Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GENERAL

Bruxelles, le 24 juin 2011

TEXTE PL

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES

23 & 24 juin 2011

_________________

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady Europejskiej (23–24 czerwca 2011 r.).

________________________

Rada Europejska z zadowoleniem odnotowała rychłe ukończenie wdrażania kompleksowego pakietu środków uzgodnionego w marcu, który ma ponownie wprowadzić Europę na ścieżkę trwałego wzrostu sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzmocnić zarządzanie gospodarcze. W szczególności z zadowoleniem przyjęła osiągnięcie porozumienia w sprawie przyszłego europejskiego mechanizmu stabilności i zmienionego Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, a także znaczne postępy w pracach nad wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi zarządzania gospodarczego. Rada Europejska zakończyła pierwszy europejski semestr, dokonując zbiorczej oceny programów państw członkowskich na podstawie oceny Komisji i zatwierdzając dla poszczególnych państw zalecenia, które państwa te powinny wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyszłych budżetów i reform strukturalnych. W tym kontekście zwrócono uwagę na deklarację państw członkowskich uczestniczących w pakcie euro plus, zgodnie z którą ich zobowiązania na przyszły rok będą ambitniejsze i precyzyjniejsze. Rada Europejska oceniła sytuację państw członkowskich realizujących program dostosowawczy. Jeśli chodzi o Grecję, szefowie państw lub rządów strefy euro uzgodnili dalsze działania i wezwali swoich ministrów finansów do ukończenia prac, które pozwolą podjąć konieczne decyzje na początku lipca.

Po dogłębnej debacie Rada Europejska określiła wskazówki co do rozwoju unijnej polityki migracyjnej, w odniesieniu do zarządzania strefą Schengen, kontroli granic zewnętrznych, rozwijania partnerstw z państwami z południowego sąsiedztwa oraz ukończenia – do 2012 roku – budowy wspólnego europejskiego systemu azylowego.

Rada Europejska uzgodniła, że negocjacje akcesyjne prowadzone z Chorwacją powinny zostać zakończone do końca czerwca 2011 roku; w ten sposób potwierdziła swe silne zaangażowanie w tworzenie perspektyw rozszerzenia Unii o kraje Bałkanów Zachodnich.

Rada Europejska omówiła rozwój wydarzeń w południowym sąsiedztwie i przyjęła w tym względzie osobne oświadczenie.

°

° °

 • POLITYKA GOSPODARCZA

 • Niniejsze posiedzenie Rady Europejskiej przypada na koniec pierwszego europejskiego semestru, jest zatem okazją do zbiorczej oceny krajowych środków przewidzianych przez państwa członkowskie. W świetle tego pierwszego doświadczenia Rada Europejska uważa, że europejski semestr może stać się skutecznym narzędziem zarządczym służącym wsparciu UE i krajowych procesów określania polityki w sposób zintegrowany i przejrzysty, a także z odpowiednim wyprzedzeniem. Równoczesna prezentacja programów stabilności i programów konwergencji oraz krajowych programów reform daje UE możliwość łącznej oceny krajowych strategii wzrostu i krajowych strategii budżetowych oraz uwzględnienia ewentualnych czynników ryzyka, zakłóceń równowagi lub bilansów skutków podejmowanych decyzji.

 • Korzystając z oceny dostarczonej przez Komisję, Rada Europejska omówiła polityki i środki przedstawione przez państwa członkowskie. Są one dobrym punktem wyjściowym do podtrzymania ożywienia gospodarczego w Europie, do odpowiedzi na wyzwania budżetowe i do stymulowania bardziej ambitnych reform na szczeblu krajowym. Rada Europejska odnotowuje wyraźną determinację wszystkich państw członkowskich, by zrobić wszystko, co jest konieczne do pełnej realizacji paktu stabilności i wzrostu. Państwa członkowskie poczyniły znaczne postępy w określaniu działań, dzięki którym chcą osiągnąć główne cele i zamierzenia przedstawione w strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i trwałego wzrostu gospodarczego. Realizacja niektórych z tych celów przebiega zgodnie z planem, ale realizacja innych (dotyczących zatrudnienia, efektywności energetycznej, badań i rozwoju, ubóstwa oraz szkolnictwa wyższego) wymaga dodatkowych wysiłków. Priorytetowo należy traktować również zapewnianie korzystnego otoczenia makroekonomicznego, przywrócenie stabilności budżetowej, usunięcie zakłóceń równowagi makroekonomicznej i wzmocnienia sektora finansowego.

 • Rada Europejska potwierdza zalecenia dla poszczególnych państw zatwierdzone przez Radę i wzywa wszystkie państwa członkowskie, by uwzględniły je w swoich krajowych decyzjach dotyczących budżetów i reform strukturalnych oraz by zajęły się niedociągnięciami, które ujawniono w toku europejskiego semestru.

 • Wysiłki na szczeblu krajowym należy wesprzeć działaniami na szczeblu Unii Europejskiej, w szczególności po to, by wyzwolić pełny potencjał Europy w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. W tym kontekście należy przyspieszyć prace nad inicjatywami przewodnimi strategii „Europa 2020” i Aktem o jednolitym rynku, skupiając się na priorytetach określonych przez Radę w dniu 30 maja 2011 r. W szczególności należy w jeszcze większym zakresie ograniczyć obciążenia regulacyjne spoczywające na MŚP, a w stosownych przypadkach mikroprzedsiębiorstwa powinny być wyłączone z zakresu niektórych przyszłych przepisów lub przynajmniej objęte przepisami mniej rygorystycznymi. W tym kontekście Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do oceny wpływu przyszłych regulacji na mikroprzedsiębiorstwa i do przeglądu dorobku prawnego, tak aby określić istniejące obowiązki, z których można by zwolnić mikroprzedsiębiorstwa. Uzgodniła, że powróci do tych kwestii na posiedzeniu w grudniu 2011 roku. Komisja jest również proszona o sporządzenie harmonogramu działań dotyczących ukończenia budowy jednolitego rynku cyfrowego do roku 2015. Komisja jest proszona o złożenie w październiku 2011 roku sprawozdania na temat tych obszarów sprzyjających wzrostowi, by możliwe było osiągnięcie postępów przed wiosennym posiedzeniem Rady Europejskiej w 2012 roku.

 • Państwa członkowskie uczestniczące w pakcie euro plus przedstawiły zobowiązania obejmujące łącznie 100 odrębnych środków1. Te zobowiązania stanowią dobry pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celów paktu i muszą zostać teraz wdrożone na szczeblu krajowym. W grudniu 2011 roku na posiedzeniu poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego semestru europejskiego szefowie państw lub rządów powrócą do niektórych kwestii związanych z paktem.

 • Przygotowując się do podjęcia kolejnych zobowiązań, uczestniczące w pakcie państwa członkowskie zapewnią:

  - szerszy zakres: zobowiązania te powinny w większym stopniu skoncentrować się na przyspieszeniu reform służących pobudzeniu wzrostu gospodarczego celem zwiększenia konkurencyjności, na przykład w sektorach sieciowych i w sektorze usług; dodatkowo większą uwagę należy też poświęcić wzmocnieniu stabilności finansowej;

  - bardziej konkretne podejście: państwa członkowskie powinny starać się jak najbardziej skonkretyzować swoje przyszłe zobowiązania i uczynić je jak najbardziej wymiernymi, udostępniając szczegóły dotyczące tego, jak i kiedy zobowiązania te zostaną zrealizowane, by mierzyć postępy w czasie i ułatwiać porównywanie z wzorcami z innych państw członkowskich i strategicznych partnerów Europy;

  - bardziej ambitne cele: państwa członkowskie powinny ogłosić, które z wybiegających w przyszłość projektów reform zainicjowano w odpowiedzi na uchwalenie paktu euro plus, oraz uwzględnić najlepsze praktyki;

  - pragmatyczną koordynację polityk podatkowych: Komisja i ministrowie finansów państw członkowskich, które przystąpiły do paktu, są proszeni o złożenie do grudnia 2011 roku sprawozdań na temat postępów w ich usystematyzowanych dyskusjach o kwestiach polityki podatkowej, w szczególności by zapewnić wymianę dobrych praktyk, by unikać praktyk szkodliwych oraz by umożliwić przedstawienie wniosków mających na celu zwalczanie oszustw i uchylania się od opodatkowania. Zgodnie z paktem Komisja przedstawiła wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych.

 • Postępy dokonane przez państwa członkowskie we wdrażaniu zaleceń Rady dla poszczególnych państw, a także ich zobowiązania wynikające z paktu zostaną ocenione przez Radę Europejską w marcu 2012 roku na podstawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego przygotowywanej przez Komisję.

 • Zamknięcie dauhańskiej rundy rozwojowej byłoby silnym bodźcem dla wzrostu gospodarczego i promowania konkurencyjności. Rada Europejska ponawia zobowiązanie UE do dalszego prowadzenia procesu liberalizacji handlu i tworzenia przepisów, które mają wzmocnić system wielostronny oraz przypomina swoją gotowość do przeanalizowania wszelkich opcji negocjacyjnych, tak by umożliwić zamknięcie rundy dauhańskiej, również z uwzględnieniem priorytetów krajów najsłabiej rozwiniętych, zgodnie z mandatem dauhańskim.

 • Kompleksowy pakiet zatwierdzony przez Radę Europejską w marcu został niemal w pełni wdrożony. Osiągnięto porozumienie w sprawie traktatu o europejskim mechanizmie stabilności oraz zmienionego Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF). Państwa członkowskie powinny podjąć wszelkie działania konieczne do zagwarantowania, że ratyfikacja traktatu w sprawie europejskiego mechanizmu stabilności (ESM) nastąpi do końca roku 2012 i że zmieniony EFSF szybko wejdzie w życie. Osiągnięto znaczne postępy w pracach ustawodawczych nad pakietem dotyczącym wzmocnienia zarządzania gospodarczego, w związku z czym jego przyjęcie w pierwszym czytaniu jest w zasięgu możliwości. W sektorze bankowym przeprowadzane są testy warunków skrajnych. Niezwykle ważne jest, by były one w pełni wiarygodne i przejrzyste, a także wykonywane przy pełnym poszanowaniu metod i wytycznych określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i by wszyscy uczestnicy tych testów zapewnili jak najwyższą jakość ich wyników. Należy szybko podjąć wszelkie konieczne działania w pełni zgodne ze standardami międzynarodowymi, by zaradzić wszelkim słabym punktom banków ujawnionym w testach warunków skrajnych.

 • Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje postępy Irlandii w realizacji programu reform, która przebiega zgodnie z planem. Z zadowoleniem przyjmuje także zdecydowane zobowiązanie nowo wybranego rządu Portugalii do pełnego wdrożenia programu reform w tym kraju. Ponadpartyjny konsensus co do konieczności reform stanowi podstawę ścisłej realizacji tych programów, która zapewni zdolność do obsługi zadłużenia i pomoże Irlandii i Portugalii powrócić na rynki finansowe.

 • Szefowie państw lub rządów strefy euro ponawiają swoje zobowiązanie, że uczynią wszystko, co konieczne, aby zapewnić stabilność finansową całej strefy euro.

 • Proces uzdrawiania strefy euro przebiega pomyślnie i udało się już wejść na stabilną ścieżkę trwałego wzrostu. Euro oparte jest na solidnych podstawach i jesteśmy głęboko usatysfakcjonowani wynikami osiągniętymi w dziedzinie stabilności cen od momentu wprowadzenia tej waluty.

 • Jeśli chodzi o Grecję, Rada Europejska odnotowuje istotne postępy dokonane przez ostatni rok, zwłaszcza w zakresie konsolidacji fiskalnej. Z zadowoleniem odnotowuje, że grecki rząd podtrzymuje zdecydowane zobowiązanie do realizacji programu dostosowawczego.

 • Rada Europejska wzywa władze krajowe do dalszego zdecydowanego prowadzenia koniecznych działań naprawczych służących skierowaniu tego kraju na ścieżkę trwałego wzrostu. W najbliższych dniach w trybie pilnym muszą zostać sfinalizowane prace dotyczące kompleksowego pakietu reform uzgodnionego z Komisją, w porozumieniu z EBC i MFW oraz przyjęcia przez grecki parlament kluczowych ustaw w zakresie strategii fiskalnej i prywatyzacji. Po złożeniu przez rząd grecki wniosku, co zapowiedział premier Grecji, będzie to stanowiło podstawę określenia głównych parametrów nowego programu wspieranego wspólnie przez partnerów ze strefy euro i MFW, zgodnie z obowiązującą praktyką, i jednocześnie umożliwi wypłatę na czas środków niezbędnych do zaspokojenia w lipcu potrzeb Grecji w zakresie finansowania zadłużenia.

 • Szefowie państw lub rządów strefy euro uzgadniają, że wymagane dodatkowe środki będą finansowane zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych. Popierają oni podejście uzgodnione przez Eurogrupę w dniu 20 czerwca dotyczące uzyskiwania dobrowolnego wsparcia ze strony sektora prywatnego w postaci nieformalnego i dobrowolnego refinansowania greckiego zadłużenia w terminie zapadalności w zamian za znaczącą obniżkę wymaganego corocznego finansowania w ramach programu przy jednoczesnym unikaniu sytuacji, w której wybrane należności nie są spłacane (selective default).

 • Szefowie państw lub rządów strefy euro wzywają ministrów finansów do ukończenia prac nad pozostałymi elementami, aby umożliwić podjęcie stosownych decyzji do początku lipca.

 • Rada Europejska apeluje do wszystkich partii politycznych w Grecji o poparcie głównych celów tego programu i najważniejszych przewidzianych w nim środków politycznych, aby zapewnić rygorystyczną i sprawną realizację reform. Biorąc pod uwagę zakres, rozmiar i charakter koniecznych reform w Grecji, warunkiem wstępnym sukcesu jest jedność narodowa.

 • Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza pogłębić synergię między programem pożyczkowym a funduszami unijnymi. Rada Europejska popiera wszelkie wysiłki mające na celu zwiększenie zdolności Grecji do absorpcji funduszy unijnych, które ten kraj wykorzysta w celu stymulowania wzrostu i zatrudnienia. Można tego dokonać poprzez zmianę przeznaczenia tych funduszy, tak aby służyły poprawie konkurencyjności i tworzeniu miejsc pracy. Ponadto Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje i wspiera przygotowanie przez Komisję wraz z państwami członkowskimi kompleksowego programu pomocy technicznej dla Grecji.

 • Szefowie państw lub rządów są świadomi, co dla obywateli Grecji oznacza realizacja środków dostosowawczych, a także przekonani, że wyrzeczenia te są niezbędne do ożywienia gospodarczego oraz że przyczynią się do przyszłej stabilności i dobrobytu tego państwa.

II. MIGRACJE

 • Swobodny przepływ osób, ustanowiony w Traktacie, jest jednym z najbardziej wymiernych osiągnięć i największych sukcesów integracji europejskiej i jedną z podstawowych wolności. Należy jeszcze wyraźniej określać wytyczne polityczne i wzmacniać współpracę w strefie Schengen, zwiększając zaufanie pomiędzy państwami członkowskimi, które są w równym stopniu odpowiedzialne za zagwarantowanie, by wszystkie zasady Schengen były skutecznie stosowane zgodnie z ustalonymi wspólnymi standardami oraz z podstawowymi zasadami i normami. Należy skutecznie i spójnie zarządzać zewnętrznymi granicami Europy, wspólnie ponosząc za to odpowiedzialność, działając solidarnie i zwiększając praktyczną współpracę.

 • Zgodnie z konkluzjami Rady z dni 9–10 czerwca 2011 r. należy zadbać, by realizacja wspólnych zasad była w dalszym ciągu usprawniana i pogłębiana, w szczególności poprzez system oceny Schengen, tak by skutecznie radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami. Do zapewnienia takiego obrotu spraw konieczny jest skuteczny i niezawodny system monitorowania i oceny. Przyszły system oceny Schengen umożliwi wzmocnienie, dostosowanie i rozszerzenie kryteriów w oparciu o dorobek prawny UE. Ocena powinna wykorzystywać zasoby unijne i angażować ekspertów z państw członkowskich, Komisji i właściwych agencji. Wzywa się Komisję, by regularnie składała sprawozdania z wyników ocen i w stosownych przypadkach proponowała środki zaradcze dotyczące wszelkich wskazywanych słabości.

 • Należy wprowadzić mechanizm, by wyjść naprzeciw nadzwyczajnym okolicznościom, stanowiącym ryzyko dla ogólnego funkcjonowania współpracy w ramach Schengen, nie naruszając jednocześnie zasady swobodnego przepływu osób. Mechanizm ten powinien obejmować zestaw środków, które miałyby być stosowane w stopniowy, zróżnicowany i skoordynowany sposób, by pomóc państwom członkowskim radzić sobie z trudną sytuacją na granicach zewnętrznych. Powinny one obejmować wizyty kontrolne, wsparcie techniczne i finansowe oraz pomoc, koordynację i interwencję ze strony Fronteksu.

W ostateczności w ramach takiego mechanizmu można by wprowadzić klauzulę ochronną umożliwiającą wyjątkowe ponowne wprowadzenie kontroli na granicach wewnętrznych, w naprawdę krytycznych sytuacjach, gdy jakieś państwo członkowskie nie będzie już w stanie wykonywać swoich obowiązków wynikających z zasad Schengen. Taki środek można by zastosować na podstawie konkretnych, obiektywnych kryteriów i wspólnej oceny, w ściśle ograniczonym zakresie i na ściśle ograniczony czas, uwzględniając potrzebę posiadania zdolności do reagowania w przypadkach nagłych. Nie wpłynie to na prawa osób korzystających na mocy Traktatów ze swobody przemieszczania się.

Wzywa się Komisję, by we wrześniu przedstawiła wniosek dotyczący takiego mechanizmu.

 • Odpowiedzialność za kontrolę i nadzór nad granicami zewnętrznymi spoczywa na państwach członkowskich, a te, wykonując to zadanie, działają równocześnie we wspólnym interesie wszystkich państw członkowskich. By zagwarantować, że zewnętrzne granice Europy są skutecznie zarządzane i że wszędzie mają zastosowanie te same standardy, należy w optymalny sposób korzystać ze wszystkich odnośnych instrumentów, odpowiednio je w razie potrzeby dostosowując. Dalej rozwijany będzie europejski system nadzoru granic, jako działanie priorytetowe, tak by stał się operacyjny do 2013 roku i by pozwolił władzom państw członkowskich na prowadzenie działań w zakresie nadzoru granic, dzięki czemu możliwa byłaby wymiana informacji operacyjnych i sprawniejsza współpraca.

 • Wysiłki te zostaną także wzmocnione szybką realizacją prac nad „inteligentnymi granicami”, by zagwarantować zastosowanie nowych technologii do wyzwań w zakresie nadzoru nad granicami. W szczególności należy wdrożyć system wjazdu/wyjazdu i program rejestrowania podróżnych. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte porozumienie dotyczące agencji do spraw zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

 • Należy stale monitorować funkcjonowanie Fronteksu i innych agencji, by zapewnić ich ciągłą skuteczność w świadczeniu państwom członkowskim pomocy w zarządzaniu granicami zewnętrznymi, w zwalczaniu nielegalnej imigracji i w zajmowaniu się uchodźcami. Frontex będzie współpracował z zainteresowanymi państwami trzecimi. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osiągnięte w zakresie zmiany rozporządzenia w sprawie Fronteksu, która przyczyni się do zwiększenia skuteczności zdolności operacyjnych tej agencji. Zgodnie z programem sztokholmskim dalej rozwijane będą ramy współpracy między krajowymi strażami granicznymi, w szczególności dzięki promowaniu wspólnych szkoleń i dzieleniu się zdolnościami oraz standardami. Wzywa się Komisję, by do końca roku, w ścisłej współpracy z Fronteksem, przedstawiła dalsze pomysły w tym zakresie.

 • Odnotowując trudną sytuację, z którą zmagają się obecnie niektóre państwa członkowskie, Rada Europejska potwierdza potrzebę prawdziwej solidarności w wymiarze praktycznym z państwami członkowskimi, które zostały najbardziej dotknięte przez problemy związane z przepływami migracyjnymi. UE i państwa członkowskie będą nadal zapewniać konieczne operacyjne i finansowe wsparcie w miarę rozwoju sytuacji, korzystając ze środków uzgodnionych przez Radę w dniu 11 kwietnia 2011 r. Zapewniane będą konieczne środki oraz zasoby techniczne i ludzkie, by nadal prowadzić i, w razie potrzeby, intensyfikować działania na rzecz wsparcia tych państw członkowskich. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje dobrowolne przedłużenie pilotażowego projektu na rzecz osób korzystających z ochrony międzynarodowej na Malcie. Oczekuje na przedstawienie – jeszcze w tym roku – przez Komisję komunikatu w sprawie solidarności wewnątrz UE.

 • Do zarządzania mobilnością w bezpiecznym otoczeniu wymagana jest spójna i strategiczna polityka. Musi być ona ukierunkowana na przyczyny migracji na poziomie strukturalnym. W tym celu w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa rozwijane będą partnerstwa z krajami południowego i wschodniego sąsiedztwa.

 • Jako pierwszy krok, jak zaproponowano w niedawnym komunikacie Komisji, rozpoczęty zostanie z tymi krajami kompleksowy, zorganizowany dialog na temat migracji, mobilności i bezpieczeństwa, a jego celem będzie zapewnienie im oraz Unii Europejskiej wymiernych korzyści. Takie dialogi należy rozpocząć w trybie pilnym z państwami partnerskimi, które chcą i są w stanie zaangażować się konstruktywnie w tych dziedzinach. Partnerstwa na rzecz mobilności będą zróżnicowane według indywidualnych dokonań krajów partnerskich, uzgadniane oddzielnie z każdym z nich i uwarunkowane wysiłkami i postępami osiągniętymi we wszystkich obszarach (migracje, readmisja, mobilność i bezpieczeństwo), a także będą obejmować skuteczny mechanizm monitorowania. Należy poszukiwać sposobów przeznaczenia na te obszary większych środków finansowych w ramach istniejących pul.

 • Wzywa się Komisję, by zaprezentowała ocenę globalnego podejścia do kwestii migracji, torując drogę do realizacji bardziej spójnych, usystematyzowanych i strategicznych ram polityki w naszych stosunkach ze wszystkimi właściwymi państwami trzecimi, oraz by zaprezentowała konkretne wnioski dotyczące rozwijania kluczowych partnerstw Unii, traktując priorytetowo wszystkie kraje sąsiadujące z Unią.

 • Ostatnie wydarzenia wystawiły na próbę europejską politykę azylową. Bezpieczne i skuteczne procedury azylowe są potrzebne osobom wymagającym ochrony. To z kolei wymaga pełnego zastosowania dorobku prawnego UE w tej dziedzinie. Podstawowe znaczenie ma to, by tworzenie wspólnego europejskiego systemu azylowego zostało ukończone do 2012 roku, w oparciu o wysokie standardy ochrony połączone ze sprawiedliwymi i skutecznymi procedurami, które pomogą zapobiegać nadużyciom i pozwolą na szybkie rozpatrywanie wniosków o udzielenie azylu, tak aby system był stabilny. Komisja przedstawiła niedawno zmienione wnioski dotyczące dyrektywy w sprawie procedur azylowych oraz dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania, co powinno stanowić nową podstawę do rozpoczęcia negocjacji w sprawie dwóch ważnych elementów wspólnego europejskiego systemu azylowego. Zmiany nie powinny w rezultacie zachęcać do przedstawiania nieuzasadnionych roszczeń ani zwiększać całkowitych kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie. Negocjacje te powinny być kontynuowane z należytą starannością i z zastosowaniem wyważonego podejścia ogólnego uwzględniającego wszystkie przedstawione propozycje, tak by zrealizować wyżej przedstawione podstawowe cele.

III. CHORWACJA

 • Rada Europejska wyraża uznanie dla podjętych przez Chorwację wzmożonych wysiłków, które umożliwiły wprowadzenie negocjacji akcesyjnych w końcową fazę. Prowadzona przez Radę analiza pozostałych rozdziałów negocjacyjnych przebiega z pełnym poszanowaniem ściśle określonych warunków i zgodnie z ramami negocjacyjnymi. W świetle dokonanych postępów i pozytywnej oceny Komisji Rada Europejska wezwała Radę, by podjęła wszelkie decyzje niezbędne do zakończenia negocjacji akcesyjnych z Chorwacją do końca czerwca 2011 roku w oparciu o projekty wspólnych stanowisk przedstawione niedawno przez Komisję, z myślą o podpisaniu do końca roku traktatu o przystąpieniu. Chorwacja powinna nadal zdecydowanie kontynuować reformy, w szczególności w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych, tak by mogła w pełni podjąć zobowiązania wynikające z członkostwa od daty przystąpienia. Monitorowanie realizacji tych reform do momentu przystąpienia da wystarczającą pewność Chorwacji i obecnym państwom członkowskim. Stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, Rada może podjąć wszelkie odpowiednie środki.

 • Zmiany te nadają nowy impuls europejskiej perspektywie Bałkanów Zachodnich, o ile kraje tego regionu będą kontynuowały reformy. Rada Europejska powróci do tej kwestii na posiedzeniu w grudniu 2011 roku. W związku z tym Rada z satysfakcją odnotowuje aresztowanie Ratka Mladicia i przekazanie go haskiemu trybunałowi, co stanowi osiągnięcie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i przybliża perspektywę unijną Serbii.

o

o o

INNE PUNKTY

  Rada Europejska:

 • mianowała Maria Draghiego prezesem Europejskiego Banku Centralnego na okres od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 31 października 2019 r.;

 • przyjęła oświadczenie w sprawie południowego sąsiedztwa (załącznik); zatwierdziła nowe podejście dotyczące stosunków z krajami sąsiadującymi z Unią Europejską, jak przedstawiono w konkluzjach Rady z dnia 20 czerwca 2011 r., i podkreśliła znaczenie szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 29–30 września 2011 r.;

  • zatwierdziła strategię UE na rzecz regionu Dunaju i wezwała wszystkie właściwe podmioty, by niezwłocznie rozpoczęły jej wdrażanie, jak przedstawiono w konkluzjach Rady z dnia 13 kwietnia 2011 r.; wzywa się państwa członkowskie, by nadal działały we współpracy z Komisją nad ewentualnymi przyszłymi strategiami makroregionalnymi, w szczególności jeśli chodzi o region Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego;

   • odnotowując jego istotne znaczenie, zatwierdziła sprawozdanie prezydencji w sprawie włączenia społecznego Romów i wezwała do szybkiej realizacji konkluzji Rady z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie unijnych ram krajowych strategii integracji Romów do 2020 roku, w szczególności jeśli chodzi o przygotowanie, uaktualnienie lub rozwinięcie – do końca 2011 roku – krajowych strategii państw członkowskich dotyczących włączenia społecznego Romów lub zintegrowanych zestawów środków politycznych w ramach szerszych polityk włączania społecznego służących poprawie sytuacji Romów;

    • z zadowoleniem przyjęła roczne sprawozdanie w sprawie celów UE w zakresie pomocy rozwojowej, odnotowując, że UE pozostała w 2010 roku bez wątpienia największym darczyńcą świata, jednak pośredni zbiorczy cel na 2010 rok nie został osiągnięty; potwierdziła swoje zobowiązanie do osiągnięcia celów pomocy rozwojowej do 2015 roku, jak przedstawiono w konkluzjach z czerwca 2005 roku.

    ZAŁĄCZNIK

    OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POŁUDNIOWEGO SĄSIEDZTWA

    • Rada Europejska potwierdza zasady i cele określone w jej oświadczeniu i w konkluzjach w sprawie południowego sąsiedztwa przyjętych – odpowiednio – w dniach 11 i 25 marca 2011 r. Przyjmuje z zadowoleniem wspólny komunikat wysokiego przedstawiciela i Komisji Europejskiej w sprawie nowej koncepcji działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie, wydany w dniu 25 maja 2011 r. W pełni zatwierdza konkluzje Rady w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa przyjęte w dniu 20 czerwca 2011 r. i wzywa do szybkich postępów we wdrażaniu konkretnych środków zgodnie z zasadami i celami uzgodnionymi przez Radę.

    • Rada Europejska przyjmuje z zadowoleniem wsparcie udzielone przez grupę G-8 demokratycznym przemianom zachodzącym w państwach południowego sąsiedztwa Europy. Ponownie podkreśla znaczenie Unii dla Śródziemnomorza, a także tego, by w jej ramach szybko uruchamiać konkretne i ważne projekty.

    • Rada Europejska przyjmuje z zadowoleniem działania podejmowane obecnie na rzecz transformacji demokratycznej w regionie, a zwłaszcza w Egipcie i Tunezji. Wyraża uznanie dla ogłoszonych głównych elementów nowej konstytucji Maroka, z zadowoleniem przyjmuje odnowione zobowiązanie do reform politycznych – w tym przeglądu konstytucji – w Jordanii, a także z zadowoleniem przyjmuje do wiadomości zniesienie stanu wyjątkowego i planowaną reformę konstytucyjną w Algierii. Rada Europejska podkreśla, że proces reform musi mieć pluralistyczny charakter i opierać się na dialogu; będzie z uwagą śledzić realizację tych reform.

    • Rada Europejska potwierdza swe pełne poparcie dla rezolucji 1970 i 1973 Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libii oraz dla wysiłków państw członkowskich UE, by ich postanowienia wprowadzić w życie. W pełni zatwierdza konkluzje Rady w sprawie Libii z dnia 20 czerwca 2011 r. i ponownie apeluje do Muammara Kaddafiego o natychmiastowe oddanie władzy. Demokratyczna transformacja Libii pozostaje jednym z głównych przedmiotów zainteresowania Unii Europejskiej. Rada Europejska podkreśla, że Tymczasowa Rada Narodowa, będąca przedstawicielem aspiracji narodu libijskiego, pełni kluczową rolę w tym procesie.

    • Rada Europejska z cała surowością potępia trwające represje oraz niedopuszczalną i oburzającą przemoc, której reżim syryjski nieustannie dopuszcza się wobec swoich obywateli. Odnotowuje z dużym niepokojem doniesienia o syryjskich działaniach wojskowych w pobliżu granicy z Turcją przy Khirbet al-Jouz i ponawia swoje wcześniejsze apele o jak największą powściągliwość. Przez wybór drogi represji zamiast wypełniania obietnic dotyczących głębokich reform, reżim ten sam podaje w wątpliwość swoją legalność. Osoby odpowiedzialne za zbrodnie i przemoc wobec cywilów powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Zatwierdzając konkluzje w sprawie Syrii przyjęte przez Radę w dniu 20 czerwca 2011 r., Rada Europejska z zadowoleniem odnotowuje podjęcie decyzji o nowych sankcjach. Udziela również pełnego poparcia wysiłkom dyplomatycznym, których celem jest zagwarantowanie, że Rada Bezpieczeństwa ONZ będzie mogła wypełnić swoje obowiązki i w stosowny sposób zareagować na sytuację w Syrii.

    • Rada Europejska nadal wyraża zaniepokojenie sytuacją w Jemenie i apeluje do wszystkich stron o zaprzestanie przemocy, poszanowanie praw człowieka oraz definitywne i przestrzegane zawieszenie broni oraz z zadowoleniem przyjmuje dążenie wiceprezydenta tego państwa do realizacji tych postulatów. Ponownie przypomina o pilnej potrzebie uporządkowanych i pluralistycznych przemian w Jemenie, zgodnych z inicjatywą Rady Współpracy Państw Zatoki. Rada Europejska jest zaniepokojona wydarzeniami towarzyszącymi procesom i skazaniu członków opozycji w Bahrajnie. Zachęca Bahrajn do pełnego poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.

    • Rada Europejska odnotowuje, że sytuacja w Gazie jest nadal niepokojąca. Pomoc humanitarna dostarczana ludności Gazy powinna mieścić się w odpowiednich ramach ONZ i być zgodna z jej decyzjami i nie powinna być realizowana z narażeniem życia ludzkiego.

    • Fundamentalne przemiany zachodzące w świecie arabskim pokazują, jak bardzo potrzebne są postępy w bliskowschodnim procesie pokojowym oraz przezwyciężenie obecnego impasu, przy równoczesnym poszanowaniu wcześniejszych umów i zobowiązań. Rada Europejska wzywa wszystkie strony do jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji. Jedynie powrót do bezpośrednich negocjacji daje realną szansę na poprawę sytuacji w tym rejonie, co z kolei mogłoby doprowadzić do przyjęcia trwałych i kompleksowych rozwiązań. Podkreślając kluczową rolę kwartetu, Rada Europejska wyraża uznanie dla wysiłków prowadzonych w tym celu przez państwa członkowskie UE i wysoką przedstawiciel oraz z zadowoleniem odnotowuje przedstawione ostatnio przez prezydenta Baracka Obamę propozycje zgodne z poprzednimi stanowiskami UE. W pełni popiera skierowany przez wysoką przedstawiciel do kwartetu bliskowschodniego apel o pilne stworzenie wiarygodnej wizji wznowienia procesu pokojowego. Rada Europejska wzywa wszystkie strony, by powstrzymały się od jednostronnych działań, które nie doprowadzą do kompleksowego rozwiązania. Popiera również inicjatywę dotyczącą zorganizowania w Paryżu konferencji poświęconej udzieleniu wsparcia ekonomicznego budowie Państwa Palestyńskiego w ramach wznowionego procesu pokojowego. Rada Europejska wyraża głębokie zaniepokojenie losem Gilada Shalita więzionego przez Hamas z rażącym naruszeniem powszechnego międzynarodowego prawa humanitarnego. W piątą rocznicę pojmania Gilada Shalita Rada Europejska wzywa do jego natychmiastowego uwolnienia.

    1 :

    Zob. dok. EUCO 24/11.


Side Bar