Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE SK

EURÓPSKA RADA
V Bruseli 9. decembra 2011
ZÁVERY

_________________

Delegáciám v prílohe zasielame závery Európskej rady (9. decembra 2011).

________________________

Za posledných 18 mesiacov sa toho veľa vykonalo v záujme zlepšenia našej správy ekonomických záležitostí a riešenia hospodárskej a finančnej krízy. Prijali sme dôležité rozhodnutia, ktoré sú uvedené v týchto záveroch a ktoré je potrebné urýchlene a rozhodne vykonať.

Dohodli sme sa, že opatrenia s najväčším potenciálom na posilnenie rastu a zamestnanosti by sa mali považovať za prioritu. Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na Pakte Euro Plus, sa dohodli, že prijmú konkrétnejšie a merateľné záväzky a predovšetkým pokročia v práci týkajúcej sa zamestnanosti.

Stanovili sme smerovanie ďalšieho rozvoja našej energetickej politiky s ohľadom na dobudovanie vnútorného trhu, zvýšenie energetickej efektívnosti, rozvoj infraštruktúry, zabezpečenie súdržnosti vo vonkajších vzťahoch EÚ a zvýšenie jadrovej bezpečnosti a fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení.

Európska únia okrem toho uvítala podpísanie Zmluvy o pristúpení s Chorvátskom a prijala rozhodnutia o procese rozširovania EÚ v súvislosti so Srbskom a Čiernou Horou.

°

° °

 • HOSPODÁRSKA POLITIKA

 • Európska rada vzhľadom na zhoršujúcu sa hospodársku a finančnú situáciu rokovala o úsilí, ktoré sa vynakladá s úmyslom vymaniť Európu z krízy. Musí sa v plnom rozsahu realizovať nová správa ekonomických záležitostí Európskej únie, ako sa uvádza v bode 3, s cieľom vybudovať dôveru v silu európskej ekonomiky. Musí sa pokračovať vo vykonávaní štrukturálnych reforiem a fiškálnej konsolidácie, aby sa položili základy pre návrat k udržateľnému rastu, čím by sa súčasne pomohlo zvýšiť dôveru v krátkodobom horizonte. Zároveň sú potrebné opatrenia na obnovenie normálneho toku úverov do hospodárstva, pričom by sa malo vyhnúť nadmernému prijímaniu rizika a nadmernému znižovaniu pákového efektu (deleveraging), ako sa dohodlo 26. októbra 2011.

 • Európska rada pripomenula kľúčové prioritné oblasti pre rast, ktoré určila v októbri 2011, najmä Akt o jednotnom trhu, elektronický jednotný trh a zníženie celkového regulačného zaťaženia pre MSP a mikropodniky, a zdôraznila potrebu urýchlene prijať opatrenia s najväčším potenciálom na posilnenie rastu a zamestnanosti. Z tohto dôvodu podporuje zásadu zrýchleného programu a vyzýva Radu a Európsky parlament, aby urýchlené preskúmanie návrhov, ktoré Komisia vytýčila, okrem iného aj v ročnom prieskume rastu, ako návrhy s mimoriadnym rastovým potenciálom, považovali za osobitnú prioritu. Schvaľuje činnosti, ktoré Komisia navrhla vo svojej správe o minimalizovaní regulačného zaťaženia pre MSP.

 • Ročný prieskum rastu na rok 2012 predstavuje výborné východisko pre začiatok ďalšieho európskeho semestra – prvého európskeho semestra, v rámci ktorého sa bude realizovať nedávno posilnená správa ekonomických záležitostí zahŕňajúca nový postup monitorovania makroekonomických nerovnováh a ich nápravy. Európska rada na jarnom zasadnutí preskúma pokrok a prijme potrebné usmernenia. Je naliehavo potrebné zamerať sa na vykonávanie, a to najmä vzhľadom na nerovnomerný pokrok, ktorý sa v tomto roku dosiahol pri plnení cieľov stanovených v stratégii Európa 2020 a pri vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

°

° °

 • Hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na Pakte Euro Plus, preskúmali pokrok v plnení svojich záväzkov na vnútroštátnej úrovni. Dohodli sa, že v marci 2012 bude potrebné hlbšie preskúmať úsilie na vnútroštátnej úrovni na splnenie cieľov paktu. Taktiež sa dohodli, že vo všetkých oblastiach, ktorých sa pakt týka, prijmú konkrétnejšie a merateľné záväzky a podajú správu o pokroku v národných programoch reforiem. Nová správa ekonomických záležitostí sa musí v súlade so závermi Rady z 1. decembra doplniť o zlepšené monitorovanie politík zamestnanosti a sociálnych politík, a to najmä tých, ktoré môžu mať vplyv na makroekonomickú stabilitu a hospodársky rast.

 • Na základe informácií uvedených v správe predsedu Rady (EPSCO) a v ročnom prieskume rastu si hlavy štátov alebo predsedovia vlád po prvýkrát vymenili názory na najlepšie postupy týkajúce sa politík zamestnanosti a dohodli sa, že v záujme rastu je obzvlášť potrebné plne mobilizovať pracovnú silu. Hoci v štrukturálnych reformách sa musí energicky pokračovať, na vnútroštátnej i európskej úrovni sú naliehavo potrebné cielené opatrenia zamerané na najzraniteľnejšie skupiny, predovšetkým na mladých nezamestnaných ľudí. Posilnené aktivačné politiky by sa mali doplniť o úsilie zamerané na zvyšovanie úrovne zručností, a to najmä prispôsobením systémov vzdelávania a odbornej prípravy potrebám trhu práce. K zlepšeniu vyhliadok mladých ľudí na trhu práce by mohla významne prispieť podpora zamestnanosti a možností podnikania pre tých, ktorí vstupujú na trh práce, ako aj zváženie nových vyvážených politík flexiistoty.

 • Hlavy štátov alebo predsedovia vlád uvítali správy ministrov financií zúčastnených členských štátov a Komisie o pokroku, ktorý sa dosiahol v štruktúrovaných rokovaniach o koordinácii v oblasti daňovej politiky. V tejto práci sa bude pokračovať v súlade s Paktom Euro Plus, pričom pozornosť sa zameria na oblasti, v ktorých možno predpokladať ambicióznejšie činnosti. Osobitná pozornosť by sa mala venovať otázke, ako možno daňovou politikou podporovať koordináciu hospodárskych politík a prispievať k fiškálnej konsolidácii a rastu. Ministri financií spolu s Komisiou podajú správu o pokroku v júni 2012.

II. ENERGETIKA

 • V správe predsedníctva sa preukazuje, že sa dosiahol významný pokrok pri plnení usmernení, ktoré Európska rada stanovila vo februári 2011 a ktoré sa týkajú dobudovania vnútorného trhu do roku 2014, zvýšenia energetickej efektívnosti, rozvoja infraštruktúry a zabezpečenia súladu a súdržnosti vo vonkajších vzťahoch EÚ. Európska rada v tejto súvislosti víta dohodu o memorande o porozumení, ktoré sa týka prepojení severu s juhom v strednej a východnej Európe. Pokrok je naliehavé dosiahnuť najmä v týchto bodoch:

 • plné a rýchle vykonanie právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu zo strany členských štátov, pričom sa plne dodržia dohodnuté termíny,

– po roku 2015 by už žiadny členský štát EÚ nemal byť izolovaný od európskych plynárenských a elektrických sietí a energetická bezpečnosť žiadneho členského štátu by už nemala byť ohrozená nedostatkom vhodných prepojení,

 • skorá dohoda o návrhu týkajúcom sa energetickej efektívnosti, ktorým by sa mal stanoviť ambiciózny a pružný rámec v súlade s cieľom 20 % pre rok 2020, na ktorom sa Európska rada dohodla v júni 2010,

 • skorá dohoda o návrhu týkajúcom sa energetickej infraštruktúry,

 • vykonanie záverov Rady z 24. novembra 2011 o posilnenej súdržnosti a koordinácii vonkajšej energetickej politiky EÚ, pričom sa okrem iného zabezpečí, aby dohody s kľúčovými dodávateľmi a tranzitnými krajinami boli plne v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti vnútorného trhu,

 • dohoda o stratégii prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050 a dôkladné zváženie pripravovaného plánu pre odvetvie energetiky do roku 2050, ktorého výsledkom bude podrobná analýza dlhodobých opatrení v odvetví energetiky a iných súvisiacich odvetviach.

 • Pokrok sa dosiahol v oblasti preskúmania bezpečnosti jadrových elektrární EÚ. Dôveryhodnosť systému jadrovej bezpečnosti EÚ sa ešte zvýši prostredníctvom ďalšieho rozvoja regulačného rámca v oblasti jadrovej energetiky. V práci v oblasti fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení v EÚ sa bude pokračovať na základe priebežnej správy o fyzickej ochrane.

 • Európska rada pripomína svoje závery z marca 2011 a vyzýva, aby sa:

 • plne a včas vykonali smernice o jadrovej bezpečnosti a o zodpovednom a bezpečnom nakladaní s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom,

 • naďalej za prioritu považovali rozsiahle preskúmanie jadrovej bezpečnosti, pričom sa zohľadní oznámenie Komisie z 23. novembra, a predloženie konečnej správy o záťažových testoch do júna 2012,

 • zintenzívnilo úsilie s cieľom plne zapojiť všetky krajiny susediace s EÚ do procesu bezpečnostných záťažových testov a zlepšiť rámec jadrovej bezpečnosti v EÚ a na medzinárodnej úrovni,

 • pokračovalo v práci na opatreniach v oblasti fyzickej ochrany jadrových materiálov a jadrových zariadení v EÚ a jej susedstve a aby sa konečná správa predložila do júna 2012.

III. ROZŠIROVANIE

10. Európska rada schvaľuje závery Rady z 5. decembra 2011 o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia a pripomína svoje závery z decembra 2006, ktoré predstavujú základ pre obnovený konsenzus týkajúci sa rozširovania.

11. Dnešný podpis Zmluvy o pristúpení s Chorvátskom predstavuje pre európsku integráciu významný moment. Európska rada očakáva, že keď sa ratifikačné postupy úspešne ukončia, privíta 1. júla 2013 Chorvátsko ako nového člena. Chorvátsko sa teraz bude zúčastňovať na zasadnutiach Európskej rady, Rady a jej prípravných orgánoch ako aktívny pozorovateľ.

12. Európska rada víta hodnotenie Komisie o značnom pokroku Čiernej Hory, ktorá celkovo dosiahla uspokojivé výsledky. S cieľom otvoriť prístupové rokovania s Čiernou Horou v júni 2012 Európska rada poveruje Radu, aby na základe správy, ktorú Komisia predloží v prvom polroku 2012, preskúmala pokrok Čiernej Hory pri vykonávaní reforiem, s osobitným dôrazom na oblasť právneho štátu a základných práv, a najmä na boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti. Európska rada vyzýva Komisiu, aby v súlade s jej závermi z decembra 2006 a ustálenou praxou bez meškania predložila návrh rámca rokovaní s Čiernou Horou, ktorý bude zahŕňať aj nový prístup navrhnutý Komisiou, pokiaľ ide o kapitolu týkajúcu sa súdnictva a základných práv a kapitolu týkajúcu sa spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Komisia sa v tejto súvislosti tiež vyzýva, aby v uvedených kapitolách začala s Čiernou Horou proces analytického preskúmania acquis communautaire.

13. Európska rada berie na vedomie značný pokrok, ktorý Srbsko dosiahlo smerom k splneniu politických kritérií stanovených na zasadnutí Európskej rady v Kodani a požiadaviek vyplývajúcich z procesu stabilizácie a pridruženia, ako aj to, že v spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu dosiahlo plne uspokojivú úroveň. Víta skutočnosť, že Srbsko sa opätovne zapojilo do dialógu medzi Belehradom a Prištinou a v dobrej viere napreduje vo vykonávaní dohôd, ako aj dohody o integrovanom riadení hraníc (IBM). S cieľom udeliť Srbsku štatút kandidátskej krajiny Európska rada poveruje Radu, aby preskúmala a potvrdila, že Srbsko naďalej preukazuje dôveryhodný záväzok, dosiahlo ďalší pokrok vo vykonávaní dohôd v dobrej viere, ktoré sa dosiahli v rámci dialógu, a to aj dohody o integrovanom riadení hraníc a že dosiahlo dohodu o inkluzívnej regionálnej spolupráci a aktívne spolupracovalo s misiami EULEX a KFOR, aby im tak umožnilo vykonávať ich mandát. Na základe tohto preskúmania Rada vo februári 2012 prijme rozhodnutie, ktorým sa Srbsku udelí štatút kandidátskej krajiny a ktoré Európska rada potvrdí na marcovom zasadnutí.

IV. ĎALŠIE BODY

14. Európska rada, pripomínajúc závery Rady z 5. decembra o rozširovaní, vyjadruje s ohľadom na turecké vyhlásenia a hrozby vážne znepokojenie a vyzýva na plné rešpektovanie úlohy predsedníctva Rady, ktoré je základným inštitucionálnym znakom EÚ ustanoveným v zmluve.

15. Európska rada, pripomínajúc svoje rokovania v júni a októbri 2011, konštatuje, že boli splnené všetky právne podmienky na to, aby sa mohlo prijať rozhodnutie o pristúpení Bulharska a Rumunska k schengenskému priestoru. Vyzýva Radu, aby toto rozhodnutie čo najskôr prijala. Európska rada sa v prípade potreby k tejto otázke vráti na svojom marcovom zasadnutí v roku 2012.

16. Európska rada, pripomínajúc svoje závery z 23. októbra 2011 a schvaľujúc závery Rady z 1. decembra, opätovne zdôrazňuje svoje vážne a prehlbujúce sa obavy v súvislosti s povahou iránskeho jadrového programu, ako sa uvádza v poslednej správe MAAE, a v súvislosti s tým, že si Irán neplní svoje medzinárodné záväzky. Európska rada víta dohodu dosiahnutú v Rade o určení 180 nových subjektov a jednotlivcov priamo spojených s jadrovým programom. Vyzýva Radu, aby prednostne pokračovala vo svojej práci týkajúcej sa rozšírenia rozsahu reštriktívnych opatrení a rozšírenia súčasných sankcií na základe preskúmania dodatočných opatrení voči Iránu a aby tieto opatrenia prijala najneskôr do svojho najbližšieho zasadnutia. Európska rada opätovne potvrdzuje dlhodobý záväzok Európskej únie usilovať sa o diplomatické riešenie iránskej jadrovej otázky v súlade s dvojakým prístupom.

17. Európska rada jednotne odsudzuje útoky na priestory diplomatického zastúpenia vlády Spojeného kráľovstva v Iráne a vyjadruje poľutovanie nad tým, že iránska vláda neplní svoje medzinárodné povinnosti, pokiaľ ide o ochranu personálu a majetku diplomatických misií podľa Viedenského dohovoru.

18. Európska rada je naďalej hlboko znepokojená tým, že sýrsky režim naďalej používa proti svojmu obyvateľstvu vojenskú silu a represie. Európska rada, schvaľujúc závery Rady z 1. decembra 2011, potvrdzuje svoju podporu úsiliu Ligy arabských štátov a vyzýva sýrsky režim, aby v plnom rozsahu dodržal arabský akčný plán. Opätovne zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby v súvislosti so situáciou v Sýrii všetci členovia Bezpečnostnej rady OSN prevzali svoju zodpovednosť.

19. Európska rada víta výsledky medzinárodnej konferencie o Afganistane, ktorá sa konala 5. decembra 2011 v Bonne, a opätovne potvrdzuje svoj záväzok, že Európska únia sa bude vo vzťahu k Afganistanu konzistentne a dlhodobo angažovať aj po roku 2014.

20. Európska rada víta intenzívne prípravné práce, ktoré sa počas tohto polroka vykonali v súvislosti s budúcim viacročným finančným rámcom, a berie na vedomie správu predsedníctva. Vyzýva nadchádzajúce predsedníctvo, aby v tejto práci intenzívne pokračovalo s cieľom vytvoriť základ pre záverečnú etapu rokovaní, ktorým sa Európska rada bude zaoberať v júni 2012. Opätovne vyzýva inštitúcie na spoluprácu v záujme prijatia viacročného finančného rámca do konca roku 2012.


Side Bar