Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GENERAL

Bruxelles, le 24 juin 2011

TEXTE FI

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES

23 & 24 juin 2011

_________________

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena 23. ja 24. kesäkuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.

________________________

Eurooppa-neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että viime maaliskuussa hyväksytyn laajan toimenpidepaketin täytäntöönpano on lähes saatettu päätökseen. Paketin tarkoituksena on ohjata Eurooppa takaisin kestävän ja työpaikkoja luovan kasvun tielle ja tehostaa talouden ohjausta ja hallintaa. Eurooppa-neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä erityisesti yhteisymmärrykseen tulevasta Euroopan vakausmekanismista (EVM) ja muutetusta Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) sekä huomattavaan edistymiseen talouden ohjausta ja hallintaa koskevan säädösehdotuspaketin käsittelyssä. Se päätti talouspolitiikan ensimmäisen EU-ohjausjakson arvioimalla yhteisesti jäsenvaltioiden ohjelmia komission arvioinnin perusteella ja vahvistamalla maakohtaiset suositukset, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon tulevissa kansallisissa päätöksissä talousarvioista ja rakenneuudistuksista. Se pani tässä yhteydessä merkille Euro Plus -sopimukseen osallistuvien jäsenvaltioiden lupauksen tehdä tulevan vuoden kaudella aiempaa kunnianhimoisempia ja täsmällisempiä sitoumuksia. Eurooppa-neuvosto arvioi niiden jäsenvaltioiden tilannetta, joilla on sopeutusohjelma. Kreikan osalta euroalueen valtion- tai hallitusten päämiehet sopivat etenemistavasta ja kehottivat valtiovarainministereitä saattamaan työn päätökseen, jotta tarvittavat päätökset voitaisiin tehdä heinäkuun alussa.

Eurooppa-neuvosto määritti perusteellisen keskustelun jälkeen suuntaviivat EU:n muuttoliikepolitiikan kehittämiseksi Schengen-alueen hallinnon, ulkorajojen valvonnan ja eteläisten naapurimaiden kanssa kehitettävien kumppanuuksien osalta sekä Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän saattamiseksi päätökseen vuoteen 2012 mennessä.

Eurooppa-neuvosto katsoi, että liittymisneuvottelut Kroatian kanssa olisi saatettava päätökseen kesäkuun 2011 loppuun mennessä, vahvistaen siten olevansa lujasti sitoutunut pitämään Länsi-Balkanin maat mukana laajentumiskehityksessä.

Eurooppa-neuvosto keskusteli tapahtumista eteläisellä naapurialueella ja antoi siitä erillisen julkilausuman.

°

° °

  I TALOUSPOLITIIKKA

 • Tähän Eurooppa-neuvostoon päättyy ensimmäinen talouspolitiikan EU-ohjausjakso, ja nyt on tilaisuus tehdä EU:n yhteinen arviointi jäsenvaltioiden suunnittelemista toimista. Ensimmäisten kokemusten pohjalta Eurooppa-neuvosto katsoo, että EU-ohjausjaksosta voi tulla tehokas hallintamenetelmä, joka tukee kansallista ja EU:n päätöksentekoa yhdennetyllä, läpinäkyvällä ja oikea-aikaisella tavalla. Kun vakaus- ja lähentymisohjelmat ja kansalliset uudistusohjelmat esitetään samaan aikaan, EU voi arvioida kansallisia kasvu- ja finanssipoliittisia strategioita rinnatusten ja havaita niihin mahdollisesti sisältyvät riskit, epätasapainotilat tai ristiriitaisuudet.

 • Eurooppa-neuvosto keskusteli komission esittämän arvion pohjalta jäsenvaltioiden esittelemistä politiikoista ja toimista. Ne muodostavat hyvän lähtökohdan tukea Euroopan talouden elpymistä, tarttua julkisen talouden haasteisiin ja toteuttaa entistä kunnianhimoisempia uudistuksia kansallisella tasolla. Eurooppa-neuvosto toteaa kaikkien jäsenvaltioiden aikovan päättäväisesti tehdä kaiken tarvittavan vakaus- ja kasvusopimuksen panemiseksi täytäntöön kokonaisuudessaan. Jäsenvaltiot ovat edistyneet hyvin määrittäessään toimia työllisyyttä ja kestävää kasvua koskevan Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Eräiden tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty, mutta jotkut muut (työllisyyden, energiatehokkuuden, tutkimuksen ja kehityksen, köyhyyden sekä korkea-asteen koulutuksen aloilla) vaativat lisätoimia. Etusijalle olisi asetettava myös vakaan makrotaloudellisen ympäristön varmistaminen, julkisen talouden kestävyyden palauttaminen, makrotalouden epätasapainon korjaaminen ja finanssialan vahvistaminen.

 • Eurooppa-neuvosto vahvistaa neuvoston hyväksymät maakohtaiset suositukset ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ottamaan ne huomioon talousarviota ja rakenneuudistuksia koskevissa kansallisissa päätöksissään sekä puuttumaan tällä kaudella ilmenneisiin epäkohtiin.

 • Kansallisia ponnisteluja on tuettava Euroopan unionin tason toimilla, erityisesti jotta hyödynnettäisiin Euroopan koko potentiaali talouskasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Tässä yhteydessä olisi joudutettava työtä konkreettisiin tuloksiin pääsemiseksi Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeissa ja sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa kiinnittäen erityistä huomiota neuvoston 30. toukokuuta 2011 määrittämiin painopisteisiin. Etenkin pk-yritysten sääntelytaakkaa on kevennettävä lisää ja mikroyritykset tarvittaessa vapautettava eräiden tulevien sääntöjen soveltamisesta tai ainakin sovellettava niihin kevennettyä järjestelmää. Eurooppa-neuvosto panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille komission sitoumuksen arvioida tulevan sääntelyn vaikutusta mikroyrityksiin ja tarkastella EU:n säännöstöä sellaisten velvoitteiden määrittämiseksi, joista mikroyritykset voitaisiin vapauttaa. Se päätti palata näihin kysymyksiin joulukuun 2011 kokouksessaan. Komissiota pyydetään myös laatimaan etenemissuunnitelma digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Komissiota pyydetään raportoimaan lokakuussa 2011 näistä kasvua tukevista aloista, jotta edistymistä saavutettaisiin Eurooppa-neuvoston kevään 2012 kokoukseen mennessä.

 • Euro Plus -sopimukseen osallistuvat jäsenvaltiot ovat esittäneet sitoumuksia, joihin sisältyy yhteensä yli 100 erillistä toimenpidettä1. Sitoumukset ovat hyvä alku sopimuksen tavoitteiden saavuttamiselle, ja ne on nyt pantava täytäntöön kansallisesti. Valtion- tai hallitusten päämiehet palaavat sopimuksen joihinkin aiheisiin joulukuussa 2011 ennen seuraavan EU-ohjausjakson alkamista.

 • Osallistuvat jäsenvaltiot varmistavat seuraavat seikat tulevien sitoumustensa valmistelussa:

  Laajempi soveltamisala: Sitoumuksia tulisi entistä suuremmassa määrin kohdentaa kasvua tukevien uudistusten aikaistamiseen, jotta edistettäisiin kilpailukykyä esimerkiksi verkkotoimialoilla ja palvelusektorilla. Rahoitusvakauden vahvistamiseen olisi kiinnitettävä suurempaa huomiota.

  Konkreettisempi lähestymistapa: Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä esittämään tulevat sitoumuksensa mahdollisimman täsmällisinä ja mitattavina ja selvittämään yksityiskohtaisesti, miten ja milloin sitoumukset täytetään, jotta edistymistä voidaan mitata ajan kuluessa ja helpottaa vertailevaa arviointia muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan strategisten kumppanien kanssa.

  Tavoitetason nostaminen: Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava, mitä ennakoivia uudistushankkeita on käynnistetty Euro Plus -sopimuksen perusteella, ja otettava huomioon parhaat käytännöt.

  Veropolitiikkojen käytännön koordinointi: Komissiota ja osallistuvien jäsenvaltioiden valtiovarainministereitä pyydetään raportoimaan joulukuuhun 2011 mennessä edistymisestä rakenteellisissa keskusteluissaan veropoliittisista kysymyksistä, jotta varmistetaan erityisesti parhaiden käytäntöjen vaihto, haitallisten käytäntöjen välttäminen ja ehdotusten tekeminen petosten ja veronkierron torjunnasta. Komissio on sopimuksen mukaisesti ehdottanut yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa.

 • Maaliskuussa 2012 kokoontuva Eurooppa-neuvosto arvioi komission vuotuisen kasvuselvityksen pohjalta sitä, miten jäsenvaltiot ovat edistyneet neuvoston maakohtaisten suositusten ja Euro Plus -sopimuksen mukaisten sitoumustensa täytäntöönpanossa.

 • Dohan kehityskierroksen loppuun saattaminen lisäisi huomattavasti talouskasvua ja kilpailukykyä. Eurooppa-neuvosto toistaa, että EU on sitoutunut edistämään kaupan vapauttamisprosessia ja sääntöjen laatimista monenvälisen järjestelmän vahvistamiseksi ja että se on valmis tarkastelemaan kaikkia neuvotteluvaihtoehtoja Dohan kierroksen saattamiseksi päätökseen, Dohan neuvotteluvaltuutuksen mukaiset vähiten kehittyneiden maiden painopisteet mukaan luettuina.

 • Eurooppa-neuvoston viime maaliskuussa hyväksymä laaja toimenpidepaketti on nyt pantu täytäntöön lähes kokonaan. Euroopan vakausmekanismia koskevasta sopimuksesta ja ERVV:n muuttamisesta on päästy yhteisymmärrykseen. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki toimet, joita EVM-sopimuksen ratifiointi vuoden 2012 loppuun mennessä ja muutetun ERVV:n pikainen voimaantulo edellyttävät. Talouden ohjausta ja hallintaa EU:ssa vahvistavan lainsäädäntöpaketin käsittelyssä on edistytty merkittävästi, ja sen hyväksyminen ensimmäisessä käsittelyssä näyttää mahdolliselta. Pankkialalla suoritetaan stressitestejä. On olennaisen tärkeää, että testit ovat täysin uskottavia ja avoimia, että ne saatetaan päätökseen täysin Euroopan pankkiviranomaisen määrittämien menetelmien ja suuntaviivojen mukaisesti ja että kaikki osallistujat varmistavat tulosten laadukkuuden. Kaikki tarvittavat, täysin kansainvälisten normien mukaiset toimenpiteet on toteutettava nopeasti, jotta näissä stressitesteissä paljastunutta mahdollista pankkien haavoittuvuutta voidaan korjata.

 • Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille Irlannin edistymisen uudistusohjelmansa täytäntöönpanossa, joka etenee suunnitelmien mukaisesti. Se panee myös tyytyväisenä merkille juuri valitun Portugalin hallituksen vahvan sitoumuksen panna Portugalin uudistusohjelma täytäntöön kokonaisuudessaan. Uudistustarpeesta vallitsee yhteisymmärrys puolueiden kesken. Siltä pohjalta Irlannin ja Portugalin uudistusohjelmien kurinalainen toteuttaminen auttaa varmistamaan velan kestävän tason ja tukee maiden paluuta rahoitusmarkkinoille.

 • Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiehet toistavat sitoutuneensa tekemään kaiken tarvittavan koko euroalueen rahoitusvakauden varmistamiseksi.

 • Euroalueen elpyminen on päässyt hyvin vauhtiin, ja on päästy vakaan kasvun kestävälle uralle. Euron perustekijät ovat kunnossa, ja olemme erittäin tyytyväisiä euron käyttöönoton jälkeiseen hintavakauden kehitykseen.

 • Kreikan osalta Eurooppa-neuvosto on tietoinen maan saavuttamasta huomattavasta edistyksestä kuluneen vuoden aikana erityisesti julkisen talouden vakauttamisessa. Se toteaa tyytyväisenä Kreikan hallituksen olevan edelleen voimakkaasti sitoutunut panemaan sopeutusohjelman täytäntöön.

 • Eurooppa-neuvosto kehottaa kansallisia viranomaisia jatkamaan määrätietoisesti tarvittavien mukautustoimien toteuttamista, jotta maa pääsee kestävälle uralle. Tulevina päivinä on kiireellisesti viimeisteltävä kokonaisvaltainen uudistuspaketti, josta sovitaan komission, Euroopan keskuspankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa, ja saatava Kreikan parlamentin hyväksyntä keskeisille julkisen talouden strategiaa koskeville laeille sekä yksityistämistoimille. Kunhan Kreikan hallitus on esittänyt Kreikan pääministerin mainitseman pyynnön, näillä edellytyksillä voidaan vahvistaa keskeiset parametrit uudelle ohjelmalle, jota Kreikan kumppanit euroalueella ja Kansainvälinen valuuttarahasto yhdessä tukevat nykyisten käytäntöjen mukaisesti, ja myöntää seuraava lainaerä heinäkuussa Kreikan rahoitustarpeiden edellyttämässä aikataulussa.

 • Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiehet ovat sitä mieltä, että tarvittava lisärahoitus hankitaan sekä julkisista että yksityisistä lähteistä. He vahvistavat euroryhmässä 20. kesäkuuta 2011 päätetyn lähestymistavan, jossa pyritään yksityisen sektorin vapaaehtoiseen osallistumiseen siten, että Kreikan nykyisiä erääntyviä lainoja järjestellään uudelleen epävirallisesti ja vapaaehtoisesti, jotta saavutetaan ohjelmassa vaaditun vuosittaisen rahoituksen huomattava vähennys ja vältetään SD-luokitus (velanhoito osittain laiminlyöty).

 • Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiehet kehottavat valtiovarainministereitä saattamaan jäljellä olevien tekijöiden käsittelyn päätökseen, jotta tarvittavat päätökset voidaan tehdä heinäkuun alussa.

 • Eurooppa-neuvosto kehottaa kaikkia Kreikan poliittisia puolueita tukemaan ohjelman päätavoitteita ja keskeisiä poliittisia toimenpiteitä, jotta ne voidaan panna täytäntöön kurinalaisesti ja nopeasti. Kreikalta vaadittavien uudistusten keston, laajuuden ja luonteen huomioon ottaen tavoitteen toteutumisen ennakkoedellytyksenä on kansallinen yhtenäisyys.

 • Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille komission aikomuksen tehostaa lainaohjelman ja EU:n rahastojen välistä synergiaa. Eurooppa-neuvosto kannattaa kaikkia toimia, joilla lisätään Kreikan valmiutta käyttää hyödyksi EU:n rahastojen varoja kasvun ja työllisyyden edistämiseen. Tähän päästään kohdentamalla tuet uudelleen siten, että niillä parannetaan kilpailukykyä ja edistetään uusien työpaikkojen luomista. Lisäksi Eurooppa-neuvosto pitää myönteisenä ja tukee komission yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tekemää työtä Kreikalle annettavaa teknistä tukea koskevan kokonaisvaltaisen ohjelman laatimiseksi.

 • Valtion- tai hallitusten päämiehet ovat tietoisia sopeutustoimien Kreikan kansalaisilta vaatimista ponnisteluista ja vakuuttuneita siitä, että nämä uhraukset ovat välttämättömiä talouden elpymiseksi ja että ne vaikuttavat osaltaan maan vakauteen ja hyvinvointiin tulevaisuudessa.

II MUUTTOLIIKE

 • Perussopimuksessa vahvistettu henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan yhdentymisen konkreettisimmista ja menestyksekkäimmistä saavutuksista sekä perusvapaus. Schengen-alueen poliittista ohjausta ja yhteistyötä on entisestään vahvistettava jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta lujittaen. Jäsenvaltiot ovat yhtäläisesti vastuussa sen takaamisesta, että kaikkia Schengenin sääntöjä sovelletaan tehokkaasti, sovittujen yhteisten vaatimusten ja perusperiaatteiden ja -normien mukaisesti. Euroopan ulkorajojen turvallisuutta on pidettävä yllä tehokkaasti ja johdonmukaisesti yhteisen vastuun, solidaarisuuden ja käytännön yhteistyön lisäämisen pohjalta.

 • Neuvoston 9. ja 10. kesäkuuta 2011 antamien päätelmien mukaisesti yhteisten sääntöjen täytäntöönpanoa, erityisesti Schengen-arviointijärjestelmän avulla, olisi edelleen tehostettava, jotta niiden avulla voidaan tehokkaasti vastata tuleviin haasteisiin. Tämän varmistamiseksi tarvitaan tehokas ja luotettava seuranta- ja arviointijärjestelmä. Tuleva Schengen-arviointijärjestelmä edistää EU:n säännöstöön perustuvien kriteerien vahvistamista, mukauttamista ja laajentamista. Arvioinnin olisi oltava EU-pohjaista ja siihen olisi kuuluttava jäsenvaltioiden, komission ja toimivaltaisten virastojen asiantuntijoita. Komissiota kehotetaan raportoimaan säännöllisesti arviointien tuloksista ja ehdottamaan tarvittaessa toimia havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

 • Schengen-yhteistyön yleistä toimivuutta uhkaaviin poikkeuksellisiin olosuhteisiin reagoimiseksi olisi otettava käyttöön mekanismi, joka ei kuitenkaan saa vaarantaa henkilöiden vapaan liikkuvuuden periaatetta. Siihen tulisi sisältyä joukko toimenpiteitä, joita sovelletaan asteittain, eriytetysti ja koordinoidusti sellaisen jäsenvaltion auttamiseksi, jonka ulkorajoihin kohdistuu kovaa painetta. Toimenpiteisiin voisi kuulua tarkastuskäyntejä sekä teknistä ja taloudellista tukea samoin kuin Frontexin apua, koordinointia ja väliintuloa.

Aivan viimeisenä keinona mekanismin puitteissa voitaisiin turvautua suojalausekkeeseen, jolla sallittaisiin sisärajatarkastusten ottaminen poikkeuksellisesti uudelleen käyttöön todella kriittisessä tilanteessa, jossa jäsenvaltio ei enää pysty täyttämään Schengen-sääntöjen mukaisia velvoitteitaan. Tällainen toimenpide toteutettaisiin tiettyjen objektiivisten kriteerien ja yhteisen arvion perusteella, ja sen soveltamisala ja kestoaika rajoitettaisiin tiukasti niin, että otetaan huomioon tarve pystyä toimimaan hätätapauksissa. Tämä ei vaikuta perussopimuksilla taattuihin henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeviin oikeuksiin.

Komissiota pyydetään ehdottamaan tällaista mekanismia syyskuussa.

 • Vastuu ulkorajojen valvonnasta ja vartioinnista kuuluu jäsenvaltioille, jotka tästä tehtävästä huolehtiessaan toimivat samalla kaikkien jäsenvaltioiden yhteisen edun mukaisesti. Sen varmistamiseksi, että Euroopan ulkorajojen turvallisuutta pidetään yllä tehokkaasti ja että samoja normeja sovelletaan kaikkialla, kaikkia asiaankuuluvia välineitä on käytettävä optimaalisesti ja tarvittaessa mukautettava. Euroopan rajavartiointijärjestelmän kehittäminen edelleen on etusijalla, jotta se olisi toimintavalmis vuoteen 2013 mennessä ja antaisi rajavartiointitoimia suorittaville jäsenvaltioiden viranomaisille mahdollisuuden vaihtaa operatiivisia tietoja ja parantaa yhteistyötä.

 • Näitä ponnisteluja tuetaan myös kiirehtimällä "älykkäitä rajoja" koskevaa työtä, jotta varmistettaisiin uusien teknologioiden hyödyntäminen rajavalvonnan haasteisiin vastaamisessa. Erityisesti olisi otettava käyttöön maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmä sekä rekisteröityjen matkustajien ohjelma. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille yhteisymmärryksen, joka on saavutettu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta virastosta.

 • Frontexin ja muiden virastojen toimintaa on valvottava jatkuvasti sen varmistamiseksi, että ne ovat edelleen tehokkaita avustaessaan jäsenvaltioita ulkorajojen valvonnassa, laittoman maahanmuuton torjumisessa ja pakolaistilanteen käsittelyssä. Frontex tekee yhteistyötä asianomaisten kolmansien maiden kanssa. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille yhteisymmärryksen Frontex-asetuksen tarkistuksesta, jolla lisätään viraston operatiivisia valmiuksia. Tukholman ohjelman mukaisesti kansallisten rajavartijoiden yhteistyöpuitteita kehitetään edelleen erityisesti edistämällä yhteistä koulutusta ja valmiuksien ja normien yhtenäisyyttä. Komissiota pyydetään esittämään asiasta uusia ajatuksia vuoden loppuun mennessä tiiviissä yhteistyössä Frontexin kanssa.

 • Eurooppa-neuvosto panee merkille joissakin jäsenvaltioissa vallitsevan vaikean tilanteen ja vahvistaa, että tarvitaan aitoa käytännön solidaarisuutta niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin muuttovirrat eniten vaikuttavat. EU ja jäsenvaltiot jatkavat tilanteen kehittyessä tarvittavan operatiivisen ja rahoitustuen antamista 11. huhtikuuta 2011 kokoontuneen neuvoston hyväksymien toimenpiteiden pohjalta. Kyseisiä jäsenvaltioita tukevan toiminnan jatkamiseksi ja tarvittaessa vauhdittamiseksi annetaan tarvittavat varat ja tekniset ja henkilöresurssit. Eurooppa-neuvosto panee tyytyväisenä merkille kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä koskevan vapaaehtoisen pilottihankkeen pidentämisen Maltassa. Se odottaa mielenkiinnolla myöhemmin tänä vuonna annettavaa komission tiedonantoa EU:n sisäisestä solidaarisuudesta.

 • Liikkuvuuden hallinta turvatussa ympäristössä edellyttää johdonmukaista ja strategista politiikkaa. Tavoitteena on oltava muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttuminen rakenteellisella tasolla. Tätä varten kehitetään osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa kumppanuuksia eteläisen ja itäisen naapurialueen maiden kanssa.

 • Komission äskettäisessä tiedonannossa ehdotettuna ensimmäisenä toimena aloitetaan kyseisten maiden kanssa laaja-alainen jäsennelty vuoropuhelu muuttoliikkeestä, liikkuvuudesta ja turvallisuudesta, tavoitteena saada aikaan konkreettisia hyötyjä sekä niille että Euroopan unionille. Vuoropuhelut olisi aloitettava kiireesti niiden kumppanimaiden kanssa, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä sitoutumaan kyseisiin asioihin rakentavalla tavalla. Liikkuvuuskumppanuudet eriytetään kumppanimaiden yksilöllisten ansioiden mukaan, niistä sovitaan kunkin kumppanimaan kanssa erikseen, ne edellyttävät toimia ja edistymistä kaikilla alueilla (muuttoliike, takaisinotto, liikkuvuus ja turvallisuus), ja niihin sisällytetään tehokas seurantamekanismi. Olisi tarkasteltava keinoja lisätä kyseisille alueille kohdennettua rahoitusosuutta olemassa olevien määrärahojen puitteissa.

 • Komissiota pyydetään esittämään arviointinsa maahanmuuttoa koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Sen tarkoituksena on johtaa entistä johdonmukaisempaan, järjestelmällisempään ja strategisempaan toimintapoliittiseen kehykseen kaikissa suhteissamme kolmansiin maihin, mukaan lukien konkreettiset ehdotukset unionin tärkeimpien kumppanuuksien kehittämiseksi ensisijaisesti unionin naapurimaiden kanssa.

 • Viimeaikaiset tapahtumat ovat panneet Euroopan turvapaikkapolitiikan koetukselle. Suojelua tarvitsevia henkilöitä varten on oltava turvalliset ja tehokkaat turvapaikkamenettelyt. Tämä taas vaatii alaa koskevan EU:n säännöstön täysimääräistä soveltamista. On keskeisen tärkeää, että Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä saadaan valmiiksi vuoteen 2012 mennessä ja että sen perustana ovat korkeat suojelunormit yhdistettynä oikeudenmukaisiin ja toimiviin menettelyihin, joilla voidaan estää väärinkäytökset ja jotka mahdollistavat turvapaikkahakemusten nopean käsittelyn niin, että järjestelmän kestävyys säilyy. Komissio on äskettäin esittänyt muutetut turvapaikkamenettelyjä ja vastaanottoedellytyksiä koskevat direktiiviehdotukset. Näitä Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kahta kulmakiveä koskevat neuvottelut voidaan siis aloittaa uudelta pohjalta. Muutokset eivät saisi johtaa perusteettomien hakemusten esittämiseen eivätkä jäsenvaltioiden kokonaiskustannusten lisääntymiseen. Neuvotteluja olisi nyt käytävä ripeästi käyttäen tasapainoista lähestymistapaa, jossa käsitellään kaikkia vireillä olevia ehdotuksia edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

III KROATIA

 • Eurooppa-neuvosto kiittää Kroatiaa sen ponnisteluista, jotka ovat mahdollistaneet liittymisneuvottelujen saattamisen päätösvaiheeseen. Jäljellä olevien neuvottelulukujen käsittely on meneillään neuvostossa, ja asiaa viedään eteenpäin tiukan ehdollisesti ja neuvottelukehystä noudattaen. Saavutettu edistyminen ja komission myönteinen arvio huomioon ottaen Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa tekemään kaikki tarvittavat päätökset saattaakseen Kroatian kanssa käytävät liittymisneuvottelut päätökseen kesäkuun 2011 loppuun mennessä komission äskettäin esittämien yhteisten kantojen perusteella, jotta liittymissopimus voitaisiin allekirjoittaa ennen vuoden loppua. Kroatian olisi jatkettava uudistustoimiaan samalla tarmolla, erityisesti oikeuslaitoksen ja perusoikeuksien osalta, jotta se voi täyttää jäsenyysvelvoitteensa kaikilta osin liittymispäivästä alkaen. Uudistustoimien seuranta liittymisajankohtaan asti tuo Kroatialle ja nykyisille jäsenvaltioille tarvittavan varmuuden. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet.

 • Edellä mainitut tapahtumat antavat uutta vauhtia Länsi-Balkanin lähentymiselle EU:hun edellyttäen, että nämä maat jatkavat uudistusten tiellä. Eurooppa-neuvosto palaa asiaan joulukuun 2011 kokouksessaan. Se panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille Ratko Mladicin pidätyksen ja toimittamisen Haagin tuomioistuimeen, mikä on myönteinen saavutus sekä kansainvälisen oikeuden kannalta että Serbian lähentymistä EU:hun ajatellen.

o

o o

MUUT ASIAT

  Eurooppa-neuvosto

 • nimitti Mario Draghin Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi 1. marraskuuta 2011 ja 31. lokakuuta 2019 väliseksi ajaksi;

 • antoi julkilausuman eteläisestä naapurialueesta (liite); hyväksyi Euroopan unionin naapuruussuhteita koskevan uuden lähestymistavan, joka esitetään neuvoston 20. kesäkuuta 2011 antamissa päätelmissä, ja tähdensi Varsovassa 29. ja 30. syyskuuta 2011 pidettävän itäisen kumppanuuden huippukokouksen merkitystä;

 • hyväksyi Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian ja kehotti kaikkia asianomaisia toimijoita toteuttamaan sen viipymättä neuvoston 13. huhtikuuta 2011 antamissa päätelmissä esitetyllä tavalla; jäsenvaltioita pyydetään kehittämään yhteistyössä komission kanssa mahdollisia tulevia makroalueellisia strategioita, erityisesti Adrian- ja Joonianmeren aluetta varten;

 • hyväksyi romanien osallisuutta koskevan puheenjohtajavaltion selvityksen todeten sen merkittävyyden. Se kehotti panemaan ripeästi täytäntöön neuvoston 19. toukokuuta 2011 antamat päätelmät EU:n kehyksestä vuoteen 2020 ulottuville romanien integraatiota edistäville kansallisille strategioille. Erityisesti olisi vuoden 2011 loppuun mennessä laadittava tai päivitettävä romanien osallisuutta edistävät jäsenvaltioiden kansalliset strategiat tai yhdennetyt toimenpidekokonaisuudet tai kehitettävä niitä osana romanien tilanteen parantamista koskevia laajempia sosiaalisen osallisuuden politiikkoja;

 • pani merkille EU:n kehitysaputavoitteita koskevan vuosikertomuksen ja totesi, että vaikka EU oli maailman ylivoimaisesti suurin avunantaja vuonna 2010, vuodelle 2010 asetettu yhteinen välitavoite jäi saavuttamatta; vahvisti olevansa edelleen sitoutunut saavuttamaan kesäkuun 2005 kokouksensa päätelmissä esittämänsä kehitysaputavoitteet vuoteen 2015 mennessä.

________________________

LIITE

JULKILAUSUMA ETELÄISESTÄ NAAPURIALUEESTA

 • Eurooppa-neuvosto vahvistaa 11. maaliskuuta 2011 hyväksytyssä julkilausumassaan ja eteläisestä naapurialueesta 25. maaliskuuta 2011 annetuissa päätelmissään määritellyt periaatteet ja tavoitteet. Se on tyytyväinen 25. toukokuuta 2011 annettuun korkean edustajan ja Euroopan komission yhteiseen tiedonantoon "Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten". Eurooppa-neuvosto tukee kaikilta osin Euroopan naapuruuspolitiikasta 20. kesäkuuta 2011 annettuja neuvoston päätelmiä ja edellyttää nopeaa edistymistä konkreettisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa neuvoston hyväksymien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

 • Eurooppa-neuvosto suhtautuu myönteisesti G8-maiden tukeen Euroopan eteläisen naapurialueen demokraattisille muutoksille. Se tähdentää jälleen kerran Välimeren unionin merkitystä ja sitä, että on tärkeää käynnistää ripeästi konkreettisia ja merkittäviä hankkeita Välimeren unionin puitteissa.

 • Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen toimiin, joilla pyritään siirtymään kohti demokratiaa alueella, erityisesti Egyptissä ja Tunisiassa. Se arvostaa Marokon uuden perustuslain keskeisistä muutoksista annettua ilmoitusta, panee tyytyväisenä merkille Jordanian uudistetun sitoutumisen poliittisiin uudistuksiin, myös perustuslain tarkistamiseen, ja pitää myönteisenä Algerian poikkeustilan lopettamista ja maassa suunniteltua perustuslakiuudistusta. Eurooppa-neuvosto korostaa osallisuuden ja vuoropuhelun tarvetta uudistusprosessissa ja aikoo seurata tiiviisti uudistusten toteuttamista.

 • Eurooppa-neuvosto vahvistaa tukevansa täysin YK:n turvallisuusneuvoston Libyaa koskevia päätöslauselmia 1970 ja 1973 ja EU:n jäsenvaltioiden ponnisteluja niiden panemiseksi täytäntöön. Se hyväksyy täysin neuvoston 20. kesäkuuta 2011 antamat Libyaa koskevat päätelmät ja toistaa Muammar Gaddafille osoitetun kehotuksen luopua vallasta välittömästi. Libyan siirtyminen demokratiaan on Euroopan unionille edelleen ensisijaisen tärkeää. Eurooppa-neuvosto korostaa kansallisen siirtymävaiheen neuvoston keskeistä roolia tässä prosessissa Libyan kansan pyrkimysten edustajana.

 • Eurooppa-neuvosto tuomitsee erittäin voimakkaasti edelleen jatkuvat tukahduttamistoimet sekä paheksuttavan ja kauhistuttavan väkivallan, jota Syyrian vallanpitäjät yhä käyttävät omia kansalaisiaan kohtaan. Se panee erittäin huolestuneena merkille tiedot Syyrian sotilaallisista toimista lähellä Turkin rajaa Khirbet al-Jouzissa ja toistaa aiemmat kehotuksensa mahdollisimman suureen maltillisuuteen. Vallanpitäjät kyseenalaistavat oman legitimiteettinsä valitessaan tukahduttamisen tien sen sijaan, että toteuttaisivat omat lupauksensa laajoista uudistuksista. Rikoksiin ja siviileihin kohdistuneeseen väkivaltaan syyllistyneet tullaan saattamaan edesvastuuseen. Eurooppa-neuvosto tukee neuvoston Syyriasta 20. kesäkuuta 2011 antamia päätelmiä ja panee tyytyväisenä merkille uusien pakotteiden hyväksymisen. Se antaa myös täyden tukensa diplomaattisille pyrkimyksille, joiden tarkoituksena on varmistaa, että YK:n turvallisuusneuvosto voi huolehtia tehtävistään ja reagoida asianmukaisella tavalla Syyrian tilanteeseen.

 • Eurooppa-neuvosto on huolissaan Jemenin tilanteesta ja kehottaa kaikkia osapuolia lopettamaan väkivallan, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja noudattamaan pysyvää tulitaukoa. Se suhtautuu myönteisesti varapresidentin tässä tarkoituksessa antamaan sitoumukseen. Se toistaa, että Persianlahden yhteistyöneuvoston aloitteen mukaisen hallitun ja osallistavan muutoksen toteuttamisella on kiire. Eurooppa-neuvosto on huolissaan opposition jäsenten oikeudenkäynteihin ja tuomioihin liittyvistä tapahtumista Bahrainissa. Se kannustaa Bahrainia varmistaman ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täyden kunnioittamisen.

 • Eurooppa-neuvosto toteaa, että Gazan tilanne on edelleen huolestuttava. Humanitaarisen avun toimittamisessa Gazan väestölle olisi noudatettava YK:n asiaankuuluvia puitteita ja päätöksiä ja vältettävä vaarantamasta ihmishenkiä.

 • Arabimaailmassa tapahtuvat perustavanlaatuiset muutokset korostavat tarvetta edistyä Lähi-idän rauhanprosessissa ja päästä nykyisestä umpikujasta noudattaen samalla aikaisempia sopimuksia ja velvoitteita. Eurooppa-neuvosto kehottaa kaikkia osapuolia aloittamaan kiireesti neuvottelut. Vain aloittamalla suorat neuvottelut uudelleen voidaan tosiasiallisesti parantaa kentällä vallitsevaa tilannetta ja päästä kestävään ja kokonaisvaltaiseen ratkaisuun. Eurooppa-neuvosto korostaa kvartetin keskeistä tehtävää ja antaa tunnustusta EU:n jäsenvaltioiden ja korkean edustajan asiassa toteuttamille toimille ja panee tyytyväisenä merkille presidentti Barack Obaman äskettäiset ehdotukset, jotka ovat EU:n aiempien kantojen mukaisia. Se antaa täyden tukensa korkean edustajan kvartetille osoittamalle kehotukselle luoda kiireesti uskottavat puitteet rauhanprosessin käynnistämiseksi uudelleen. Eurooppa-neuvosto kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään yksipuolisista toimista, jotka eivät edistä kokonaisvaltaisen ratkaisun aikaansaamista. Se tukee myös aloitetta järjestää Pariisissa konferenssi taloudellisen tuen antamiseksi Palestiinan valtion rakentamiselle osana uudelleen käynnistettyä rauhanprosessia. Eurooppa-neuvosto ilmaisee vakavan huolestuneisuutensa Hamasin täysin yleismaailmallisen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisesti vangitseman Gilad Shalitin kohtalosta. Gilad Shalitin vangitsemisen viidentenä vuosipäivänä Eurooppa-neuvosto vaatii vapauttamaan hänet välittömästi.

________________________

1 :

Ks. EUCO 24/11.


Side Bar