Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE PL

RADA EUROPEJSKA
Bruksela, 9 grudnia 2011 r.
KONKLUZJE

_________________

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady Europejskiej (9 grudnia 2011 r.).

________________________

W ostatnich 18 miesiącach wiele zostało osiągnięte na rzecz poprawy naszego zarządzania gospodarczego i przezwyciężenia kryzysu gospodarczego i finansowego. Podjęliśmy ważne decyzje – przedstawione w niniejszych konkluzjach – które muszą zostać szybko i zdecydowanie wdrożone.

Uzgodniliśmy, że priorytet należy nadać tym środkom, które mają największy potencjał pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Państwa członkowskie uczestniczące w pakcie euro plus uzgodniły podjęcie bardziej konkretnych i wymiernych zobowiązań, a w szczególności przyspieszenie prac dotyczących zatrudnienia.

Wyznaczyliśmy kierunki dalszego rozwoju swojej polityki energetycznej, jeżeli chodzi o ukończenie tworzenia rynku wewnętrznego, zwiększenie efektywności energetycznej, rozwijanie infrastruktury, zapewnienie spójności w unijnych stosunkach zewnętrznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony instalacji jądrowych.

Ponadto Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła podpisanie z Chorwacją traktatu o przystąpieniu i podjęła decyzje w sprawie procesu rozszerzenia UE w odniesieniu do Serbii i Czarnogóry.

°

° °

I. POLITYKA GOSPODARCZA

Zdając sobie sprawę z pogarszającej się sytuacji gospodarczej i finansowej, Rada Europejska omówiła bieżące wysiłki na rzecz wyprowadzenia Europy z kryzysu. Nowe zasady zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej, określone w punkcie 3, muszą zostać w pełni wdrożone, tak aby zbudować zaufanie do silnej europejskiej gospodarki. Reformy strukturalne i działania na rzecz konsolidacji fiskalnej muszą być kontynuowane, tak aby stworzyć podstawy powrotu do trwałego wzrostu gospodarczego i tym samym pomóc zwiększyć zaufanie w krótkiej perspektywie. Potrzebne są także środki, które pomogą przywrócić normalną akcję pożyczkową dla gospodarki, unikając jednocześnie nadmiernego ryzyka i nadmiernego delewarowania, zgodnie z ustaleniami z 26 października 2011 r.

Rada Europejska, przywołując kluczowe obszary priorytetowe służące wzrostowi gospodarczemu, które zdefiniowała w październiku 2011 r. – w szczególności Akt o jednolitym rynku, jednolity rynek cyfrowy oraz zmniejszenie obciążenia regulacyjnego dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw – podkreśliła potrzebę szybkiego przyjęcia środków, które mają największy potencjał pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Popiera zatem ideę programu pilnych działań oraz zwraca się do Rady i Parlamentu Europejskiego, aby nadały szczególny priorytet szybkiemu przeanalizowaniu tych propozycji, które m.in. w rocznej analizie wzrostu gospodarczego Komisja oceniła jako mające znaczny potencjał pobudzenia wzrostu gospodarczego. Zatwierdza działania zaproponowane przez Komisję w sprawozdaniu na temat minimalizowania obciążeń regulacyjnych dotyczących MŚP.

Roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2012 stanowi doskonałą podstawę inauguracji kolejnego europejskiego semestru – pierwszego, który będzie realizowany w ramach niedawno wzmocnionego zarządzania gospodarczego, w tym nowej procedury monitorowania i korygowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Rada Europejska oceni na wiosennym posiedzeniu postępy i przyjmie konieczne wskazówki. W centrum uwagi powinna się pilnie znaleźć realizacja, zwłaszcza wobec faktu, że postępy odnotowane w tym roku w realizacji celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020” i zaleceń dla poszczególnych krajów są nierównomierne.

°

° °

Szefowie państw lub rządów państw członkowskich uczestniczących w pakcie euro plus dokonali przeglądu postępów realizacji swoich zobowiązań na szczeblu krajowym. Zgodzili się co do potrzeby przeprowadzenia w marcu 2012 r. dogłębniejszej oceny krajowych starań służących realizacji celów paktu. Uzgodnili także, że podejmą bardziej konkretne i wymierne zobowiązania w każdym z obszarów objętych tym paktem oraz że w krajowych programach reform zdadzą sprawę z postępów w tym zakresie. Nowe zarządzanie gospodarcze trzeba uzupełnić usprawnionym monitorowaniem polityki zatrudnienia i polityki społecznej, w szczególności w aspektach mogących mieć wpływ na stabilność makroekonomiczną i wzrost gospodarczy, zgodnie z konkluzjami Rady z 1 grudnia.

W oparciu o informacje zawarte w sprawozdaniu przewodniczącego Rady (EPSCO) i w rocznej analizie wzrostu gospodarczego szefowie państw lub rządów przeprowadzili wstępną wymianę poglądów na temat najlepszych praktyk w zakresie swoich polityk zatrudnienia i zgodzili się co do szczególnej potrzeby, by w pełni mobilizować rynek pracy na rzecz wzrostu gospodarczego. Reformy strukturalne muszą być energicznie kontynuowane, jednak pilnie potrzebne są również ukierunkowane środki – zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim – dotyczące grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności młodych bezrobotnych. Intensywniejszym politykom aktywizacji powinny towarzyszyć starania służące podnoszeniu kwalifikacji, zwłaszcza poprzez dostosowywanie systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Promowanie możliwości zatrudnienia i możliwości biznesowych dla osób wchodzących na rynek pracy, a także przeanalizowanie nowych wyważonych polityk w zakresie modelu flexicurity mogłyby znacznie przyczynić się do poprawienia perspektyw młodzieży na rynku pracy.

Z zadowoleniem przyjęli sprawozdania ministrów finansów uczestniczących państw członkowskich oraz Komisji w sprawie postępów w prowadzonych przez nich usystematyzowanych dyskusjach dotyczących koordynacji kwestii polityki podatkowej. Prace te będą kontynuowane zgodnie z paktem euro plus, przy czym należy się skupić na obszarach, w których można przewidzieć ambitniejsze działania. Przedmiotem szczególnej uwagi powinien być sposób, w jaki polityka podatkowa może wspierać koordynację polityki gospodarczej i przyczyniać się do konsolidacji fiskalnej i wzrostu gospodarczego. Ministrowie finansów i Komisja zdadzą sprawę z postępów w czerwcu 2012 r.

II. ENERGIA

W sprawozdaniu prezydencji wskazano, że poczyniono istotne postępy w realizacji wytycznych określonych w lutym 2011 r. przez Radę Europejską w sprawie sfinalizowania tworzenia rynku wewnętrznego do 2014 r., zwiększenia efektywności energetycznej, rozwinięcia infrastruktury oraz zapewnienia konsekwencji i spójności w stosunkach zewnętrznych UE. W tym kontekście Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje uzgodnienie protokołu ustaleń w sprawie połączeń międzysystemowych północ-południe w Europie Środkowo-Wschodniej. W szczególności pilne postępy są konieczne w następujących dziedzinach:

 • pełne i szybkie wdrożenie przez państwa członkowskie przepisów dotyczących rynku wewnętrznego, z pełnym poszanowaniem uzgodnionych terminów;

– żadne państwo członkowskie UE nie powinno pozostawać poza europejskimi sieciami gazowymi i energetycznymi po roku 2015 ani stanąć w obliczu zagrożenia swojego bezpieczeństwa energetycznego w wyniku braku odpowiednich połączeń;

 • szybkie porozumienie co do wniosku w sprawie efektywności energetycznej, który powinien ustanowić ambitne i elastyczne ramy zgodnie z celem 20% na 2020 r., co zostało ustalone przez Radę Europejską w czerwcu 2010 r.;

 • szybkie porozumienie co do wniosku w sprawie infrastruktury energetycznej;

 • realizacja konkluzji Rady z 24 listopada 2011 r. w sprawie wzmocnionej spójności i koordynacji zewnętrznej polityki energetycznej UE, przy zapewnieniu m.in., że umowy z kluczowymi krajami dostawcami i krajami tranzytu są w pełni zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi rynku wewnętrznego;

 • porozumienie co do strategii niskoemisyjnej na rok 2050 i wnikliwe rozważenie opracowywanego planu działań w dziedzinie energii na rok 2050, dzięki czemu powstanie szczegółowa analiza długoterminowych działań w sektorze energii i innych sektorach pokrewnych.

 • Poczyniono postępy w zakresie przeglądu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych w UE. Wiarygodność unijnego systemu bezpieczeństwa jądrowego zostanie jeszcze bardziej zwiększona dzięki ciągłemu rozwojowi jądrowych ram regulacyjnych. Prace dotyczące ochrony instalacji jądrowych w UE będą kontynuowane na podstawie wstępnego sprawozdania w sprawie ochrony instalacji jądrowych.

 • Przywołując konkluzje z marca 2011 r., Rada Europejska wzywa do:

 • pełnego i terminowego wdrożenia dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego oraz dyrektywy w sprawie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi;

 • dalszego priorytetowego traktowania kwestii kompleksowego przeglądu bezpieczeństwa jądrowego, z uwzględnieniem komunikatu Komisji z 23 listopada, i przedstawienia końcowego sprawozdania na temat testów wytrzymałościowych do czerwca 2012 r.;

 • wzmożonych wysiłków na rzecz pełnego włączenia wszystkich krajów sąsiadujących z UE do działań w ramach testów wytrzymałościowych dotyczących bezpieczeństwa i na rzecz poprawy ram bezpieczeństwa jądrowego zarówno w UE, jak i na arenie międzynarodowej;

 • dalszych prac nad środkami ochrony instalacji jądrowych w UE i jej sąsiedztwie oraz przedstawienia końcowego sprawozdania do czerwca 2012 r.

III. ROZSZERZENIE

 • Rada Europejska zatwierdza konkluzje Rady z 5 grudnia 2011 r. w sprawie rozszerzenia oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia, przywołuje także swoje konkluzje z grudnia 2006 r., które są podstawą odnowionego konsensusu w sprawie rozszerzenia.

 • Dzisiejsze podpisanie z Chorwacją traktatu o przystąpieniu jest istotnym wydarzeniem dla integracji europejskiej. Po pomyślnym zakończeniu procedur ratyfikacji Rada Europejska z zadowoleniem powita Chorwację jako nowego członka od 1 lipca 2013 r. Chorwacja będzie teraz uczestniczyć jako aktywny obserwator w pracach Rady Europejskiej, Rady i jej organów przygotowawczych.

 • Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje ocenę Komisji w sprawie znacznych postępów Czarnogóry, która osiągnęła ogólnie satysfakcjonujące wyniki. Mając w perspektywie otwarcie negocjacji akcesyjnych z Czarnogórą w czerwcu 2012 r., Rada Europejska powierza Radzie zadanie polegające na przeanalizowaniu postępów Czarnogóry w realizacji reform, z położeniem szczególnego nacisku na takie dziedziny jak praworządność i prawa podstawowe – w szczególności walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną – na podstawie sprawozdania, które Komisja ma przedstawić w pierwszej połowie 2012 r. Zwraca się do Komisji o bezzwłoczne przedstawienie wniosku dotyczącego ram negocjacji z Czarnogórą – zgodnie z konkluzjami z grudnia 2006 r. i ustalonymi praktykami – obejmujących również nowe podejście przedstawione przez Komisję w odniesieniu do rozdziałów dotyczących wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych oraz sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. W związku z tym Komisja jest również proszona o zainicjowanie przeglądu zgodności prawa krajowego Czarnogóry z unijnym dorobkiem prawnym w zakresie wyżej wymienionych rozdziałów.

 • Rada Europejska odnotowuje znaczne postępy Serbii osiągnięte na drodze do wypełnienia kryteriów politycznych ustalonych na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze oraz wymogów procesu stabilizacji i stowarzyszenia, jak również to, że osiągnięty został w pełni zadowalający poziom jej współpracy z MTKJ. Z zadowoleniem przyjmuje ponowne zaangażowanie się Serbii w dialog między Belgradem a Prisztiną oraz fakt, że kraj ten osiąga postępy w realizacji w dobrej wierze umów, jak również umowy o zintegrowanym zarządzaniu granicami. Z myślą o przyznaniu Serbii statusu kraju kandydującego Rada Europejska powierza Radzie zadanie polegające na przeanalizowaniu i potwierdzeniu, że Serbia nadal wykazuje wiarygodne zaangażowanie i czyni dalsze postępy w kierunku realizacji w dobrej wierze umów zawartych w drodze dialogu, w tym umowy o zintegrowanym zarządzaniu granicami, osiągnęła porozumienie w sprawie współpracy regionalnej obejmującej wszystkie strony oraz aktywnie współpracuje, aby umożliwić misji EULEX i siłom KFOR wykonywanie ich mandatów. W świetle wyników tej analizy Rada podejmie w lutym 2012 r. decyzję w sprawie przyznania Serbii statusu kraju kandydującego, co należy potwierdzić na marcowym posiedzeniu Rady Europejskiej.

IV. INNE PUNKTY

 • Przywołując konkluzje Rady z 5 grudnia w sprawie rozszerzenia, w nawiązaniu do oświadczeń i gróźb ze strony Turcji, Rada Europejska wyraża poważne zaniepokojenie i wzywa do pełnego poszanowania urzędu prezydencji Rady, która jest podstawowym elementem instytucjonalnym UE przewidzianym w Traktacie.

 • Przywołując dyskusje prowadzone w czerwcu i październiku 2011 r., Rada Europejska odnotowuje, że spełnione zostały wszystkie warunki prawne, aby móc podjąć decyzję o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen. Wzywa Radę do jak najszybszego przyjęcia tej decyzji. W razie konieczności Rada Europejska wróci do tej kwestii na posiedzeniu w marcu 2012 r.

 • Przywołując konkluzje z 23 października 2011 r. i zatwierdzając konkluzje Rady z 1 grudnia, Rada Europejska ponownie wyraża poważne i coraz głębsze zaniepokojenie charakterem programu jądrowego Iranu, o czym mowa w najnowszym sprawozdaniu MAEA, jak również niewywiązywaniem się przez Iran z jego zobowiązań międzynarodowych. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte na forum Rady porozumienie w sprawie wyznaczenia 180 nowych podmiotów i osób bezpośrednio związanych z programem jądrowym. Zwraca się do Rady, by na zasadzie priorytetu kontynuowała prace związane z rozszerzeniem zakresu unijnych środków ograniczających i zaostrzeniem obowiązujących sankcji wobec Iranu poprzez przeanalizowanie dodatkowych środków, a także by przyjęła te środki nie później niż na swoim kolejnym posiedzeniu. Rada Europejska potwierdza długofalowe zaangażowanie Unii Europejskiej na rzecz wypracowania dyplomatycznego rozwiązania irańskiej kwestii jądrowej zgodnie z podejściem dwutorowym.

 • Rada Europejska jednomyślnie potępia ataki na obiekty służb dyplomatycznych w Iranie należące do rządu Zjednoczonego Królestwa i ubolewa nad tym, że rząd Iranu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań międzynarodowych, aby na mocy konwencji wiedeńskiej chronić personel i mienie dyplomatyczne.

 • Rada Europejska pozostaje głęboko zaniepokojona ciągłym użyciem sił wojskowych przez reżim syryjski i represjami wobec ludności tego kraju. Zatwierdzając konkluzje Rady z 1 grudnia 2011 r., Rada Europejska potwierdza swoje wsparcie dla wysiłków Ligi Państw Arabskich i wzywa reżim syryjski do pełnego przestrzegania arabskiego planu działania. Ponownie podkreśla, jak pilne jest, by wszyscy członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ wypełniali swoje obowiązki w związku z sytuacją w Syrii.

 • Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wyniki międzynarodowej konferencji w sprawie Afganistanu, która odbyła się w Bonn w dniu 5 grudnia 2011 r., i potwierdza swoje zobowiązanie do konsekwentnego długoterminowego zaangażowania Unii Europejskiej w Afganistanie po roku 2014.

 • Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje intensywne prace przygotowawcze prowadzone w bieżącym półroczu nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi i odnotowuje sprawozdanie przekazane przez prezydencję. Wzywa kolejną prezydencję do przyspieszenia prac, które staną się podstawą końcowego etapu negocjacji; kwestia ta będzie omawiana na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2012 r. Ponownie zwraca się do instytucji o współpracę w celu zapewnienia przyjęcia wieloletnich ram finansowych do końca 2012 r.


Side Bar