Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE SL

EVROPSKI SVET
Bruselj, 9. december 2011
SKLEPI

_________________

V prilogi vam pošiljamo sklepe Evropskega sveta (9. december 2011).

________________________

V zadnjih 18 mesecih je bilo veliko storjenega, da bi izboljšali naše gospodarsko upravljanje ter našli pot iz gospodarske in finančne krize. Sprejeli smo pomembne odločitve, ki so navedene v teh sklepih in ki jih je treba zdaj brez odlašanja in odločno uresničevati.

Dogovorili smo se, da bi bilo treba dati prednost ukrepom, s katerimi bi lahko najbolj spodbudili rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Države članice, ki sodelujejo v Paktu "evro plus", so se dogovorile, da bodo sprejele konkretnejše in bolj merljive zaveze, predvsem pa da bodo pospešile delo v zvezi z zaposlovanjem.

Določili smo usmeritve za nadaljnji razvoj energetske politike EU, kar zadeva dokončanje notranjega trga, krepitev energetske učinkovitosti, razvoj infrastrukture, zagotovitev doslednosti zunanjih odnosov EU ter krepitev jedrske varnosti in zaščite.

Poleg tega je Evropski svet pozdravil podpis pristopne pogodbe s Hrvaško ter sprejel odločitve o širitvenem procesu EU glede Srbije in Črne gore.

°

° °

I. GOSPODARSKA POLITIKA

 • Evropski svet je glede na vse slabše gospodarske in finančne razmere razpravljal o tekočih prizadevanjih, da bi se Evropa izvila iz krize. V celoti je treba uveljaviti novo gospodarsko upravljanje Evropske unije, kot je navedeno v odstavku 3, da bi utrdili zaupanje v moč evropskega gospodarstva. Strukturne reforme in prizadevanja za fiskalno konsolidacijo morajo biti še naprej podlaga pri vračanju na pot trajnostne rasti in tako kratkoročno prispevati h krepitvi zaupanja. Potrebni so tudi ukrepi za pomoč pri ponovni vzpostavitvi normalnih razmer na področju posojil v gospodarstvu, hkrati pa je treba preprečevati prevzemanje prevelikih tveganj in prekomerno zmanjševanje finančnega vzvoda, kot je bilo dogovorjeno 26. oktobra 2011.

 • Evropski svet je opozoril na ključna prednostna področja za spodbujanje rasti, ki jih je opredelil oktobra 2011 – zlasti Akt za enotni trg, enotni digitalni trg ter zmanjšanje splošne regulativne obremenitve za MSP in mikropodjetja –, in poudaril, da je treba hitro sprejeti ukrepe, s katerimi bi lahko najbolj spodbudili rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Zato podpira načelo pospešenega programa ter poziva Svet in Evropski parlament, naj se prednostno posvetita predvsem hitri preučitvi predlogov, ki jih je pripravila Komisija, tudi v letnem pregledu rasti, in ki znatno prispevajo k rasti. Potrjuje ukrepe, ki jih je Komisija predlagala v svojem poročilu o zmanjšanju regulativnih obremenitev MSP.

 • Letni pregled rasti za leto 2012 je odlična podlaga za začetek naslednjega evropskega semestra, v sklopu katerega se bo prvič izvajalo nedavno okrepljeno gospodarsko upravljanje, vključno z novim postopkom za spremljanje in odpravljanje makroekonomskih neravnotežij. Evropski svet bo na spomladanskem zasedanju pregledal napredek in sprejel potrebne smernice. Nujno se je treba usmeriti na vprašanje izvajanja, predvsem zaradi neenakomernega napredka, ki je bil letos dosežen pri uresničevanju ciljev, določenih v strategiji Evropa 2020, ter pri izvajanju priporočil za posamezne države.

°

° °

 • Voditelji držav ali vlad tistih držav članic, ki sodelujejo v Paktu "evro plus", so pregledali napredek pri izvajanju svojih zavez na nacionalni ravni. Strinjali so se, da bo treba marca 2012 temeljiteje oceniti nacionalna prizadevanja za doseganje ciljev Pakta. Strinjali so se tudi, da bodo sprejeli konkretnejše in bolj merljive zaveze na vsakem od področij iz Pakta ter da bodo poročali o napredku pri svojih nacionalnih programih reform. Novo gospodarsko upravljanje je treba v skladu s sklepi Sveta z dne 1. decembra dopolniti z boljšim spremljanjem politik zaposlovanja in socialnih politik, zlasti tistih, ki lahko vplivajo na makroekonomsko stabilnost in gospodarsko rast.

 • Voditelji držav ali vlad so si na podlagi poročila predsednika Sveta (ESPCO) in letnega pregleda rasti prvič izmenjali mnenja o najboljših praksah glede svojih politik zaposlovanja ter se strinjali, da je treba za spodbujanje rasti v celoti uporabiti zlasti delovno silo. Sicer si je treba odločno prizadevati za strukturne reforme, vendar so hkrati nujno potrebni ciljni ukrepi na nacionalni in evropski ravni za najbolj ogrožene skupine, zlasti mlade brezposelne. Okrepljene aktivacijske politike bi bilo treba dopolniti s prizadevanji za nadgrajevanje znanj in spretnosti, predvsem s prilagajanjem sistemov izobraževanja in usposabljanja potrebam trga dela. Spodbujanje zaposlovanja in poslovnih priložnosti za tiste, ki šele vstopajo na trg dela, ter razmislek o prožnih pogojih zaposlovanja bi lahko bistveno prispevali k izboljšanju možnosti mladih za vključitev na trg dela.

 • Pozdravili so poročila finančnih ministrov sodelujočih držav članic in Komisije o napredku, doseženem pri strukturiranih razpravah o usklajevanju vprašanj davčne politike. To delo se bo nadaljevalo v skladu s Paktom "evro plus", pri čemer bo največ pozornosti posvečeno področjem, na katerih se lahko predvidijo ambicioznejši ukrepi. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti iskanju načinov, kako z davčno politiko prispevati k usklajevanju gospodarskih politik, fiskalni konsolidaciji in rasti. Finančni ministri in Komisija bodo o napredku poročali junija 2012.

II. ENERGIJA

 • Iz poročila predsedstva je razvidno, da je bil dosežen pomemben napredek pri izvajanju smernic, ki jih je v zvezi z dokončanjem notranjega trga do leta 2014, krepitvijo energetske učinkovitosti, razvojem infrastrukture ter zagotovitvijo doslednosti in skladnosti zunanjih odnosov EU določil Evropski svet na zasedanju februarja 2011. Evropski svet v zvezi s tem pozdravlja dogovor o memorandumu o soglasju glede povezav sever-jug v Srednji in Vzhodni Evropi. Nujen napredek je še zlasti potreben na naslednjih področjih:

 • popolno in hitro izvajanje zakonodaje o notranjem trgu s strani držav članic ob doslednem spoštovanju dogovorjenih rokov;

 • nobena država članica po letu 2015 ne bi smela ostati izključena iz evropskih plinskih in električnih omrežij niti ne bi smela biti ogrožena njena energetska varnost zaradi neustreznih povezav;

 • čimprejšnji dogovor o predlogu o energetski učinkovitosti, ki naj bi bil podlaga ambicioznemu in prožnemu okviru, usklajenemu s ciljem 20-odstotnega povečanja energetske učinkovitosti, določenim za leto 2020, ki je bil dogovorjen na zasedanju Evropskega sveta junija 2010;

 • čimprejšnji dogovor o predlogu o energetski infrastrukturi;

 • izvajanje sklepov Sveta z dne 24. novembra 2011 za večjo doslednost in usklajenost zunanje energetske politike EU, s čimer bi med drugim zagotovili, da so sporazumi s ključnimi državami dobaviteljicami in tranzitnimi državami v celoti usklajeni z zakonodajo EU o notranjem trgu;

 • dogovor o nizkoogljični strategiji do leta 2050 in temeljit razmislek o prihodnjem energetskem načrtu za leto 2050, na podlagi katerega bo opravljena podrobna analiza dolgoročnega ukrepanja v energetskem sektorju in drugih, z njim povezanih sektorjih.

 • Dosežen je bil napredek na področju varnostnega pregleda jedrskih elektrarn v EU. Verodostojnost sistema jedrske varnosti EU bo dodatno okrepljena z nadaljnjim razvojem regulativnega okvira na področju jedrske energije. Prizadevanja za jedrsko varnost v EU se bodo nadaljevala na podlagi vmesnega poročila o jedrski varnosti.

 • Evropski svet opozarja na svoje sklepe iz marca 2011 in poziva, naj se:

 • v celoti in pravočasno uveljavijo direktive o jedrski varnosti ter o odgovornem in varnem upravljanju izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov;

 • ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. novembra še naprej prednostno izvaja obsežen pregled jedrske varnosti, do konca junija 2012 pa pripravi končno poročilo o preizkusih odpornosti;

 • okrepijo prizadevanja, da bi v proces izvajanja varnostnih preizkusov odpornosti v celoti pritegnili vse sosednje države EU in da bi izboljšali okvir jedrske varnosti tako na ravni EU kot na mednarodni ravni;

 • nadaljuje delo na področju ukrepov jedrske varnosti v EU in sosednjih državah ter do junija 2012 pripravi končno poročilo.

III. ŠIRITEV

 • Evropski svet potrjuje sklepe Sveta z dne 5. decembra 2011 o širitvi in stabilizacijsko-pridružitvenem procesu ter opozarja na sklepe iz decembra 2006, ki so podlaga obnovljenemu soglasju o širitvi.

 • Današnji podpis pristopne pogodbe s Hrvaško je pomemben trenutek za evropsko povezovanje. V pričakovanju uspešnega zaključka ratifikacijskih postopkov Evropski svet z veseljem pričakuje 1. julij 2013, ko bo pozdravil Hrvaško kot novo članico. Hrvaška bo odslej kot aktivna opazovalka sodelovala pri delu Evropskega sveta ter Sveta in njegovih pripravljalnih teles.

 • Evropski svet pozdravlja oceno Komisije o dobrem napredku Črne gore, ki je na splošno dosegla zadovoljive rezultate. Evropski svet glede na začetek pristopnih pogajanj s Črno goro, ki naj bi se začela junija 2012, naroča Svetu, naj na podlagi poročila, ki ga bo predložila Komisija v prvi polovici leta 2012, preuči napredek Črne gore pri izvajanju reform s posebnim poudarkom na pravni državi in temeljnih pravicah, zlasti v zvezi z zatiranjem korupcije in organiziranega kriminala. Komisijo poziva, naj v skladu s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2006 in ustaljeno prakso čim prej pripravi predlog okvira za pogajanja s Črno goro, ki vključuje tudi novi pristop, ki ga je predlagala Komisija za poglavji o pravosodju in temeljnih pravicah ter pravici, svobodi in varnosti. Zato Komisijo tudi poziva, naj prične skupaj s Črno goro analitično pregledovati pravni red Unije, ki zadeva navedeni poglavji.

 • Evropski svet je seznanjen z znatnim napredkom Srbije pri izpolnjevanju političnih meril, določenih na københavnskem zasedanju Evropskega sveta, in zahtev iz pridružitvenega procesa, pa tudi z dejstvom, da je Srbija dosegla popolnoma zadovoljivo raven sodelovanja z MKSJ. Pozdravlja dejstvo, da se je Srbija vrnila k dialogu med Beogradom in Prištino ter da v skladu z načelom dobre vere nadaljuje uresničevanje dogovorov in izvajanje sporazuma o integriranem upravljanju meja. Da bi Srbiji lahko priznali status države kandidatke, Evropski svet naroča Svetu, naj preveri in potrdi, ali Srbija še naprej kaže verodostojno zavezanost in ali v skladu z načelom dobre vere še naprej dosega napredek pri uresničevanju dogovorov, vključno s sporazumom o integriranemu upravljanju meja, prav tako pa tudi, ali je dosegla dogovor o vključujočem regionalnem sodelovanju in ali z dejavnim sodelovanjem omogoča izvajanje mandata EULEX in KFOR. Svet bo februarja 2012 glede na rezultate preverjanja sprejel odločitev, da se Srbiji prizna status države kandidatke, kar naj bi potrdili na marčevskem zasedanju Evropskega sveta.

IV. RAZNO

 • Evropski svet je ob opozarjanju na sklepe Sveta o širitvi, sprejete 5. decembra, in glede na izjave in grožnje Turčije zelo zaskrbljen in poziva k popolnem spoštovanju vloge predsedstva Sveta, saj je to temeljna, v Pogodbi določena institucionalna značilnost EU.

 • Evropski svet ob opozarjanju na razprave, ki jih je imel junija in oktobra 2011, ugotavlja, da so bili izpolnjeni vsi pravni pogoji za sprejetje odločitve o pristopu Bolgarije in Romunije k schengenskemu območju. Poziva Svet, naj čimprej sprejme to odločitev. Po potrebi bo to vprašanje ponovno obravnaval na zasedanju marca 2012.

 • Evropski svet ob opozarjanju na svoje sklepe z dne 23. oktobra 2011 in ob potrjevanju sklepov Sveta z dne 1. decembra poudarja, da je resno in vse bolj zaskrbljen zaradi narave iranskega jedrskega programa, kakor je prikazan v zadnjem poročilu MAAE, ter dejstva, da Iran ne izpolnjuje svojih mednarodnih obveznosti. Evropski svet pozdravlja dogovor, ki ga je dosegel Svet, da se na seznam uvrsti 180 novih subjektov in oseb, ki so neposredno povezani z jedrskim programom. Poziva Svet, naj prednostno preuči možnost za dodatne ukrepe proti Iranu ter tako nadaljuje delo v zvezi s širitvijo področja uporabe omejevalnih ukrepov EU in razširitvijo sedanjih sankcij proti tej državi; te ukrepe naj Svet sprejme najpozneje na eni od naslednjih sej. Evropski svet potrjuje dolgoročno zavezanost Evropske unije pri iskanju diplomatske rešitve glede iranskega jedrskega vprašanja v skladu z dvojnim pristopom.

 • Evropski svet soglasno obsoja napade na diplomatska poslopja Združenega kraljestva v Iranu in obžaluje, da iranska vlada ni izpolnila svojih mednarodnih obveznosti za zaščito diplomatskega osebja in premoženja, ki ji jih nalaga Dunajska konvencija.

 • Evropski svet je še naprej zelo zaskrbljen zaradi vztrajne uporabe vojaške sile s strani sirskega režima in zaradi zatiranja sirskega prebivalstva. Evropski svet ob potrjevanju sklepov Sveta z dne 1. decembra 2011 ponavlja, da še vedno podpira prizadevanja Lige arabskih držav, in poziva sirski režim, naj v celoti upošteva načrt Arabske lige. Ponovno poziva vse članice Varnostnega sveta ZN, naj prevzamejo svoj del odgovornosti v zvezi z razmerami v Siriji.

 • Evropski svet pozdravlja rezultate mednarodne konference o Afganistanu, ki je bila 5. decembra 2011 v Bonnu, in potrjuje svojo zavezanost k dosledni in dolgoročni angažiranosti Evropske unije za Afganistan tudi po letu 2014.

 • Evropski svet pozdravlja intenzivno pripravljalno delo v zvezi s prihodnjim večletnim finančnim okvirom, opravljeno v tem polletju, in se seznanja s poročilom, ki ga je predložilo predsedstvo. Prihodnje predsedstvo poziva, naj nadaljuje prizadevanja za pripravo podlage za končno fazo pogajanj, o čemer bo tekla razprava na zasedanju Evropskega sveta junija 2012, ter ponovno poziva institucije k sodelovanju, da bi zagotovili sprejetje večletnega finančnega okvira do konca leta 2012.


Side Bar