Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/11

Bryssel, 14/12/2012

EUROOPPA-NEUVOSTO- PÄÄTELMÄT
Bryssel, 13-14/12/2012

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena 13. ja 14. joulukuuta 2012 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

  Eurooppa-neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen etenemissuunnitelmasta talous- ja rahaliiton toteuttamiseksi syvemmän yhdentymisen ja vahvemman solidaarisuuden pohjalta. Prosessi aloitetaan toteuttamalla uusi, tehostettu talouden ohjausjärjestelmä, vahvistamalla sitä ja panemalla se täytäntöön sekä hyväksymällä yhteinen valvontamekanismi ja uudet säännöt elvytyksestä ja kriisinratkaisusta sekä talletussuojasta. Tämä toteutetaan perustamalla yhteinen kriisinratkaisumekanismi. Kesäkuun 2013 Eurooppa-neuvosto käsittelee tarkemmin useita muita tärkeitä kysymyksiä, jotka koskevat kansallisten uudistusten koordinointia, EMUn sosiaalista ulottuvuutta, keskinäisesti hyväksyttyjen kilpailukyky- ja kasvusopimusten toteutettavuutta ja toteutustapoja sekä solidaarisuusmekanismeja ja toimenpiteitä, joilla edistetään sisämarkkinoiden syventämistä ja suojataan niiden eheys. Koko tässä prosessissa varmistetaan demokraattinen oikeutus ja tilivelvollisuus.

  Eurooppa-neuvosto aloitti vuoden 2013 EU-ohjausjakson käsittelyn komission vuotuisen kasvuselvityksen pohjalta. Se päätti aloittaa EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan jatkokehittämisen ja palaa asiaan joulukuussa 2013.

I TALOUSPOLITIIKKA

Etenemissuunnitelma EMUn toteuttamiseksi

 1. Talous- ja rahaliittoa on siihen liittyvät perustavanlaatuiset haasteet huomioon ottaen lujitettava, jotta varmistetaan taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä vakaus ja kestävä vauraus. Jäsenvaltioiden talouspolitiikka on kaikilta osin ohjattava edistämään vahvaa, kestävää ja osallistavaa talouskasvua, varmistamaan julkisen talouden kurinalaisuus sekä lisäämään kilpailukykyä ja työllisyyttä ja etenkin nuorten työllisyyttä, jotta Eurooppa pysyisi erittäin kilpailukykyisenä sosiaalisena markkinataloutena ja jotta Euroopan sosiaalinen malli säilyisi.

 1. EMUn lujittaminen perustuu paitsi sen rakenteen täydentämiseen myös eriytetyn, kasvua edistävän ja terveen finanssipolitiikan harjoittamiseen. Samalla kun noudatetaan vakaus- ja kasvusopimusta täysimääräisesti, vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevässä osiossa voidaan hyödyntää EU:n olemassa olevan finanssipoliittisen kehyksen tarjoamia mahdollisuuksia tasapainottaa tarve tehdä tuottavia julkisia investointeja julkisen talouden kurinalaisuustavoitteiden kanssa.

 2. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on laatinut lokakuussa 2012 toimitetun väliraportin pohjalta ja tiiviissä yhteistyössä komission puheenjohtajan, Euroopan keskuspankin pääjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa täsmällisen ja aikataulutetun etenemissuunnitelman todellisen talous- ja rahaliiton aikaansaamiseksi. Eurooppa-neuvosto panee merkille komission toimittaman hahmotelman, jossa esitetään kattava analyysi merkityksellisistä kysymyksistä ja arvioidaan niiden oikeudellisia näkökohtia. Se panee merkille myös Euroopan parlamentin panoksen. Eurooppa-neuvosto vahvistaa seuraavat vaiheet prosessissa, jolla EMU toteutetaan syvemmän yhdentymisen ja euroalueen jäsenvaltioiden vahvemman solidaarisuuden pohjalta.

 1. EMUn toteuttamisprosessin olisi perustuttava EU:n institutionaalisiin ja oikeudellisiin puitteisiin. Sen olisi oltava perusluonteeltaan avoin ja läpinäkyvä suhteessa jäsenvaltioihin, joiden rahayksikkö ei ole euro. Prosessin kaikissa vaiheissa olisi kaikilta osin huolehdittava sisämarkkinoiden eheydestä, myös tehtävissä lainsäädäntöehdotuksissa. On myös tärkeää varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien ja siihen osallistumattomien jäsenvaltioiden välillä.

 1. Välittömästi toteutettavana prioriteettina on saada valmiiksi ja panna täytäntöön talouden ohjauksen ja hallinnan tehostamista koskeva lainsäädäntökehys, johon kuuluvat talouspolitiikan ohjauspaketti ("six-pack"), sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta (vakaussopimus) ja budjettikurin tiukentamista koskeva lainsäädäntöpaketti ("two-pack"). Sen jälkeen kun budjettikuripaketin keskeisissä osissa on edistytty ratkaisevasti, Eurooppa-neuvosto kehottaa lainsäätäjiä hyväksymään sen pikaisesti.

  1. Yhtä kiireellistä on pyrkiä saamaan aikaan yhdennetympi rahoituskehys, joka auttaa palauttamaan talouden normaalin luotottamisen, parantaa kilpailukykyä ja auttaa tekemään tarvittavat sopeutukset talouksiimme.

  1. Yhteinen valvontamekanismi on merkittävä laadullinen askel kohti yhdennetympää rahoituskehystä. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille neuvostossa 13. joulukuuta 2012 saavutetun yhteisymmärryksen ja kehottaa lainsäätäjiä sopimaan asiasta nopeasti, jotta mekanismi voidaan panna täytäntöön mahdollisimman pian. Se painottaa myös jälleen pankkien vakavaraisuusvaatimuksia koskevien uusien sääntöjen (CRR/CRD) merkitystä, koska ne ovat äärimmäisen tärkeitä yhteisen säännöstön laatimisen kannalta, ja kehottaa kaikkia osapuolia edistämään niistä sopimista ja niiden pikaista hyväksymistä.

  1. Eurooppa-neuvosto kehottaa lainsäätäjiä sopimaan ehdotuksista elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviksi ja talletussuojajärjestelmädirektiiviksi kesäkuuhun 2013 mennessä. Neuvoston olisi omalta osaltaan päästävä yhteisymmärrykseen maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Kun direktiivit on hyväksytty, jäsenvaltioiden olisi pantava ne täytäntöön ensisijaisena asiana.

  1. Eurooppa-neuvosto odottaa komissiolta pikaisia jatkotoimia ehdotuksille, jotka EU:n pankkialan rakennetta käsitellyt korkean tason asiantuntijaryhmä on tehnyt.

  1. Pankkien ja valtioiden välinen noidankehä on saatava murrettua. Kesäkuussa 2012 annetun euroalueen huippukokouksen julkilausuman ja lokakuun 2012 Eurooppa-neuvoston päätelmien johdosta olisi mahdollisimman pian vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla sovittava toimintakehyksestä, johon sisältyy muun muassa heikkolaatuisten omaisuuserien määrittely, jotta Euroopan vakausmekanismista voidaan säännönmukaisen päätöksen jälkeen pääomittaa pankkeja suoraan sitten, kun toimiva yhteinen valvontamekanismi on perustettu. Tässä noudatetaan täysin sisämarkkinoiden periaatteita.

  1. Pankkien valvonnan siirtyessä tosiasiallisesti yhteiselle valvontamekanismille tarvitaan yhteinen kriisinratkaisumekanismi, jolla on tarvittavat valtuudet varmistaa, että osallistuvissa jäsenvaltioissa minkä tahansa pankin kriisitilanne voidaan ratkaista asianmukaisin välinein. Näin ollen elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviä ja talletussuojajärjestelmädirektiiviä koskevien ehdotusten käsittelyä on nopeutettava, jotta ne voidaan hyväksyä kohdan 8 mukaisesti. Näissä kysymyksissä on tärkeää huolehtia oikeudenmukaisesta tasapainosta kulloisenkin kotimaan ja vastaanottavan maan välillä. Komissio toimittaa vuoden 2013 aikana lainsäätäjien ensisijaisesti tarkasteltavaksi ehdotuksen yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioiden yhteiseksi kriisinratkaisumekanismiksi , jotta se voitaisiin hyväksyä Euroopan parlamentin kuluvan vaalikauden aikana. Mekanismilla olisi turvattava rahoitusvakaus ja varmistettava rahoituslaitosten kriisinratkaisukehyksen toimivuus ja suojattava näin veronmaksajat pankkikriisitilanteissa. Yhteisen kriisinratkaisumekanismin olisi perustuttava rahoitusalalta itseltään saataviin osuuksiin, ja siihen olisi sisällyttävä asianmukaiset ja toimivat varautumisjärjestelyt. Varautumisjärjestelyn olisi oltava keskipitkällä aikavälillä budjettineutraali niin, että varmistetaan julkisen avun korvaaminen finanssialalta jälkikäteen perittävillä maksuilla.

  1. Jotta EMU voisi turvata talouskasvun, kilpailukyvyn globaalisti sekä työllisyyden EU:ssa ja erityisesti euroalueella, on vielä tutkittava joitakin muita tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät talouspolitiikkojen koordinointiin ja euroalueen talouspolitiikan suuntaviivoihin, mukaan lukien toimenpiteet, joilla edistetään sisämarkkinoiden syventämistä ja suojataan niiden eheys. Tätä varten Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja esittää läheisessä yhteistyössä komission puheenjohtajan kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa järjestetyn kuulemisprosessin jälkeen kesäkuun 2013 Eurooppa-neuvostolle mahdollisia toimenpiteitä ja aikataulutetun etenemissuunnitelman, jotka koskevat seuraavia kysymyksiä:

  1. kansallisten uudistusten koordinointi: osallistuvia jäsenvaltioita pyydetään huolehtimaan siitä, että vakaussopimuksen 11 artiklan mukaisesti kaikista niiden suunnittelemista merkittävistä talouspoliittisista uudistuksista keskustellaan ennalta ja ne koordinoidaan tarvittaessa keskenään. EU:n toimielimet osallistuvat koordinointiin EU:n oikeuden tältä osin edellyttämällä tavalla. Komissio on ilmoittanut aikomuksestaan ehdottaa kehystä merkittävien talouspoliittisten uudistusten etukäteiskoordinointia varten EU-ohjausjakson yhteydessä.

  1. EMUn sosiaalinen ulottuvuus, sosiaalinen vuoropuhelu mukaan luettuna;

  1. keskinäisesti hyväksyttyjen kilpailukyky- ja kasvusopimusten toteutettavuus ja toteutustavat: EU:n toimielinten kanssa tehtävät jäsenvaltioiden omat sopimusluonteiset järjestelyt voivat vahvistaa vastuunottoa ja lisätä vaikuttavuutta. Tällaiset järjestelyt olisi eriytettävä kunkin jäsenvaltion oman tilanteen vaatimalla tavalla. Tämä koskisi kaikkia euroalueen jäsenvaltioita, mutta myös euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot voivat halutessaan tehdä vastaavia sopimuksia;

  1. solidaarisuusmekanismit, joilla voidaan tehostaa tällaisiin kilpailukykyä ja kasvua edistäviin sopimusluonteisiin järjestelyihin osallistuvien jäsenvaltioiden ponnisteluja.

  1. Euroalueen talouden ohjausta ja hallintaa olisi parannettava vakaussopimuksen pohjalta ja ottaen huomioon 26. lokakuuta 2011 annettu euroalueen huippukokouksen julkilausuma. Euroalueen valtion- ja hallitusten päämiehiä pyydetään hyväksymään kokouksiaan varten työjärjestys maaliskuussa 2013 pidettävässä kokouksessaan noudattaen kaikilta osin vakaussopimuksen 12 artiklan 3 kohtaa.

  1. Yleisenä tavoitteena on koko prosessin ajan varmistaa, että demokraattinen oikeutus ja tilivelvollisuus koskevat samaa tasoa, jolla päätökset tehdään ja pannaan täytäntöön. Kaikkiin uusiin toimiin, joilla vahvistetaan talouden ohjausta ja hallintaa, on liitettävä lisätoimia, joilla vahvistetaan oikeutusta ja tilivelvollisuutta. Kansallisesti finanssi- ja talouspoliittisten kehysten tiiviimpi yhdentäminen edellyttää, että jäsenvaltiot varmistavat parlamenttiensa asianmukaisen osallistumisen. Samalla, kun talouspoliittista päätöksentekoa yhdennetään entisestään ja toimivaltaa keskitetään entistä suuremmassa määrin, Euroopan parlamentin osallistumista on lisättävä vastaavasti. Vakaussopimuksen 13 artiklan ja perussopimuksiin liitetyn pöytäkirjan N:o 1 mukaiset uudet mekanismit, joilla tiivistetään kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin yhteistyötä, voivat edesauttaa tätä prosessia. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit järjestävät edustajiensa kokouksen, jossa keskustellaan EMUun liittyvistä asioista, ja määrittelevät yhdessä, miten kokous järjestetään ja sitä edistetään.

  Vuotuinen kasvuselvitys

  1. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että komissio on toimittanut hyvissä ajoin vuotuisen kasvuselvityksen, joka käynnistää vuoden 2013 EU-ohjausjakson. Se on samaa mieltä siitä, että kansallisissa ja EU:n tason toimissa olisi vuonna 2013 edelleen keskityttävä viime maaliskuussa sovittuihin seuraaviin viiteen ensisijaiseen osa-alueeseen:

  • eriytetyn, kasvua edistävän julkisen talouden vakauttamisen jatkaminen

  • talouden normaalin luotottamisen palauttaminen

  • kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen

  • työttömyyteen ja kriisin sosiaalisiin seurauksiin puuttuminen sekä

  • julkishallinnon nykyaikaistaminen.

  1. Neuvosto tarkastelee kasvuselvityspakettia yksityiskohtaisemmin tulevan puheenjohtajavaltion esittämän etenemissuunnitelman mukaisesti ja vuoden 2012 EU-ohjausjakson kokemuksista laaditussa puheenjohtajavaltion selvityksessä esitettyjen suositusten pohjalta ja toimittaa näkemyksensä maaliskuun 2013 Eurooppa-neuvostolle. Eurooppa-neuvosto päättää sen jälkeen jäsenvaltioiden vakaus- ja lähentymisohjelmia ja kansallisia uudistusohjelmia sekä EU:n lippulaivahankkeiden toteuttamista varten tarvittavista ohjeista. Komissiota pyydetään sisällyttämään seuraavaan vuotuiseen kasvuselvitykseensä arvio työ- ja hyödykemarkkinoiden toimivuudesta työllisyyden ja kasvun edistämiseksi.

  1. Sisämarkkinoiden toteuttaminen voi myötävaikuttaa suuresti kasvuun ja työllisyyteen, ja se on keskeinen osa EU:n toimintaa finanssi-, talous- ja sosiaalikriisissä. Eurooppa-neuvosto arvioi ensimmäisen sisämarkkinapaketin ensisijaisten ehdotusten käsittelytilannetta ja pani tyytyväisenä merkille siihen osallistuvien jäsenvaltioiden yhtenäisestä patentista saavuttaman yhteisymmärryksen sekä yhteisymmärryksen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta. Eurooppa-neuvosto kehottaa lainsäätäjiä saattamaan ensimmäisen sisämarkkinapaketin vielä kesken olevien säädösten käsittelyn pikaisesti päätökseen. Erityisesti olisi nopeutettava ammattipätevyyden, julkisten hankintojen, työntekijöiden lähettämisen sekä sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen tunnistamisen käsittelyä. Toisen sisämarkkinapaketin osalta Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota esittämään kaikki keskeiset ehdotukset kevääseen 2013 mennessä. Se kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia pitämään kyseisten ehdotusten käsittelyä ehdottomana prioriteettina, jotta ne saataisiin hyväksyttyä ennen Euroopan parlamentin kuluvan vaalikauden loppua. On myös tärkeää toteuttaa kiireellisiä toimia palveludirektiivin täytäntöönpanoa ja sisämarkkinoiden hallinnointia koskevien komission tiedonantojen mukaisesti. Eurooppa-neuvosto aikoo seurata tiiviisti edistymistä kaikkien sisämarkkinoita koskevien ehdotusten käsittelyssä.

  1. Eurooppa-neuvosto kehottaa tarkastelemaan nopeasti komission tiedonantoa järkevästä sääntelystä ja odottaa mielenkiinnolla ensimmäisen pk-yritysten tulostaulun julkaisemista. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille komission ehdotukset, joilla vähennetään sääntelytaakkaa ja luovutaan säännöistä, jotka eivät enää ole tarpeen osana sen yleistä "järkevän sääntelyn" lähestymistapaa. Eurooppa-neuvosto odottaa mielenkiinnolla konkreettista edistymistä ja pyytää asiasta raporttia maaliskuun 2013 kokoukseensa.

  1. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieliin valtion- tai hallitusten päämiesten tammikuussa 2012 antaman julkilausuman sekä maalis-, kesä- ja lokakuun kokoustensa päätelmät ja panee tyytyväisenä merkille vuoden aikana tapahtuneen edistymisen kohti kokonaisvaltaista EU:n lähestymistapaa nuorten työllisyyteen. Se kehottaa neuvostoa tarkastelemaan viipymättä nuorten työllisyyspakettiin kuuluvia ehdotuksia, erityisesti nuorisotakuuta koskevan suosituksen antamiseksi hyvissä ajoin vuonna 2013 jäsenvaltioiden tilanteiden ja tarpeiden perusteella. Eurooppa-neuvosto kehottaa komissiota nopeasti viimeistelemään harjoittelun laatupuitteet, perustamaan oppisopimusyhteenliittymän sekä ehdottamaan uutta EURES-asetusta. Neuvoston, jäsenvaltioiden ja komission olisi huolehdittava ripeistä jatkotoimista komission tiedonannolle "Koulutuksen uudelleenajattelu".

  II MUUT ASIAT

  Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

  1. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieliin joulukuussa 2008 antamansa päätelmät ja toteaa, että nykypäivän muuttuvassa maailmassa Euroopan unionin on kannettava yhä enemmän vastuuta kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä voidakseen taata kansalaistensa turvallisuuden ja edistää unionin etuja.

  1. Tältä osin Eurooppa-neuvosto aikoo edelleen päättäväisesti lisätä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) vaikuttavuutta, koska se on EU:n konkreettinen panos kansainväliseen kriisinhallintaan. EU:lla on merkittävä rooli lähialueellaan ja koko maailmassa. Eurooppa-neuvosto muistuttaa, että YTPP-operaatiot ovat olennainen osa EU:n kokonaisvaltaista toimintaa kriisialueilla, kuten Länsi-Balkanilla, Afrikan sarvessa, Lähi-idässä, Sahelissa, Afganistanissa ja Etelä-Kaukasiassa, ja aikoo jatkossakin lisätä operaatioiden toiminnallista vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Eurooppa-neuvosto muistuttaa myös, että YTPP-operaatiot olisi toteutettava tiiviissä yhteistyössä alan muiden kansainvälisten toimijoiden, kuten YK:n, Naton, Etyjin ja Afrikan unionin, kanssa sekä kumppanimaiden kanssa kunkin yksittäisen tilanteen vaatimalla tavalla. Yhteistyön lisääminen Euroopan naapurialueiden yhteistyöhalukkaiden kumppanien kanssa on tässä erityisen tärkeää.

  1. Eurooppa-neuvosto korostaa, että turvallisuutta koskevan vastuun kantamiseksi EU:n jäsenvaltioiden on oltava valmiita antamaan käyttöön tulevaisuuteen suuntautuvia voimavaroja, sekä siviilipuolella että puolustusalalla. Eurooppa-neuvosto korostaa, että tämänhetkiset rahoitusvaikeudet tuovat selkeästi esiin kiireellisen tarpeen tehostaa eurooppalaista yhteistyötä sotilasvoimavarojen kehittämiseksi ja kriittisten puutteiden korjaamiseksi, mukaan lukien äskettäisissä operaatioissa todetut puutteet. Se korostaa niin ikään hyötyjä, joita tällaisesta yhteistyöstä voi koitua työllisyydelle, kasvulle, innovoinnille ja teollisuuden kilpailukyvylle Euroopan unionissa.

  1. Eurooppa-neuvosto pyytää unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, erityisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon ja Euroopan puolustusviraston kautta, sekä komissiota suunnittelemaan, kukin toimivaltansa puitteissa ja tarpeen mukaan tiiviissä yhteistyössä toimien, uusia ehdotuksia ja toimia, joilla tehostetaan YTPP:tä ja lisätään tarvittavien siviili- ja sotilasvoimavarojen saatavuutta, ja raportoimaan kyseisistä aloitteista syyskuuhun 2013 mennessä joulukuussa 2013 kokoontuvan Eurooppa-neuvoston valmistelemiseksi. Jäsenvaltiot osallistuvat tähän prosessiin tiiviisti koko sen keston ajan.

  1. Eurooppa-neuvosto korostaa tämän vuoksi muun muassa seuraavia asioita:

  Lisätään YTPP:n toimivuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta

  1. kehittämällä edelleen kokonaisvaltaista lähestymistapaa konfliktinestoon, kriisinhallintaan ja vakauttamiseen muun muassa kehittämällä valmiuksia vastata uusiin turvallisuushaasteisiin;

  2. vahvistamalla EU:n kykyä saada kaikessa kriisinhallintatoiminnassa nopeasti ja tehokkaasti käyttöön oikeat siviili- ja sotilasvoimavarat ja henkilöstö.

  Tehostetaan puolustusvoimavarojen kehittämistä

  1. tunnistamalla voimavarojen tämänhetkiset päällekkäisyydet ja puutteet ja priorisoimalla eurooppalaisten siviili- ja sotilasvoimavarojen tulevia tarpeita;

  2. edistämällä entistä järjestelmällisempää ja pidemmän aikavälin eurooppalaista puolustusyhteistyötä muun muassa sotilasvoimavarojen yhdistämisen ja yhteiskäytön avulla, ja tältä osin harkitsemalla jäsenvaltioiden puolustussuunnittelussa yhteistyötä järjestelmällisesti jo heti alusta lähtien;

  3. edistämällä synergiaa kahdenvälisten, osa-alueellisten, eurooppalaisten ja monenvälisten aloitteiden välillä, mukaan lukien EU:n voimavarojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö sekä Naton "älykäs puolustus".

  Vahvistetaan Euroopan puolustusteollisuutta

  1. kehittämällä entistä yhdennetympi, kestävämpi, innovatiivisempi ja kilpailukykyisempi Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta;

  2. lisäämällä siviili- ja sotilasalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan synergiaa; edistämällä toimivia, pk-yrityksille avoimia ja niiden osallistumisesta hyötyviä puolustusalan markkinoita, erityisesti panemalla tosiasiallisesti täytäntöön julkisia hankintoja ja EU:n sisäisiä siirtoja koskevat direktiivit.

  1. Eurooppa-neuvosto tarkastelee joulukuussa 2013 edistymistä näiden tavoitteiden saavuttamisessa, arvioi tilannetta ja antaa puheenjohtajansa suositusten perusteella toimintaohjeita sekä asettaa painopisteitä ja määräaikoja, jotta varmistettaisiin EU:n toimien tehokkuus pyrittäessä täyttämään Euroopan turvallisuutta koskevat velvoitteet.

  Aluestrategiat

  1. Eurooppa-neuvosto palauttaa mieliin kesäkuussa 2011 antamansa päätelmät ja, jollei neuvoston 13. huhtikuuta 2011 antamien päätelmien mukaisten makroaluestrategioiden toiminta-ajatuksen arvioinnista muuta johdu, odottaa mielenkiinnolla Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskevaa EU:n strategiaa, joka komission on tarkoitus esittää ennen vuoden 2014 loppua. Se kehottaa myös panemaan pikaisesti täytäntöön EU:n tarkistetun Itämeri-strategian. Yhteistyön tehostamiseksi naapurimaiden kanssa Eurooppa-neuvosto kannustaa neuvostoa jatkamaan toimia, jotta pohjoista ulottuvuutta ja sen kumppanuuksia voitaisiin täysin hyödyntää.

  Laajentuminen ja vakautus- ja assosiaatioprosessi

  1. Eurooppa-neuvosto panee merkille ja vahvistaa neuvoston 11. joulukuuta 2012 laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista antamat päätelmät.

  Syyria

  1. Eurooppa-neuvosto on syvästi järkyttynyt Syyrian yhä pahenevasta tilanteesta. Se vahvistaa neuvoston 10. joulukuuta 2012 antamat päätelmät. Eurooppa-neuvosto panee myös merkille Marrakeshissa 12. joulukuuta 2012 pidetyn Syyrian kansan tukiryhmän neljännen ministerikokouksen tulokset. Eurooppa-neuvosto antaa ulkoasiainneuvostolle tehtäväksi selvittää kaikkia vaihtoehtoja opposition tukemiseen ja auttamiseen sekä entistä voimakkaampaan tukeen siviilien suojelulle. Eurooppa-neuvosto toistaa näkemyksensä, että Syyrian on aloitettava poliittinen siirtymä kohti tulevaisuutta ilman presidentti Assadia ja hänen laitonta hallintoaan. Kannatamme demokraattista ja osallistavaa tulevaisuutta, jossa ihmisoikeudet ja vähemmistöjen oikeudet saavat täyden tuen. Eurooppa-neuvosto aikoo jatkaa Syyrian tilanteen käsittelyä ensisijaisena asiana.


Side Bar