Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2011
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

_________________

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (9 Δεκεμβρίου 2011).

________________________

Τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες έχουν γίνει πολλά για να βελτιωθεί η οικονομική μας διακυβέρνηση και να αντιμετωπιστεί η οικονομική και δημοσιονομική κρίση. Έχουμε λάβει σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στα παρόντα συμπεράσματα και πρέπει να εφαρμοστούν με αυστηρότητα και ταχύτητα.

Συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα μέτρα που διαθέτουν τη μεγαλύτερη δυναμική για τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Σύμφωνο για το Ευρώ+ συμφώνησαν να αναλάβουν πιο απτές και μετρήσιμες δεσμεύσεις και ιδίως να προωθήσουν τις εργασίες σε ό,τι αφορά την απασχόληση.

Καθορίσαμε προσανατολισμούς για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενεργειακής πολιτικής, όσον αφορά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, την ανάπτυξη υποδομών, την εξασφάλιση της συνοχής στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και την ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας.

Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης με την Κροατία και έλαβε αποφάσεις για τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ όσον αφορά τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.

°

° °

I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αντιλαμβανόμενο την επιδείνωση της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης, συζήτησε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση. Για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη στην ευρωστία της ευρωπαϊκής οικονομίας, πρέπει να υλοποιηθεί πλήρως η νέα οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης πρέπει να συνεχιστούν, ώστε να προλειάνουν το έδαφος για την επάνοδο στη βιώσιμη ανάπτυξη και συνακόλουθα να συμβάλουν στη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης σε σύντομο διάστημα. Απαιτούνται επίσης μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η συνήθης δανειοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας και παράλληλα να αποφευχθεί τόσο η υπερβολική έκθεση στον κίνδυνο όσο και η υπερβολική απομόχλευση, κατά τα συμφωνηθέντα στις 26 Οκτωβρίου 2011.

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπενθυμίζοντας τους βασικούς τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη που προσδιόρισε τον Οκτώβριο του 2011, και συγκεκριμένα την Πράξη για την Ενιαία Αγορά, την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και τη μείωση του συνολικού κανονιστικού φόρτου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, υπογράμμισε την ανάγκη ταχείας υιοθέτησης των μέτρων που διαθέτουν τη μεγαλύτερη δυναμική για τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Ως εκ τούτου, στηρίζει την αρχή της εκπόνησης προγράμματος ταχείας υλοποίησης και καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποδώσουν υψηλή προτεραιότητα στην ταχεία εξέταση των προτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης, ως προτάσεις με υψηλές αναπτυξιακές δυνατότητες. Εγκρίνει τις δράσεις που προτείνει η Επιτροπή στην έκθεσή της για την ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ.

3. Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2012 αποτελεί άριστη βάση για την έναρξη του επόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το πρώτο στα πλαίσια του οποίου θα εφαρμοστεί η πρόσφατα ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση, καθώς και η νέα διαδικασία για την παρακολούθηση και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανεξετάσει την επιτελούμενη πρόοδο και θα εγκρίνει την απαιτούμενη καθοδήγηση. Το ενδιαφέρον θα πρέπει να εστιαστεί κατεπειγόντως στην εφαρμογή, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της φετινής άνισης προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων.

°

° °

4. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών που συμμετέχουν στο Σύμφωνο για το Ευρώ+ εξέτασαν την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την εφαρμογή των δεσμεύσεων τους σε εθνικό επίπεδο. Συμφώνησαν ως προς την ανάγκη να αξιολογήσουν ενδελεχέστερα τον Μάρτιο του 2012 τις εθνικές προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου. Συμφώνησαν επίσης να αναλάβουν πιο απτές και μετρήσιμες δεσμεύσεις για κάθε τομέα που καλύπτει το Σύμφωνο και να καταγράψουν τη σημειωθείσα πρόοδο στο πλαίσιο των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων τους. Η νέα οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να συμπληρωθεί από καλύτερη παρακολούθηση των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής μέριμνας, ιδίως εκείνων με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη μακροοικονομική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου.

5. Αφού ενημερώθηκαν από την έκθεση του Προέδρου του Συμβουλίου (EPSCO) και την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών είχαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόζουν και συμφώνησαν ιδίως ως προς την ανάγκη να κινητοποιηθεί πλήρως το παραγωγικό δυναμικό υπέρ της ανάπτυξης. Παράλληλα με την εντατική συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών, χρειάζονται κατεπειγόντως στοχευμένα μέτρα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ιδίως τους άνεργους νέους. Οι ενισχυμένες πολιτικές ενεργοποίησης πρέπει να συμπληρωθούν από προσπάθειες αναβάθμισης των δεξιοτήτων, ιδίως μέσω της προσαρμογής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας καθώς και η επεξεργασία νέων ισορροπημένων πολιτικών που συνδυάζουν ευελιξία και ασφάλεια θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των προοπτικών των νέων στην αγορά εργασίας.

6. Εξέφρασαν ικανοποίηση για τις εκθέσεις των υπουργών οικονομικών των συμμετεχόντων κρατών μελών καθώς και της Επιτροπής όσον αφορά την πρόοδο των διαρθρωμένων συζητήσεων για το συντονισμό επί θεμάτων φορολογικής πολιτικής. Οι σχετικές εργασίες θα συνεχιστούν σύμφωνα με το Σύμφωνο για το Ευρώ+, με έμφαση σε τομείς δραστηριότητας που παρουσιάζουν ισχυρό δυναμικό για την επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο με τον οποίο η φορολογική πολιτική μπορεί να στηρίξει το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και να συμβάλει στη δημοσιονομική εξυγίανση και την ανάπτυξη. Οι υπουργοί οικονομικών και η Επιτροπή θα υποβάλουν έκθεση προόδου τον Ιούνιο του 2012.

II. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

7. Η έκθεση της Προεδρίας καταγράφει σημαντική πρόοδο ως προς την υλοποίηση των προσανατολισμών που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2011 για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς έως το 2014, την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, την ανάπτυξη υποδομών και την εξασφάλιση συνοχής και συνέπειας στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Υπό το πρίσμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας για τις Διασυνδέσεις Βορρά-Νότου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, επείγει η επίτευξη προόδου ως προς τα ακόλουθα σημεία:

  • την πλήρη και ταχεία εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά από τα κράτη μέλη, τηρουμένων στο ακέραιο των συμφωνηθεισών προθεσμιών·

κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2015 ή να αντιμετωπίζει κινδύνους ως προς την ενεργειακή του ασφάλεια λόγω έλλειψης κατάλληλων συνδέσεων·

  • την ταχεία επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασης για την ενεργειακή απόδοση, η οποία θα πρέπει να θεσπίζει ένα φιλόδοξο και ευέλικτο πλαίσιο σύμφωνα με το στόχο του 20% μέχρι το 2020, όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2010,

  • την ταχεία επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασης για την ενεργειακή υποδομή,

  • την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2011 για ενισχυμένη συνοχή και συντονισμό της ενεργειακής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, διασφαλιζομένου, μεταξύ άλλων, ότι οι συμφωνίες με τις βασικές χώρες προμήθειας και διαμετακόμισης τηρούν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για την εσωτερική αγορά·

  • την επίτευξη συμφωνίας για τη στρατηγική χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το 2050 και τη διεξοδική εξέταση του προσεχούς ενεργειακού χάρτη πορείας για το 2050, που θα παρέχει λεπτομερή ανάλυση για τη μακροπρόθεσμη δράση στον ενεργειακό τομέα και σε άλλους συναφείς τομείς.

8. Έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την εξέταση της ασφάλειας των σταθμών πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ. Πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η αξιοπιστία του συστήματος πυρηνικής ασφάλειας της ΕΕ με συνεχή ανάπτυξη του ρυθμιστικού πλαισίου για την πυρηνική ενέργεια. Οι εργασίες για την πυρηνική προστασία στην ΕΕ θα συνεχιστούν με βάση την ενδιάμεση έκθεση για την πυρηνική προστασία.

9. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί:

  • να εφαρμοστούν πλήρως και εγκαίρως οι οδηγίες για την πυρηνική ασφάλεια και την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων,

  • να εξακολουθήσουν να αποτελούν σταθερή προτεραιότητα η ενδελεχής εξέταση της πυρηνικής ασφάλειας, λαμβανομένης υπόψη της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου, και η υποβολή της τελικής έκθεσης για τις δοκιμές αντοχής έως τον Ιούνιο του 2012,

  • να ενταθούν οι προσπάθειες προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως όλες οι γειτονικές χώρες της ΕΕ στη διαδικασία των δοκιμών αντοχής για την αξιολόγηση της ασφάλειας και να βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως,

  • να συνεχιστούν οι εργασίες για τα μέτρα πυρηνικής προστασίας στην ΕΕ και τον περίγυρό της, και για την υποβολή της τελικής έκθεσης έως τον Ιούνιο του 2012.

ΙΙΙ. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

10. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης και υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του του Δεκεμβρίου του 2006 που αποτελούν τη βάση για μια ανανεωμένη συναίνεση για τη διεύρυνση.

11. Η σημερινή υπογραφή της Συμφωνίας Προσχώρησης με την Κροατία σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εν αναμονή της επιτυχούς ολοκλήρωσης των διαδικασιών επικύρωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έτοιμο να καλωσορίσει την Κροατία ως νέο μέλος την 1η Ιουλίου 2013. Η Κροατία θα συμμετέχει πλέον ως ενεργός παρατηρητής στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου και των προπαρασκευαστικών οργάνων του.

12. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τη θετική πρόοδο του Μαυροβουνίου, το οποίο έχει παρουσιάσει εν γένει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Με στόχο την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με το Μαυροβούνιο τον Ιούνιο του 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναθέτει στο Συμβούλιο να εξετάσει την πρόοδο του Μαυροβουνίου στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και της οργανωμένης εγκληματικότητας, βάσει έκθεσης που θα παρουσιάσει η Επιτροπή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012. Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση πρόταση για πλαίσιο διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο σύμφωνα με τα συμπεράσματά του του Δεκεμβρίου του 2006 και την πάγια πρακτική του, ενσωματώνοντας επίσης τη νέα προσέγγιση που πρότεινε η Επιτροπή όσον αφορά τα κεφάλαια «Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα» και «Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια». Η Επιτροπή καλείται επίσης, εν προκειμένω, να κινήσει τη διαδικασία αναλυτικής εξέτασης του κοινοτικού κεκτημένου με το Μαυροβούνιο σχετικά με τα προαναφερθέντα κεφάλαια.

13. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τη σημαντική πρόοδο της Σερβίας προς την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης και των απαιτήσεων της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, καθώς και το γεγονός ότι είναι πλήρως ικανοποιητικό το επίπεδο συνεργασίας της με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Επικροτεί το γεγονός ότι η Σερβία επανήλθε στον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας και προωθεί καλόπιστα την εφαρμογή των συμφωνιών, καθώς και τη συμφωνία για τη ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Με στόχο να απονεμηθεί στη Σερβία το καθεστώς υποψήφιας χώρας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναθέτει στο Συμβούλιο να εξετάσει και να επιβεβαιώσει ότι η Σερβία παραμένει αξιόπιστη στη δέσμευσή της και έχει πραγματοποιήσει περαιτέρω πρόοδο στην πορεία προς την καλόπιστη εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο του διαλόγου, μεταξύ των οποίων και η συμφωνία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, έχει καταλήξει σε συμφωνία καθολικής περιφερειακής συνεργασίας και έχει συνεργαστεί δραστήρια προκειμένου να μπορούν η EULEX και η KFOR να εφαρμόσουν τις εντολές τους. Κατόπιν της εξέτασης αυτής, το Συμβούλιο θα λάβει την απόφαση τον Φεβρουάριο του 2012 για την απονομή του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία, η οποία θα επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

IV. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου σχετικά με τη διεύρυνση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις τουρκικές δηλώσεις και απειλές και ζητεί τον πλήρη σεβασμό του ρόλου της Προεδρίας του Συμβουλίου, η οποία αποτελεί θεμελιώδες θεσμικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΕΕ, προβλεπόμενο στη Συνθήκη.

15. Υπενθυμίζοντας τις συζητήσεις του κατά τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις προκειμένου να ληφθεί η απόφαση σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν. Καλεί το Συμβούλιο να εκδώσει την παρούσα απόφαση το συντομότερο δυνατόν. Εάν είναι απαραίτητο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα κατά τη σύνοδο του Μαρτίου του 2012.

16. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2011 και εγκρίνοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τις σοβαρές και εντεινόμενες ανησυχίες του σχετικά με τη φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τελευταία έκθεση του ΔΟΑΕ, καθώς και το γεγονός ότι το Ιράν δεν τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις του. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη στο πλαίσιο του Συμβουλίου να υποδείξει 180 νέες οντότητες και πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με το πυρηνικό πρόγραμμα. Καλεί το Συμβούλιο να προωθήσει τις εργασίες του για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ και των υφιστάμενων κυρώσεων, εξετάζοντας το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων κατά του Ιράν κατά προτεραιότητα, και να εγκρίνει τα μέτρα αυτά το αργότερο στην προσεχή του σύνοδο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την από μακρού δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργαστεί για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, σύμφωνα με τη διττή προσέγγιση.

17. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει ομόφωνα τις επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων της διπλωματικής αποστολής της βρετανικής κυβέρνησης στο Ιράν και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ιρανική κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στη διεθνή ευθύνη της να προστατεύσει το προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία της αποστολής κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση της Βιέννης.

18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διατηρεί τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη χρήση στρατιωτικής βίας από το συριακό καθεστώς και τις πράξεις καταστολής σε βάρος του λαού της Συρίας. Επικυρώνοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την υποστήριξή του προς τις προσπάθειες του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών και καλεί το συριακό καθεστώς να συμμορφωθεί πλήρως με το αραβικό σχέδιο δράσης. Τονίζει και πάλι την επείγουσα ανάγκη να αναλάβουν όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τις ευθύνες τους σε σχέση με την κατάσταση στη Συρία.

19. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τα αποτελέσματα της διεθνούς διάσκεψης για το Αφγανιστάν που διοργανώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2011 στη Βόννη, και επιβεβαιώνει εκ νέου ότι εμμένει στη συνεπή μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Αφγανιστάν και πέραν του 2014.

20. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί τις εντατικές προπαρασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και σημειώνει την έκθεση που υπέβαλε η Προεδρία. Καλεί την προσεχή Προεδρία να προχωρήσει εντατικά τις εργασίες με σκοπό να διαμορφωθεί η βάση για το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων, που θα συζητηθεί κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2012. Καλεί και πάλι τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν με σκοπό την έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου έως το τέλος του 2012.


Side Bar