Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE LT

EUROPOS VADOVŲ TARYBA
Briuselis, 2011 m. gruodžio 9 d.
IŠVADOS

_________________

Delegacijoms pridedamos Europos Vadovų Tarybos (2011 m. gruodžio 9 d.) išvados.

________________________

Per pastaruosius 18 mėnesių daug pasiekta gerinant mūsų ekonomikos valdyseną ir siekiant įveikti ekonomikos ir finansų krizę. Priėmėme svarbių sprendimų, kurie nurodyti šiose išvadose ir kuriuos reikia greitai ir ryžtingai įgyvendinti.

Susitarėme, kad pirmenybė turėtų būti teikiama priemonėms, kuriomis galima daugiausia prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Pakte „Euro plius“ dalyvaujančios valstybės narės susitarė prisiimti konkretesnių ir labiau išmatuojamų įsipareigojimų, visų pirma tęsti darbą užimtumo srityje.

Nustatėme tolesnio energetikos politikos vystymo gaires, susijusias su vidaus rinkos kūrimo užbaigimu, energijos vartojimo efektyvumo didinimu, infrastruktūros plėtojimu, ES išorės santykių nuoseklumo užtikrinimu ir branduolinės saugos bei saugumo stiprinimu.

Be to, Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino Stojimo sutarties su Kroatija pasirašymą ir priėmė sprendimų dėl ES plėtros proceso, susijusio su Serbija ir Juodkalnija.

°

° °

I. EKONOMINĖ POLITIKA

 • Pripažindama, kad ekonominė bei finansinė padėtis blogėja, Europos Vadovų Taryba aptarė dedamas pastangas, kad Europa išbristų iš krizės. Naujoji Europos Sąjungos ekonomikos valdysenos sistema, kuri apibūdinta 3 punkte, turi būti visapusiškai įgyvendinta, kad būtų atkurtas pasitikėjimas Europos ekonomikos stiprumu. Toliau turi būti vykdomos struktūrinės reformos ir fiskalinis konsolidavimas, artimiausiu metu kad būtų padėtas pagrindas tvariam ekonomikos augimui atkurti ir taip padidintas pasitikėjimas. Taip pat būtina imtis priemonių, kurios padėtų atkurti įprastinę skolinimo ekonomikai veiklą, kartu išvengiant tiek pernelyg didelės rizikos prisiėmimo, tiek pernelyg didelio finansinio įsiskolinimo mažinimo, kaip susitarta 2011 m. spalio 26 d.

 • Primindama ekonomikos augimui užtikrinti svarbiausias prioritetines sritis, kurias ji nurodė 2011 m. spalio mėn., visų pirma bendrosios rinkos aktą, bendrąją skaitmeninę rinką ir MVĮ ir labai mažoms įmonėms tenkančios bendros reguliavimo naštos mažinimą, Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad reikia skubiai patvirtinti priemones, kuriomis galima labiausiai paskatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Todėl ji remia paspartintos programos principą ir prašo Tarybos bei Europos Parlamento ypatingu prioritetu laikyti pasiūlymų, kuriais, kaip nurodė Komisija, be kita ko, savo parengtoje Metinėje augimo apžvalgoje, sudaromos didelės galimybės užtikrinti ekonomikos augimą, spartų nagrinėjimą. Europos Vadovų Taryba patvirtina Komisijos ataskaitoje dėl MVĮ tenkančios reglamentavimo naštos mažinimo pasiūlytus veiksmus.

 • 2012 m. metinė augimo apžvalga yra puikus pagrindas pradėti kitą Europos semestrą, kurio metu pirmą kartą bus galima stebėti, kaip įgyvendinama neseniai sugriežtintos ekonomikos valdysenos sistema, įskaitant naująją makroekonominio disbalanso stebėsenos ir panaikinimo procedūrą. Pavasario susitikime Europos Vadovų Taryba apžvelgs pažangą ir priims reikiamas gaires. Skubiai reikia skirti daug dėmesio įgyvendinimui, visų pirma atsižvelgiant į netolygią pažangą, padarytą šiais metais siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų ir įgyvendinant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas.

°

° °

 • Pakte „Euro plius“ dalyvaujančių valstybių narių šalių ar vyriausybių vadovai apžvelgė pažangą, padarytą įgyvendinant įsipareigojimus nacionaliniu lygiu. Jie susitarė, kad 2012 m. kovo mėn. reikia išsamiau įvertinti nacionalines pastangas pakte nustatytiems tikslams pasiekti. Jie taip pat susitarė prisiimti konkretesnių ir labiau išmatuojamų įsipareigojimų kiekvienoje srityje, kuriai taikomas šis paktas, ir nacionalinėse reformų programose informuoti apie pažangą. Naujoji ekonomikos valdysenos sistema turi būti papildyta užtikrinant geresnę užimtumo ir socialinės politikos, ypač tų sričių, kurios gali turėti įtakos makroekonominiam stabilumui ir ekonomikos augimui, stebėseną, laikantis gruodžio 1 d. Tarybos išvadų.

 • Susipažinę su Tarybos (Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalai) pirmininko ataskaita ir Metine augimo apžvalga, valstybių ar vyriausybių vadovai surengė pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis dėl su jų užimtumo politika susijusių geriausios praktikos pavyzdžių ir susitarė, kad ypač reikia visiškai sutelkti darbo jėgą augimui skatinti. Nors turi būti toliau aktyviai vykdomos struktūrinės reformos, reikia skubiai tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu imtis tikslinių priemonių, skirtų labiausiai pažeidžiamoms grupėms, ypač jauniems bedarbiams. Intensyvesnę aktyvumo skatinimo politiką turėtų papildyti gebėjimų tobulinimo pastangos, visų pirma pritaikant švietimo ir mokymo sistemas prie darbo rinkos poreikių. Skatinant užimtumo ir verslo galimybes į darbo rinką įsitraukiantiems asmenims, taip pat apsvarstant naują subalansuotą darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros politiką, būtų galima svariai prisidėti prie jaunimo perspektyvų darbo rinkoje gerinimo.

 • Jie palankiai įvertino dalyvaujančių valstybių narių finansų ministrų ataskaitas ir Komisijos ataskaitą dėl pažangos, padarytos struktūrinėse diskusijose mokesčių politikos koordinavimo klausimais. Šis darbas bus tęsiamas atsižvelgiant į paktą „Euro plius“, daugiausia dėmesio skiriant sritims, kuriose galima numatyti platesnio užmojo veiklą. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama tam, kaip mokesčių politika galėtų būti remiamas ekonominės politikos koordinavimas ir prisidedama prie fiskalinio konsolidavimo bei ekonomikos augimo. 2012 m. birželio mėn. finansų ministrai ir Komisija pateiks pažangos ataskaitą.

II. ENERGETIKA

 • Pirmininkaujančios valstybės narės ataskaitoje nurodyta, kad padaryta reikšminga pažanga laikantis 2011 m. vasario mėn. susitikime Europos Vadovų Tarybos nustatytų gairių dėl vidaus rinkos sukūrimo iki 2014 m., energijos vartojimo efektyvumo didinimo, infrastruktūros plėtojimo ir ES išorės santykių nuoseklumo bei suderinamumo užtikrinimo. Todėl Europos Vadovų Taryba palankiai vertina tai, kad buvo susitarta dėl susitarimo memorandumo dėl šiaurės ir pietų tinklų sujungimo Vidurio ir Rytų Europoje. Visų pirma reikia nedelsiant daryti pažangą šiose srityse:

 • valstybės narės turi visiškai ir sparčiai įgyvendinti energijos vidaus rinką reglamentuojančius teisės aktus laikydamosi visų sutartų terminų;

 • nė viena ES valstybė narė neturėtų po 2015 m. likti izoliuota nuo Europos dujų ir elektros energijos tinklų ir jos energetiniam saugumui neturėtų kilti pavojus dėl tinkamų jungčių trūkumo;

 • reikia kuo anksčiau susitarti dėl pasiūlymo dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuriuo turėtų būti nustatyta plataus užmojo ir lanksti sistema, atitinkanti iki 2020 m. pasiektiną 20 % tikslą, kaip 2010 m. birželio mėn. susitarė Europos Vadovų Taryba;

 • reikia kuo anksčiau susitarti dėl pasiūlymo dėl energetikos infrastruktūros;

 • reikia įgyvendinti 2011 m. lapkričio 24 d. Tarybos išvadas dėl didesnio ES išorės energetikos politikos suderinamumo ir koordinavimo užtikrinant, be kita ko, kad susitarimai su pagrindinėmis šalimis tiekėjomis ir tranzito šalimis visiškai atitiktų ES vidaus rinką reglamentuojančius teisės aktus;

 • susitarti dėl mažo anglies dioksido kiekio strategijos iki 2050 m. ir išsamiai apsvarstyti būsimą energetikos veiksmų planą iki 2050 m., kuriame bus pateikta ilgalaikių veiksmų energetikos ir kituose susijusiuose sektoriuose analizė.

 • Padaryta pažanga ES atominių elektrinių saugos peržiūros srityje. ES branduolinės saugos sistemos patikimumas bus toliau didinamas nuolat plėtojant branduolinio sektoriaus reguliavimo sistemą. Bus tęsiamas darbas ES branduolinio saugumo srityje, remiantis tarpine branduolinio saugumo ataskaita.

 • Primindama savo 2011 m. kovo mėn. susitikimo išvadas, Europos Vadovų Taryba ragina:

 • visiškai ir laiku įgyvendinti direktyvas dėl branduolinės saugos ir dėl panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo;

 • toliau teikti pirmenybę išsamiai branduolinės saugos peržiūrai, atsižvelgiant į 2011 m. lapkričio 23 d. Komisijos komunikatą, ir tam, kad testavimo nepalankiausiomis sąlygomis galutinė ataskaita būtų pateikta iki 2012 m.;

 • intensyviau dėti pastangas, kad visos ES kaimyninės šalys visiškai prisijungtų prie saugos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis proceso ir kad ES bei tarptautiniu mastu būtų patobulinta branduolinės saugos sistema;

 • tęsti darbą, susijusį su ES ir jos kaimyninėse šalyse taikomomis branduolinio saugumo priemonėmis, ir pateikti galutinę ataskaitą iki 2012 m. birželio mėn.

III. PLĖTRA

 • Europos Vadovų Taryba patvirtina 2011 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadas dėl plėtros bei stabilizacijos ir asociacijos proceso ir primena 2006 m. gruodžio išvadas, kuriomis grindžiamas atnaujintas konsensusas dėl plėtros.

 • Šiandien pasirašoma Stojimo sutartis su Kroatija yra svarbus Europos integracijos momentas. Laukiant, kol bus sėkmingai užbaigtos ratifikavimo procedūros, Europos Vadovų Taryba tikisi, kad 2013 m. liepos 1 d. ji galės pasveikinti Kroatiją tapus nauja nare. Nuo šiol Europos Vadovų Tarybos, Tarybos ir jos parengiamųjų organų posėdžiuose Kroatija dalyvaus kaip aktyvi stebėtoja.

 • Europos Vadovų Taryba palankiai vertina tai, kad Komisija įvertino gerą Juodkalnijos, kuri pasiekė iš esmės gerų rezultatų, pažangą. Siekiant, kad 2012 m. birželio mėn. būtų galima pradėti stojimo derybas su Juodkalnija, Europos Vadovų Taryba paveda Tarybai išnagrinėti Juodkalnijos pažangą, padarytą įgyvendinant reformas, ypač daug dėmesio skiriant teisinės valstybės ir pagrindinių teisių sričiai, visų pirma kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, remiantis ataskaita, kurią Komisija turės pateikti 2012 m. pirmąjį pusmetį. Ji prašo Komisijos nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl derybų su Juodkalnija nurodymų, vadovaujantis 2006 m. gruodžio mėn. išvadomis ir įtvirtinta praktika, į kurį taip pat būtų įtrauktas naujas požiūris, kurio Komisija pasiūlė laikytis vedant derybas dėl teismų ir pagrindinių teisių skyriaus bei dėl teisingumo, laisvės ir saugumo skyriaus. Šiuo tikslu Komisijos taip pat prašoma kartu su Juodkalnija pradėti pirmiau nurodytų skyrių acquis communautaire analitinio nagrinėjimo procesą.

 • Europos Vadovų Taryba atkreipia dėmesį į tai, kad Serbija padarė didelę pažangą įgyvendindama politinius kriterijus, kuriuos Kopenhagos susitikime nustatė Europos Vadovų Taryba, bei stabilizacijos ir asociacijos proceso reikalavimus, taip pat į tai, kad buvo pasiektas visiškai tinkamas šalies bendradarbiavimo su TBTBJ lygis. Ji palankiai vertina tai, kad Serbija atnaujino dalyvavimą Belgrado ir Prištinos dialoge bei deda pastangas, kad vadovaujantis geros valios principais būtų įgyvendinti susitarimai ir susitarimas dėl integruoto sienų valdymo (ISV). Siekiant, kad Serbijai būtų suteiktas šalies kandidatės statusas, Europos Vadovų Taryba paveda Tarybai išnagrinėti ir patvirtinti, kad Serbija ir toliau demonstruoja patikimą įsipareigojimą ir toliau darė pažangą, kad vadovaujantis geros valios principais būtų įgyvendinti vedant dialogą pasiekti susitarimai, įskaitant susitarimą dėl ISV, kad susitarė dėl įtraukiojo regionų bendradarbiavimo ir aktyviai bendradarbiavo, kad EULEX ir KFOR galėtų vykdyti savo įgaliojimus. Atsižvelgdama į šio nagrinėjimo rezultatus, Taryba 2012 m. vasario mėn. priims sprendimą dėl šalies kandidatės statuso suteikimo Serbijai, kurį kovo mėn. susitikime turės patvirtinti Europos Vadovų Taryba.

IV. KITI PUNKTAI

 • Primindama 2011 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvadas dėl plėtros, Europos Vadovų Taryba pareiškia, kad jai kelia rimtą susirūpinimą Turkijos pareiškimai bei grasinimai, ir ragina visapusiškai atsižvelgti į Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės vaidmenį, kadangi tai yra viena iš pagrindinių Sutartyje numatytų ES institucinių savybių.

 • Primindama 2011 m. birželio ir spalio mėn. diskusijas, Europos Vadovų Taryba pažymi, kad buvo įvykdytos visos sprendimui dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno erdvės priimti būtinos teisinės sąlygos. Ji ragina Tarybą kuo greičiau priimti šį sprendimą. Prireikus Europos Vadovų Taryba vėl nagrinės šį klausimą 2012 m. kovo mėn. susitikime.

 • Primindama 2011 m. spalio 23 d. išvadas ir patvirtindama gruodžio 1 d. Tarybos išvadas, Europos Vadovų Taryba pakartoja esanti rimtai ir vis labiau susirūpinusi dėl Irano branduolinės programos pobūdžio, kaip matyti iš naujausios TATENA ataskaitos, ir dėl to, kad Iranas nevykdo savo tarptautinių įsipareigojimų. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Taryboje pasiektą susitarimą į sąrašą įtraukti 180 naujų subjektų ir asmenų, tiesiogiai susijusių su branduoline programa. Ji prašo Tarybos tęsti darbą, susijusį su ES ribojamųjų priemonių taikymo srities išplėtimu ir galiojančių sankcijų išplėtimu, prioriteto tvarka išnagrinėjant galimybę Iranui taikyti papildomas priemones, ir ne vėliau kaip iki kito posėdžio patvirtinti šias priemones. Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtina ilgalaikį Europos Sąjungos įsipareigojimą siekti diplomatiniu būdu išspręsti Irano branduolinės programos klausimą laikantis dvejopo poveikio požiūrio.

 • Europos Vadovų Taryba vieningai smerkia išpuolius prieš JK Vyriausybės diplomatines tarnybas Irane, ir apgailestauja, kad Irano Vyriausybė nesilaiko savo tarptautinių įsipareigojimų apsaugoti diplomatinį personalą ir turtą pagal Vienos konvenciją.

 • Europos Vadovų Taryba tebėra itin susirūpinusi dėl to, kad Sirijos režimas toliau naudoja karinę jėgą ir vykdo represijas prieš Sirijos gyventojus. Patvirtindama 2011 m. gruodžio 1 d. Tarybos išvadas, Europos Vadovų Taryba patvirtina remianti Arabų Valstybių Lygos pastangas ir ragina Sirijos režimą visapusiškai laikytis Arabų veiksmų plano. Ji dar kartą pabrėžia, kad visi JT Saugumo Tarybos nariai turi skubiai vykdyti savo pareigas, susijusias su padėtimi Sirijoje.

 • Europos Vadovų Taryba palankiai vertina 2011 m. gruodžio 5 d. Bonoje įvykusios Tarptautinės Afganistano konferencijos rezultatus ir dar kartą pakartoja savo įsipareigojimą užtikrinti nuoseklų ilgalaikį Europos Sąjungos dalyvavimą Afganistane po 2014 m.

 • Europos Vadovų Taryba palankiai vertina šį semestrą atliktą intensyvų parengiamąjį darbą dėl būsimos daugiametės finansinės programos, ir atkreipia dėmesį į pirmininkaujančios valstybės narės pateiktą ataskaitą. Ji ragina pirmininkausiančią valstybę narę intensyviau vykdyti darbą, kuriuo siekiama parengti galutiniam derybų etapui skirtą pagrindą, kuris bus aptartas 2012 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime. Ji pakartoja raginanti institucijas bendradarbiauti, kad būtų užtikrintas daugiametės finansinės programos priėmimas iki 2012 m. pabaigos.


Side Bar