Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/11

V Bruseli, 14/12/2012

EURÓPSKA RADA- ZÁVERY
V Bruseli,13-14/12/2012

Delegáciám v prílohe zasielame závery zo zasadnutia Európskej rady (13. – 14. decembra 2012).

  Európska rada sa dohodla na pláne na dobudovanie hospodárskej a menovej únie na základe hlbšej integrácie a posilnenej solidarity. Tento proces sa začne dotvorením, upevnením a zavedením novej posilnenej správy ekonomických záležitostí, ako aj prijatím jednotného mechanizmu dohľadu a nových pravidiel týkajúcich sa ozdravenia a riešenia krízových situácií a ochrany vkladov. Dokončí sa zriadením jednotného mechanizmu na riešenie krízových situácií. Európska rada v júni 2013 preskúma viacero ďalších dôležitých otázok týkajúcich sa koordinácie národných reforiem, sociálneho rozmeru HMÚ, uskutočniteľnosti a spôsobov fungovania vzájomne dohodnutých zmlúv
  v oblasti konkurencieschopnosti a rastu, mechanizmov solidarity a opatrení na podporu prehlbovania jednotného trhu a na ochranu jeho integrity. Počas celého tohto procesu bude zaručená demokratická legitimita a zodpovednosť.

  Európska rada začala pracovať na európskom semestri na rok 2013 na základe ročného prieskumu rastu, ktorý vypracovala Komisia. Rozhodla o začatí prác na ďalšom rozvoji spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, pričom k tejto otázke sa vráti v decembri 2013.

I. HOSPODÁRSKA POLITIKA

Plán na dobudovanie HMÚ

  1. Hospodárska a menová únia čelí zásadným výzvam, a preto je potrebné ju posilniť, aby sa zabezpečil ekonomický a sociálny blahobyt, ako aj stabilita a trvalá prosperita. Hospodárske politiky sa musia plne zamerať na podporu silného, udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu, zabezpečenie fiškálnej disciplíny, posilnenie konkurencieschopnosti a podporu zamestnanosti, a to najmä zamestnanosti mladých, aby Európa zostala vysoko konkurencieschopným sociálnym trhovým hospodárstvom a aby sa zachoval európsky sociálny model.

  2. Konsolidácia HMÚ spočíva nielen v tom, že sa dobuduje jej architektúra, ale aj v uskutočňovaní diferencovaných a zdravých fiškálnych politík priaznivých pre rast. Možnosti, ktoré ponúka existujúci fiškálny rámec EÚ na vyváženie potreby produktívnych verejných investícií s cieľmi v oblasti fiškálnej disciplíny, možno využiť v preventívnej časti Paktu stability a rastu, pričom sa tento pakt bude v plnej miere rešpektovať.

  3. Predseda Európskej rady v úzkej spolupráci s predsedom Komisie, prezidentom Európskej centrálnej banky a predsedom Euroskupiny vypracoval v nadväznosti na priebežnú správu predloženú v októbri 2012 konkrétny a časovo vymedzený plán na dosiahnutie skutočnej hospodárskej a menovej únie. Európska rada berie na vedomie koncepciu Komisie („Blueprint“), ktorá obsahuje komplexnú analýzu relevantných otázok spolu s hodnotením ich právnych aspektov. Berie tiež na vedomie príspevky Európskeho parlamentu. Európska rada stanoví ďalšie kroky v procese dobudovania HMÚ na základe hlbšej integrácie a posilnenej solidarity členských štátov eurozóny.

  4. Proces dobudovania HMÚ bude vychádzať z inštitucionálneho a právneho rámca EÚ. Bude otvorený a transparentný voči členským štátom, ktoré nepoužívajú jednotnú menu. Počas celého procesu sa bude v plnej miere rešpektovať integrita jednotného trhu, a to aj v jednotlivých legislatívnych návrhoch, ktoré sa predložia. Tiež je dôležité zabezpečiť rovnaké podmienky pre členské štáty, ktoré sa na jednotnom mechanizme dohľadu zúčastňujú, a pre tie, ktoré sa na ňom nezúčastňujú.

  5. Bezprostrednou prioritou je dotvoriť a zaviesť rámec pre silnejšiu správu ekonomických záležitostí vrátane balíka šiestich legislatívnych aktov („Six-pack“), Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe, ako aj balíka dvoch legislatívnych návrhov („Two-pack“). Keďže sa v kľúčových prvkoch uvedeného balíka dvoch legislatívnych návrhov dosiahol významný pokrok, Európska rada vyzýva spoluzákonodarcov, aby ho urýchlene prijali.

  6. Rovnako naliehavé je napredovať k integrovanejšiemu finančnému rámcu, ktorým sa pomôže obnoviť normálne poskytovanie úverov, zvýšiť konkurencieschopnosť a privodiť nevyhnutnú úpravu našich ekonomík.

  7. Jednotný mechanizmus dohľadu predstavuje významný kvalitatívny krok smerom k integrovanejšiemu finančnému rámcu. Európska rada víta dohodu dosiahnutú v Rade 13. decembra a vyzýva spoluzákonodarcov, aby sa urýchlene dohodli a  umožnili tým čo najskoršie vykonávanie tohto mechanizmu. Opätovne tiež zdôrazňuje dôležitosť nových pravidiel o kapitálových požiadavkách pre banky (CRR/CRD), ktoré majú najvyššiu prioritu pre vypracovanie jednotného súboru pravidiel, a vyzýva všetky strany, aby sa usilovali o dosiahnutie dohody o týchto pravidlách a ich urýchlené prijatie.

  8. Európska rada naliehavo vyzýva spoluzákonodarcov, aby sa na návrhu smernice o ozdravení a riešení krízových situácií a na návrhu smernice o systémoch ochrany vkladov dohodli pred júnom 2013; na úrovni Rady by sa dohoda mala dosiahnuť do konca marca 2013. Po tom, čo sa tieto smernice prijmú, by ich členské štáty mali prioritne transponovať.

  9. Európska rada so záujmom očakáva kroky, ktorými Komisia urýchlene nadviaže na návrhy expertnej skupiny na vysokej úrovni o štruktúre bankového sektora EÚ.

  10. Je nevyhnutné prelomiť začarovaný kruh medzi bankami a štátmi. V nadväznosti na vyhlásenie zo samitu eurozóny z júna 2012 a na závery Európskej rady z októbra 2012 by sa mal čo najskôr v prvom polroku 2013 dohodnúť operačný rámec vrátane vymedzenia zdedených aktív, aby po zriadení účinného jednotného mechanizmu dohľadu mohol Európsky mechanizmus pre stabilitu na základe riadneho rozhodnutia banky priamo rekapitalizovať. Uskutoční sa to v plnom súlade s jednotným trhom.

  11. V kontexte skutočného prenosu bankového dohľadu na jednotný mechanizmus dohľadu bude potrebný jednotný mechanizmus na riešenie krízových situácií s príslušnými právomocami, aby sa zaistilo, že krízovú situáciu akejkoľvek banky v zúčastnených členských štátoch bude možné riešiť prostredníctvom vhodných nástrojov. Práca na návrhu smernice o ozdravení a riešení krízových situácií a návrhu smernice o systéme ochrany vkladov by sa preto mala zrýchliť, aby ich bolo možné prijať v súlade s bodom 8. V súvislosti s týmito otázkami je dôležité zaistiť spravodlivú rovnováhu medzi domovskými a hostiteľskými krajinami. Komisia predloží v priebehu roku 2013 návrh týkajúci sa jednotného mechanizmu na riešenie krízových situácií pre členské štáty zúčastňujúce sa na jednotnom mechanizme dohľadu, aby ho spoluzákonodarcovia preskúmali ako prioritu v záujme jeho prijatia počas súčasného volebného obdobia Európskeho parlamentu. Mala by sa ním chrániť finančná stabilita a zaistiť účinný rámec na riešenie krízových situácií finančných inštitúcií a zároveň ochraňovať daňovníci v súvislosti s bankovými krízami. Jednotný mechanizmus na riešenie krízových situácií by sa mal zakladať na príspevkoch samotného finančného sektora a mal by zahŕňať vhodný a účinný zabezpečovací mechanizmus. Tento zabezpečovací mechanizmus by mal byť zo strednodobého hľadiska fiškálne neutrálny tak, že sa zabezpečí, aby sa verejná pomoc spätne získala prostredníctvom poplatkov ex post uložených finančnému sektoru.

12. V záujme toho, aby HMÚ zaistila hospodársky rast, konkurencieschopnosť v globálnom kontexte a zamestnanosť v EÚ, a najmä v eurozóne, bude potrebné ďalej preskúmať viacero ďalších dôležitých otázok týkajúcich sa koordinácie hospodárskych politík a usmernení pre hospodárske politiky eurozóny vrátane opatrení na podporu prehlbovania jednotného trhu a na ochranu jeho integrity. Na tento účel predseda Európskej rady v úzkej spolupráci s predsedom Komisie a po procese konzultácií s členskými štátmi predloží na zasadnutie Európskej rady, ktoré sa uskutoční v júni 2013, možné opatrenia a časovo vymedzený plán, ktoré sa týkajú týchto otázok:

a) koordinácia národných reforiem: zúčastnené členské štáty sa vyzvú, aby v súlade s článkom 11 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe zabezpečili, že všetky hlavné hospodárske reformy, ktoré plánujú uskutočniť, sa prerokujú ex ante a že sa podľa potreby medzi sebou skoordinujú. V zmysle požiadaviek práva EÚ na tento účel zahŕňa takáto koordinácia inštitúcie EÚ. Komisia oznámila svoj úmysel predložiť návrh rámca pre koordináciu ex ante hlavných hospodárskych reforiem v kontexte európskeho semestra;

b) sociálny rozmer HMÚ vrátane sociálneho dialógu;

c) uskutočniteľnosť a spôsoby fungovania vzájomne dohodnutých zmlúv týkajúcich sa konkurencieschopnosti a rastu: individuálne mechanizmy zmluvnej povahy s inštitúciami EÚ by mohli posilniť zodpovednosť a účinnosť. Takéto mechanizmy by mali byť diferencované podľa konkrétnej situácie členských štátov. Zapojené by do nich boli všetky členské štáty eurozóny, ale členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne, sa do podobných mechanizmov tiež môžu rozhodnúť vstúpiť;

d) mechanizmy solidarity, prostredníctvom ktorých sa môže posilniť úsilie členských štátov, ktoré vstúpia do takýchto zmluvných mechanizmov týkajúcich sa konkurencieschopnosti a rastu.

  13. Správa v eurozóne by sa mala ďalej zlepšovať, pričom by sa malo vychádzať zo Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe (TSCG) a brať do úvahy vyhlásenie zo samitu eurozóny z 26. októbra 2011. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád eurozóny sa vyzvú, aby na zasadnutí v marci 2013 prijali rokovací poriadok svojich zasadnutí, pričom sa bude v plnej miere dodržiavať článok 12 ods. 3 TSCG.

  14. Všeobecným cieľom v rámci celého procesu zostáva, aby sa na úrovni, na ktorej sa prijímajú a vykonávajú rozhodnutia, zabezpečila demokratická legitimita a zodpovednosť. Akékoľvek nové opatrenia zamerané na posilnenie správy ekonomických záležitostí budú musieť byť spojené s ďalšími krokmi na posilnenie legitimity a zodpovednosti. Na vnútroštátnej úrovni by si kroky k ďalšej integrácii rámcov fiškálnej a hospodárskej politiky vyžadovali, aby členské štáty zabezpečili primerané zapojenie svojich parlamentov. Ďalšia integrácia tvorby politík a výraznejšie združovanie právomocí musia byť sprevádzané zodpovedajúcim zapojením Európskeho parlamentu. K tomuto procesu môžu prispieť nové mechanizmy, ktorými sa v súlade s článkom 13 Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe (TSCG) a protokolu č. 1 k zmluvám prehlbuje stupeň spolupráce medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. Európsky parlament a národné parlamenty spoločne rozhodnú
  o organizácii a podpore konferencie svojich zástupcov s cieľom rokovať o otázkach týkajúcich sa HMÚ.

Ročný prieskum rastu

  15. Európska rada víta včasné predloženie ročného prieskumu rastu zo strany Komisie, ktorým sa začína európsky semester 2013. Súhlasí s tým, že úsilie na vnútroštátnej i európskej úrovni v roku 2013 by sa malo naďalej sústreďovať na päť priorít, ktoré sa schválili v marci tohto roka, konkrétne:

 • presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie, ktorá bude podporovať rast,

 • obnovenie normálneho poskytovania úverov ekonomike,

 • podpora rastu a konkurencieschopnosti,

 • riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy a

 • modernizácia verejnej správy.

  16. Rada podrobnejšie preskúma balík ročného prieskumu rastu v súlade s pracovným plánom nadchádzajúceho predsedníctva a na základe odporúčaní uvedených v správe predsedníctva o poznatkoch získaných z európskeho semestra 2012, pričom svoje stanoviská predloží na zasadnutí Európskej rady v marci 2013. Európska rada sa následne dohodne na požadovaných usmerneniach týkajúcich sa programov stability a konvergenčných programov členských štátov, národných programov reforiem, ako aj vykonávania hlavných iniciatív EÚ. Komisia sa vyzýva, aby v záujme podpory zamestnanosti a rastu do svojho ďalšieho ročného prieskumu rastu zahrnula posúdenie výkonnosti pracovného trhu a trhu s výrobkami.

  17. Dobudovanie jednotného trhu môže významným spôsobom prispieť k rastu a zamestnanosti a predstavuje kľúčový prvok reakcie EÚ na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu. Európska rada vzala na vedomie stav rokovaní o prioritných návrhoch, pokiaľ ide o Akt o jednotnom trhu I, a uvítala dohodu, ktorú zúčastnené členské štáty dosiahli v súvislosti s jednotným patentom, ako aj dohodu o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a riešení spotrebiteľských sporov online. Vyzýva spoluzákonodarcov, aby prácu na spisoch týkajúcich sa Aktu o jednotnom trhu I urýchlene dokončili. Predovšetkým by sa mala urýchliť práca v oblasti odborných kvalifikácií, verejného obstarávania, vysielania pracovníkov a elektronického podpisu a elektronickej identifikácie. V súvislosti s Aktom o jednotnom trhu II vyzýva Európska rada Komisiu, aby všetky kľúčové návrhy predložila do jari 2013. Vyzýva Radu a Európsky parlament, aby týmto návrhom prisúdili najvyššiu prioritu v záujme ich prijatia najneskôr do konca súčasného parlamentného cyklu. Je tiež dôležité urýchlene prijať opatrenia v súlade s oznámeniami Komisie o vykonávaní smernice o službách a o správe jednotného trhu. Európska rada bude pokrok súvisiaci so všetkými návrhmi týkajúcimi sa jednotného trhu pozorne sledovať.

  18. Európska rada vyzýva na urýchlené preskúmanie oznámenia Komisie o inteligentnej regulácii a so záujmom očakáva uverejnenie prvého porovnávacieho prehľadu týkajúceho sa MSP. Európska rada víta návrhy Komisie na zníženie regulačného zaťaženia a na rušenie právnych predpisov, ktoré už nie sú potrebné, ako súčasť celkového prístupu Komisie k „inteligentnej regulácii“. So záujmom očakáva konkrétny pokrok, ako aj správu o tomto pokroku, ktorá by sa mala predložiť na zasadnutí Európskej rady v marci 2013.

  19. Pripomínajúc vyhlásenie hláv štátov alebo predsedov vlád z januára 2012 a závery z ich marcového, júnového a októbrového zasadnutia Európska rada víta pokrok, ktorý sa počas roka dosiahol v súvislosti s komplexným prístupom EÚ k zamestnanosti mládeže. Vyzýva Radu, aby pri zohľadnení vnútroštátnych okolností a potrieb bezodkladne zvážila návrhy predložené v rámci balíka pre zamestnanosť mladých, a to najmä s cieľom prijať odporúčanie týkajúce sa záruky pre mladých ľudí na začiatku roka 2013. Vyzýva Komisiu, aby urýchlene ukončila prácu na rámci kvality pre stáže, zriadila združenie učňovskej prípravy a predložila nový návrh nariadenia o sieti EURES. Rada, členské štáty a Komisia by mali urýchlene vykonať kroky v nadväznosti na oznámenie Komisie o „prehodnotení vzdelávania“.

II. ĎALŠIE BODY

Spoločná bezpečnostná a obranná politika

  20. Európska rada pripomína svoje závery z decembra 2008 a konštatuje, že v meniacom sa svete dneška sa od Európskej únie očakáva, že prevezme väčšie úlohy pri udržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti tak, aby bola schopná zaručiť bezpečnosť svojich občanov a presadzovanie svojich záujmov.

  21. Európska rada je v tejto súvislosti aj naďalej odhodlaná zvyšovať účinnosť spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) ako konkrétny príspevok EÚ k medzinárodnému krízovému riadeniu. EÚ zohráva vo svojom susedstve i z celosvetového hľadiska dôležitú úlohu. Európska únia pripomína, že misie a operácie SBOP sú zásadným prvkom komplexného prístupu EÚ v krízových regiónoch, akými sú napr. západný Balkán, Africký roh, Blízky východ, Sahel, Afganistan a Zakaukazsko, a nestráca odhodlanie zvyšovať ich operačnú účinnosť a efektivitu. Pripomína tiež, že misie a operácie SBOP by sa mali v závislosti od konkrétnej situácie vykonávať v úzkej spolupráci s inými relevantnými medzinárodnými aktérmi, ako sú OSN, NATO, OBSE a Africká únia, ako aj s partnerskými krajinami. V tomto ohľade je osobitne dôležité posilniť spoluprácu so zainteresovanými partnermi v susedstve Európy.

  22. Európska rada zdôrazňuje, že na to, aby bolo možné splniť si úlohy v oblasti bezpečnosti, musia byť členské štáty EÚ pripravené poskytnúť spôsobilosti orientované na budúcnosť, a to v civilnej oblasti i v oblasti obrany. Európska rada zdôrazňuje, že súčasné finančné obmedzenia podčiarkujú naliehavú potrebu posilniť európsku spoluprácu na účely rozvoja vojenských spôsobilostí a odstránenia kritických nedostatkov vrátane tých, ktoré sa identifikovali počas nedávnych operácií. Vyzdvihuje tiež prínosy, ktoré takáto spolupráca môže mať z hľadiska zamestnanosti, rastu, inovácie a priemyselnej konkurencieschopnosti v rámci Európskej únie.

  23. Európska rada vyzýva vysokú predstaviteľku, a to najmä prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a Európskej obrannej agentúry, ako aj Komisiu, aby v súlade so svojimi príslušnými mandátmi a v prípade potreby v úzkej súčinnosti vypracovali ďalšie návrhy a opatrenia na posilnenie SBOP a zvýšenie dostupnosti potrebných civilných a vojenských spôsobilostí a najneskôr v septembri 2013 podali o takýchto iniciatívach správy na účely zasadnutia Európskej rady v decembri 2013. Členské štáty budú do celého tohto procesu úzko zapojené.

  24. Z tohto hľadiska zdôrazňuje Európska rada okrem iného tieto otázky:

Zvýšenie účinnosti, viditeľnosti a vplyvu SBOP prostredníctvom

 1. ďalšieho rozvoja komplexného prístupu k predchádzaniu konfliktom, krízovému riadeniu a stabilizácii, a to aj rozvinutím schopnosti reagovať na vznikajúce bezpečnostné výzvy,

 2. posilnenia schopnosti EÚ rýchlo a účinne nasadiť správne civilné a vojenské spôsobilosti a personál, a to v celom spektre opatrení krízového riadenia.

Posilnenie rozvoja obranných spôsobilostí prostredníctvom

 1. identifikovania existujúcich prebytkov a nedostatkov v oblasti spôsobilostí a prostredníctvom uprednostňovania budúcich požiadaviek na európske civilné a vojenské spôsobilosti,

 2. uľahčenia systematickejšej a dlhodobejšej európskej obrannej spolupráce, a to aj „združovaním a spoločným využívaním“ vojenských spôsobilostí, a v tejto súvislosti aj systematického zvažovania spolupráce od prvých etáp národného obranného plánovania členských štátov,

 3. umožnenia synergií medzi bilaterálnymi, subregionálnymi, európskymi a multilaterálnymi iniciatívami vrátane „združovania a spoločného využívania“ EÚ a „inteligentnej obrany“ NATO.

Posilnenie obranného priemyslu Európy prostredníctvom

 1. rozvoja integrovanejšej, udržateľnejšej, inovatívnejšej a konkurencieschopnejšej európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne,

 2. dosiahnutia väčších synergií medzi civilným a vojenským výskumom a vývojom, presadzovania dobre fungujúceho trhu obranného priemyslu, predovšetkým účinným vykonávaním smerníc o verejnom obstarávaní a o transferoch v rámci EÚ, ktorý bude otvorený malým a stredným podnikom a ktorý bude mať prínos z ich príspevkov.

  25. Európska rada v decembri 2013 preskúma pokrok dosiahnutý v plnení týchto cieľov, zhodnotí situáciu a na základe odporúčaní svojho predsedu poskytne usmernenia vrátane stanovenia priorít a harmonogramu tak, aby sa zaistila účinnosť úsilia EÚ o splnenie úloh Európy v oblasti bezpečnosti.

  Regionálne stratégie

  26. Pripomínajúc svoje závery z júna 2011 a s výhradou zhodnotenia koncepcie makroregionálnych stratégií v zmysle záverov Rady z 13. apríla 2011 Európska rada očakáva, že Komisia do konca roka 2014 predloží novú stratégiu EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora. Vyzýva tiež na urýchlené vykonanie revidovanej stratégie EÚ pre región Baltského mora. Na účely zlepšenia spolupráce so susedskými krajinami Európska rada nabáda Radu, aby podnikla ďalšie kroky na plné využitie Severnej dimenzie a jej partnerstiev.

Rozširovanie a proces stabilizácie a pridruženia

  27. Európska rada víta a schvaľuje závery o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia, ktoré Rada prijala 11. decembra.

Sýria

  28. Európska rada je zhrozená pokračujúcim zhoršovaním sa situácie v Sýrii. Schvaľuje závery, ktoré Rada prijala 10. decembra. Európska rada zároveň víta výsledky 4. ministerského zasadnutia Skupiny priateľov sýrskeho ľudu, ktoré sa konalo 12. decembra 2012 v Marakeši. Európska rada poveruje Radu pre zahraničné veci, aby pracovala na všetkých možnostiach podpory a pomoci pre opozíciu a väčšej podpory na účely ochrany civilného obyvateľstva. Európska rada opakuje svoje stanovisko, že v Sýrii je potrebný politický prechod k budúcnosti bez prezidenta Assada a jeho nelegitímneho režimu. Podporujeme budúcnosť, ktorá bude demokratická a inkluzívna a v ktorej sa budú v plnej miere dodržiavať ľudské práva a práva menšín. Európska rada sa bude situácii v Sýrii naďalej prioritne venovať.


Side Bar