Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/12/11

Брюксел, 14/12/2012

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ- ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Брюксел, 13-14/12/2012

Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Европейския съвет
(13—14 декември 2012 г.)

  Европейският съвет постигна съгласие по пътна карта за завършване на изграждането на икономическия и паричен съюз въз основа на по-задълбочена интеграция и засилена солидарност. Този процес ще започне със завършването, укрепването и прилагането на новото засилено икономическо управление, както и с приемането на единния надзорен механизъм и новите правила за възстановяване и оздравяване на банките и за гарантиране на депозитите. Процесът ще завърши чрез установяването на единен оздравителен механизъм. През юни 2013 г. Европейският съвет ще разгледа допълнително редица други важни въпроси, свързани с координацията на националните реформи, социалното измерение на ИПС, осъществимостта и условията на договорите за конкурентоспособност и растеж на основата на взаимно съгласие, както и с механизмите за солидарност и мерките за насърчаване на задълбочаването на единния пазар и за запазване на неговата цялост. В хода на процеса ще се прави необходимото, за да се гарантира демократичната легитимност и отчетност.

  Европейският съвет започна работа по европейския семестър за 2013 г. въз основа на годишния обзор на растежа на Комисията. Европейският съвет реши да започне работа по по-нататъшното развитие на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС и ще разгледа отново този въпрос през декември 2013 г.

I. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Пътна карта за завършване на изграждането на ИПС

 1. В контекста на основните предизвикателства, пред които е изправен, икономическият и паричен съюз трябва да бъде укрепен, за да се осигури икономическо и социално благоденствие, както и стабилност и дълготраен просперитет. Икономическите политики трябва да бъдат изцяло насочени към стимулиране на стабилен, устойчив и приобщаващ икономически растеж, осигуряване на бюджетна дисциплина, повишаване на конкурентоспособността и насърчаване на заетостта, и по-специално младежката заетост, за да може Европа да се запази като силно конкурентоспособна социална пазарна икономика и да съхрани европейския социален модел.

 1. Консолидирането на ИПС ще бъде постигнато не само чрез завършването на неговото изграждане, но и чрез стремеж към диференцирани, стабилни и благоприятстващи растежа фискални политики. При пълно зачитане на Пакта за стабилност и растеж, възможностите, които действащата фискална рамка на ЕС предлага за постигане на баланс между нуждите от продуктивни публични инвестиции и целите за спазване на бюджетна дисциплина, могат да се използват в рамките на предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж.

 2. Вследствие на междинния доклад, представен през октомври 2012 г., председателят на Европейския съвет, в тясно сътрудничество с председателите на Комисията, Европейската централна банка и Еврогрупата, изготви конкретна и обвързана със срокове пътна карта за постигане на истински икономически и паричен съюз. Европейският съвет отбелязва подробния план, разработен от Комисията, в който се прави пълен анализ на съответните въпроси, съчетан с оценка на правните им аспекти. Европейският съвет отбелязва и приноса на Европейския парламент. Европейският съвет набелязва следващите стъпки в процеса на завършване на изграждането на ИПС на основата на по-задълбочена интеграция и засилена солидарност за държавите членки от еврозоната.

 1. Процесът на завършване на изграждането на ИПС ще се опира на институционалната и правна рамка на ЕС. Той ще бъде отворен и прозрачен спрямо държавите членки, които не използват единната парична единица. През целия процес ще се зачита напълно целостта на единния пазар, включително в различните законодателни предложения, които ще бъдат направени. Важно е също да се осигури равнопоставеност за държавите членки, участващи в единния надзорен механизъм, и тези, които не вземат участие.

 1. Непосредствен приоритет е да се завърши и приложи рамката за по-силно икономическо управление, в т.ч. пакетът от шест акта, Договорът за стабилност, координация и управление и вторият пакет за икономическото управление. След решителния напредък по основните елементи на втория пакет за икономическото управление Европейският съвет призовава за бързото му приемане от законодателните органи.

  1. Освен това спешно трябва да се постигне напредък и към по-интегрирана финансова рамка, която ще способства за възстановяването на нормалното кредитиране на икономиката, ще повиши конкурентоспособността и ще спомогне за постигане на необходимото адаптиране на икономиките ни.

  1. Единният надзорен механизъм представлява значителна в качествено отношение крачка към по-интегрирана финансова рамка. Европейският съвет приветства съгласието, постигнато на 13 декември в рамките на Съвета, и призовава законодателните органи бързо да постигнат споразумение, за да може прилагането му да започне възможно най-скоро. Европейският съвет изтъква отново и значението на новите правила относно капиталовите изисквания за банките (пакет ДКИ), които са от първостепенна важност за разработването на единна нормативна уредба, и призовава всички страни да работят за договарянето и бързото им приемане.

  1. Европейският съвет призовава законодателните органи да постигнат преди юни 2013 г. споразумение по предложенията за директива за възстановяване и оздравяване на банките и директива за схемите за гарантиране на депозитите; от своя страна Съветът следва да постигне съгласие до края на март 2013 г. След приемането им, тези директиви следва да бъдат изпълнени приоритетно от държавите членки.

  1. Европейският съвет очаква бързи последващи действия от страна на Комисията по предложенията на експертната група на високо равнище относно структурата на банковия сектор на ЕС.

  1. Наложително е да се прекъсне порочният кръг между банките и държавата. Съобразно изявлението от срещата на високо равнище на държавите от еврозоната от юни 2012 г. и заключенията на Европейския съвет от октомври 2012 г. следва да бъде договорена, във възможно най-кратък срок през първата половина на 2013 г., оперативна рамка, включително определение за наследени активи, така че когато бъде създаден ефективен единен надзорен механизъм, Европейският механизъм за стабилност ще бъде в състояние да рекапитализира пряко банките въз основа на обикновено решение. Това ще стане при пълно съобразяване с единния пазар.

  1. За положението, при което осъществяването на банковия надзор действително се прехвърли върху единен надзорен механизъм, ще е необходим единен оздравителен механизъм с нужните правомощия, за да се гарантира, че оздравителни мерки могат да се прилагат спрямо всяка банка в участващите държави членки чрез предвидените за целта инструменти. Във връзка с това работата по предложенията за директива за възстановяване и оздравяване на банките и директива за схемите за гарантиране на депозитите следва да се ускори, така че да могат да бъдат приети в съответствие с точка 8. По тези въпроси е важно да се осигури справедлив баланс между държавите по произход и приемащите държави. Комисията ще представи през 2013 г. предложение за единен оздравителен механизъм за държавите членки, участващи в ЕНМ, което да бъде разгледано от законодателните органи приоритетно с намерение да бъде прието по време на текущия парламентарен мандат. Единният оздравителен механизъм следва да гарантира финансовата стабилност и да осигури ефективна рамка за оздравяване на финансовите институции, като същевременно предостави закрила за данъкоплатците в условията на банкови кризи. Единният оздравителен механизъм следва да се основава на принос от самия финансов сектор и да включва подходящи и ефективни договорености за мерки за подкрепа. Тези мерки за подкрепа следва да бъдат фискално неутрални в средносрочен план, като се гарантира, че вноските от публичното подпомагане се възстановяват чрез последващи данъци върху финансовия сектор.

  1. За да може ИПС да осигури икономически растеж, конкурентоспособност в глобален план и заетост в ЕС, и по-специално в еврозоната, ще е необходимо да бъдат допълнително разгледани редица други важни въпроси, свързани с координирането на икономическите политики и насоките за тези политики в еврозоната, включително мерки за насърчаване на задълбочаването на единния пазар и за запазване на целостта му. За тази цел председателят на Европейския съвет, в тясно сътрудничество с председателя на Комисията и след процес на консултации с държавите членки, ще представи на Европейския съвет през юни 2013 г. възможни мерки и обвързана със срокове пътна карта по следните въпроси:

  а) координиране на националните реформи: участващите държави членки ще бъдат приканени да направят необходимото, в съответствие с член 11 от Договора за стабилност, координация и управление, всички значителни икономически реформи, които планират да предприемат, да бъдат обсъдени предварително и при необходимост да бъдат координирани между тях. За тази цел в координацията ще участват институциите на ЕС, съгласно законодателството на ЕС. Комисията оповести намерението си да изготви предложение за рамка за предварително координиране на значителни икономически реформи в контекста на европейския семестър;

  б) социалното измерение на ИПС, включително социалния диалог;

  в) осъществимостта и условията на договорите за конкурентоспособност и растеж на основата на взаимно съгласие: индивидуалните споразумения с договорен характер с институциите на ЕС биха могли да засилят ангажираността и ефективността. Тези споразумения следва да бъдат диференцирани в зависимост от конкретното положение на отделните държави членки. В това ще участват всички държави членки от еврозоната, но държавите членки извън нея също могат да встъпват в подобни споразумения.

  г) механизмите за солидарност, които могат да подкрепят усилията на държавите членки, встъпващи в тези договорни споразумения за конкурентоспособност и растеж.

  1. Управлението в рамките на еврозоната следва да бъде допълнително подобрено, на основата на Договора за стабилност, координация и управление и като се вземе предвид изявлението от срещата на високо равнище на държавите от еврозоната от 26 октомври 2011 г. Държавните и правителствените ръководители от еврозоната ще бъдат приканени да приемат процедурен правилник за своите заседания на заседанието си през март 2013 г., при пълно зачитане на разпоредбите на член 12, параграф 3 от Договора за стабилност, координация и управление.

  1. През целия процес общата цел продължава да бъде гарантирането на демократична легитимност и отчетност на равнището, на което се вземат и изпълняват решенията. Всички нови мерки за укрепване на икономическото управление ще трябва да бъдат придружени от допълнителни мерки за подобряване на легитимността и отчетността. На национално равнище преминаването към по-нататъшна интеграция на рамките за фискална и икономическа политика ще изисква държавите членки да предприемат мерки, които да гарантират съответно участие на националните парламенти. По-нататъшната интеграция на разработването на политики и обединяването в по-голяма степен на компетентностите трябва да бъдат придружени от съответното участие на Европейския парламент. За този процес могат да допринесат новите механизми, които повишават степента на сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент в съответствие с член 13 от Договора за стабилност, координация и управление и Протокол (№ 1) към Договорите. Европейският парламент и националните парламенти ще определят заедно организацията и утвърждаването на конференция на представителите им за целите на обсъждането на свързани с ИПС въпроси.

  Годишен обзор на растежа

  1. Европейският съвет приветства своевременното предаване от Комисията на годишния обзор на растежа, с който се полага началото на европейския семестър за 2013 г. Той изразява съгласие, че усилията на национално и на европейско равнище през 2013 г. следва да продължат да бъдат съсредоточени върху петте приоритета, одобрени през март тази година, а именно:

  • провеждане на диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа,

  • възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката,

  • стимулиране на икономическия растеж и конкурентоспособността,

  • борба с безработицата и социалните последици от кризата, както и

  • модернизиране на публичната администрация.

  1. Съветът ще разгледа по-подробно пакета за годишния обзор на растежа съгласно пътната карта, представена от встъпващото председателство, и следвайки препоръките, очертани в изготвения от председателството доклад за извлечените поуки от европейския семестър за 2012 г., с оглед да представи възгледите си на заседанието на Европейския съвет през март 2013 г. След това Европейският съвет ще постигне съгласие по необходимите насоки за програмите за стабилност и за конвергенция на държавите членки и националните програми за реформи, както и за изпълнението на водещите инициативи на ЕС. Комисията се приканва да включи в своя следващ годишен обзор на растежа оценка на функционирането на трудовите и продуктовите пазари с оглед на стимулирането на растежа и създаването на работни места.

  1. Завършването на единния пазар може да допринесе много за растежа и създаването на работни места и представлява основен елемент от отговора на ЕС на финансовата, икономическата и социалната криза. Европейският съвет направи преглед на актуалното състояние във връзка с приоритетните предложения от Акта за единния пазар І и приветства съгласието, постигнато между участващите държави членки по единния патент, както и съгласието по алтернативното решаване и онлайн решаването на потребителски спорове. Той призовава законодателните органи спешно да приключат работата по оставащите досиета от Акта за единния пазар І. По-конкретно следва да се ускори работата по професионалните квалификации, обществените поръчки, командироването на работници и електронния подпис и електронната идентификация. По отношение на Акта за единния пазар ІІ Европейският съвет призовава Комисията да представи всички основни предложения до пролетта на 2013 г. Той приканва Съвета и Европейския парламент да дадат най-висок приоритет на тези предложения с оглед на приемането им най-късно до края на текущия парламентарен мандат. Освен това е важно да се предприемат спешни действия в съответствие със съобщенията на Комисията относно прилагането на Директивата за услугите и относно управлението на единния пазар. Европейският съвет ще следи отблизо напредъка по всички предложения, свързани с единния пазар.

  1. Европейският съвет настоява за бързо разглеждане на съобщението на Комисията относно разумното регулиране и очаква публикуването на първото табло с показатели за МСП. Европейският съвет приветства предложенията на Комисията за намаляване на регулаторната тежест и премахване на вече ненужни регламенти като част от цялостния ѝ подход за разумно регулиране. Европейският съвет очаква конкретен напредък и доклад по въпроса на заседанието си през март 2013 г.

  1. Като припомня изявлението на държавните и правителствените ръководители от януари 2012 г. и заключенията от заседанията си през март, юни и октомври, Европейският съвет приветства отбелязания през годината напредък към цялостен подход на ЕС към младежката заетост. Европейският съвет призовава Съвета да разгледа незабавно предложенията в пакета от мерки относно младежката заетост, по-специално с оглед на приемането на препоръката за гаранция за младежта на ранен етап през 2013 г., като същевременно взема под внимание националните обстоятелства и потребности. Той приканва Комисията в кратък срок да оформи окончателно рамката за качество на стажовете, да създаде Алианс за професионална подготовка, както и да предложи нов регламент за Европейския портал за професионална мобилност (EURES). Съветът, държавите членки и Комисията следва да направят необходимото да се предприемат бързи последващи действия във връзка със съобщението на Комисията „Преосмисляне на образованието“.

  II. ДРУГИ ВЪПРОСИ

  Обща политика за сигурност и отбрана

  1. Европейският съвет припомня заключенията си от декември 2008 г. и отбелязва, че в днешния променящ се свят Европейският съюз е призван да поеме повече отговорности в поддържането на международния мир и сигурност, така че да гарантира сигурността на своите граждани и да утвърждава интересите си.

  1. В това отношение Европейският съвет продължава да се ангажира с укрепването на ефективността на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) като осезаем принос на ЕС към международното управление на кризи. ЕС играе важна роля в съседните на него региони и на глобално равнище. Европейският съвет припомня, че мисиите и операциите по линия на ОПСО представляват съществен елемент от цялостния подход на ЕС в кризисни региони като Западните Балкани, Африканския рог, Близкия изток, Сахел, Афганистан и Южен Кавказ, и потвърждава ангажимента си да подобри тяхната оперативна ефективност и ефикасност. Европейският съвет припомня също, че мисиите и операциите по линия на ОПСО следва да се провеждат в тясно сътрудничество с другите имащи отношение международни участници като ООН, НАТО, ОССЕ и Африканския съюз, както и страните партньори, според необходимостта във всеки отделен случай. Подобряването на сътрудничеството със заинтересованите партньори в съседните на Европа региони е от особено значение в това отношение.

  2. С оглед на постигането на резултати по отношение на отговорностите в сферата на сигурността Европейският съвет подчертава, че държавите — членки на ЕС, трябва да бъдат готови да осигурят ориентирани към бъдещето способности както в гражданската област, така и в сферата на отбраната. Европейският съвет изтъква, че сегашните финансови ограничения подчертават неотложната необходимост да се укрепи европейското сътрудничество, за да се развият военни способности и да се отстранят критичните недостатъци, в това число недостатъците, установени при неотдавнашни операции. Той подчертава също ползите, които подобно сътрудничество може да има за заетостта, растежа, иновациите и промишлената конкурентоспособност в рамките на Европейския съюз.

  1. Европейският съвет приканва върховния представител, по-специално чрез Европейската служба за външна дейност и Европейската агенция по отбрана, както и Комисията, като всички те действат съгласно съответните си отговорности и при необходимост си сътрудничат тясно, да разработят допълнителни предложения и действия за укрепване на ОПСО и подобряване на наличността на необходимите граждански и военни способности и да докладват за тези инициативи най-късно до септември 2013 г. с оглед на заседанието на Европейския съвет през декември 2013 г. Държавите членки ще участват активно в този процес.

  2. За тази цел Европейският съвет подчертава наред с другото следните въпроси:

  Подобряване на ефективността, видимостта и въздействието на ОПСО чрез

  1. доразвиване на цялостния подход към предотвратяването на конфликти, управлението на кризи и стабилизирането, включително чрез развиването на способност за реагиране на нововъзникващи предизвикателства в областта на сигурността;

  2. укрепване на способността на ЕС бързо и ефективно да разполага подходящите граждански и военни способности в целия спектър от действия за управление на кризи.

  Усъвършенстване на развитието на отбранителни способности чрез

  1. набелязване на сегашните излишъци и недостатъците по отношение на способностите и определяне на приоритети при бъдещите потребности в областта на европейските граждански и военни способности;

  2. улесняване на по-систематичното и по-дългосрочно европейско сътрудничество в сферата на отбраната, в това число чрез обединяването и споделянето на военни способности; и в това отношение, систематично обмисляне на възможността за сътрудничество от самото начало в националното планиране на държавите членки в областта на отбраната;

  3. улесняване на единодействието между двустранните, подрегионалните, европейските и многостранните инициативи, включително политиката на ЕС за обединяване и споделяне и „интелигентната отбрана“ на НАТО.

  Укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез

  1. развитие на по-интегрирана, устойчива, новаторска и конкурентоспособна технологична и промишлена база на европейската отбрана;

  2. развитие на по-голямо единодействие между гражданската и военната научноизследователска и развойна дейност; насърчаване на добре функциониращ пазар на отбраната, по-специално чрез ефективно прилагане на директивите за обществените поръчки и за трансферите в рамките на ЕС, който е отворен за МСП и се ползва от техния принос.

  1. През декември 2013 г. Европейският съвет ще разгледа постигнатия напредък в преследването на тези цели, ще направи оценка на положението и въз основа на препоръки от своя председател ще даде насоки, включително като определи приоритети и конкретни срокове, за да се осигури ефективността на усилията на ЕС, насочени към посрещането на отговорностите на Европа в сферата на сигурността.

  Регионални стратегии

  1. Като припомня заключенията си от юни 2011 г. и в зависимост от оценката на концепцията за макрорегионални стратегии, предвидена в заключенията на Съвета от 13 април 2011 г., Европейският съвет очаква представянето от Комисията на нова стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море преди края на 2014 г. Европейският съвет призовава също за бързото прилагане на преработената стратегия на ЕС за региона на Балтийско море. С оглед на подобряване на сътрудничеството със съседните страни Европейският съвет насърчава Съвета да предприеме по-нататъшни действия за пълноценно използване на Северното измерение и неговите партньорства.

  Разширяване и процес на стабилизиране и асоцииране

  1. Европейският съвет приветства и одобрява заключенията относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране, приети от Съвета на 11 декември.

  Сирия

  1. Европейският съвет изразява възмущението си от постоянно влошаващото се положение в Сирия. Той подкрепя заключенията, приети от Съвета на 10 декември. Европейският съвет изразява също задоволство от резултатите от 4-тата среща на министрите от Групата на приятелите на сирийския народ, проведена в Маракеш на 12 декември 2012 г. Европейският съвет възлага на Съвета по външни работи да работи по всички варианти за подкрепа и помощ за опозицията и да даде възможност за по-голяма подкрепа за защита на цивилното население. Европейският съвет изразява отново виждането си, че в Сирия е необходим политически преход към бъдеще без президента Асад и незаконния му режим. Ние подкрепяме бъдеще, което е демократично и приобщаващо и зачита напълно правата на човека и на малцинствата. Европейският съвет ще продължи да разглежда положението в Сирия като приоритетен въпрос.


Side Bar