Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/11

Brusel, 14/12/2012

EVROPSKÁ RADA- ZÁVĚRY
Brusel, 13-14/12/2012

Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (13. a 14. prosince 2012).

  Evropská rada se dohodla na plánu pro dotvoření hospodářské a měnové unie na základě hlubší integrace a posílené solidarity. Tento proces bude zahájen dovršením, posílením a zavedením nové, zlepšené správy ekonomických záležitostí a přijetím jednotného mechanismu dohledu a nových pravidel týkajících se ozdravných postupů a řešení problémů bank a pojištění vkladů. Dokončen bude vytvořením jednotného mechanismu pro řešení problémů bank. Evropská rada na zasedání v červnu roku 2013 dále posoudí řadu dalších důležitých otázek ohledně koordinace národních reforem, sociálního rozměru HMU, proveditelnosti vzájemně dohodnutých smluv v oblasti konkurenceschopnosti a růstu a jejich podmínek a rovněž ohledně mechanismů solidarity, jakož i opatření podporující prohloubení jednotného trhu a chránící jeho integritu. V průběhu celého procesu bude zajištěna demokratická legitimita a odpovědnost.

  Na základě roční analýzy růstu vypracované Komisí zahájila Evropská rada práce na evropském semestru 2013. Rozhodla se také zahájit činnost za účelem dalšího rozvoje společné bezpečnostní a obranné politiky EU a k tomuto tématu se vrátí v prosinci 2013.

I. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

Plán pro dokončení HMU

 1. S ohledem na fundamentální výzvy, jimž hospodářská a měnová unie čelí, a s cílem zajistit hospodářský a sociální blahobyt, jakož i stabilitu a trvalou prosperitu je nezbytné posílit hospodářskou a měnovou unii. Hospodářské politiky musí být plně orientovány na podporu silného a udržitelného hospodářského růstu podporujícího začlenění, na zajištění fiskální kázně, na posilování konkurenceschopnosti a na zvyšování zaměstnanosti, a zejména zaměstnanosti mladých lidí, má-li být Evropa i nadále vysoce konkurenceschopným sociálně tržním hospodářstvím a má-li si udržet svůj sociální model.

 1. Konsolidace HMU nespočívá pouze v dotvoření její architektury, ale také v provádění diferencovaných zdravých fiskálních politik podporujících růst. Při plném respektování Paktu o stabilitě a růstu lze v rámci jeho preventivní složky využít možností, které nabízí stávající fiskální rámec EU, pokud jde o dosažení rovnováhy mezi potřebou produktivních veřejných investic a cíli v oblasti fiskální kázně.

 1. V návaznosti na průběžnou zprávu předloženou v říjnu 2012 vypracoval předseda Evropské rady v úzké spolupráci s předsedou Komise, prezidentem Evropské centrální banky a předsedou Euroskupiny konkrétní a časově vymezený plán pro dosažení skutečné hospodářské a měnové unie. Evropská rada bere na vědomí návrh Komise, který obsahuje komplexní analýzu relevantních otázek i posouzení jejich právních aspektů. Rovněž bere na vědomí příspěvky Evropského parlamentu. Evropská rada stanoví další kroky v procesu dotváření HMU na základě hlubší integrace a posílené solidarity pro členské státy eurozóny.

 1. Proces dotvoření HMU bude vycházet z institucionálního a právního rámce EU. Bude otevřený a transparentní vůči členským státům, které jednotnou měnu nepoužívají. V průběhu celého procesu bude plně respektována integrita jednotného trhu, a to i v jednotlivých legislativních návrzích, které budou předloženy. Rovněž je důležité zajistit rovné podmínky pro členské státy, které se účastní jednotného mechanismu dohledu, a pro členské státy, které se ho neúčastní.

 1. Bezprostřední prioritou je dokončit a zavést rámec pro silnější správu ekonomických záležitostí včetně balíčku šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí (tzv. „six-pack“), Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a balíčku dalších dvou legislativních aktů ke správě ekonomických záležitostí (tzv. „two­pack“). V návaznosti na rozhodující pokrok dosažený u klíčových prvků zmíněného balíčku dvou legislativních aktů vyzývá Evropská rada k tomu, aby jej spolutvůrci právních předpisů urychleně přijali.

  1. Neméně naléhavé je dosáhnout pokroku na cestě k integrovanějšímu finančnímu rámci, což pomůže obnovit běžné poskytování úvěrů, zlepšit konkurenceschopnost a dosáhnout nezbytného přizpůsobení našich ekonomik.

  1. Jednotný mechanismus dohledu představuje významný kvalitativní krok směrem k integrovanějšímu finančnímu rámci. Evropská rada vítá dohodu, jíž bylo v Radě dosaženo dne 13. prosince, a vyzývá spolutvůrce právních předpisů, aby se urychleně dohodli, a umožnili tak co nejrychlejší zavedení tohoto mechanismu. Rovněž opětovně zdůrazňuje význam nových pravidel týkajících se požadavků na kapitál bank (CRR/CRD), jež jsou prvořadou prioritou pro účely vypracování jednotného souboru pravidel, a vyzývá všechny strany, aby usilovaly o dosažení dohody o těchto pravidlech a o jejich urychlené přijetí.

  1. Evropská rada naléhavě vyzývá spolutvůrce právních předpisů, aby do června 2013 dosáhli dohody o návrhu směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů bank a o návrhu směrnice o systémech pojištění vkladů; Rada sama by přitom měla k dohodě dospět do konce března 2013. Jakmile budou tyto směrnice přijaty, měly by je členské státy přednostně provést.

  1. Evropská rada očekává, že Komise urychleně podnikne kroky navazující na návrhy skupiny odborníků na vysoké úrovni týkající se struktury bankovního sektoru v EU.

  1. Je naprosto nezbytné prolomit bludný kruh mezi bankami a státy. V návaznosti na prohlášení ze summitu eurozóny z června 2012 a na závěry Evropské rady z října 2012 by měl být co nejdříve v prvním pololetí roku 2013 dohodnut operační rámec, včetně vymezení znehodnocených aktiv z dřívější doby (legacy assets), aby jakmile bude účinný jednotný mechanismus dohledu vytvořen, měl Evropský mechanismus stability v návaznosti na řádné rozhodnutí možnost rekapitalizovat banky přímo. To se uskuteční v plném souladu s jednotným trhem.

  1. V situaci, kdy se bankovní dohled fakticky přesune na jednotný mechanismus dohledu, bude nezbytný jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, který by měl potřebné pravomoci k zajištění toho, aby bylo možné vhodnými nástroji řešit problémy jakékoli banky ve zúčastněných členských státech. Proto by měla být urychlena práce na návrhu směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů bank a návrhu směrnice o systémech pojištění vkladů, tak aby mohly být přijaty v souladu s bodem 8. V těchto záležitostech je důležité zajistit spravedlivou rovnováhu mezi domovskou a hostitelskou zemí. Komise během roku 2013 předloží návrh na vytvoření jednotného mechanismu pro řešení problémů bank pro členské státy účastnící se jednotného mechanismu dohledu, který by měli spolutvůrci právních předpisů projednat jakožto prioritu za účelem jeho přijetí v průběhu stávajícího volebního období Evropského parlamentu. Tento mechanismus by měl zajistit finanční stabilitu, poskytnout účinný rámec pro řešení problémů finančních institucí a současně v případě bankovní krize chránit daňové poplatníky. Měl by být založen na příspěvcích samotného finančního sektoru a jeho součástí by měly být vhodné a účinné mechanismy jištění (backstop). Toto jištění by mělo být ve střednědobém horizontu fiskálně neutrální, neboť by zajišťovalo, že by prostředky poskytnuté v rámci veřejné pomoci byly získány zpět formou odvodů, jež by byly finančnímu odvětví následně uloženy.

  1. Má-li HMU zajistit hospodářský růst, konkurenceschopnost v globálním kontextu a zaměstnanost v EU, a zejména v eurozóně, bude třeba dále posoudit řadu dalších důležitých otázek týkajících se koordinace hospodářských politik a hlavních směrů hospodářských politik v eurozóně, včetně opatření podporujících prohloubení jednotného trhu a chránících jeho integritu. Z tohoto důvodu předseda Evropské rady v úzké spolupráci s předsedou Komise a po konzultacích s členskými státy předloží na zasedání Evropské rady v červnu roku 2013 možná opatření a časově vymezený plán týkající se těchto otázek:

  1. koordinace národních reforem: zúčastněné členské státy budou vyzvány, aby v souladu s článkem 11 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii zajistily, že všechny zásadní reformy hospodářské politiky, které hodlají uskutečnit, budou předem projednány a případně vzájemně koordinovány. Do této koordinace jsou v souladu s požadavky právních předpisů EU za tímto účelem zapojeny orgány EU. Komise oznámila záměr předložit návrh rámce pro předběžnou koordinaci zásadních reforem hospodářské politiky v kontextu evropského semestru;

  2. sociální rozměr HMU, včetně sociálního dialogu;

  1. proveditelnost a podmínky vzájemně dohodnutých smluv v oblasti konkurenceschopnosti a růstu: individuální ujednání smluvní povahy s orgány EU by mohla posílit angažovanost a účinnost. Tato ujednání by se měla lišit v závislosti na konkrétní situaci každého členského státu. To by se týkalo všech členských států eurozóny; k uzavření podobných ujednání by se však mohly rozhodnout i členské státy, které členy eurozóny nejsou;

  1. mechanismy solidarity, které mohou podpořit úsilí členských států, jež uzavřou tato smluvní ujednání v oblasti konkurenceschopnosti a růstu.

  1. Je třeba dále zlepšit správu v rámci eurozóny na základě Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a s ohledem na prohlášení ze summitu eurozóny ze dne 26. října 2011. Hlavy států a předsedové vlád zemí eurozóny budou vyzváni, aby na zasedání v březnu roku 2013 přijali jednací řád pro svá zasedání při plném respektování čl. 12 odst. 3 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii.

  1. Obecným cílem v průběhu celého procesu zůstává zajištění demokratické legitimity a odpovědnosti na úrovni, na níž se přijímají a provádějí rozhodnutí. Případné nové kroky k posílení správy ekonomických záležitostí budou muset být spojeny s dalšími kroky k zajištění větší legitimity a odpovědnosti. Na vnitrostátní úrovni by úkony směřující k další integraci fiskálního rámce a rámce hospodářských politik vyžadovaly, aby členské státy zajistily vhodné zapojení svých parlamentů. Další integraci tvorby politik a větší sdílení pravomocí musí doprovázet odpovídající zapojení Evropského parlamentu. K tomuto procesu mohou přispět nové mechanismy, které zvyšují míru spolupráce mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem, v souladu s článkem 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a protokolem č. 1 připojeným ke Smlouvám. Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty společně vymezí organizaci a způsob podpory konference svých zástupců zaměřené na projednávání otázek týkajících se HMU.

  Roční analýza růstu

  1. Evropská rada vítá, že Komise včas předložila roční analýzu růstu, která zahajuje evropský semestr 2013. Souhlasí s tím, že úsilí na úrovni členských států i na evropské úrovni by se mělo v roce 2013 nadále zaměřovat na pět priorit, které byly dohodnuty v březnu letošního roku, tedy na:

  • další diferencovanou fiskální konsolidaci podporující růst,

  • obnovu běžného poskytování úvěrů ekonomice,

  • podporu růstu a konkurenceschopnosti,

  • řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize a

  • modernizaci veřejné správy.

  1. Balíček týkající se roční analýzy růstu Rada podrobněji projedná v souladu s plánem, který předložilo nastupující předsednictví, a s ohledem na doporučení uvedená ve zprávě předsednictví o poznatcích získaných z evropského semestru 2012, tak aby mohla Evropskou radu na zasedání v březnu 2013 informovat o svých názorech. Evropská rada se poté dohodne na nezbytných pokynech týkajících se programů stability, konvergenčních programů a národních programů reforem členských států a provádění stěžejních iniciativ EU. Komise se vyzývá, aby do své příští roční analýzy růstu zahrnula posouzení výsledků, jichž dosahuje trh práce a výrobkový trh, pokud jde o podporu zaměstnanosti a růstu.

  1. K růstu a zaměstnanosti může významně přispět dotvoření jednotného trhu, které představuje jeden z klíčových prvků reakce EU na finanční, hospodářskou a sociální krizi. Evropská rada zhodnotila aktuální stav, pokud jde o prioritní návrhy v rámci Aktu o jednotném trhu I, a uvítala dohodu, jíž zúčastněné členské státy dosáhly o jednotném patentu, a dohodu o alternativním řešení a on-line řešení spotřebitelských sporů. Vyzývá spolutvůrce právních předpisů, aby bezodkladně dokončili projednávání zbývajících návrhů souvisejících s Aktem o jednotném trhu I. Zejména by měla být urychlena práce v oblasti odborných kvalifikací, zadávání veřejných zakázek, vysílání pracovníků, elektronického podpisu a elektronické identifikace. Pokud jde o Akt o jednotném trhu II, Evropská rada vybízí Komisi, aby všechny klíčové návrhy předložila do jara 2013. Vyzývá Radu a Evropský parlament, aby projednávání těchto návrhů zařadily mezi své nejvyšší priority, tak aby mohly být přijaty nejpozději do konce stávajícího volebního období Evropského parlamentu. Zároveň je důležité přijmout naléhavá opatření v souladu se sděleními Komise o provádění směrnice o službách a o správě jednotného trhu. Evropská rada bude pokrok dosahovaný v souvislosti se všemi návrhy týkajícími se jednotného trhu pozorně sledovat.

  1. Evropská rada vyzývá k rychlému posouzení sdělení Komise o „inteligentní regulaci“ a očekává zveřejnění prvního srovnávacího přehledu týkajícího se malých a středních podniků. Vítá návrhy Komise, které v rámci jejího celkového přístupu k inteligentní regulaci směřují k omezení regulační zátěže a ke zrušení již neuplatňovaných právních předpisů. Očekává, že bude dosaženo konkrétního pokroku a že na zasedání v březnu 2013 obdrží příslušnou zprávu.

  2. Evropská rada připomíná prohlášení hlav států a předsedů vlád z ledna 2012 a své závěry ze zasedání konaných v březnu, červnu a říjnu a vítá pokrok, jehož bylo v průběhu roku dosaženo na cestě ke komplexnímu přístupu EU k zaměstnanosti mladých lidí. Vyzývá Radu, aby se neprodleně zabývala návrhy předloženými v rámci balíčku týkajícího se zaměstnanosti mladých lidí, zejména s cílem přijmout začátkem roku 2013 doporučení týkající se záruk pro mladé lidi a zohlednit přitom situaci a potřeby jednotlivých členských států. Vybízí Komisi, aby urychleně dokončila rámec kvality stáží, vytvořila alianci pro učňovskou přípravu a předložila návrh nového nařízení o portálu EURES. Rada, členské státy a Komise by měly zajistit urychlené přijetí opatření navazujících na sdělení Komise s názvem „Přehodnocení vzdělávání“.

  II. JINÉ ZÁLEŽITOSTI

  Společná bezpečnostní a obranná politika

  1. Evropská rada připomíná své závěry z prosince 2008 a konstatuje, že v dnešním měnícím se světě musí Evropská unie převzít větší odpovědnost za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, aby mohla zaručit bezpečnost svých občanů a prosazovat své zájmy.

  1. V této souvislosti je Evropská rada nadále odhodlána posilovat účinnost společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), jejímž prostřednictvím EU hmatatelně přispívá k řešení mezinárodních krizí. EU hraje významnou úlohu v sousedních oblastech i celosvětově. Evropská rada připomíná, že mise a operace uskutečňované v rámci SBOP jsou jedním ze základních prvků komplexního přístupu, který EU uplatňuje v regionech zasažených krizí, například na západním Balkáně, v oblasti Afrického rohu, na Blízkém východě, v oblasti Sahelu, v Afghánistánu a na jižním Kavkaze, a je nadále odhodlána zvyšovat jejich operační účinnost a účelnost. Připomíná rovněž, že mise a operace v rámci SBOP by se měly provádět v úzké spolupráci s dalšími příslušnými mezinárodními aktéry, jako jsou OSN, NATO, OBSE a Africká unie, a s partnerskými zeměmi, jak si vyžaduje každá konkrétní situace. Zvláštní význam má v tomto ohledu posílení spolupráce se zainteresovanými partnerskými zeměmi v sousedství Evropy.

  1. Evropská rada zdůrazňuje, že v zájmu naplnění úkolů v oblasti bezpečnosti musí být členské státy EU připraveny zajistit perspektivní schopnosti, a to v rámci civilního sektoru i v oblasti obrany. Evropská rada zdůrazňuje, že ze současných finančních omezení vyplývá, že je naléhavě třeba posílit evropskou spolupráci v zájmu rozvoje vojenských schopností a odstranění kritických nedostatků včetně těch, které byly zjištěny během nedávných operací. Zdůrazňuje rovněž možné přínosy této spolupráce pro oblast zaměstnanosti, růstu, inovací a průmyslové konkurenceschopnosti v rámci Evropské unie.

  1. Evropská rada vyzývá vysokou představitelku, zejména prostřednictvím Evropské služby pro vnější činnost a Evropské obranné agentury, a dále Komisi, aby v souladu s příslušnými pravomocemi a podle potřeby na základě úzké spolupráce vypracovaly další návrhy a opatření na posílení SBOP a zlepšení disponibility požadovaných civilních i vojenských schopností a aby nejpozději do září 2013 podaly o těchto iniciativách zprávu pro účely zasedání Evropské rady v prosinci 2013. Členské státy budou do celého tohoto procesu intenzivně zapojeny.

  1. Evropská rada za tímto účelem zdůrazňuje mimo jiné tyto otázky:

  Zvýšení účinnosti, viditelnosti a dopadu SBOP

  1. dalším rozvojem komplexního přístupu k předcházení konfliktům, řešení krizí a stabilizaci, mimo jiné rozvojem schopnosti reagovat na nové bezpečnostní výzvy;

  2. posílením schopnosti EU rychle a účinně nasadit vhodné civilní a vojenské schopnosti a personál v rámci celého spektra opatření pro řešení krizí.

  Posílení rozvoje obranných schopností

  1. určením stávajících nadbytečných zdrojů a nedostatečných schopností a stanovením priorit pro budoucí potřeby v oblasti evropských civilních a vojenských schopností;

  2. usnadněním systematičtější a dlouhodobější evropské spolupráce v oblasti obrany, mimo jiné prostřednictvím „sdružování a sdílení“ civilních i vojenských schopností, a systematickým zvažováním spolupráce od počátečních fází národního obranného plánování členských států;

  3. usnadněním součinnosti mezi dvoustrannými, subregionálními, evropskými a mnohostrannými iniciativami, včetně „sdružování a sdílení“ v rámci EU a „inteligentní obrany“ v rámci NATO.

  Posílení evropského obranného průmyslu

  1. rozvojem integrovanější, udržitelnější, inovativnější a konkurenceschopnější evropské technologické a průmyslové základny obrany;

  2. vytvořením většího synergického působení mezi civilním a vojenským výzkumem a vývojem; podporou dobře fungujícího obranného trhu, zejména prostřednictvím účinného provedení směrnic týkajících se zadávání veřejných zakázek a transferů uvnitř EU; tento trh by měl být otevřen malým a středním podnikům a měl by těžit z jejich příspěvků.

  1. Evropská rada v prosinci 2013 přezkoumá pokrok dosažený při naplňování těchto cílů, vyhodnotí situaci a na základě doporučení svého předsedy poskytne pokyny, včetně stanovení priorit a lhůt, aby bylo zajištěno, že EU bude vyvíjet efektivní úsilí zaměřené na splnění úkolů Evropy v oblasti bezpečnosti.

  Regionální strategie

  1. Připomínajíc své závěry z června 2011 a s výhradou hodnocení konceptu makroregionálních strategií podle závěrů Rady ze dne 13. dubna 2011, Evropská rada očekává, že Komise do konce roku 2014 předloží novou strategii EU pro jadransko-jónský region. Evropská rada rovněž vybízí k urychlenému provádění revidované strategie EU pro region Baltského moře. V zájmu posílení spolupráce se sousedními zeměmi Evropská rada vyzývá Radu, aby přijala další kroky umožňující plné využití Severní dimenze a jejích partnerství.

  Rozšíření a proces stabilizace a přidružení

  1. Evropská rada vítá a potvrzuje závěry o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení, které přijala Rada dne 11. prosince.

  Sýrie

  1. Evropská rada je zděšena stále se zhoršující situací v Sýrii. Potvrzuje závěry, které přijala Rada dne 10. prosince. Evropská rada rovněž vítá výsledky 4. ministerského zasedání Skupiny přátel syrského lidu, konaného dne 12. prosince 2012 v Marrákkeši. Evropská rada pověřuje Radu pro zahraniční věci, aby se zabývala všemi možnostmi, jak podporovat syrskou opozici a poskytovat jí pomoc a jak umožnit větší podporu ochrany civilistů. Evropská rada opětovně vyjadřuje názor, že je v Sýrii zapotřebí politické transformace směřující k budoucnosti bez prezidenta Asada a jeho nelegitimního režimu. Jsme pro budoucnost ve znamení demokracie, začlenění a plné podpory lidských práv a práv menšin. Evropská rada se bude situací v Sýrii i nadále zabývat jako prioritní záležitostí.


Side Bar