Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/11

Brussels, 14/12/2012

CONSILIUL EUROPEAN- CONCLUZII
Bruxelles, 13-14/12/2012

În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor concluziile Consiliului European (13-14 decembrie 2012).

  Consiliul European a convenit asupra unei foi de parcurs pentru finalizarea uniunii economice și monetare, pe baza unei mai mari integrări și a unei solidarități consolidate. Acest proces va demara prin finalizarea, consolidarea și punerea în aplicare a noii guvernanțe economice consolidate, precum și prin adoptarea mecanismului de supraveghere unic și a noilor norme privind redresarea și rezoluția și privind garantarea depozitelor. Acesta va fi finalizat prin instituirea unui mecanism unic de rezoluție. În cadrul reuniunii Consiliului European din iunie 2013 vor fi analizate în continuare o serie de alte chestiuni importante, referitoare la coordonarea reformelor naționale, dimensiunea socială a UEM, fezabilitatea și modalitățile contractelor convenite în comun pentru competitivitate și creștere, precum și mecanismele de solidaritate și măsurile menite să promoveze aprofundarea pieței comune și protejarea integrității acesteia . Pe parcursul întregului proces, vor fi asigurate legitimitatea și responsabilitatea democratice.

  Consiliul European a lansat lucrările referitoare la semestrul european 2013 pe baza analizei anuale a creșterii, efectuată de Comisie. Consiliul European a decis să lanseze lucrările referitoare la dezvoltarea în continuare a politicii de securitate și apărare comune a UE și va reveni la această chestiune în decembrie 2013.

I. POLITICA ECONOMICĂ

Foaie de parcurs pentru finalizarea UEM

 1. Ținând seama de provocările majore cu care este confruntată, este necesară consolidarea uniunii economice și monetare, pentru a asigura bunăstarea economică și socială, precum și stabilitatea și prosperitatea durabilă. Politicile economice trebuie să fie orientate pe deplin către promovarea unei creșteri economice puternice, durabile și favorabile incluziunii, către asigurarea disciplinei bugetare, către consolidarea competitivității și stimularea ocupării forței de muncă, în special a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, pentru ca Europa să rămână o economie socială de piață extrem de competitivă și pentru menținerea modelului social european.

 1. Consolidarea UEM se bazează nu numai pe finalizarea structurii sale, ci și pe adoptarea unor politici bugetare solide, diferențiate și favorabile creșterii economice. Respectând totodată pe deplin Pactul de stabilitate și de creștere, posibilitățile oferite de cadrul bugetar actual al UE, de a ajunge la un echilibru între nevoile de investiții publice productive și obiectivele disciplinei bugetare pot fi exploatate în cadrul componentei preventive a PSC.

 1. În urma unui raport interimar prezentat în octombrie 2012, președintele Consiliului European, în strânsă colaborare cu președintele Comisiei, cu președintele Eurogrupului și cu președintele Băncii Centrale Europene, a elaborat o foaie de parcurs specifică, cu un calendar clar, pentru realizarea unei uniuni economice și monetare veritabile. Consiliul European ia de asemenea act de „proiectul” elaborat de Comisie, care oferă o analiză cuprinzătoare a chestiunilor relevante, însoțită de evaluarea aspectelor juridice ale acestora. Consiliul European ia act și de contribuțiile aduse de Parlamentul European. Consiliul European stabilește pașii următori în procesul de finalizare a UEM, pe baza unei mai mari integrări și a unei solidarități consolidate pentru statele membre din zona euro.

 1. Procesul de finalizare a UEM se va baza pe cadrul instituțional și juridic al UE. Procesul va fi deschis și transparent față de statele membre care nu folosesc moneda unică. Pe parcursul întregului proces, integritatea pieței unice va fi respectată pe deplin, inclusiv în cadrul diferitelor propuneri legislative care vor fi făcute. Este de asemenea important să se asigure condiții echitabile între statele membre care participă la MSU și cele care nu participă.

 1. Prioritatea imediată este de a se finaliza și a se pune în aplicare cadrul pentru o guvernanță economică mai puternică, inclusiv „pachetul de șase”, Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța (TSCG) și „pachetul de două”. În urma progreselor decisive înregistrate cu privire la elementele-cheie ale „pachetului de două”, Consiliul European solicită adoptarea rapidă a acestuia de către co-legiuitori.

  1. Este la fel de urgent să se înregistreze progrese către un cadru financiar mai integrat, care va ajuta la reluarea activității normale de creditare, va îmbunătăți competitivitatea și va contribui la realizarea ajustării necesare economiilor noastre.

  2. Mecanismul de supraveghere unic reprezintă un pas calitativ major în direcția unui cadru financiar mai integrat. Consiliul European salută acordul obținut în cadrul Consiliului la 13 decembrie și solicită co-legiuitorilor să convină rapid pentru a permite punerea în aplicare a acestuia cât mai curând cu putință. De asemenea, Consiliul European reafirmă importanța noilor norme referitoare la cerințele de capital impuse băncilor (CRR/CRD), care au o prioritate extremă pentru elaborarea unui cadru de reglementare unic și solicită tuturor părților să lucreze la obținerea unui acord în aceste dosare și la adoptarea rapidă a acestora.

  1. Consiliul European îndeamnă co-legiuitorii să convină asupra propunerii de directivă privind redresarea și rezoluția și a propunerii de directivă privind sistemele de garantare a depozitelor înainte de luna iunie 2013; în ceea ce privește Consiliul, acesta ar trebui să ajungă la un acord până la sfârșitul lunii martie 2013. Odată adoptate, directivele respective ar trebui puse în aplicare de către statele membre în mod prioritar.

  1. Consiliul European așteaptă cu interes acțiuni ulterioare rapide din partea Comisiei cu privire la propunerile grupului de experți la nivel înalt privind structura sectorului bancar al UE.

  1. Este imperativ să se rupă cercul vicios dintre bănci și state. În urma declarației reuniunii la nivel înalt a zonei euro din iunie 2012 și a concluziilor Consiliului European din octombrie 2012, ar trebui să se convină asupra unui cadru operațional, inclusiv asupra definiției activelor moștenite, cât mai curând posibil în cursul primului semestru al anului 2013, astfel încât, odată cu instituirea unui mecanism de supraveghere unic efectiv, mecanismul european de stabilitate, în urma unei decizii obișnuite, să poată să recapitalizeze băncile în mod direct. Acest lucru va fi realizat respectând pe deplin piața unică.

   1. Într-un context în care supravegherea bancară este efectiv transferată unui mecanism de supraveghere unic, va fi necesar un mecanism unic de rezoluție, care să aibă competența necesară pentru a asigura rezoluția oricărei bănci din statele membre participante cu ajutorul instrumentelor adecvate. Prin urmare, lucrările cu privire la propunerea de directivă privind redresarea și rezoluția și la propunerea de directivă privind sistemele de garantare a depozitelor ar trebui accelerate, pentru ca acestea să poată fi adoptate în conformitate cu punctul 8. În aceste chestiuni, este importantă asigurarea unui echilibru echitabil între țările de origine și țările-gazdă. Comisia va înainta în cursul anului 2013 o propunere privind un mecanism unic de rezoluție pentru statele membre participante la MSU, spre a fi examinată de către co-legiuitori în mod prioritar, cu intenția de a o adopta în cursul ciclului parlamentar actual. Acesta ar trebui să protejeze stabilitatea financiară și să asigure un cadru efectiv pentru procesul de rezoluție a instituțiilor financiare, protejând în același timp contribuabilii în contextul crizelor bancare. Mecanismul unic de rezoluție ar trebui să se bazeze pe contribuții din partea sectorului financiar însuși și să includă mecanisme de sprijin adecvate și efective. Sprijinul respectiv ar trebui să fie neutru din punct de vedere fiscal pe termen mediu prin asigurarea faptului că asistența publică este recuperată prin intermediul unor taxe ex post aplicate industriei financiare.

   2. Pentru ca UEM să asigure creșterea economică, competitivitatea în contextul global și ocuparea forței de muncă în UE și, în special, în zona euro, vor trebui examinate mai aprofundat o serie de alte chestiuni importante legate de coordonarea politicilor economice și orientări de politică economică în zona euro, incluzând măsuri de promovare a aprofundării pieței unice și de protejare a integrității acesteia. În acest sens, președintele Consiliului European, în strânsă cooperare cu președintele Comisiei și în urma unui proces de consultări cu statele membre va prezenta Consiliului European din iunie 2013 eventuale măsuri și o foaie de parcurs cu un calendar clar cu privire la următoarele chestiuni:

   1. coordonarea reformelor naționale: statele membre participante vor fi invitate să garanteze, în conformitate cu articolul 11 din TSCG, că toate reformele majore de politică economică pe care preconizează să le întreprindă vor face obiectul unor discuții ex ante și, după caz, va exista o coordonare între acestea. Această coordonare va implica instituțiile UE, conform cerințelor dreptului UE în acest sens. Comisia și-a anunțat intenția de a face o propunere privind un cadru de coordonare ex ante a reformelor majore de politică economică în contextul semestrului european;

   2. dimensiunea socială a UEM, inclusiv dialogul social;

   1. fezabilitatea și modalitățile contractelor pentru competitivitate și creștere convenite în comun: înțelegerile individuale de natură contractuală cu instituțiile UE ar putea îmbunătăți asumarea și eficacitatea. Aceste înțelegeri ar trebui diferențiate în funcție de situațiile specifice ale statelor membre. Acest lucru ar angaja toate statelor membre din zona euro, dar și statele membre care nu fac parte din zona euro pot alege să încheie înțelegeri similare;

   1. mecanismele de solidaritate care pot îmbunătăți eforturile statelor membre care încheie astfel de înțelegeri contractuale pentru competitivitate și creștere.

   1. Guvernanța în cadrul zonei euro ar trebui îmbunătățită în continuare pornind de la TSCG și ținând seama de Declarația reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 26 octombrie 2011. Șefii de stat sau de guvern din zona euro vor fi invitați să adopte regulamentul de procedură al reuniunilor lor, în cadrul reuniunii din martie 2013, în deplină conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din TSCG.

   1. Pe durata întregului proces, obiectivul general rămâne asigurarea legitimității și responsabilității democratice la nivelul luării și punerii în aplicare a deciziilor. Toate noile demersuri de consolidare a guvernanței economice vor trebui însoțite de demersuri suplimentare de sporire a legitimității și a responsabilității. La nivel național, acțiunile în vederea continuării integrării cadrelor bugetare și de politică economică ar necesita din partea statelor membre asigurarea unei implicări adecvate a parlamentelor lor. Continuarea integrării procesului de elaborare a politicilor și un grad mai ridicat de punere în comun a competențelor trebuie însoțite de o implicare proporțională a Parlamentului European. Noi mecanisme prin care să crească nivelul de cooperare între parlamentele naționale și Parlamentul European, în temeiul articolului 13 din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța și a Protocolului nr. 1 la tratate, pot contribui la acest proces. Parlamentul European și parlamentele naționale vor stabili împreună organizarea și promovarea unei conferințe a reprezentanților lor pentru a discuta aspecte legate de UEM.

    Analiza anuală a creșterii

    1. Consiliul European salută prezentarea la timp a analizei anuale a creșterii (AAC) de către Comisie, prin care se demarează semestrul european 2013. Consiliul European este de acord cu faptul că eforturile la nivel național și european ar trebui, în 2013, să se axeze în continuare pe cele cinci priorități convenite în luna martie, și anume:

    • continuarea consolidării fiscale diferențiate favorabile creșterii;

    • reluarea activității normale de creditare a economiei;

    • promovarea creșterii și a competitivității;

    • abordarea aspectelor legate de șomaj și de consecințele sociale ale crizei și

    • modernizarea administrației publice.

     1. Consiliul va examina mai detaliat pachetul AAC, în conformitate cu foaia de parcurs prezentată de viitoarea Președinție și ținând seama de recomandările prezentate în Raportul Președinției privind lecțiile învățate în urma semestrului european 2012, în vederea supunerii opiniilor sale atenției Consiliului European din martie 2013. Consiliul European va conveni cu această ocazie asupra orientărilor necesare în ceea ce privește programele de stabilitate și de convergență și programele naționale de reformă ale statelor membre, precum și în vederea punerii în aplicare a inițiativelor emblematice ale UE. Comisia este invitată să includă în următoarea sa analiză anuală a creșterii o evaluare a performanței pieței forței de muncă și a pieței produselor în vederea promovării locurilor de muncă și a creșterii economice.

      1. Finalizarea pieței unice poate contribui semnificativ la creștere și la crearea de locuri de muncă și constituie un element-cheie al răspunsului UE la criza financiară, economică și socială. Consiliul European a analizat stadiul lucrărilor cu privire la propunerile prioritare referitoare la Actul privind piața unică I și a salutat acordul obținut de statele membre participante în ceea ce privește brevetul unitar precum și acordul în ceea ce privește soluționarea alternativă a litigiilor și soluționarea online a litigiilor în materie de consum. Consiliul European solicită celorlalți co-legiuitori să finalizeze urgent dosarele rămase privind APU I. În special, ar trebui să se accelereze lucrările în privința calificărilor profesionale, a achizițiilor publice, a detașării lucrătorilor, precum și a semnăturii electronice și a autentificării electronice. Referitor la Actul privind piața unică II, Consiliul European solicită Comisiei să prezinte toate propunerile-cheie până în primăvara anului 2013. Consiliul European invită Consiliul și Parlamentul European să acorde acestor propuneri cea mai mare prioritate, în vederea adoptării lor până cel târziu la sfârșitul ciclului parlamentar actual. Este de asemenea important să se acționeze urgent în conformitate cu comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a Directivei privind serviciile și cu comunicarea Comisiei privind guvernanța pieței unice. Consiliul European va monitoriza cu atenție progresele înregistrate în ceea ce privește toate propunerile privind piața unică.

      1. Consiliul European solicită examinarea rapidă a comunicării Comisiei privind „reglementarea inteligentă” și așteaptă cu interes publicarea primului tablou de bord privind IMM-urile. Consiliul European salută propunerile din partea Comisiei de reducere a sarcinilor de reglementare și de eliminare a normelor care nu mai sunt utile, ca parte a abordării sale globale privind „o mai bună legiferare”. Consiliul European așteaptă cu interes înregistrarea de progrese concrete și un raport în această privință în cadrul reuniunii sale din martie 2013.

      1. Reamintind declarația din ianuarie 2012 a șefilor de stat sau de guvern și concluziile reuniunilor sale din martie, iunie și octombrie, Consiliul European salută progresele înregistrate pe parcursul anului către o abordare cuprinzătoare a UE în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Consiliul European solicită Consiliului să acorde fără întârziere atenție propunerilor din pachetul privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, în special în vederea adoptării recomandării privind garanția pentru tineret la începutul anului 2013, ținând seama în același timp de situațiile și de nevoile existente la nivel național. Consiliul European invită Comisia să finalizeze rapid cadrul de calitate pentru stagii, să instituie Alianța programelor de ucenicie, precum și să prezinte propunerea de nou regulament EURES. Consiliul, statele membre și Comisia ar trebui să realizeze rapid acțiunile ulterioare comunicării Comisiei privind regândirea educației.

      II. ALTE PUNCTE

      Politica de securitate și apărare comună

      1. Consiliul European reamintește concluziile sale din decembrie 2008 și remarcă faptul că în lumea zilelor noastre, aflată în continuă transformare, Uniunea Europeană este chemată să își asume responsabilități crescute în menținerea păcii și a securității la nivel internațional, pentru a garanta securitatea cetățenilor săi și promovarea intereselor sale.

       1. În această privință, Consiliul European își reafirmă angajamentul pentru îmbunătățirea eficacității politicii de securitate și de apărare comune (PSAC), drept contribuție tangibilă a UE la gestionarea crizelor internaționale. UE joacă un rol important în vecinătatea sa și la nivel global. Consiliul European reamintește faptul că misiunile și operațiile PSAC reprezintă un element esențial al abordării cuprinzătoare a UE în regiunile de criză, precum Balcanii de Vest, Cornul Africii, Orientul Mijlociu, Sahel, Afganistan și Caucazul de Sud și își reafirmă angajamentul de a spori eficacitatea și eficiența operaționale ale acestora. De asemenea, Consiliul European reamintește faptul că misiunile și operațiile PSAC ar trebui desfășurate în strânsă cooperare cu alți actori internaționali relevanți, precum ONU, NATO, OSCE și Uniunea Africană, și cu țările partenere, după cum este necesar în fiecare situație. În acest sens, îmbunătățirea cooperării cu partenerii interesați din vecinătatea Europei este deosebit de importantă.

       1. Consiliul European subliniază că, în vederea îndeplinirii responsabilităților în materie de securitate, statele membre ale UE trebuie să fie pregătite să asigure capabilități orientate către viitor, atât în domeniul civil, cât și în domeniul apărării. Consiliul European subliniază faptul că constrângerile financiare actuale evidențiază necesitatea stringentă de a consolida cooperarea în vederea dezvoltării capabilităților militare și a remedierii deficiențelor critice, inclusiv a celor identificate pe parcursul operațiilor recente. De asemenea, Consiliul European subliniază beneficiile pe care o astfel de cooperare le poate aduce în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, creșterea, inovarea și competitivitatea industrială în interiorul Uniunii Europene.

       1. Consiliul European invită Înaltul Reprezentant, în special prin intermediul Serviciului European de Acțiune Externă și al Agenției Europene pentru Apărare, precum și Comisia, fiecare acționând în virtutea responsabilităților lor respective și cooperând îndeaproape după cum este necesar, să elaboreze în continuare propuneri și acțiuni pentru consolidarea PSAC și îmbunătățirea disponibilității capabilităților civile și militare necesare și să prezinte rapoarte privind aceste inițiative până cel târziu în luna septembrie a anului 2013, în vederea Consiliului European din decembrie 2013. Statele membre vor fi implicate îndeaproape în acest proces.

        1. În acest scop, Consiliul European subliniază, printre altele, următoarele chestiuni:

        Sporirea eficacității, vizibilității și impactului PSAC prin:

        1. dezvoltarea în continuare a unei abordări cuprinzătoare în ceea ce privește prevenirea conflictelor și stabilizarea și gestionarea crizelor, inclusiv prin dezvoltarea capacității de răspuns la provocările emergente în materie de securitate;

        2. consolidarea capacității UE de a desfășura personalul și capabilitățile civile și militare adecvate în mod rapid și eficace pentru toată gama de acțiuni de gestionare a crizelor.

        Îmbunătățirea dezvoltării capabilităților de apărare prin:

        1. identificarea surplusurilor și deficiențelor actuale și stabilirea unor priorități în ceea ce privește cerințele viitoare în materie de capabilități civile și militare europene;

        2. facilitarea unei cooperări europene mai sistematice și pe termen mai lung în domeniul apărării, inclusiv prin „punerea și utilizarea în comun” a capabilităților militare; și, din această perspectivă, includerea în mod sistematic și de la început a cooperării în planificarea din domeniul apărării a statelor membre;

        3. facilitarea sinergiilor dintre inițiativele bilaterale, subregionale, europene și multilaterale, inclusiv prin „punere și utilizare în comun” la nivelul UE și prin inițiativa NATO privind apărarea inteligentă.

        Consolidarea industriei de apărare europene prin:

        1. dezvoltarea unei baze tehnologice și industriale europene de apărare mai integrate, mai durabile, mai inovatoare și mai competitive;

        2. dezvoltarea unor sinergii mai importante între cercetarea și dezvoltarea civilă și militară; promovarea unei piețe a apărării funcționale, în special prin punerea efectivă în aplicare a directivei privind achizițiile publice și a celei privind transferurile intra-UE, deschisă IMM-urilor și care să beneficieze de contribuțiile acestora.

        1. Consiliul European va examina în luna decembrie a anului 2013 progresele înregistrate în urmărirea acestor obiective, va evalua situația și, pe baza recomandărilor președintelui său, va oferi orientări, inclusiv prin stabilirea de priorități și calendare, pentru a asigura eficacitatea eforturilor UE în vederea îndeplinirii responsabilităților în materie de securitate ale Europei.

        Strategii regionale

        1. Reamintind concluziile sale din iunie 2011 și sub rezerva evaluării conceptului strategiilor macroregionale, astfel cum a fost prevăzut în concluziile Consiliului din 13 aprilie 2011, Consiliul European așteaptă cu interes prezentarea de către Comisie a unei noi Strategii a UE pentru zona Mării Adriatice și a Mării Ionice înainte de sfârșitul anului 2014. De asemenea, Consiliul European solicită punerea în aplicare cu promptitudine a strategiei revizuite a UE pentru Marea Baltică. Pentru a consolida cooperarea cu țările învecinate, Consiliul European încurajează Consiliul să ia în continuare măsuri pentru a valorifica pe deplin dimensiunea nordică și parteneriatele acesteia.

        Extinderea și procesul de stabilizare și de asociere

        1. Consiliul European salută și aprobă concluziile adoptate de Consiliu la 11 decembrie cu privire la extindere și la procesul de stabilizare și de asociere.

        Siria

        1. Consiliul European este consternat de deteriorarea continuă a situației din Siria. Consiliul European aprobă concluziile adoptate de Consiliu la 10 decembrie. De asemenea, Consiliul European salută rezultatele celei de a patra reuniuni ministeriale a Grupului prietenilor poporului sirian, care a avut loc la Marrakech la 12 decembrie 2012. Consiliul European însărcinează Consiliul Afaceri Externe să desfășoare lucrări cu privire la toate posibilitățile de a sprijini și a ajuta opoziția și de a facilita un sprijin sporit pentru protecția civililor. Consiliul European își reiterează opinia conform căreia în Siria este necesară tranziția către un viitor fără președintele Assad și fără regimul ilegitim al acestuia. Sprijinim un viitor democratic și favorabil incluziunii, care să sprijine pe deplin drepturile omului și drepturile minorităților. Consiliul European va continua să abordeze în mod prioritar situația din Siria.


Side Bar