Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/11

Brüsszel, 14/12/2012

EURÓPAI TANÁCS- KÖVETKEZTETÉSEK
Brüsszel, 13-14/12/2012

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak az Európai Tanács (2012. december 13–14.) következtetéseit.

  Az Európai Tanács megállapodott a gazdasági és monetáris unió mélyebb integráción és megerősített szolidaritáson alapuló kiteljesítésére vonatkozó ütemtervről. E folyamat kezdetét az új, megerősített gazdasági kormányzás kiteljesítése, megszilárdítása és végrehajtása, az egységes felügyeleti mechanizmus, valamint a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítására és szanálására, és a betétbiztosításra vonatkozó új szabályok elfogadása jelenti majd. Lezárását pedig az egységes szanálási mechanizmus létrehozása jelenti majd. Az Európai Tanács a 2013. júniusi ülésén számos más fontos kérdést tovább fog vizsgálni, így a nemzeti reformok koordinációját, a GMU társadalmi dimenzióját, a versenyképességre és növekedésre irányuló, kölcsönös megállapodás tárgyát képező szerződések megvalósíthatóságát és módozatait, valamint a szolidaritási mechanizmusokat illető kérdéseket és az egységes piac elmélyítésének előmozdítását és integritásának védelmezését szolgáló intézkedéseket is. A demokratikus legitimitás és elszámoltathatóság a folyamat során mindvégig biztosítva lesz.

  Az Európai Tanács a Bizottság éves növekedési jelentése alapján elindította a 2013-as európai szemeszterrel kapcsolatos munkát. Emellett úgy határozott, hogy megkezdi az EU közös biztonság- és védelempolitikájának továbbfejlesztésére irányuló munkát is, és a 2013. decemberi ülésén visszatér a kérdésre.

I. GAZDASÁGPOLITIKA

A GMU kiteljesítésének ütemterve

 1. A gazdasági és monetáris uniót az előtte álló kihívások fényében meg kell erősíteni a gazdasági és társadalmi jólét, valamint a stabilitás és a tartós prosperitás érdekében. A gazdaságpolitikáknak teljes mértékben az erőteljes, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedésre, a költségvetési fegyelem biztosítására, a versenyképesség fokozására, valamint a foglalkoztatás, és különösen a fiatalok foglalkoztatásának a fellendítésére kell irányulniuk annak érdekében, hogy Európa továbbra is igen versenyképes szociális piacgazdaság maradjon és megőrizze az európai szociális modellt.

 1. A GMU megszilárdításához nem csupán annak architektúráját kell kiteljesíteni, hanem differenciált, növekedésbarát és megfelelő költségvetési politikákat is kell folytatni. A Stabilitási és Növekedési Paktum maradéktalan tiszteletben tartása mellett, a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ága keretében kiaknázhatók azok a lehetőségek, amelyeket a meglévő uniós költségvetési keret biztosít a közpénzből finanszírozott termelőberuházások iránti igényeknek és a költségvetési fegyelemre vonatkozó célkitűzéseknek az összeegyeztetésére.

 1. A 2012 októberében benyújtott időközi jelentés nyomán az Európai Tanács elnöke a Bizottság, az Európai Központi Bank, illetve az eurócsoport elnökével szorosan együttműködve kidolgozta a valódi gazdasági és monetáris unió megvalósításának pontos időpontokat meghatározó, részletes ütemtervét. Az Európai Tanács nyugtázza a Bizottság vitaindító tervezetét, amely átfogó elemzést nyújt a releváns kérdésekről, valamint taglalja azok jogi aspektusait is. Nyugtázza továbbá az Európai Parlament által tett észrevételeket. Az Európai Tanács meghatározza, hogy melyek a következő lépések abban a folyamatban, melynek célja a GMU kiteljesítése az euróövezeti tagállamok közötti integráció elmélyítése és a szolidaritás megerősítése alapján.

 1. A GMU kiteljesítésének ezen folyamata az EU intézményi és jogi keretén alapul majd, és nyitott és átlátható lesz a hivatalos pénznemként nem az eurót használó tagállamok felé. A folyamat egésze során az egységes piac integritása teljes mértékben tiszteletben tartásra kerül, többek között a készülő különböző jogalkotási javaslatokban is. Fontos továbbá, hogy biztosítottak legyenek az egyenlő versenyfeltételek az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vevő, illetve az abban részt nem vevő tagállamok számára.

 1. Az azonnali prioritás a gazdasági kormányzás megerősítését célzó keret véglegesítése és megvalósítása, amelybe beletartozik a hatos csomag, a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés, valamint a kettes csomag. Az Európai Tanács felhívja a társ-jogalkotókat, hogy a kettes csomag alapvető elemeivel kapcsolatban elért számottevő eredményeket követően mielőbb fogadják el a csomagot.

  1. Ugyancsak sürgős, hogy előrelépjünk az integráltabb pénzügyi keret vonatkozásában, amely elősegíti a normális hiteláramlás helyreállítását, a versenyképesség javulását, valamint a szükséges gazdasági korrekciók megvalósítását.

  1. Az egységes felügyeleti mechanizmus az integráltabb pénzügyi keret irányában tett jelentős minőségi lépés. Az Európai Tanács üdvözli a Tanács által 2012. december 13-án elért megállapodást, és felhívja a társ-jogalkotókat, hogy minél előbb jussanak megállapodásra annak mielőbbi végrehajtása érdekében. Az Európai Tanács újólag hangsúlyozza továbbá a bankok tőkekövetelményeire vonatkozó új szabályok (a tőkekövetelményi jogszabálycsomag) jelentőségét. Ezek a jogszabályok abszolút prioritást élveznek az egységes szabálykönyv kidolgozása szempontjából, ezért az Európai Tanács minden felet felszólít, hogy e jogszabályokkal kapcsolatban törekedjen a megállapodásra és mielőbbi elfogadásukra.

  1. Az Európai Tanács arra sürgeti a jogalkotókat, hogy 2013 júniusáig jussanak megállapodásra a helyreállításról és szanálásról szóló irányelvre, illetve a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelvre vonatkozó javaslatok ügyében; a Tanácsnak a maga részéről 2013. március végéig kell megállapodásra jutnia. Ezen irányelveket – elfogadásukat követően – a tagállamoknak prioritásként kell végrehajtaniuk.

  1. Az Európai Tanács várakozással tekint az elé, hogy a Bizottság mielőbb megvizsgálja a magas szintű szakértői csoportnak az uniós bankszektor szerkezetére vonatkozó javaslatait.

  1. Elengedhetetlen a bankok és az államháztartások közötti ördögi kör megtörése. A 2012. júniusi euróövezeti csúcstalálkozón kiadott nyilatkozat és a 2012. októberi európai tanácsi következtetések nyomán 2013 első félévében mihamarabb meg kell állapodni a működési keretről – így majd arról is, hogy mi tartozik a korábban felhalmozott, gyengén teljesítő eszközök körébe – annak érdekében, hogy amint létrejön egy ténylegesen működő egységes felügyeleti mechanizmus, az Európai Stabilitási Mechanizmusnak lehetősége legyen arra, hogy rendes határozatot követően közvetlenül tőkésítsen fel bankokat. Erre az egységes piaccal teljes összhangban kerül sor.

  1. Egy olyan rendszerben, melyben a bankfelügyelet feladatát ténylegesen átveszi az egységes felügyeleti mechanizmus, szükség lesz egy olyan közös szanálási mechanizmusra, amelynek megvannak a hatáskörei arra, hogy a megfelelő eszközökkel képes legyen a mechanizmusban részt vevő tagállamokban lévő bankok bármelyikének szanálására. Ezért fel kell gyorsítani a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvvel, valamint a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelvvel kapcsolatos munkát, hogy a 8. pontnak megfelelően sor kerülhessen elfogadásukra. Ezekben a kérdésekben fontos méltányos egyensúlyt biztosítani a származási és a fogadó országok között. A Bizottság 2013 folyamán javaslatot fog benyújtani az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vevő tagállamokra vonatkozó egységes szanálási mechanizmusra vonatkozóan, amelyet a társ-jogalkotóknak prioritásként kell megvizsgálniuk, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus alatt sor kerülhessen az elfogadásukra. A javaslatnak biztosítania kell a pénzügyi stabilitást, és a pénzügyi intézmények szanálásának jól működő keretét kell képeznie, ugyanakkor szavatolnia kell az adófizetők védelmét a bankválságokkal összefüggésben. Az egységes szanálási mechanizmusnak a pénzügyi szektor hozzájárulásaira kell épülnie, és jól működő védőhálót is magában kell foglalnia, melynek középtávon költségvetési szempontból semlegesnek kell lennie. Ez úgy biztosítható, hogy az állami költségvetésből fizetett támogatást a pénzügyi ágazatra kivetett, utólag fizetendő hozzájárulásokkal ellensúlyozzák.

  1. Ahhoz, hogy a GMU biztosítsa a gazdasági növekedést, a versenyképességet a globális kontextusban, valamint a foglalkoztatást az EU-ban, és különösen az euróövezetben, további vizsgálatot igényel számos egyéb, az euróövezet gazdaságpolitikáinak és gazdaságpolitikai iránymutatásainak a koordinációjához kapcsolódó fontos kérdés, így többek között az egységes piac elmélyítésének előmozdítását és integritásának védelmezését szolgáló intézkedések. Ennek érdekében az Európai Tanács elnöke a Bizottság elnökével szoros együttműködésben – a tagállamokkal való konzultációt követően – az Európai Tanács 2013. júniusi ülésére lehetséges intézkedéseket, valamint pontos időpontokat meghatározó ütemtervet nyújt be az alábbi kérdésekre vonatkozóan:

  1. a nemzeti reformok koordinációja: a részt vevő tagállamok felkérést kapnak majd, hogy a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 11. cikkével összhangban biztosítsák, hogy minden tervbe vett jelentős gazdaságpolitikai reformot egymás között előzetesen vitassanak meg, és adott esetben koordináljanak. A koordinációba az uniós jogban erre vonatkozóan előírtak szerint az uniós intézményeket is be kell vonni. A Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy javaslatot nyújtson be a jelentős gazdaságpolitikai reformok előzetes, az európai szemeszter keretében történő koordinációjára vonatkozóan.

  1. a GMU társadalmi dimenziója, ideértve a társadalmi párbeszédet is;

  1. a versenyképességre és növekedésre irányuló, kölcsönös megállapodás tárgyát képező szerződések megvalósíthatósága és módozatai: az uniós intézményekkel megkötendő szerződéses jellegű egyedi megállapodásokkal fokozható lenne az intézkedések és reformok iránti elkötelezettség és azok hatékonysága. A megállapodásoknak az egyes tagállamok egyedi helyzetétől függően differenciáltaknak kell lenniük. Ez az euróövezeti tagállamok mindegyikére érvényes lenne, de az euróövezeten kívüli tagállamok is dönthetnek úgy, hogy hasonló megállapodásokat kötnek;

  1. szolidaritási mechanizmusok, amelyek lendületet adhatnak az említett, versenyképességre és növekedésre irányuló, szerződéses jellegű megállapodást kötő tagállamok erőfeszítéseinek.

  1. A stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződésre építve, valamint a 2011. október 26-i euróövezeti csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozat figyelembevételével tovább kell fejleszteni az euróövezeten belüli kormányzást. Az euróövezet állam-, illetve kormányfőit fel fogjuk kérni arra, hogy 2013 márciusi ülésük alkalmával fogadjanak el eljárási szabályokat a jövőbeli üléseikre vonatkozóan, teljes mértékben tiszteletben tartva a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 12. cikkének (3) bekezdését.

  1. A folyamat során végig az az általános cél, hogy a demokratikus legitimációt és elszámoltathatóságot ugyanazon a szinten kell biztosítani, mint ahol a döntéseket hozzák és végrehajtják. Minden olyan új lépéshez, amely a gazdasági kormányzás megerősítésére irányul, a legitimáció és az elszámoltathatóság erősítését célzó további lépéseknek kell járulniuk. Ami a nemzeti szintet illeti, a költségvetési és gazdaságpolitikai keretek további integrációja felé teendő újabb lépések megkívánnák, hogy a tagállamok biztosítsák nemzeti parlamentjeik megfelelő bevonását. Ha a szakpolitikai döntéshozatal tovább integrálódik és a hatáskörök összevonása nagyobb mértékű lesz, akkor az Európai Parlamentet is ennek megfelelő mértékben kell bevonni. Ehhez a folyamathoz hozzájárulhatnak a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti együttműködés szorosabbá tételére szolgáló, a stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés 13. cikkével és a Szerződések (1.) jegyzőkönyvével összhangban lévő mechanizmusok. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együttesen fognak dönteni a GMU-vonatkozású kérdések megvitatására szolgáló, képviselőik részvételével tartandó értekezlet megszervezéséről és előmozdításáról.

  Éves növekedési jelentés

  1. Az Európai Tanács üdvözli, hogy a Bizottság időben benyújtotta az éves növekedési jelentést, amellyel elindul a 2013-as európai szemeszter. Az Európai Tanács egyetért azzal, hogy a nemzeti és uniós szintű törekvések középpontjában 2013-ban is a márciusban elfogadott alábbi öt prioritásnak kell állnia:

  • törekvés a differenciált és növekedésbarát költségvetési konszolidációra,

  • a gazdaságba irányuló normális hiteláramlás helyreállítása,

  • a növekedés és a versenyképesség előmozdítása,

  • a munkanélküliségnek és a válság társadalmi következményeinek a kezelése, valamint

  • a közigazgatás korszerűsítése.

   1. A Tanács a következő soros elnökség által benyújtandó ütemterv alapján, a 2012-es európai szemeszter tanulságairól szóló elnökségi jelentésben megfogalmazott ajánlások figyelembevételével részletesebben meg fogja vizsgálni az éves növekedési jelentés csomagját, hogy ez alapján benyújtsa véleményét az Európai Tanács 2013. márciusi ülésére. Az Európai Tanács ezt követően meg fog állapodni a tagállamok stabilitási és konvergenciaprogramjaira, valamint nemzeti reformprogramjaira, továbbá az EU kiemelt kezdeményezéseinek végrehajtására vonatkozó szükséges iránymutatásokról. Felkérjük a Bizottságot, hogy a következő éves növekedési jelentésében térjen ki annak értékelésére, hogy a munkaerő- és árupiacok hogyan teljesítettek a munkahelyteremtés és a növekedés előmozdítása szempontjából.

   1. Az egységes piac kiteljesítése nagyban hozzájárulhat a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz, és egyben a pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság uniós kezelésének kulcselemét képezi. Az Európai Tanács áttekintette az első egységes piaci intézkedéscsomag kiemelt javaslatainak jelenlegi állását, és üdvözölte, hogy az egységes szabadalmi oltalom ügyében együttműködő tagállamok megállapodásra jutottak, valamint megállapodás született az alternatív vitarendezésről és a fogyasztói jogviták online rendezéséről. Felszólítja a társ-jogalkotókat, hogy az első egységes piaci intézkedéscsomag még fennmaradó javaslatainak megtárgyalását sürgősen zárják le. Mindenekelőtt a szakmai képesítések elismerésével, a közbeszerzéssel, a munkavállalók kiküldetésével, az elektronikus aláírással és az elektronikus azonosítással kapcsolatban kell felgyorsítani a munkát. Ami a második egységes piaci intézkedéscsomagot illeti, az Európai Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy 2013 tavaszáig terjesszen elő minden főbb javaslatot. Felkéri a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy e javaslatokat a legkiemeltebben kezeljék annak érdekében, hogy legkésőbb a jelenlegi parlamenti ciklus végéig el lehessen fogadni őket. Fontos feladat továbbá sürgősen lépéseket tenni a szolgáltatási irányelv végrehajtásáról és az egységes piac irányításáról szóló bizottsági közleménnyel összhangban. Az Európai Tanács az egységes piaccal kapcsolatos összes javaslat alakulását szorosan figyelemmel fogja követni.

   1. Az Európai Tanács felhív az intelligens szabályozásról szóló bizottsági közlemény gyors vizsgálatára, és várakozással tekint az első „kkv-eredménytábla” közzététele elé. Üdvözli a szabályozási terhek csökkentésére, illetve a már nem időszerű rendeletek hatályon kívül helyezésére irányuló bizottsági javaslatokat, amelyek az intelligens szabályozással kapcsolatos átfogó megközelítésének részét képezik. Az Európai Tanács várakozással tekint a konkrét eredmények, illetve a 2013. márciusi ülésére e kérdésről készítendő jelentés elé.

   1. Emlékeztetve az állam-, illetve kormányfők 2012. januári nyilatkozatára, valamint a márciusi, júniusi és októberi ülésein elfogadott következtetésekre, az Európai Tanács üdvözli az év során elért eredményeket a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó átfogó uniós megközelítés kialakítása terén. Felhívja a Tanácsot, hogy haladéktalanul mérlegelje a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó csomag javaslatait, különösen azért, hogy 2013 elején ajánlást fogadhasson el az ifjúsági garanciáról, figyelembe véve az egyes tagállamok helyzetét és szükségleteit. Felhívja a Bizottságot, hogy mihamarabb zárja le a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének kidolgozását, hozza létre a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetségét, valamint nyújtsa be az Európai Foglalkoztatási Szolgálatról szóló új rendeletjavaslatát. A Tanácsnak, a tagállamoknak és a Bizottságnak gyorsan meg kell tenniük a „Gondoljuk újra az oktatást” című bizottsági közlemény nyomán elvégzendő lépéseket.

   II. EGYÉB

   Közös biztonság- és védelempolitika

   1. Az Európai Tanács emlékeztet 2008. decemberi következtetéseire, és megállapítja, hogy napjaink változó világában az Európai Uniónak fokozott felelősséget kell vállalnia a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában annak érdekében, hogy garantálni tudja polgárainak biztonságát és érdekeinek előmozdítását.

   1. Az Európai Tanács e tekintetben továbbra is elkötelezett a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) hatékonyságának fokozása mellett, amely az Európai Uniónak a nemzetközi válságkezeléshez való kézzelfogható hozzájárulását jelenti. Az EU fontos szerepet játszik a térségben és globális szinten. Az Európai Tanács emlékeztet arra, hogy a KBVP-missziók és -műveletek az EU átfogó megközelítésének lényeges elemei az olyan válságrégiókban, mint a Nyugat-Balkán, Afrika szarva, a Közel-Kelet, a Száhil öv, Afganisztán és a Dél-Kaukázus, ezért továbbra is elkötelezett e missziók és műveletek operatív hatékonyságának és eredményességének fokozása mellett. Emlékeztet továbbá arra, hogy a KBVP-missziókat és -műveleteket az egyéb érintett nemzetközi szereplőkkel, például az ENSZ-szel, a NATO-val, az EBESZ-szel és az Afrikai Unióval, valamint a partnerországokkal szoros együttműködésben kell végrehajtani, annak megfelelően, hogy az egyes konkrét esetek mit tesznek szükségessé. E tekintetben különösen fontos az Európa szomszédságában található érdekelt partnerekkel való együttműködés fokozása.

   1. Az Európai Tanács hangsúlyozza, hogy a biztonsággal kapcsolatos feladatok tekintetében az EU tagállamainak készen kell állniuk jövőorientált képességek biztosítására, mind a polgári képességek, mind a védelem területén. Az Európai Tanács hangsúlyozza azt is, hogy a jelenlegi pénzügyi korlátok rávilágítanak arra, hogy sürgősen meg kell erősíteni az európai együttműködést a katonai képességek fejlesztése és a – többek között a legutóbbi műveletek során azonosított – kritikus hiányosságok megszüntetése terén. Az Európai Tanács hangsúlyozza továbbá, hogy az e területeken folytatott együttműködés az európai unióbeli foglalkoztatás, növekedés, innováció és ipari versenyképesség szempontjából is előnyökkel járhat.

   1. Az Európai Tanács felkéri a főképviselőt, hogy az Európai Külügyi Szolgálattal és az Európai Védelmi Ügynökséggel, valamint a Bizottsággal közösen – fenntartva, hogy ezen intézmények mindegyike saját hatáskörén belül jár el és szükség szerint szorosan együttműködik – dolgozzon ki további javaslatokat és intézkedéseket a KBVP megerősítésére és a szükséges polgári és katonai képességek rendelkezésre állásának javítására vonatkozóan, és az Európai Tanács 2013. decemberi ülését szem előtt tartva legkésőbb 2013 szeptemberéig tegyen jelentést ezekről a kezdeményezésekről. E folyamatba mindvégig szorosan be kell vonni a tagállamokat is.

   1. Ennek érdekében az Európai Tanács többek között a következőkre hívja fel a figyelmet:

   Növelni kell a KBVP hatékonyságát, láthatóságát és hatását az alábbiak révén:

   1. tovább kell fejleszteni a konfliktusmegelőzés, a válságkezelés és a stabilizáció átfogó megközelítését, többek között az újonnan felmerülő biztonsági kihívások kezelésére irányuló képesség fejlesztése révén;

   2. meg kell erősíteni az EU arra vonatkozó képességét, hogy a válságkezelés minden szakaszában gyorsan és hatékonyan telepíteni tudja a megfelelő polgári és katonai képességeket és állományt.

   Fokozni kell a védelmi képességek fejlesztését az alábbiak révén:

   1. azonosítani kell a képességekben mutatkozó redundanciákat és hiányosságokat, és rangsorolni kell az európai polgári és katonai képességekre vonatkozó jövőbeli szükségleteket,

   2. elő kell segíteni a rendszeresebb és hosszabb távú európai védelmi együttműködést, többek között a katonai képességek összevonásán és megosztásán („pooling and sharing”) keresztül, és ezzel összefüggésben a tagállamoknak honvédelmi terveik kialakításánál kezdettől fogva szisztematikusan figyelembe kell venniük az együttműködés kérdését,

   3. elő kell segíteni a kétoldalú, szubregionális, európai és többoldalú kezdeményezések – többek között az uniós katonai képességek összevonása és megosztása, valamint a NATO „intelligens védelemmel” kapcsolatos kezdeményezése – közötti szinergiákat.

   Erősíteni kell Európa védelmi iparát az alábbiak révén:

   1. integráltabb, fenntartható, innovatív és versenyképes európai védelmi technológiai és ipari bázist kell létrehozni,

   2. erősebb szinergiákat kell kialakítani a polgári, illetve a katonai kutatás és fejlesztés között, elő kell mozdítani – különösen a közbeszerzési irányelvek és az unión belüli transzferekről szóló irányelv eredményes végrehajtása révén – a jól működő védelmi piacot, amely nyitott a kkv-k előtt, és amely számára a kkv-k piaci részvétele kedvező.

    1. Az Európai Tanács 2013 decemberében áttekinti majd az e célok tekintetében elért eredményeket, értékeli a helyzetet, és elnökének ajánlásai alapján – egyebek mellett a prioritások és az ütemterv meghatározása révén – iránymutatást nyújt az Európa előtt álló biztonsági feladatok teljesítésére irányuló uniós erőfeszítések eredményességének biztosítása érdekében.

    Regionális stratégiák

    1. Emlékeztetve a 2011. júniusi következtetéseire, és a 2011. április 13-i tanácsi következtetésekben említett, a makroregionális stratégiák elvének értékelésétől függően az Európai Tanács várakozással tekint az elé, hogy a Bizottság 2014 végéig új uniós stratégiát nyújtson be az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozóan. Emellett a balti-tengeri térségre vonatkozó felülvizsgált európai uniós stratégia gyors végrehajtására szólít fel. A szomszédos országokkal folytatott együttműködés megerősítése érdekében az Európai Tanács arra ösztönzi a Tanácsot, hogy teljes mértékben használja ki az Északi Dimenzió és partnerségei nyújtotta lehetőségeket.

    Bővítés és a stabilizációs és társulási folyamat

    1. Az Európai Tanács üdvözli és jóváhagyja a bővítésről és a stabilizációs és társulási folyamatról december 11-én elfogadott tanácsi következtetéseket.

    Szíria

    1. Az Európai Tanács megdöbbenésének ad hangot az egyre romló szíriai helyzet miatt. Jóváhagyja a Tanács által december 10-én elfogadott következtetéseket. Az Európai Tanács üdvözli a Szíria barátai csoport 2012. december 12-én Marrákesben tartott 4. miniszteri ülésén elért eredményeket. Felkéri a Külügyek Tanácsát, hogy vizsgáljon meg minden olyan lehetőséget, amely révén támogatni és segíteni lehet az ellenzéket, és nagyobb támogatást lehet nyújtani a polgári lakosság védelméhez. Az Európai Tanács ismételten kiemeli azon álláspontját, mely szerint Szíriában olyan politikai átmenetre van szükség, amely véget vet Aszad elnök és az általa vezetett illegitim rezsim uralmának. Támogatjuk egy olyan jövőbeli Szíria létrejöttét, amely demokratikus, inkluzív, és teljes körűen tiszteletben tartja az emberi jogokat és a kisebbségek jogait. Az Európai Tanács továbbra is prioritásként kezeli a szíriai helyzetet.


Side Bar