Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE CS

EVROPSKÁ RADA
9. PROSINCE 2011
ZÁVĚRY

_________________

Delegace naleznou v příloze závěry Evropské rady (ze dne 9. prosince 2011).

________________________

V uplynulých 18 měsících bylo dosaženo mnohých úspěchů, pokud jde o zlepšení správy ekonomických záležitostí a řešení hospodářské a finanční krize. Přijali jsme významná rozhodnutí, která jsou uvedena v těchto závěrech a která je třeba urychleně a důsledně provést.

Dohodli jsme se, že by přednostně měla být uskutečněna opatření, jež mají největší potenciál stimulovat růst a tvorbu pracovních míst. Členské státy účastnící se Paktu euro plus se dohodly, že přijmou konkrétnější měřitelné závazky, a zejména pokročí v činnosti týkající se zaměstnanosti.

Stanovili jsme směry pro další vývoj energetické politiky, pokud jde o dokončení vnitřního trhu, zvyšování energetické účinnosti, rozvoj infrastruktury, zajišťování soudržného postupu v rámci vnějších vztahů EU a posílení jaderné bezpečnosti a zabezpečení.

Evropská rada dále uvítala podepsání dohody o přistoupení s Chorvatskem a přijala rozhodnutí týkající se procesu rozšíření EU, pokud jde o Srbsko a Černou Horu.

°

° °

I. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

 • Evropská rada si uvědomuje zhoršující se hospodářskou a finanční situaci, a proto se zabývala úsilím, které je v současnosti vynakládáno s cílem vyvést Evropu z krize. Nová správa ekonomických záležitostí v Evropské unii, jak je popsána v bodě 3, musí být uskutečněna v plném rozsahu, aby se vytvořila důvěra v sílu evropské ekonomiky. Je nutné pokračovat ve strukturálních reformách a úsilí o fiskální koordinaci s cílem vytvořit podmínky pro návrat k udržitelnému růstu, a napomoci tak ke zvýšení důvěry v krátkodobém horizontu. Nezbytná jsou rovněž opatření, která pomohou obnovit běžné poskytování úvěrů ekonomice, ale současně zabrání nadměrnému podstupování rizik i přílišnému snižování finanční páky (deleveraging), jak bylo dohodnuto dne 26. října 2011.

 • Připomínajíc klíčové prioritní oblasti pro růst určené v říjnu 2011, zejména Akt o jednotném trhu, jednotný digitální trh a snižování celkové regulační zátěže pro malé a střední podniky a mikropodniky, Evropská rada zdůraznila, že je třeba okamžitě přijmout opatření, která mají největší potenciál stimulovat růst a tvorbu pracovních míst. Proto podporuje princip programu urychlených opatření a vyzývá Radu a Evropský parlament, aby přednostně a urychleně posoudily návrhy, u kterých Komise mimo jiné ve své roční analýze růstu identifikovala významný růstový potenciál. Evropská rada potvrzuje opatření, která Komise navrhla ve své zprávě o minimalizaci regulační zátěže u malých a středních podniků.

 • Roční analýza růstu pro rok 2012 je vynikajícím základem pro zahájení dalšího evropského semestru, který bude poprvé probíhat při uskutečňování nedávno posílené správy ekonomických záležitostí, jejíž součástí je i nový postup pro sledování a nápravu makroekonomických nerovnováh. Evropská rada na svém jarním zasedání vyhodnotí pokrok a přijme potřebné pokyny. Je naléhavě třeba se zaměřit na realizaci, zejména kvůli nerovnoměrnému pokroku, jehož bylo letos dosaženo na cestě k plnění cílů strategie Evropa 2020 a při uskutečňování doporučení určených jednotlivým zemím.

°

° °

 • Hlavy států a předsedové vlád členských států účastnících se Paktu euro plus zhodnotili pokrok, kterého bylo při plnění přijatých závazků dosaženo na vnitrostátní úrovni. Dohodli se na tom, že v březnu 2012 bude třeba důkladněji vyhodnotit úsilí těchto členských států o dosažení cílů paktu. Rovněž se shodli na tom, že v každé z oblastí stanovených paktem přijmou konkrétnější měřitelné závazky a podají zprávu o dosaženém pokroku ve svých národních programech reforem. Nová správa ekonomických záležitostí musí být v souladu se závěry Rady z 1. prosince doplněna o zdokonalené monitorování politik zaměstnanosti a sociálních politik, zejména těch, které mohou mít vliv na makroekonomickou stabilitu a hospodářský růst.

 • Hlavy států a předsedové vlád uskutečnili na základě informací obsažených ve zprávě předsedy Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a v roční analýze růstu první výměnu názorů ohledně osvědčených postupů v jejich politikách zaměstnanosti a shodli se na tom, že je zvláště zapotřebí plně využít pracovní sílu k zajištění růstu. Přestože strukturální reformy musí být prováděny skutečně důrazně, jak na vnitrostátní, tak i na evropské úrovni jsou naléhavě zapotřebí cílená opatření zaměřená na nejzranitelnější skupiny, zejména na nezaměstnané mladé lidi. Posílené politiky aktivace by měly být doplněny snahami o zvýšení kvalifikací, zejména přizpůsobením systémů vzdělávání a odborné přípravy potřebám trhu práce. Prosazování pracovních a podnikatelských příležitostí pro ty, kteří vstupují na trh práce, stejně jako posouzení nových vyvážených politik flexikurity mohou výrazně přispět ke zlepšení vyhlídek mladých lidí na trhu práce.

 • Hlavy států a předsedové vlád uvítali zprávy ministrů financí zúčastněných členských států a Komise o pokroku ve strukturovaných jednáních o koordinaci otázek daňové politiky. V této práci se bude pokračovat v souladu s Paktem euro plus a pozornost se zaměří na oblasti, v nichž lze předpokládat ambicióznější činnosti. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobům, kterými daňová politika může podpořit koordinaci hospodářských politik a přispět k fiskální konsolidaci a růstu. Ministři financí a Komise poskytnou v červnu 2012 informace o pokroku.

II. ENERGETIKA

 • Zpráva předsednictví ukazuje, že bylo dosaženo významného pokroku při naplňování směrů, které Evropská rada stanovila v únoru 2011 a které se týkají dokončení vnitřního trhu do roku 2014, zvyšování energetické účinnosti, rozvoje infrastruktury a zajišťování důsledného a soudržného postupu v rámci vnějších vztahů EU. V této souvislosti Evropská rada vítá dohodu o Memorandu o porozumění týkajícím se propojení sever-jih ve středovýchodní Evropě. Urychlený pokrok je zapotřebí zejména v těchto ohledech:

 • úplné a rychlé provedení právních předpisů týkajících se vnitřního trhu členskými státy ve stanovených lhůtách;

– po roce 2015 by již žádný členský stát EU neměl být izolován od evropských plynárenských a elektroenergetických sítí a energetická bezpečnost žádného členského státu EU by neměla být ohrožena nedostatkem odpovídajícího propojení;

 • brzké dosažení dohody o návrhu týkajícím se energetické účinnosti, který by měl stanovit ambiciózní a flexibilní rámec v souladu s cílem 20 % pro rok 2020, jak bylo dohodnuto na zasedání Evropské rady v červnu 2010;

 • brzké dosažení dohody o návrhu týkajícím se energetické infrastruktury;

 • naplnění závěrů Rady ze dne 24. listopadu 2011 za účelem posílení soudržnosti a koordinace v oblasti vnější energetické politiky EU s cílem zajistit mimo jiné, aby dohody s klíčovými dodavatelskými a tranzitními zeměmi byly v plném souladu s právními předpisy EU v oblasti vnitřního trhu;

 • dosažení dohody o strategii rozvoje nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050 a důkladné posouzení připravovaného energetického plánu do roku 2050, které poskytnou podrobnou analýzu dlouhodobých opatření v odvětví energetiky a v jiných souvisejících odvětvích.

 • Pokroku bylo dosaženo v prověřování bezpečnosti jaderných elektráren v EU. Důvěryhodnost systému jaderné bezpečnosti v EU bude dále posilována pokračujícím rozvíjením jaderného regulačního rámce. Na základě průběžné zprávy o jaderném zabezpečení budou pokračovat práce v oblasti jaderného zabezpečení v EU.

 • Připomínajíc své závěry z března 2011 Evropská rada vyzývá:

 • k úplnému a včasnému provedení směrnic o jaderné bezpečnosti a o odpovědném a bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem;

 • k tomu, aby prioritou i nadále zůstalo rozsáhlé prověřování jaderné bezpečnosti, při zohlednění sdělení Komise ze dne 23. listopadu, a také předložení závěrečné zprávy o zátěžových testech do června 2012;

 • ke zintenzivnění úsilí o to, aby se k procesu bezpečnostních zátěžových testů plně připojily všechny sousední země EU a aby se zdokonalil rámec pro jadernou bezpečnost v EU i na mezinárodní úrovni;

 • k další práci na opatřeních v oblasti jaderného zabezpečení v EU a jejím sousedství a k předložení závěrečné zprávy do června 2012.

III. ROZŠÍŘENÍ

 • Evropská rada potvrzuje závěry Rady ze dne 5. prosince 2011 o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení a připomíná své závěry z prosince 2006, které jsou základem pro obnovený konsensus ohledně rozšíření.

 • Dnešní podpis smlouvy o přistoupení s Chorvatskem je pro evropskou integraci významným okamžikem. S výhradou úspěšného dokončení postupu ratifikace Evropská rada s potěšením očekává, až bude moci 1. července 2013 Chorvatsko přivítat jakožto nového člena. Chorvatsko se nyní bude v pozici aktivního pozorovatele účastnit jednání Evropské rady, Rady i jejích přípravných orgánů.

 • Evropská rada vítá hodnocení Komise ve vztahu ke značnému pokroku Černé Hory, jež dosáhla celkově uspokojivých výsledků. V souvislosti se záměrem zahájit v červnu 2012 přístupová jednání s Černou Horou vyzývá Radu, aby posoudila pokrok Černé Hory při provádění reforem se zvláštním zřetelem na oblast právního státu a základních práv, zejména pak na boj proti korupci a organizované trestné činnosti, a to na základě zprávy, kterou v první polovině roku 2012 předloží Komise. Evropská rada vyzývá Komisi, aby v souladu s jejími závěry z prosince 2006 i zavedenou praxí neprodleně předložila návrh rámce pro jednání s Černou Horou, který bude obsahovat i Komisí navržený nový přístup ke kapitolám o soudnictví a základních právech a o spravedlnosti, svobodě a bezpečnosti. Komise se v této souvislosti rovněž vyzývá, aby s Černou Horou zahájila proces analytického posuzování acquis Společenství pro výše uvedené kapitoly.

 • Evropská rada bere na vědomí výrazný pokrok, jehož Srbsko dosáhlo při plnění politických kritérií stanovených Evropskou radou na zasedání v Kodani a požadavků procesu stabilizace a přidružení, a také bere na vědomí zcela uspokojivou úroveň spolupráce Srbska s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii. Evropská rada vítá, že Srbsko opět otevřelo dialog mezi Bělehradem a Prištinou a v dobré víře pokračuje v provádění dohod a že bylo dosaženo dohody o integrované správě hranic. S ohledem na záměr udělit Srbsku status kandidátské země Evropská rada vyzývá Radu, aby posoudila a následně potvrdila, že Srbsko i nadále prokazuje věrohodné úsilí a že dosáhlo dalšího pokroku, neboť v dobré víře i nadále provádí dohody uzavřené v průběhu dialogu, a to včetně dohody o integrované správě hranic, že dosáhlo dohody o všestranné regionální spolupráci a že aktivně spolupracuje na tom, aby mise EULEX a KFOR mohly vykonávat své mandáty. Se zřetelem na toto posouzení pak Rada o udělení statusu kandidátské země Srbsku rozhodne v únoru roku 2012, přičemž toto rozhodnutí bude podléhat potvrzení ze strany Evropské rady zasedající v březnu.

IV. DALŠÍ BODY

 • Evropská rada připomíná závěry Rady ze dne 5. prosince o rozšíření, pokud jde o prohlášení a hrozby ze strany Turecka, vyjadřuje v tomto ohledu vážné znepokojení a vyzývá k plnému respektování úlohy předsednictví Rady, jež je zásadním institucionálním prvkem EU stanoveným ve Smlouvě.

 • Evropská rada připomíná svá jednání v červnu a říjnu 2011 a konstatuje, že veškeré právní podmínky k přijetí rozhodnutí o přistoupení Bulharska a Rumunska k schengenskému prostoru byly splněny. Vyzývá Radu, aby toto rozhodnutí přijala co nejdříve. Pokud to bude nezbytné, Evropská rada se bude touto otázkou opět zabývat na zasedání v březnu 2012.

 • Připomínajíc své závěry ze dne 23. října 2011 a potvrzujíc závěry Rady ze dne 1. prosince Evropská rada znovu zdůrazňuje své vážné a prohlubující se znepokojení nad povahou íránského jaderného programu, jak bylo uvedeno v poslední zprávě MAAE, i nad skutečností, že Írán neplní své mezinárodní závazky. Evropská rada vítá dohodu, která byla v Radě dosažena ohledně označení 180 nových subjektů a osob přímo spojených s tímto jaderným programem. Vyzývá Radu, aby přednostně pokročila v práci na rozšíření oblasti působnosti omezujících opatření EU a na rozšíření stávajících sankcí projednáním dalších opatření vůči Íránu a aby tato opatření přijala nejpozději do svého příštího zasedání. Evropská rada opětovně potvrzuje dlouhodobý závazek Evropské unie usilovat v souladu s přístupem ve dvou rovinách o diplomatické řešení íránské jaderné otázky.

 • Evropská rada jednotně odsuzuje útoky na diplomatické objekty vlády Spojeného království v Íránu i skutečnost, že íránská vláda nebyla schopna dostát svým mezinárodním povinnostem a ochránit diplomatické pracovníky a majetek podle Vídeňské úmluvy.

 • Evropská rada zůstává hluboce znepokojena tím, že syrský režim i nadále nasazuje vojenskou sílu a pokračuje v represích syrských obyvatel. Potvrzuje závěry Rady ze dne
  1. prosince 2011 i svou podporu úsilí Ligy arabských států a vyzývá syrský režim, aby naplňoval arabský akční plán v celém jeho rozsahu. Opětovně zdůrazňuje, že je naléhavě třeba, aby v souvislosti se situací v Sýrii převzali všichni členové Rady bezpečnosti OSN svou odpovědnost.

 • Evropská rada vítá výsledky mezinárodní konference věnované Afghánistánu, která se uskutečnila dne 5. prosince 2011 v Bonnu, a opětovně potvrzuje svůj závazek ke stálé dlouhodobé angažovanosti Evropské unie v souvislosti s Afghánistánem i po roce 2014.

 • Evropská rada vítá intenzivní přípravné práce, které byly v tomto pololetí vykonány v souvislosti s příštím víceletým finančním rámcem, a bere na vědomí zprávu, kterou předložilo předsednictví. Vyzývá nastupující předsednictví, aby usilovně pokračovalo v práci na vytvoření základu pro závěrečnou fázi jednání, jímž se bude Evropská rada zabývat v červnu 2012. Opakuje svou výzvu orgánům, aby spolupracovaly s cílem zajistit přijetí víceletého finančního rámce do konce roku 2012.


Side Bar