Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE SV

EUROPEISKA RÅDET
Bryssel den 9 december 2011
SLUTSATSER

_________________

För delegationerna bifogas Europeiska rådets slutsatser (den 9 december 2011).

________________________

Mycket har uppnåtts under de senaste 18 månaderna för att förbättra vår ekonomiska styrning och hantera den ekonomiska och finansiella krisen. Såsom anges i dessa slutsatser, har vi fattat viktiga beslut som behöver tillämpas snabbt och kraftfullt.

Vi enades om att de åtgärder som har störst potential att främja tillväxt och sysselsättning bör prioriteras. De medlemsstater som deltar i europluspakten enades om att göra mer specifika och mätbara åtaganden och i synnerhet att fortsätta arbetet med sysselsättningen.

Vi fastställde riktlinjer för vidareutveckling av energipolitiken, när det gäller att förverkliga den inre marknaden, förbättra energieffektiviteten, utveckla infrastrukturen, säkerställa samstämmighet i EU:s yttre förbindelser samt öka kärnsäkerhet och fysiskt skydd.

Vidare välkomnade Europeiska rådet undertecknandet av Kroatiens anslutningsfördrag med Kroatien och fattade beslut om EU:s utvidgningsprocess för Serbien och Montenegro.

o

o o

I. EKONOMISK POLITIK

1. Europeiska rådet, som är medvetet om den försämrade ekonomiska och finansiella situationen, diskuterade de pågående ansträngningarna för att lyfta Europa ur krisen. Europeiska unionens nya ekonomiska styrning, som anges i punkt 3, måste genomföras fullt ut i syfte att skapa förtroende för styrkan i den europeiska ekonomin. Arbetet med strukturreformerna och budgetkonsolideringen måste fortsätta för att skapa förutsättningar för en återgång till hållbar tillväxt och på så sätt bidra till att öka förtroendet på kort sikt. Det krävs också åtgärder för att man ska kunna återställa normal långivning i ekonomin och samtidigt undvika såväl ett överdrivet risktagande som en överdriven minskning av skuldsättningen, såsom man enades om den 26 oktober 2011.

2. Europeiska rådet, som erinrade om de centrala prioriteringar för tillväxt som fastställdes i oktober 2011, särskilt inremarknadsakten, den digitala inre marknaden och minskningen av den övergripande administrativa bördan för små och medelstora företag och mikroföretag, betonade behovet av att snabbt vidta de åtgärder som har störst potential att främja tillväxt och sysselsättning. Europeiska rådet stöder därför principen om ett snabbspårsprogram och uppmanar rådet och Europaparlamentet att särskilt prioritera en snabb behandling av de förslag som av kommissionen, bl.a. i dess årliga tillväxtöversikt, anses ha en betydande tillväxtpotential. Det ställer sig bakom de åtgärder som kommissionen föreslår i sin rapport om att minska regelbördan för små och medelstora företag.

3. Den årliga tillväxtöversikten för 2012 utgör en utmärkt grund för att introducera nästa europeiska planeringstermin, som kommer att vara den första som genomförs som en del av den nyligen stärkta ekonomiska styrningen, inbegripet det nya förfarandet för övervakning och korrigering av makroekonomiska obalanser. Vid Europeiska rådets vårmöte kommer man att se över vilka framsteg som gjorts och anta nödvändiga riktlinjer. Det finns ett trängande behov av att inrikta sig på genomförandet, i synnerhet med tanke på de ojämna framsteg som gjorts i år med arbetet mot de mål som anges i Europa 2020-strategin och med genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna.

o

o o

4. Stats- och regeringscheferna i de medlemsstater som deltar i europluspakten gick igenom vilka framsteg som gjorts vid genomförandet av deras åtaganden på nationell nivå. De enades om att man i mars 2012 bör göra en mer ingående bedömning av de nationella ansträngningarna för att uppnå paktens mål. De beslutade även att göra mer specifika och mätbara åtaganden inom vart och ett av de områden som omfattas av pakten och att rapportera om framstegen i sina nationella reformprogram. Den nya ekonomiska styrningen måste kompletteras med en förbättrad övervakning av sysselsättnings- och socialpolitiken, särskilt sådan politik som kan påverka den makroekonomiska stabiliteten och den ekonomiska tillväxten, i linje med rådets slutsatser av den 1 december.

5. På grundval av rapporten från ordföranden för rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) samt den årliga tillväxtöversikten höll stats- och regeringscheferna en inledande diskussion om bästa praxis för sysselsättningspolitiken och enades om att det finns ett särskilt behov av att till fullo mobilisera arbetskraften för att uppnå tillväxt. Samtidigt som strukturreformerna måste fortsätta med oförminskad styrka finns det ett trängande behov av målinriktade åtgärder på såväl nationell som europeisk nivå för de mest utsatta grupperna, särskilt arbetslösa ungdomar. Förbättrade aktiveringsåtgärder bör kompletteras med insatser för att höja kompetensen, framför allt genom att utbildningssystemen anpassas till arbetsmarknadens behov. Att främja sysselsättning och möjligheter till företagande för dem som träder in på arbetsmarknaden samt att överväga en ny och balanserad flexicuritypolitik skulle påtagligt kunna bidra till att förbättra ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden.

6. De välkomnade rapporterna från finansministrarna i de deltagande medlemsstaterna och från kommissionen om de framsteg som gjorts i strukturerade diskussioner om skattepolitisk samordning. Detta arbete kommer att fortsätta i överensstämmelse med europluspakten och inriktas på områden där mer ambitiösa insatser är tänkbara. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hur skattepolitiken kan stödja samordningen av den ekonomiska politiken och bidra till finanspolitisk samordning och tillväxt. Finansministrarna och kommissionen kommer i juni 2012 att rapportera om vilka framsteg som gjorts.

II. ENERGI

7. Ordförandeskapets rapport visar att det har gjorts betydande framsteg med att fullfölja de riktlinjer som fastställdes vid Europeiska rådets möte i februari 2011 när det gäller att senast 2014 förverkliga den inre marknaden, öka energieffektiviteten, utveckla infrastrukturen samt säkerställa konsekvens och samstämmighet i EU:s yttre förbindelser. I detta sammanhang välkomnar Europeiska rådet överenskommelsen om samförståndsavtalet om nord–syd-sammankopplingarna i Central- och Östeuropa. I synnerhet på följande punkter finns det ett omedelbart behov av framsteg:

– Ett fullständigt och snabbt genomförande från medlemsstaternas sida av inremarknadslagstiftningen med full respekt för överenskomna frister.

– Ingen EU-medlemsstat ska stå utanför de europeiska gas- och elnäten efter 2015 eller behöva uppleva att dess energitrygghet äventyras eftersom man saknar de anslutningar som krävs.

– En snar överenskommelse om förslaget om energieffektivitet, som bör fastställa ambitiösa och flexibla ramar i överensstämmelse med 20-procentsmålet för 2020 som Europeiska rådet enades om vid junimötet 2010.

– En snar överenskommelse om förslaget om energiinfrastruktur.

– Genomförandet av rådets slutsatser av den 24 november 2011 för ökad samstämmighet i och samordning av EU:s yttre energipolitik för att bl.a. säkerställa att avtal med viktiga leverantörer och transitländer fullt ut är förenliga med EU:s inremarknadslagstiftning.

– En överenskommelse om strategin för minskade koldioxidutsläpp fram till 2050 och noggrant övervägande av den kommande färdplanen för energi fram till 2050, som kommer att bidra med en närmare analys av de långsiktiga åtgärderna inom energisektorn och andra närliggande sektorer.

8. Framsteg har gjorts när det gäller säkerhetsöversynen av EU:s kärnkraftverk. Trovärdigheten hos EU:s system för kärnsäkerhet kommer att öka ytterligare genom den fortsatta utvecklingen av rättsliga ramar på kärnkraftsområdet. Arbetet med kärnsäkerhet inom EU kommer att fortsätta på grundval av interimsrapporten om kärnsäkerhet.

9. Europeiska rådet, som erinrar om sina slutsatser från mars 2011, pekar på behovet av att

– fullständigt och punktligt genomföra direktiven om kärnsäkerhet och om ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall,

– fortsätta att prioritera den omfattande översynen av kärnsäkerhet med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 november och framläggandet av slutrapporten om stresstesterna senast i juni 2012,

– intensifiera ansträngningarna för att fullt ut knyta EU:s alla grannländer till processen för säkerhetsstresstester och förbättra ramarna för kärnsäkerhet både i EU och internationellt,

– fortsätta arbetet med åtgärder på kärnsäkerhetsområdet inom EU och dess grannskap och senast i juni 2012 lägga fram slutrapporten.

III. UTVIDGNINGEN

10. Europeiska rådet stöder rådets slutsatser av den 5 december 2011 om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen och erinrar om sina slutsatser från december 2006 vilka utgör grunden för en förnyad konsensus om utvidgningen.

11. Dagens undertecknande av Kroatiens anslutningsfördrag är en viktig händelse i den europeiska integrationens historia. I avvaktan på ett framgångsrikt slutförande av ratificeringsförfarandena ser Europeiska rådet fram emot att få välkomna Kroatien som ny medlem från och med den 1 juli 2013. Kroatien kommer nu att som aktiv observatör delta i överläggningarna i Europeiska rådet, rådet och dess förberedande organ.

12. Europeiska rådet välkomnar kommissionens bedömning av de goda framsteg vilka gjorts av Montenegro, som i stort sett har uppnått tillfredsställande resultat. I syfte att inleda anslutningsförhandlingar med Montenegro i juni 2012 uppdrar Europeiska rådet åt rådet att undersöka Montenegros framsteg med genomförandet av reformer, med särskild uppmärksamhet på rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, särskilt kampen mot korruption och organiserad brottslighet, på grundval av en rapport som kommissionen kommer att lägga fram under första halvåret 2012. Europeiska rådet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål lägga fram ett förslag till ramar för förhandlingarna med Montenegro i överensstämmelse med Europeiska rådets slutsatser från december 2006 samt etablerad praxis, och därvid också införliva den nya strategi som kommissionen föreslagit i fråga om kapitlen "Domstolsväsende och grundläggande rättigheter" samt "Rättvisa, frihet och säkerhet". I detta avseende uppmanas kommissionen också att med Montenegro inleda processen för en analytisk granskning av regelverket avseende ovannämnda kapitel.

13. Europeiska rådet noterar de avsevärda framsteg som Serbien har gjort med att uppfylla de politiska kriterier som fastställdes av Europeiska rådet i Köpenhamn samt stabiliserings- och associeringsprocessens krav och noterar att landet nu har ett fullt tillfredsställande samarbete med Icty. Europeiska rådet välkomnar att Serbien återupptagit Belgrad–Pristina-dialogen och i god tro fortsätter att genomföra avtalen och avtalet om integrerad gränsförvaltning. För att kunna bevilja Serbien ställning som kandidatland uppdrar Europeiska rådet åt rådet att undersöka om och bekräfta att Serbien har fortsatt att visa trovärdigt engagemang och gjort ytterligare framsteg med att i god tro genomföra de avtal som ingåtts i dialogen, inbegripet om integrerad gränsförvaltning, samt att landet har nått en överenskommelse om inkluderande regionalt samarbete och aktivt samarbetat för att Eulex och KFOR ska kunna utföra sina mandat. Mot bakgrund av denna granskning kommer rådet i februari 2012 att besluta om att bevilja Serbien ställning som kandidatland, vilket kommer att bekräftas vid Europeiska rådets möte i mars.

IV. ÖVRIGA FRÅGOR

14. Europeiska rådet, som erinrar om rådets slutsatser av den 5 december om utvidgningen med avseende på uttalanden och hot från Turkiet, uttrycker djup oro och efterlyser full respekt för den roll som innehas av rådets ordförandeskap, som är en i fördraget fastställd grundläggande institutionell aspekt av EU.

15. Europeiska rådet, som erinrar om sina diskussioner i juni och oktober 2011, noterar att alla rättsliga villkor har uppfyllts för att beslutet om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet ska kunna fattas. Det uppmanar rådet att anta detta beslut så snart som möjligt. Europeiska rådet kommer vid behov att återkomma till denna fråga vid sitt möte i mars 2012.

16. Europeiska rådet, som erinrar om sina slutsatser av den 23 oktober 2011 och godkänner rådets slutsatser av den 1 december, upprepar att man är allvarligt och allt mer oroat över Irans kärntekniska program, så som det framställs i IAEA:s senaste rapport, och Irans underlåtenhet att uppfylla sina internationella skyldigheter. Europeiska rådet välkomnar rådets överenskommelse om att utpeka 180 nya enheter och personer som är direkt kopplade till det kärntekniska programmet. Det uppmanar rådet att fortsätta sitt arbete med att utvidga EU:s restriktiva åtgärder och utöka de nuvarande sanktionerna genom att som en prioriterad fråga undersöka ytterligare åtgärder mot Iran och att senast vid sitt kommande möte anta dessa åtgärder. Europeiska rådet bekräftar Europeiska unionens mångåriga åtagande att arbeta för en diplomatisk lösning på den iranska kärnenergifrågan i enlighet med den dubbla strategin.

17. Europeiska rådet är enigt om att fördöma attackerna mot den brittiska regeringens ambassadområde i Iran och beklagar djupt att den iranska regeringen inte uppfyllde sitt internationella ansvar att skydda diplomatisk personal och egendom enligt Wienkonventionen.

18. Europeiska rådet är fortsatt djupt oroat över att den syriska regimen fortsätter att använda militära styrkor och förtrycka det syriska folket. Europeiska rådet, som ställer sig bakom rådets slutsatser av den 1 december 2011, bekräftar sitt stöd för Arabförbundets insatser och uppmanar den syriska regimen att fullt ut följa den arabiska handlingsplanen. Det framhåller återigen att det finns ett trängande behov av att alla medlemmar av FN:s säkerhetsråd tar sitt ansvar när det gäller situationen i Syrien.

19. Europeiska rådet välkomnar resultatet från den internationella Afghanistankonferensen, som hölls i Bonn den 5 december 2011, och bekräftar sitt åtagande om Europeiska unionens konsekventa och långsiktiga engagemang för Afghanistan efter 2014.

20. Europeiska rådet välkomnar det intensiva förberedande arbete som under denna planeringstermin gjorts om den framtida fleråriga budgetramen och noterar ordförandeskapets rapport. Det uppmanar det kommande ordförandeskapet att driva på arbetet med att lägga grunden för förhandlingarnas slutskede, något som ska diskuteras vid Europeiska rådets möte i juni 2012. Europeiska rådet upprepar sin uppmaning till institutionerna att samarbeta för att se till att den fleråriga budgetramen antas före slutet av 2012.


Side Bar