Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

D/12/11

Briuselis, 14/12/2012

EUROPOS VADOVŲ TARYBA- IŠVADOS
Brussels, 13-14/12/2012

Delegacijoms pridedamos Europos Vadovų Tarybos (2012 m. gruodžio 13–14 d.) išvados.

  Europos Vadovų Taryba susitarė dėl ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo veiksmų plano, remiantis didesne integracija ir tvirtesniu solidarumu. Šis procesas prasidės užbaigus kurti, sustiprinus ir įgyvendinus naujas tvirtesnio ekonomikos valdymo priemones, taip pat patvirtinus bendrą priežiūros mechanizmą ir naujas taisykles dėl bankų atgaivinimo ir pertvarkymo sistemos ir dėl indėlių garantijų sistemos. Procesas bus užbaigtas sukūrus bendrą pertvarkymo mechanizmą. 2013 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime bus nagrinėjama keletas kitų svarbių klausimų, susijusių su nacionalinių reformų koordinavimu, ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) socialine dimensija, tarpusavyje suderintų sutarčių konkurencingumo ir ekonomikos augimo srityje koncepcijos įgyvendinamumu ir sąlygomis, solidarumo mechanizmais ir priemonėmis, skirtomis bendrajai rinkai stiprinti ir jos vientisumui apsaugoti. Šiame procese bus užtikrinamas demokratinis teisėtumas ir atskaitomybė.

  Europos Vadovų Taryba pradėjo darbą dėl 2013 m. Europos semestro remdamasi Komisijos parengta metine augimo apžvalga. Ji nusprendė pradėti darbą dėl ES bendros saugumo ir gynybos politikos tolesnio plėtojimo ir šį klausimą vėl svarstys 2013 m. gruodžio mėn.

I. EKONOMINĖ POLITIKA

EPS sukūrimo veiksmų planas

 1. Atsižvelgiant į esminius iššūkius, su kuriais susiduria ekonominė ir pinigų sąjunga, šią sąjungą reikia stiprinti, kad būtų užtikrinta ekonominė ir socialinė gerovė, stabilumas ir ilgalaikis klestėjimas. Turi būti vykdoma tokia ekonominė politika, kuria būtų visapusiškai skatinamas tvirtas, tvarus ir integracinis ekonomikos augimas, užtikrinama fiskalinė drausmė, didinamas konkurencingumas ir užimtumas, visų pirma jaunimo užimtumas, kad Europa išliktų itin konkurencinga socialine rinkos ekonomika ir būtų išsaugotas Europos socialinis modelis.

 1. EPS konsolidavimas priklausys ne tik nuo to, ar bus užbaigta jos struktūra, bet ir nuo to, ar bus toliau vykdoma diferencijuota, ekonomikos augimą skatinanti ir patikima fiskalinė politika. Visapusiškai laikantis Stabilumo ir augimo pakto, pagal šio pakto prevencinę dalį galima išnaudoti esamos ES fiskalinės sistemos siūlomas galimybes suderinti rentabilių valstybės investicijų reikalingumą su fiskalinės drausmės tikslais.

 2. Remdamasis 2012 m. spalio mėn. pateikta tarpine ataskaita, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisijos pirmininku, Europos Centrinio Banko pirmininku ir Euro grupės pirmininku, parengė konkretų ir apibrėžto laikotarpio tikros ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo veiksmų planą. Europos Vadovų Taryba atkreipia dėmesį į Komisijos paskelbtą projektą, kuriame pateikiama esminių klausimų išsami analizė ir šių klausimų teisinių aspektų įvertinimas. Ji taip pat atkreipia dėmesį į Europos Parlamento pareiškimus. Europos Vadovų Taryba nustato tolesnius veiksmus EPS sukūrimo procese, remiantis didesne euro zonos valstybių narių integracija ir tvirtesniu solidarumu.

 1. EPS sukūrimo procesas bus grindžiamas ES institucine ir teisine sistema. Jis bus atviras ir skaidrus valstybėms narėms, kurios nėra įsivedusios bendros valiutos. Viso proceso metu bus visiškai laikomasi bendrosios rinkos vientisumo principo; šis principas bus išlaikytas ir įvairiuose pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kurie bus pateikti. Taip pat labai svarbu užtikrinti vienodas sąlygas tiek bendrame priežiūros mechanizme (BPM) dalyvaujančioms, tiek jame nedalyvaujančioms valstybėms narėms.

 1. Neatidėliotinas prioritetas – užbaigti rengti ir įgyvendinti teisės aktus, padėsiančius užtikrinti tvirtesnį ekonomikos valdymą, įskaitant šešių dokumentų rinkinį, Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV) ir dviejų dokumentų rinkinį. Atsižvelgdama į didelę pažangą, pasiektą dėl dviejų dokumentų rinkinio pagrindinių elementų, Europos Vadovų Taryba ragina teisės aktų leidėjus šį rinkinį greitai priimti.

 1. Lygiai taip pat svarbu daryti pažangą kuriant labiau integruotą finansinę sistemą, kuri padės atkurti įprastą skolinimą, padidins konkurencingumą ir padės atlikti būtiną mūsų ekonomikai koregavimą.

 1. Bendras priežiūros mechanizmas yra didelis kokybinis žingsnis kuriant labiau integruotą finansinę sistemą. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina gruodžio 13 d. Taryboje pasiektą susitarimą ir ragina teisės aktų leidėjus nedelsiant susitarti, kad būtų sudarytos sąlygos kuo greičiau jį įgyvendinti. Ji taip pat pakartoja, kokios svarbios yra naujos taisyklės dėl bankų kapitalo poreikio (RKP / DKP), kurios laikomos didžiausiu prioritetu siekiant parengti bendrą taisyklių sąvadą, ir ragina visas Šalis dėti pastangas siekiant dėl jų susitarti ir jas nedelsiant priimti.

 1. Europos Vadovų Taryba primygtinai ragina teisės aktų leidėjus iki 2013 m. birželio mėn. susitarti dėl pasiūlymų dėl direktyvos dėl atgaivinimo ir pertvarkymo sistemos ir direktyvos dėl indėlių garantijų sistemos; Taryba savo ruožtu turėtų pasiekti susitarimą iki 2013 m. kovo mėn. pabaigos. Priėmus šias direktyvas, valstybės narės turėtų jas įgyvendinti pirmumo tvarka.

 1. Europos Vadovų Taryba tikisi, kad Komisija nedelsdama imsis tolesnės veiklos, susijusios su aukšto lygio darbo grupės pasiūlymais dėl ES bankų sektoriaus struktūros.

 1. Būtina suardyti užburtą ratą, į kurį pateko bankai ir valstybės. Remiantis 2012 m. birželio mėn. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimu ir 2012 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadomis, kuo greičiau per pirmą 2013 m. pusmetį turėtų būti susitarta dėl veiklos programos, įskaitant likusio turto apibrėžtį, kad po to, kai bus sukurtas veiksmingas bendras priežiūros mechanizmas, Europos stabilumo mechanizmas, priėmus įprastą sprendimą, turėtų galimybę tiesiogiai rekapitalizuoti bankus. To bus siekiama visapusiškai laikantis bendrosios rinkos principų.

 1. Sąlygomis, kuriomis bankų priežiūra veiksmingai perduodama bendram priežiūros mechanizmui, reikės bendro pertvarkymo mechanizmo, kuri turėtų būtinus įgaliojimus užtikrinti, kad bet kuris dalyvaujančių valstybių narių bankas galėtų būti pertvarkomas tinkamomis priemonėmis. Todėl reikėtų paspartinti darbą, susijusį su pasiūlymais dėl direktyvos dėl atgaivinimo ir pertvarkymo sistemos ir direktyvos dėl indėlių garantijų sistemos, kad jas būtų galima priimti kaip numatyta 8 punkte. Sprendžiant šiuos klausimus svarbu užtikrinti teisingą buveinės ir priimančiųjų šalių pusiausvyrą. Komisija per 2013 m. pateiks pasiūlymą dėl bendro pertvarkymo mechanizmo valstybėms narėms, dalyvaujančioms bendrame priežiūros mechanizme (BPM), kurį teisės aktų leidėjai turi išnagrinėti pirmumo siekiant jį priimti per dabartinį parlamentinį ciklą. Juo turėtų būti apsaugotas finansinis stabilumas ir užtikrinama veiksminga finansų įstaigų pertvarkymo sistema, tuo pačiu apsaugant mokesčių mokėtojus kilus bankų krizėms. Bendras pertvarkymo mechanizmas turėtų būti pagrįstas paties finansinio sektoriaus įnašais ir apimti tinkamas ir veiksmingas finansinio stabilumo stiprinimo priemones. Šios finansinio stabilumo stiprinimo priemonės turėtų būti fiskaliniu požiūriu neutralios vidutinės trukmės laikotarpiu, užtikrinant, kad viešojo sektoriaus parama būtų susigrąžinama taikant ex post mokesčius finansų sektoriui.

 1. Siekiant, kad EPS užtikrintų ekonomikos augimą, konkurencingumą pasaulio mastu ir užimtumą ES, visų pirma euro zonoje, reikės toliau nagrinėti keletą kitų svarbių klausimų, susijusių su ekonominės politikos koordinavimu ir euro zonos ekonominės politikos gairėmis, įskaitant priemones, skirtas bendrajai rinkai stiprinti ir jos vientisumui apsaugoti. Šiuo tikslu Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Komisijos pirmininku, po konsultacijų su valstybėmis narėmis, 2013 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybai pateiks galimas priemones ir apibrėžto laikotarpio veiksmų planą šiais klausimais:

 1. nacionalinių reformų koordinavimas: dalyvaujančiųjų valstybių narių bus paprašyta pagal SSKV 11 straipsnį užtikrinti, kad visos jų planuojamos įgyvendinti svarbios ekonominės politikos reformos būtų ex ante aptariamos ir prireikus koordinuojamos tarpusavyje. Tokioje koordinavimo veikloje dalyvaus Europos Sąjungos institucijos, kaip reikalauja Europos Sąjungos teisė. Komisija paskelbė ketinanti pateikti pasiūlymą dėl esminių ekonominės politikos reformų ex ante koordinavimo įgyvendinant Europos semestrą sistemos;

 1. EPS socialinė dimensija, įskaitant socialinį dialogą;

 1. tarpusavyje suderintų sutarčių konkurencingumo ir ekonomikos augimo srityje koncepcijos įgyvendinamumas ir sąlygos: individualūs sutartinio pobūdžio susitarimai su ES institucijomis galėtų sustiprinti atsakomybę ir veiksmingumą. Tokie susitarimai turėtų būti diferencijuojami atsižvelgiant į konkrečią valstybių narių padėtį. Tai įtrauktų visas euro zonos valstybes nares, tačiau euro zonai nepriklausančios valstybės narės taip pat gali nuspręsti sudaryti panašius susitarimus;

 1. solidarumo mechanizmai, kurie gali paremti tokius sutartinio pobūdžio susitarimus konkurencingumo ir ekonomikos augimo srityse sudarančių valstybių narių pastangas.

 1. Reikėtų toliau gerinti valdymą euro zonoje, remiantis SSKV ir atsižvelgiant į 2011 m. spalio 26 d. euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimą. Euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų bus paprašyta 2013 m. kovo mėn. susitikime priimti jų susitikimų darbo reglamentą, visapusiškai laikantis SSKV 12 straipsnio 3 dalies.

 1. Viso proceso metu bendras tikslas tebėra užtikrinti demokratinį teisėtumą ir atskaitomybę sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo lygiu. Visus naujus ekonomikos valdymo stiprinimo veiksmus turės papildyti tolesni veiksmai, kuriais siekiama didesnio teisėtumo ir atskaitomybės. Nacionaliniu lygiu veiksmai siekiant didesnės fiskalinės ir ekonominės politikos sistemų integracijos pareikalautų iš valstybių narių užtikrinti tinkamą savo parlamentų dalyvavimą. Toliau integruojant politikos formavimą ir labiau sutelkiant kompetenciją privalo proporcingai dalyvauti Europos Parlamentas. Prie šio proceso gali prisidėti nauji mechanizmai, kuriais didinamas nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento bendradarbiavimo lygis, remiantis SSKV 13 straipsniu ir Sutarčių Protokolu Nr. 1. Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai kartu nuspręs dėl jų atstovų konferencijos, skirtos su EPS susijusiems klausimams aptarti, organizavimo ir rėmimo.

Metinė augimo apžvalga

 1. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina tai, kad Komisija laiku pateikė metinę augimo apžvalgą, kuria pradedamas 2013 m. Europos semestras. Ji pritaria tam, kad 2013 m. daugiausia dėmesio nacionaliniu ir Europos lygiu turėtų būtų toliau skiriama penkiems prioritetams, dėl kurių susitarta 2012 m. kovo mėn., visų pirma:

 • vykdyti diferencijuotą fiskalinį konsolidavimą, skatinantį ekonomikos augimą;

 • atkurti įprastą skolinimą ekonomikai;

 • skatinti ekonomikos augimą ir konkurencingumą;

 • spręsti nedarbo problemą ir šalinti krizės sukeltus socialinius padarinius ir

 • modernizuoti viešąjį administravimą.

 1. Taryba pagal pirmininkausiančios valstybės narės pateiktą veiksmų planą ir atsižvelgdama į rekomendacijas, pateiktas pirmininkaujančios valstybės narės ataskaitoje dėl įgyvendinant 2012 m. Europos semestrą įgytos patirties, toliau atidžiai nagrinės metinės augimo apžvalgos dokumentų rinkinį, kad galėtų pateikti savo nuomonę 2013 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybai. Tada Europos Vadovų Taryba susitars dėl reikiamų gairių valstybių narių stabilumo ir konvergencijos programoms ir nacionalinių reformų programoms bei ES pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimui. Siekiant skatinti darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, Komisijos prašoma į kitą metinę augimo apžvalgą įtraukti darbo ir produktų rinkų veiklos rezultatų vertinimą.

 1. Bendrosios rinkos sukūrimas gali labai prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ir yra vienas iš pagrindinių ES atsako į finansų, ekonomikos ir socialinę krizę elementų. Europos Vadovų Taryba apžvelgė su prioritetiniais I bendrosios rinkos akto pasiūlymais susijusią esamą padėtį ir palankiai įvertino dalyvaujančiųjų valstybių narių pasiektą susitarimą dėl bendrojo patento ir susitarimą dėl neteisminio ginčų sprendimo ir vartotojų ginčų elektroninio sprendimo. Ji ragina teisės aktų leidėjus skubiai užbaigti su likusiais I bendrosios rinkos akto dokumentais susijusį darbą. Visų pirma, reikėtų paspartinti darbą profesinių kvalifikacijų, viešųjų pirkimų, darbuotojų komandiravimo, elektroninio parašo ir elektroninės atpažinties srityse. Kalbant apie II bendrosios rinkos aktą, Europos Vadovų Taryba ragina Komisiją pateikti visus pagrindinius pasiūlymus iki 2013 m. pavasario. Ji prašo Tarybos ir Europos Parlamento šiems pasiūlymams teikti didžiausią prioritetą, kad jie būtų priimti ne vėliau kaip iki šio parlamentinio ciklo pabaigos. Be to, svarbu skubiai imtis veiksmų remiantis Komisijos komunikatais dėl Paslaugų direktyvos įgyvendinimo ir bendrosios rinkos valdymo. Europos Vadovų Taryba atidžiai stebės darbo dėl visų bendrosios rinkos akto pasiūlymų pažangą.

 1. Europos Vadovų Taryba prašo skubiai išnagrinėti Komisijos komunikatą dėl „sumanaus reguliavimo“ ir laukia pirmos MVĮ rezultatų suvestinės paskelbimo. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Komisijos pasiūlymus, kuriais siekiama sumažinti reguliavimo naštą ir atsisakyti reglamentų, kurie nebenaudingi – tai yra jos bendro požiūrio į pažangų reglamentavimą dalis. Jis tikisi, kad bus padaryta konkreti pažanga ir jos 2013 m. kovo mėn. susitikime pateikta ataskaita.

 1. Primindama 2012 m. sausio mėn. valstybių ar vyriausybių vadovų pareiškimą bei kovo, birželio ir spalio mėn. susitikimuose priimtas išvadas, Europos Vadovų Taryba palankiai vertina pažangą, padarytą šiais metais siekiant susitarti dėl visapusiško ES požiūrio į jaunimo užimtumą. Ji prašo Tarybos nedelsiant apsvarstyti jaunimo užimtumo srities dokumentų rinkinį, visų pirma siekiant 2013 m. pradžioje priimti rekomendaciją dėl iniciatyvos „Jaunimo garantijos“, atsižvelgiant į šalių padėtį ir poreikius. Ji prašo Komisijos skubiai užbaigti rengti stažuočių kokybės sistemą, sukurti gamybinės praktikos aljansą ir pateikti pasiūlymą dėl naujo EURES reglamento. Taryba, valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų skubiai vykdoma tolesnė su Komisijos komunikatu dėl švietimo persvarstymo susijusi veikla.

II. KITI PUNKTAI

Bendra saugumo ir gynybos politika

 1. Europos Vadovų Taryba primena 2008 m. gruodžio mėn. išvadas ir atkreipia dėmesį į tai, kad šiandieniniame besikeičiančiame pasaulyje Europos Sąjunga turi prisiimti daugiau įsipareigojimų palaikant tarptautinę taiką ir saugumą, kad būtų užtikrintas jos piliečių saugumas ir propaguojami jos interesai.

 1. Šiuo klausimu Europos Vadovų Taryba tebėra įsipareigojusi didinti bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP), kaip apčiuopiamo ES įnašo į tarptautinį krizių valdymą, veiksmingumą. ES atlieka svarbų vaidmenį ES kaimynystėje ir pasaulyje. Europos Vadovų Taryba primena, kad BSGP misijos ir operacijos yra vienas iš esminių ES visapusiško požiūrio į krizę išgyvenančius regionus, tokius kaip Vakarų Balkanai, Somalio pusiasalis, Artimieji Rytai, Sahelis, Afganistanas ir Pietų Kaukazas, elementų, ir tebėra įsipareigojusi didinti jų veiklos efektyvumą ir veiksmingumą. Ji taip pat primena, kad BSGP misijos ir operacijos turėtų būti vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant su kitais atitinkamais tarptautiniais subjektais, pavyzdžiui, JT, NATO, ESBO ir Afrikos Sąjunga, ir šalimis partnerėmis, atsižvelgiant į kiekvieną konkrečią situaciją. Šiuo klausimu itin svarbu stiprinti bendradarbiavimą su suinteresuotomis Europos kaimyninėmis šalimis partnerėmis.

 1. Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad siekiant įvykdyti įsipareigojimus saugumo srityje, ES valstybės narės privalo būti pasirengusios užtikrinti į ateitį orientuotus pajėgumus tiek civilinėje, tiek gynybos srityje. Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad, esant dabartiniams finansiniams suvaržymams, iškilo neatidėliotina būtinybė stiprinti Europos bendradarbiavimą, kad būtų plėtojami kariniai pajėgumai ir pašalintos kritinės spragos, įskaitant nustatytąsias pastarojo meto operacijų metu. Ji taip pat pabrėžia tokio bendradarbiavimo galimą naudą užimtumui, ekonomikos augimui, inovacijoms ir pramonės konkurencingumui Europos Sąjungoje.

 1. Europos Vadovų Taryba prašo vyriausiosios įgaliotinės, visų pirma pasitelkiant Europos išorės veiksmų tarnybą ir Europos gynybos agentūrą, taip pat Komisiją, visiems veikiant pagal savo atsakomybės sritis ir prireikus glaudžiai bendradarbiaujant, parengti papildomų pasiūlymų ir veiksmų, skirtų sustiprinti BSGP ir pagerinti padėtį būtinų civilinių ir karinių pajėgumų prieinamumo srityje, taip pat parengti ataskaitą apie tokias iniciatyvas ne vėliau kaip 2013 m. rugsėjo mėn., rengiantis 2013 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimui. Valstybės narės aktyviai dalyvaus visame šiame procese.

 1. Tuo tikslu Europos Vadovų Taryba pabrėžia, i. a., šiuos uždavinius:

Didinti BSGP veiksmingumą, matomumą ir poveikį

 1. toliau plėtojant visapusišką požiūrį į konfliktų prevenciją, krizių valdymą ir stabilizavimą, be kita ko, plėtojant gebėjimą reaguoti į naujas atsirandančias saugumo problemas;

 2. stiprinant ES gebėjimą greitai ir veiksmingai dislokuoti tinkamus civilinius ir karinius pajėgumus ir personalą visais krizių valdymo veiksmų atvejais;

Stiprinti gynybos pajėgumų plėtojimą

 1. nustatant turimą perteklių bei pajėgumų trūkumus ir nustatant būsimų Europos civilinių ir karinių pajėgumų poreikių prioritetus;

 2. sudarant palankesnes sąlygas labiau sistemingam ir ilgesnio laikotarpio Europos bendradarbiavimui gynybos srityje, be kita ko, pasitelkiant karinių pajėgumų „telkimą ir dalijimąsi jais“; ir šiuo klausimu sistemingai svarstant galimybę bendradarbiauti nuo pat pradžių valstybių narių atliekamo nacionalinio gynybos planavimo srityje;

 3. sudarant palankesnes sąlygas dvišalių, subregioninių, europinių ir daugiašalių iniciatyvų, įskaitant ES „pajėgumų telkimo ir dalijimosi jais“ ir NATO „pažangios gynybos“ koncepcijas, sinergijai.

Stiprinti Europos gynybos pramonę

 1. plėtojant labiau integruotą, tvaresnę, novatoriškesnę ir konkurencingesnę Europos gynybos technologijų ir pramonės bazę;

 2. plėtojant didesnę civilinės ir karinės srities mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros sinergiją; plėtojant gerai veikiančią gynybos rinką, kuri būtų atvira MVĮ ir gautų naudos iš jų veiklos, visų pirma veiksmingai įgyvendinant direktyvas dėl viešųjų pirkimų ir su gynyba susijusių produktų siuntimo ES viduje.

 1. Europos Vadovų Taryba 2013 m. gruodžio mėn. persvarstys pažangą, padarytą siekiant šių tikslų, įvertins padėtį ir, remdamasi pirmininko rekomendacijomis, pateiks gaires, be kita ko, nustatydama prioritetus ir terminus, kad būtų užtikrintas ES veiksmų, kuriais siekiama vykdyti Europos įsipareigojimus saugumo srityje, veiksmingumas.

Regioninės strategijos

 1. Primindama 2011 m. birželio mėn. išvadas ir jei bus įvertinta makroregioninių strategijų koncepcija, kaip numatyta 2011 m. balandžio 13 d. Tarybos išvadose, Europos Vadovų Taryba tikisi, kad iki 2014 m. pabaigos Komisija pateiks naują ES strategiją dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono. Ji taip pat ragina negelsiant įgyvendinti patikslintą ES Baltijos jūros regiono strategiją. Siekiant stiprinti bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis, Europos Vadovų Taryba ragina Tarybą imtis tolesnių veiksmų, kad būtų visiškai išnaudotos Šiaurės dimensijos ir jos partnerysčių teikiamos galimybės.

Plėtra ir stabilizacijos ir asociacijos procesas

 1. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina gruodžio 11 d. priimtas Tarybos išvadas dėl plėtros ir stabilizacijos ir asociacijos proceso ir jas patvirtina.

Sirija

 1. Europos Vadovų Tarybai labai didelį nerimą kelia vis blogėjanti padėtis Sirijoje. Ji patvirtina gruodžio 10 d. priimtas Tarybos išvadas. Europos Vadovų Taryba taip pat palankiai vertina 2012 m. gruodžio 12 d. Marakeše įvykusio 4-ojo Sirijos gyventojų draugų grupės susitikimo rezultatus. Europos Vadovų Taryba paveda Užsienio reikalų tarybai nagrinėti visas galimybes remti opoziciją bei jai padėti ir sudaryti sąlygas teikti daugiau paramos civiliams gyventojams apsaugoti. Europos Vadovų Taryba pakartoja savo nuomonę, kad Sirijoje yra būtinas politinis pereinamasis procesas siekiant šalies ateities be Prezidento B. al-Assad ir jo neteisėto režimo. ES remia ateitį, kuri yra demokratiška ir įtrauki, visiškai remiant žmogaus teises ir mažumų teises. Europos Vadovų Taryba padėties Sirijoje klausimui ir toliau teiks pirmenybę.


Side Bar