Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/11

An Bhruiséil,14/12/2012

AN CHOMHAIRLE EORPACH CONCLÚIDÍ
An Bhruiséil,13-14/12/2012

Gheobhaidh na toscaireachtaí conclúidí na Comhairle Eorpaí (13/14 Nollaig 2012) i gceangal leis seo.

  Chomhaontaigh an Chomhairle Eorpach maidir le treochlár chun an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a chur i gcrích, bunaithe ar chomhtháthú níos doimhne agus ar dhlúthpháirtíocht atreisithe. Tosóidh an próiseas sin leis an rialachas eacnamaíoch feabhsaithe nua a chur i gcrích, a neartú agus a chur chun feidhme, chomh maith le glacadh an tSásra Aonair Maoirseachta agus na rialacha nua maidir le téarnamh agus réiteach agus maidir le ráthaíochtaí taiscí. Cuirfear críoch leis sin trí shásra aonair réitigh a bhunú. Déanfar tuilleadh scrúdaithe ar roinnt saincheisteanna tábhachtacha eile ag Comhairle Eorpach mhí an Mheithimh 2013, maidir le hathchóirithe náisiúnta a chomhordú, gné shóisialta an AEA, indéantacht agus módúlachtaí conarthaí a chomhaontaítear go frithpháirteach le haghaidh an iomaíochais agus an fháis, agus sásraí dlúthpháirtíochta agus sásraí chun doimhniú an Mhargaidh Aonair a chur chun cinn agus chun a shláine a chosaint. Le linn an phróisis sin, áiritheofar dlisteanacht dhaonlathach agus cuntasacht dhaonlathach.

  Sheol an Chomhairle Eorpach obair maidir le Seimeastar Eorpach 2013 ar bhonn Shuirbhé Bhliantúil Fáis an Choimisiúin. Chinn sí obair a sheoladh i leith Chomhbheartas Slándála agus Cosanta an AE a fhorbairt níos mó agus fillfidh sí ar an tsaincheist sin i mí na Nollag 2013.

I. BEARTAS EACNAMAÍOCH

Treochlár chun an AEA a thabhairt chun críche

 1. I bhfianaise na ndúshlán bunúsach atá os a chomhair amach, is gá an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a neartú chun an leas eacnamaíoch agus sóisialta a áirithiú mar aon le cobhsaíocht agus rathúnas marthanach. Ba cheart do bheartais eacnamaíocha a bheith dírithe go hiomlán ar fhás eacnamaíoch láidir, inbhuanaithe agus cuimsitheach a chur chun cinn, lena n-áiritheofar smacht buiséadach, lena bhfeabhsófar an t‑iomaíochas agus lena gcuirfear borradh faoin bhfostaíocht – go háirithe faoi fhostaíocht na n-óg – ionas gur geilleagar sóisialta iomaíoch margaidh é an Eoraip i gcónaí agus chun an múnla sóisialta Eorpach a chaomhnú.

 1. Tá comhdhlúthú an AEA ag brath, ní amháin ar bhailchríoch a chur ar a struchtúr, ach ar bheartais fhónta bhuiséadacha atá difreáilte agus lena gcothaítear fás a shaothrú freisin. Agus an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis á urramú go hiomlán, féadfar na deiseanna a ghabhann le creat buiséadach an AE atá ann cheana féin a thapú i ngné choisctheach an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis, chun go mbeadh cothromaíocht ann idir riachtanais na hinfheistíochta poiblí táirgiúla agus cuspóirí an smachta bhuiséadaigh.

 2. De thoradh ar an tuarascáil eatramhach a tíolacadh i mí Dheireadh Fómhair 2012, rinne Uachtarán na Comhairle Eorpaí, i ndlúthchomhar le hUachtarán an Choimisiúin, le hUachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus le hUachtarán an Ghrúpa Euro, treochlár sonrach a bheidh faoi cheangal ama a ullmhú chun go mbainfear fíor‑Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta amach. Tugann an Chomhairle Eorpach dá haire an "Treoirphlean" a d'eisigh an Coimisiún ina gcuirtear anailís chuimsitheach ar fáil ar na ceisteanna ábhartha mar aon le measúnú ar na gnéithe dlíthiúla a bhaineann leo. Tugann sí dá haire freisin an rannchuidiú a rinne Parlaimint na hEorpa. Leagann an Chomhairle Eorpach amach na chéad chéimeanna eile chun an AEA a thabhairt chun críche, bunaithe ar chomhtháthú níos doimhne agus ar dhlúthpháirtíocht atreisithe le haghaidh Bhallstáit an limistéir euro.

 1. Tógfar ar chreat institiúideach agus ar chreat dlíthiúil an AE leis an bpróiseas chun an AEA a thabhairt chun críche. Beidh sé oscailte agus trédhearcach i leith na mBallstát sin nach bhfuil an t-airgeadra aonair acu. Urramófar go hiomlán sláine an Mhargaidh Aonair le linn an phróisis, lena n-áirítear sna tograí reachtacha difriúla a dhéanfar. Tá sé tábhachtach freisin go n-áiritheofar cothrom na féinne idir na Ballstáit a ghlacann páirt sa SAM agus na Ballstáit nach nglacann páirt ann.

 1. Tá sé mar thosaíocht láithreach an creat do rialachas eacnamaíoch níos láidre, lena n‑áirítear an "sé-phaca", an Conradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas (TSCG) agus an "dá-phaca", a thabhairt chun críche agus a chur chun feidhme. Tar éis an dul chun cinn cinntitheach a baineadh amach maidir le príomheilimintí an "dá-phaca", iarrann an Chomhairle Eorpach ar na comhreachtóirí é a ghlacadh go gasta.

  1. Ar an gcuma chéanna, tá sé práinneach bogadh i dtreo creata airgeadais atá níos comhtháite, a chuideoidh le gnáthiasachtú a chur i bhfeidhm arís, a chuirfidh feabhas ar an iomaíochas agus a bheidh ina chabhair maidir leis an gcoigeartú atá riachtanach a thabhairt isteach inár ngeilleagair.

  1. Céim thábhachtach cháilíochtúil atá sa Sásra Aonair Maoirseachta chun creat airgeadais níos comhtháite a bhaint amach. Is díol sásaimh don Chomhairle Eorpach an comhaontú ar thángthas air laistigh den Chomhairle an 13 Nollaig agus iarrann sí ar na comhreachtóirí teacht ar chomhaontú go gasta ionas go gceadófar cur chun feidhme an chomhaontaithe sin a luaithe is féidir. Athdhearbhaíonn sí freisin an tábhacht a bhaineann leis na rialacha nua i leith cheanglais chaipitil na mbanc (CRR/CRD), ar tosaíochtaí tábhachtacha iad chun leabhar rialacha aonair a fhorbairt, agus iarrann sí ar na páirtithe go léir obair a dhéanamh ionas go gcomhaontófar na rialacha sin agus go nglacfar go gasta iad.

  1. Tathantaíonn an Chomhairle Eorpach ar na comhreachtóirí teacht ar chomhaontú faoi na tograí le haghaidh Treorach maidir le Téarnamh agus Réiteach agus le haghaidh Treorach maidir le Scéim Ráthaithe Taiscí roimh mhí an Mheithimh 2013; ba cheart go dtiocfadh an Chomhairle, ar a taobh siúd, ar chomhaontú faoi dheireadh mhí an Mhárta 2013. A luaithe a ghlacfar iad, ba cheart do na Ballstáit na Treoracha sin a chur chun feidhme mar ábhar tosaíochta.

  1. Tá an Chomhairle Eorpach ag tnúth le hobair leantach ghasta an Choimisiúin ar na tograí ón ngrúpa ardleibhéil saineolaithe maidir le struchtúr earnáil bhaincéireachta an AE.

  1. Tá sé ríthábhachtach go mbrisfear an fáinne fí idir na bainc agus na stáit. De thoradh ar ráiteas an limistéir euro a eisíodh ag Cruinniú Mullaigh mhí an Mheithimh 2012 agus ar na Conclúidí ón gComhairle i mí Dheireadh Fómhair 2012, ba cheart creat oibríochtúil, lena n-áirítear sainmhíniú ar shócmhainní leagáide, a chomhaontú a luaithe is féidir sa chéad seimeastar de 2013, sa chaoi go bhféadfaí leis an Sásra Cobhsaíochta Eorpach bainc a athchaipitliú go díreach, tar éis cinnidh rialta, nuair a bhunófar sásra éifeachtach aonair maoirseachta. Déanfar sin ar bhealach ina gcomhlíonfar an Margadh Aonair ina iomláine.

  1. I gcomhthéacs ina n-aistreofar an mhaoirseacht ar na bainc chuig sásra aonair maoirseachta ar bhealach éifeachtach, beidh gá le sásra aonair réitigh a mbeidh na cumhachtaí riachtanacha aige chun a áirithiú go bhféadfar aon bhanc sna Ballstáit rannpháirteacha a réiteach leis na huirlisí iomchuí. Dá bhrí sin, ba cheart dlús a chur faoin obair ar na tograí le haghaidh Treorach maidir le Téarnamh agus Réiteach agus le haghaidh Treorach do Scéim Ráthaithe Taiscí, i dtreo is gur féidir iad a ghlacadh ar aon dul le mír 8. Maidir leis na hábhair sin, tá sé tábhachtach a áirithiú go mbeidh cothromaíocht idir tíortha baile agus tíortha aíochta. Tíolacfaidh an Coimisiún togra le haghaidh sásra aonair réitigh do na Ballstáit sin a bheidh rannpháirteach i SAM le linn 2013, ar togra é a scrúdóidh na comhreachtóirí mar ábhar tosaíochta agus a bheidh sé mar rún acu é a ghlacadh le linn an timthrialla pharlaimintigh atá ann faoi láthair. Ba cheart go gcosnófaí leis an chobhsaíocht airgeadais agus ba cheart go n-áiritheofaí leis go mbeadh creat éifeachtach ann chun institiúidí airgeadais a réiteach agus na cáiníocóirí á gcosaint ag an am céanna i gcomhthéacs géarchéimeanna baincéireachta. Ba cheart go mbeadh an sásra aonair réitigh bunaithe ar ranníocaíochtaí ón earnáil airgeadais agus ba cheart go n-áireofaí socruithe tacaíochta éifeachtacha agus iomchuí ann. Ba cheart go mbeadh an tacaíocht sin neodrach go buiséadach thar an meántéarma, trína áirithiú go ndéantar cúnamh poiblí a fhorchúiteamh trí bhíthin tobhaigh ex post a ghearradh ar an tionscal airgeadais.

  1. D'fhonn go mbeadh an AEA in ann an fás eacnamaíoch, an t-iomaíochas i gcomhthéacs domhanda agus an fhostaíocht a áirithiú san AE agus go háirithe sa limistéar euro, beidh gá le scrúdú a dhéanamh ar roinnt saincheisteanna tábhachtacha eile a bhaineann le beartais eacnamaíocha agus treoirlínte bheartais eacnamaíoch an limistéir euro a chomhordú, lena n‑áirítear bearta chun doimhniú an Mhargaidh Aonair a chur chun cinn agus chun a shláine an a chosaint. Chun na críche sin, déanfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí, i ndlúthchomhar le hUachtarán an Choimisiúin, tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit, bearta a d'fhéadfadh a bheith ann maidir leis na saincheisteanna a leanas a chur faoi bhráid na Comhairle Eorpaí i mí an Mheithimh 2013:

  1. athchóirithe náisiúnta a chomhordú: iarrfar ar na Ballstáit is rannpháirtí a áirithiú, ar aon dul le hAirteagal 11 TSCG, go bpléifear na mór-athchóirithe ar an mbeartas eacnamaíoch a bhfuil sé i gceist acu aghaidh a thabhairt orthu agus déanfaidh siad iad a chomhordú eatarthu féin. Beidh institiúidí an AE san áireamh i gcomhordú den sórt sin mar atá faoi cheanglas dhlí an AE chun na críche sin. D'fhógair an Coimisiún go bhfuil sé ar intinn aige togra a dhéanamh le haghaidh creata do chomhordú ex ante ar mhór-athchóirithe i ndáil leis an mbeartas eacnamaíoch i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh.

  1. ghné shóisialta an AEA, lena n-áirítear an t-idirphlé sóisialta;

  1. indéantacht agus modúlachtaí conarthaí iomaíochais agus fáis atá comhaontaithe go frithpháirteach: d'fhéadfaí úinéireacht agus éifeachtacht a fheabhsú trí shocruithe aonair de chineál conarthach le hinstitúidí an AE. Ba cheart le socruithe den chineál sin go ndéanfaidís idirdhealú ag brath ar an staid shonrach i ngach Ballstát. Bhainfeadh sé sin le Ballstáit sa limistéar euro, ach féadfaidh na Ballstáit sin nach bhfuil sa limistéar euro socruithe den chineál céanna a dhéanamh.

  1. sásraí dlúthpháirtíochta lena bhféadfaí feabhas a chur ar na hiarrachtaí a bheadh déanta ag na Ballstáit a ghlacann socruithe conarthacha den chineál sin ar láimh le haghaidh iomaíochais agus fáis.

  1. Ba cheart an rialachas laistigh den limistéar euro a fheabhsú tuilleadh, ag cur leis an gConradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas agus leis an ráiteas ón gCruinniú Mullaigh faoin Limistéar Euro an 26 Deireadh Fómhair 2011 á chur san áireamh. Iarrfar ar Cheannairí Stáit nó Rialtais an limistéir euro rialacha nós imeachta dá gcruinnithe a ghlacadh ag an gcruinniú a bheidh acu i mí an Mhárta 2013, ina n-urramófar Airteagal 12.3 TSCG ina iomláine.

  1. Le linn an phróisis, is é a bheidh mar chuspóir ginearálta i gcónaí dlisteanacht dhaonlathach agus cuntasacht dhaonlathach a áirithiú ar an leibhéal ar a ndéantar cinntí agus ar a gcuirtear chun feidhme iad. Aon chéim nua chun rialachas eacnamaíoch a neartú, caithfear céimeanna breise a bheith ag roinnt leo i dtreo tuilleadh dlisteanachta agus cuntasachta. Ar an leibhéal náisiúnta, chiallódh bearta i dtreo na creata fioscacha agus beartais airgeadais a chuimsiú tuilleadh gur ghá go ndéanfadh na Ballstáit rannpháirtíocht iomchuí óna bparlaimintí a áirithiú. Ní mór do Pharlaimint na hEorpa bheith chomh gníomhach céanna agus an próiseas ceaptha beartas á chomhtháthú agus inniúlachtaí á gcomhthiomsú. Le sásraí nua, lena gcuirfí leis an gcomhar idir parlaimintí náisiúnta agus Parlaimint na hEorpa, i gcomhréir le hAirteagal 13 den Chonradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas agus le Prótacal 1 atá i gceangal leis na Conarthaí, féadfar cur leis an bpróiseas sin. Cinnfidh Parlaimint na hEorpa agus na parlaimintí náisiúnta, i gcomhar lena chéile, comhdháil dá n-ionadaithe a eagrú agus a chur chun cinn ag a bpléifear saincheisteanna a bhaineann leis an AEA.

  Suirbhé Bliantúil Fáis

  1. Is díol sásaimh don Chomhairle Eorpach gur chuir an Coimisiún an Suirbhé Bliantúil Fáis (AGS), lena seoltar seimeastar Eorpach 2013, faoina bráid go tráthúil. Aontaíonn sí gur cheart díriú i gcónaí, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach in 2013, ar na cúig thosaíocht a comhaontaíodh mí an Mhárta seo caite, eadhon :

  • comhdhlúthú buiséadach a bhaint amach a bheadh difreálaithe agus lena gcothófaí an fás,

  • gnáthiasachtú a chur i bhfeidhm sa gheilleagar arís,

  • an fás agus an t-iomaíochas a chur chun cinn,

  • dul i ngleic leis an dífhostaíocht agus le hiarmhairtí sóisialta na géarchéime, agus

  • nuachóiriú a dhéanamh ar an riarachán poiblí.

  1. Déanfaidh an Chomhairle mionscrúdú breise ar an bpacáiste AGS i gcomhréir leis an treochlár a thíolacfaidh an Uachtaránacht nua agus mar thoradh ar na moltaí a leagadh amach sa tuarascáil ón Uachtaránacht maidir leis na ceachtanna a foghlaimíodh ó Sheimeastar Eorpach 2012, d'fhonn a tuairimí a chur ar fáil don chruinniú den Chomhairle Eorpach a bheidh ar siúl i mí an Mhárta 2013. Tiocfaidh an Chomhairle ar chomhaontú ansin maidir leis an treoir is gá do Chláir um Chobhsaíocht agus um Chóineasú na mBallstát agus do na Cláir Athchóirithe Náisiúnta agus do chur chun feidhme thionscnaimh shuaitheanta an AE chomh maith. Iarrtar ar an gCoimisiún measúnú ar fheidhmíocht mhargadh an tsaothair agus mhargadh na dtáirgí a chur isteach ina chéad Suirbhé Bliantúil Fáis eile d'fhonn an fás agus an fhostaíocht a chur chun cinn.

  1. Má thugtar an Margadh Aonair chun críche, cuirfidh sé go mór le fás agus le poist agus beidh sé mar phríomheilimint de fhreagairt an AE ar an ngéarchéim airgeadais, eacnamaíoch agus shóisialta. Bhreathnaigh an Chomhairle Eorpach ar an staid mar atá i ndáil le tograí tosaíochta an Ghnímh um an Margadh Aonair I agus ba dhíol sásaimh di an comhaontú ar thángthas air i measc na mBallstát atá rannpháirteach maidir le Paitinn Aonadach chomh maith leis an gcomhaontú ar thángthas air maidir le Réiteach Díospóide Malartach agus Réiteach Díospóide ar Líne do dhíospóidí tomhaltóra. Iarrann sí ar na comhreachtóirí na comhaid Ghnímh um an Margadh Aonair I atá fágtha a thabhairt chun críche mar ábhar práinne. Ba cheart, go háirithe, luas a chur leis an obair i ndáil le cáilíochtaí gairmiúla, le soláthar poiblí, le hoibrithe a chur i gceann poist agus le síniú leictreonach agus sainaithint leictreonach. Maidir leis an nGníomh um an Margadh Aonair II, iarrann an Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún na príomhthograí ar fad a thíolacadh faoi Earrach na bliana 2013. Iarrann sí ar an gComhairle agus ar Pharlaimint na hEorpa tús áite a thabhairt do na moltaí sin d'fhonn iad a ghlacadh faoi dheireadh an timthrialla pharlaimintigh seo ar a dhéanaí. Tá sé tábhachtach freisin gníomhú ar bhonn práinneach i gcomhréir leis na teachtaireachtaí ón gCoimisiún maidir leis an Treoir um Sheirbhísí a chur chun feidhme agus le rialachas an Mhargaidh Aonair. Déanfaidh an Chomhairle Eorpach athbhreithniú dlúth ar dhul chun cinn thograí uile an Ghnímh um an Margadh Aonair.

  1. Iarrann an Chomhairle Eorpach go ndéanfar scrúdú go mear ar theachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an "Rialáil Chliste" agus tá sí ag tnúth le foilsiú an chéad scórchlár FBM. Is díol sásaimh don Chomhairle Eorpach na tograí ón gCoimisiún maidir le hualaí rialála a laghdú agus maidir le rialacháin a chur ar neamhní nach bhfuil i gcónaí úsáideach mar chuid dá chur chuige iomlán maidir le "Rialáil Chliste". Tá sí ag tnúth le dul chun cinn nithiúil agus tuarascáil le linn a cruinnithe i mí an Mhárta 2013.

  1. Ag meabhrú di an Dearbhú ó na Ceannairí Stáit agus Rialtais i mí Eanáir 2012 agus na conclúidí ó chruinnithe na Comhairle i mí an Mhárta, i mí an Mheithimh agus i mí Dheireadh Fómhair, is díol sásaimh é don Chomhairle Eorpach an dul chun cinn a rinneadh i rith na bliana chun cur chuige cuimsitheach de chuid an AE i leith fostaíochta i measc na n-óg a bhaint amach. Iarrann sí ar an gComhairle a meas a dhéanamh ar thograí an Phacáiste maidir le Fostaíocht i measc na nÓg gan mhoill, go háirithe d'fhonn an moladh a ghlacadh maidir le Ráthaíocht na nÓg go luath in 2013 agus staideanna náisiúnta agus riachtanais náisiúnta á gcur san áireamh. Iarrann sí ar an gCoimisiún bailchríoch a chur láithreach ar an gcreat cáilíochta le haghaidh cúrsaí oiliúna, Comhaontas do Phrintíseachtaí a bhunú agus rialachán nua EURES a mholadh. Ba cheart go n-áiritheodh an Chomhairle, na Ballstáit agus an Coimisiún go ndéanfaí obair leantach láithreach ar an teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal "Athmhachnamh ar an Oideachas".

  II. CEISTEANNA EILE

  An Comhbheartas Slándála agus Cosanta

  1. Meabhraíonn an Chomhairle Eorpach a conclúidí ó mhí na Nollag 2008 agus tugann sí dá haire go n-iarrtar ar an Aontas Eorpach, sa lá atá inniu ann agus an saol ag síorathrú, tuilleadh freagrachtaí a ghlacadh ar láimh chun an tsíocháin agus an tslándáil idirnáisiúnta a chothabháil d'fhonn slándáil shaoránaigh an Aontais a áirithiú agus d'fhonn leas an Aontais a chur chun cinn.

  1. I ndáil leis seo, tá an Chomhairle Eorpach meáite i gcónaí ar éifeachtacht an Chomhbheartais Slándála agus Cosanta a fheabhsú ionas go gcuideodh an AE ar bhealach praiticiúil le bainistiú géarchéime idirnáisiúnta. Tá ról tábhachtach ag an AE ina chomharsanacht féin agus ar leibhéal domhanda. Meabhraíonn an Chomhairle Eorpach gur eilimintí ríthábhachtacha de chur chuige cuimsitheach an AE i réigiúin atá faoi léigear géarchéime iad misin agus oibríochtaí CBSC, réigiúin amhail na Balcáin Thiar, Corn na hAfraice, an Meánoirthear, Saiheil, an Afganastáin agus an Cugas Theas agus tá sí meáite i gcónaí ar a n-éifeachtacht oibríochtúil agus a n‑éifeachtúlacht oibríochtúil a fheabhsú. Meabhraíonn sí freisin gur cheart dul i mbun misean agus oibríochtaí CBSC i ndlúthchomhar le gníomhairí idirnáisiúnta ábhartha eile, amhail NA agus ECAT, ESCE agus an tAontas Afracach, chomh maith le tíortha comhpháirtíochta, de réir mar is gá. Tá sé fíorthábhachtach go bhfeabhsófaí an comhar le páirtithe leasmhara i gcomharsanacht na hEorpa i ndáil leis seo.

  1. Chun na freagrachtaí slándála a chomhlíonadh, cuireann an Chomhairle Eorpach in iúl nach mór do Bhallstáit an AE a bheith réidh chun cumais atá dírithe ar an todhchaí a chur ar fáil, sa réimse shibhialtach agus i réimse na cosanta araon. Cuireann an Chomhairle Eorpach in iúl go láidir go gcuirtear béim, leis na constaicí airgeadais atá ann faoi láthair, ar an ngéarghá atá le comhar na hEorpa a neartú chun cumais mhíleata a fhorbairt agus chun na bearnaí criticiúla a líonadh, lena n-áirítear iad sin a sainaithníodh sna hoibríochtaí deireanacha. Cuireann sí béim freisin ar a mhéid a d'fhéadfadh an comhar sin dul chun tairbhe don fhostaíocht, don fhás, don nuáil agus don iomaíochas tionsclaíoch laistigh den Aontas Eorpach.

  2. Iarrann an Chomhairle Eorpach ar an Ardionadaí, go háirithe tríd an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) agus tríd an nGníomhaireacht Eorpach um Chosaint, agus iarann sí ar an gCoimisiún chomh maith, ag gníomhú dóibh go léir i gcomhréir lena bhfreagracht faoi seach agus i ndlúthchomhar le chéile de réir mar a éilítear, tograí agus gníomhaíochtaí breise a fhorbairt chun an Comhbheartas Slándála agus Cosanta (CSDP) a neartú agus chun infhaighteacht na gcumas míleata agus na gcumas sibhialtach atá riachtanach a fheabhsú, agus tuairisciú a dhéanamh maidir leis na tionscnaimh sin, ar a dhéanaí faoi mhí Mheán Fómhair 2013 ag féachaint don Chomhairle Eorpach a bheidh ar siúl i mí na Nollag 2013. Beidh dlúthbhaint ag na Ballstáit leis an bpróiseas sin ó thús deireadh.

  1. Chun na críche sin, leagann an Chomhairle Eorpach béim i.a. ar na saincheisteanna seo a leanas:

  Éifeachtacht, infheictheacht agus tionchar CSDP a fheabhsú tríd an méid seo a leanas a dhéanamh

  1. an cur chuige cuimsitheach maidir le coinbhleachtaí a chosc, bainistiú géarchéime agus cobhsaíocht a fhorbairt tuilleadh, lena n-áirítear tríd an gcumas freagairt a thabhairt ar dhúshláin slándála atá ag teacht chun cinn a fhorbairt;

  2. acmhainn an AE a neartú leas a bhaint as na cumais chearta shibhialtacha agus mhíleata agus as an bpearsanra ceart sibhialtach agus míleata go mear agus go héifeachtach síos trí speictream uile na gníomhaíochta bainistithe géarchéime.

  An fhorbairt ar chumais chosanta a fheabhsú tríd an méid seo a leanas a dhéanamh

  1. iomarcaíochtaí reatha agus easnaimh chumas a aithint agus tús áite a thabhairt do riachtanais chumais shibhialtacha agus mhíleata na hEorpa a bheidh ann amach anseo;

  2. comhar in ábhair Eorpacha cosanta a bheadh níos córasaí agus níos fadtéarmaí a éascú, lena n‑áirítear trí chumais mhíleata a "chomhthiomsú agus a roinnt"; agus i ndáil leis sin, comhar a mheas go córasach ón tús i bpleanáil cosanta náisiúnta na mBallstát;

  3. sineirgí a éascú idir tionscnaimh dhéthaobhacha, foréigiúnacha, Eorpacha agus iltaobhacha, lena n-áirítear tionscnamh "comhthiomsú agus roinnt" de chuid an AE agus tionscnamh "cosaint chliste" de chuid ECAT.

  Tionscal cosanta na hEorpa a neartú tríd an méid seo a leanas a dhéanamh

  1. bonn teicneolaíoch agus tionsclaíoch cosanta na hEorpa a bheadh níos comhtháite, níos inbhuanaithe, níos nuálaí agus níos iomaíche a fhorbairt;

  2. sineirgí níos fearr a fhorbairt idir na gnéithe sibhialtacha agus na gnéithe míleata den taighde agus den fhorbairt; margadh cosanta a fheidhmíonn mar is ceart a chur chun cinn, go háirithe trí na treoracha maidir le soláthar poiblí agus maidir le haistrithe laistigh den AE a chur chun feidhme ar bhealach éifeachtach, ar margadh é atá oscailte do FBManna agus a bhaineann tairbhe as rannchuidiú na FBManna céanna.

  1. Déanfaidh an Chomhairle Eorpach athbhreithniú i mí na Nollag 2013 ar an dul chun cinn a baineadh amach agus na spriocanna sin á saothrú, déanfaidh sí measúnú ar an staid mar atá agus, ar bhonn na moltaí ó Uachtarán na Comhairle, tabharfaidh sí treoir, lena n-áirítear trí thosaíochtaí agus amlínte a leagan síos, chun éifeachtúlacht iarrachtaí an AE a áirithiú lena ndírítear ar fhreagrachtaí slándála na hEorpa a chomhlíonadh.

  Straitéisí Réigiúnacha

  1. Ag meabhrú di a conclúidí a glacadh i mí an Mheithimh 2011, agus faoi réir an mheasúnaithe a rinneadh ar choincheap na straitéisí macrairéigiúnacha dá bhforáiltear sna Conclúidí ón gComhairle an 13 Aibreán 2011, tá an Chomhairle Eorpach ag tnúth le Straitéis AE nua don réigiún Aidriadach agus don réigiún Iónach a bheidh á tíolacadh ag an gCoimisiún roimh dheireadh na bliana 2014. Iarrann sí freisin ar straitéis athbhreithnithe an AE do Mhuir Bhailt a chur chun feidhme go pras. D'fhonn comhar le tíortha comharsanachta a fheabhsú, spreagann an Chomhairle Eorpach don Chomhairle tuilleadh gníomhaíochta a dhéanamh chun leas a bhaint as Diminsean an Tuaiscirt agus as na comhpháirtíochtaí atá aici.

  Méadú agus an Próiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais

  1. Is díol sásaimh don Chomhairle Eorpach na conclúidí a ghlac an Chomhairle an 11 Nollaig maidir le Méadú agus an Próiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais agus tacaíonn sí leo.

  An tSiria

  1. Cuireann sé uafás ar an gComhairle Eorpach go bhfuil an staid sa tSiria ag dul in olcas i gcónaí. Tacaíonn sí leis na conclúidí a ghlac an Chomhairle an 10 Nollaig. Is díol sásaimh di freisin torthaí an 4ú chruinnithe Aireachta a bhí ag Grúpa Cairdiúil Mhuintir na Siria, a bhí ar siúl in Marrakech an 12 Nollaig 2012. Cuireann an Chomhairle Eorpach mar chúram ag an gComhairle Gnóthaí Eachtracha obair a dhéanamh ar na roghanna uile chun tacú le lucht an fhreasúra agus chun cuidiú leo agus chun tacaíocht níos fearr do chosaint na saoránach a éascú. Cuireann an Chomhairle Eorpach in iúl an athuair an tuairim atá aici gur gá le haistriú polaitíochta sa tSiria chun todhchaí a bhaint amach gan Uachtarán Assad agus an réimeas mídhleathach atá aige. Tugaimid tacaíocht do thodhchaí a bheidh daonlathach agus uilechuimsitheach agus a tabharfaidh tacaíocht iomlán do Chearta an Duine agus do chearta grúpaí mionlaigh. Leanfaidh an Chomhairle Eorpach uirthi de thús áite a thabhairt don staid sa tSiria.


Side Bar