Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GENERAL

Bruxelles, le 24 juin 2011

TEXTE NL

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES

23 & 24 juin 2011

_________________

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies van de Europese Raad (23/24 juni 2011).

_____________________

De Europese Raad is verheugd dat de laatste hand wordt gelegd aan de uitvoering van het af­gelopen maart aangenomen brede maatregelenpakket om Europa terug te voeren naar duurzame, banenscheppende groei en de economische governance te versterken. Hij is in het bijzonder ver­heugd over het akkoord inzake het toekomstige ESM, de aangepaste EFSF en de aanzienlijke voor­uitgang die inzake het pakket wetgevingsvo orstellen over economische governance is bereikt. Hij heeft het eerste Europees semester afgerond, door middel van een collectieve beoordeling van de programma’s van de lidstaten op basis van de evaluatie van de Commissie en een bekrachtiging van de landenspecifieke aanbevelingen waarmee de lidstaten rekening moeten houden wanneer zij hun begroting en structuurhervormingen ter hand nemen. Hij heeft in dit verband nota genomen van de belofte van de lidstaten die het Euro Plus-pact hebben onder­schreven, in het komende begrotingsjaar hun verplichtingen met grotere ambitie en precisie na te komen. De Europese Raad heeft de situatie in de lidstaten met een aanpassingsprogramma geëvalueerd. Met betrekking tot Griekenland hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone overeenstemming bereikt over de weg vooruit en hebben zij hun ministers van Financiën opgeroepen de werkzaam­heden te voltooien zodat begin juli de noodzakelijke besluiten kunnen worden genomen.

Na een uitvoerig debat heeft de Europese Raad richtsnoeren bepaald voor de ontwikkeling van het migratiebeleid van de Unie ten aanzien van het bestuur van het Schengengebied, de controle aan de buitengrenzen, de ontwikkeling van partnerschappen met de zuidelijke buurlanden, en de voltooiing van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel uiterlijk in 2012.

De Europese Raad is overeengekomen dat de toetredingsonderhandelingen met Kroatië eind juni 2011 zouden moeten worden afgesloten, en bevestigt aldus zich sterk te binden aan het uit­breidingsperspectief van de Westelijke Balkan.

De Europese Raad heeft de ontwikkelingen in de zuidelijke buurlanden besproken en over dit onderwerp een afzonderlijke verklaring aangenomen.

°

° °

 • ECONOMISCH BELEID

 • Deze bijeenkomst van de Europese Raad vormt de afsluiting van het eerste Europees semester, dat de gelegenheid heeft geboden tot een collectieve beoordeling in Unieverband van de maatregelen die door de lidstaten zijn gepland. Afgaande op deze eerste ervaring is de Europese Raad van oordeel dat het Europees semester een doeltreffende governancemethode kan worden om de besluitvorming op EU- en nationaal niveau op een geïntegreerde, trans­parante en goed getimede manier te ondersteunen Het gelijktijdig indienen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's en de nationale hervormingsprogramma's stelt de Unie in staat de nationale groei- en begrotingsstrategieën samen te evalueren, waardoor zij mogelijke risico's, onevenwichtigheden of compromissen kan zien.

 • Op basis van de door de Commissie voorgelegde evaluatie heeft de Europese Raad de door de lidstaten gepresenteerde beleidslijnen en maatregelen besproken. Deze vormen een goed uit­gangspunt voor het ondersteunen van het herstel in Europa, voor het aanpakken van de begrotingsproblemen en voor het aansturen van ambitieuzere hervormingen op nationaal niveau. De Europese Raad neemt nota van het vaste voornemen van alle lidstaten alles te doen wat nodig is om het stabiliteits- en groeipact volledig uit te voeren. De lidstaten hebben goede vorderingen gemaakt met het definiëren van maatregelen om de kerndoelen en de doel­stellingen van de Europa 2020-strategie voor banen en duurzame groei te verwezenlijken. Voor sommige doelen liggen zij op schema, voor andere (betreffende werkgelegenheid, energië-efficiëntie, O&O, terugdringing van armoede en tertiair onderwijs) zullen extra maat­regelen moeten worden genomen. Voorrang moet tevens worden gegeven aan het creëren van een gezond macro-economisch klimaat, het weer houdbaar maken van begrotingen, het corrigeren van macro-economische onevenwichtigheden en het versterken van de financiële sector.

 • De Europese Raad bekrachtigt de door de Raad goedgekeurde landenspecifieke aan­bevelingen en verzoekt alle lidstaten ze tot uitdrukking te brengen in hun besluiten over de begroting en de structurele hervormingen en de bij deze exercitie aan het licht getreden lacunes weg te werken.

 • De nationale inspanningen moeten worden ondersteund door optreden op het niveau van de Europese Unie, met name teneinde Europa's potentieel voor economische groei en het scheppen van banen volledig te ontsluiten. In dit verband moet het werktempo ter verwezenlijking van de Single Market Act en de Europa 2020-vlaggenschipinitiatieven worden opgevoerd, daarbij de prioriteiten voor ogen houdend die de Raad op 30 mei 2011 heeft bepaald. Met name moet de regeldruk voor het midden- en kleinbedrijf verder worden verminderd, en moeten micro-ondernemingen in de toekomst, waar passend, van bepaalde voorschriften worden vrijgesteld of althans aan een lichtere regeling worden onderworpen. In dit verband is de Europese Raad ingenomen met de toezegging van de Commissie om het effect van toekomstige voorschriften op micro-ondernemingen te beoordelen en om het acquis door te lichten teneinde de bestaande verplichtingen in kaart te brengen waarvan de micro-ondernemingen kunnen worden vrijgesteld. Hij kwam overeen in zijn bijeenkomst van december 2011 op deze punten terug te komen. De Commissie wordt verder verzocht uiterlijk in 2015 een routekaart over de voltooiing van de digitale eengemaakte markt op te stellen. De Commissie wordt verzocht in oktober 2011 verslag uit te brengen over deze groei­bevorderende gebieden zodat er tegen de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad van 2012 vooruitgang zal zijn geboekt.

 • De lidstaten die aan het Euro Plus-pact deelnemen, hebben verplichtingen voorgesteld die in totaal meer dan 100 verschillende maatregelen omvatten1. Deze verplichtingen zijn een eerste grote stap naar de doelstellingen van het pact en moeten nu op nationaal niveau worden geïmplementeerd. De staatshoofden en regeringsleiders zullen in december 2011, vóór de aanvang van het volgende Europees semester, op enkele punten in het pact terugkomen.

 • De volgende maal zullen de verplichtingen van de deelnemende lidstaten gekenmerkt moeten zijn door:

  - een grotere reikwijdte: de verplichtingen moeten meer worden gericht op het al in de beginfase prioriteren van groeibevorderende hervormingen, die de concurrentiepositie versterken, bijvoorbeeld in netwerksectoren en de dienstensector; meer aandacht dient te worden besteed aan versterking van de financiële stabiliteit;

  - een concretere aanpak: de lidstaten moeten hun verplichtingen voortaan zo specifiek en meetbaar mogelijk trachten te maken, met details over de wijze en het tijdstip waarop ze zullen worden waargemaakt, zodat de vorderingen mettertijd meetbaar worden en benchmarking met andere lidstaten en met Europa's strategische partners wordt vergemakkelijkt;

  - meer ambitie: de lidstaten moeten aangeven welke toekomstgerichte hervormings­projecten een uitvloeisel zijn van het pact en moeten rekening houden met de beste praktijken;

  - pragmatische coördinatie van het belastingbeleid: de Commissie en de ministers van Financiën van de deelnemende lidstaten wordt verzocht uiterlijk in december 2011 verslag uit te brengen over de vooruitgang in de gestructureerde besprekingen inzake het belastingbeleid, teneinde in het bijzonder te zorgen voor het uitwisselen van goede praktijken, het voorkomen van schadelijke praktijken, en voorstellen ter bestrijding van fraude en belastingontduiking. Overeenkomstig het pact heeft de Commissie een voor­stel ingediend betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.

 • De voortgang van de lidstaten bij de opvolging van de landenspecifieke aanbevelingen van de Raad en bij het nakomen van hun verplichtingen in het kader van het pact zal in maart 2012 door de Europese Raad worden geëvalueerd aan de hand van de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie.

 • De afronding van de Doha-ontwikkelingsronde zou de economische groei aanzienlijk stimu­leren en het concurrentievermogen verhogen. De Europese Raad herhaalt het engagement van de EU om het proces van handelsliberalisering en regelgeving te bevorderen ten behoeve van een sterker multilateraal stelsel, en haar bereidheid alle onderhandelings­mogelijkheden te onderzoeken om de Doha-ronde af te ronden, inclusief met betrekking tot de prioriteiten van de minst ontwikkelde landen overeenkomstig het Doha-mandaat.

 • Het afgelopen maart door de Europese Raad aangenomen brede pakket is nu bijna volledig uitgevoerd. Er is overeenstemming bereikt over het Europees stabiliteitsmechanismeverdrag en over de wijzigingen aan de EFSF. De lidstaten moeten alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het ESM-verdrag uiterlijk eind 2012 wordt bekrachtigd en de aangepaste EFSF spoedig in werking treedt. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt inzake het wet­gevingspakket ter versterking van de economische governance in de EU, en de aanneming ervan in eerste lezing is binnen bereik. In de banksector worden stresstests gehouden. Het is van cruciaal belang dat deze volledig geloofwaardig en transparant zijn, en geheel volgens de methoden en de instructies van de Europese Bankautoriteit worden uitgevoerd, en dat alle deelnemers ervoor zorgen dat het resultaat aan de strengste kwaliteitsnormen voldoet. Alle nodige, ten volle met de internationale normen strokende maatregelen moeten snel worden getroffen op de kwetsbare plekken die door de stresstests aan het licht zijn gebracht.

10. De Europese Raad is ingenomen met de vorderingen die Ierland heeft gemaakt bij de uit­voering van zijn hervormingsprogramma, dat goed op schema ligt. Hij is tevens ingenomen met de krachtige toezegging van de nieuw verkozen Portugese regering dat zij haar programma van hervormingen volledig zal uitvoeren. Voortbouwend op de consensus van alle partijen dat hervormingen nodig zijn, zal de strikte uitvoering van die programma's de houd­baarheid van de schuldpositie garanderen en bijdragen tot de terugkeer van Ierland en Portugal naar de financiële markten.

11. De staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone herhalen dat zij al het nodige zullen doen om de financiële stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen.

12. Het herstel in de eurozone ligt goed op schema en heeft een houdbaar traject van solide groei bereikt. De euro berust op gezonde grondslagen, en wij zijn zeer tevreden met de geleverde prestaties inzake prijsstabiliteit sinds de invoering van de euro.

13. Wat Griekenland betreft, erkent de Europese Raad dat gedurende het afgelopen jaar aanzien­lijke vorderingen zijn gemaakt, vooral op het gebied van de begrotingsconsolidatie. Hij juicht het toe dat de Griekse regering krachtig blijft vasthouden aan de uitvoering van het aan­passingsprogramma.

14. De Europese Raad roept de nationale overheden op de nodige aanpassingen vastberaden verder uit te voeren om het land op een houdbaar traject te zetten. In de komende dagen moet met spoed de laatste hand worden gelegd aan een uitgebreid pakket hervormingsmaatregelen waarover overeenstemming is bereikt met de Commissie, in samenwerking met de ECB en het IMF, en moet het Griekse Parlement de cruciale wetten inzake de begrotingsstrategie en privatisering goedkeuren. Naar aanleiding van het verzoek van de Griekse regering dat is aan­gekondigd door de Griekse minister-president zal dit de basis vormen voor de vaststelling van de belangrijkste parameters van een nieuw programma dat de gezamenlijke steun krijgt van Griekenlands partners in de eurozone en het IMF, in overeenstemming met de huidige prak­tijken, en tegelijkertijd ook de uitbetaling mogelijk maken om tijdig aan de Griekse finan­cieringsbehoeften in juli te voldoen.

15. De staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone zijn het erover eens dat de nodige bij­komende financiering uit openbare én uit particuliere bronnen afkomstig zal zijn. Zij steunen de aanpak waartoe de Eurogroep op 20 juni heeft besloten, namelijk dat zal worden gestreefd naar vrijwillige deelname van de particuliere sector - door de bestaande Griekse schuld na de vervaldatum informeel en vrijwillig door te rollen, met een substantiële vermindering van de vereiste jaarlijkse financiering in het kader van het programma - en dat een "selective default" zal worden vermeden.

16. De staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone roepen de ministers van Financiën op de werkzaamheden in verband met de resterende elementen af te ronden, zodat de nodige besluiten begin juli kunnen worden genomen.

17. De Europese Raad roept alle politieke partijen in Griekenland op om de hoofddoelstellingen en de belangrijkste beleidsmaatregelen van het programma te steunen, teneinde een rigoureuze en snelle uitvoering te waarborgen. Gelet op de verwachte duur, de omvang en de aard van de nodige hervormingen in Griekenland is nationale eenheid een absolute voor­waarde voor het welslagen ervan.

18. De Europese Raad is ingenomen met het voornemen van de Commissie om de synergieën tussen het programma van leningen en middelen uit de fondsen van de EU te versterken. De Europese Raad steunt alle inspanningen om de absorptiecapaciteit van Griekenland voor middelen uit de fondsen van de EU te vergroten, teneinde de groei en de werkgelegenheid te stimuleren. Dit kan worden bewerkstelligd door de middelen te heroriënteren naar de verbetering van het concurrentievermogen en het scheppen van banen. De Europese Raad is voorts ingenomen met het uitgebreide programma voor technische bijstand aan Griekenland dat door de Commissie, in samenwerking met de lidstaten, is opgesteld, en zegt zijn steun aan dit programma toe.

19. De staatshoofden en regeringsleiders zijn zich bewust van de inspanningen die de aanpassings­maatregelen voor de Griekse burgers met zich zullen meebrengen, en zijn ervan overtuigd dat deze offers onontbeerlijk zijn voor economisch herstel en zullen bijdragen tot de toekomstige stabiliteit en welvaart van het land.

II. MIGRATIE

20. Het vrij verkeer van personen, dat is neergelegd in het Verdrag, is een van de meest tastbare en geslaagde verwezenlijkingen van de Europese integratie, en tevens een fundamentele vrij­heid. De beleidslijnen en de samenwerking in het Schengengebied moeten verder worden versterkt, evenals het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten, die in gelijke mate belast zijn met de effectieve handhaving van alle Schengenregels volgens de overeengekomen gemeenschappelijke normen en grondbeginselen en -regels. De buitengrenzen van Europa moeten doeltreffend en consistent worden beheerd, op basis van gemeenschappelijke verant­woordelijkheid, solidariteit en hechtere praktische samenwerking.

21. Overeenkomstig de conclusies van de Raad van 9 en 10 juni 2011 moet de handhaving van de gemeenschappelijke voorschriften, met name door middel van het Schengenevaluatie­systeem, verder worden verbeterd en verdiept teneinde op doeltreffende wijze het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige uitdagingen. Hiertoe is een doeltreffend en betrouwbaar toezicht- en evaluatiesysteem nodig. Het toekomstige Schengenevaluatiesysteem zal ervoor zorgen dat de op het Unieacquis gebaseerde criteria worden versterkt, aangepast en uitgebreid. De evaluatie moet vanuit de EU, met inzet van deskundigen van de lidstaten, de Commissie en de bevoegde agentschappen, haar beslag krijgen. De Commissie wordt verzocht regelmatig verslag uit te brengen over de evaluatieresultaten en, indien nodig, maatregelen voor te stellen die in de vastgestelde tekortkomingen voorzien.

22. Er moet een mechanisme worden ingevoerd om te kunnen reageren op buitengewone omstandig­heden die een bedreiging vormen voor de Schengensamenwerking in haar algemeenheid, zonder dat het beginsel van vrij personenverkeer in gevaar wordt gebracht. Het moet een reeks op graduele, gedifferentieerde en gecoördineerde wijze toe te passen maat­regelen omvatten, waarmee een lidstaat die geconfronteerd wordt met zware druk aan de buitengrenzen kan worden bijgestaan. Het kan hierbij onder meer gaan om inspectie­bezoeken, technische en financiële ondersteuning, alsook om bijstand, coördinatie en interventie door Frontex.

In het kader van dit mechanisme kan in allerlaatste instantie, een beschermings­clausule worden opgenomen, op grond waarvan, in een werkelijk kritieke situatie, als een lidstaat niet langer in staat is zijn verplichtingen op grond van de Schengen­voorschriften na te komen, bij wijze van uitzondering, opnieuw controles aan de binnengrenzen kunnen worden ingevoerd. Een dergelijke maatregel zou dan worden genomen op basis van specifieke objectieve criteria en een gemeenschappelijke beoordeling, voor een strikt beperkte toepassing en tijdsduur, met dien verstande dat in dringende gevallen snel moet kunnen worden opgetreden. Dit zal geen gevolgen hebben voor de rechten van personen die het recht op vrij verkeer genieten uit hoofde van de Verdragen.

De Commissie wordt verzocht in september een voorstel voor een dergelijk mechanisme in te dienen.

23. De verantwoordelijkheid voor controle en bewaking aan de buitengrenzen berust bij de lid­staten, die daarbij tevens in het gemeenschappelijk belang van alle lidstaten handelen. Om ervoor te zorgen dat de Europese buitengrenzen doeltreffend worden beheerd en dat overal dezelfde normen gelden, moeten alle betrokken instrumenten optimaal worden benut en, waar nodig, worden aangepast. Het Europees grensbewakingssysteem wordt met voorrang verder ontwikkeld, zodat het in 2013 operationeel is en de met grensbewaking belaste autoriteiten van de lidstaten dan in staat zijn operationele informatie te delen en de samenwerking te verbeteren.

24. Deze inspanningen zullen tevens nog worden aangevuld door snel vooruitgang te boeken op het gebied van "slimme grenzen", met als doel nieuwe technologieën gebruiksklaar te maken voor grenscontrole. In het bijzonder moeten er een inreis-/uitreissysteem en een programma voor geregistreerde reizigers komen. De Europese Raad is verheugd over het akkoord dat bereikt is inzake het agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.

25. Continue monitoring van de werking van Frontex en andere agentschappen moet ervoor zorgen dat zij de lidstaten op doeltreffende wijze blijven bijstaan bij het beheer van de buiten­grenzen, de bestrijding van illegale immigratie, en de behandeling van vluchtelingen. Frontex zal met de betrokken derde landen samenwerken. De Europese Raad is verheugd over het akkoord dat is bereikt inzake de herziening van de Frontex-verordening, die de operationele capaciteit van Frontex doeltreffender zal maken. Overeenkomstig het programma van Stockholm wordt het kader voor samenwerking tussen de nationale grenswachten verder ontwikkeld, met name door het stimuleren van gezamenlijke opleidingen en het delen van capaciteit en normen. De Commissie wordt verzocht - in nauwe samenwerking met Frontex - hiervoor dit jaar nog nadere ideeën te presenteren.

26. Zich bewust van de moeilijke situatie waarmee sommige lidstaten op dit ogenblik worden gecon­fronteerd, bevestigt de Europese Raad dat oprechte en daadwerkelijke solidariteit moet worden betoond met de lidstaten die het meest met migratiestromen worden geconfronteerd. Naarmate de situatie zich ontwikkelt, blijven de EU en de lidstaten de nodige operationele en financiële steun geven, waarbij zij voortbouwen op de maatregelen die de Raad op 11 april 2011 is overeengekomen. De financiële, technische en personele middelen om de activiteiten ter ondersteuning van die lidstaten voort te zetten en, waar nodig, te intensiveren, zullen worden vrijgemaakt. De Europese Raad is ingenomen met de uitbreiding van het proefproject op vrijwillige basis ten behoeve van personen die internationale bescherming genieten in Malta. Hij ziet uit naar de mededeling over solidariteit binnen de EU, die de Commissie later dit jaar zal indienen.

27. Een consistent strategisch beleid is nodig om de mobiliteit in een veilige omgeving te beheren. Het doel moet zijn de dieperliggende oorzaken van migratie structureel aan te pakken. Daartoe zullen, in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid, partnerschappen met de zuidelijke en oostelijke buurlanden worden gesmeed.

28. Zoals voorgesteld in de recente mededeling van de Commissie zal, als eerste stap, met die landen een brede gestructureerde dialoog inzake migratie, mobiliteit en veiligheid worden aangegaan, die zowel hun als de Europese Unie tastbaar voordeel oplevert. Gezien de urgentie valt daarbij in eerste instantie te denken aan de partnerlanden die bereid en in staat zijn zich ter zake constructief te engageren. De mobiliteitspartnerschappen zullen worden gedifferen­tieerd naar de individuele merites van de partnerlanden, met elk waarvan afzonderlijk een akkoord zal worden gesloten, afhankelijk van de inspanningen en de voortgang op alle terreinen (migratie, overname, mobiliteit en veiligheid); voorts zal in een monitoring­mechanisme worden voorzien. Bekeken moet worden hoe dat deel van de financiering dat aan deze terreinen wordt besteed, binnen de bestaande toewijzingen kan worden verhoogd.

29. De Commissie wordt verzocht haar evaluatie van de totaalaanpak van migratie te presenteren waarin de weg wordt uitgestippeld naar een meer samenhangend, systematisch en strategisch beleidskader voor de betrekkingen van de EU met alle betrokken derde landen, en die ver­gezeld gaat van concrete voorstellen voor de ontwikkeling van de belangrijkste partner­schappen van de Unie, waarbij voorrang wordt gegeven aan alle buurlanden van de Unie tezamen.

30. De recente ontwikkelingen hebben het Europese asielbeleid onder druk gezet. Veilige en doel­treffende asielprocedures zijn vereist voor mensen die bescherming nodig hebben. Dit veronderstelt dan weer dat het desbetreffende Unieacquis volledig wordt toegepast. Het is van cruciaal belang dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) in 2012 is voltooid, en dat het op hoge beschermingsnormen berust, maar ook op billijke en efficiënte procedures die misbruik kunnen voorkomen en waarmee asielverzoeken snel kunnen worden behandeld, zodat het systeem houdbaar blijft. Nu de Commissie onlangs gewijzigde voorstellen heeft gepresenteerd met betrekking tot de richtlijn asielprocedures en de richtlijn opvangvoor­zieningen, moeten op een nieuwe basis onderhandelingen worden begonnen over twee belangrijke bouwstenen van het CEAS. Veranderingen moeten niet tot gevolg hebben dat er meer ongefundeerde aanvragen worden ingediend of dat de totale kosten voor de lidstaten stijgen. Om de bovengenoemde doelstellingen te halen, moeten deze onderhandelingen nu voortvarend op gang worden gebracht, volgens een uitgebalanceerde totaalaanpak die alle ter tafel liggende voorstellen omvat.

  • KROATIË

31. De Europese Raad prijst Kroatië voor zijn intensieve inspanningen waardoor de toetredings­onderhandelingen de eindfase hebben bereikt. De Raad bestudeert de resterende onder­handelingshoofdstukken geheel in overeenstemming met de strenge voorwaarden en volgens het onderhandelingskader. Gezien de gemaakte vorderingen en de positieve beoordeling door de Commissie, verzoekt de Europese Raad de Raad alle nodige besluiten te nemen om de toetredingsonderhandelingen eind juni 2011, op basis van de gemeenschappelijke standpunten die de Commissie recentelijk heeft voorgesteld, af te sluiten, zodat het toetredingsverdrag nog dit jaar kan worden ondertekend. Kroatië dient zijn hervormings­inspanningen met dezelfde vastberadenheid voort te zetten, met name wat betreft de rechterlijke macht en de grond­rechten, teneinde de verplichtingen die het EU-lidmaatschap meebrengt vanaf de datum van toetreding ten volle te kunnen nakomen. De voortgangs­bewaking waaraan deze inspanningen tot aan de toetreding zullen worden onderworpen, zal Kroatië en de huidige lidstaten de nodige zekerheid verschaffen. De Raad kan, met gekwalificeerde meerderheid op voorstel van de Commissie, alle passende maatregelen nemen.

32. Deze ontwikkelingen geven het Europese perspectief van de Westelijke Balkan een nieuw elan, mits deze landen verder hervormingen blijven doorvoeren. De Europese Raad zal tijdens de bijeenkomst van december 2011 op dit dossier terugkomen. Hij spreekt in dit verband zijn genoegen uit over het feit dat Ratko Mladic is aangehouden en overgebracht naar het tribunaal in Den Haag, hetgeen een positieve stap is voor de internationale justitie, alsook voor het perspectief van Servië op de EU.

o

o o

ANDERE PUNTEN

  De Europese Raad:

 • heeft de heer Mario Draghi benoemd tot president van de Europese Centrale Bank voor de termijn van 1 november 2011 tot en met 31 oktober 2019;

 • heeft een verklaring over de zuidelijke buurlanden aangenomen (bijlage); heeft zijn goed­keuring gehecht aan de nieuwe benadering van de betrekkingen met de buurlanden van de Europese Unie, zoals omschreven in de conclusies van de Raad van 20 juni 2011, en het belang beklemtoont van de top betreffende het oostelijk partnerschap, op 29 en 30 september 2011 in Warschau;

 • heeft de EU-strategie voor het Donaugebied bekrachtigd en alle betrokken partijen opgeroepen deze onverwijld uit te voeren, zoals bepaald in de conclusies van de Raad van 13 april 2011; de lidstaten wordt verzocht tezamen met de Commissie verder te werken aan mogelijke toekomstige macroregionale strategieën, met name ten aanzien van de Adriatische en de Ionische regio;

 • heeft het verslag van het voorzitterschap over de integratie van de Roma, waarvan hij het belang erkent, bekrachtigd en heeft gevraagd de Raadsconclusies van 19 mei 2011 over het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020 met spoed te implementeren, met name wat betreft de voorbereiding, actualisering en ontwikkeling van de nationale strategieën van de lidstaten voor de integratie van de Roma, en geïntegreerde pakketten beleidsmaatregelen in het kader van hun bredere beleid inzake sociale integratie ter verbetering van de situatie van de Roma, vóór eind 2011;

 • is verheugd over het jaarverslag over de streefcijfers voor de EU-ontwikkelingshulp, en merkt op dat, hoewel de EU in 2010 met afstand de grootste donor ter wereld is gebleven, de tussentijdse collectieve streefcijfers voor 2010 niet zijn gehaald; hij heeft zijn engagement tot realisatie van de streefcijfers voor ontwikkelingshulp voor 2015, zoals bepaald in zijn conclusies van juni 2005, bevestigd.

______________

BIJLAGE

VERKLARING OVER DE ZUIDELIJKE BUURLANDEN

 • De Europese Raad bevestigt de beginselen en de doelstellingen zoals die in zijn respectieve­lijk op 11 maart en 25 maart 2011 aangenomen verklaring en conclusies over de zuidelijke buurlanden zijn vastgelegd. Hij is verheugd over de gezamenlijke mededeling van de hoge vertegenwoordiger en de Europese Commissie van 25 mei 2011 over het inspelen op de veranderingen in onze buurlanden. Hij onderschrijft ten volle de conclusies die de Raad op 20 juni 2011 over de zuidelijke buurlanden heeft aangenomen, en roept op tot spoedige voor­uitgang bij de uitvoering van concrete maatregelen, in overeenstemming met de door de Raad overeengekomen beginselen en doelstellingen.

 • De Europese Raad is verheugd over de steun van de G8 voor de democratische transformatie van de zuidelijke buurlanden van Europa. Hij benadrukt opnieuw het belang van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, en het belang om binnen het kader van de Unie voor het Middellandse Zeegebied snel concrete en betekenisvolle projecten te lanceren.

 • De Europese Raad is verheugd over de stappen die momenteel worden gezet voor een demo­cratische transformatie in de regio, met name in Egypte en Tunesië. Hij prijst de aankondiging van de belangrijkste elementen van de nieuwe grondwet in Marokko, verwelkomt het vernieuwd engagement voor politieke hervormingen, inclusief een herziening van de grond­wet, in Jordanië, en neemt met voldoening nota van het opheffen van de noodtoestand en de geplande herziening van de grondwet in Algerije. Hij benadrukt dat de hervormingen een inclusief karakter moeten hebben en in dialoog moeten worden doorgevoerd, en zal de uit­voering ervan nauwlettend volgen.

 • De Europese Raad bevestigt zijn volledige steun aan de Resoluties 1970 en 1973 van de VN‑Veiligheidsraad over Libië en aan de inspanningen die de lidstaten van de EU zich getroosten ter uitvoering daarvan. Hij bekrachtigt ten volle de conclusies die de Raad op 20 juni 2011 inzake Libië heeft aangenomen en herhaalt zijn oproep aan Kadhafi onmiddellijk afstand te doen van de macht. De democratische transformatie van Libië blijft van het grootste belang voor de Europese Unie. De Europese Raad benadrukt de cruciale rol die de nationale overgangsraad (NOR) vervult als vertegenwoordiger van de aspiraties van het Libische volk.

 • De Europese Raad veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen de voortdurende onder­drukking en het onaanvaardbare en choquerende geweld dat het Syrische regime tegen zijn eigen burgers blijft gebruiken. Hij neemt met grote bezorgdheid kennis van meldingen van Syrische militaire activiteit vlakbij de Turkse grens in Khirbet al-Jouz en herhaalt zijn eerdere oproepen om de allergrootste terughoudendheid te betrachten. Door te kiezen voor onder­drukking in plaats van zijn eigen beloften voor brede hervormingen na te komen, ondergraaft het regime zijn eigen legitimiteit. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de misdaden en het geweld tegen burgers zullen ter verantwoording worden geroepen. De conclusies van de Raad over Syrië van 20 juni 2011 onderschrijvend, juicht de Europese Raad het toe dat nieuwe sancties zijn aangenomen. Hij verleent ook zijn volledige steun aan de diplomatieke inspanningen die erop gericht zijn de VN‑Veiligheidsraad zijn verantwoordelijkheid te laten opnemen en adequaat te laten reageren op de situatie in Syrië.

 • De Europese Raad blijft bezorgd over de situatie in Jemen en dringt er bij alle partijen op aan het geweld te staken, de mensenrechten te respecteren en een permanent staakt-het-vuren in acht te nemen, en is verheugd over het engagement van de vice-president daartoe. Hij benadrukt de urgentie van een ordelijke en inclusieve overgang overeenkomstig het initiatief van de Samenwerkingsraad van de Golf. De Europese Raad is bezorgd over de procedures rond het proces en de veroordeling van de oppositieleden in Bahrein. Hij moedigt Bahrein aan om de mensenrechten en fundamentele vrijheden volledig na te leven.

 • De Europese Raad merkt op dat de situatie in Gaza zorgwekkend blijft. Humanitaire hulp aan de bevolking in Gaza moet in overeenstemming met het relevante kader en de besluiten van de VN worden geleverd en hierbij mogen geen mensenlevens in gevaar worden gebracht.

 • De fundamentele veranderingen in de gehele Arabische wereld maken duidelijk dat er voort­gang moet worden gemaakt in het vredesproces in het Midden-Oosten, en dat de huidige patstelling moet worden doorbroken, waarbij de vroegere overeenkomsten en verplichtingen in acht moeten worden genomen. De Europese Raad roept alle partijen op dringend met onderhandelingen te beginnen. Alleen de hervatting van rechtstreekse onderhandelingen biedt een realistische kans om de situatie op het terrein te verbeteren en zodoende te leiden naar een blijvende en alomvattende oplossing. De Europese Raad benadrukt de centrale rol van het Kwartet en heeft lof voor de inspanningen die in dit verband door lidstaten van de Unie en door de hoge vertegenwoordiger worden geleverd, en verwelkomt de recente voorstellen van president Obama, overeenkomstig de standpunten die de Unie eerder heeft ingenomen. Hij verleent zijn volle steun aan de oproep van de hoge vertegenwoordiger aan het Kwartet om een geloofwaardig perspectief te bieden voor het dringend opnieuw opstarten van het vredes­proces. De Europese Raad roept alle partijen op geen unilaterale acties te ondernemen die niet bevorderlijk zijn voor een alomvattende oplossing. Hij steunt ook het initiatief om een conferentie te houden in Parijs inzake economische steun voor de oprichting van de Palestijnse staat, in het kader van dat hernieuwde vredesproces. De Europese Raad uit zijn grote bezorgdheid over het lot van Gilad Shalit die in flagrante strijd met het universeel internationaal humanitair recht gevangen wordt gehouden door Hamas. De Europese Raad verlangt dat Gilad Shalit, die nu vijf jaar gevangen zit, onmiddellijk wordt vrijgelaten.

_______________________

1 :

Doc. EUCO 24/11.


Side Bar