Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE RO

CONSILIUL EUROPEAN
Bruxelles, 9 decembrie 2011
CONCLUZII

_________________

În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor Concluziile Consiliului European (9 decembrie 2011).

________________________

În ultimele 18 luni s-au înregistrat realizări importante în direcția îmbunătățirii guvernanței noastre economice și a gestionării crizei economice și financiare. Am luat decizii importante, astfel cum figurează în prezentele concluzii, care trebuie implementate rapid și cu fermitate.

Am convenit că trebuie să se acorde prioritate măsurilor care au cel mai mare potențial de stimulare a creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Statele membre care fac parte din Pactul euro plus au convenit să își asume angajamente mai concrete și mai măsurabile, și în special să facă progrese în ceea ce privește demersurile legate de ocuparea forței de muncă..

Am stabilit orientări pentru dezvoltarea în continuare a politicii sale energetice, pentru finalizarea pieței interne, pentru sporirea eficienței energetice, pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru asigurarea coerenței în relațiile externe ale UE, precum și pentru sporirea siguranței și securității nucleare.

În plus, Consiliul European a salutat semnarea Tratatului de aderare cu Croația și a luat decizii legate de procesul de extindere a UE cu privire la Serbia și Muntenegru.

°

° °

I. POLITICA ECONOMICĂ

 • Recunoscând că situația economică și financiară s-a deteriorat, Consiliul European a luat în discuție eforturile în curs pentru a asigura ieșirea Europei din criză. Noua guvernanță economică a Uniunii Europene, astfel cum este prezentată la punctul 3, trebuie pusă în aplicare pe deplin în vederea consolidării încrederii în forța economiei europene. Reformele structurale și eforturile de consolidare fiscală trebuie continuate pentru a pune bazele unei reveniri la creștere durabilă și a contribui astfel la consolidarea încrederii pe termen scurt. De asemenea, sunt necesare măsuri menite să contribuie la restabilirea unui sistem normal de împrumuturi către economie, evitându-se totodată atât asumarea de riscuri excesive, cât și reducerea excesivă a efectului de levier, astfel cum s-a convenit la 26 octombrie 2011.

 • Reamintind domeniile-cheie prioritare de creștere pe care le-a identificat în octombrie 2011, în special Actul privind piața unică, piață digitală unică și reducerea sarcinii generale de reglementare pentru IMM-uri și pentru microîntreprinderi, Consiliul European a subliniat necesitatea adoptării rapide a unor măsuri cu potențial maxim de stimulare a creșterii și a ocupării forței de muncă. Prin urmare, Consiliul European sprijină principiul unui program accelerat și invită Consiliul și Parlamentul European să acorde o prioritate deosebită examinării rapide a propunerilor identificate de Comisie, inclusiv în cadrul analizei anuale a creșterii, ca având un potențial semnificativ de creștere. Consiliul European aprobă acțiunile propuse de Comisie în raportul acesteia privind reducerea la minimum a sarcinilor normative impuse IMM-urilor.

 • Analiza anuală a creșterii pentru 2012 constituie o bază excelentă pentru lansarea următorului semestru european, primul care va fi asociat cu punerea în aplicare a guvernanței economice recent consolidate, incluzând noua procedură de monitorizare și corectare a dezechilibrelor macroeconomice. Consiliul European de primăvară va examina progresele înregistrate și va adopta orientările necesare. Este imperios necesar să se pună accentul pe implementare, mai ales din perspectiva progreselor neuniforme înregistrate anul acesta în direcția atingerii obiectivelor stabilite în Strategia Europa 2020 și în punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări.

°

° °

 • Șefii de stat sau de guvern ai statelor membre care participă la Pactul euro plus au trecut în revistă progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a angajamentelor acestora la nivel național. Aceștia au convenit asupra necesității unei evaluări mai aprofundate, în martie 2012, a eforturilor la nivel național pentru atingerea obiectivelor pactului. De asemenea, au convenit să își asume angajamente mai specifice și mai ușor de măsurat în fiecare dintre domeniile reglementate prin pact și să raporteze privind progresele înregistrate în cadrul programelor lor naționale de reformă. Noua guvernanță economică trebuie completată printr-o monitorizare mai bună a politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, în special a celor care pot avea un impact asupra stabilității macroeconomice și asupra creșterii economice, în conformitate cu Concluziile Consiliului din 1 decembrie.

 • Pe baza raportului președintelui Consiliului (EPSCO) și a analizei anuale a creșterii, șefii de stat sau de guvern au desfășurat un prim schimb de opinii referitor la cele mai bune practici privind politicile lor de ocupare a forței de muncă și au convenit cu privire la necesitatea deosebită de a mobiliza integral forța de muncă în vederea creșterii. În timp ce reformele structurale trebuie să fie urmărite cu fermitate, sunt necesare de urgență măsuri specifice atât la nivel național, cât și la nivel european pentru grupurile cele mai vulnerabile, în special pentru tinerii șomeri. Politicile de activare consolidate ar trebui să fie completate cu eforturi de ameliorare a competențelor, în special prin adaptarea sistemelor de educație și formare la nevoile de pe piața muncii. Promovarea oportunităților de afaceri și de ocupare a forței de muncă pentru cei care intră pe piața muncii, precum și analizarea unor noi politici echilibrate în domeniul flexicurității ar putea contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea perspectivelor de pe piața muncii pentru tineri.

 • Șefii de stat sau de guvern au salutat rapoartele din partea miniștrilor de finanțe ai statelor membre participante și din partea Comisiei privind progresele înregistrate la nivelul discuțiilor structurate cu privire la coordonarea aspectelor legate de politica fiscală. Aceste lucrări vor fi continuate în conformitate cu Pactul euro plus, punându-se accentul pe domeniile în care se pot avea în vedere activități mai ambițioase. Ar trebui acordată o atenție deosebită modului în care politica fiscală poate sprijini coordonarea politicilor economice și poate contribui la consolidarea fiscală și la creștere. Miniștrii de finanțe și Comisia vor raporta în iunie 2012 cu privire la progresele realizate.

II. ENERGIE

 • Raportul Președinției demonstrează că s-au realizat progrese importante în urmărirea orientărilor stabilite de Consiliul European din februarie 2011 cu privire la finalizarea pieței interne până în 2014, la promovarea eficienței energetice, la dezvoltarea infrastructurii și la asigurarea consecvenței și coerenței la nivelul relațiilor externe ale UE. În acest context, Consiliul European salută acordul asupra memorandumului de înțelegere privind interconexiunile nord-sud din Europa Centrală și de Est. În special, sunt necesare progrese rapide cu privire la următoarele aspecte:

 • aplicarea integrală și accelerată a legislației privind piața internă de către statele membre, cu respectarea deplină a termenelor convenite;

 • niciun stat membru al UE nu ar trebui să rămână izolat de rețelele europene de gaze și de energie electrică după 2015 sau să îi fie pusă în pericol securitatea energetică din cauza lipsei de conexiuni adecvate;

 • acordul rapid asupra propunerii privind eficiența energetică, care ar trebui să creeze un cadru ambițios și flexibil, în conformitate cu obiectivul de 20% pentru 2020, astfel cum a convenit Consiliul European din iunie 2010;

 • acordul rapid asupra propunerii privind infrastructura energetică;

 • punerea în aplicare a Concluziilor Consiliului din 24 noiembrie 2011 privind o mai bună coerență și coordonare a politicii externe a UE în domeniul energiei prin asigurarea, printre altele, a faptului că acordurile cu furnizorul-cheie și cu țările de tranzit sunt în conformitate deplină cu legislația UE privind piața internă;

 • acordul asupra strategiei privind emisii reduse de dioxid de carbon pentru 2050 și examinarea aprofundată a viitoarei foi de parcurs pentru 2050 privind energia, care va oferi o analiză detaliată a acțiunilor pe termen lung în sectorul energetic și în alte sectoare conexe.

 • S-au realizat progrese cu privire la revizuirea siguranței centralelor nucleare din UE. Credibilitatea sistemului UE privind siguranța nucleară va fi consolidată în continuare prin dezvoltarea continuă a cadrului normativ în domeniul nuclear. Se vor continua lucrările cu privire la securitatea nucleară în UE, pe baza raportului interimar privind securitatea nucleară.

 • Reamintind concluziile sale din martie 2010, Consiliul European solicită:

 • punerea în aplicare integrală și la timp a directivelor privind siguranța nucleară și privind gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;

 • acordarea de prioritate în continuare revizuirii extinse a siguranței nucleare, ținând seama de comunicarea Comisiei din 23 noiembrie, și prezentării raportului final privind testele de rezistență până în iunie 2012;

 • eforturi intensificate pentru a asocia pe deplin toate țările învecinate cu UE în procesul de testare a rezistenței și pentru ameliorarea cadrului privind siguranța nucleară, atât în UE, cât și la nivel internațional;

 • continuarea lucrărilor cu privire la măsurile de securitate nucleară în UE și în vecinătatea sa și prezentarea raportului final până în iunie 2012.

III. EXTINDERE

 • Consiliul European aprobă Concluziile Consiliului din 5 decembrie 2010 privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere și reamintește concluziile sale din decembrie 2006, care constituie baza unui consens reînnoit privind extinderea.

 • Semnarea, astăzi, a Tratatului de aderare cu Croația marchează un moment important pentru integrarea europeană. Sub rezerva încheierii cu succes a procedurilor de ratificare, Consiliul așteaptă cu interes să primească Croația în calitate de nou membru, începând cu 1 iulie 2013. Croația va participa acum la lucrările Consiliului European, ale Consiliului și ale grupurilor de pregătire ale acestuia, în calitate de observator activ.

 • Consiliul European salută evaluarea Comisiei referitoare la progresele semnificative realizate de Muntenegru, care a înregistrat rezultate globale satisfăcătoare. În vederea deschiderii negocierilor de aderare cu Muntenegru în iunie 2012, Consiliul European însărcinează Consiliul să examineze rezultatele obținute de Muntenegru în punerea în aplicare a reformelor, cu un accent deosebit pe domeniul statului de drept și al drepturilor fundamentale, în special lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, pe baza unui raport care urmează să fie prezentat de Comisie în prima jumătate a anului 2012. Consiliul European invită Comisia să prezinte fără întârziere o propunere privind un cadru pentru negocierile cu Muntenegru, în conformitate cu concluziile sale din decembrie 2006 și cu practica stabilită, incluzând totodată noua abordare propusă de Comisie cu privire la capitolele privind sistemul judiciar și drepturile fundamentale, precum și justiția, libertatea și securitatea. În acest sens, Comisia este de asemenea invitată să inițieze procesul de examinare analitică a acquis-ului comunitar cu Muntenegru în ceea ce privește capitolele menționate anterior.

 • Consiliul European ia act de progresele considerabile înregistrate de Serbia în direcția îndeplinirii criteriilor politice stabilite de Consiliul European de la Copenhaga și a cerințelor procesului de stabilizare și de asociere, precum și de faptul că s-a atins un nivel pe deplin satisfăcător de cooperare cu TPII. Consiliul European salută reangajarea Serbiei în dialogul Belgrad - Pristina și avansarea sa pe calea punerii în aplicare cu bună credință a acordurilor, precum și Acordul privind gestionarea integrată a frontierelor. Pentru a acorda Serbiei statutul de țară candidată, Consiliul European însărcinează Consiliul să analizeze și să confirme că Serbia a continuat să dea dovadă de un angajament credibil și că a înregistrat noi progrese în ceea ce privește avansarea punerii în aplicare cu bună credință a acordurilor la care s-a ajuns în cadrul dialogului, inclusiv cu privire la gestionarea integrată a frontierelor, că a ajuns la un acord cu privire la cooperarea regională favorabilă incluziunii și a colaborat în mod activ pentru a permite EULEX și KFOR să își execute mandatele. Din perspectiva examinării sale, Consiliul va lua decizia acordării statutului de țară candidată Serbiei în februarie 2012, decizie care urmează să fie confirmată de Consiliul European din luna martie.

IV. ALTE PUNCTE

 • Reamintind Concluziile Consiliului din 5 decembrie privind extinderea, în ceea ce privește declarațiile și amenințările din partea Turciei, Consiliul European își exprimă îngrijorarea profundă și lansează un apel la respectarea deplină a rolului Președinției Consiliului, aceasta fiind o caracteristică instituțională fundamentală a UE, prevăzută în tratat.

 • Reamintind discuțiile sale din iunie și octombrie 2011, Consiliul European ia act de faptul că au fost îndeplinite toate condițiile juridice pentru luarea deciziei privind aderarea Bulgariei și a României la spațiul Schengen. Consiliul European solicită Consiliului să adopte această decizie cât mai curând posibil. În cazul în care acest lucru va fi necesar, Consiliul European va reveni asupra acestei chestiuni în cadrul reuniunii sale din martie 2012.

 • Reamintind concluziile sale din 23 octombrie 2011 și aprobând concluziile Consiliului din 1 decembrie, Consiliul European reiterează preocupările sale grave tot mai profunde cu privire la natura programului nuclear al Iranului, astfel cum se reflectă în cel mai recent raport al AIEA, precum și cu privire la neîndeplinirea de către Iran a obligațiilor sale internaționale. Consiliul European salută acordul la care s-a ajuns în cadrul Consiliului cu privire la desemnarea a 180 de noi entități și persoane legate în mod direct de programul nuclear. Consiliul European invită Consiliul să acorde în continuare prioritate lucrărilor referitoare la extinderea domeniului de aplicare a măsurilor restrictive ale UE și la lărgirea sferei sancțiunilor existente, prin examinarea unor măsuri suplimentare împotriva Iranului, precum și să adopte aceste măsuri cel târziu în cadrul următoarei sale reuniuni. Consiliul European reafirmă angajamentul de lungă durată al Uniunii Europene de a depune eforturi pentru găsirea unei soluții diplomatice la chestiunea nucleară iraniană, în conformitate cu abordarea dublă.

 • Consiliul European condamnă într-un glas atacurile asupra sediilor diplomatice din Iran ale guvernului Regatului Unit și deplânge neîndeplinirea de către guvernul iranian a responsabilităților sale internaționale referitoare la protecția personalului diplomatic și a bunurilor acestora în temeiul Convenției de la Viena.

 • Consiliul European își menține profunda îngrijorare în ceea ce privește utilizarea forței militare de către regimul sirian și represiunea asupra poporului sirian. Aprobând concluziile Consiliului din 1 decembrie 2011, Consiliul European confirmă sprijinul său față de eforturile Ligii Statelor Arabe și face apel la regimul sirian să respecte în întregime Planul de acțiune arab. Consiliul European subliniază încă o dată nevoia urgentă ca toți membrii Consiliului de Securitate al ONU să își asume responsabilitățile în legătură cu situația din Siria.

 • Consiliul European salută rezultatele Conferinței Internaționale privind Afganistanul, care a avut loc la Bonn la 5 decembrie 2011, și își reafirmă hotărârea în privința unui angajament de amploare pe termen lung al Uniunii Europene în privința Afganistanului dincolo de anul 2014.

 • Consiliul European salută lucrările pregătitoare intense desfășurate pe parcursul acestui semestru cu privire la viitorul cadru financiar multianual și ia act de raportul prezentat de Președinție. Invită următoarea președinție să accelereze lucrările menite să creeze baza pentru etapa finală a negocierilor, care urmează să fie discutată în cadrul Consiliului European din iunie 2012. Își reiterează invitația adresată instituțiilor de a coopera pentru a asigura adoptarea cadrului financiar multianual până la sfârșitul lui 2012.


Side Bar