Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE NL

EUROPESE RAAD
Brussel, 9 december 2011
CONCLUSIES

_________________

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (9 december 2011).

________________________

In de afgelopen 18 maanden is er veel tot stand gebracht om ons economisch bestuur te verbeteren en de economische en financiële crisis het hoofd te bieden. Wij hebben belangrijke beslissingen genomen, die in deze conclusies worden besproken en waaraan snel en voortvarend uitvoering moet worden gegeven.

Wij zijn overeengekomen dat de maatregelen die het meest bevorderlijk zijn voor groei en werkgelegenheid voorrang moeten krijgen. De lidstaten die deelnemen aan het Euro Plus-pact zijn overeengekomen meer specifieke en meetbare verplichtingen aan te gaan, en in het bijzonder vorderingen te maken bij de werkzaamheden met betrekking tot werkgelegenheid.

Wij hebben richtsnoeren gegeven voor de verdere ontwikkeling van zijn energiebeleid met betrekking tot het voltooien van de interne markt, het verhogen van de energie-efficiëntie, het ontwikkelen van infrastructuur, het zorgen voor samenhang in de externe betrekkingen van de EU en het verbeteren van de nucleaire veiligheid en beveiliging.

De Europese Raad heeft voorts de ondertekening van het Toetredingsverdrag met Kroatië verwelkomd en beslissingen genomen over het uitbreidingsproces van de EU met betrekking tot Servië en Montenegro.

°

° °

I. ECONOMISCH BELEID

1. De Europese Raad is zich bewust van de achteruitgang van de economische en financiële situatie, en heeft de lopende inspanningen om Europa uit de crisis te helpen, besproken. Het nieuwe economisch bestuur van de Europese Unie, zoals uiteengezet in punt 3, moet volledig ten uitvoer worden gebracht om vertrouwen te kweken in de kracht van de Europese economie. Structurele hervormingen en begrotingsconsolidatie-inspanningen moeten worden voortgezet om de basis te leggen voor terugkeer naar duurzame groei en aldus op korte termijn tot herstel van het vertrouwen bij te dragen. Ook zijn maatregelen geboden die bijdragen tot het herstel van de normale kredietverlening aan de economie, waarbij zowel het nemen van buitensporige risico's als buitensporige vermindering van de hefboomwerking moet worden voorkomen, zoals op 26 oktober 2011 is overeengekomen.

2. Herinnerend aan de prioritaire gebieden voor groei die hij in oktober 2011 heeft aangeduid, waaronder met name het wetgevingspakket eengemaakte markt, de digitale eengemaakte markt en het terugdringen van de algehele regeldruk voor kleine, middelgrote en micro‑ondernemingen, benadrukte de Europese Raad dat snel de maatregelen moeten worden aangenomen die het meest bevorderlijk zijn voor groei en werkgelegenheid. Hij steunt daarom het beginsel van een sneltrajectprogramma, en verzoekt de Raad en het Europees Parlement vooral haast te maken met de bespreking van de voorstellen waarvan de Commissie, onder meer in haar jaarlijkse groeianalyse, een aanzienlijk groeipotentieel verwacht. Hij onderschrijft de maatregelen die de Commissie voorstelt in haar verslag over het verminderen van de regeldruk voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen.

3. De jaarlijkse groeianalyse 2012 vormt een uitstekend uitgangspunt voor de start van het volgende Europees semester, waarin het onlangs versterkte economisch bestuur voor het eerst zal worden toegepast, met inbegrip van de nieuwe procedure voor het toezicht op en het corrigeren van macro-economische onevenwichtigheden. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad zullen de vorderingen worden geëvalueerd en zullen de benodigde richtsnoeren worden vastgesteld. Er moet vooral dringend aandacht worden geschonken aan de implementatie, met name gezien de ongelijkmatige vorderingen die dit jaar zijn geboekt met betrekking tot de doelstellingen van de Europa 2020-strategie en bij de uitvoering van de landenspecifieke aanbevelingen.

°

° °

4. De staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten die deelnemen aan het Euro Plus-pact hebben de vorderingen besproken die op nationaal niveau geboekt zijn bij het uitvoeren van hun verplichtingen. Zij waren het er over eens dat in maart 2012 een grondiger evaluatie moet worden verricht van de nationale inspanningen om de doelstellingen van het pact te verwezenlijken. Ook kwamen zij overeen meer specifieke en meetbare verplichtingen aan te gaan op alle onder het pact vallende terreinen en verslag uit te brengen over de in het kader van hun nationale hervormingsprogramma's geboekte vooruitgang. Het nieuw economisch bestuur moet worden aangevuld met een betere monitoring van werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid, met name de aspecten die van invloed zijn op macro-economische stabiliteit en economische groei, in overeenstemming met de conclusies van de Raad van 1 december.

5. Op basis van het verslag van de voorzitter van de Raad (Epsco) en de jaarlijkse groeianalyse hielden de staatshoofden en regeringsleiders een eerste gedachtewisseling over de beste praktijken ten aanzien van hun werkgelegenheidsbeleid; zij waren het met name eens over de noodzaak tot het voluit mobiliseren van arbeid voor groei. Hoewel de structurele hervormingen rigoureus moeten worden uitgevoerd, zijn er zowel op nationaal als op Europees niveau dringend gerichte maatregelen nodig voor de meest kwetsbare groepen en in het bijzonder voor jonge werklozen. Intensiever activeringsbeleid dient te worden aangevuld met inspanningen om de vaardigheden te verbeteren, met name door de onderwijs- en opleidingsstelsels beter af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt. Het vergroten van de kansen op werk en de zakelijke kansen voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt, alsook het overwegen van een nieuw evenwichtig beleid inzake flexizekerheid kunnen de arbeidsmarkt­vooruitzichten van jongeren aanzienlijk verbeteren.

6. De staatshoofden en regeringsleiders waren ingenomen met het verslag van de ministers van Financiën van de deelnemende lidstaten en met het verslag van de Commissie over de vorderingen die zijn geboekt in de gestructureerde besprekingen over de coördinatie van het belastingbeleid. Deze werkzaamheden zullen conform het Euro Plus-pact worden voortgezet en zullen worden toegespitst op gebieden waarop meer ambitieuze activiteiten kunnen worden overwogen. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de wijze waarop het belastingbeleid de coördinatie van het economisch beleid kan ondersteunen en kan bijdragen tot begrotings­consolidatie en groei. De ministers van Financiën en de Commissie zullen in juni 2012 verslag doen van de geboekte vooruitgang.

II. ENERGIE

7. Uit het verslag van het voorzitterschap blijkt dat er belangrijke vorderingen zijn gemaakt met het volgen van de richtsnoeren van de Europese Raad van februari 2011 betreffende de voltooiing van de interne markt uiterlijk in 2014, de verbetering van de energie-efficiëntie, de ontwikkeling van de infrastructuur en een betere afstemming en meer samenhang in de externe betrekkingen van de EU. In dit verband is de Europese Raad ingenomen met het akkoord over het memorandum van overeenstemming inzake Noord-Zuid-interconnecties in Centraal-Oost-Europa. Met name op de volgende punten zijn dringend vorderingen nodig:

 volledige en vlotte uitvoering van de internemarktwetgeving door de lidstaten, strikt binnen de afgesproken termijnen;

 na 2015 moeten alle EU-lidstaten zijn aangesloten op de Europese gas- en elektriciteitsnetten en mag geen van hen zijn energiezekerheid nog in gevaar gebracht zien door het ontbreken van adequate verbindingen;

 snelle overeenstemming over het voorstel betreffende energie-efficiëntie waardoor een ambitieus en flexibel kader tot stand moet worden gebracht, dat strookt met het streefcijfer van 20% voor 2020 dat is overeengekomen door de Europese Raad van juni 2010;

 snelle overeenstemming over het voorstel betreffende energie-infrastructuur;

 uitvoering van de Raadsconclusies van 24 november 2011 met het oog op meer samenhang en een betere afstemming van het externe energiebeleid van de EU door onder meer te garanderen dat akkoorden met de belangrijkste leverende landen en doorvoerlanden volledig stroken met de internemarktwetgeving van de EU;

 overeenstemming over de strategie 2050 voor koolstofarme ontwikkeling en grondige bespreking van het toekomstig Energiestappenplan 2050, hetgeen een grondige analyse zal opleveren betreffende de maatregelen op langere termijn in de energiesector en aanverwante sectoren.

8. Er zijn vorderingen gemaakt met betrekking tot veiligheidsinspecties van de kerncentrales in de EU. De geloofwaardigheid van het stelsel voor de nucleaire veiligheid van de EU zal verder worden vergroot door de gestage ontwikkeling van het reguleringskader op nucleair gebied. De werkzaamheden met betrekking tot nucleaire beveiliging in de EU worden voortgezet op basis van het tussentijds verslag over nucleaire beveiliging.

9. Herinnerend aan zijn conclusies van maart 2011 dringt de Europese Raad aan op:

 volledige en tijdige implementatie van de richtlijnen betreffende nucleaire veiligheid en over verantwoord en veilig beheer van afgewerkte splijtstof en radioactief afval;

 onverminderde prioriteit voor de uitgebreide evaluatie van nucleaire veiligheid, met inachtneming van de mededeling van de Commissie van 23 november, en voor de indiening van het eindverslag over de stresstests in juni 2012;

 intensivering van de inspanningen om alle buurlanden van de EU volledig te betrekken bij het proces van stresstests (veiligheidsevaluatie), en verbetering van het kader voor nucleaire veiligheid, zowel binnen de EU als daarbuiten;

 voortzetting van de werkzaamheden betreffende de maatregelen voor nucleaire beveiliging in de EU en haar buurlanden, en indiening van het eindverslag in juni 2012.

III. UITBREIDING

10. De Europese Raad onderschrijft de conclusies van de Raad van 5 december 2011 over uitbreiding en het stabilisatie- en associatieproces, en memoreert zijn conclusies van december 2006 die de basis vormen van de hernieuwde consensus over uitbreiding.

11. De ondertekening, vandaag, van het Toetredingsverdrag met Kroatië is een belangrijk moment voor de Europese integratie. In afwachting van de succesvolle afronding van de bekrachtigingsprocedures ziet de Europese Raad ernaar uit Kroatië met ingang van 1 juli 2013 als nieuwe lidstaat te verwelkomen. Kroatië zal vanaf nu als actief waarnemer deelnemen aan de besprekingen van de Europese Raad, de Raad en zijn voorbereidende instanties.

12. Het verheugt de Raad dat de Commissie heeft geoordeeld dat Montenegro goede vorderingen heeft gemaakt en in het algemeen bevredigende resultaten heeft bereikt. Met het oog op het openen van toetredingsonderhandelingen met Montenegro in juni 2012, verzoekt de Europese Raad de Raad om, op basis van een verslag dat de Commissie in de eerste helft van 2012 zal presenteren, de vorderingen na te gaan die Montenegro maakt met de uitvoering van hervormingen, en daarbij bijzondere aandacht te schenken aan de rechtsstaat en de fundamentele rechten, en vooral aan de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit. Hij verzoekt de Commissie om onverwijld een voorstel in te dienen voor een onderhandelingskader met Montenegro, conform zijn conclusies van december 2006 en volgens de gevestigde praktijk, waarin ook de door de Commissie voorgestelde nieuwe aanpak voor de hoofdstukken rechterlijke macht en fundamentele rechten, en recht, vrijheid en veiligheid aan bod komt. De Commissie wordt in dit verband ook verzocht een aanvang te maken met de analytische bespreking van het acquis communautaire met Montenegro over bovengenoemde vraagstukken.

13. De Europese Raad neemt er nota van dat Servië aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt bij het voldoen aan de door de Europese Raad van Kopenhagen vastgestelde politieke criteria en bij het vervullen van de vereisten in het kader van het stabilisatie- en associatieproces, en dat Servië tot een volledig bevredigende graad van samenwerking met het ICTY is gekomen. Hij is verheugd dat Servië de dialoog tussen Belgrado en Pristina opnieuw heeft aangeknoopt, en vorderingen maakt bij het te goeder trouw uitvoeren van gemaakte afspraken en van de overeenkomst inzake geïntegreerd grensbeheer. Met het oog op de verlening van de status van kandidaat-lidstaat aan Servië draagt de Europese Raad de Raad op na te gaan of, en te bevestigen dat Servië een geloofwaardige inzet is blijven tonen en verdere vooruitgang heeft geboekt bij het te goeder trouw uitvoeren van afspraken die gemaakt zijn in de dialoog over onder meer het geïntegreerd grensbeheer, een akkoord heeft bereikt over inclusieve regionale samenwerking, en actief heeft meegewerkt zodat EULEX en KFOR hun mandaten konden uitvoeren. In het licht van die analyse zal de Raad in februari 2012 een besluit nemen over het verlenen van de status van kandidaat-lidstaat aan Servië, dat in maart door de Europese Raad zal worden bekrachtigd.

IV. OVERIGE PUNTEN

14. Herinnerend aan de conclusies van de Raad van 5 december inzake uitbreiding, geeft de Europese Raad uiting aan zijn ernstige bezorgdheid omtrent de Turkse verklaringen en dreigementen, en roept hij op tot volledige eerbiediging van de rol van het voorzitterschap van de Raad, dat een fundamenteel institutioneel kenmerk van de EU is, dat in het Verdrag is vastgelegd.

15. Herinnerend aan zijn besprekingen van juni en oktober 2011 neemt de Europese Raad er nota van dat alle juridische voorwaarden zijn vervuld voor het nemen van het besluit betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied. Hij roept de Raad op dit besluit zo spoedig mogelijk vast te stellen. Indien nodig, zal de Europese Raad in maart 2012 op dit onderwerp terugkomen.

16. Herinnerend aan zijn conclusies van 23 oktober 2011 en onder bevestiging van de conclusies van de Raad van 1 december herhaalt de Europese Raad dat hij zich steeds ernstiger zorgen maakt over het karakter van het nucleaire programma van Iran zoals dat uit het laatste IAEA-rapport naar voren komt, alsook over het niet-nakomen door Iran van zijn internationale verplichtingen. De Europese Raad is ingenomen met het akkoord dat de Raad heeft bereikt ten aanzien van het op de lijst plaatsen van 180 nieuwe entiteiten en personen die direct betrokken zijn bij het nucleaire programma. Hij verzoekt de Raad om bij voorrang verder te werken aan het vergroten van de reikwijdte van de beperkende maatregelen van de EU en het verruimen van de bestaande sancties, door nieuwe maatregelen tegen Iran te bestuderen en deze maatregelen uiterlijk in zijn volgende zitting vast te stellen. De Raad bevestigt de langdurige inzet van de Europese Unie voor een diplomatieke oplossing van de Iraanse nucleaire kwestie overeenkomstig de tweesporenaanpak.

17. De Europese Raad is unaniem in zijn veroordeling van de aanvallen op de ambassade van het Verenigd Koninkrijk in Iran en betreurt het dat de Iraanse regering nalatig is in het vervullen van haar internationale verantwoordelijkheden ter bescherming van diplomatiek personeel en diplomatieke eigendommen conform het Verdrag van Wenen.

18. De Europese Raad blijft ernstig bezorgd over het aanhoudend gebruik van militair geweld door het Syrische bewind en over de onderdrukking van de Syrische bevolking. De Europese Raad bekrachtigt de Raadsconclusies van 1 december 2011, bevestigt dat hij de inspanningen van de Liga van Arabische Staten steunt en roept het Syrische bewind op het actieplan van de Arabische Liga volledig na te leven. Hij herhaalt zijn dringende oproep tot alle leden van de VN‑Veiligheidsraad om met betrekking tot de situatie in Syrië hun verantwoordelijkheden op te nemen.

19. De Europese Raad verwelkomt de resultaten van de internationale conferentie over Afghanistan die op 5 december 2011 in Bonn is gehouden, en herhaalt dat de EU zich ook na 2014 consequent voor Afghanistan zal blijven inzetten.

20. De Europese Raad is ingenomen met de intensieve voorbereidende werkzaamheden die gedurende het afgelopen halfjaar zijn verricht met betrekking tot het toekomstig meerjarig financieel kader en neemt nota van het verslag van het voorzitterschap. Hij roept het komende voorzitterschap op vaart te zetten achter de werkzaamheden die de grondslag moeten leggen voor de laatste onderhandelingsfase, waarover tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in juni 2012 zal worden gesproken. Hij herhaalt zijn verzoek aan de instellingen om samen te werken opdat het meerjarig financieel kader eind 2012 kan worden aangenomen.


Side Bar