Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

D/11/4

COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GENERAL

Bruxelles, le 24 juin 2011

TEXTE SK

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES

23 & 24 juin 2011

_________________

Delegáciám v prílohe zasielame závery Európskej rady (23. a 24. júna 2011)

________________________

Európska rada privítala takmer úplné ukončenie implementácie komplexného balíka opatrení, na ktorom sa dohodla na svojom marcovom zasadnutí a ktorého cieľom je vrátiť Európu späť na cestu udržateľného rastu podporujúceho tvorbu pracovných miest a posilniť správu ekonomických záležitostí. Osobitne privítala dohodu dosiahnutú o budúcom EMS a zmene ENFS, ako aj významný pokrok dosiahnutý v súvislosti s legislatívnymi návrhmi týkajúcimi sa správy ekonomických záležitostí. Kolektívne posúdila programy členských štátov na základe hodnotenia Komisie a schválila odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré sa majú zohľadniť v nadchádzajúcich vnútroštátnych rozhodnutiach o rozpočtoch a štrukturálnych reformách, a tak uzavrela prvý európsky semester. V tejto súvislosti zobrala na vedomie sľub členských štátov zúčastňujúcich sa na Pakte Euro Plus, že ich záväzky, ktoré prijmú pri budúcoročnom postupe, budú ambicióznejšie a konkrétnejšie. Európska rada posúdila situáciu v týchto členských štátoch, pokiaľ ide o program úpravy. V súvislosti s Gréckom hlavy štátov alebo predsedovia vlád schválili ďalší postup a vyzvali ich ministrov financií, aby ukončili prácu, a tak umožnili prijatie potrebných rozhodnutí najneskôr začiatkom júla.

Po rozsiahlej diskusii Európska rada stanovila usmernenia pre vývoj migračnej politiky EÚ, pokiaľ ide o správu schengenského priestoru, kontrolu vonkajších hraníc, rozvoj partnerstiev s krajinami južného susedstva a zavedenie spoločného európskeho azylového systému do roku 2012.

Európska rada sa dohodla, že rokovania o pristúpení s Chorvátskom by sa mali ukončiť do konca júna 2011, čím potvrdila svoje pevné odhodlanie v súvislosti s perspektívou rozšírenia o krajiny západného Balkánu.

Európska rada rokovala o vývoji v južnom susedstve, pričom v tejto otázke prijala samostatné vyhlásenie.

°

° °

 • HOSPODÁRSKA POLITIKA

 • Týmto zasadnutím Európskej rady sa končí prvý európsky semester, čo umožňuje spoločne na úrovni EÚ posúdiť vnútroštátne opatrenia plánované členskými štátmi. Vzhľadom na túto prvú skúsenosť sa Európska rada domnieva, že európsky semester sa môže stať účinnou metódou správy, ktorá bude prispievať k integrovanej, transparentnej a včasnej tvorbe politík na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Súčasné predloženie programov stability a konvergenčných programov i národných programov reforiem umožňuje EÚ posúdiť národné stratégie rastu a fiškálne stratégie a riešiť prípadné riziká, nerovnováhy alebo kompromisy.

 • Európska rada na základe hodnotenia poskytnutého Komisiou rokovala o politikách a opatreniach, ktoré navrhli členské štáty. Tieto politiky a opatrenia predstavujú vhodnú východiskovú pozíciu pre udržanie oživenia v Európe, riešenie fiškálnych výziev a uskutočňovanie ambicióznejších reforiem na vnútroštátnej úrovni. Európska rada berie na vedomie jednoznačné odhodlanie všetkých členských štátov urobiť všetko potrebné na plné uplatňovanie Paktu stability a rastu. Členské štáty dosiahli značný pokrok pri formulovaní opatrení na dosiahnutie hlavných cieľov a zámerov stratégie pre zamestnanosť a udržateľný rast Európa 2020. Niektoré z cieľov sa už plnia, ale ďalšie (týkajúce sa zamestnanosti, energetickej efektívnosti, výskumu a vývoja, chudoby a terciárneho vzdelávania) si vyžadujú ďalšie úsilie. Prioritne by sa malo zabezpečiť zdravé makroekonomické prostredie, obnoviť fiškálna udržateľnosť, odstrániť makroekonomické nerovnováhy a posilniť finančný sektor.

 • Európska rada schvaľuje odporúčania pre jednotlivé krajiny schválené Radou a vyzýva všetky členské štáty, aby ich zohľadnili vo svojich vnútroštátnych rozhodnutiach, ktoré sa týkajú ich rozpočtov a štrukturálnych reforiem, a aby riešili nedostatky, ktoré sa odhalili v rámci tohto postupu.

 • Úsilie na vnútroštátnej úrovni sa musí podporiť opatreniami na úrovni Európskej únie, najmä s cieľom uvoľniť celý potenciál Európy v oblasti hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. V tejto súvislosti by sa mala urýchliť práca na vykonávaní hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 a Aktu o jednotnom trhu so zameraním na priority stanovené Radou na jej zasadnutí 30. mája 2011. Predovšetkým je potrebné ďalej znižovať regulačné zaťaženie malých a stredných podnikov a v prípadoch, keď je to vhodné, by sa mikropodniky mali vyňať z pôsobnosti niektorých budúcich právnych predpisov alebo by sa mali na ne vzťahovať aspoň miernejšie podmienky. V tejto súvislosti Európska rada víta záväzok Komisie posúdiť vplyv budúcich právnych predpisov na mikropodniky a monitorovať acquis s cieľom identifikovať existujúce povinnosti, od ktorých by mikropodniky mohli byť oslobodené. Dohodla sa na tom, že k týmto otázkam sa vráti na svojom zasadnutí v decembri 2011. Komisia sa tiež vyzýva, aby pripravila plán dokončenia elektronického jednotného trhu do roku 2015. Komisia sa vyzýva, aby v októbri 2011 podala správu o týchto oblastiach podporujúcich rast, s cieľom dosiahnuť pokrok do jarného zasadnutia Európskej rady v roku 2012.

 • Členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na Pakte Euro Plus, predložili záväzky predstavujúce celkovo viac ako 100 jednotlivých opatrení1. Tieto záväzky sú prvým správnym krokom smerom k dosiahnutiu cieľov paktu, pričom sa teraz musia vykonať na vnútroštátnej úrovni. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád sa k niektorým témam paktu vrátia pred začatím ďalšieho európskeho semestra v decembri 2011.

 • Zúčastnené členské štáty pri vypracúvaní svojich ďalších záväzkov zabezpečia:

  širší rozsah: záväzky by sa mali zamerať viac na prednostné uskutočnenie reforiem na podporu rastu, ktorými sa zvýši konkurencieschopnosť, napríklad v sieťových odvetviach a v odvetví služieb, pričom väčšia pozornosť by sa mala venovať posilňovaniu finančnej stability,

  konkrétnejší prístup: členské štáty by sa mali usilovať o to, aby ich budúce záväzky boli čo najkonkrétnejšie a čo najlepšie merateľné, a mali by podrobne uvádzať, ako a kedy sa záväzky splnia, aby bolo s postupujúcim časom možné merať pokrok a uľahčiť referenčné porovnávanie s ďalšími členskými štátmi, ako aj so strategickými partnermi Európy,

  vyšší stupeň ambicióznosti: členské štáty by mali oznámiť reformné projekty zamerané do budúcnosti, ktoré sa iniciovali v reakcii na pakt, a zohľadniť najlepšie postupy,

  pragmatickú koordináciu daňových politík: Komisia a ministri financií zúčastnených členských štátov sa vyzývajú, aby do decembra 2011 informovali o pokroku vo svojich štruktúrovaných rokovaniach o otázkach daňovej politiky, a to najmä aby sa zabezpečila výmena najlepších postupov, zabránilo sa škodlivým postupom a pripravili sa návrhy na boj proti podvodom a daňovým únikom. Komisia v súlade s paktom vypracovala návrh o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmu právnických osôb.

 • Európska rada v marci 2012 na základe ročného prieskumu rastu zo strany Komisie posúdi pokrok, ktorý dosiahli členské štáty pri vykonávaní odporúčaní Rady pre jednotlivé krajiny a pri vykonávaní svojich záväzkov v rámci paktu.

 • Uzatvorenie dauhaského kola rokovaní o rozvoji by výrazne podporilo hospodársky rast a konkurencieschopnosť. Európska rada opätovne pripomína záväzok EÚ ďalej napredovať v procese liberalizácie obchodu a tvorby pravidiel v záujme posilnenia multilaterálneho systému, ako aj svoju pripravenosť preskúmať všetky rokovacie možnosti, aby sa mohlo dauhaské kolo ukončiť, a to aj v súvislosti s prioritami najmenej rozvinutých krajín v súlade s dauhaským mandátom.

 • Komplexný balík, ktorý Európska rada schválila v marci, sa v súčasnosti takmer v plnom rozsahu implementuje. Dosiahli sa dohody o zmluve o Európskom mechanizme pre stabilitu a o zmene ENFS. Členské štáty by mali prijať všetky kroky potrebné na zabezpečenie ratifikácie zmluvy o EMS do konca roku 2012 a rýchleho nadobudnutia platnosti zmeneného ENFS. Podstatne sa pokročilo v legislatívnej práci v súvislosti s balíkom na posilnenie správy ekonomických záležitostí a jeho prijatie v prvom čítaní je na dosah. V bankovom sektore sa uskutočňujú stresové testy. Je mimoriadne dôležité, aby boli úplne dôveryhodné a transparentné a aby sa realizovali v plnom súlade s metodikou a usmerneniami, ktoré vydal Európsky orgán pre bankovníctvo a aby všetci účastníci zabezpečili najkvalitnejší výsledok. Musia sa urýchlene prijať všetky opatrenia plne konzistentné s medzinárodnými normami a nevyhnutné na riešenie akýchkoľvek potenciálnych rizík v bankovom sektore, ktoré sa odhalia týmito stresovými testmi.

10. Európska rada víta pokrok, ktorý dosiahlo Írsko pri vykonávaní svojho programu reforiem, ktorý úspešne napreduje. Víta aj pevné odhodlanie novozvolenej portugalskej vlády v plnej miere realizovať svoj program reforiem. Prísnym vykonávaním týchto programov na základe konsenzu medzi politickými stranami o potrebe reforiem sa zabezpečí udržateľnosť dlhu a podporí návrat Írska a Portugalska na finančné trhy.

11. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád eurozóny opätovne zdôrazňujú svoje odhodlanie vykonať všetko potrebné na zabezpečenie finančnej stability eurozóny ako celku.

12. Ozdravenie eurozóny úspešne prebieha a dostalo sa na udržateľnú cestu stabilného rastu. Euro stojí na stabilných fundamentoch a my sme nesmierne spokojní s vývojom cenovej stability dosiahnutým od jeho prijatia.

13. Pokiaľ ide o Grécko, Európska rada uznáva značný pokrok, ktorý sa dosiahol v uplynulom roku, najmä v oblasti fiškálnej konsolidácie. Víta pokračujúce pevné odhodlanie gréckej vlády vykonávať program úprav.

14. Európska rada vyzýva vnútroštátne orgány, aby s odvahou pokračovali vo vykonávaní nevyhnutných opatrení zameraných na úpravu s cieľom zabezpečiť udržateľný vývoj krajiny. V nadchádzajúcich dňoch sa musí ako priorita finalizovať komplexný balík reforiem dohodnutý s Komisiou v spolupráci s ECB a MMF a grécky parlament musí prijať kľúčové zákony o fiškálnej stratégii a privatizácii. V súvislosti so žiadosťou gréckej vlády, ktorú oznámil jej predseda, budú tieto skutočnosti tvoriť základ pre stanovenie hlavných parametrov nového programu, ktorý v súlade so súčasnými postupmi spoločne podporia jej partneri z eurozóny a MMF, a zároveň pre to, aby sa umožnila včasná výplata na uspokojenie júlových potrieb Grécka týkajúcich sa financovania.

15. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád eurozóny súhlasia, aby sa požadované ďalšie prostriedky financovali z oficiálnych aj súkromných zdrojov. Pokiaľ ide o snahu o dobrovoľné zapojenie súkromného sektora, schvaľujú prístup, o ktorom rozhodla Euroskupina 20. júna, a to vo forme neformálneho a dobrovoľného refinancovania (roll-overs) existujúcich splatných gréckych dlhov s cieľom podstatne znížiť požadované každoročné financovanie v rámci príslušného programu, pričom by sa malo zabrániť selektívnemu defaultu.

16. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád vyzývajú ministrov financií, aby najneskôr začiatkom júla dokončili prácu na ostávajúcich prvkoch s cieľom umožniť prijatie potrebných rozhodnutí.

17. Európska rada vyzýva všetky politické strany v Grécku, aby podporili hlavné ciele programu a kľúčové politické opatrenia s cieľom zabezpečiť ich dôkladné a urýchlené vykonávanie. Vzhľadom na dĺžku trvania, rozsah a povahu reforiem, ktoré sú v Grécku potrebné, je podmienkou úspechu národná jednota.

18. Európska rada víta zámer Komisie zlepšiť synergie medzi úverovým programom a fondmi EÚ. Európska rada podporuje všetko úsilie o zvýšenie kapacity Grécka absorbovať fondy EÚ v záujme stimulovania rastu a zamestnanosti. To sa môže realizovať ich preorientovaním na zvýšenie konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest. Európska rada okrem toho víta a podporuje prípravu komplexného programu technickej pomoci Grécku, ktorú spolu s členskými štátmi uskutočňuje Komisia.

19. Hlavy štátov alebo predsedovia vlád sú si vedomí úsilia, ktoré z opatrení na úpravu vyplýva pre gréckych občanov, a sú presvedčení, že tieto obete sú nevyhnutné na hospodárske ozdravenie a prispejú k budúcej stabilite a blahobytu krajiny.

II. MIGRÁCIA

20. Voľný pohyb osôb, ustanovený v zmluve, je jedným z najhmatateľnejších a najvýznamnejších úspechov európskej integrácie, ako aj základnou slobodou. Politické usmerňovanie a spoluprácu v schengenskom priestore je potrebné ďalej posilňovať, čím sa zvýši vzájomná dôvera medzi členskými štátmi, ktoré rovnakou mierou zodpovednosti ručia za účinné uplatňovanie všetkých schengenských pravidiel v súlade s dohodnutými spoločnými štandardmi a základnými zásadami a normami. Vonkajšie hranice Európy musia byť riadené účinným a jednotným spôsobom na základe spoločnej zodpovednosti, solidarity a intenzívnejšej praktickej spolupráce.

21. V súlade so závermi Rady z 9. a 10. júna 2011 by sa malo naďalej zlepšovať a prehlbovať presadzovanie spoločných pravidiel, a to najmä prostredníctvom systému schengenského hodnotenia, aby bolo možné efektívne reagovať na budúce výzvy. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný účinný a spoľahlivý systém monitorovania a hodnotenia. Budúci systém schengenského hodnotenia umožní posilniť, prispôsobiť a rozšíriť kritériá vychádzajúce z acquis EÚ. Hodnotenie by malo prebiehať na úrovni EÚ a mali by sa doňho zapojiť experti z členských štátov, Komisie a príslušných agentúr. Komisia sa vyzýva, aby pravidelne podávala správy o výsledkoch hodnotení a v prípade potreby navrhla opatrenia na odstránenie akýchkoľvek zistených nedostatkov.

22. Bez toho, aby bola ohrozená zásada voľného pohybu osôb, by sa mal zaviesť mechanizmus umožňujúci reagovať na výnimočné okolnosti, ktoré ohrozujú celkové fungovanie schengenskej spolupráce. Mal by zahŕňať viacero opatrení, ktoré by sa uplatňovali postupne, diferencovane a koordinovaným spôsobom, s cieľom pomáhať členským štátom, ktoré na vonkajších hraniciach čelia veľkému tlaku. Medzi tieto opatrenia by mohli patriť kontrolné návštevy a technická a finančná podpora, ako aj pomoc, koordinácia a intervencia zo strany agentúry Frontex.

V úplne krajnom prípade by sa v skutočne kritických situáciách, keď členský štát už nie je schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo schengenských predpisov, mohlo v rámci tohto mechanizmu zaviesť uplatňovanie ochrannej doložky umožňujúcej výnimočné opätovné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach. Takéto opatrenie by sa prijalo na základe konkrétnych objektívnych kritérií a spoločného posúdenia, a to v prísne obmedzenom rozsahu a na prísne obmedzený čas vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť schopnosť reagovať v naliehavých prípadoch. Nebudú tým dotknuté práva osôb požívajúcich slobodu pohybu ustanovenú v zmluvách.

Komisia sa vyzýva, aby návrh takéhoto mechanizmu predložila v septembri.

23. Zodpovednosť za kontrolu a dozor na vonkajších hraniciach prináleží členským štátom, ktoré pri výkone tejto funkcie konajú aj v spoločnom záujme všetkých členských štátov. Na to, aby sa vonkajšie hranice Európy riadili účinne a aby sa všade uplatňovali rovnaké normy, sa všetky relevantné nástroje musia využívať optimálne a v prípade potreby sa musia upravovať. Prioritu bude mať ďalší vývoj Európskeho systému hraničného dozoru, aby sa stal funkčným do roku 2013 a aby si orgány členských štátov vykonávajúce činnosti hraničného dozoru mohli vymieňať operačné informácie a zlepšovať spoluprácu.

24. K tomuto úsiliu prispeje aj urýchlenie práce na „inteligentných hraniciach“ s cieľom zabezpečiť, aby sa na riešenie otázok súvisiacich s kontrolou hraníc využívali nové technológie. Mal by sa zaviesť najmä systém vstupu a výstupu a program registrovaných cestujúcich. Európska rada víta dosiahnutie dohody o Agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

25. Je potrebné nepretržite monitorovať fungovanie agentúry Frontex a ďalších agentúr, aby sa zabezpečila ich trvalá efektívnosť v poskytovaní pomoci členským štátom pri riadení vonkajších hraníc, v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu a pri riešení problému utečencov. Agentúra Frontex bude spolupracovať s dotknutými tretími krajinami. Európska rada víta dohodu dosiahnutú v súvislosti s revíziou nariadenia o agentúre Frontex, ktorou sa zvýši efektívnosť jej operačných kapacít. V súlade so Štokholmským programom sa bude ďalej rozvíjať rámec pre spoluprácu medzi pohraničnými strážami členských štátov, a to najmä podporou spoločnej odbornej prípravy a spoločným využívaním kapacít a noriem. Komisia sa vyzýva, aby v úzkej spolupráci s agentúrou Frontex do konca roka predložila na tento účel ďalšie návrhy.

26. Európska rada berie na vedomie zložitú situáciu, v ktorej sa v súčasnosti nachádzajú niektoré členské štáty, a opätovne potvrdzuje, že je potrebné preukázať skutočnú a konkrétnu solidaritu s členskými štátmi, ktorých sa najviac dotýkajú migračné toky. EÚ a členské štáty budú v závislosti od vývoja situácie pokračovať v poskytovaní potrebnej operačnej a finančnej pomoci, pričom budú vychádzať z opatrení odsúhlasených na zasadnutí Rady 11. apríla 2011. V záujme realizácie a prípadného zintenzívnenia činností na podporu týchto členských štátov sa poskytnú potrebné finančné prostriedky a technické a ľudské zdroje. Európska rada víta rozšírenie pilotného projektu na dobrovoľnej báze na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu na Malte. S potešením očakáva, že Komisia neskôr v priebehu tohto roka predloží oznámenie o solidarite v rámci EÚ.

 • Na riadenie mobility v bezpečnom prostredí je potrebná konzistentná a strategická politika. Cieľom musí byť riešenie prvotných príčin migrácie na štrukturálnej úrovni. Na tento účel sa v rámci európskej susedskej politiky vytvoria partnerstvá s krajinami južného a východného susedstva.

 • V prvej fáze sa v súlade s návrhom uvedeným v nedávnom oznámení Komisie začne s týmito krajinami rozsiahly štruktúrovaný dialóg o migrácii, mobilite a bezpečnosti, a to s cieľom dosiahnuť konkrétne výhody tak pre ne, ako aj pre Európsku úniu. Takýto dialóg by sa mal s tými partnerskými krajinami, ktoré si želajú a sú schopné riešiť tieto otázky konštruktívne, začať čím skôr. Partnerstvá v oblasti mobility budú diferencované podľa individuálnych výsledkov partnerských krajín, dohodnú sa s každou partnerskou krajinou jednotlivo, budú podmienené úsilím a pokrokom vo všetkých oblastiach (migrácia, readmisia, mobilita a bezpečnosť) a ich súčasťou bude účinný kontrolný mechanizmus. V rámci existujúceho finančného krytia by sa mali hľadať možnosti zvýšenia podielu finančných prostriedkov určených pre tieto oblasti.

 • Komisia sa vyzýva, aby predložila svoje hodnotenie globálneho prístupu k migrácii, ktorým sa vytýči cesta smerom ku konzistentnejšiemu, systematickejšiemu a strategickejšiemu politickému rámcu pre naše vzťahy so všetkými relevantnými tretími krajinami, ako aj konkrétne návrhy na rozvoj kľúčových partnerstiev Únie, ktoré budú prednostne zamerané na susedstvo Únie ako celok.

 • Najnovší vývoj spôsobil v európskej azylovej politike napätie. Pre ľudí, ktorí potrebujú ochranu, sú nevyhnutné bezpečné a účinné azylové postupy. To si zase vyžaduje plné uplatňovanie acquis EÚ v tejto oblasti. Je mimoriadne dôležité, aby sa do roku 2012 dokončilo budovanie spoločného európskeho azylového systému (CEAS), ktorý bude založený na prísnych normách ochrany kombinovaných so spravodlivými a efektívnymi postupmi umožňujúcimi predchádzanie zneužívaniu a rýchle posudzovanie žiadostí o azyl tak, aby sa zaistila udržateľnosť systému. Upravené návrhy, ktoré nedávno predložila Komisia a ktoré sa týkajú smernice o azylových konaniach a smernice o prijímacích podmienkach, by mali poskytnúť nový základ pre budúce rokovania o dvoch dôležitých pilieroch CEAS. Zmeny by nemali viesť k podpore predkladania nepodložených žiadostí ani k zvýšeniu celkových nákladov členských štátov. Na to, aby sa dosiahli uvedené hlavné ciele, by sa teraz malo v týchto rokovaniach uvážlivo napredovať na základe vyváženého celkového prístupu zahŕňajúceho všetky predložené návrhy.

III. CHORVÁTSKO

 • Európska rada oceňuje intenzívne úsilie Chorvátska, ktoré umožnilo, aby rokovania o pristúpení dospeli do záverečnej fázy. Rada v súčasnosti skúma zostávajúce rokovacie kapitoly, pričom sa plne dodržiava prísna podmienenosť a postupuje v súlade s rámcom rokovaní. Vzhľadom na dosiahnutý pokrok a pozitívne posúdenie zo strany Komisie Európska rada vyzvala Radu, aby prijala všetky potrebné rozhodnutia na uzavretie rokovaní o pristúpení s Chorvátskom do konca júna 2011 na základe návrhu spoločných stanovísk, ktoré nedávno predložila Komisia, aby bolo možné zmluvu o pristúpení podpísať do konca tohto roka. Chorvátsko by malo pokračovať vo svojom úsilí s rovnakou energiou, a to najmä pokiaľ ide o oblasť súdnictva a základné práva, aby bolo odo dňa pristúpenia schopné v plnej miere plniť svoje povinnosti vyplývajúce z členstva. Monitorovaním tohto reformného úsilia až do pristúpenia sa Chorvátsku a súčasným členským štátom poskytnú potrebné záruky. Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou môže na návrh Komisie prijať všetky primerané opatrenia.

 • Tento vývoj znamená nový stimul pre európsku perspektívu krajín západného Balkánu za predpokladu, že tieto krajiny zotrvajú na ceste reformy. Európska rada sa k tejto otázke vráti na zasadnutí v decembri 2011. V tomto kontexte víta zatknutie Ratka Mladiča a jeho odovzdanie tribunálu v Haagu, ktoré sú pozitívnym krokom z hľadiska medzinárodnej spravodlivosti, ako aj pre perspektívu Srbska v súvislosti s EÚ.

o

o o

ĎALŠIE BODY

  Európska rada:

 • vymenovala Maria Draghiho za prezidenta Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie, ktoré trvá od 1. novembra 2011 do 31. októbra 2019,

 • prijala vyhlásenie o južnom susedstve (príloha); schválila nový prístup, pokiaľ ide o vzťahy v rámci susedstva Európskej únie, ako sa uvádza v záveroch Rady z 20. júna 2011, a zdôraznila dôležitosť samitu Východného partnerstva, ktorý sa bude konať 29. – 30. septembra 2011 vo Varšave,

 • schválila stratégiu EÚ pre podunajskú oblasť a vyzvala všetky dotknuté zainteresované strany, aby ju začali bezodkladne vykonávať, ako sa uvádza v záveroch Rady z 13. apríla 2011; členské štáty sa vyzývajú, aby pokračovali v spolupráci s Komisiou na možných budúcich makroregionálnych stratégiách, najmä pokiaľ ide o jadransko-jónsky región,

 • schválila správu predsedníctva o začleňovaní Rómov, berúc na vedomie jej mimoriadny význam, a vyzvala na urýchlené vykonanie záverov Rady z 19. mája 2011 o rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020, najmä v súvislosti s prípravou, aktualizáciou a rozvojom vnútroštátnych stratégií členských štátov pre začleňovanie Rómov alebo integrovanými súbormi politických opatrení v rámci ich širších politík sociálneho začlenenie zameraných na zlepšenie situácie Rómov, a to do konca roka 2011,

  • privítala výročnú správu o cieľoch rozvojovej pomoci EÚ, pričom poznamenáva, že zatiaľ čo EÚ je v roku 2010 aj naďalej najväčším darcom vo svete, čiastkový kolektívny cieľ na rok 2010 sa nedosiahol; opätovne potvrdila svoj záväzok dosiahnuť do roku 2015 ciele rozvojovej pomoci, ktoré sú stanovené v jej záveroch z júna 2005,

  ______________

  PRÍLOHA

  VYHLÁSENIE O JUŽNOM SUSEDSTVE

  • Európska rada potvrdzuje zásady a ciele stanovené vo vyhlásení o južnom susedstve prijatom 11. marca 2011 a v záveroch o južnom susedstve prijatých 25. marca 2011. Víta spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky a Európskej komisie o novej reakcii na meniace sa susedstvo z 25. mája 2011. Plne schvaľuje závery Rady o európskej susedskej politike prijaté 20. júna 2011 a vyzýva na rýchle dosiahnutie pokroku vo vykonávaní konkrétnych opatrení v súlade so zásadami a cieľmi, na ktorých sa dohodla Rada.

  • Európska rada víta podporu skupiny G8 v súvislosti s demokratickou transformáciou krajín v južnom susedstve Európy. Opäť podčiarkuje význam Únie pre Stredozemie a dôležitosť rýchleho spúšťania konkrétnych a významných projektov v rámci nej.

  • Európska rada víta kroky, ktoré sa v súčasnosti realizujú v záujme demokratickej transformácie v tomto regióne, najmä v Egypte a Tunisku. Oceňuje ohlásenie hlavných prvkov novej ústavy v Maroku, víta obnovený záväzok k politickým reformám v Jordánsku vrátane revízie ústavy a s uspokojením berie na vedomie zrušenie výnimočného stavu a plánovanú ústavnú reformu v Alžírsku. Podčiarkuje, že v reformnom procese je potrebná inkluzívnosť a dialóg, a vykonávanie týchto reforiem bude pozorne sledovať.

  • Európska rada potvrdzuje svoju plnú podporu rezolúciám Bezpečnostnej rady OSN č. 1970 a 1973 o Líbyi a snahám členských štátov EÚ o ich vykonávanie. V plnej miere schvaľuje závery Rady o Líbyi prijaté 20. júna 2011 a opätovne vyzýva Muammara Kaddáfiho, aby sa okamžite vzdal moci. Prvoradým záujmom Európskej únie zostáva demokratická transformácia Líbye. Európska rada zdôrazňuje zásadnú úlohu Rady národného prechodu v tomto procese, ktorá reprezentuje úsilie líbyjského obyvateľstva.

  • Európska rada rezolútne odsudzuje pokračujúce represie a neprijateľné a šokujúce násilie, ktoré sýrsky režim naďalej uplatňuje voči svojim občanom. S vážnymi obavami berie na vedomie správy o sýrskej vojenskej aktivite v blízkosti tureckej hranice v Khirbet al-Jouz a opätovne zdôrazňuje predchádzajúce výzvy na maximálnu zdržanlivosť. Uprednostneným cesty represie pred plnením svojich sľubov o rozsiahlych reformách tento režim spochybňuje svoju legitímnosť. Osoby zodpovedné za trestné činy a násilie proti civilnému obyvateľstvu sa vezmú na zodpovednosť. Európska rada schvaľuje závery o Sýrii, ktoré Rada prijala 20. júna 2011, a víta prijatie nových sankcií. Tiež plne podporuje diplomatické úsilie s cieľom zaručiť schopnosť Bezpečnostnej rady OSN chopiť sa zodpovednosti a náležite reagovať na situáciu v Sýrii.

  • Európsku radu naďalej znepokojuje situácia v Jemene, pričom všetky strany vyzýva k zastaveniu násilia, dodržiavaniu ľudských práv a zachovaniu trvalého prímeria a zároveň víta záväzok, ktorý v tomto smere prijal viceprezident. Opakuje naliehavosť systematického a inkluzívneho prechodu v súlade s iniciatívou Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive. Európska rada vyjadruje obavy v súvislosti s okolnosťami týkajúcimi sa súdnych procesov a odsúdenia príslušníkov opozície v Bahrajne. Nabáda Bahrajn, aby zabezpečil úplné dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd.

  • Európska rada poznamenáva, že situácia v Gaze zostáva predmetom obáv. Humanitárna pomoc poskytovaná obyvateľom v Gaze by mala byť v súlade s príslušným rámcom a rozhodnutiami OSN a malo by sa pri nej dbať na to, aby neboli ohrozené ľudské životy.

  • Zásadné zmeny v celom arabskom svete poukazujú na potrebu pokročiť v mierovom procese na Blízkom východe a dostať sa zo súčasného mŕtveho bodu a zároveň dodržiavať predchádzajúce dohody a záväzky. Európska rada vyzýva všetky strany, aby sa urýchlene zapojili do rokovaní. Len obnovenie priamych rokovaní by mohlo reálne umožniť zlepšenie situácie v teréne, čo by mohlo viesť k trvalému a všestrannému riešeniu. Európska rada zdôrazňuje ústrednú úlohu kvarteta a oceňuje úsilie členských štátov EÚ a vysokej predstaviteľky v tomto smere a víta nedávne návrhy prezidenta Obamu v súlade s predchádzajúcimi pozíciami EÚ. Plne podporuje výzvu vysokej predstaviteľky adresovanú kvartetu, aby urýchlene vytvorilo dôveryhodné podmienky na obnovenie mierového procesu. Európska rada vyzýva všetky strany, aby sa zdržali akýchkoľvek jednostranných krokov, ktoré nevedú k všestrannému riešeniu. Taktiež podporuje iniciatívu zvolať v Paríži konferenciu s cieľom poskytnúť ekonomickú pomoc budovaniu palestínskeho štátu v rámci obnoveného mierového procesu. Európska rada vyjadruje svoje vážne obavy o osud Gilada Šalíta, ktorého väzní Hamas v jasnom rozpore so všeobecne platným medzinárodným humanitárnym právom. Európska rada požaduje bezodkladné prepustenie Gilada Šalíta v súvislosti s piatym výročím jeho zajatia..

  1 :

  Dokument EUCO 24/11.


Side Bar