Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE HU

EURÓPAI TANÁCS
Brüsszel, 2011. december 9
KÖVETKEZTETÉSEK

_________________

A delegációk mellékelten kézhez kapják a 2011. december 9-i Európai Tanács következtetéseit.

________________________

Jelentős eredményeket értünk el az elmúlt 18 hónapban gazdasági kormányzásunk javítása és a gazdasági és pénzügyi válság leküzdése terén. Fontos döntéseket hoztunk, melyeket ezek a következtetések tartalmaznak. Ezeket gyorsan és erélyesen kell végrehajtanunk.

Megállapodtunk abban, hogy azoknak az intézkedéseknek kell elsőbbséget biztosítanunk, melyek a legeredményesebben ösztönözhetik a növekedést és a munkahelyteremtést. Az Euró Plusz Paktumban részt vevő tagállamok megállapodtak abban, hogy konkrétabb és mérhetőbb vállalásokat tesznek. Különösen a foglalkoztatáspolitika terén törekednek majd előrehaladásra.

Iránymutatásokat határoztunk meg az energiapolitika továbbfejlesztésére vonatkozóan a belső piac kiteljesítése, az energiahatékonyság fokozása, az infrastruktúra fejlesztése, az EU külkapcsolataiban a koherencia biztosítása, valamint a nukleáris biztonság és védettség fokozása terén.

Ezenfelül az Európai Tanács üdvözölte Horvátország csatlakozási szerződésének aláírását, és döntéseket hozott az uniós bővítési folyamatról Szerbia és Montenegró tekintetében.

°

° °

I. GAZDASÁGPOLITIKA

 • Az Európai Tanács – a romló gazdasági és pénzügyi helyzetre figyelemmel – megvitatta az Európának a válságból való kivezetésére irányuló jelenlegi erőfeszítéseket. Az Európai Uniónak a 3. pontban foglaltak szerinti új gazdasági kormányzását maradéktalanul meg kell valósítani, ezzel is erősítve az európai gazdaság erejébe vetett bizalmat. Folytatni kell a strukturális reformokat és a költségvetési konszolidációs intézkedéseket annak érdekében, hogy megteremtsük a fenntartható növekedéshez való visszatérés alapjait, és ezzel rövid távon is segítsük a bizalom helyreállítását. Olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek segítik a gazdaságnak nyújtott normális hitelezés visszaállítását, ugyanakkor biztosítják mind a túlzott kockázatvállalás, mind a túlzott hitelállomány-leépítés kivédését, amint erről 2011. október 26-án megállapodtunk.

 • Emlékeztetve a 2011 októberében megjelölt, a növekedés szempontjából kulcsfontosságú területekre, különösen az egységes piaci intézkedéscsomagra, a digitalizált egységes piacra, valamint szabályozásból adódóan a kkv-kra és a mikrovállalkozásokra nehezedő terhek csökkentésére, az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy haladéktalanul el kell fogadni azokat az intézkedéseket, amelyek a legeredményesebben ösztönözhetik a növekedést és a munkahelyteremtést. Az Európai Tanács ezért támogatja a gyorsított eljárású program elvét, és felkéri a Tanácsot és az Európai Parlamentet, hogy különösen az olyan intézkedésekre vonatkozó javaslatok gyors vizsgálatának biztosítson elsőbbséget, amelyeket a Bizottság – többek között az éves növekedési jelentésében – számottevő növekedési potenciállal bíró intézkedésként azonosított. Az Európai Tanács jóváhagyja a Bizottság által javasolt, a kkv-k szabályozási terheinek minimálisra csökkentéséről szóló jelentésében javasolt intézkedéseket.

 • A 2012-es éves növekedési jelentés kiváló alapot biztosít a következő európai szemeszter elindításához; ez lesz az első olyan európai szemeszter, amelynek során már a most megerősített – a makrogazdasági egyensúlyhiány nyomon követésére és korrekciójára vonatkozó új eljárást is magában foglaló – gazdasági kormányzást valósítunk meg. Az Európai Tanács tavaszi ülése át fogja tekinteni az elért eredményeket és elfogadja majd a szükséges iránymutatásokat. A végrehajtásra kell majd sürgősen figyelmet fordítani, különösen annak fényében, hogy ebben az évben korántsem volt egyenletes a haladás az Európa 2020 stratégiában kitűzött célok megvalósítása és az országspecifikus ajánlások végrehajtása tekintetében.

°

° °

 • Az Euró Plusz Paktumban részt vevő tagállamok állam-, illetve kormányfői áttekintették a tagállami szintű kötelezettségvállalások végrehajtása terén elért eredményeket. Megállapodtak abban, hogy 2012 márciusában még alaposabban kell majd értékelni a paktum céljainak elérése érdekében tett tagállami erőfeszítéseket. Az állam-, illetve kormányfők megállapodtak abban is, hogy konkrétabb, mérhető kötelezettségvállalásokat tesznek a paktum által érintett valamennyi területre vonatkozóan, valamint beszámolnak a nemzeti reformprogramjaik tekintetében elért eredményekről. Az új gazdasági kormányzást a foglalkoztatás- és szociálpolitikák fokozott figyelemmel kísérésének kell kiegészítenie, különös figyelmet fordítva azokra a szakpolitikákra, amelyek hatással lehetnek a makrogazdasági stabilitásra és a gazdasági növekedésre, a Tanács december 1-i következtetéseivel összhangban.

 • Az állam-, illetve kormányfők – miután tájékozódtak az EPSCO Tanács elnökének jelentéséből és az éves növekedési jelentésből – kezdeti véleménycserét tartottak a foglalkoztatáspolitikákkal kapcsolatos legjobb gyakorlatokról, és egyetértettek abban, hogy különösen nagy szükség van a munkaerő széles körű mobilizálására a növekedés érdekében. Erőteljesen törekedni kell a strukturális reformok folytatására, egyúttal sürgősen célirányos intézkedésekre van szükség mind tagállami, mind európai szinten a legkiszolgáltatottabb csoportok, különösen a fiatal munkanélküliek érdekében. A megerősített aktivizálási politikáknak a készségek fejlesztésére irányuló erőfeszítésekkel kell párosulniuk, különös tekintettel az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való igazítására. A munkaerőpiacra belépők foglalkoztatásának és vállalkozási lehetőségeinek az előmozdítása, valamint a rugalmas biztonságra vonatkozó új, kiegyensúlyozott politikák mérlegelése lényegesen hozzájárulhat a fiatalok munkaerő-piaci kilátásainak a javításához.

 • Az állam-, illetve kormányfők üdvözölték a részt vevő tagállamok pénzügyminisztereinek és a Bizottságnak a beszámolóját az adópolitikai kérdések koordinálására vonatkozó strukturált megbeszélések során elért eredményekről. Ezt a munkát az Euró Plusz Paktumhoz igazodva és azokra a területekre összpontosítva fogják folytatni, amelyeken ambiciózusabb lépések irányozhatók elő. Különös figyelmet kell fordítani arra a kérdésre, hogy miként támogathatná az adópolitika a gazdaságpolitikai koordinációt, és hogyan járulhatna hozzá a költségvetési konszolidációhoz és a növekedéshez. A pénzügyminiszterek és a Bizottság 2012 júniusában számolnak majd be az elért eredményekről.

II. ENERGIAÜGY

 • Az elnökség jelentése jól mutatja, hogy a 2011. februári Európai Tanács által meghatározott iránymutatások végrehajtása – nevezetesen a belső piac 2014-ig történő kiteljesítése, az energiahatékonyság fokozása, az infrastruktúra fejlesztése, valamint az EU külkapcsolataiban az összhang és a koherencia biztosítása – terén jelentős volt az előrelépés. Ezzel összefüggésben az Európai Tanács üdvözli, hogy megállapodás született a közép-kelet-európai észak-déli összeköttetésekről szóló egyetértési megállapodásról. Ugyanakkor gyors eredményekre van szükség a következő területeken:

 • a belső piaci jogszabályok teljes körű, gyors és a megállapodás szerinti határidőkön belül történő tagállami végrehajtása,

 • 2015 után egyetlen uniós tagállam sem maradhat elszigetelve az uniós földgáz- és villamosenergia-hálózatoktól, illetve a szükséges kapcsolódások hiánya egyetlen tagállam energiabiztonságát sem veszélyeztetheti,

 • mielőbbi megállapodás az energiahatékonysággal kapcsolatos javaslatról, amelynek ambiciózus és rugalmas keretet kell létrehoznia a 2020-ra kitűzött 20 %-os céllal összhangban, amint arról az Európai Tanács 2010. júniusi ülésén megállapodás született,

 • mielőbbi megállapodás az energetikai infrastruktúrával kapcsolatos javaslatról,

 • az EU külső energiapolitikájának koherenciájával és koordinálásával foglalkozó 2011. november 24-i tanácsi következtetések végrehajtása, biztosítva ezáltal többek között azt, hogy a legfontosabb szállító és tranzitországokkal kötött megállapodások teljes mértékben összhangban legyenek az Unió belső piaci jogszabályaival,

 • megállapodás a 2050-ig szóló dekarbonizációs stratégiáról, valamint a 2050-ig szóló, készülő energiapolitikai ütemterv alapos vizsgálata, amely ütemterv részletes elemzést nyújt az energiaszektorban és az egyéb kapcsolódó ágazatokban végrehajtandó hosszabb távú cselekvésről.

8. Előrelépés történt az Európai Unióban működő atomerőművek biztonsági felülvizsgálata terén is. Az EU nukleáris biztonsági rendszerének hitelességét még inkább növeli majd az atomenergiára vonatkozó szabályozási keret folyamatos fejlesztése. Az EU nukleáris védettségével kapcsolatos munkát a nukleáris védettségről szóló időközi jelentés alapján kell folytatni.

9. Az Európai Tanács – emlékeztetve a 2011. márciusi következtetéseire – az alábbiakra hív fel:

 teljes körűen és időben végre kell hajtani a nukleáris biztonságról, illetve a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezeléséről szóló irányelvet,

 folyamatosan elsőbbséget kell biztosítani a nukleáris biztonság átfogó felülvizsgálatának, figyelembe véve a Bizottság november 23-i közleményét, valamint a stressztesztekről szóló zárójelentés 2012 júniusáig történő elkészítésének,

 intenzív erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az Európai Unióval szomszédos valamennyi országot teljes mértékben bevonjuk a biztonsági stressztesztek végzésének folyamatába, valamint annak érdekében, hogy javítsuk a nukleáris biztonság uniós és nemzetközi keretét,

 folyamatos munkát kell végezni az EU és a szomszédos országok nukleáris védettségével kapcsolatos intézkedések terén, és 2012 júniusáig el kell készíteni a zárójelentést.

III. BŐVÍTÉS

10. Az Európai Tanács jóváhagyja a Tanács által 2011. december 5-én elfogadott, a bővítésről és a stabilizációs és társulási folyamatról szóló következtetéseket, és emlékeztet 2006. decemberi következtetéseire, melyek a bővítéssel kapcsolatos megújított konszenzus alapját képezik.

11. Horvátország csatlakozási szerződésének a mai napon megtörtént aláírása jelentős esemény az európai integráció folyamatában. Az Európai Tanács a megerősítési eljárások sikeres lezárulásáig is várakozással tekint az elé, hogy 2013. július 1-jén Horvátországot új tagállamként üdvözölhesse. Horvátország mostantól aktív megfigyelőként részt vesz az Európai Tanács, a Tanács és az előkészítő szervek eljárásaiban.

12. Az Európai Tanács üdvözli a Bizottság értékelését, mely szerint Montenegró jó előrehaladást és általában véve kielégítő eredményeket ért el. A csatlakozási tárgyalások 2012. júniusi megnyitása érdekében az Európai Tanács felkéri a Tanácsot, hogy a Bizottság 2012 első félévében benyújtandó jelentése alapján vizsgálja meg, milyen eredményeket ért el Montenegró a reformok végrehajtása tekintetében, különös figyelmet fordítva a jogállamiság és az alapvető jogok – illetve ezeken belül is különösen a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem – területére. Felkéri a Bizottságot, hogy – a 2006. decemberi tanácsi következtetésekkel, illetve a kialakult gyakorlattal összhangban – késedelem nélkül nyújtson be javaslatot a Montenegróval folytatandó tárgyalások keretéről, és ebbe építse be a Bizottság által az igazságszolgáltatásról és az alapvető jogokról, valamint a jog érvényesüléséről, a szabadságról és a biztonságról szóló tárgyalási fejezetek tekintetében javasolt új megközelítést is. A Bizottság ezzel összefüggésben felkérést kap a fent említett fejezetekhez kapcsolódó közösségi vívmányok elemző vizsgálatának Montenegróval való megkezdésére is.

13. Az Európai Tanács nyugtázza, hogy Szerbia számottevő eredményeket ért el a koppenhágai Európai Tanács által meghatározott politikai kritériumoknak, valamint a stabilizációs és társulási folyamat követelményeinek a teljesítése terén, az ICTY-vel való együttműködést pedig teljes mértékben kielégítő szinten valósította meg. Üdvözli, hogy Szerbia újrakezdte a Belgrád–Pristina párbeszédet, és folyamatos előrelépéseket ér el a megállapodások – köztük az integrált határigazgatásról szóló megállapodás – jóhiszemű végrehajtása terén. Az Európai Tanács felkéri a Tanácsot, hogy a tagjelölti státus Szerbiának való megadása érdekében vizsgálja meg, majd erősítse meg, hogy Szerbia továbbra is hiteles elkötelezettségről tesz tanúbizonyságot, és újabb eredményeket ért el a – többek között az integrált határigazgatásról folytatott – párbeszéd keretében elért megállapodások további jóhiszemű végrehajtásában, megállapodásra jutott az inkluzív regionális együttműködésről, és aktívan együttműködött annak érdekében, hogy az EULEX és a KFOR teljesíteni tudja megbízatását. A vizsgálat alapján a Tanács 2012 februárjában hoz döntést arról, hogy megadja-e Szerbiának a tagjelölti státust, mely döntést az Európai Tanács márciusi ülésének meg kell majd erősítenie.

IV. EGYÉB

14. Az Európai Tanács – emlékeztetve a Tanács bővítésről szóló, december 5-i következtetéseire, illetve annak a török nyilatkozatokról és fenyegetésekről szóló pontjaira – súlyos aggályának ad hangot, és a tanácsi elnökség szerepének teljes körű tiszteletben tartására szólít fel, amely az EU-nak a Szerződésben foglalt alapvető intézményi eleme.

15. Az Európai Tanács – emlékeztetve a 2011 júniusában és októberében folytatott megbeszéléseire – megállapítja, hogy valamennyi jogi feltétel teljesült ahhoz, hogy határozathozatalra kerüljön sor Bulgáriának és Romániának a schengeni térséghez való csatlakozásáról. Felszólítja a Tanácsot, hogy mihamarabb fogadja el ezt a határozatot. Az Európai Tanács szükség esetén 2012. márciusi ülésén újra foglalkozni fog a kérdéssel.

16. Az Európai Tanács – emlékeztetve a 2011. október 23-i következtetéseire és jóváhagyva a Tanács december 1-i következtetéseit – újólag hangoztatja, hogy a NAÜ legutóbbi jelentésében leírtak alapján komoly és egyre növekvő aggodalommal tekint Irán nukleáris programjára, és arra, hogy Irán nem teljesíti nemzetközi kötelezettségeit. Az Európai Tanács üdvözi, hogy a Tanács megállapodott további 180, a nukleáris programmal közvetlenül kapcsolatba hozható személy és szervezet jegyzékbe vételéről. Felkéri a Tanácsot, hogy elsődleges feladatként folytassa az EU által életbe léptetett korlátozó intézkedések hatályának kiterjesztésével és a jelenleg hatályos szankciók bővítésével kapcsolatos munkáját, és ennek keretében mérlegelje további intézkedések bevezetését Iránnal szemben, és legkésőbb a következő ülésén fogadja el ezeket az intézkedéseket.

17. Az Európai Tanács egyhangúlag elítéli az Egyesült Királyság kormányának iráni külképviselete elleni támadásokat, és mélységesen sajnálja, hogy az iráni kormány nem teljesítette a Bécsi Egyezményben a diplomáciai személyzet és tulajdon védelmére vonatkozóan előírt nemzetközi kötelezettségeit. Az Európai Tanács újólag megerősíti az Európai Unió azon régóta fennálló kötelezettségvállalását, hogy az ikerpályás megközelítés alkalmazásával diplomáciai megoldást keressen az iráni nukleáris kérdésre.

18. Az Európai Tanácsot továbbra is komoly aggodalommal tölti el, hogy a szíriai rezsim továbbra is katonai erőt alkalmaz a szíriai nép ellen, és elnyomást gyakorol felette. A Tanács 2011. december 1-jei következtetéseit jóváhagyva megerősíti, hogy támogatja az Arab Államok Ligája által tett erőfeszítéseket, és felszólítja a szíriai vezetést, hogy maradéktalanul hajtsa végre az arab cselekvési tervet. Ismételten ara sürgeti az ENSZ Biztonsági Tanácsának valamennyi tagját, hogy felelősen lépjen fel a szíriai helyzettel kapcsolatban.

19. Az Európai Tanács üdvözli a 2011. december 5-én Bonnban tartott, Afganisztánnal foglalkozó nemzetközi konferencia eredményét, és újólag megerősíti kötelezettségvállalását az Európai Unió 2014 után is folytatódó, következetes és hosszú távú afganisztáni szerepvállalására vonatkozóan.

20. Az Európai Tanács üdvözli a jövőbeli többéves pénzügyi kerettel kapcsolatban ebben a félévben végzett intenzív előkészítő munkát, és nyugtázza az elnökség erre vonatkozó jelentését. Felhívja a soron következő elnökséget, hogy igyekezzen minél gyorsabb haladást elérni abban a munkában, amely a tárgyalások végső szakaszához alapot nyújtó, az Európai Tanács 2012. júniusi ülésén megvitatandó álláspont kialakítására irányul. Az Európai Tanács ismételten felkéri az intézményeket az együttműködésre annak érdekében, hogy 2012 végéig el lehessen fogadni a többéves pénzügyi keretet.


Side Bar