Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE DA

DET EUROPÆISKE RÅD
Bruxelles, den 9. december 2011
KONKLUSIONER

_________________

Hermed følger til delegationerne konklusionerne fra Det Europæiske Råd (den 9. december 2011).

________________________

Meget er nået i de seneste 18 måneder med hensyn til at forbedre vores økonomiske styring og tackle den økonomiske og finansielle krise. Vi har truffet vigtige afgørelser, jf. disse konklusioner, som skal gennemføres hurtigt og energisk.

Vi blev enige om, at de foranstaltninger, der har det største potentiale med hensyn til at fremme vækst og beskæftigelse, bør prioriteres. De medlemsstater, der deltager i europluspagten, blev enige om at give mere specifikke og målbare tilsagn og navnlig fremme arbejdet med beskæftigelse.

Vi fastlagde retningslinjer for den videre udvikling af energipolitikken for så vidt angår gennemførelse af det indre marked, forbedring af energieffektiviteten, udvikling af infrastrukturen, sikring af sammenhæng i EU's eksterne forbindelser og forbedring af den nukleare sikkerhed og sikring.

Herudover hilste Det Europæiske Råd undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten med Kroatien velkommen og traf afgørelse om EU's udvidelsesproces med hensyn til Serbien og Montenegro.

o

o o

I. ØKONOMISK POLITIK

1. I erkendelse af den stadige forværring af den økonomiske og finansielle situation drøftede Det Europæiske Råd den igangværende indsats for at løfte Europa ud af krisen. Den Europæiske Unions nye økonomiske styring, jf. punkt 3, skal gennemføres fuldt ud med henblik på at opbygge tilliden til den europæiske økonomis styrke. Strukturreformer og en finanspolitisk konsolideringsindsats skal fortsætte for at bane vejen for en tilbagevenden til bæredygtig vækst og dermed bidrage til at øge tilliden på kort sigt. Der er også behov for foranstaltninger, der kan bidrage til at genoprette normal långivning til økonomien og samtidig undgå både overdreven risikotagning og overdreven nedbringelse af gearingen som aftalt den 26. oktober 2011.

2. Under henvisning til de vigtigste prioriterede vækstområder, som det udpegede i oktober 2011, navnlig akten om det indre marked, det digitale indre marked og mindskelsen af den generelle regelbyrde for SMV'er og mikrovirksomheder, understregede Det Europæiske Råd behovet for hurtigt at vedtage de foranstaltninger, der har det største potentiale med hensyn til at fremme vækst og beskæftigelse. Det støtter derfor princippet om et fast track-program og opfordrer Rådet og Europa-Parlamentet til især at prioritere en hurtig behandling af de forslag, som Kommissionen bl.a. i sin årlige vækstundersøgelse har peget på som forslag med et væsentligt vækstpotentiale. Det godkender de tiltag, som Kommissionen har foreslået i sin rapport om mindskelse af de reguleringsmæssige byrder for SMV.

3. Den årlige vækstundersøgelse 2012 er et udmærket udgangspunkt for lanceringen af det næste europæiske semester, hvor den nyligt styrkede økonomiske styring for første gang vil blive gennemført, herunder den nye procedure til overvågning og korrektion af makroøkonomiske ubalancer. Det Europæiske Råd skal på sit forårsmøde gennemgå fremskridtene og vedtage de nødvendige retningslinjer. Der er et presserende behov for at fokusere på gennemførelse, især i betragtning af de uensartede fremskridt, der er gjort i år med hensyn til at nærme sig de mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien, og gennemføre de landespecifikke henstillinger.

o

o o

4. Stats- og regeringscheferne fra de medlemsstater, der deltager i europluspagten, gennemgik de fremskridt, der er gjort med hensyn til at gennemføre deres tilsagn på nationalt plan. De blev enige om, at det i marts 2012 vil være nødvendigt at foretage en mere detaljeret vurdering af den nationale indsats for at nå målene i pagten. De blev også enige om at afgive mere specifikke og målbare tilsagn på hvert af de områder, der er omfattet af pagten, og aflægge rapport om de opnåede fremskridt i deres nationale reformprogrammer. Den nye økonomiske styring skal suppleres med en forbedret overvågning af beskæftigelses- og socialpolitikkerne, navnlig dem, der kan have en indvirkning på den makroøkonomiske stabilitet og den økonomiske vækst, i overensstemmelse med Rådets konklusioner af 1. december.

5. På grundlag af rapporten fra formanden for EPSCO-Rådet og den årlige vækstundersøgelse havde stats- og regeringscheferne en indledende udveksling af synspunkter om bedste praksis vedrørende deres beskæftigelsespolitikker og blev enige om, at der er et særligt behov for en fuld mobilisering af arbejdskraften med henblik på vækst. Strukturreformer skal aktivt videreføres, men der er et presserende behov for målrettede foranstaltninger på både nationalt og europæisk plan for de mest sårbare grupper, navnlig unge arbejdsløse. Forbedrede aktiveringspolitikker bør suppleres med bestræbelser på at opgradere kvalifikationer, navnlig ved at uddannelsessystemer tilpasses arbejdsmarkedets behov. Fremme af beskæftigelses- og erhvervsmuligheder for dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet, samt overvejelse af nye afbalancerede flexicuritypolitikker vil kunne bidrage væsentligt til en forbedring af unges muligheder på arbejdsmarkedet.

6. De udtrykte tilfredshed med rapporterne fra finansministrene fra de deltagende medlemsstater og fra Kommissionen om de fremskridt, der er gjort i de strukturerede drøftelser om koordineringen af skattepolitiske spørgsmål. Dette arbejde vil blive videreført i overensstemmelse med europluspagten med fokus på de områder, hvor der kan iværksættes mere ambitiøse aktiviteter. Der bør især lægges vægt på, hvordan skattepolitikken kan støtte koordineringen af den økonomiske politik og bidrage til finanspolitisk konsolidering og vækst. Finansministrene og Kommissionen aflægger rapport om de fremskridt, der er gjort, i juni 2012.

II. ENERGI

7. Formandskabets rapport viser, at der er gjort vigtige fremskridt med hensyn til at følge de retningslinjer, som Det Europæiske Råd udstak i februar 2011 om gennemførelse af det indre marked senest i 2014, øge energieffektiviteten, udvikle infrastrukturen og sikre konsekvens og sammenhæng i EU’s eksterne forbindelser. I den forbindelse ser Det Europæiske Råd med tilfredshed på enigheden om aftalememorandummet om nord-syd-sammenkoblinger i Central- og Østeuropa. Der skal navnlig gøres hurtige fremskridt på følgende punkter:

– medlemsstaternes fuldstændige og hurtige gennemførelse af lovgivningen om det indre marked under fuld overholdelse af de aftalte frister

– ingen EU-medlemsstat bør være isoleret i forhold til de europæiske gas- og elnet efter 2015 eller opleve, at dens energisikkerhed bringes i fare på grund af mangel på relevante sammenkoblinger

– hurtig enighed om forslaget vedrørende energieffektivitet, hvilket skulle skabe en ambitiøs og fleksibel ramme i overensstemmelse med målet om 20 % i 2020 som aftalt på Det Europæiske Råds møde i juni 2010

– hurtig enighed om forslaget vedrørende energiinfrastruktur

– gennemførelse af Rådets konklusioner af 24. november 2011 om øget sammenhæng i og samordning af EU’s eksterne energipolitik, idet det bl.a. sikres, at aftaler med centrale leverandør- og transitlande fuldt ud overholder EU's lovgivning om det indre marked

– enighed om lavemissionsstrategien 2050 og nøje overvejelse af den kommende energikøreplan 2050, der vil indeholde en detaljeret analyse af indsatsen på lang sigt i energisektoren og andre tilknyttede sektorer.

8. Der er gjort fremskridt hvad angår gennemgangen af sikkerheden på EU's atomkraftværker. Troværdigheden af EU's system for nuklear sikkerhed skal styrkes yderligere ved fortsat udvikling af regelsættet på det nukleare område. Arbejdet med nuklear sikring i EU vil blive videreført på grundlag af interimsrapporten om nuklear sikring.

9. Det Europæiske Råd henviser til sine konklusioner fra marts 2011 og opfordrer til:

– fuldstændig og rettidig gennemførelse af direktiverne om nuklear sikkerhed og om ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald

– fortsat prioritering af den omfattende gennemgang af den nukleare sikkerhed under hensyn til Kommissionens meddelelse af 23. november og af fremlæggelsen af slutrapporten om stresstestene i juni 2012

– øget indsats for at få alle EU's nabolande til at deltage fuldt ud i sikkerhedsstresstestprocessen og forbedre regelsættet for nuklear sikkerhed både i EU og dets nabolande og på internationalt plan

– fortsat arbejde med nukleare sikkerhedsforanstaltninger i EU og fremlæggelse af slutrapporten senest i juni 2012.

III. UDVIDELSE

10. Det Europæiske Råd tilslutter sig Rådets konklusioner af 5. december 2011 om udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen og minder om sine konklusioner fra december 2006, der danner grundlag for en ny konsensus om udvidelsen.

11. Undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten med Kroatien i dag markerer et vigtigt øjeblik for europæisk integration. I afventen af en vellykket afslutning af ratifikationsprocedurerne ser Det Europæiske Råd frem til at byde Kroatien velkommen som nyt medlem pr. 1. juli 2013. Kroatien vil nu deltage i arbejdet i Det Europæiske Råd samt i Rådet og dets forberedende organer som aktiv observatør.

12. Det Europæiske Råd ser positivt på Kommissionens vurdering af, at Montenegro har gjort gode fremskridt og opnået generelt tilfredsstillende resultater. Med henblik på at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Montenegro i juni 2012 pålægger Det Europæiske Råd Rådet at undersøge Montenegros fremskridt med gennemførelsen af reformer med særlig fokus på retsstatsområdet og grundlæggende rettigheder, navnlig bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet, på grundlag af en rapport, som Kommissionen skal forelægge i første halvdel af 2012. Det Europæiske Råd opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte et forslag om en ramme for forhandlingerne med Montenegro i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2006 og etableret praksis, bl.a. med indarbejdelse af den nye tilgang, som Kommissionen har foreslået til kapitlerne om retsvæsenet og grundlæggende rettigheder og retfærdighed, frihed og sikkerhed. Kommissionen opfordres i denne forbindelse også til at indlede processen til undersøgelse af, hvor langt Montenegro er kommet med overtagelse af EU-retten for så vidt angår ovennævnte kapitler.

13. Det Europæiske Råd noterer sig de betydelige fremskridt, som Serbien har gjort i retning af at opfylde de politiske kriterier, som blev opstillet af Det Europæiske Råd i København, samt stabiliserings- og associeringsprocessens krav, og noterer sig, at Serbien har nået en fuldt tilfredsstillende grad af samarbejde med ICTY. Det glæder sig over, at Serbien atter har involveret sig i dialogen mellem Beograd og Pristina og gør fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af aftaler i god tro, herunder aftalen om integreret grænseforvaltning. Med henblik på at give Serbien status som kandidatland pålægger Det Europæiske Råd Rådet at undersøge og bekræfte, at Serbien på troværdig vis har vist sit fortsatte engagement og gjort yderligere fremskridt med hensyn til den videre gennemførelse af de aftaler, der er indgået i løbet af dialogen, i god tro, herunder aftalen om integreret grænseforvaltning, er nået frem til en aftale om inklusivt regionalt samarbejde og har samarbejdet aktivt, så EULEX og KFOR har kunnet udøve deres mandater. Rådet vil på baggrund af sin undersøgelse træffe afgørelse i februar 2012 til bekræftelse på Det Europæiske Råds møde i marts om at give Serbien status som kandidatland

IV. ANDRE PUNKTER

14 Det Europæiske Råd minder om Rådets konklusioner af 5. december om udvidelsen for så vidt angår Tyrkiets erklæringer og trusler og giver udtryk for alvorlig bekymring og opfordrer til fuld respekt for den rolle, som spilles af Rådets formandskab, et grundlæggende institutionelt kendetegn i EU, der er omhandlet i traktaten.

15. Det Europæiske Råd minder om sine drøftelser i juni og oktober 2011 og anfører, at alle retlige betingelser er opfyldt, for at der kan træffes afgørelse om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Schengenområdet. Det opfordrer Rådet til at vedtage denne afgørelse hurtigst muligt. Om nødvendigt vil Det Europæiske Råd vende tilbage til dette spørgsmål på sit møde i marts 2012.

16. Det Europæiske Råd henviser til sine konklusioner af 23. oktober 2011 og tilslutter sig Rådets konklusioner af 1. december, og det gentager sin alvorlige og stadig dybere bekymring over udformningen af Irans atomprogram som afspejlet i den seneste IAEA-rapport og over Irans manglende overholdelse af landets internationale forpligtelser. Det Europæiske Råd hilser det velkommen, at Rådet er blevet enigt om at udpege 180 nye enheder og enkeltpersoner, der har direkte tilknytning til atomprogrammet. Det opfordrer Rådet til som en prioritet at fortsætte arbejdet med at udvide omfanget af EU's restriktive foranstaltninger og de gældende sanktioner ved at undersøge yderligere foranstaltninger over for Iran og til at vedtage disse foranstaltninger senest på næste samling. Det Europæiske Råd bekræfter Den Europæiske Unions mangeårige engagement for at finde en diplomatisk løsning på det iranske nukleare spørgsmål i overensstemmelse med tosporstilgangen.

17. Det Europæiske Råd står samlet i fordømmelsen af angrebene mod den britiske regerings diplomatiske områder i Iran og beklager den iranske regerings manglende efterlevelse af sit internationale ansvar for at beskytte diplomatisk personale og ejendom i henhold til Wienerkonventionen.

18. Det Europæiske Råd er stadig dybt bekymret over det syriske regimes fortsatte brug af militær magt og over undertrykkelsen af det syriske folk. Det Europæiske Råd tilslutter sig Rådets konklusioner af 1. december 2011, bekræfter sin støtte til Den Arabiske Ligas bestræbelser og opfordrer det syriske regime til fuldt ud at overholde den arabiske handlingsplan. Det under­streger endnu en gang, at det er presserende nødvendigt, at alle medlemmer af FN's Sikkerhedsråd lever op til deres ansvar i forbindelse med situationen i Syrien.

19. Det Europæiske Råd hilser resultaterne af den internationale konference om Afghanistan, der blev afholdt den 5. december 2011 i Bonn, velkommen og bekræfter på ny, at det er forpligtet på et konsekvent og langsigtet EU-engagement i Afghanistan efter 2014.

20. Det Europæiske Råd udtrykker tilfredshed med det intensive forberedende arbejde, der er gjort i dette halvår med den fremtidige flerårige finansielle ramme, og noterer sig formandskabets rapport. Det opfordrer det kommende formandskab til aktivt at videreføre arbejdet med henblik på at lægge grundlaget for den endelige fase af forhandlingerne, der skal drøftes på Det Europæiske Råds møde i juni 2012. Det gentager sin opfordring til institutionerne om at arbejde sammen for at sikre vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme inden udgangen af 2012.


Side Bar