Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE FI

EUROOPPA-NEUVOSTO
Bryssel, 9. joulukuuta 2011
PÄÄTELMÄT

_________________

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena 9. joulukuuta 2011 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmät.

________________________

Viimeisten 18 kuukauden aikana on saatu paljon aikaan talouden ohjausjärjestelmän parantamiseksi ja talous- ja finanssikriisin torjumiseksi. Kuten näissä päätelmissä todetaan, olemme tehneet tärkeitä päätöksiä, jotka on pantava täytäntöön nopeasti ja tarmokkaasti.

Olemme sopineet, että toimenpiteet, jotka todennäköisimmin edistävät kasvua ja työpaikkojen luomista, olisi asetettava etusijalle. Euro Plus -sopimukseen osallistuvat jäsenvaltiot ovat sopineet tekevänsä entistä yksityiskohtaisempia, mitattavissa olevia sitoumuksia ja edistävänsä erityisesti työllisyyttä koskevaa työskentelyä.

Olemme vahvistaneet suuntaviivat energiapolitiikkansa edelleen kehittämisestä sisämarkkinoiden loppuun saattamisen, energiatehokkuuden parantamisen, infrastruktuurin kehittämisen, EU:n ulkosuhteiden johdonmukaisuuden varmistamisen sekä ydinturvallisuuden ja ydinmateriaalivalvonnan parantamisen osalta.

Lisäksi Eurooppa-neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä liittymissopimuksen allekirjoittamiseen Kroatian kanssa ja teki EU:n laajentumisprosessia koskevia päätöksiä Serbian ja Montenegron osalta.

°

° °

I TALOUSPOLITIIKKA

 • Eurooppa-neuvosto totesi talous- ja rahoitustilanteen huononevan ja keskusteli käynnissä olevista ponnisteluista Euroopan nostamiseksi kriisistä. Jäljempänä 3 kohdassa esitetty Euroopan unionin uusi talouden ohjausjärjestelmä on pantava täysimääräisesti täytäntöön, jotta luodaan luottamusta Euroopan talouden vahvuuteen. Kestävän kasvun palauttamisen tulee jatkossakin perustua rakenneuudistuksiin ja julkisen talouden vakauttamiseen, mikä osaltaan lisää luottamusta lyhyellä aikavälillä. Tarvitaan myös toimenpiteitä, joilla autetaan palauttamaan talouteen tavanomainen lainanantotoiminta, samalla kun vältetään sekä liiallinen riskinotto että liiallinen velkavivun purkaminen, kuten 26. lokakuuta 2011 sovittiin.

 • Eurooppa-neuvosto palautti mieleen lokakuussa 2011 nimeämänsä keskeiset kasvua edistävät painopisteet – erityisesti sisämarkkinoiden toimenpidepaketin, digitaaliset sisämarkkinat ja pk-yritysten ja mikroyritysten yleisen sääntelytaakan pienentämisen – ja korosti, että on toteutettava ripeästi toimenpiteet, jotka todennäköisimmin edistävät kasvua ja työpaikkojen luomista. Siksi se kannattaa nopean toiminnan ohjelman periaatetta ja kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia antamaan etusijan sellaisten ehdotusten ripeälle tarkastelulle, joilla on komission muun muassa vuotuisessa kasvuselvityksessään esittämän arvion mukaan merkittävää kasvupotentiaalia. Se hyväksyy toimet, joita komissio ehdottaa pk-yrityksille sääntelystä aiheutuvan rasitteen minimoimista käsittelevässä selvityksessään.

 • Vuotuinen kasvuselvitys 2012 on erinomainen perusta seuraavan EU-ohjausjakson käynnistämiselle: jakso on ensimmäinen, joka toteutetaan osana äskettäin tehostettua talouden ohjausjärjestelmää, johon sisältyy uusi makrotalouden epätasapainon seurantaa ja korjaamista koskeva menettely. Kevään Eurooppa-neuvostossa arvioidaan edistymistä ja annetaan tarvittavat ohjeet. Täytäntöönpanoon keskittymisellä on kiire, etenkin kun otetaan huomioon tänä vuonna tapahtunut epätasainen edistyminen Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja maakohtaisten suositusten täytäntöönpanossa.

°

° °

 • Euro Plus -sopimukseen osallistuvien jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet arvioivat edistymistä kyseisten jäsenvaltioiden tekemien sitoumusten täytäntöönpanossa kansallisella tasolla. He olivat yhtä mieltä siitä, että maaliskuussa 2012 olisi arvioitava perusteellisemmin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettuja kansallisia toimia. He sopivat myös, että kullakin sopimuksen kattamalla alalla tehdään entistä yksityiskohtaisempia, mitattavissa olevia sitoumuksia ja että edistymisestä esitetään tilannekatsaus kansallisissa uudistusohjelmissa. Uutta talouden ohjausjärjestelmää on täydennettävä neuvoston 1. joulukuuta 2011 antamien päätelmien mukaisesti työllisyys- ja sosiaalipolitiikkojen paremmalla seurannalla erityisesti siltä osin kuin niillä voi olla vaikutusta makrotalouden vakauteen ja talouskasvuun.

 • Neuvoston (EPSCO) puheenjohtajan selvityksen ja vuotuisen kasvuselvityksen perusteella valtion- tai hallitusten päämiehet vaihtoivat alustavasti näkemyksiä työllisyyspolitiikkojensa parhaista käytännöistä ja olivat yhtä mieltä erityisestä tarpeesta vauhdittaa täysimääräisesti kasvua tukevaa työllisyyskehitystä. Samalla kun rakenneuudistuksia täytyy tarmokkaasti jatkaa, tarvitaan kiireellisesti niin kansallisella kuin Euroopan tasolla kohdennettuja toimia heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, erityisesti nuorten työttömien osalta. Tehostettuja aktivointitoimia olisi täydennettävä osaamisen kehittämisellä, erityisesti mukauttamalla koulutusjärjestelmiä työmarkkinoiden tarpeisiin. Työmarkkinoille siirtyvien työllistymis- ja liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen sekä uusien tasapainoisten joustoturvapolitiikkojen harkintaan ottaminen voisivat merkittävästi parantaa nuorten työllisyysnäkymiä.

 • Valtion- tai hallitusten päämiehet olivat tyytyväisiä Euro Plus -sopimukseen osallistuvien jäsenvaltioiden valtiovarainministereiden ja komission selvityksiin veropolitiikkaan liittyvien kysymysten koordinointia koskevissa jäsennellyissä keskusteluissa saavutetusta edistymisestä. Tätä työtä on jatkettava Euro Plus -sopimuksen mukaisesti siten, että keskitytään aloihin, joilla voidaan harkita kunnianhimoisempia toimia. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten veropolitiikalla voidaan tukea talouspolitiikkojen koordinointia ja edistää julkisen talouden vakauttamista ja kasvua. Valtiovarainministerit ja komissio raportoivat edistymisestä kesäkuussa 2012.

II ENERGIA

 • Puheenjohtajavaltion selvityksestä käy ilmi, että helmikuun 2011 Eurooppa-neuvostossa vahvistettujen suuntaviivojen noudattamisessa on edistytty merkittävästi seuraavissa asioissa: sisämarkkinoiden loppuun saattaminen vuoteen 2014 mennessä, energiatehokkuuden parantaminen, infrastruktuurin kehittäminen sekä EU:n ulkosuhteiden yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden varmistaminen. Tässä yhteydessä Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Keski- ja Itä-Euroopan pohjois-eteläsuuntaisia yhteenliitäntöjä koskevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta tehtyyn sopimukseen. Erityisesti seuraavat asiat edellyttävät erittäin nopeaa edistymistä:

 • sisämarkkinalainsäädännön täysimääräinen ja ripeä täytäntöönpano jäsenvaltioissa sovittuja määräaikoja täysin noudattaen;

– vuoden 2015 jälkeen mikään EU:n jäsenvaltio ei saisi olla eristyksissä Euroopan kaasu- ja sähköverkoista eikä minkään EU:n jäsenvaltion energiavarmuus saisi vaarantua asianmukaisten yhteenliitäntöjen puuttumisen vuoksi;

 • varhainen yhteisymmärrys energiatehokkuutta koskevasta ehdotuksesta, jolla olisi perustettava kunnianhimoinen ja joustava kehys vuodeksi 2020 asetetun 20 prosentin tavoitteen mukaisesti, kuten kesäkuun 2010 Eurooppa-neuvostossa sovittiin;

 • varhainen yhteisymmärrys energiainfrastruktuuria koskevasta ehdotuksesta;

 • 24. marraskuuta 2011 annettujen neuvoston päätelmien täytäntöönpano EU:n ulkoisen energiapolitiikan johdonmukaisuuden ja koordinoinnin parantamiseksi, missä yhteydessä varmistetaan muun muassa, että sopimukset EU:n tärkeimpien energiantoimittajamaiden ja energian kauttakuljetusmaiden kanssa ovat täysin sopusoinnussa EU:n sisämarkkinalainsäädännön kanssa;

 • yhteisymmärrys vuoteen 2050 ulottuvasta vähähiilisyysstrategiasta ja perusteellinen pohdinta vuoteen 2050 ulottuvasta energia-alan etenemissuunnitelmasta, joka tarjoaa yksityiskohtaisen analyysin pitkän aikavälin toimille energia-alalla ja muilla siihen liittyvillä aloilla.

 • EU:n ydinvoimalaitosten turvallisuuden ja turvatoimien tarkistamisessa on edistytty. EU:n ydinturvallisuusjärjestelmän uskottavuutta parannetaan entisestään kehittämällä jatkuvasti ydinalan sääntelypuitteita. Ydinturvaa EU:ssa koskevaa työtä jatketaan ydinturvaa koskevan väliraportin pohjalta.

 • Palauttaen mieleen maaliskuussa 2011 antamansa päätelmät Eurooppa-neuvosto kehottaa

 • panemaan ydinturvallisuutta sekä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa koskevat direktiivit täytäntöön täysimääräisesti ja ajallaan;

 • pitämään jatkuvasti ensisijaisena ydinturvallisuuden perusteellista tarkistamista ottaen huomioon komission 23. marraskuuta antaman tiedonannon ja antamaan stressitestejä koskevan loppuraportin kesäkuuhun 2012 mennessä;

 • tehostamaan toimia kaikkien EU:n naapurimaiden saamiseksi täysin mukaan turvallisuuden stressitestejä koskevaan prosessiin sekä ydinturvallisuuden kehyksen parantamiseksi niin EU:ssa kuin kansainvälisesti;

 • jatkamaan ydinturvatoimia koskevaa työtä EU:ssa ja sen naapurialueella ja antamaan loppuraportin kesäkuussa 2012.

III LAAJENTUMINEN

 • Eurooppa-neuvosto hyväksyy 5. joulukuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät laajentumisesta sekä vakautus- ja assosiaatioprosessista ja palauttaa mieleen joulukuussa 2006 antamansa päätelmät, jotka muodostavat perustan laajentumista koskevalle uudistetulle yksimielisyydelle.

 • Kroatian kanssa tehdyn liittymissopimuksen tämänpäiväinen allekirjoittaminen on merkittävä hetki Euroopan yhdentymisessä. Mikäli ratifiointimenettelyt saatetaan onnistuneesti päätökseen, Eurooppa-neuvosto odottaa voivansa toivottaa Kroatian tervetulleeksi uudeksi jäsenekseen 1. heinäkuuta 2013. Kroatia osallistuu nyt Eurooppa-neuvoston sekä neuvoston ja sen valmisteluelinten työskentelyyn aktiivisena tarkkailijana.

 • Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille komission arvioineen Montenegron edistyneen hyvin ja saavuttaneen yleisesti ottaen tyydyttäviä tuloksia. Montenegron kanssa käytävien liittymisneuvottelujen avaamista kesäkuussa 2012 silmällä pitäen Eurooppa-neuvosto antaa neuvostolle tehtäväksi tarkastella Montenegron edistymistä uudistusten toteuttamisessa painottaen erityisesti oikeusvaltiota ja perusoikeuksia, varsinkin korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, komission vuoden 2012 alkupuoliskolla toimittaman kertomuksen pohjalta. Se pyytää komissiota esittämään viipymättä Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2006 antamien päätelmien sekä vakiintuneen käytännön mukaisesti ehdotuksen Montenegron kanssa käytävien neuvottelujen kehykseksi, joka sisältää myös komission ehdottaman uuden lähestymistavan oikeuslaitosta ja perusoikeuksia sekä oikeutta, vapautta ja turvallisuutta koskevien lukujen osalta. Komissiota pyydetään tältä osin myös aloittamaan mainittuihin lukuihin liittyvän unionin säännöstön analyyttinen tarkastelu Montenegron kanssa.

 • Eurooppa-neuvosto panee merkille, että Serbia on edistynyt merkittävästi Kööpenhaminan Eurooppa-neuvoston asettamien poliittisten kriteerien sekä vakautus- ja assosiaatioprosessin vaatimusten täyttämisessä ja että sen yhteistyössä entisen Jugoslavian alueen rikostuomioistuimen kanssa saavutettiin täysin tyydyttävä taso. Se panee tyytyväisenä merkille, että Serbia on aloittanut uudelleen Belgrad-Pristina -vuoropuhelun edeten vilpittömässä mielessä sopimusten täytäntöönpanossa ja noudattaen yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevaa sopimusta. Jotta Serbialle voitaisiin antaa ehdokasmaan asema, Eurooppa-neuvosto antaa neuvostolle tehtäväksi tutkia ja vahvistaa, että Serbia on edelleen osoittanut uskottavaa sitoutumista ja saavuttanut uutta edistymistä vilpittömässä mielessä tapahtuvassa niiden sopimusten täytäntöönpanossa etenemisessä, joista on sovittu vuoropuhelussa, mukaan lukien yhdennettyä rajaturvallisuutta koskevassa vuoropuhelussa, on päässyt sopimukseen osallistavasta alueellisesta yhteistyöstä ja on aktiivisesti tehnyt yhteistyötä sen mahdollistamiseksi, että EULEX ja KFOR voivat suorittaa tehtävänsä. Neuvosto tekee tarkastelunsa pohjalta helmikuussa 2012 päätöksen siitä, annetaanko Serbialle ehdokasmaan asema. Päätös vahvistetaan maaliskuussa pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

IV MUUT ASIAT

 • Palauttaen mieleen laajentumisesta 5. joulukuuta annetut neuvoston päätelmät Turkin esittämien lausuntojen ja uhkien osalta Eurooppa-neuvosto ilmaisee vakavan huolensa ja kehottaa kunnioittamaan täysimääräisesti neuvoston puheenjohtajuutta, joka on perussopimuksen mukainen EU:n perustavanlaatuinen institutionaalinen piirre.

 • Palauttaen mieleen kesä- ja lokakuussa 2011 käymänsä keskustelut Eurooppa-neuvosto panee merkille, että kaikki oikeudelliset edellytykset on täytetty, jotta päätös Bulgarian ja Romanian liittymisestä Schengen-alueeseen voidaan tehdä. Se kehottaa neuvostoa hyväksymään tämän päätöksen mahdollisimman pian. Eurooppa-neuvosto palaa tarvittaessa tähän asiaan maaliskuun 2012 kokouksessaan.

 • Palauttaen mieleen 23. lokakuuta 2011 antamansa päätelmät sekä vahvistaen neuvoston 1. joulukuuta antamat päätelmät Eurooppa-neuvosto ilmaisee jälleen vakavan, entisestään kasvavan huolestuneisuutensa Iranin ydinohjelman luonteesta sellaisena kuin se ilmenee IAEA:n viimeisimmästä raportista, ja siitä, että Iran on laiminlyönyt kansainväliset velvoitteensa. Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen neuvostossa saavutettuun yhteisymmärrykseen 180 uuden yhteisön ja henkilön lisäämisestä niiden yhteisöjen ja henkilöiden luetteloon, jotka ovat suoraan yhteydessä ydinohjelmaan. Se pyytää neuvostoa jatkamaan työtään, joka koskee EU:n rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalan ja olemassa olevien Iranin vastaisten pakotteiden laajentamista tarkastelemalla lisätoimenpiteitä ensisijaisena asiana, ja päättämään näistä toimenpiteistä viimeistään seuraavassa istunnossaan. Eurooppa-neuvosto vahvistaa uudelleen Euroopan unionin pitkään jatkuneen sitoumuksen pyrkiä Iranin ydinkysymyksessä diplomaattiseen ratkaisuun kaksitahoista menettelytapaa noudattaen.

 • Eurooppa-neuvosto tuomitsee yhtenä rintamana Yhdistyneen kuningaskunnan Iranissa olevaan lähetystöalueeseen kohdistuneet hyökkäykset ja pahoittelee, että Iranin hallitus on jättänyt täyttämättä Wienin yleissopimuksen mukaiset kansainväliset velvoitteensa diplomaattikuntaan kuuluvan henkilöstön ja sen omaisuuden suojelemisesta.

 • Eurooppa-neuvosto on syvästi huolissaan Syyrian hallinnon jatkuvasta sotilaallisesta voimankäytöstä ja Syyrian kansaan kohdistuvista tukahduttamistoimista. Eurooppa-neuvosto hyväksyy neuvoston 1. joulukuuta 2011 antamat päätelmät ja vahvistaa tukensa Arabiliiton pyrkimyksille sekä kehottaa Syyrian hallitusta noudattamaan täysimääräisesti Arabiliiton toimintasuunnitelmaa. Eurooppa-neuvosto korostaa uudelleen, että kaikkien YK:n turvallisuusneuvoston jäsenten on otettava vastuu Syyrian tilanteesta.

 • Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen Bonnissa 5. joulukuuta 2011 järjestetyn kansainvälisen Afganistan-konferenssin tuloksiin ja vahvistaa olevansa sitoutunut Euroopan unionin johdonmukaiseen pitkän aikavälin toimintaan Afganistanissa vuoden 2014 jälkeen.

 • Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen intensiivisiin valmisteluihin, joita tällä puolivuotiskaudella on tehty tulevan monivuotisen rahoituskehyksen osalta, ja panee merkille puheenjohtajavaltion toimittaman selvityksen. Se pyytää seuraavaa puheenjohtajavaltiota jatkamaan tarmokkaasti työtä, jonka tavoitteena on laatia neuvottelujen viimeiselle vaiheelle perusta, josta keskustellaan kesäkuun 2012 Eurooppa-neuvostossa. Se toistaa toimielimille esittämänsä kehotuksen tehdä yhteistyötä, jotta varmistetaan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksyminen vuoden 2012 loppuun mennessä.


Side Bar