Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

D/12/11

Bruxelles, 14/12/2012

DET EUROPÆISKE RÅD- KONKLUSIONER
Bruxelles, 13-14/12/2012

Hermed følger til delegationerne konklusionerne fra Det Europæiske Råd (den 13.-14. december 2012).

  Det Europæiske Råd nåede til enighed om en køreplan for fuldførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union, baseret på dybere integration og styrket solidaritet. Processen indledes med fuldførelsen, styrkelsen og gennemførelsen af en ny forstærket økonomisk styring samt vedtagelsen af den fælles tilsynsmekanisme og de nye regler om genopretning og afvikling og om indskudsgarantier. Dette vil blive fuldført ved indførelsen af en fælles afviklingsmekanisme. En række andre vigtige spørgsmål vil blive undersøgt yderligere på det Europæiske Råds møde i juni 2013 vedrørende samordningen af nationale reformer, ØMU'ens sociale dimension, gennemførligheden af og de nærmere regler for gensidigt indgåede kontrakter for konkurrenceevne og vækst samt solidaritetsmekanismer og foranstaltninger til at fremme uddybningen af det indre marked og beskytte dets integritet. Gennem hele denne proces vil demokratisk legitimitet og ansvarlighed blive sikret.

  Det Europæiske Råd igangsatte arbejdet med det europæiske semester 2013 på baggrund af Kommissionens årlige vækstundersøgelse. Det besluttede at iværksætte arbejdet med videreudviklingen af EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og vender tilbage til dette spørgsmål i december 2013.

I. ØKONOMISK POLITIK

Køreplan for fuldførelsen af ØMU'en

  1. I lyset af de grundlæggende udfordringer, som Den Økonomiske og Monetære Union står over for, er det nødvendigt at styrke den for at sikre økonomisk og social velfærd samt stabilitet og varig velstand. De økonomiske politikker skal i fuldt omfang være gearet til at fremme en stærk, bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst, sikre finanspolitisk disciplin, forbedre konkurrenceevnen og sætte skub i beskæftigelsen, navnlig ungdomsbeskæftigelsen, så Europa fortsat kan være en særdeles konkurrencedygtig social markedsøkonomi, og så den europæiske sociale model kan bevares.

  2. Konsolideringen af ØMU'en afhænger ikke blot af, at dens arkitektur fuldføres, men også af, at der fortsat føres en differentieret, vækstfremmende og sund finanspolitik. Samtidig med at stabilitets- og vækstpagten overholdes fuldt ud kan de muligheder, som EU's eksisterende finanspolitiske rammer giver for at finde balancen mellem behovene for produktive offentlige investeringer og målene vedrørende finanspolitisk disciplin, udnyttes i den præventive del af stabilitets- og vækstpagten.

  3. I forlængelse af den foreløbige rapport, der blev forelagt i oktober 2012, har formanden for Det Europæiske Råd i tæt samarbejde med formændene for Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen udarbejdet en specifik og tidsbunden køreplan for gennemførelsen af en egentlig Økonomisk og Monetær Union. Det Europæiske Råd noterer sig det "blueprint", som Kommissionen er fremkommet med, og som indeholder en omfattende analyse af relevante spørgsmål kombineret med en vurdering af de dermed forbundne juridiske aspekter. Det noterer sig desuden bidragene fra Europa-Parlamentet. Det Europæiske Råd fastlægger de næste skridt i processen hen imod fuldførelsen af ØMU'en, baseret på dybere integration og styrket solidaritet for medlemsstaterne i euroområdet.

  4. Processen til fuldførelse af ØMU'en vil bygge på EU's institutionelle og retlige rammer. Den vil være åben og gennemsigtig over for de medlemsstater, der ikke anvender den fælles valuta. Gennem hele processen vil det indre markeds integritet blive respekteret fuldt ud, herunder i de forskellige lovgivningsforslag, der fremsættes. Det er også vigtigt at sikre lige vilkår for de medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, og dem, der ikke gør.

  5. Den umiddelbare prioritet er at fuldføre og gennemføre rammerne for stærkere økonomisk styring, herunder sixpack'en, traktaten om stabilitet, samordning og styring og twopack'en. Efter de afgørende fremskridt, der er gjort med de centrale elementer i twopack'en, opfordrer Det Europæiske Råd medlovgiverne til hurtigt at vedtage den.

  6. Det haster ligeledes med at gøre fremskridt hen imod en mere integreret finansiel ramme, der kan medvirke til at genetablere normale lånemuligheder, forbedre konkurrenceevnen og bidrage til at gennemføre den nødvendige tilpasning til vores økonomier.

7. Den fælles tilsynsmekanisme udgør et stort kvalitativt skridt hen imod en mere integreret finansiel ramme. Det Europæiske Råd ser med tilfredshed på den enighed, der blev opnået i Rådet den 13. december, og opfordrer medlovgiverne til hurtigt at nå til enighed, således at den snarest muligt kan gennemføres. Det gentager ligeledes betydningen af de nye regler om kapitalkrav til banker (CRR/CRD), der har højeste prioritet, så der kan udarbejdes et fælles regelsæt, og opfordrer alle parter til at arbejde hen imod enighed om og hurtig vedtagelse af dem.

  8. Det Europæiske Råd opfordrer kraftigt medlovgiverne til at nå til enighed om direktivforslagene om genopretning og afvikling og om indskudsgarantiordninger inden juni 2013. Rådet forventer på sin side at nå til enighed inden udgangen af marts 2013. Når disse direktiver er vedtaget, bør medlemsstaterne gennemføre dem som en prioritet.

  9. Det Europæiske Råd ser frem til Kommissionens hurtige opfølgning af forslagene fra høj­niveauekspertgruppen om strukturen i EU's banksektor.

  10. Det er helt påkrævet at bryde den onde cirkel mellem banker og stater. I henhold til erklæringen fra euroområdetopmødet i juni 2012 og konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i oktober 2012 skal der hurtigst muligt i første halvår af 2013 aftales en operationel ramme, herunder definitionen af overtagne aktiver, således at den europæiske stabilitetsmekanisme, når der er etableret en effektiv fælles tilsynsmekanisme, efter en almindelig afgørelse får mulighed for at rekapitalisere banker direkte. Dette kommer til at foregå i fuld overensstemmelse med det indre marked.

11. I en kontekst, hvor tilsynet med bankerne effektivt flyttes til en fælles tilsynsmekanisme, vil der være behov for en fælles afviklingsmekanisme med de nødvendige beføjelser til at sikre, at enhver bank i de deltagende medlemsstater kan blive afviklet ved hjælp af passende redskaber. Arbejdet med direktivforslagene om genopretning og afvikling og om indskudsgarantiordninger bør derfor fremskyndes, så de kan vedtages i overensstemmelse med punkt 8. I disse spørgsmål er det vigtigt at sikre en fair balance mellem hjemlande og værtslande. Kommissionen vil i løbet af 2013 fremsætte et forslag til en fælles afviklingsmekanisme for medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, som medlovgiverne skal behandle som en prioritet med sigte på vedtagelse i Europa-Parlamentets indeværende valgperiode. Den bør sikre finansiel stabilitet og sikre en effektiv ramme til afvikling af finansielle institutioner, samtidig med at skatteyderne beskyttes i forbindelse med bankkriser. Den fælles afviklings­mekanisme bør baseres på bidrag fra den finansielle sektor selv og omfatte passende og effektive bagstopperordninger. Denne bagstopper bør være finanspolitisk neutral på mellemlang sigt ved at sikre, at man får den offentlige støtte ind igen ved hjælp af efterfølgende afgifter på finansindustrien.

  12. For at ØMU'en kan sikre økonomisk vækst, konkurrenceevne i den globale sammenhæng og beskæftigelse i EU og navnlig i euroområdet vil det være nødvendigt nærmere at undersøge en række andre vigtige spørgsmål vedrørende samordning af de økonomiske politikker og euroområdets retningslinjer for de økonomiske politikker, herunder foranstaltninger til at fremme uddybningen af det indre marked og beskytte dets integritet. Med det formål vil formanden for Det Europæiske Råd i tæt samarbejde med formanden for Kommissionen efter en høringsproces med medlemsstaterne på Det Europæiske Råds møde i juni 2013 forelægge mulige foranstaltninger og en tidsbunden køreplan om følgende spørgsmål:

a) samordning af nationale reformer: De deltagende medlemsstater vil blive opfordret til i overensstemmelse med artikel 11 i traktaten om stabilitet, samordning og styring at sikre, at alle større reformer af den økonomiske politik, som de planlægger at gennemføre, bliver drøftet på forhånd og, når det er hensigtsmæssigt, samordnet indbyrdes. En sådan samordning skal omfatte alle EU's institutioner i overensstemmelse med EU-rettens krav med henblik herpå. Kommissionen har meddelt, at den agter at fremsætte et forslag til en ramme for forudgående samordning af større reformer af den økonomiske politik i forbindelse med det europæiske semester

b) ØMU'ens sociale dimension, herunder social dialog

  c) gennemførligheden af og de nærmere regler for gensidigt indgåede kontrakter for konkurrenceevne og vækst: Individuelle ordninger af kontraktmæssig karakter med EU-institutionerne kan styrke ejerskabet og effektiviteten. Sådanne ordninger skal differentieres alt efter medlemsstaternes specifikke forhold. Dette skal involvere alle medlemsstater i euroområdet, men medlemsstater, der ikke deltager i euroen, kan også vælge at indgå lignende ordninger

   d) solidaritetsmekanismer, der kan forbedre den indsats, som gøres af de medlemsstater, der indgår sådanne kontraktmæssige ordninger for konkurrenceevne og vækst.

   13. Styringen i euroområdet bør yderligere forbedres ved at bygge videre på traktaten om stabilitet, samordning og styring og under hensyntagen til erklæringen fra euroområdetopmødet den 26. oktober 2011. Stats- og regeringscheferne fra euroområdet vil blive opfordret til at vedtage en forretningsorden for deres møder på mødet i marts 2013 under fuld overholdelse af artikel 12, stk. 3, i traktaten om stabilitet, samordning og styring.

  14. Gennem hele processen forbliver det generelle mål at sikre demokratisk legitimitet og ansvarlighed på det plan, hvor beslutningerne træffes og gennemføres. Eventuelle nye skridt i retning af at styrke økonomisk styring vil skulle ledsages af yderligere skridt hen imod øget legitimitet og ansvarlighed. På nationalt plan vil skridt i retning af yderligere integration af rammerne for finanspolitikken og den økonomiske politik kræve, at medlemsstaterne sikrer passende inddragelse af deres parlamenter. Yderligere integration af politikudformningen og større samling af kompetencer skal ledsages af en tilsvarende inddragelse af Europa-Parlamentet. Nye mekanismer, der øger samarbejdsniveauet mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 13 i traktaten om stabilitet, samordning og styring og protokol (nr. 1) til traktaterne, kan bidrage til denne proces. Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter vil sammen fastlægge tilrettelæggelse og fremme af en konference mellem deres repræsentanter for at drøfte ØMU-relaterede spørgsmål.

  Årlig vækstundersøgelse

   15. Det Europæiske Råd hilser Kommissionens rettidige forelæggelse af den årlige vækstundersøgelse, der igangsætter det europæiske semester 2013, velkommen. Det er enigt i, at indsatsen på nationalt og europæisk plan i 2013 fortsat bør fokusere på de fem prioriteter, der blev vedtaget i marts i år, det vil sige:

   – fortsættelse af en differentieret og vækstfremmende finanspolitisk konsolidering

   – genetablering af normale lånemuligheder for erhvervslivet

   – fremme af vækst og konkurrenceevne

   – håndtering af arbejdsløsheden og de sociale konsekvenser af krisen og

   – modernisering af den offentlige forvaltning.

   16. Rådet vil gennemgå pakken med den årlige vækstundersøgelse mere indgående i overensstemmelse med det kommende formandskabs køreplan og anbefalingerne i formandskabets rapport om erfaringerne fra det europæiske semester 2012 med henblik på at forelægge sine synspunkter for Det Europæiske Råd på mødet i marts 2013. Det Europæiske Råd vil derefter nå til enighed om de nødvendige retningslinjer for medlemsstaternes stabilitets- og konvergensprogrammer og nationale reformprogrammer samt gennemførelsen af EU's flagskibsini­tiativer. Kommissionen opfordres til at lade en vurdering af arbejds- og varemarkedernes resultater indgå i sin næste årlige vækstundersøgelse med henblik på fremme af beskæftigelse og vækst.

   17. Fuldførelsen af det indre marked kan yde et stort bidrag til vækst og beskæftigelse og udgør et centralt element i EU's reaktion på den finansielle, økonomiske og sociale krise. Det Europæiske Råd gjorde status over de prioriterede forslag i akten for det indre marked I og så med tilfredshed på den enighed, der blev opnået blandt de deltagende medlemsstater, om enhedspatentet og om alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet. Det opfordrer medlovgiverne til at afslutte de resterende sager vedrørende akten for det indre marked I hurtigst muligt. Navnlig bør arbejdet med erhvervsmæssige kvalifikationer, offentlige indkøb, udstationering af arbejdstagere, e-signatur og e-identifikation fremskyndes. For så vidt angår akten for det indre marked II opfordrer Det Europæiske Råd Kommissionen til at forelægge alle centrale forslag senest i foråret 2013. Det opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til at give disse forslag højeste prioritet, så de kan vedtages senest ved afslutningen af Europa-Parlamentets indeværende valgperiode. Det er også vigtigt at handle hurtigt i overensstemmelse med Kommissionens meddelelser om gennemførelse af service­direktivet og om forvaltning af det indre marked. Det Europæiske Råd vil holde nøje øje med fremskridtene med alle forslagene vedrørende det indre marked.

   18. Det Europæiske Råd opfordrer til en hurtig behandling af Kommissionens meddelelse om smart regulering og ser frem til offentliggørelsen af den første resultattavle for SMV'er. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag om at lette regelbyrderne og afskaffe forordninger, der ikke længere anvendes som led i dens samlede strategi for smart regulering. Det ser frem til konkrete fremskridt og en rapport herom på mødet i marts 2013.

   19. Det Europæiske Råd, der minder om stats- og regeringschefernes erklæring fra januar 2012 og konklusionerne af sine møder i marts, juni og oktober, hilser de fremskridt velkommen, der er gjort i løbet af året hen imod en samlet EU-tilgang til ungdomsbeskæftigelse. Det opfordrer Rådet til hurtigst muligt at overveje forslagene i ungdomsbeskæftigelsespakken, navnlig med henblik på at vedtage henstillingen om en ungdomsgaranti i begyndelsen af 2013, samtidig med at der tages hensyn til nationale forhold og behov. Det opfordrer Kommissionen til hurtigt at færdiggøre kvalitetsrammen for praktikophold, etablere alliancen for lærlingeuddannelser og fremsætte forslag til den nye Euresforordning. Rådet, medlemsstaterne og Kommis­sionen bør sikre en hurtig opfølgning af Kommissionens meddelelse om nytænkning på uddannelsesområdet.

  II. ANDRE PUNKTER

  Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

   20. Det Europæiske Råd minder om sine konklusioner fra december 2008 og bemærker, at Den Europæiske Union i vore dages omskiftelige verden må påtage sig et større ansvar for opretholdelse af international fred og sikkerhed for at garantere sine borgeres sikkerhed og sikre fremme af sine interesser.

   21. Det Europæiske Råd er i denne henseende fortsat fast besluttet på at øge effektiviteten af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) som et konkret EU-bidrag til international krisestyring. EU spiller en vigtig rolle i sit naboskabsområde og globalt. Det Europæiske Råd minder om, at FSFP-missioner og -operationer er et afgørende element i EU's samlede tilgang i kriseregioner såsom det vestlige Balkan, Afrikas Horn, Mellemøsten, Sahel, Afghanistan og Sydkaukasus, og det er fortsat fast besluttet på at øge deres operationelle virkning og effektivitet. Det minder også om, at FSFP-missioner og -operationer bør gennemføres i tæt samarbejde med andre relevante internationale aktører såsom FN, NATO, OSCE og Den Afrikanske Union, samt partnerlande alt efter, hvad der kræves i den konkrete situation. Det er i den forbindelse af særlig betydning at øge samarbejdet med interesserede partnere i Europas nabolande.

   22. For at leve op til sikkerhedsansvaret understreger Det Europæiske Råd, at EU-medlemsstaterne skal være rede til at tilvejebringe fremtidsorienterede kapaciteter, både på det civile område og på forsvarsområdet. Det Europæiske Råd påpeger, at de nuværende finansielle begrænsninger fremhæver det tvingende nødvendige i at styrke det europæiske samarbejde for at udvikle militære kapaciteter og udfylde de kritiske huller, herunder dem, der er blevet afdækket i de seneste operationer. Det understreger også de fordele, et sådant samarbejde kan have for beskæftigelse, vækst, innovation og den industrielle konkurrenceevne i Den Europæiske Union.

   23. Det Europæiske Råd opfordrer den højtstående repræsentant, navnlig gennem Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Det Europæiske Forsvarsagentur, og Kommissionen, der alle handler i henhold til deres respektive ansvarsområder og arbejder tæt sammen efter behov, til at udvikle yderligere forslag og tiltag for at styrke FSFP og forbedre de nødvendige civile og militære kapaciteters tilgængelighed og til senest i september 2013 at aflægge rapport om sådanne initiativer med henblik på Det Europæiske Råds møde i december 2013. Medlemsstaterne vil blive tæt inddraget gennem hele denne proces.

   24. Med henblik herpå fremhæver Det Europæiske Råd bl.a. følgende spørgsmål:

  Forøgelse af FSFP's effektivitet, synlighed og virkning gennem

   – yderligere udvikling af den samlede tilgang til konfliktforebyggelse, krisestyring og stabilisering, herunder gennem udvikling af evnen til at imødegå nye sikkerhedsmæssige udfordringer

   – styrkelse af EU's evne til at deployere de rette civile og militære kapaciteter og det rette personel hurtigt og effektivt i forbindelse med alle aspekter af en krisestyringsindsats.

  Fremme af udviklingen af forsvarskapaciteter gennem

   – indkredsning af aktuelle overflødige og manglende kapaciteter og prioritering af de fremtidige krav til europæiske civile og militære kapaciteter

   – fremme af et mere systematisk og mere langsigtet europæisk forsvarssamarbejde, herunder gennem "sammenlægning og deling" af militære kapaciteter, og i den forbindelse systematisk overvejelse af samarbejde fra begyndelsen i medlemsstaternes nationale forsvarsplanlægning

   – fremme af synergier mellem bilaterale, subregionale, europæiske og multilaterale initiativer, herunder EU's "sammenlægning og deling" og NATO's "intelligente forsvar".

  Styrkelse af Europas forsvarsindustri gennem

   – udvikling af en mere integreret, bæredygtig, innovativ og konkurrencedygtig teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar

   – udvikling af større synergier mellem civil og militær forskning og udvikling,

   fremme af et velfungerende marked for forsvarsmateriel, navnlig gennem effektiv gennemførelse af direktiverne om offentlige indkøb og overførsler inden for EU, der er åbent for SMV'er og nyder godt af deres bidrag.

   25. Det Europæiske Råd vil i december 2013 gennemgå de fremskridt, der er gjort hen imod disse mål, vurdere situationen og på grundlag af sin formands anbefalinger udstikke retningslinjer, herunder ved at fastsætte prioriteter og tidsplaner, for at sikre effektiviteten af EU's indsats med henblik på at leve op til Europas sikkerhedsansvar.

   Regionale strategier

   26. Det Europæiske Råd, der minder om sine konklusioner fra juni 2011 og tager forbehold for evalueringen af begrebet makroregionale strategier, jf. Rådets konklusioner af 13. april 2011, ser frem til Kommissionens forelæggelse af en ny EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav inden udgangen af 2014. Det opfordrer endvidere til en hurtig gennemførelse af den reviderede EU-strategi for Østersøområdet. Med henblik på at styrke samarbejdet med nabolandene tilskynder Det Europæiske Råd Rådet til at træffe yderligere foranstaltninger for at udnytte den nordlige dimension og dens partnerskaber fuldt ud.

  Udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen

   27. Det Europæiske Råd glæder sig over og tilslutter sig de konklusioner, som blev vedtaget af Rådet den 11. december om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen.

  Syrien

   28. Det Europæiske Råd er forfærdet over den stadig værre situation i Syrien. Det tilslutter sig de konklusioner, som blev vedtaget af Rådet den 10. december. Det Europæiske Råd glæder sig endvidere over resultaterne af det 4. ministermøde i gruppen af Syriens venner den 12. december 2012 i Marrakesh. Det Europæiske Råd pålægger Udenrigsrådet at arbejde med alle muligheder for at støtte og hjælpe oppositionen og muliggøre større støtte til beskyttelsen af civile. Det Europæiske Råd gentager sin holdning om, at en politisk overgang er nødvendig i Syrien på vej mod en fremtid uden præsident Assad og hans illegitime regime. Vi støtter en fremtid, der er demokratisk og inklusiv med fuld støtte til menneskerettigheder og mindretals­rettigheder. Det Europæiske Råd vil fortsætte med at behandle situationen i Syrien som en prioritet.

  =====================


Side Bar