Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/8

TEXTE BG

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ
Брюксел, 9 декември 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

_________________

Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Европейския съвет (9 декември 2011 г.).

________________________

През изтеклите 18 месеца беше постигнато много за подобряване на нашето икономическо управление и за справяне с икономическата и финансова криза. Ние взехме важни решения, изложени в настоящите заключения, които трябва бързо и енергично да бъдат изпълнени.

Постигнахме съгласие, че на мерките с най-голям потенциал за насърчаване на растежа и създаването на работни места трябва да се даде приоритет. Държавите членки, които участват в пактаЕвро плюс“, постигнаха съгласие да поемат по-конкретни и измерими ангажименти, и по-специално да придвижат работата по отношение на заетостта.

Определихме насоки за по-нататъшното развитие на своята енергийна политика по отношение на доизграждането на вътрешния пазар, повишаването на енергийната ефективност, развиването на инфраструктурата, осигуряването на съгласуваност във външните отношения на ЕС и засилването на ядрената безопасност и сигурност.

Освен това Европейският съвет приветства подписването на Договора за присъединяване на Хърватия и взе решения за процеса на разширяване на ЕС във връзка със Сърбия и Черна гора.

°

° °

  I. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

 • Като отчете влошаващото се икономическо и финансово положение, Европейският съвет обсъди текущите усилия за извеждане на Европа от кризата. Новото икономическо управление на Европейския съюз, изложено в точка 3, трябва да бъде въведено изцяло, за да се изгради доверие в силата на европейската икономика. Структурните реформи и усилията за фискална консолидация трябва да продължат да осигуряват основа за възвръщане на устойчивия растеж и по този начин да спомагат за възстановяване на доверието в краткосрочен план. Необходими са също мерки за подпомагане на възстановяването на обичайното кредитиране на икономиката, като се избягва както поемане на прекомерни рискове, така и прекомерно намаляване на дела на дълговото финансиране, в съответствие с договореното на 26 октомври 2011 г..

 • Като припомни ключовите области на приоритет за растежа, набелязани през октомври 2011 г., по-конкретно Aкта за единния пазар, цифровия единен пазар и намаляване като цяло на регулаторната тежест върху МПС и микропредприятията, Европейският съвет изтъкна необходимостта от бързо приемане на мерките, които имат най-голям потенциал за насърчаване на растежа и създаване на работни места. Във връзка с това Европейският съвет подкрепя принципа за ускорена програма и приканва Съвета и Европейския парламент да дадат особен приоритет на бързото разглеждане на предложенията, които Комисията, включително в годишния си обзор на растежа, определя като мерки със значителен потенциал за растеж. Европейският съвет одобрява действията, предложени от Комисията в доклада ѝ относно свеждането до минимум на регулаторната тежест за МСП.

 • Годишният обзор на растежа за 2012 г. представлява отлична база за стартиране на следващия европейски семестърпървият, през който ще се прилага наскоро укрепеното икономическо управление, включително новата процедура за мониторинг и коригиране на макроикономически дисбаланси. На пролетното заседание на Европейския съвет ще се направи преглед на напредъка и ще се приемат необходимите насоки. Необходимо е спешно да се насочи вниманието към изпълнението, особено предвид тазгодишния неравномерен напредък по отношение на целите, определени в стратегиятаЕвропа 2020“, и по отношение на изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки.

°

° °

 • Държавните и правителствените ръководители на държавите членки, участващи в пактаЕвро плюс“, направиха преглед на постигнатия напредък в изпълнението на ангажиментите на национално равнище. Те постигнаха съгласие, че е необходимо през март 2012 г. да бъде направена по-задълбочена оценка на усилията на национално равнище за постигане на целите на пакта. Те се договориха също така да поемат по-конкретни и измерими ангажименти във всяка от областите, обхванати от пакта, и да отчетат напредъка в националните си програми за реформи. Новото икономическо управление трябва да бъде допълнено с подобрено наблюдение на политиките по заетостта и социалните политики, особено на онези от тях, които могат да окажат влияние върху макроикономическата стабилност и икономическия растеж, в съответствие със заключенията на Съвета отдекември.

 • След като бяха информирани от доклада на председателя на Съвета (Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси) и от Годишния обзор на растежа, държавните и правителствените ръководители на държавите членки проведоха първоначален обмен на мнения по най-добрите практики в областта на политиките си по заетостта и постигнаха съгласие по конкретната необходимост от цялостно мобилизиране на работната сила за постигане на растеж. Структурните реформи трябва да се провеждат енергичноспешно са необходими целенасочени мерки както на национално, така и на европейско равнище, които да се отнасят до най-уязвимите групи, и по-специално до безработните млади хора. Засилените мерки за активизиране следва да бъдат допълнени от усилия за повишаване на уменията, по-специално чрез приспособяване на системите за образование и обучение към нуждите на пазара на труда. Насърчаването на заетостта и стопанските възможности за онези, които навлизат на пазара на труда, както и обмислянето на нови балансирани политики за съчетаване на гъвкавост и сигурност могат да допринесат значително за подобряване на перспективите на младите хора на пазара на труда.

  • Държавните и правителствените ръководители приветстваха докладите на министрите на финансите на участващите държави членки и на Комисията относно напредъка, постигнат в структурираните обсъждания на координацията по въпросите на данъчната политика. Работата ще продължи в съответствие с пактаЕвро плюс“, като се съсредоточи в области, където могат да се предвидят по-амбициозни дейности. Особено внимание следва да се обърне на начините, по които данъчната политика може да съдейства за координиране на икономическата политика и да допринася за фискалната консолидация и за растежа. Министрите на финансите и Комисията ще докладват за напредъка през юни 2012 г.

  II. ЕНЕРГЕТИКА

   • В доклада на председателството се изтъква, че е постигнат значителен напредък по линия на насоките, определени от Европейския съвет през февруари 2011 г. за доизграждане на вътрешния пазар до 2014 г., повишаване на енергийната ефективност, развитие на инфраструктурата и осигуряване на последователност и съгласуваност във външните отношения на ЕС. Във връзка с това Европейският съвет приветства постигането на споразумение по Меморандума за разбирателство относно връзките север-юг в Централна и Източна Европа. По-конкретно, необходимо е спешно да се постигне напредък по следните въпроси:

    пълно и ускорено въвеждане на законодателството за вътрешния пазар от държавите членки при пълно спазване на договорените крайни срокове;

   нито една държавачленка на ЕС, не следва да остане изолирана от европейските мрежи за газ и електроенергия след 2015 г., нито нейната енергийна сигурност да бъде изложена на опасност поради липса на подходящи връзки;

    своевременно споразумение по предложението за енергийната ефективност, което следва да установи амбициозна и гъвкава рамка в съответствие с целта за 20 % до 2020 г., както бе договорено на заседанието на Европейския съвет през юни 2010 г.;

    своевременно споразумение по предложението за енергийната инфраструктура;

    изпълнение на заключенията на Съвета от 24 ноември 2011 г. за засилена съгласуваност и координация на външната енергийна политика на ЕС, като наред с другото се гарантира, че споразуменията с ключовия доставчик и с държавите на транзит съответстват изцяло на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар;

    споразумение по стратегията за ниски нива на въглеродни емисии до 2050 г. и задълбочено обмисляне на предстоящата пътна карта за енергетиката до 2050 г., което ще осигури подробен анализ относно дългосрочното действие в областта на енергийния сектор и други свързани с него сектори.

   • Беше отбелязан напредък при прегледа на безопасността на атомните електроцентрали в ЕС. Доверието в системата за ядрена безопасност в ЕС ще бъде допълнително укрепено чрез непрекъснато развиване на регулаторната рамка в тази област. Работата по ядрената сигурност в ЕС ще продължи на основата на междинен доклад относно ядрената сигурност.

   • Като припомня заключенията си от март 2011 г., Европейският съвет настоява:

   • за пълно и своевременно изпълнение на Директивата за ядрената безопасност и на Директивата за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци;

   • да продължи да се дава приоритет на задълбочения преглед на ядрената безопасност, като се взема предвид съобщението на Комисията от 23 ноември, както и на представянето на окончателния доклад относно стрес тестовете до юни 2012 г.;

   • за засилена работа с оглед всички съседни на ЕС държави да бъдат привлечени изцяло в процеса на стрес тестовете за целите на безопасността, както и да се подобри рамката за ядрена безопасност в границите на ЕС и в международен план;

   • работата по мерките за ядрена сигурност в ЕС и в съседните му държави да продължи и окончателният доклад да се представи до юни 2012 г.

   III. РАЗШИРЯВАНЕ

   • Европейският съвет одобрява заключенията на Съвета отдекември 2011 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране и припомня заключенията си от декември 2006 г., които формират основата за подновения консенсус относно разширяването.

   • Днешното подписване на Договора за присъединяване на Хърватия представлява важен момент за европейската интеграция. След успешното приключване на процедурите по ратификацията, Европейският съвет очаква да поздрави Хърватия като нов член отюли 2013 г. Сега Хърватия ще участва в работата на Европейския съвет, Съвета и подготвителните му органи като активен наблюдател.

    • Европейският съвет приветства оценката на Комисията за добрия напредък на Черна гора, която постигна като цяло удовлетворителни резултати. С оглед на започването на преговори за присъединяване на Черна гора през юни 2012 г. Европейският съвет възлага на Съвета да разгледа напредъка на Черна гора в провеждането на реформите, с особен акцент върху областта на принципите на правовата държава и основните права, по-специално борбата с корупцията и организираната престъпност, въз основа на доклад, който Комисията да представи през първата половина на 2012 г. Европейският съвет приканва Комисията да представи незабавно предложение за рамка за преговори с Черна гора, в съответствие със заключенията от декември 2006 г. и установената практика, което да включва и предложения от Комисията нов подход във връзка с главите за съдебната система и основните права и за правосъдието, свободата и сигурността. В това отношение Комисията се приканва също да започне с Черна гора процес на аналитичен преглед на достиженията на правото на ЕС по посочените по-горе глави.

    • Европейският съвет отбелязва значителния напредък, който Сърбия постигна в изпълнението на политическите критерии, определени от Европейския съвет в Копенхаген, и на изискванията по процеса на стабилизиране и асоцииране, както и постигането на напълно удовлетворително ниво на сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ). Той приветства факта, че Сърбия отново участва в диалога между Белград и Прищина и отбелязва напредък в добросъвестното изпълнение на договореностите и споразумението относно интегрираното управление на границите. С оглед на Сърбия да се даде статут на страна кандидатка, Европейският съвет възлага на Съвета да разгледа и потвърди, че Сърбия е продължила да показва ползващ се с доверие ангажимент и е осъществила допълнителен напредък в добросъвестното изпълнение на договореностите, постигнати в диалога, в това число относно интегрираното управление на границите, постигнала е споразумение по приобщаващо регионално сътрудничество и активно е сътрудничила с EULEX и KFOR, за да могат те да изпълняват мандатите си. В контекста на това разглеждане, през февруари 2012 г. Съветът ще вземе решението за предоставяне на Сърбия на статут на страна кандидатка, което следва да бъде потвърдено от Европейския съвет през март.

    IV. ДРУГИ ВЪПРОСИ

    • Като припомня заключенията на Съвета отдекември относно разширяването и във връзка с изявленията и заплахите от страна на Турция, Европейският съвет изразява сериозно безпокойство и призовава за пълно зачитане на ролята на председателството на Съвета, което е основен институционален елемент на ЕС, предвиден в Договора.

    • Като припомня обсъжданията си от юни и октомври 2011 г., Европейският съвет отбелязва, че са изпълнени всички правни условия, за да бъде взето решението за присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство. Той призовава Съвета да приеме това решение възможно най-скоро. Ако е необходимо, Европейският съвет ще се върне на този въпрос на заседанието си през март 2012 г.

    • Като припомня заключенията си от 23 октомври 2011 г. и като одобрява заключенията на Съвета отдекември, Европейският съвет изтъква отново сериозната си и все по-дълбока загриженост във връзка с характера на ядрената програма на Иран, както е отразено в последния доклад на МААЕ, и поради факта, че Иран не спазва международните си задължения. Европейският съвет приветства постигнатото в Съвета съгласие да бъдат посочени като обект на ограничения още 180 образувания и лица, пряко свързани с ядрената програма. Той приканва Съвета да продължи работата, свързана с увеличаване на обхвата на ограничителните мерки и разширяване на съществуващите санкции, като разгледа приоритетно допълнителни мерки срещу Иран и приеме тези мерки на следващото си заседание. Европейският съвет потвърждава отново трайния ангажимент на Европейския съюз да работи за дипломатическо решение на иранския ядрен въпрос в съответствие с двупистовия подход.

    • Европейският съвет е единен в осъждането си на нападенията срещу дипломатическите сгради на правителството на Обединеното кралство в Иран и изразява възмущението си, че правителството на Иран не спазва международните си отговорности да предоставя закрила на дипломатическия персонал и имущество по силата на Виенската конвенция.

    • Европейският съвет остава дълбоко загрижен поради продължаващото използване на военна сила от сирийския режим и поради репресиите срещу сирийския народ. Като одобрява заключенията на Съвета отдекември 2011 г., Европейският съвет потвърждава подкрепата си за Лигата на арабските държави и призовава сирийския режим да спазва изцяло арабския план за действие. Той набляга отново на спешната необходимост всички членове на Съвета за сигурност на ООН да поемат своята отговорност по отношение на положението в Сирия.

    • Европейският съвет приветства резултатите от международната конференция за Афганистан, която се проведе в Бон надекември 2011 г., и потвърждава отново ангажимента си за последователна дългосрочна подкрепа на Европейския съюз за Афганистан след 2014 г.

    • Европейският съвет приветства извършената през това полугодие интензивна подготвителна работа по бъдещата многогодишна финансова рамка и взема под внимание доклада, представен от председателството. Европейският съвет призовава бъдещото председателство да ускори работата за създаване на основа за крайния етап на преговорите, която да се обсъди на Европейския съвет през юни 2012 г. Европейският съвет отново приканва институциите да си сътрудничат, за да може многогодишната финансова рамка да бъде приета до края на 2012 г.


Side Bar