyg. Därför bör arbetet med förslagen till direktiv om återhämtning och rekonstruktion och till direktiv om insättningsgarantisystem påskyndas, så att direktiven kan antas i enlighet med punkt 8. I dessa frågor är det viktigt att säkerställa en rättvis jämvikt mellan hem- och värdländer. Kommissionen kommer under 2013 att lägga fram ett förslag om en gemensam rekonstruktionsmekanism för de medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen, så att medlagstiftarna kan behandla det som en prioritering och det kan antas under Europaparlamentets innevarande mandatperiod. Förslaget bör trygga finansiell stabilitet och säkerställa en effektiv ram för rekonstruktion av finansinstitut samtidigt som skattebetalarna skyddas vid bankkriser. Den gemensamma rekonstruktionsmekanismen bör grundas på bidrag från finanssektorn och innefatta lämpliga och effektiva säkerhetsarrangemang. Detta säkerhetsarrangemang bör vara finanspolitiskt neutralt på medellång sikt, genom att man ser till att offentligt stöd återfås genom att efterhandsavgifter tas ut av finansväsendet.

12. För att EMU ska kunna säkerställa ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft i ett globalt sammanhang och sysselsättning i EU, särskilt i euroområdet, måste ett antal andra viktiga frågor som avser samordningen av den ekonomiska politiken och riktlinjerna för den ekonomiska politiken i euroområdet diskuteras ytterligare, bland annat åtgärder för att främja ett fördjupande av den inre marknaden och skydda dess integritet. Europeiska rådets ordförande kommer därför, i nära samarbete med kommissionens ordförande och efter samråd med medlemsstaterna, att lägga fram eventuella åtgärder och en tidsbunden färdplan på följande områden för Europeiska rådets möte i juni 2013:

a) Samordning av nationella reformer: de deltagande medlemsstaterna kommer att uppmanas att i enlighet med artikel 11 i fördraget om stabilitet, samordning och styrning säkerställa att alla större reformer av den ekonomiska politiken som de planerar att genomföra kommer att diskuteras på förhand och om så är lämpligt samordnas dem emellan. En sådan samordning ska omfatta EU-institutionerna i enlighet med EU:s lagstiftning för detta ändamål. Kommissionen har meddelat att den tänker lägga fram ett förslag till ram för tidigare samordning av större reformer av den ekonomiska politiken inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

b) EMU:s sociala dimension, inbegripet social dialog.

c) Om och hur gemensamt överenskomna kontrakt för konkurrenskraft och tillväxt ska utformas: enskilda avtalsarrangemang med EU-institutionerna kan stärka egenansvaret och effektiviteten. Sådana arrangemang bör anpassas till medlemsstaternas specifika förhållanden. Detta skulle omfatta euroområdets alla medlemsstater, men medlemsstater utanför euroområdet kan också välja att ingå liknande arrangemang.

d) Solidaritetsmekanismer som kan förstärka de insatser som görs av medlemsstater som ingår sådana avtalsarrangemang för konkurrenskraft och tillväxt.

13. Styrningen inom euroområdet bör förbättras ytterligare på grundval av fördraget om stabilitet, samordning och styrning och med beaktande av uttalandet från eurotoppmötet den 26 oktober 2011. Euroområdets stats- och regeringschefer kommer att uppmanas att anta en arbetsordning för sina möten vid sitt möte i mars 2013, och då till fullo respektera artikel 12.3 fördraget om stabilitet, samordning och styrning.

14. Under processen förblir det allmänna målet att säkerställa demokratisk legitimitet och ansvarsskyldighet på den nivå där besluten fattas och genomförs. Eventuella nya åtgärder för en stärkt ekonomisk styrning måste åtföljas av ytterligare åtgärder för ökad legitimitet och ansvarsskyldighet. På nationell nivå skulle åtgärder för ytterligare integration av de finanspolitiska och ekonomipolitiska ramarna kräva att medlemsstaterna säkerställer att deras parlament medverkar på lämpligt sätt. Ytterligare integration av beslutsfattandet och det ökande sammanförandet av befogenheter måste åtföljas av en proportionell medverkan från Europaparlamentet. Nya mekanismer som ökar graden av samarbete mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet kan, i enlighet med artikel 13 i fördraget om stabilitet, samordning och styrning samt protokoll nr 1 till fördragen, bidra till denna process. Europaparlamentet och de nationella parlamenten kommer att tillsammans besluta om anordnandet och främjandet av en konferens mellan sina företrädare för diskussion av EMU-relaterade frågor.

Den årliga tillväxtöversikten

15. Europeiska rådet välkomnar att kommissionen i god tid har överlämnat den årliga tillväxtöversikten, som inleder den europeiska planeringsterminen 2013. Europeiska rådet instämmer i att insatserna på nationell och europeisk nivå 2013 bör fortsätta att inriktas på de fem prioriteringar som man enades om i mars i år, dvs. att

– på ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt konsolidera de offentliga finanserna,

– återställa en normal utlåning till ekonomin,

– främja tillväxt och konkurrenskraft,

– bekämpa arbetslösheten och krisens sociala konsekvenser samt

– modernisera den offentliga förvaltningen.

16. Rådet kommer att granska paketet med den årliga tillväxtöversikten närmare i enlighet med den färdplan som har lagts fram av det kommande ordförandeskapet och enligt de rekommendationer som anges i ordförandeskapets rapport om tillvaratagna erfarenheter från den europeiska planeringsterminen 2012, i syfte att överlämna sina synpunkter till Europeiska rådet i mars 2013. Europeiska rådet kommer därefter att enas om vilket slags vägledning som behövs för medlemsstaternas stabilitets- och konvergensprogram samt nationella reformprogram och för genomförandet av EU:s flaggskeppsinitiativ. Kommissionen uppmanas att i sin nästa årliga tillväxtöversikt inbegripa en utvärdering av resultaten på arbets- och produktmarknaderna i syfte att främja sysselsättning och tillväxt.

17. Fullbordandet av den inre marknaden kan bidra avsevärt till tillväxt och sysselsättning och utgör ett viktigt inslag i EU:s svar på den finansiella, ekonomiska och sociala krisen. Europeiska rådet gjorde en översikt av läget när det gäller de prioriterade förslagen i inremarknadsakt I och välkomnade de deltagande medlemsstaternas överenskommelse om det enhetliga patentet samt överenskommelsen om alternativ tvistlösning och tvistlösning online vid konsumenttvister. Europeiska rådet uppmanar medlagstiftarna att snarast avsluta de kvarstående ärendena avseende inremarknadsakt I. Framförallt bör arbetet påskyndas med yrkeskvalifikationer, offentlig upphandling, utstationering av arbetstagare samt elektroniska signaturer och elektronisk identifikation. När det gäller inremarknadsakt II uppmanar Europeiska rådet kommissionen att lägga fram alla viktiga förslag senast våren 2013. Europeiska rådet uppmanar rådet och Europaparlamentet att ge dessa förslag högsta prioritet, så att de kan antas senast vid utgången av Europaparlamentets innevarande mandatperiod. Det är också viktigt att vidta skyndsamma åtgärder i överensstämmelse med kommissionens meddelanden om genomförandet av tjänstedirektivet och om styrningen av den inre marknaden. Europeiska rådet kommer att hålla framstegen med alla förslag om den inre marknaden under noggrann uppsikt.

18. Europeiska rådet efterfrågar en snabb behandling av kommissionens meddelande om smart lagstiftning och ser fram mot offentliggörandet av den första resultattavlan för små och medelstora företag. Europeiska rådet välkomnar kommissionens förslag att minska regelbördan och slopa lagstiftning som inte längre tjänar sitt syfte, som en del i dess övergripande strategi för "smart lagstiftning". Det ser fram emot konkreta framsteg och en återrapport vid sitt möte i mars 2013.

19. Europeiska rådet erinrar om stats- och regeringschefernas uttalande från januari 2012 och om slutsatserna från sina möten i mars, juni och oktober och välkomnar de framsteg som gjorts under året mot en övergripande EU-strategi för ungdomssysselsättningen. Europeiska rådet uppmanar rådet att utan dröjsmål beakta förslagen i ungdomssysselsättningspaketet, särskilt i syfte att anta rekommendationen om en ungdomsgaranti tidigt under 2013 med beaktande av nationella situationer och behov. Europeiska rådet uppmanar kommissionen att snabbt utarbeta kvalitetskriterierna för praktikprogram, inrätta alliansen för lärlingsutbildning och även lägga fram ett förslag till ny förordning om Eures. Rådet, medlemsstaterna och kommissionen bör säkerställa en snabb uppföljning av kommissionens meddelande En ny syn på utbildning.

II. ÖVRIGA FRÅGOR

Gemensam säkerhets- och försvarspolitik

20. Europeiska rådet erinrar om sina slutsatser från december 2008 och noterar att Europeiska unionen i dagens föränderliga värld förväntas ta ökat ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet i syfte att garantera sina medborgares säkerhet och främja sina intressen.

21. I detta avseende står Europeiska rådet fast vid sitt åtagande att öka effektiviteten i den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) som ett konkret bidrag från EU till den internationella krishanteringen. EU spelar en viktig roll i sitt grannskap och globalt. Europeiska rådet erinrar om att GSFP-uppdrag och GSFP-operationer utgör en viktig del av EU:s övergripande strategi i krisområden, såsom västra Balkan, Afrikas horn, Mellanöstern, Sahel, Afghanistan och Sydkaukasien, och står fast vid sitt åtagande att öka deras operativa effektivitet och ändamålsenlighet. Europeiska rådet erinrar även om att GSFP-uppdragen och GSFP-operationerna bör genomföras i nära samarbete med andra relevanta internationella aktörer, såsom FN, Nato, OSSE och Afrikanska unionen, samt partnerländer, utifrån behoven i varje enskilt fall. Att förbättra samarbetet med berörda parter i Europas grannskap är av särskild betydelse i detta avseende.

22. För att kunna leva upp till sitt ansvar när det gäller säkerhet understryker Europeiska rådet att EU:s medlemsstater måste vara beredda att tillhandahålla framtidsorienterad kapacitet, både på det civila området och på försvarsområdet. Europeiska rådet betonar att de nuvarande finansiella svårigheterna visar att det är nödvändigt att snabbt stärka det europeiska samarbetet för att utveckla militär kapacitet och åtgärda allvarliga brister, bland annat de som identifierades under nyligen genomförda insatser. Det framhåller också de positiva effekter som ett sådant samarbete kan få för sysselsättning, tillväxt, innovation och industriell konkurrenskraft i Europeiska unionen.

23. Europeiska rådet uppmanar den höga representanten, särskilt genom Europeiska utrikestjänsten och Europeiska försvarsbyrån, samt kommissionen att, i enlighet med sina respektive ansvarsområden och vid behov i nära samarbete, utarbeta ytterligare förslag och åtgärder för att stärka GSFP och förbättra tillgången till den nödvändiga civila och militära kapaciteten och att rapportera om sådana initiativ senast i september 2013 inför Europeiska rådets möte i december 2013. Medlemsstaterna kommer att vara nära involverade i hela denna process.

24. I detta syfte framhåller Europeiska rådet bland annat följande frågor:

Att öka GSFP:s effektivitet, synlighet och genomslag genom att

– vidareutveckla den övergripande strategin för konfliktförebyggande, krishantering och stabilisering, bland annat genom att utveckla förmågan att bemöta nya säkerhetspolitiska utmaningar,

– förstärka EU:s förmåga att snabbt och effektivt sätta in rätt civil och militär kapacitet och personal i hela spektrumet av krishanteringsinsatser.

Att förbättra utvecklingen av försvarskapacitet genom att

– identifiera befintliga överskott och kapacitetsbrister och prioritera framtida krav på europeisk civil och militär kapacitet,

– underlätta ett mer systematiskt och långsiktigt europeiskt försvarssamarbete, bland annat genom "sammanslagning och gemensamt utnyttjande" av militär kapacitet och i detta sammanhang systematiskt från början överväga samarbete när det gäller medlemsstaternas nationella försvarsplanering,

– underlätta synergier mellan bilaterala, subregionala, europeiska och multilaterala initiativ, bland annat genom EU:s "sammanslagning och gemensamma utnyttjande" och Natos "smarta försvar".

Att stärka Europas försvarsindustri genom att

– utveckla en mer integrerad, hållbar, innovativ och konkurrenskraftig industriell och teknologisk bas för det europeiska försvaret,

– utveckla större synergier mellan civil och militär forskning och utveckling och, särskilt genom ett effektivt genomförande av direktiven om offentlig upphandling och om överföringar inom EU, främja en välfungerande försvarsmarknad som är öppen för små och medelstora företag och som drar nytta av deras bidrag.

25. Europeiska rådet kommer i december 2013 att se över framstegen med att nå dessa mål, göra en lägesbedömning och, på grundval av rekommendationer från sin ordförande, ge vägledning, bland annat genom att fastställa prioriteringar och tidsplaner, för att säkerställa att EU:s insatser för att uppfylla Europas ansvar på säkerhetsområdet är effektiva.

Regionala strategier

26. Europeiska rådet, som erinrar om sina slutsatser från juni 2011, med förbehåll för utvärderingen av begreppet makroregionala strategier i enlighet med rådets slutsatser av den 13 april 2011, ser fram emot att kommissionen före utgången av 2014 lägger fram en ny EU-strategi för området kring Adriatiska havet och Joniska havet. Det efterlyser också ett snabbt genomförande av den reviderade EU-strategin för Östersjön. I syfte att stärka samarbetet med grannländerna uppmanar Europeiska rådet rådet att vidta ytterligare åtgärder för att till fullo utnyttja den nordliga dimensionen och dess partnerskap.

Utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen

27. Europeiska rådet välkomnar och godkänner rådets slutsatser av den 11 december om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen.

Syrien

28. Europeiska rådet ser med bestörtning på den allt värre situationen i Syrien. Det ställer sig bakom de slutsatser som rådet antog den 10 december. Europeiska rådet välkomnar också resultaten av det fjärde ministermötet i gruppen Syriens vänner, som hölls i Marrakech den 12 december 2012. Europeiska rådet ger rådet (utrikes frågor) i uppdrag att arbeta med alla alternativ för att stödja och hjälpa oppositionen och för att möjliggöra ökat stöd till skydd för civila. Europeiska rådet vidhåller sin ståndpunkt att en politisk övergångsprocess är nödvändig i Syrien, mot en framtid utan president al-Asad och hans olagliga regim. Vi stöder en framtid som är demokratisk och inkluderande och som till fullo stöder de mänskliga rättigheterna och minoriteternas rättigheter. Europeiska rådet kommer att fortsätta att försöka finna en snar lösning på situationen i Syrien.

________________________


Side Bar