Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/11

Βρυξέλλες, 14/12/2012

ΕΥΡ_ΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βρυξέλλες,13-14/12/2012

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (13/14 Δεκεμβρίου 2012).

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε επί ενός χάρτη πορείας για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, που θα βασίζεται σε βαθύτερη ενοποίηση και ενισχυμένη αλληλεγγύη. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση, την ενίσχυση και την υλοποίηση της νέας, ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης, καθώς και με τη σύσταση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και τη θέσπιση των νέων κανόνων για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και για τις εγγυήσεις των καταθέσεων. Αυτό θα ολοκληρωθεί, με τη θέσπιση ενός ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης. Ορισμένα άλλα σημαντικά ζητήματα θα εξεταστούν περαιτέρω κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2013, όσον αφορά τον συντονισμό των εθνικών μεταρρυθμίσεων, την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, τη δυνατότητα και τις διαδικασίες εφαρμογής αμοιβαίως συμφωνηθεισών συμβάσεων για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, και τους μηχανισμούς και τα μέτρα αλληλεγγύης για την προώθηση της εμβάθυνσης της Ενιαίας Αγοράς και την προστασία της ακεραιότητάς της. Καθ' όλη αυτή τη διαδικασία θα διασφαλίζεται η δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ξεκίνησε τις εργασίες για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013 με βάση την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης που υπέβαλε η Επιτροπή. Αποφάσισε να ξεκινήσουν οι εργασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ και θα επανέλθει στο ζήτημα τον Δεκέμβριο του 2013.

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρτης πορείας για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ

1. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, υπό το πρίσμα των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, χρειάζεται ενίσχυση προκειμένου να εξασφαλίσει καλές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης, καθώς και σταθερότητα και διαρκή ευημερία. Οι οικονομικές πολιτικές πρέπει να είναι πλήρως προσανατολισμένες στην προώθηση ισχυρής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και τονώνοντας την απασχόληση και ειδικότερα την απασχόληση των νέων, προκειμένου να παραμείνει η Ευρώπη μια πολύ ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς και να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.

2. Η εδραίωση της ΟΝΕ δεν εξαρτάται μόνο από την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της αλλά και από την επιδίωξη διαφοροποιημένων, φιλικών προς την ανάπτυξη και υγιών δημοσιονομικών πολιτικών. Οι δυνατότητες που προσφέρει το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ μπορούν να αξιοποιηθούν στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να εξισορροπηθούν οι ανάγκες παραγωγικών δημόσιων επενδύσεων με τους στόχους δημοσιονομικής πειθαρχίας, τηρουμένου πλήρως του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

3. Μετά την ενδιάμεση έκθεση που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2012, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή συνεργασία με τους Προέδρους της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας, εκπόνησε συγκεκριμένο και χρονικά δεσμευτικό χάρτη πορείας για την επίτευξη μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει το «Σχέδιο στρατηγικής» που δημοσίευσε η Επιτροπή, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση των σχετικών θεμάτων σε συνδυασμό με εκτίμηση των νομικών πτυχών τους. Σημειώνει επίσης τις συμβολές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσδιορίζει τα επόμενα βήματα προς την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, που θα βασίζεται σε βαθύτερη ενοποίηση και ενισχυμένη αλληλεγγύη για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

4. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ΟΝΕ θα στηριχτεί στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Θα είναι ανοικτή και διαφανής απέναντι στα κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν το ενιαίο νόμισμα. Η ακεραιότητα της Ενιαίας Αγοράς θα γίνει απόλυτα σεβαστή σε όλη τη διαδικασία και στις διάφορες νομοθετικές προτάσεις που θα υποβληθούν. Είναι σημαντικό επίσης να διασφαλισθούν ισότιμοι όροι για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) και για εκείνα που δεν συμμετέχουν σε αυτόν.

5. Άμεση προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί και να εφαρμοστεί το πλαίσιο ισχυρότερης οικονομικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του «εξαπτύχου», της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ) και του «διπτύχου». Μετά από την αποφασιστική πρόοδο που σημειώθηκε στα βασικά στοιχεία του «διπτύχου», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τους συννομοθέτες να το εγκρίνουν ταχέως.

  6. Εξίσου επείγουσα είναι η ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος για ένα περισσότερο ενοποιημένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο, το οποίο θα συντελέσει στην αποκατάσταση της κανονικής δανειακής ροής, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στη δημιουργία της απαραίτητης προσαρμογής των οικονομιών μας.

  7. Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός αποτελεί μείζον ποιοτικό βήμα προς ένα πιο ενοποιημένο χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου στις 13 Δεκεμβρίου και καλεί τους συννομοθέτες να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του το ταχύτερο δυνατό. Επαναλαμβάνει επίσης τη σημασία των νέων κανόνων για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες (CRR/CRD), ύψιστης προτεραιότητας για την εκπόνηση ενός εγχειριδίου ενιαίων κανόνων και ζητά από όλα τα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας και την ταχεία έγκρισή τους.

  8. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παροτρύνει τους συννομοθέτες να συμφωνήσουν με την πρόταση οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και την πρόταση οδηγίας για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων πριν από τον Ιούνιο 2013· το Συμβούλιο, από την πλευρά του, αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία έως το τέλος Μαρτίου 2013. Μόλις εκδοθούν, οι εν λόγω οδηγίες θα πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη κατά προτεραιότητα.

  9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην ταχεία συνέχεια που θα δώσει η Επιτροπή στις προτάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη διάρθρωση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ.

  10. Είναι επιτακτική ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ τραπεζών και κρατών. Σε συνέχεια της δήλωσης της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης του Ιουνίου του 2012 και των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2012, το συντομότερο δυνατό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 πρέπει να έχει συμφωνηθεί επιχειρησιακό πλαίσιο, περιλαμβανομένου του ορισμού των κληροδοτημένων στοιχείων ενεργητικού, έτσι ώστε, όταν θεσπιστεί ουσιαστικός ενιαίος εποπτικός μηχανισμός, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να έχει τη δυνατότητα, μετά τη λήψη κανονικής απόφασης, να ανακεφαλαιοποιεί άμεσα τις τράπεζες. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με πλήρη συμμόρφωση προς την Ενιαία Αγορά.

  11. Σε ένα πλαίσιο στο οποίο η εποπτεία των τραπεζών μεταφέρεται ουσιαστικά σε έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, θα απαιτηθεί ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης που θα διαθέτει τις εξουσίες που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οιαδήποτε τράπεζα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη μπορεί να εξυγιανθεί με τα κατάλληλα μέσα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επισπευσθούν οι εργασίες σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και την πρόταση οδηγίας για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, προκειμένου να εγκριθούν σύμφωνα με την παράγραφο 8. Εν προκειμένω, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η σωστή ισορροπία μεταξύ χωρών καταγωγής και υποδοχής. Η Επιτροπή θα υποβάλει εντός του 2013 πρόταση για ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης για τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ, την οποία θα εξετάσουν οι συννομοθέτες κατά προτεραιότητα, προκειμένου να εγκριθεί εντός της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Ο μηχανισμός θα πρέπει να διαφυλάσσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να εξασφαλίζει αποτελεσματικό πλαίσιο για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων, προστατεύοντας παράλληλα τους φορολογουμένους σε περιπτώσεις τραπεζικών κρίσεων. Ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης θα πρέπει να βασίζεται σε συμβολές του ίδιου του χρηματοπιστωτικού τομέα και να περιλαμβάνει κατάλληλο και αποτελεσματικό σύστημα προστασίας. Αυτό το σύστημα προστασίας θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο μεσοπρόθεσμα, με ανάκτηση της δημόσιας βοήθειας μέσω της εκ των υστέρων καταβολής εισφορών από το χρηματοπιστωτικό κλάδο.

  12. Προκειμένου η ΟΝΕ να εξασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και απασχόληση στην ΕΕ, και ιδίως στην ευρωζώνη, θα πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω ορισμένα άλλα σημαντικά θέματα που άπτονται του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προώθηση της εμβάθυνσης της Ενιαίας Αγοράς και την προστασία της ακεραιότητας της. Προς τούτο, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κατόπιν διαδικασίας διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, θα υποβάλει, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2013, πιθανά μέτρα και χρονικά περιορισμένο χάρτη πορείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

  α) ο συντονισμός των εθνικών μεταρρυθμίσεων: τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα κληθούν να εξασφαλίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΣΣΣΔ, ότι θα συζητούν εκ των προτέρων και, κατά περίπτωση, θα συντονίζουν μεταξύ τους, όλες τις μείζονες μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής τις οποίες προτίθενται να αναλάβουν. Στο συντονισμό αυτό θα συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως απαιτεί το δίκαιο της ΕΕ προς το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση πλαισίου για τον εκ των προτέρων συντονισμό των μειζόνων μεταρρυθμίσεων οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,

  β) η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού διαλόγου,

  γ) η δυνατότητα και οι διαδικασίες εφαρμογής των αμοιβαίως συμφωνηθεισών συμβάσεων για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη: οι μεμονωμένες ρυθμίσεις συμβατικού χαρακτήρα με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να ενισχύσουν την οικείωση και την αποτελεσματικότητα. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να διαφοροποιούνται αναλόγως των ειδικών καταστάσεων των κρατών μελών. Στη διαδικασία αυτή θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ωστόσο και τα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν παρόμοιες ρυθμίσεις,

  δ) οι μηχανισμοί αλληλεγγύης που μπορούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες των κρατών μελών που εφαρμόζουν τις εν λόγω συμβατικές ρυθμίσεις για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

   13. Με βάση τη ΣΣΣΔ και λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου 2011, θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η διακυβέρνηση εντός της ευρωζώνης. Κατά τη σύνοδό τους το Μάρτιο του 2013, θα κληθούν οι αρχηγοί κράτους ή κυβέρνησης της ευρωζώνης να θεσπίσουν τον κανονισμό λειτουργίας των συνόδων τους, τηρουμένου πλήρως του άρθρου 12.3 της ΣΣΣΔ.

  14. Σε ολόκληρη τη διαδικασία, γενικός στόχος θα παραμείνει η διασφάλιση της δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας στο επίπεδο όπου λαμβάνονται και υλοποιούνται οι αποφάσεις. Τυχόν νέα βήματα προς την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να συνοδεύονται από περαιτέρω βήματα προς ισχυρότερη νομιμότητα και λογοδοσία. Σε εθνικό επίπεδο, οι κινήσεις για μεγαλύτερη ενοποίηση των πλαισίων δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής θα απαιτούσαν από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν την κατάλληλη συμμετοχή των εθνικών τους κοινοβουλίων. Η μεγαλύτερη ενοποίηση της χάραξης πολιτικής και η μεγαλύτερη συνένωση των ικανοτήτων πρέπει να συνοδεύονται από ανάλογη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι νέοι μηχανισμοί που αυξάνουν τον βαθμό συνεργασίας ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΣΣΣΔ και το πρωτόκολλο αριθ. 1 των Συνθηκών, μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα αποφασίσουν από κοινού την οργάνωση και την προαγωγή διάσκεψης των αντιπροσώπων τους για να εξεταστούν ζητήματα που συνδέονται με την ΟΝΕ.

  Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης

  15. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχεται με ικανοποίηση την έγκαιρη υποβολή της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης (ΕΕΑ) από την Επιτροπή, με την οποία εγκαινιάζεται το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2013. Συμφωνεί ότι οι προσπάθειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο το 2013 πρέπει να συνεχίσουν να έχουν ως επίκεντρο τις πέντε προτεραιότητες που συμφωνήθηκαν τον περασμένο Μάρτιο, δηλαδή:

  • επιδίωξη διαφοροποιημένης και φιλικής προς την ανάπτυξη δημοσιονομικής εξυγίανσης,

  • αποκατάσταση της κανονικής δανειακής ροής στην οικονομία,

  • προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας,

  • καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, και

  • εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.

  16. Το Συμβούλιο θα εξετάσει λεπτομερέστερα το πακέτο της ΕΕΑ σύμφωνα με τον χάρτη πορείας που παρουσίασε η προσεχής Προεδρία και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση της Προεδρίας με θέμα τα αντληθέντα διδάγματα από τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2012, προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου του 2013. Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συμφωνήσει ως προς την απαιτούμενη καθοδήγηση για τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης των κρατών μελών και για τα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων, καθώς και για την υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών της ΕΕ. Στην προσεχή της ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, καλείται η Επιτροπή να περιλάβει αξιολόγηση των επιδόσεων της αγοράς εργασίας και της αγοράς προϊόντων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης.

   17. Η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση και αποτελεί βασικό στοιχείο της απάντησης της ΕΕ στη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε την πορεία των εργασιών σε ό,τι αφορά τις προτάσεις προτεραιότητας της Πράξης Ι για την Ενιαία Αγορά και εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών για το Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας καθώς και για τη συμφωνία σχετικά με την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών και την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών. Καλεί τους συννομοθέτες να ολοκληρώσουν επειγόντως τους σχετικούς με την Πράξη Ι για την Ενιαία Αγορά φακέλους που μένουν σε εκκρεμότητα. Ειδικότερα, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες για τα επαγγελματικά προσόντα, τις δημόσιες προμήθειες, την απόσπαση των εργαζομένων και την ηλεκτρονική υπογραφή και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Σε ό,τι αφορά την Πράξη ΙΙ για την Ενιαία Αγορά, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει όλες τις βασικές προτάσεις μέχρι την άνοιξη του 2013. Καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποδώσουν ύψιστη προτεραιότητα στις εν λόγω προτάσεις με στόχο την έγκρισή τους το αργότερο μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Έχει επίσης σημασία να αναληφθεί επείγουσα δράση σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες και τη διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί προσεκτικά την πρόοδο σχετικά με όλες τις προτάσεις για την Ενιαία Αγορά.

   18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά να εξεταστεί γρήγορα η ανακοίνωση της Επιτροπής για την «έξυπνη νομοθεσία» και προσβλέπει στη δημοσίευση του πρώτου πίνακα αποτελεσμάτων για τις ΜΜΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις προτάσεις της Επιτροπής για τον περιορισμό των κανονιστικών επιβαρύνσεων και του αριθμού παλαιών κανονισμών που δεν χρησιμεύουν πια, ως μέρος της γενικότερης προσέγγισή της για την «έξυπνη νομοθεσία». Προσβλέπει στην επίτευξη απτής προόδου και στην υποβολή έκθεσης στη σύνοδό του τον Μάρτιο του 2013.

  19. Υπενθυμίζοντας τη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Ιανουαρίου 2012 και τα συμπεράσματα των συνόδων του τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δέχεται με ικανοποίηση τη σημειωθείσα πρόοδο στη διάρκεια του έτους προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση για την απασχόληση των νέων. Καλεί το Συμβούλιο να μελετήσει αμελλητί τις προτάσεις της δέσμης μέτρων για την απασχόληση των νέων, έχοντας ιδίως κατά νου την έγκριση της σύστασης σχετικά με την Εγγύηση για τη Νεολαία στις αρχές του 2013, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εθνικές συνθήκες και ανάγκες. Καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει ταχέως το ποιοτικό πλαίσιο για περιόδους πρακτικής άσκησης, να θεσπίσει τη «συμμαχία για τις περιόδους πρακτικής άσκησης» και να υποβάλει πρόταση για τον νέο κανονισμό EURES. Το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσουν την χωρίς καθυστέρηση συνέχεια στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών συστημάτων».

  II. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

  20. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του, του Δεκεμβρίου του 2008 και σημειώνει ότι στον σημερινό μεταβαλλόμενο κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αναλάβει αυξημένες ευθύνες για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών της και την προώθηση των συμφερόντων της.

  21. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας ως απτής συμβολής της ΕΕ στη διαχείριση διεθνών κρίσεων. Η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο στη γειτονία της και παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι οι αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ στις περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίσεις, όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, το Κέρας της Αφρικής, η Μέση Ανατολή, το Σαχέλ, το Αφγανιστάν και ο Νότιος Καύκασος· επίσης παραμένει δεσμευμένο στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους. Υπενθυμίζει επίσης ότι οι αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ πρέπει να διεξάγονται σε στενή συνεργασία με άλλους σχετικούς διεθνείς παράγοντες, όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, ο ΟΑΣΕ και η Αφρικανική Ένωση, καθώς και χώρες εταίρους, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε κατάστασης. Από την άποψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία η ενίσχυση της συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους εταίρους στη γειτονία της Ευρώπης.

   22. Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ευθύνες στον τομέα της ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμα να παράσχουν δυνατότητες με μελλοντική προοπτική, τόσο στον μη στρατιωτικό τομέα όσο και στον τομέα της άμυνας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι οι υφιστάμενοι οικονομικοί περιορισμοί τονίζουν την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία ώστε να αναπτυχθούν στρατιωτικές δυνατότητες και να καλυφθούν τα κρίσιμα κενά, μεταξύ άλλων όσα εντοπίστηκαν στις πρόσφατες επιχειρήσεις. Τονίζει επίσης τα οφέλη που ενδεχομένως θα έχει η συνεργασία αυτή για την απασχόληση, την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   23. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, καθώς και την Επιτροπή, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευθύνες τους και σε στενή συνεργασία αναλόγως των αναγκών, να αναπτύξουν περαιτέρω προτάσεις και δράσεις για την ενίσχυση της ΚΠΑΑ και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δυνατοτήτων, καθώς και να υποβάλουν εκθέσεις με θέμα τις εν λόγω πρωτοβουλίες μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013, το αργότερο, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013. Τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν εκ του σύνεγγυς σε ολόκληρη τη διαδικασία.

  24. Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της προβολής και του αντίκτυπου της ΚΠΑΑ μέσω:

  1. περαιτέρω ανάπτυξης της ολοκληρωμένης προσέγγισης απέναντι στην πρόληψη συγκρούσεων, τη διαχείριση κρίσεων και τη σταθεροποίηση, μέσω και ανάπτυξης της ικανότητας ανταπόκρισης στις νεοεμφανιζόμενες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας,

  2. ενίσχυσης της ικανότητας της ΕΕ να αναπτύσσει τα κατάλληλα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα και προσωπικό γρήγορα και αποτελεσματικά σε ολόκληρο το φάσμα της δράσης διαχείρισης κρίσεων.

  Ενίσχυση της ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων μέσω:

  1. εντοπισμού των υφιστάμενων πλεονασμάτων και κενών στις δυνατότητες, καθώς και της ιεράρχησης των μελλοντικών απαιτήσεων των ευρωπαϊκών στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δυνατοτήτων,

  2. διευκόλυνσης μιας πιο συστηματικής και μακροπρόθεσμης ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της συνένωσης και κοινής χρήσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων· και, στο πλαίσιο αυτό, της συστηματικής εξέτασης της συνεργασίας από τα πρώτα στάδια της εθνικής αμυντικής σχεδίασης των κρατών μελών,

  3. διευκόλυνσης των συνεργειών μεταξύ διμερών, υποπεριφερειακών, ευρωπαϊκών και πολυμερών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της «συνένωσης και κοινής χρήσης» της ΕΕ και της «έξυπνης άμυνας» του ΝΑΤΟ.

  Ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω:

  1. ανάπτυξης μιας περισσότερο ολοκληρωμένης, βιώσιμης, καινοτόμου και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας,

  2. ανάπτυξης ευρύτερων συνεργειών μεταξύ της στρατιωτικής και της μη στρατιωτικής έρευνας και ανάπτυξης, προαγωγής της εύρυθμης λειτουργίας της αμυντικής αγοράς, ιδίως μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις και τις ενδοκοινοτικές μεταφορές, η οποία θα είναι ανοικτή στις ΜΜΕ και θα αποκομίζει οφέλη από τις συνεισφορές τους.

  25. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανεξετάσει τον Δεκέμβριο του 2013 τη συντελεσθείσα πρόοδο σχετικά με την επίτευξη των στόχων αυτών, θα αξιολογήσει την κατάσταση και, βάσει συστάσεων του Προέδρου του, θα παράσχει καθοδήγηση, μεταξύ άλλων ορίζοντας προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειες της ΕΕ να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές ευθύνες ασφαλείας.

   Περιφερειακές στρατηγικές

  26. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Ιουνίου 2011 και με την επιφύλαξη της αξιολόγησης της έννοιας των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, όπως προβλέπονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει να παρουσιάσει η Επιτροπή νέα στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου πριν από τα τέλη του 2014. Ζητεί, επίσης, την ταχεία εφαρμογή της αναθεωρημένης στρατηγικής της ΕΕ για την Βαλτική. Προς ενίσχυση της συνεργασίας με τις γείτονες χώρες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παροτρύνει το Συμβούλιο να αναλάβει περαιτέρω δράση προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως την Βόρεια Διάσταση και τις εταιρικές σχέσεις της.

  Διεύρυνση και η Διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης

  27. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί και προσυπογράφει τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου σχετικά με την διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης.

  Συρία

  28. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει αποτροπιασμό για την διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση στη Συρία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί, επίσης, τα αποτελέσματα της 4ης Υπουργικής Συνόδου της Ομάδας των φίλων του Συριακού λαού, η οποία διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2012, στο Μαρακές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναθέτει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να επεξεργασθεί όλες τις δυνατές επιλογές για την παροχή στήριξης και βοήθειας προς την αντιπολίτευση και να μεγιστοποιήσει τη στήριξη για την προστασία του αμάχου πληθυσμού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η πολιτική μετάβαση είναι αναγκαία στη Συρία για ένα μέλλον χωρίς τον Πρόεδρο Άσαντ και το απονομιμοποιημένο καθεστώς του. Υποστηρίζουμε ένα μέλλον δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να αποδίδει προτεραιότητα στην κατάσταση στη Συρία.

  _____________________


Side Bar