Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

D/12/11

Brussel, 14/12/2012

EUROPESE RAAD- CONCLUSIES
Brussel,13-14/12/2012

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies van de Europese Raad (13/14 december 2012).

  De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt over een routekaart voor de voltooiing van de economische en monetaire unie (EMU), op basis van diepere integratie en versterkte solidariteit. Dit proces zal beginnen met het voltooien, intensiveren en implementeren van het nieuwe versterkte economisch bestuur, alsmede met de aanneming van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en van de nieuwe voorschriften inzake herstel en afwikkeling en inzake depositogaranties. Dit zal worden voltooid door de instelling van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Een aantal andere belangrijke punten zal door de Europese Raad in juni 2013 verder worden besproken, namelijk de coördinatie van de nationale hervormingen, de sociale dimensie van de EMU, de haalbaarheid en de modaliteiten van de onderling overeengekomen contracten voor concurrentie­vermogen en groei, de solidariteitsmechanismen en de maatregelen die tot doel hebben de verdieping van de eengemaakte markt te bevorderen en de integriteit ervan veilig te stellen. Gedurende het gehele proces zullen de democratische legitimiteit en verantwoording worden gewaarborgd.

  De Europese Raad heeft een aanvang gemaakt met de werkzaamheden rond het Europees semester 2013 op basis van de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie. Hij heeft besloten een begin te maken met de werkzaamheden betreffende de verdere ontwikkeling van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU en zal in december 2013 op deze aangelegenheid terugkomen.

I. ECONOMISCH BELEID

Routekaart voor de voltooiing van de EMU

  1. De economische en monetaire unie moet, gezien de fundamentele uitdagingen waarvoor zij staat, worden versterkt om economisch en sociaal welzijn, alsmede stabiliteit en duurzame welvaart te garanderen. Het economisch beleid moet volledig zijn toegesneden op het bevorderen van krachtige, duurzame en inclusieve economische groei, het waarborgen van begrotingsdiscipline, het versterken van het concurrentievermogen en het stimuleren van de werkgelegenheid, in het bijzonder voor jongeren, opdat Europa een zeer concurrerende sociale markteconomie blijft en het Europese sociale model kan behouden.

  2. Consolidatie van de EMU vergt niet alleen de voltooiing van haar architectuur maar ook een gedifferentieerd, groeivriendelijk en gedegen begrotingsbeleid. In het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact kan, met volledige inachtneming van het SGP, gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die het bestaande begrotingskader van de EU biedt om een evenwicht te scheppen tussen de behoeften inzake productieve overheids­investeringen en de doelstellingen op het gebied van de begrotingsdiscipline.

  3. Als vervolg op het in oktober 2012 voorgelegde tussentijdse verslag heeft de voorzitter van de Europese Raad, in nauwe samenwerking met de voorzitter van de Commissie, de president van de Europese Centrale Bank en de voorzitter van de Eurogroep, een specifieke, aan termijnen gebonden routekaart voor de verwezenlijking van een echte economische en monetaire unie opgesteld. De Europese Raad neemt nota van de door de Commissie opgestelde "blauwdruk", die zowel een alomvattende analyse van de betrokken vraagstukken als een beoordeling van de juridische aspecten daarvan bevat. Hij neemt tevens nota van de bijdragen van het Europees Parlement. De Europese Raad zet de volgende stappen uit in het proces van de voltooiing van de EMU, op basis van diepere integratie en versterkte solidariteit voor de lidstaten van de eurozone.

  4. Het proces van voltooiing van de EMU zal voortbouwen op het institutionele en juridische kader van de EU. Het zal open en transparant zijn ten opzichte van de lidstaten die niet de euro als munt hebben. Gedurende het gehele proces zal de integriteit van de eengemaakte markt ten volle geëerbiedigd worden, inclusief in de verschillende wetgevingsvoorstellen die zullen worden ingediend. Het is tevens van belang te zorgen voor gelijke spelregels voor lidstaten die deelnemen aan het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) en lidstaten die niet deelnemen.

  5. De meest dringende prioriteit is het voltooien en implementeren van het kader voor een krachtiger economisch bestuur, met het "Six-pack", het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur (VSCB) en het "Two-pack". In het licht van de beslissende vorderingen die zijn gemaakt in verband met de belangrijkste elementen van het "Two-pack", roept de Europese Raad de medewetgevers op tot spoedige aanneming ervan.

  6. Even dringend moeten er vorderingen worden gemaakt naar een meer geïntegreerd financieel kader, dat zal bijdragen tot de normalisering van de kredietverschaffing, leiden tot een sterker concurrentievermogen en de noodzakelijke aanpassing van onze economieën helpen bewerk­stelligen.

  7. Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme vormt een belangrijke kwalitatieve stap naar een meer geïntegreerd financieel kader. De Europese Raad is ingenomen met het akkoord dat op 13 december in de Raad is bereikt, en hij vraagt de medewetgevers spoedig overeenstemming te bereiken zodat het zo snel mogelijk kan worden geïmplementeerd. Hij onderstreept tevens andermaal het belang van de nieuwe voorschriften inzake kapitaalvereisten voor banken (VKV/RKV-pakket), die van de hoogste prioriteit zijn met het oog op de opstelling van één "rule book", en vraagt alle partijen te streven naar een akkoord ter zake en de spoedige aanneming ervan.

  8. De Europese Raad spoort de medewetgevers ertoe aan vóór juni 2013 overeenstemming te bereiken over de richtlijnvoorstellen inzake herstel en afwikkeling, respectievelijk deposito­garantie­stelsels; de Raad van zijn kant zou uiterlijk eind maart 2013 overeen­stemming moeten bereiken. Zodra deze richtlijnen zijn aangenomen, moeten zij door de lidstaten met prioriteit worden uitgevoerd.

  9. De Europese Raad ziet uit naar een spoedige follow-up door de Commissie van de voorstellen van de groep deskundigen op hoog niveau inzake de structuur van de banksector van de EU.

  10. Het is van absoluut belang dat de vicieuze cirkel tussen banken en staten wordt doorbroken. Naar aanleiding van de verklaring van de top van de eurozone van juni 2012 en de conclusies van de Europese Raad van oktober 2012 moet zo spoedig mogelijk in de eerste helft van 2013 een operationeel kader, met inbegrip van de omschrijving van legacy-activa, worden overeengekomen zodat wanneer een effectief gemeenschappelijk toezichts­mechanisme wordt ingevoerd, het Europees stabiliteits­mechanisme op grond van een regulier besluit banken rechtstreeks kan herkapitaliseren. Dit zal met volledige inachtneming van de eengemaakte markt geschieden.

  11. Als het banktoezicht daadwerkelijk komt te berusten bij een gemeenschappelijk toezichts­mechanisme is er een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme nodig, met de nodige bevoegdheden om ervoor te zorgen dat banken in deelnemende lidstaten met passende instrumenten kunnen worden afgewikkeld. Daarom moet sneller worden gewerkt aan de richtlijnvoorstellen inzake herstel en afwikkeling en inzake depositogarantiestelsels, zodat zij, zoals in punt 8 wordt gevraagd, kunnen worden aangenomen. Het is van belang dat op deze punten wordt gezorgd voor een redelijk evenwicht tussen lidstaat van herkomst en lidstaat van ontvangst. De Commissie zal in de loop van 2013 een voorstel voor een gemeenschappelijk afwikkelings­mechanisme voor aan het GTM deelnemende lidstaten voorleggen, dat door de medewetgevers bij voorrang zal worden behandeld, om nog tijdens de lopende parlementaire zittingsperiode te worden aangenomen. Het moet financiële stabiliteit verzekeren en zorgen voor een effectief kader waarmee bij een bankencrisis financiële instellingen kunnen worden afgewikkeld en tegelijkertijd belastingbetalers worden beschermd. Het gemeenschappelijk afwikkelings­mechanisme moet berusten op bijdragen van de financiële sector zelf en passende, effectieve achtervangregelingen omvatten. Deze achtervang moet op de middel­lange termijn begrotingsneutraal zijn, door ervoor te zorgen dat de overheidssteun achteraf wordt gecompenseerd door middel van ex‑post‑heffingen op de financiële sector.

  12. Om ervoor te zorgen dat de EMU economische groei, concurrentievermogen in een mondiale context en werk­gelegenheid in de EU en in het bijzonder in de eurozone genereert, zal een aantal andere belangrijke thema's in verband met de coördinatie van het economisch beleid en de richtsnoeren voor het economisch beleid van de eurozone nader moeten worden bekeken, waaronder maatregelen die tot doel hebben de verdieping van de eengemaakte markt te bevorderen en de integriteit ervan veilig te stellen. De voorzitter van de Europese Raad zal te dien einde in nauwe samenwerking met de voorzitter van de Commissie, na een procedure van overleg met de lidstaten, in juni 2013 aan de Europese Raad mogelijke maatregelen en een tijdgebonden routekaart voorleggen over de volgende aangelegenheden:

a) coördinatie van de nationale hervormingen: de deelnemende lidstaten zal worden verzocht overeenkomstig artikel 11 van het VSCB ervoor te zorgen dat alle grote economische beleidshervormingen die zij willen ondernemen vooraf worden besproken en in voorkomend geval door hen onderling worden gecoördineerd. Daartoe worden bij deze coördinatie de instellingen van de EU in overeenstemming met het Unierecht betrokken. De Commissie heeft aangekondigd een voorstel te zullen indienen voor een raamwerk met het oog op voorafgaande coördinatie van grote economische beleids­hervormingen in het kader van het Europees semester;

b) de sociale dimensie van de EMU, met inbegrip van de sociale dialoog;

c) de haalbaarheid en de modaliteiten van onderling overeengekomen contracten voor concurrentievermogen en groei: individuele contractuele afspraken met EU-instellingen kunnen de eigen verantwoordelijk­heid en de effectiviteit versterken. Dergelijke afspraken moeten worden gedifferentieerd naargelang van de specifieke situatie van elke lidstaat. Dit zou bindend zijn voor alle lidstaten van de eurozone, maar niet tot de eurozone behorende lidstaten kunnen er ook voor kiezen dergelijke afspraken aan te gaan;

d) solidariteitsmechanismen die de inspanningen kunnen versterken van de lidstaten die dergelijke contractuele afspraken voor concurrentievermogen en groei aangaan.

  13. Het bestuur binnen de eurozone moet verder worden verbeterd op basis van het VSCB en rekening houdend met de verklaring van de top van de eurozone van 26 oktober 2011. De staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone zal worden verzocht tijdens hun bijeenkomst in maart 2013 het reglement van orde van hun bijeenkomsten vast te stellen met volledige inachtneming van artikel 12, lid 3, van het VSCB.

  14. Tijdens het gehele proces blijft de algemene doelstelling het waarborgen van de democratische legitimiteit en verantwoording op het niveau waarop de beslissingen worden genomen en uitgevoerd. Alle nieuwe initiatieven ter versterking van het economisch bestuur moeten gepaard gaan met verdere stappen naar meer legitimiteit en verantwoording. Op nationaal niveau betekenen stappen in de richting van een verdere integratie van de budgettaire en economische beleidskaders dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat hun parlementen op passende wijze bij de zaak worden betrokken. Bij het verder integreren van de beleidsvorming en het meer bundelen van bevoegdheden moet de rol van het Europees Parlement op deze ontwikkelingen worden afgestemd. De nieuwe mechanismen ter intensivering van de samenwerking tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement, in overeenstemming met artikel 13 van het VSCB en Protocol Nr. 1 bij de Verdragen, kunnen bijdragen tot dit proces. Het Europees Parlement en de nationale parlementen zullen samen een beslissing nemen over het organiseren en begunstigen van een conferentie van hun vertegenwoordigers die met de EMU verband houdende vraagstukken moet bespreken.

Jaarlijkse groeian alyse

  15. De Europese Raad is ingenomen met de tijdige indiening, door de Commissie, van de jaarlijkse groeianalyse, die de start van het Europees semester 2013 inluidt. Hij is het erover eens dat de nationale en Europese inspanningen in 2013 vooral gericht moeten blijven op de vijf prioriteiten die afgelopen maart zijn overeengekomen, namelijk:

  – gedifferentieerde, groeivriendelijke begrotingsconsolidatie,

  – normalisering van de kredietverschaffing aan de economie,

  – bevordering van groei en concurrentievermogen,

  – aanpakken van de werkloosheid en van de sociale gevolgen van de crisis, en

  – modernisering van de overheidsdiensten.

  16. De Raad zal het pakket betreffende de jaarlijkse groeianalyse grondiger bestuderen in het licht van de routekaart van het aantredende voorzitterschap en op basis van de aanbevelingen in het verslag van het voorzitterschap over de lessen die uit het Europees semester 2012 kunnen worden getrokken, zodat hij zijn bevindingen aan de Europese Raad van maart 2013 kan meedelen. De Europese Raad zal vervolgens overeenstemming bereiken over de nodige richtsnoeren voor de stabiliteits- en convergentieprogramma's en de nationale hervormings­programma's van de lidstaten, alsmede voor de uitvoering van de vlaggenschipinitiatieven van de Unie. De Commissie wordt verzocht in haar volgende jaarlijkse groeianalyse een evaluatie van de prestaties van de arbeidsmarkt en de productenmarkt op te nemen met het oog op de bevordering van banen en groei.

  17. De voltooiing van de eengemaakte markt kan in aanzienlijke mate bijdragen tot het scheppen van groei en banen en is een cruciaal onderdeel van het antwoord van de EU op de financiële, economische en sociale crisis. De Europese Raad heeft een stand van zaken opgemaakt wat betreft de prioritaire voorstellen van het eerste wetgevingspakket eengemaakte markt en heeft zijn tevredenheid uitgesproken over het akkoord dat tussen de deelnemende lidstaten is bereikt over het eenheidsoctrooi, alsmede over het akkoord inzake alternatieve geschillenbeslechting en onlinegeschillenbeslechting wat betreft consumentengeschillen. Hij vraagt de medewetgevers de resterende dossiers van het eerste wetgevingspakket eengemaakte markt zeer spoedig af te ronden. Er moet met name vaart worden gezet achter de werkzaamheden in verband met de beroepskwalificaties, openbare aanbestedingen, de detachering van werknemers en de e-handtekening en e-identificatie. Met betrekking tot het tweede wetgevingspakket eengemaakte markt roept de Europese Raad de Commissie op alle cruciale voorstellen uiterlijk in het voorjaar van 2013 in te dienen. Hij roept de Raad en het Europees Parlement op deze voorstellen de hoogste prioriteit te geven, zodat ze nog tijdens de lopende parlementaire zittingsperiode kunnen worden goedgekeurd. Het is ook van belang dat dringend actie wordt ondernomen conform de Commissiemededelingen over de uitvoering van de dienstenrichtlijn en over het bestuur van de eengemaakte markt. De Europese Raad zal nauwlettend toezien op de vorderingen met alle voorstellen betreffende de eengemaakte markt.

  18. De Europese Raad spoort ertoe aan snel een aanvang te maken met de bespreking van de mededeling van de Commissie inzake slimme regelgeving en ziet uit naar de bekendmaking van het eerste scorebord van het midden- en kleinbedrijf. De Europese Raad is ingenomen met de voorstellen van de Commissie die ten doel hebben de regeldruk te verlichten en verordeningen die niet langer van nut zijn, te doen vervallen, als onderdeel van de omvattende aanpak van "slimme regelgeving". Hij ziet uit naar concrete vorderingen op dit gebied en een verslag daarover tijdens zijn bijeenkomst in maart 2013.

19. Onder verwijzing naar de verklaring van de staatshoofden en regeringsleiders van januari 2012 en de conclusies van zijn bijeenkomsten in maart, juni en oktober, spreekt de Europese Raad zijn tevredenheid uit over de vorderingen die in de loop van het jaar zijn gemaakt met een alomvattende EU-aanpak inzake werkgelegenheid voor jongeren. Hij roept de Raad op onverwijld aandacht te schenken aan de voorstellen in het kader van het werkgelegenheidspakket voor jongeren, met name met het oog op de aanneming, begin 2013, van de aanbeveling over een jeugdgarantie en daarbij ook rekening te houden met de nationale situaties en behoeften. Hij verzoekt de Commissie het kwaliteitskader voor stages spoedig te voltooien, de Alliantie voor leerlingplaatsen tot stand te brengen en een voorstel voor een nieuwe Eures-verordening in te dienen. De Raad, de lidstaten en de Commissie moeten spoedig zorgen voor follow-up van de mededeling van de Commissie over "een andere kijk op onderwijs".

II. OVERIGE PUNTEN

Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

  20. De Europese Raad refereert aan zijn conclusies van december 2008 en wijst erop dat de Europese Unie in de veranderende wereld van vandaag een grotere verantwoordelijkheid op zich dient te nemen voor het in stand houden van internationale vrede en veiligheid, teneinde de veiligheid van haar burgers te waarborgen en haar belangen te behartigen.

  21. In dat verband is de Europese Raad vastbesloten te blijven streven naar een efficiënter gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) als tastbare bijdrage van de EU tot de internationale crisisbeheersing. De EU speelt een belangrijke rol in haar directe omgeving en op wereldschaal. De Europese Raad wijst erop dat de GVDB-missies en -operaties een essentieel onderdeel zijn van de alomvattende aanpak van de EU in crisisregio's, zoals de Westelijke Balkan, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten, de Sahel, Afghanistan en de Zuidelijke Kaukasus, en blijft vastbesloten de operationele effectiviteit en efficiëntie ervan te verbeteren. Hij herinnert er ook aan dat de GVDB-missies en -operaties moeten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere betrokken internationale actoren, zoals de VN, de NAVO, de OVSE en de Afrikaanse Unie, alsmede met partnerlanden, naargelang vereist door elke specifieke situatie. Het intensiveren van de samenwerking met belanghebbende partners in de buurlanden van Europa is in dat verband bijzonder belangrijk.

  22. Om verantwoordelijkheden op veiligheidsgebied met succes te vervullen - zo onderstreept de Europese Raad - moeten de EU-lidstaten bereid zijn toekomstgerichte vermogens ter beschikking te stellen, op zowel civiel als defensiegebied. De Europese Raad beklemtoont dat de huidige financiële beperkingen duidelijk aantonen dat dringend werk moet worden gemaakt van nauwere Europese samenwerking voor het ontwikkelen van militaire vermogens en het wegwerken van de kritische lacunes, waaronder die welke in recente operaties aan het licht zijn gekomen. Hij onderstreept ook de positieve effecten die dergelijke samenwerking kan hebben voor de werkgelegenheid, de groei, de innovatie en het concurrentievermogen van de industrie in de Europese Unie.

  23. De Europese Raad verzoekt de hoge vertegenwoordiger, met name via de Europese Dienst voor extern optreden en het Europees Defensieagentschap, alsmede de Commissie, alle(n) optredend in het kader van hun respectieve bevoegdheden en waar nodig in nauwe samen­werking, verdere voorstellen te doen en initiatieven te nemen om het GVDB krachtiger te maken en de beschikbaarheid van de nodige civiele en militaire vermogens te verbeteren, en daarover uiterlijk in september 2013 verslag uit te brengen met het oog op de bijeenkomst van de Europese Raad in december 2013. Bij het hele proces zullen de lidstaten nauw worden betrokken.

24. Daartoe benadrukt de Europese Raad onder meer de volgende punten:

De efficiëntie, de zichtbaarheid en het effect van het GVDB verbeteren door

 1. de alomvattende aanpak van conflictpreventie, crisisbeheersing en stabilisering verder te ontwikkelen, onder meer door het vermogen te ontwikkelen om te reageren op nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid;

 2. het vermogen van de EU te versterken om de juiste civiele en militaire vermogens en personele middelen snel en efficiënt in te zetten voor het gehele spectrum van crisis­beheersings­operaties.

De ontwikkeling van de defensievermogens verbeteren door

 1. de huidige doublures en vermogenslacunes in kaart te brengen en prioriteiten te bepalen met betrekking tot toekomstige behoeften inzake Europese civiele en militaire vermogens;

 2. een systematischer en op de langere termijn gerichte Europese defensiesamenwerking te faciliteren, mede door het "bundelen en delen" van militaire vermogens; en in dat verband in de nationale defensieplanning door de lidstaten stelselmatig van meet af aan samenwerking te overwegen;

 3. synergieën tussen bilaterale, subregionale, Europese en multilaterale initiatieven, waaronder het "bundelen en delen" in EU-verband en de "slimme defensie" in NAVO-verband, te vergemakkelijken.

De Europese defensie-industrie versterken door

 1. een beter geïntegreerde, duurzame, innovatieve en concurrerende Europese industriële en technologische defensiebasis te ontwikkelen;

 2. betere synergieën te ontwikkelen tussen civiel en militair onderzoek en ontwikkeling;

 3. te zorgen voor een goed functionerende defensiemarkt, met name door de daad­werkelijke toepassing van de richtlijnen inzake openbare aanbestedingen en inzake overdracht van defensiegoederen binnen de EU, die voorzien in de mogelijke deelname van het midden- en kleinbedrijf, waarvan de inbreng de defensiemarkt ten goede komt.

25. De Europese Raad zal in december 2013 een evaluatie verrichten van de mate waarin deze doelstellingen zijn bereikt, de situatie beoordelen en op basis van de aanbevelingen van zijn voorzitter aanwijzingen geven, mede door prioriteiten en tijdschema's te bepalen, opdat de EU op doeltreffende wijze werkt aan het vervullen van haar verantwoordelijkheden inzake de veiligheid van Europa.

  Regionale strategieën

  26. De Europese Raad, onder verwijzing naar zijn conclusies van juni 2011 en onder voorbehoud van de in de conclusies van de Raad van 13 april 2011 voorziene evaluatie van het concept van macroregionale strategieën, ziet uit naar de presentatie door de Commissie van een nieuwe EU-strategie voor de Adriatische en Ionische regio vóór eind 2014. Hij roept tevens op tot de onmiddellijke implementatie van de herziene EU-strategie voor de Oostzee. Om de samenwerking met de buurlanden te versterken spoort de Europese Raad de Raad ertoe aan verdere maatregelen te nemen teneinde de noordelijke dimensie en de bijbehorende partnerschappen ten volle te benutten.

Uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces

  27. De Europese Raad is ingenomen met de conclusies inzake uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces die de Raad op 11 december heeft aangenomen, en onderschrijft deze conclusies.

Syrië

  28. De Europese Raad is ontzet over de nog steeds verslechterende situatie in Syrië. Hij onderschrijft de conclusies die de Raad op 10 december heeft aangenomen. De Europese Raad is ingenomen met de resultaten van de vierde ministeriële bijeenkomst van de Groep "Vrienden van het Syrische volk" die op 12 december 2012 heeft plaatsgevonden in Marrakesh. De Europese Raad draagt de Raad Buitenlandse Zaken op te werken aan alle opties om de oppositie te ondersteunen en te helpen en om meer steun voor de bescherming van burgers mogelijk te maken. De Europese Raad herhaalt zijn standpunt dat er in Syrië een politieke transitie noodzakelijk is naar een toekomst zonder president Assad en diens onwettige regime. Wij steunen een toekomst die democratisch en inclusief is met volledige steun voor mensenrechten en de rechten van minderheden. De Europese Raad zal de situatie in Syrië als een prioritaire aangelegenheid blijven behandelen.


Side Bar