Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GENERAL

Bruxelles, le 24 juin 2011

TEXTE GA

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES

23 & 24 juin 2011

_________________

Gheobhaidh na toscaireachtaí i gceangal leis seo na Conclúidí ón gComhairle Eorpach (23/24 Meitheamh 2011).

________________________

D'fháiltigh an Chomhairle Eorpach roimh an gclabhsúr atá curtha, geall leis, ar chur chun feidhme an phacáiste chuimsithigh de bhearta ar tháinig sí ar chomhaontú faoi i mí an Mhárta seo caite chun an Eoraip a chur ar ais ar an mbealach chuig fás inbhuanaithe lena gcruthaítear poist agus chun an rialachas eacnamaíoch a neartú. D'fháiltigh sí go háirithe roimh an gcomhaontú faoin Sásra Eorpach um Chobhsaíocht (ESM) atá le teacht agus faoin tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais (EFSF) leasaithe agus d'fháiltigh sí leis roimh an dul chun cinn suntasach a rinneadh maidir leis na tograí reachtacha i ndáil le rialachas eacnamaíoch. Chuir sí clabhsúr ar an gcéad seimeastar Eorpach trí chomh-mheasúnú a dhéanamh ar chláir na mBallstát ar bhonn na meastóireachta ón gCoimisiún agus trí thacú leis na moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha áirithe a bheidh le cur san áireamh i gcinntí náisiúnta atá le teacht maidir le buiséid agus maidir le hathchóirithe struchtúracha. Sa chomhthéacs sin, thug sí dá haire gealltanas na mBallstát atá rannpháirteach sa Chomhshocrú Euro Plus go gcuirfidís le huaillmhian agus le beachtas a dtiomantas i gcleachtadh na bliana seo chugainn. Rinne an Chomhairle Eorpach measúnú ar staid na mBallstát sin a bhfuil clár um choigeartú acu. I dtaca leis an nGréig tháinig Ceannairí Stáit nó Rialtais an limistéir euro ar chomhaontú faoi bhealach chun tosaigh agus d'iarr siad ar a nAirí Airgeadais an obair a chríochnú chun go bhféadfaí na cinntí is gá a dhéanamh faoi thús mhí Iúil.

Tar éis plé a bhí cuimsitheach, leag an Chomhairle Eorpach síos treoracha chun beartas imirce an AE a fhorbairt, i ndáil le rialachas limistéar Schengen, teorainneacha seachtracha a rialú, comhpháirtíocht le tíortha i gComharsanacht an Deiscirt a fhorbairt agus an Comhchóras Tearmainn Eorpach (CEAS) a chur i gcrích faoi 2012.

Chomhaontaigh an Chomhairle Eorpach gur cheart go gcuirfí an clabhsúr ar an gcaibidlíocht aontachais leis an gCróit faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2011, agus leis sin deimhnítear an tiomantas láidir atá aici i dtéarmaí na peirspictíochta atá ag na Balcáin Thiar faoi mhéadú.

Phléigh an Chomhairle Eorpach na himeachtaí i gComharsanacht na Deiscirt agus ghlac sí Dearbhú ar leith maidir leis an ábhar sin.

°

° °

 • AN BEARTAS EACNAMAÍOCH

 • Is críoch é an Chomhairle Eorpach seo leis an gcéad seimeastar Eorpach, lena gceadaítear comh-mheasúnú ar leibhéal an AE ar bhearta náisiúnta a bheartaigh na Ballstáit. I bhfianaise an chéad thaithí seo, measann an Chomhairle Eorpach go bhféadfadh an seimistéar Eorpach a bheith ina mhodh éifeachtach ó thaobh an rialachais de chun tacaíocht a thabhairt do cheapadh beartais ar leibhéal an AE agus ar an leibhéal náisiúnta ar bhealach comhtháite, trédhearcach agus tráthúil. Le cur i láthair comhuaineach na gClár um Chobhsaíocht agus um Chóineasú agus na gClár Náisiúnta um Athchóiriú, cuirtear ar chumas an AE measúnú a dhéanamh ar straitéisí náisiúnta fáis agus fioscacha in éineacht le chéile agus cuirtear ar a chumas aghaidh a thabhairt ar rioscaí, ar mhíchothromaíochtaí nó ar chomhbhabhtálacha a d'fhéadfadh a bheith ann.

 • Ar bhonn an mheasúnaithe a chuir an Coimisiún ar fáil, phléigh an Chomhairle Eorpach na beartais agus na bearta a chuir na Ballstáit i láthair. Is túsphointí maithe iad na beartais agus na bearta sin chun athshlánú na hEorpa a chothú, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin fhioscacha agus chun athchóirithe níos uaillmhianaí a chur chun cinn ar an leibhéal náisiúnta. Tugann an Chomhairle Eorpach dá haire tiomantas soiléir na mBallstát uile gach ní is gá a dhéanamh chun an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis a chur chun feidhme go hiomlán. Tá dul chun cinn maith déanta ag na Ballstáit gníomhaíocht a shainiú chun príomhspriocanna agus cuspóirí na Straitéise Eoraip 2020 do phoist agus don fhás inbhuanaithe a bhaint amach. Táthar ag druidim le cuid de na spriocanna ach is gá iarrachtaí breise a dhéanamh maidir le spriocanna eile (a bhaineann le fostaíocht, éifeachtúlacht fuinnimh, taighde agus forbairt, bochtaineacht agus oideachas treasach). Ba cheart tosaíocht a thabhairt freisin do thimpeallacht fhónta mhaicreacnamaíoch a airithiú, inbhuanaitheacht fhioscach a athbhunú, míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a cheartú agus an earnáil airgeadais a neartú.

 • Tacaíonn an Chomhairle Eorpach leis na moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha áirithe a d'fhormheas an Chomhairle agus iarrann sí ar na Ballstáit uile iad a léiriú go cuí ina gcinntí náisiúnta maidir lena mbuiséid agus maidir lena n-athchóirithe struchtúracha agus aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a nocht an cleachtadh seo.

 • Ní mór tacú le hiarrachtaí náisiúnta trí ghníomhú ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, go háirithe d'fhonn acmhainn iomlán na hEorpa d'fhás eacnamaíoch agus do chruthú post a shaothrú. Sa chomhthéacs sin, ba cheart go gcuirfí dlús faoi obair chun tionscnaimh shuaitheanta Eoraip 2020 agus an tAcht um an Margadh Aonair a thabhairt chun críche, lena ndíreofaí ar na tosaíochtaí a d'aithin an Chomhairle an 30 Bealtaine 2011. Caithfear an t-ualach rialúcháin ar FBManna a laghdú tuilleadh, go háirithe, agus i gcás inarb iomchuí, ba cheart go mbeadh fiontair bheaga saor ó rialacháin áirithe a bheidh le teacht nó ar a laghad faoi réir socruithe níos éadroime. Sa chomhthéacs seo, fearann an Chomhairle Eorpach fáilte roimh thiomantas an Choimisiúin measúnú a dhéanamh ar thionchar na rialachán atá le teacht maidir le micrifhiontair agus scrúdú a dhéanamh ar an acquis chun oibleagáidí atá ann cheana a shainaithint óna bhféadfaí micrifhiontair a eisiamh. D'aontaigh sí filleadh ar na saincheisteanna sin ag a cruinniú i mí na Nollag. Iarrtar ar an gCoimisiún freisin treochlár a ullmhú maidir leis an Margadh Aonair digiteach a chur i gcrích faoi 2015. Iarrtar ar an gCoimisiún tuarascáil a déanamh i mí Dheireadh Fómhair 2011 ar na réimsí sin lena gcuirfear feabhas ar an bhfás d'fhonn cur chun cinn a bhaint amach faoin am a dtionólfar an Chomhairle Eorpach in earrach na bliana 2012.

 • Chuir na Ballstáit atá rannpháirteach sa Chomhshocrú Euro Plus gealltanais i láthair arb ionann iad agus os cionn 100 beart ar leith ina n-iomláine1. Is céim mhaith tosaigh na gealltanais sin chun príomhspriocanna an Chomhshocraithe a bhaint amach agus ní mór iad a chur chun feidhme anois ar an leibhéal náisiúnta. Fillfidh na Ceannairí Stáit nó Rialtais ar roinnt téamaí den Chomhshocrú arís i mí na Nollag 2011 sula seolfar an chéad seimeastar Eorpach eile.

 • Agus a gcéad tiomantais eile á n‑ullmhú, áiritheoidh na Ballstáit rannpháirteacha:

  - raon feidhme níos leithne: ba cheart go ndíreoidh na gealltanais níos mó ar thús áite a thabhairt d'athchóirithe struchtúracha a chuirfidh leis an bhfás chun iomaíochas a chothú, i dtionscail líonra agus in earnáil na seirbhíse mar shampla, agus ba cheart níos mó aire a thabhairt don chobhsaíocht airgeadais a atreisiú;

  - cur chuige níos nithiúla: Ba cheart do na Ballstáit a ndícheall a dhéanamh a ngealltanais amach anseo a dhéanamh chomh sonrach agus chomh hinmheasta agus is féidir, agus mionsonraí á dtabhairt faoin dóigh agus faoin tráth a gcomhlíonfar gealltanais, ionas go bhféadfar an dul chun cinn a mheas le himeacht aimsire agus ionas go bhféadfar tagarmharcáil le Ballstáit eile agus le comhpháirtithe straitéiseacha na hEorpa a éascú;

  - leibhéal níos airde uaillmhéine: ba cheart do na Ballstáit fógra a thabhairt i gcás ina bhfuil tús curtha le tionscadail athchóirithe ina mbreathnaítear ar aghaidh mar fhreagairt don Chomhshocrú agus ba cheart dóibh dea­chleachtais a chur san áireamh;

  - comhordú pragmatach beartas cánach: iarrtar ar an gCoimisiún agus ar Airí Airgeadais na mBallstát atá rannpháirteach tuairisciú faoi mhí na Nollag 2011 ar an dul chun cinn a bheidh déanta ar a bplé struchtúraithe i ndáil le saincheisteanna beartais chánach, go háirithe chun dea-chleachtais a mhalartú, cleachtais dhíobhálacha a sheachaint agus tograí chun an chalaois agus an imghabháil chánach a chomhrac. Ar aon dul leis an gComhshocrú, tá moladh curtha le chéile ag an gCoimisiún maidir le comhbhonn comhdhlúite don cháin chorparáideach.

 • Déanfaidh an Chomhairle Eorpach measúnú i Márta 2012, ar bhonn an tSuirbhé Bhliantúil Fáis de chuid an Choimisiúin, ar an dul chun cinn a dhéanfaidh na Ballstáit agus moltaí na Comhairle a bhaineann go sonrach le tíortha áirithe agus a dtiomantais faoin gComhshocrú á gcur chun feidhme acu.

 • Dá dtabharfaí Babhta Forbartha Doha chun críche, chuirfí go mór leis an bhfás eacnamaíoch agus chuirfí an t‑iomaíochas chun cinn. Athdhearbhaíonn an Chomhairle Eorpach tiomantas an AE an próiseas maidir le léirscaoileadh trádála agus maidir le rialacha a dhéanamh a chur chun cinn chun an córas iltaobhach a neartú, agus athdhearbhaíonn sí go mbeidh sí réidh chun na roghanna caibidlíochta uile atá ar fáil a iniúchadh chun babhta Doha a thabhairt chun críche lena n‑áirítear roghanna maidir le tosaíochtaí na dtíortha is lú forbairt i gcomhréir le sainordú Doha.

 • An pacáiste cuimsitheach a d'fhormheas an Chomhairle Eorpach i mí an Mhárta seo caite, tá sé beagnach curtha chun feidhme go hiomlán anois. Thángthas ar chomhaontú maidir leis an gConradh ar an Sásra Eorpach um Chobhsaíocht agus maidir leis an leasú ar an tSaoráid Eorpach um Chobhsaíocht Airgeadais (EFSF). Ba cheart do na Ballstáit na céimeanna uile is gá a thabhairt chun a áirithiú go ndéanfar an Conradh ar an Sásra Eorpach um Chobhsaíocht (ESM) a dhaingniú faoi dheireadh na bliana 2012 agus chun go dtiocfaidh an EFSF leasaithe I bhfeidhm go pras. Tá an-dul chun cinn déanta ar an obair reachtaíochta don phacáiste maidir leis an rialachas eacnamaíoch a láidriú agus is dócha gur feidir é a ghlacadh ar an gcéad léamh. Táthar ag tabhairt faoi thástálacha struis san earnáil bhaincéireachta. Tá sé fíorthábhachtach go mbeidh siad inchreidthe agus trédhearcach go hiomlán agus go gcuirfear i gcrích iad i gcomhréir iomlán leis an modheolaíocht agus leis na treoracha a d'eisigh an tÚdaras Eorpach Baincéireachta agus go n‑áiritheoidh na rannpháirtithe uile gur toradh den chéad scoth é an toradh a bheidh ann. Ní mór na bearta uile is gá, a bheidh lán‑chomhsheasmhach le caighdeáin idirnáisiúnta, a dhéanamh go pras chun aghaidh a thabhairt ar aon leochaileachtaí baincéireachta a d'fhéadfadh a bheith ann agus a thiocfaidh chun solais de bharr na tástálacha struis.

 • Cuireann an Chomhairle Eorpach fáilte roimh an dul chun cinn a rinneadh in Éirinn maidir le cur chun feidhme an chláir um athchóiriú, obair atá ag dul ar aghaidh go maith. Fáiltíonn sí freisin roimh an rún daingean atá ag rialtas na Portaingéile, a toghadh le déanaí, a chlár um athchóiriú a chur chun feidhme go huile agus go hiomlán. Tuigeann gach páirtí go bhfuil gá leis an athchóiriú sin agus, má chuirtear na cláir sin chun feidhme go docht, beifear in ann an inbhuanaitheacht fiachais a chinntiú agus cuidiú freisin le hÉirinn agus leis an bPortaingéil filleadh ar na margaí airgeadais.

 • Athdhearbhaíonn Ceannairí Stáit nó Rialtais an limistéir euro go bhfuil rún daingean acu gach ní is gá a dhéanamh chun cobhsaíocht airgeadais an limistéir euro ina iomláine a áirithiú.

 • Tá an limistéar euro ag teacht chuige féin go maith agus tá forás láidir inbhuanaithe bainte amach. Tá bunús fónta faoin euro agus táimid lánsásta leis an gcobhsaíocht praghsanna a baineadh amach ó bunaíodh an euro.

 • Maidir leis an nGréig, aithníonn an Chomhairle Eorpach go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta le bliain anuas, go háirithe i dtaca leis an gcomhdhlúthú fioscach. Fáiltíonn sí roimh an tiomantas láidir atá ag rialtas na Gréige i gcónaí chun an clár um choigeartú a chur chun feidhme.

 • Iarrann an Chomhairle Eorpach ar na húdaráis náisiúnta a bheith diongbháilte i gcónaí agus na hiarrachtaí coigeartuithe á gcur chun feidhme acu, ar iarrachtaí iad is gá chun an tír a thabhairt ar ais ar chosán na hinbhuanaitheachta. Ní mór bailchríoch a chur ar phacáiste cuimsitheach um athchóiriú, a bheidh comhaontaithe leis an gCoimisiún i gcomhar leis an mBanc Ceannais Eorpach agus leis an CAI, mar ábhar práinne sna laethanta atá romhainn agus ní mór freisin do Pharlaimint na Gréige na príomhdhlíthe a ghlacadh maidir leis an straitéis fhioscach agus le príobháidiú. Tar éis na hiarrata ó Rialtas na Gréige a d'fhógair Príomh-Aire na Gréige, beidh an méid sin mar bhunús le go mbeifear in ann príomhpharaiméadair cláir nua a bhunú, a mbeidh tacaíocht aige óna chomhpháirtithe sa limistéar Euro agus ón CAI araon, i gcomhréir leis na cleachtais reatha, agus le go bhféadfar an íocaíocht amach a dheánamh in am chun riachtanais airgeadais na Gréige a chomhlíonadh san Iúil.

 • Aontaíonn Ceannairí Stáit nó Rialtais an limistéir euro go dtiocfaidh an maoiniú breise is gá ó fhoinsí oifigiúla agus ó fhoinsí príobháideacha araon. Tacaíonn siad leis an gcur chuige a chinn Grúpa an Euro an 20 Meitheamh lena gcothófaí rannpháirtíocht na hearnála príobháidí dá deoin féin i bhfoirm cineálacha iompaithe neamhfhoirmiúla, deonacha d'fhiachas na Gréige atá ann cheana tráth na haibíochta do laghdú suntasach ar an maoiniú is gá ó bhliain-go-bliain laistigh den chlár agus go seachnófaí mainneachtain roghnaitheach.

 • Iarrann Ceannairí Stáit nó Rialtais an limistéir euro ar Airí Airgeadais an obair atá á déanamh ar na gnéithe ar gá tabhairt fúthu go fóill a thabhairt chun críche ionas go bhféadfar na cinntí is gá a dhéanamh faoi thús mhí Iúil.

 • Iarrann an Chomhairle Eorpach freisin ar gach páirtí polaitiúil sa Ghréig tacú le príomhchuspóirí agus le príomhbhearta beartais an chláir lena chinntiú go gcuirfear chun feidhme go beacht agus go gasta iad. I bhfianaise na tréimhse ama a bheidh i gceist, agus mhéid agus chineál na n‑athchóirithe is gá sa Ghréig, ní mór cur le chéile ar bhonn náisiúnta, ionas go n-éireoidh leo.

 • Fáiltíonn an Chomhairle Eorpach roimh an rún atá ag an gCoimisiún feabhas a chur ar na sineirgí atá idir clár na n-iasachtaí agus cistí an AE. Tacaíonn an Chomhairle Eorpach leis na hiarrachtaí go léir atá á ndéanamh chun cur le cumas na Gréige cistí an AE a úsáid chun fás agus fostaíocht a spreagadh. Féadfar sin a dhéanamh trína n-athdhíriú ar an iomaíochas a fheabhsú agus ar fhostaíocht a chruthú. Thairis sin, fáiltíonn an Chomhairle Eorpach roimh an gclár cuimsitheach de chúnamh teicniúil don Ghréig a d'ullmhaigh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, agus tacaíonn sí leis.

 • Tuigeann na Ceannairí Stáit nó Rialtais na hiarrachtaí a bheidh le déanamh ag saoránaigh na Gréige agus na bearta um choigeartú á ndéanamh, agus is ríléir dóibh go bhfuil géarghá leis na híobairtí sin le go dtiocfaidh feabhas ar an ngeilleagar agus go gcuirfidh na híobairtí sin le cobhsaíocht agus le leas na tíre amach anseo.

II. AN IMIRCE

 • Is ceann de na torthaí is sofheicthe agus is rathúla a baineadh amach tríd an lánpháirtiú Eorpach é an tsaorghluaiseacht daoine agus is saoirse bhunúsach é chomh maith. Ní mór treoir pholaitiúil agus comhar i limistéar Schengen a neartú tuilleadh, lena bhfeabhsófaí muinín idir na Ballstáit, a bhfuil an fhreagracht chéanna orthu uile as a chinntiú go gcuirtear rialacha Schengen uile i bhfeidhm go héifeachtach i gcomhréir leis na comhchaighdeáin chomhaontaithe agus le bunphrionsabail agus le noirm bhunúsacha. Ní mór teorainneacha seachtracha na hEorpa a bhainistiú go héifeachtach agus go comhsheasmhach, ar bhonn na comhfhreagrachta, na dlúthpháirtíochta agus an mhéadaithe ar chomhar praiticiúil.

 • I gcomhréir leis na conclúidí ón gComhairle an 9/10 Meitheamh 2011, ba cheart forfheidhmiú na gcomhrialacha a fheabhsú tuilleadh agus a dhoimhniú, go háirithe i gcás chóras meastóireachta Schengen, chun freagairt éifeachtach a thabhairt ar dhúshláin a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo. Tá córas éifeachtach, iontaofa meastóireachta riachtanach chun a áirithiú gurb amhlaidh a bheidh an cás. Forálfar leis an gcóras meastóireachta Schengen a bheidh ann sa todhchaí do na critéir atá bunaithe ar acquis an AE a neartú, a leasú agus a leathnú. Ba cheart go mbeadh an mheastóireacht AE-bunaithe agus go mbeadh baint ag saineolaithe ó na Ballstáit, ón gCoimisiún agus ó ghníomhaireachtaí inniúla léi. Iarrtar ar an gCoimisiún tuarascáil a dhéanamh ar thorthaí na meastóireachtaí sin go tráthrialta agus, i gcás inarb iomchuí, bearta a mholadh chun freagairt a dhéanamh ar aon easnaimh a shainaithneofar.

 • Ba cheart sásra a thabhairt isteach d'fhonn freagairt a dhéanamh ar chúinsí eisceachtúla a chuirfeadh feidhmiú chomhar Schengen ar an iomlán i mbaol, gan prionsabal saorghluaiseachta daoine a chur i gcontúirt. Ba cheart go mbeadh sé comhdhéanta de shraith beart a chuirfí i bhfeidhm de réir a chéile ar dhóigh dhifreálaithe, chomhordaithe, chun tacú le Ballstáit a bheadh ag dul i ngleic le brú mór ag na teorainneacha seachtracha. D'fhéadfaí cuairteanna cigireachta, tacaíocht theicniúil agus airgeadais chomh maith le tacaíocht, comhar agus idirbheartaíocht ó Frontex a chur san áireamh anseo.

Mar rogha dheireanach ar fad, i gcreat an tsásra sin, d'fhéadfaí clásál cosanta a thabhairt isteach chun rialuithe teorann a thabhairt isteach an athuair ag na teorainneacha inmheánacha, ar bhonn eisceachtúil, má bhíonn fíorghá leis i gcás nach mbeidh Ballstát in ann a oibleagáidí faoi na rialacha Schengen a chomhlíonadh. Dhéanfaí an beart sin ar bhonn critéar oibiachtúil sonrach agus ar bhonn comh-mheasúnaithe, i dtaca le raon feidhme beacht agus ar feadh tréimhse teoranta ama, agus an gá atá ann bheith in ann freagairt do chásanna práinneacha á chur san áireamh. Ní bheidh aon tionchar aige sin ar chearta na ndaoine atá i dteideal saoirse gluaiseachta a bheith acu faoi na Conarthaí.

Iarrtar ar an gCoimisiún togra a chur isteach i Meán Fómhair maidir leis an sásra sin.

 • Is iad na Ballstáit atá freagrach as na teorainneacha seachtracha a rialú agus as faireachas a dhéanamh orthu agus bíonn siad ag gníomhú ar mhaithe le leas comhchoiteann na mBallstát go léir agus an fheidhm sin á cur i gcrích acu. Lena áirithiú go ndéanfar teorainneacha seachtracha na hEorpa a bhainistiú go héifeachtach agus lena áirithiú go mbeidh na caighdeáin chéanna i bhfeidhm i ngach áit, ní mór na hionstraimí ábhartha go léir a úsáid ar bhealach optamach agus ní mór iad a chur in oiriúint nuair is gá. Déanfar an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha a fhorbairt tuilleadh mar ábhar tosaíochta ionas go mbeidh sé ag feidhmiú faoi 2013 agus ionas go bhféadfaidh údaráis na mBallstát a mbeidh gníomhaíochtaí faireachais ar theorainneacha ar bun acu faisnéis oibríochtúil a roinnt agus feabhas a chur ar an gcomhar.

 • Treiseofar na hiarrachtaí sin freisin leis an obair atá á déanamh ar "theorainneacha cliste" a chur ar aghaidh go mear, lena áirithiú go mbainfear leas as teicneolaíochtaí nua chun na dúshláin a bhaineann le rialú teorainneacha a shárú. Ba cheart, go háirithe, córas isteach/amach a thabhairt isteach agus clár do thaistealaithe cláraithe. Fearann an Chomhairle Eorpach fáilte roimh an gcomhaontú ar thángthas air maidir leis an ngníomhaireacht le haghaidh bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais.

 • Ní mór faireachán a dhéanamh go leanúnach ar fheidhmiú Frontex agus ar fheidhmiú gníomhaireachtaí eile lena áirithiú go mbeidh siad éifeachtúil i gcónaí agus iad ag cuidiú leis na Ballstáit a dteorainneacha seachtracha a bhainistiú, an imirce neamhdhleathach a chomhrac agus plé le teifigh. Oibreoidh Frontex i gcomhar leis na tríú tíortha lena mbaineann. Fearann an Chomhairle Eorpach fáilte roimh an gcomhaontú ar thángthas air maidir leis an athbhreithniú a rinneadh ar Rialachán Frontex, rud a fhágfaidh go mbeidh cumas oibríochtúil na Gníomhaireachta sin níos éifeachtaí. I gcomhréir le Clár Stócólm, forbrófar tuilleadh an creat don chomhar idir ghardaí teorann náisiúnta, go háirithe trí oiliúint choiteann a chur chun cinn agus trí roinnt na gcumas agus na gcaighdeán a chur chun cinn. Iarrtar ar an gCoimisiún, i ndlúthchomhar le Frontex, tuilleadh smaointe a chur chun cinn ina leith sin faoi dheireadh na bliana.

 • Ag tabhairt dá haire an staid dheacair a gcaithfidh roinnt Ballstáit dul i ngleic léi faoi láthair, athdhearbhaíonn an Chomhairle Eorpach an gá atá ann fíor-dhlúthpháirtíocht phraiticiúil a léiriú do na Ballstáit sin is mó atá thíos le sreabha imirce. Leanfaidh an AE agus na Ballstáit den tacaíocht oibríochtúil is gá agus den tacaíocht airgeadais is gá a thabhairt de réir mar a thiocfaidh cor nua ar an scéal, agus iad ag tógáil ar na bearta ar tháinig an Chomhairle ar chomhaontú ina leith an 11 Aibreán 2011. Cuirfear an maoiniú is gá agus na hacmhainní teicniúla agus daonna is gá ar fáil d'fhonn leanúint le gníomhaíochtaí a thacóidh leis na Ballstáit sin agus d'fhonn dlús a chur leis na gníomhaíochtaí sin, i gcás ina n-éileofar sin. Fáiltíonn an Chomhairle Eorpach roimh an gclár píolótach a leathnú ar bhonn deonach do thairbhithe na cosanta idirnáisiúnta i Málta. Tá sí ag súil leis an teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le dlúthpháirtíocht laistigh den AE níos déanaí i mbliana.

 • Ní mór beartas comhsheasmhach straitéiseach chun an tsoghluaisteacht a bhainistiú i dtimpeallacht atá slán. Ní mór gurb é a bheidh mar chuspóir aghaidh a thabhairt ar na nithe sin is cúis bhunúsach leis an imirce ar leibhéal struchtúrach. Chun na críche sin, agus faoi chuimsiú Bheartas Comharsanachta na hEorpa, forbrófar comhpháirtíochtaí le tíortha i gComharsanacht an Deiscirt agus i gComharsanacht an Oirthir.

 • Is é an chéad rud a dhéanfar, mar a beartaíodh sa teachtaireacht a tháinig ón gCoimisiún ar na mallaibh, idirphlé leathan struchtúraithe a chur i gcrích leis na tíortha sin maidir leis an imirce, leis an tsoghluaisteacht agus leis an tslándáil, agus é mar aidhm aige buntáistí follasacha a bhaint amach do na tíortha sin agus don Aontas Eorpach. Ba cheart tús a chur leis an idirphlé sin mar ábhar práinne le tíortha comhpháirtíochta atá toilteanach páirt a ghlacadh sna hábhair sin agus atá in ann é sin a dhéanamh ar bhealach cuiditheach. Déanfar idirdhealú idir Comhpháirtíochtaí Soghluaisteachta de réir fhiúntas ar leith na dtíortha comhpháirtíochta; tiocfar ar chomhaontú fúthu le gach tír chomhpháirtíochta go leithleach; beidh siad ag brath ar an iarracht a rinneadh agus ar an dul chun cinn a rinneadh i ngach limistéar (imirce, athligean isteach, soghluaisteacht agus slándáil); agus beidh sásra éifeachtúil faireacháin san áireamh iontu. Ba cheart féachaint ar bhealaí lena bhféadfaí cur leis an scair sin den mhaoiniú a chaitear ar na limistéir sin, faoi chuimsiú na n-imchlúdach atá ann cheana.

 • Iarrtar ar an gCoimisiún a mheastóireacht ar an gCur Chuige Domhanda don Imirce a thíolacadh, ionas go leagfar síos creat beartais a bheadh níos comhsheasmhaí, níos córasaí agus níos straitéisí i gcás an chaidrimh atá againn leis na tríú tíortha ábhartha go léir, agus lena n-áirítear tograí nithiúla chun príomh-chomhpháirtíochtaí an Aontais a fhorbairt, lena dtabharfar tosaíocht do chomharsanacht an Aontais ina iomláine

 • Tá beartas tearmainn na hEorpa faoi bhrú de dheasca na n-imeachtaí a tharla le déanaí. Tá gá le nósanna imeachta tearmainn a bheadh sábháilte agus éifeachtach ar mhaithe leis na daoine sin a bhfuil cosaint de dhíth orthu. Chuige sin, ní mór acquis an AE sa réimse sin a chur i bhfeidhm ina iomláine. Tá sé ríthábhachtach go dtabharfar an Comhchóras Tearmainn Eorpach (CEAS) chun críche faoi 2012, bunaithe ar ardchaighdeáin cosanta agus ar nósanna imeachta cothroma agus éifeachtúla, lena mbeifí in ann mí-úsáid a chosc agus lena bhféadfaí iarratais ar thearmann a scrúdú go pras d'fhonn inbhuanaitheacht an chórais a áirithiú. Leis na tograí modhnaithe don treoir maidir le nósanna imeachta tearmainn agus don treoir maidir le coinníollacha glactha a thíolaic an Coimisiún le déanaí, ba cheart go mbeadh bonn nua ann le tús a chur le caibidlíochtaí maidir le dhá ghné thábhachtacha den CEAS. Níor cheart gurb é an toradh a bheadh ar na hathruithe go gcothófaí éilimh gan bhunús a chur isteach ná níor cheart go n‑ardófaí na costais fhoriomlána a bhíonn ar na Ballstáit. Ba cheart anois luí isteach, le dúthracht, ar na caibidlíochtaí sin ar bhonn cur chuige ginearálta cothromaithe lena n‑áireofar gach togra atá os ár gcomhair d'fhonn na cuspóirí a leagtar amach thuas a bhaint amach.

III. AN CHRÓIT

 • Molann an Chomhairle Eorpach an Chróit as an tréaniarracht atá déanta aige, a d'fhág go bhfuiltear ag an gcéim dheireanach anois maidir leis an gcaibidlíocht aontachais. Tá na caibidlí idirbheartaíochta deireanacha á scrúdú ag an gComhairle i láthair na huaire, agus coinníollacht dhocht á hurramú go hiomlán agus i gcomhréir leis an gcreat caibidlíochta. I bhfianaise an dul chun cinn atá déanta agus i bhfianaise mheasúnú dearfach an Choimisiúin, d'iarr an Chomhairle Eorpach ar an gComhairle gach cinneadh is gá a dhéanamh chun go dtabharfaí an chaibidlíocht aontachais leis an gCróit chun críche faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2011 ar bhonn na ndréacht‑chomhsheasamh a thíolaic an Coimisiún le déanaí, ionas go síneofaí an Conradh Aontachais roimh dheireadh na bliana. Ba cheart don Chróit leanúint lena hiarrachtaí ar athchóiriú leis an díograis chéanna, go háirithe maidir leis na breithiúna agus le cearta bunúsacha, chun go mbeidh sí in ann oibleagáidí na ballraíochta a chomhlíonadh ó dháta an aontachais. Tabharfar an t-urrús is gá don Chróit agus do na Ballstáit atá anois ann trí fhaireachán a dhéanamh ar na hiarrachtaí sin ar athchóiriú a fhad leis an aontachas. Féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún, gach beart is gá a dhéanamh.

 • Leis na himeachtaí sin, cuirtear dlús nua le peirspictíocht Eorpach na mBalcán Thiar, chomh fada agus go leanann na tíortha seo orthu ar bhóthar an athchóirithe. Fillfidh an Chomhairle Eorpach ar an ábhar sin arís ag an gcruinniú a bheidh aici i mí na Nollag 2011. Sa chomhthéacs sin, fáiltíonn sí roimh an scéala gur gabhadh Ratko Mladic agus gur aistríodh chuig Binse na Háige é, rud atá ina chéim dhearfach don cheartas idirnáisiúnta agus do pheirspictíocht AE na Seirbia.

o

o o

NITHE EILE

  Rinne an Chomhairle Eorpach na nithe seo a leanas:

 • cheap sí an tUasal Mario Draghi mar Uachtarán ar an mBanc Ceannais Eorpach ón 1 Samhain 2011 go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2019;

 • ghlac sí dearbhú maidir le Comharsanacht an Deiscirt (Iarscríbhinn); thacaigh sí leis an gcur chuige nua maidir leis an gcaidreamh le comharsanacht an Aontais Eorpaigh mar a leagtar amach é sna conclúidí ón gComhairle an 20 Meitheamh 2011 agus leag sí béim ar an tábhacht atá le Cruinniú Mullaigh Vársá de Chomhpháirtíocht an Oirthir an 29 agus an 30 Meán Fómhair 2011;

 • thacaigh sí le Straitéis an AE do Réigiún na Danóibe agus d'iarr sí ar na gníomhaithe ábhartha go léir an straitéis a chur chun feidhme gan mhoill, mar a leagtar amach í sna conclúidí ón gComhairle an 13 Aibreán 2011; iarrtar ar na Ballstáit leanúint de bheith ag obair i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún ar straitéisí macrairéigiúnacha a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo, go háirithe maidir leis an réigiún Aidriadach agus leis an réigiún Iónach;

  • Ag tabhairt dá haire an tábhacht rí-mhór a bhaineann léi, thacaigh sí leis an tuarascáil ón Uachtaránacht ar chuimsiú na Romach agus d'iarr sí go gcuirfí chun feidhme go pras na conclúidí ón gComhairle an 19 Bealtaine 2011 maidir le creat AE do straitéisí náisiúnta maidir le lánpháirtiú na Romach suas go dtí 2020; go háirithe maidir le straitéisí na mBallstát maidir le cuimsiú na Romach a ullmhú, a nuashonrú nó a fhorbairt, nó pacáistí comhtháite bearta beartais laistigh dá mbeartais um chuimsiú sóisialta chun cás na Romach a fheabhsú, faoi dheireadh 2011;

   • d'fháiltigh sí roimh an tuarascáil bhliantúil ar spriocanna an AE maidir le cúnamh don fhorbairt, agus thug sí dá haire nár baineadh amach an chomhsprioc idirmheánach a bhí leagtha amach do 2010, cé gurbh é an AE an deontóir is mó ar fud an domhain, go mór is go fada, sa bhliain 2010; d'athdhearbhaigh sí a tiomantas na spriocanna maidir le cúnamh don fhorbairt a bhaint amach faoi 2015 mar a leagtar amach iad ina conclúidí i mí an Mheithimh 2005.________________________

   IARSCRÍBHINN

   DEARBHÚ MAIDIR LE COMHARSANACHT AN DEISCIRT

   • Dearbhaíonn an Chomhairle Eorpach na prionsabail agus na cuspóirí a shainítear ina dearbhú agus sna conclúidí i dtaca le Comharsanacht an Deiscirt a ghlac sí an 11 Márta 2011 agus an 25 Márta 2011, faoi seach. Fearann sí fáilte roimh an Teachtaireacht Chomhpháirteach ón Ardionadaí agus ón gCoimisiún Eorpach maidir le freagairt nua ar Chomharsanacht atá ag athrú, a eisíodh an 25 Bealtaine 2011. Tacaíonn sí go hiomlán leis na conclúidí ón gComhairle maidir le Beartas Comharsanachta na hEorpa a glacadh an 20 Meitheamh 2011, agus iarrann sí go gcuirfear bearta nithiúla chun feidhme go mear i gcomhréir leis na prionsabail agus na cuspóirí ar tháinig an Chomhairle ar chomhaontú ina leith.

   • Fearann an Chomhairle Eorpach fáilte roimh an tacaíocht atá á tabhairt ag an G8 don athrú daonlathach ar Chomharsanacht an Deiscirt. Cuireann sí i bhfios go láidir arís an tábhacht a bhaineann leis an Aontas don Réigiún Meánmhuirí agus an tábhacht a bhaineann le tionscadail nithiúla agus suntasacha a sheoladh go gasta faoi chuimsiú an Aontais don Réigiún Meánmhuirí.

   • Fearann an Chomhairle Eorpach fáilte roimh na céimeanna atá á nglacadh faoi láthair chun go ndéanfar athrú daonlathach sa réigiún, go háirithe san Éigipt agus sa Túinéis. Molann sí an fógra faoi phríomhghnéithe an Bhunreachta nua i Maracó, fáiltíonn sí roimh an tiomantas athnuaite atá ann d'athchóirithe polaitiúla, lena n­­-áirítear athbhreithniú ar an mBunreacht, san Iordáin, agus tugann sí dá haire go dearfach gur cuireadh deireadh leis an staid éigeandála agus go bhfuil athchóiriú bunreachtúil beartaithe san Ailgéir. Cuireann sí i bhfios go láidir an gá atá ann le cuimsitheacht agus le hidirphlé sa phróiseas athchóirithe, agus coinneoidh sí súil ghéar ar chur chun feidhme na n-athchóirithe sin.

   • Dearbhaíonn an Chomhairle Eorpach go dtacaíonn sí go hiomlán le Rún 1970 agus Rún 1973 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe maidir leis an Libia agus tacaíonn sí leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag Ballstáit an AE maidir lena gcur chun feidhme. Tacaíonn sí go hiomlán leis na conclúidí ón gComhairle maidir leis an Libia a glacadh an 20 Meitheamh 2011, agus athdhearbhaíonn sí a hiarraidh ar Kadhafi scaradh leis an gcumhacht láithreach. Is mian go mór leis an Aontas Eorpach i gcónaí go dtarlódh athrú daonlathach i Libia. Leagann an Chomhairle Eorpach béim ar an ról tábhachtach atá ag an gComhairle Náisiúnta Idirthréimhseach sa phróiseas seo chun ionadaíocht a dhéanamh ar ardaidhmeanna phobal na Libia.

   • Cáineann an Chomhairle Eorpach sna téarmaí is láidre an chos ar bolg leanúnach agus an foréigean doghlactha agus millteanach atá á ndéanamh ag réimeas na Siria ar a saoránaigh féin. Tugann sí dá haire na tuairiscí go bhfuil an tSiria i mbun gníomhaíochta míleata gar do theorainn na Tuirce ag Khirbet al-Jouz, agus is cúis mhór imní di an méid sin, agus athdhearbhaíonn sí an achainí a rinneadh roimhe seo go bhfeidhmeoidh an tSiria leis an srian is mó is féidir. Caitear amhras ar dhlisteanacht an réimis nuair a roghnaítear leanúint leis an gcos ar bolg seachas na gealltanais a thug an réimeas féin maidir le hathchóirithe ginearálta a chomhlíonadh. Tabharfar iadsan atá freagrach as coireanna agus as foréigean in aghaidh saoránach os comhair an dlí. Ag tacú di leis na conclúidí ón gComhairle maidir leis an tSiria a ghlac an Chomhairle an 20 Meitheamh 2011, fáiltíonn an Chomhairle Eorpach roimh smachtbhannaí nua a ghlacadh. Tugann sí a tacaíocht iomlán d'iarrachtaí taidhleoireachta arb é is aidhm dóibh a áirithiú go bhféadfaidh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a freagracht a ghlacadh uirthi féin maidir leis an staid sa tSiria agus go dtabharfaidh sí freagairt leordhóthanach ar an staid sin.

   • Tá an Chomhairle Eorpach fós imníoch faoin staid in Éimin agus tathantaíonn sí ar na comhpháirtithe go léir deireadh a chur leis an bhforéigean, cearta an duine a urramú agus seasamh le sos comhraic buan, agus fearann sí fáilte roimh thiomantas an Leas-Uachtaráin chuige sin. Athdhearbhíonn sí chomh maith an phráinn a bhaineann le hathrú ordúil agus cuimsitheach a bheidh ag teacht le tionscnamh Chomhairle Chomhair na Murascaille. Tá imní ar an gComhairle Eorpach faoin bpróiseas lena ndéantar lucht an fhreasúra i Bairéin a thriail agus lena gcuirtear pianbhreith orthu. Molann sí go láidir do Bhairéin a chinntiú go ndéanfar cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a urramú go huile agus go hiomlán.

   • Tugann an Chomhairle Eorpach dá haire gur údar imní i gcónaí é an staid in Gaza. Ba cheart gur i gcomhréir leis an gcreat ábhartha agus le cinntí ábhartha na NA a thabharfaí cúnamh daonnúil do mhuintir Gaza agus ba cheart féachaint leis gan daoine a chur i mbaol.

   • Léirítear, le hathruithe bunúsacha ar fud an domhain Arabaigh, an gá atá le dul chun cinn maidir le Próiseas Síochána an Mheán-Oirthir agus an gá atá ann an tsáinn pholaitiúil gan réiteach atá ann faoi láthair a shárú, agus na comhaontuithe a rinneadh roimhe seo agus na hoibleagáidí a bhí le comhlíonadh roimhe seo á n-urramú. Iarrann an Chomhairle Eorpach ar na páirtithe go léir dul i mbun caibidlíochta go práinneach. Ní bheidh aon dul go gcuirfear feabhas ar an staid mar atá mura ndéanfar an idirbheartaíocht dhíreach a chur ar bun arís, agus ar an gcaoi sin réiteach fadtéarmach, cuimsitheach a bhaint amach. Agus béim á leagan aici ar an ról lárnach atá ag an gCeathairéad, molann an Chomhairle Eorpach iarrachtaí Bhallstáit an AE agus iarrachtaí an Ardionadaí maidir leis seo, agus fáiltíonn sí roimh na moltaí a rinne an tUachtarán Obama le déanaí, i gcomhréir le seasaimh a ghlac an AE roimhe seo. Tacaíonn sí go hiomlán leis an iarraidh a rinne an tArdionadaí ar an gCeathairéad peirspictíocht inchreidte a chruthú chun an próiseas síochána a chur ar bun arís mar ábhar práinne. Iarrann an Chomhairle Eorpach ar na comhpháirtithe go léir staonadh ó ghníomhaíochtaí aontaobhacha nach gcabhróidh le réiteach cuimsitheach. Tacaíonn sí chomh maith leis an tionscnamh Comhdháil a thionól i bPáras chun tacaíocht eacnamaíoch a chur ar fáil le Stát Palaistíneach a chur ar bun i gcreat phróiseas síochána a athsheolfar. Cuireann an Chomhairle Eorpach in iúl gur cúis mhór imní di an méid atá i ndán do Gilad Shalit, fear atá ina phríosúnach ag Hamas, rud atá glan in éadan an dlí daonnúil idirnáisiúnta uile-choiteann. Cúig bliana cothrom tar éis a ghabhála, éilíonn an Chomhairle Eorpach go scaoilfí saor láithreach bonn Gilad Shalit.

   1 :

   Féach EUCO 24/11.


Side Bar