Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE LV

EIROPADOME
Briselē, 2011. gada 9. decembrī
SECINĀJUMI

_________________

Pavadvēstulei pievienoti Eiropadomes 2011. gada 9. decembra sanāksmes secinājumi.

________________________

Iepriekšējos 18 mēnešos ir daudz izdarīts, lai uzlabotu mūsu ekonomikas pārvaldību un pārvarētu ekonomisko un finanšu krīzi. Mēs esam pieņēmuši svarīgus lēmumus, kas ir izklāstīti šajos secinājumos, un tie ir jāīsteno ātri un apņēmīgi.

Mēs vienojāmies, ka prioritāte būtu jāpiešķir tiem pasākumiem, kam ir vislielākās iespējas stimulēt izaugsmi un darbavietu radīšanu. Paktā "Euro plus" iesaistītās dalībvalstis vienojās uzņemties konkrētākas un labāk izmērāmas saistības un jo īpaši paātrināt darbu attiecībā uz nodarbinātību.

Mēs noteicām ievirzes savas enerģētikas politikas turpmākai attīstībai, lai pabeigtu iekšējā tirgus izveidi, uzlabotu energoefektivitāti, pilnveidotu infrastruktūru, nodrošinātu saskaņotību ES ārējās attiecībās un uzlabotu kodoldrošumu un kodoldrošību.

Turklāt Eiropadome pauda gandarījumu par Pievienošanās līguma parakstīšanu ar Horvātiju un pieņēma lēmumus par ES paplašināšanās procesu attiecībā uz Serbiju un Melnkalni.

°

° °

I. EKONOMIKAS POLITIKA

 • Atzīstot to, ka ekonomiskā un finansiālā situācija pasliktinās, Eiropadome pārrunāja pašreizējos centienus pārvarēt krīzi Eiropā. Ir pilnīgi jāīsteno Eiropas Savienības jaunā ekonomikas pārvaldība kā izklāstīts 3. punktā, lai veidotu uzticēšanos Eiropas ekonomikas noturībai. Ir jāturpina strukturālas reformas un fiskālās konsolidācijas centieni, lai būtu iespējams atgriezties pie ilgtspējīgas izaugsmes un tādējādi palīdzētu uzlabot uzticēšanos īstermiņā. Ir vajadzīgi arī pasākumi, lai palīdzētu atjaunot normālus ekonomikas kreditēšanas apstākļus, reizē izvairoties gan no pārmērīga riska uzņemšanās, gan arī no pārmērīgas aizņemto līdzekļu un aktīvu samazināšanas (deleveraging), saskaņā ar 2011. gada 26. oktobrī panākto vienošanos.

 • Atgādinot galvenās prioritārās izaugsmes jomas, kas apzinātas 2011. gada oktobrī, konkrētāk, Vienotā tirgus aktu, digitālo vienoto tirgu un vispārīgu regulatīvā sloga mazināšanu MVU un mikrouzņēmumiem, Eiropadome uzsvēra, ka drīz ir jāpieņem pasākumi, kuri var visvairāk stimulēt izaugsmi un darbavietas. Tāpēc tā atbalsta ātri īstenojamas programmas principu un aicina Padomi un Eiropas Parlamentu īpašu prioritāti piešķirt to priekšlikumu raitai izskatīšanai, kurus Komisija – cita starpā gada izaugsmes pētījumā – apzinājusi kā tādus, kuriem ir būtisks izaugsmi stimulējošs potenciāls. Tā apstiprina darbības, ko Komisija ir ierosinājusi ziņojumā par regulatīvā sloga samazināšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem.

 • 2012. gada izaugsmes pētījums ir lielisks pamats nākamā Eiropas pusgada sākšanai, un jaunajā pusgadā pirmoreiz īstenos nesen nostiprināto ekonomikas pārvaldību, cita starpā jauno procedūru makroekonomikas nelīdzsvarotības pārraudzībai un koriģēšanai. Eiropadomes pavasara sanāksmē tiks pārskatīts progress un pieņemtas vajadzīgās norādes. Ir steidzami jākoncentrējas uz īstenošanu, jo īpaši ņemot vērā nevienmērīgo progresu, kas šajā gadā panākts, tiecoties sasniegt stratēģijā "Eiropa 2020" noteiktos mērķus un īstenojot konkrētām valstīm adresētos ieteikumus.

°

° °

 • Paktā "Euro plus" iesaistīto dalībvalstu valstu un valdību vadītāji pārskatīja progresu, kas panākts, īstenojot saistības valsts līmenī. Viņi vienojās, ka 2012. gada martā ir rūpīgāk jāizvērtē valstu centieni pakta mērķu sasniegšanā. Viņi arī vienojās uzņemties konkrētākas un labāk izmērāmas saistības katrā no jomām, uz kurām attiecas pakts, un par gūtajiem panākumiem ziņot savās valsts reformu programmās. Jaunā ekonomikas pārvaldība ir jāpapildina, saskaņā ar Padomes 1. decembra secinājumiem uzlabojot nodarbinātības un sociālās politikas pasākumu pārraudzību, jo īpaši attiecībā uz tiem pasākumiem, kuriem var būt ietekme uz makroekonomikas stabilitāti un ekonomikas izaugsmi.

 • Pēc iepazīšanās ar Padomes (EPSCO) priekšsēdētāja ziņojumu un Gada izaugsmes pētījumu valstu un valdību vadītāji apmainījās ar sākotnējiem viedokļiem par paraugpraksi attiecībā uz savu nodarbinātības politiku un vienojās, ka jo īpaši pilnībā jāmobilizē darbaspēks izaugsmes mērķim. Kaut gan ir jāturpina apņēmīgi īstenot strukturālas reformas, gan valstu, gan Eiropas mērogā steidzami ir vajadzīgi mērķtiecīgi pasākumi, kas paredzēti visneaizsargātākajām grupām, jo īpaši jauniešiem bezdarbniekiem. Būtu jāuzlabo politika iesaistīšanai darba tirgū, to papildinot ar centieniem prasmju uzlabošanai, jo īpaši pielāgojot izglītības un apmācības sistēmas darba tirgus vajadzībām. Nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespēju sekmēšana personām, kuras ienāk darba tirgū, kā arī jaunas līdzsvarotas elastdrošības politikas apsvēršana varētu būtiski veicināt jauniešu izredžu uzlabošanos darba tirgū.

 • Viņi pauda gandarījumu par ziņojumiem, kurus iesaistīto dalībvalstu finanšu ministri un Komisija snieguši par panākumiem, kas gūti strukturētās diskusijās par nodokļu politikas jautājumu koordinēšanu. Šo darbu turpinās atbilstīgi paktam "Euro plus", pievēršoties jomām, kurās var paredzēt vērienīgākas darbības. Īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, kā ar nodokļu politiku var atbalstīt ekonomikas politikas koordināciju un sekmēt fiskālo konsolidāciju un izaugsmi. Finanšu ministri un Komisija ziņos par progresu 2012. gada jūnijā.

II. ENERĢĒTIKA

 • Prezidentvalsts ziņojumā norādīts, ka ir gūti būtiski panākumi, īstenojot 2011. gada Eiropadomes februāra sanāksmē noteiktās ievirzes par iekšējā tirgus izveides pabeigšanu līdz 2014. gadam, energoefektivitātes palielināšanu, infrastruktūras pilnveidošanu un konsekvences un saskaņotības nodrošināšanu ES ārējās attiecībās. Šajā sakarībā Eiropadome pauž gandarījumu, ka ir panākta vienošanās attiecībā uz saprašanās memorandu par ziemeļu-dienvidu savstarpējiem savienojumiem Centrālaustrumeiropā. Īpaši steidzami ir jāpanāk progress šādos jautājumos:

 • dalībvalstis, pilnīgi ievērojot saskaņotos termiņus, laikus un pilnībā īsteno iekšējā tirgus tiesību aktus;

 • pēc 2015. gada nevienai ES dalībvalstij vairs nevajadzētu būt izolētai no Eiropas gāzes un elektroenerģijas tīkliem vai pieļaut situāciju, kurā tās energoapgādes drošība ir apdraudēta piemērotu savienojumu trūkuma dēļ;

 • tiek panākta drīza vienošanās par priekšlikumu attiecībā uz energoefektivitāti, ar kuru būtu jāizveido vērienīga un elastīga sistēma atbilstīgi 2020. gadam noteiktajam 20 % mērķim, par ko vienojās Eiropadomes 2010. gada jūnija sanāksmē;

 • tiek panākta drīza vienošanās par priekšlikumu attiecībā uz enerģētikas infrastruktūru;

 • Padomes 2011. gada 24. novembra secinājumi tiek īstenoti, lai panāktu ES ārējās enerģētikas politikas lielāku saskaņotību un koordināciju, inter alia nodrošinot, ka nolīgumi ar galvenajām piegādes un tranzīta valstīm pilnīgi atbilst ES tiesību aktiem par iekšējo tirgu;

 • tiek panākta vienošanās par zemas oglekļa emisijas stratēģiju 2050. gadam un tiek padziļināti izskatīts Enerģētikas plāns 2050. gadam, kā rezultātā top detalizēta analīze par ilgtermiņa rīcību enerģētikas un citās saistītās nozarēs.

 • Ir panākts progress attiecībā uz ES kodolspēkstaciju drošuma pārskatīšanu. ES kodoldrošuma sistēmas uzticamību vēl vairāk uzlabos, turpinot izstrādāt kodolenerģētikas jomas tiesisko regulējumu. Darbu kodoldrošības jomā Eiropas Savienībā veiks, pamatojoties uz starpposma ziņojumu par kodoldrošību.

 • Atgādinot par saviem 2011. gada marta secinājumiem, Eiropadome aicina:

  • pilnīgi un laikus īstenot direktīvas par kodoldrošumu un par izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgu un drošu apsaimniekošanu;

  • arī turpmāk piešķirt prioritāti kodoldrošuma vispusīgai izvērtēšanai, ņemot vērā Komisijas 23. novembra paziņojumu, kā arī tam, lai līdz 2012. gada jūnijam sniegtu galīgo ziņojumu par noturības testiem;

  • pastiprināt centienus, lai pilnīgi iesaistītu visas ES kaimiņvalstis drošuma noturības testu procesā un lai uzlabotu kodoldrošuma sistēmu gan Eiropas Savienībā, gan starptautiskā mērogā;

  • turpināt darbu pie kodoldrošības pasākumiem ES un tās kaimiņvalstīs un sniegt galīgo ziņojumu 2012. gada jūnijā.

III. PAPLAŠINĀŠANĀS

 • Eiropadome apstiprina Padomes 2011. gada 5. decembra secinājumus par paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas procesu un atgādina par saviem 2006. gada decembra secinājumiem, kuri ir pamats jaunam konsensam par paplašināšanos.

 • Šodien parakstītais Pievienošanās līgums ar Horvātiju ir svarīgs notikums Eiropas integrācijā. Gaidot ratifikācijas procedūru sekmīgu noslēgšanu, Eiropadome cer uzņemt Horvātiju kā jauno dalībvalsti no 2013. gada 1. jūlija. Horvātija turpmāk piedalīsies Eiropadomes, Padomes un tās darba sagatavošanas struktūru darbā aktīva novērotāja statusā.

 • Eiropadome ir gandarīta par Komisijas novērtējumu par labajiem panākumiem, ko guvusi Melnkalne, kas ir sasniegusi kopumā apmierinošus rezultātus. Lai sāktu pievienošanās sarunas ar Melnkalni 2012. gada jūnijā, Eiropadome uzdod Padomei, pamatojoties uz ziņojumu, kas Komisijai jāsniedz 2012. gada pirmajā pusē, izskatīt Melnkalnes progresu reformu īstenošanā, īpašu uzmanību pievēršot tiesiskuma un pamattiesību jomai, jo īpaši korupcijas un organizētas noziedzības apkarošanai. Tā aicina Komisiju nekavējoties iesniegt priekšlikumu par sarunu struktūru ar Melnkalni atbilstīgi Padomes 2006. gada secinājumiem un ierasto praksi, ietverot arī jauno Komisijas ierosināto pieeju attiecībā uz tiesu iestāžu un pamattiesību sadaļu un tiesiskuma, brīvības un drošības sadaļu. Komisija šajā ziņā arī tiek aicināta ar Melnkalni sākt acquis communautaire analītisku izskatīšanu iepriekšminētajās sadaļās.

 • Eiropadome ņem vērā būtiskos panākumus, kurus Serbija ir guvusi Kopenhāgenas Eiropadomes noteikto politisko kritēriju izpildē, kā arī stabilizācijas un asociācijas procesa prasību izpildē, un to, ka ir panākta pilnīgi apmierinoša tās sadarbība ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai. Tā pauž gandarījumu par to, ka Serbija ir atkal iesaistījusies Belgradas un Prištinas dialogā un gūst panākumus nolīgumu labticīgā īstenošanā, kā arī par IBM nolīgumu. Lai Serbijai piešķirtu kandidātvalsts statusu, Eiropadome uzdod Padomei izskatīt un apstiprināt, ka Serbija turpina demonstrēt ticamu apņēmību un ir guvusi jaunus panākumus, labticīgi īstenojot dialogā panāktās vienošanās, tostarp par IBM, ir panākusi vienošanos par iekļaujošu reģionālu sadarbību un ir aktīvi sadarbojusies, lai EULEX un KFOR varētu īstenot savas pilnvaras. Ņemot vērā minētās izskatīšanas rezultātus, Padome 2012. gada februārī pieņems lēmumu par kandidātvalsts statusa piešķiršanu, kuru iecerēts apstiprināt Eiropadomes marta sanāksmē.

IV. CITI JAUTĀJUMI

 • Atgādinot Padomes 2011. gada 5. decembra secinājumus par paplašināšanos, attiecībā uz Turcijas paziņojumiem un draudiem Eiropadome pauž nopietnas bažas un aicina pilnībā respektēt Padomes prezidentvalsts lomu, kas ir Līgumā paredzēts institucionāls ES pamatelements.

 • Atgādinot par apspriedēm 2011. gada jūnijā un oktobrī, Eiropadome atzīmē, ka ir izpildīti visi juridiskie nosacījumi, lai pieņemtu lēmumu par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Šengenas zonai. Tā aicina Padomi pēc iespējas drīz pieņemt šo lēmumu. Ja nepieciešams, Eiropadome atkārtoti izskatīs šo jautājumu 2012. gada marta sanāksmē.

 • Atgādinot Eiropadomes 2011. gada 23. oktobra secinājumus un atbalstot Padomes 1. decembra secinājumus, Eiropadome atkārtoti uzsver nopietnas un pieaugošas bažas par Irānas kodolprogrammas būtību, kas atspoguļota jaunākajā Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras ziņojumā, un par Irānas starptautisko saistību pārkāpumiem. Eiropadome atzinīgi vērtē vienošanos, kas panākta Padomē – iekļaut sarakstā 180 jaunas vienības un personas, kuras ir tieši saistītas ar kodolprogrammu. Tā aicina Padomi turpināt darbu, lai prioritārā kārtībā paplašinātu ES ierobežojošo pasākumu darbības jomu un, izvērtējot papildpasākumus pret Irānu, paplašinātu spēkā esošās sankcijas, kā arī minētos pasākumus pieņemtu ne vēlāk kā nākamajā sēdē. Eiropadome atkārtoti apstiprina Eiropas Savienības ilgstošo apņemšanos saskaņā ar divpusīgo pieeju rast diplomātisku risinājumu Irānas kodoljautājumā.

 • Eiropadome vienprātīgi nosoda uzbrukumus Apvienotās Karalistes valdības diplomātiskajām telpām, kā arī pauž nožēlu par Irānas valdības nespēju pildīt starptautiskās saistības un atbilstoši Vīnes konvencijai aizsargāt diplomātiskā dienesta darbiniekus un īpašumu.

 • Eiropadome joprojām ir dziļi norūpējusies par to, ka Sīrijas režīms turpina izmantot militāru spēku un represijas pret Sīrijas tautu. Apstiprinot Padomes 2011. gada 1. decembra secinājumus, Eiropadome apstiprina atbalstu Arābu valstu līgai un aicina Sīrijas režīmu pilnībā ievērot Arābu valstu rīcības plānu. Tā atkārtoti uzsver, ka ir steidzami nepieciešams, lai visi ANO Drošības padomes locekļi atbildīgi rīkotos attiecībā uz situāciju Sīrijā.

 • Eiropadome atzinīgi vērtē 2011. gada 5. decembrī Bonnā notikušās starptautiskās konferences Afganistānas jautājumos rezultātus un atkārtoti apliecina savu apņemšanos sniegt pastāvīgu Eiropas Savienības ilgtermiņa atbalstu Afganistānai arī pēc 2014. gada.

 • Eiropadome pauž gandarījumu par intensīvo sagatavošanās darbu, kas izvērsts šajā pusgadā saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu, un ņem vērā prezidentvalsts iesniegto ziņojumu. Tā aicina nākamo prezidentvalsti paātrināt darbu ar mērķi izstrādāt pamatu sarunu pēdējam posmam, kas jāapspriež Eiropadomes 2012. gada jūnija sanāksmē. Tā vēlreiz apstiprina savu aicinājumu iestādēm sadarboties, lai nodrošinātu to, ka daudzgadu finanšu shēmu pieņem līdz 2012. gada beigām.


Side Bar