Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GENERAL

Bruxelles, le 24 juin 2011

TEXTE EL

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES

23 & 24 juin 2011

_________________

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23/24 Ιουνίου 2011)

______________________

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η εφαρμογή της συνολικής δέσμης μέτρων που συμφώνησε τον περασμένο Μάρτιο προκειμένου να επανέλθει η Ευρώπη στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης που δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση. Χαιρέτισε ειδικότερα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε όσον αφορά τον μελλοντικό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το τροποποιημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας καθώς και την ουσιαστική πρόοδο που επιτεύχθηκε ως προς τις νομοθετικές προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση. Ολοκλήρωσε το πρώτο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αξιολογώντας συλλογικά τα προγράμματα των κρατών μελών βάσει της αξιολόγησης της Επιτροπής και εγκρίνοντας τις συστάσεις ανά χώρα οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στις μελλοντικές εθνικές αποφάσεις για τους προϋπολογισμούς και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Σε αυτή τη συνάρτηση, σημείωσε τη δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Σύμφωνο για το Ευρώ+ να αναλάβουν περισσότερο φιλόδοξες και συγκεκριμένες δεσμεύσεις στη διαδικασία του επόμενου έτους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολόγησε την κατάσταση των εν λόγω κρατών μελών που εφαρμόζουν πρόγραμμα προσαρμογής. Όσον αφορά την Ελλάδα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης συμφώνησαν ως προς την ακολουθητέα πορεία και κάλεσαν τους υπουργούς οικονομικών τους να ολοκληρώσουν τις εργασίες ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις στις αρχές Ιουλίου.

  Μετά από εκτενή συζήτηση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, όσον αφορά τη διακυβέρνηση του χώρου Σένγκεν, τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας και την ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου έως το 2012.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Κροατία θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουνίου 2011, επιβεβαιώνοντας έτσι την ισχυρή του δέσμευση όσον αφορά την ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τις εξελίξεις στη Νότια Γειτονία και εξέδωσε χωριστή δήλωση σχετικά με το θέμα.

ο

ο ο

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Το παρόν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πρώτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, παρέχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί στους κόλπους της ΕΕ μια συλλογική αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που προβλέπουν τα κράτη μέλη. Υπό το πρίσμα της πρώτης αυτής εμπειρίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο μπορεί να καταστεί αποτελεσματική μέθοδος διακυβέρνησης για τη στήριξη ολοκληρωμένης, διαφανούς και έγκαιρης χάραξης πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Η ταυτόχρονη υποβολή των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων επιτρέπει στην ΕΕ να αξιολογήσει από κοινού τις εθνικές στρατηγικές για την οικονομική μεγέθυνση και τη δημοσιονομική διαχείριση και να λάβει υπόψη πιθανούς κινδύνους, ανισορροπίες ή συμβιβασμούς.

 • Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε τις πολιτικές και τα μέτρα που υπέβαλαν τα κράτη μέλη και τα οποία συνιστούν ικανοποιητική αφετηρία για βιώσιμη στήριξη της ευρωπαϊκής ανάκαμψης, αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προκλήσεων και ανάληψη περισσότερο φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τη διακηρυγμένη αποφασιστικότητα όλων των κρατών μελών να πράξουν ό,τι απαιτείται για την πλήρη υλοποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στον καθορισμό των δράσεων για την επίτευξη των πρωταρχικών στόχων και επιδιώξεων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την αειφόρο ανάπτυξη. Η επίτευξη ορισμένων από τους στόχους προχωρεί ήδη, για ορισμένους όμως άλλους (όσον αφορά την απασχόληση, την ενεργειακή απόδοση, την Ε&Α, τη μείωση της φτώχειας και την τριτοβάθμια εκπαίδευση) απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση υγιούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, στην αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, στη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπογράφει τις συστάσεις ανά χώρα που ενέκρινε το Συμβούλιο και καλεί όλα τα κράτη μέλη να τις λάβουν υπόψη στις αποφάσεις που θα ληφθούν σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τους προϋπολογισμούς και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να καλύψουν τις ελλείψεις που αποκάλυψε η διαδικασία αυτή.

 • Οι εθνικές προσπάθειες πρέπει να υποστηρίζονται από δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αποσκοπούν κυρίως στην απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της Ευρώπης για οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σε αυτή τη συνάρτηση, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες για την υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της Πράξης για την Ενιαία Αγορά, εστιάζοντας στις προτεραιότητες που καθόρισε το Συμβούλιο στις 30 Μαΐου 2011. Συγκεκριμένα, πρέπει να μειωθεί περαιτέρω η κανονιστική επιβάρυνση των ΜΜΕ και, κατά περίπτωση, οι μικροεπιχειρήσεις πρέπει να εξαιρεθούν από ορισμένες μελλοντικές ρυθμίσεις ή τουλάχιστον να υπαχθούν σε απλούστερο καθεστώς. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των μελλοντικών ρυθμίσεων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και να εξετάσει το κεκτημένο για να προσδιορίσει από ποιες ισχύουσες υποχρεώσεις θα μπορούσαν να εξαιρεθούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Συμφώνησε να επανέλθει στα ζητήματα αυτά κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου του 2011. Η Επιτροπή καλείται επίσης να ετοιμάσει χάρτη πορείας για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέχρι το 2015. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση τον Οκτώβριο του 2011 ως προς τους ανωτέρω ευνοϊκούς προς την ανάπτυξη τομείς ώστε να έχει επιτευχθεί πρόοδος έως την εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2012.

 • Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Σύμφωνο για το Ευρώ + ανακοίνωσαν δεσμεύσεις που αντιπροσωπεύουν συνολικά περισσότερα από 100 διαφορετικά μέτρα1. Οι δεσμεύσεις αυτές αποτελούν μια καλή αρχή για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου και πρέπει τώρα να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα επανέλθουν σε ορισμένα θέματα του Συμφώνου τον Δεκέμβριο του 2011 πριν από την έναρξη του επόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

 • Κατά την προετοιμασία των επόμενων δεσμεύσεών τους, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν:

 • ευρύτερο πεδίο: οι δεσμεύσεις θα πρέπει να εστιάζονται περισσότερο στην επίσπευση μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, παραδείγματος χάρη στις επιχειρήσεις δικτύων κοινής ωφελείας και στον τομέα των υπηρεσιών. Θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

 • περισσότερη ακρίβεια: τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν οι μελλοντικές τους δεσμεύσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες και μετρήσιμες, παρέχοντας λεπτομέρειες ως προς το πώς και το πότε θα υλοποιούνται οι δεσμεύσεις, ώστε η πρόοδος να είναι μετρήσιμη στο χρόνο και να διευκολύνεται η αξιολόγηση σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη και με τους στρατηγικούς εταίρους της Ευρώπης.

 • μεγαλύτερες φιλοδοξίες: τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανακοινώνουν ποια μεταρρυθμιστικά σχέδια, προσανατολισμένα στο μέλλον, δρομολογούνται συνεπεία του Συμφώνου και να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές.

 • ρεαλιστικό συντονισμό των φορολογικών πολιτικών: η Επιτροπή και οι Υπουργοί Οικονομικών των συμμετεχόντων κρατών μελών καλούνται να υποβάλουν έκθεση έως τον Δεκέμβριο του 2011 ως προς την επιτευχθείσα πρόοδο σχετικά με τις διαρθρωμένες συζητήσεις που πραγματοποίησαν για θέματα φορολογικής πολιτικής, για να διασφαλίζονται ιδίως οι ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, να αποφεύγονται οι επιζήμιες πρακτικές και να κατατίθενται προτάσεις για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής. Βάσει του Συμφώνου, η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών.

 • Η πρόοδος που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των ανά χώρα συστάσεων του Συμβουλίου και των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Συμφώνου θα αξιολογηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2012 με βάση την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης από την Επιτροπή.

 • Η ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα για την ανάπτυξη θα τονώσει σημαντικά την οικονομική μεγέθυνση και θα προαγάγει την ανταγωνιστικότητα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει τη διαδικασία ελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών και θέσπισης κανόνων για την ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος, και την πρόθεσή της να διερευνήσει όλες τις διαπραγματευτικές επιλογές ούτως ώστε να ολοκληρωθεί ο γύρος της Ντόχα και σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, σύμφωνα με την εντολή της Ντόχα.

 • Η συνολική δέσμη που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο έχει σχεδόν πλήρως εφαρμοστεί. Έχει επιτευχθεί συμφωνία ως προς τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ως προς την τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κύρωση της συνθήκης του ΕΜΣ έως τα τέλη του 2012 και για την ταχεία έναρξη ισχύος του τροποποιημένου ΕΤΧΣ. Το νομοθετικό έργο σχετικά με τη δέσμη για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης έχει προχωρήσει ουσιαστικά και καθίσταται δυνατή η έγκριση της εν λόγω δέσμης σε πρώτη ανάγνωση. Στον τραπεζικό τομέα διεξάγονται δοκιμές αντοχής. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οι δοκιμές να παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας και διαφάνειας και να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τη μέθοδο και τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και όλοι οι συμμετέχοντες να διασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα του αποτελέσματος. Πρέπει να ληφθούν ταχέως όλα τα αναγκαία μέτρα, τηρώντας αυστηρά τους διεθνείς κανόνες ώστε να αντιμετωπισθεί κάθε ενδεχόμενη τραπεζική αδυναμία που θα προκύψει από αυτές τις δοκιμές.

 • Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο της Ιρλανδίας κατά την εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, το οποίο εξελίσσεται ικανοποιητικά. Εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την ισχυρή δέσμευση της νεοεκλεγείσας πορτογαλικής κυβέρνησης να εφαρμόσει πλήρως το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Με βάση τη διακομματική συναίνεση ως προς την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, η αυστηρή εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών θα στηρίξει την επάνοδο της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας στις κεφαλαιαγορές.

 • Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης επαναλαμβάνουν τη δέσμευσή τους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στο σύνολο της ευρωζώνης.

 • Η ανάκαμψη στην ευρωζώνη ακολουθεί ικανοποιητικούς ρυθμούς και έχει επιτύχει βιώσιμη πορεία σταθερής ανάπτυξης. Το ευρώ βασίζεται σε υγιή βασικά μεγέθη και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της σταθερότητας των τιμών που έχουν επιτευχθεί από την υιοθέτηση του ευρώ.

13. Όσον αφορά την Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνωρίζει την αξιόλογη πρόοδο που σημειώθηκε κατά το παρελθόν έτος, ιδίως στον τομέα της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Χαιρετίζει την ισχυρή και σταθερή δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει το πρόγραμμα προσαρμογής.

14. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τις εθνικές αρχές να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν με αποφασιστικότητα τις αναγκαίες προσπάθειες προσαρμογής ώστε να εισέλθει η χώρα σε βιώσιμη πορεία. Πρέπει να ολοκληρωθούν επειγόντως εντός των προσεχών ημερών η έγκριση συνολικής μεταρρυθμιστικής δέσμης, η οποία συμφωνήθηκε με την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και η θέσπιση από το ελληνικό κοινοβούλιο των βασικών νόμων για τη δημοσιονομική στρατηγική και τις ιδιωτικοποιήσεις. Κατόπιν του αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης που ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αυτό θα αποτελέσει τη βάση ώστε να καθορισθούν οι κύριες παράμετροι ενός νέου προγράμματος, το οποίο υποστηρίζουν από κοινού οι εταίροι της ευρωζώνης και το ΔΝΤ, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές και, ταυτόχρονα, να καταστεί δυνατή η εκταμίευση εγκαίρως, ώστε να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας τον Ιούλιο.

15. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης συμφωνούν ότι η απαιτούμενη πρόσθετη χρηματοδότηση θα καλυφθεί από επίσημες και από ιδιωτικές πηγές. Ενστερνίζονται την προσέγγιση την οποία αποφάσισε η Ευρωομάδα στις 20 Ιουνίου όσον αφορά την επιδίωξη της εθελοντικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα με την μορφή άτυπων και εθελοντικών αναχρηματοδοτήσεων του υφιστάμενου ελληνικού χρέους κατά την ωρίμανση με στόχο την ουσιαστική μείωση της απαιτούμενης κατ' έτος χρηματοδότησης εντός του προγράμματος, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν επιλεκτική αναστολή πληρωμών.

16. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης καλούν τους Υπουργούς Οικονομικών να ολοκληρώσουν τις εργασίες για τα εκκρεμή ζητήματα, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις έως τις αρχές Ιουλίου.

17. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας να υποστηρίξουν τους κύριους στόχους του προγράμματος και τα βασικά μέτρα πολιτικής ώστε να εξασφαλισθεί αυστηρή και ταχεία εφαρμογή. Λόγω της διάρκειας, της κλίμακας και της φύσης των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται στην Ελλάδα, η εθνική ενότητα αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχίας.

18. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τις συνέργιες μεταξύ του προγράμματος δανεισμού και των ταμείων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να απορροφήσει πόρους από τα ταμεία της ΕΕ, προκειμένου να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την απασχόληση, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με τον αναπροσανατολισμό των πόρων στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει και υποστηρίζει την κατάρτιση από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, συνολικού προγράμματος για την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα.

19. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων γνωρίζουν τις προσπάθειες που τα μέτρα προσαρμογής απαιτούν από τον ελληνικό λαό αλλά είναι πεπεισμένοι ότι οι θυσίες αυτές είναι απαραίτητες για την οικονομική ανάκαμψη και θα συμβάλουν στη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία της χώρας.

II. MΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

20. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, η οποία θεσπίζεται στη Συνθήκη, συνιστά μία από τις πλέον απτές επιτυχίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και θεμελιώδη ελευθερία. Η πολιτική καθοδήγηση και συνεργασία στον χώρο του Σένγκεν πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, προωθώντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία είναι εξ ίσου υπεύθυνα να διασφαλίζουν ότι όλοι οι κανόνες του Σένγκεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά με βάση τα συμφωνηθέντα κοινά πρότυπα και τους θεμελιώδεις κανόνες και αρχές. Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης πρέπει να είναι αποτελεσματική και συνεκτική και να εδράζεται στην κοινή ευθύνη, στην αλληλεγγύη και στην αυξημένη έμπρακτη συνεργασία.

21. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης/10ης Ιουνίου 2011, η επιβολή κοινών κανόνων, ιδίως μέσω του συστήματος αξιολόγησης του Σένγκεν, πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω και να εμβαθυνθεί ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι μελλοντικές προκλήσεις. Για να διασφαλισθεί αυτός ο στόχος απαιτείται ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης. Το μελλοντικό σύστημα αξιολόγησης Σένγκεν θα επιτρέψει την ενίσχυση, την προσαρμογή και την επέκταση των κριτηρίων που βασίζονται στο κεκτημένο της ΕΕ. Η αναθεώρηση θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο ΕΕ και σε αυτήν να συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και αρμόδιους οργανισμούς. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλλει σε τακτά διαστήματα εκθέσεις για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και, όπου απαιτείται, να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίζονται.

22. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη λειτουργία της συνεργασίας Σένγκεν, χωρίς να απειλείται η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει σειρά μέτρων που θα εφαρμόζονται με σταδιακό, διαφοροποιημένο και συντονισμένο τρόπο, προκειμένου να συντρέχει κράτη μέλη που υφίστανται ισχυρή πίεση στα εξωτερικά τους σύνορα. Μεταξύ των μέτρων μπορούν να περιλαμβάνονται επισκέψεις επιθεώρησης και τεχνική και οικονομική υποστήριξη, καθώς και συνδρομή, συντονισμός και παρέμβαση από τον Frontex.

Ως έσχατη λύση, στο πλαίσιο ενός τέτοιου μηχανισμού, θα μπορεί να εισάγεται ρήτρα διασφάλισης ώστε να επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε πραγματικά κρίσιμες καταστάσεις, όταν ένα κράτος μέλος δεν μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο των κανόνων του Σένγκεν. Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορεί να λαμβάνεται με βάση καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια και με από κοινού αξιολόγηση, για αυστηρά περιορισμένο εύρος και χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη δυνατότητας αντίδρασης σε επείγουσες καταστάσεις. Αυτό δεν θα θίγει τα δικαιώματα των προσώπων που απολαύουν ελεύθερης κυκλοφορίας βάσει των Συνθηκών.

Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει πρόταση για τον εν λόγω μηχανισμό τον Σεπτέμβριο.

23. Την ευθύνη για τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων φέρουν τα κράτη μέλη τα οποία, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενεργούν επίσης προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών. Για να διασφαλισθεί ότι η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης γίνεται αποτελεσματικά και ότι ισχύουν παντού τα ίδια πρότυπα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα κατάλληλα μέσα με τον βέλτιστο τρόπο και, όπου απαιτείται, να προσαρμοσθούν καταλλήλως. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων θα αναπτυχθεί περαιτέρω αποτελώντας ζήτημα προτεραιότητας, ώστε να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία έως το 2013 και να δώσει στις αρχές των κρατών μελών που ασκούν δραστηριότητες επιτήρησης των συνόρων τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν επιχειρησιακές πληροφορίες και να βελτιώσουν τη συνεργασία τους.

24. Οι προσπάθειες αυτές θα ενισχυθούν επίσης με την ταχεία προώθηση των εργασιών για τα «έξυπνα σύνορα», ώστε να διασφαλισθεί ότι θα αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στους συνοριακούς ελέγχους. Ειδικότερα, θα πρέπει να εισαχθεί ένα σύστημα εισόδου/εξόδου και ένα πρόγραμμα καταχωρημένων ταξιδιωτών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τον οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

25. Η λειτουργία του Frontex και άλλων οργανισμών πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής ικανότητά τους να συντρέχουν αποτελεσματικά τα κράτη μέλη στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στην αντιμετώπιση των προσφύγων. Ο Frontex θα συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού Frontex, η οποία θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ εθνικών συνοριοφυλάκων θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, ιδίως προάγοντας την κοινή εκπαίδευση και την κοινή χρήση δυνατοτήτων και προτύπων. Η Επιτροπή, συνεργαζόμενη στενά με τον Frontex, καλείται να παρουσιάσει έως το τέλος του έτους και άλλες ιδέες σχετικά με το θέμα.

26. Σημειώνοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαιώνει την ανάγκη για πραγματική αλληλεγγύη στην πράξη προς τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τα μεταναστευτικά ρεύματα. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να παρέχουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή και οικονομική στήριξη αναλόγως των εξελίξεων, βάσει των μέτρων που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο στις 11 Απριλίου 2011. Θα διατεθούν τα κονδύλια και οι τεχνικοί και ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για να συνεχιστούν και, όπου απαιτείται, να επιταχυνθούν οι δραστηριότητες στήριξης των εν λόγω κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την επέκταση του πιλοτικού σχεδίου σε εθελοντική βάση για δικαιούχους διεθνούς προστασίας στη Μάλτα. Αναμένει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αργότερα εντός του έτους.

27. Χρειάζεται μια συνεκτική και στρατηγική πολιτική για τη διαχείριση της κινητικότητας σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Στόχος πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης σε διαρθρωτικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, θα αναπτυχθούν εταιρικές σχέσεις με τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Γειτονίας.

28. Ως πρώτο βήμα, όπως πρότεινε η Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή της, θα ξεκινήσει με τις χώρες αυτές ένας ευρείας βάσης διαρθρωμένος διάλογος για τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια, που σκοπό θα έχει να αποφέρει απτά οφέλη τόσο για τις χώρες αυτές όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να ξεκινήσει επειγόντως με χώρες-εταίρους πρόθυμες και ικανές να συμβάλουν εποικοδομητικά σε αυτά τα θέματα. Οι συμπράξεις για την κινητικότητα θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τα επιμέρους ποιοτικά χαρακτηριστικά των χωρών-εταίρων· θα συμφωνούνται με κάθε χώρα-εταίρο χωριστά· θα εξαρτώνται από τις προσπάθειες και την πρόοδο σε όλους τους τομείς (μετανάστευση, επανεισδοχή, κινητικότητα και ασφάλειακαι θα προβλέπουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης. Θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι να αυξηθεί το μερίδιο της χρηματοδότησης που προορίζεται σε αυτές τις περιοχές, στο πλαίσιο των υφισταμένων κονδυλίων.

29. Καλείται η Επιτροπή να υποβάλει την αξιολόγησή της για την Παγκόσμια Προσέγγιση της Μετανάστευσης και να δρομολογήσει μια πορεία προς ένα πιο συνεκτικό, συστηματικό και στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για τις σχέσεις μας με όλες τις αφορώμενες τρίτες χώρες, να περιλάβει δε συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη των κομβικών εταιρικών σχέσεων της Ένωσης, δίνοντας προτεραιότητα στις γειτονικές χώρες της Ένωσης συνολικά.

30. Οι πρόσφατες εξελίξεις ασκούν σοβαρές πιέσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Απαιτούνται ασφαλείς και επαρκείς διαδικασίες ασύλου για τα άτομα που χρειάζονται προστασία. Αυτό προϋποθέτει με τη σειρά του πλήρη εφαρμογή του σχετικού κεκτημένου της ΕΕ. Έχει μεγάλη σημασία το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (CEAS) να ολοκληρωθεί έως το 2012 και να βασίζεται σε υψηλά πρότυπα προστασίας τα οποία θα συνδυάζονται με δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες που να αποτρέπουν τις καταχρήσεις και να επιτρέπουν την ταχεία εξέταση των αιτήσεων χορήγησης, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του συστήματος. Η πρόσφατη παρουσίαση τροποποιημένων προτάσεων από την Επιτροπή σχετικά με την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου και την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, θα πρέπει να παράσχει νέα βάση προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για δύο σημαντικά δομικά στοιχεία του CEAS. Οι αλλαγές δεν θα πρέπει όμως να ενθαρρύνουν την υποβολή αβάσιμων αξιώσεων ή να αυξάνουν το συνολικό κόστος για τα κράτη μέλη. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να προχωρήσουν με σπουδή βάσει ισόρροπης συνολικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει όλες τις υπό συζήτηση προτάσεις, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που περιγράφηκαν ανωτέρω.

III. ΚΡΟΑΤΙΑ

31. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγχαίρει την Κροατία για τις εντατικές προσπάθειές της, χάρη στις οποίες οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης έχουν φθάσει στο τελικό στάδιο. Το Συμβούλιο εξετάζει τα εκκρεμή διαπραγματευτικά κεφάλαια με πλήρη σεβασμό των αυστηρών προϋποθέσεων και σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Υπό το πρίσμα της προόδου που έχει σημειωθεί και της θετικής αξιολόγησης της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να λάβει όλες τις αποφάσεις που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Κροατία έως το τέλος του Ιουνίου του 2011 βάσει των σχεδίων κοινών θέσεων που υπέβαλε πρόσφατα η Επιτροπή, ούτως ώστε να υπογραφεί η Συνθήκη Προσχώρησης πριν από το τέλος του έτους. Η Κροατία θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες με την ίδια δυναμική, ειδικότερα όσον αφορά τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως τις υποχρεώσεις του μέλους από την ημερομηνία της προσχώρησης. Η παρακολούθηση αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών έως την προσχώρηση θα δώσει τις αναγκαίες εγγυήσεις στην Κροατία και στα υφιστάμενα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία επί προτάσεως της Επιτροπής, δύναται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα.

32. Οι εξελίξεις αυτές δίνουν νέα πνοή στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές θα συνεχίσουν να ακολουθούν πορεία μεταρρυθμίσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο συγκεκριμένο ζήτημα κατά τη σύνοδο του Δεκεμβρίου του 2011. Εν προκειμένω, εκφράζει ικανοποίηση για τη σύλληψη και την προσαγωγή στο Δικαστήριο της Χάγης του Ratko Mladic, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη για τη διεθνή δικαιοσύνη καθώς και για την προοπτική προσχώρησης της Σερβίας στην ΕΕ.

o

o o

ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

 • διόρισε το κ. Mario Draghi Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως την 31η Οκτωβρίου 2019,

 • ενέκρινε δήλωση για τη Νότια Γειτονία (Παράρτημα), προσυπέγραψε τη νέα προσέγγιση στις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία περιέχεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2011 και τόνισε τη σημασία της συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στη Βαρσοβία, στις 29/30 Σεπτεμβρίου 2011,

 • προσυπέγραψε τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη και κάλεσε όλους τους οικείους παράγοντες να την εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση, κατά τα προβλεπόμενα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2011· τα κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν το έργο τους, σε συνεργασία με την Επιτροπή, για πιθανές μελλοντικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές, ιδίως όσον αφορά την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου,

 • επικύρωσε, επισημαίνοντας τη μείζονα σημασία της, την έκθεση της Προεδρίας για την ένταξη των Ρομά και ζήτησε την ταχεία εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2011 σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020, ειδικότερα όσον αφορά την εκπόνηση, ενημέρωση ή ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών για την ένταξη των Ρομά, ή ολοκληρωμένης σειράς μέτρων πολιτικής στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών τους για την κοινωνική ένταξη, με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομά, μέχρι το τέλος του 2011,

- δέχτηκε με ικανοποίηση την ετήσια έκθεση για τους στόχους της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ σημειώνοντας ότι, αν και η ΕΕ παραμένει με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος χορηγός στον κόσμο το 2010, ο ενδιάμεσος συλλογικός στόχος για το 2010 δεν επιτεύχθηκε· επιβεβαίωσε δε την προσήλωσή του στην επίτευξη των στόχων αναπτυξιακής βοήθειας έως το 2015, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Ιουνίου 2005.

_____________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τις αρχές και τους στόχους που καθορίζονται στη δήλωση και στα συμπεράσματά του για τη Νότια Γειτονία που εγκρίθηκαν αντίστοιχα στις 11 Μαρτίου 2011 και στις 25 Μαρτίου 2011. Χαιρετίζει την Κοινή Ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει», η οποία εκδόθηκε στις 25 Μαΐου 2011. Προσυπογράφει πλήρως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που εγκρίθηκαν στις 20 Ιουνίου 2011 και ζητά ταχεία πρόοδο στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, σύμφωνων με τις αρχές και τους στόχους που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο.

2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τη στήριξη της Ομάδας των Οκτώ (G8) στον δημοκρατικό μετασχηματισμό των χωρών της Νότιας Γειτονίας της Ευρώπης. Υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο και της ταχείας δρομολόγησης συγκεκριμένων και σημαντικών σχεδίων στο πλαίσιο της εν λόγω Ένωσης.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τα μέτρα που λαμβάνονται για τον δημοκρατικό μετασχηματισμό της περιοχής, ιδίως στην Αίγυπτο και την Τυνησία. Επικροτεί την εξαγγελία των βασικών διατάξεων του νέου Συντάγματος στο Μαρόκο, δέχεται με ικανοποίηση την ανανεωμένη δέσμευση για πολιτικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνταγματικής αναθεώρησης, στην Ιορδανία και σημειώνει με θετικό πνεύμα την άρση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και την προγραμματισμένη συνταγματική μεταρρύθμιση στην Αλγερία. Υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη η διαδικασία μεταρρυθμίσεων να διεξάγεται με διάλογο και χωρίς αποκλεισμούς και θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων.

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την αμέριστη υποστήριξή του προς τις αποφάσεις 1970 και 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Λιβύη και προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη της ΕΕ για την εφαρμογή τους. Προσυπογράφει πλήρως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Λιβύη που εγκρίθηκαν στις 20 Ιουνίου 2011 και απευθύνει εκ νέου έκκληση στον Καντάφι να εγκαταλείψει αμέσως την εξουσία. Ο δημοκρατικός μετασχηματισμός της Λιβύης συνεχίζει να έχει πρωταρχική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει εν προκειμένω το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο (ΜΕΣ), το οποίο εκφράζει τις προσδοκίες του λαού της Λιβύης.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη καταπίεση και την απαράδεκτη και ειδεχθή βία που το συριακό καθεστώς συνεχίζει να ασκεί εις βάρος των ίδιων των πολιτών του. Σημειώνει με σοβαρή ανησυχία τις αναφορές για δράση του στρατού της Συρίας κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, στο Khirbet al-Jouz, και επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις που έχει ήδη απευθύνει, για τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση. Επιλέγοντας την οδό της καταπίεσης αντί της τήρησης της δέσμευσης για εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, το καθεστώς θέτει σε αμφισβήτηση την ίδια του τη νομιμότητα. Οι υπεύθυνοι για εγκλήματα και άσκηση βίας κατά πολιτών θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Προσυπογράφοντας τα συμπεράσματα για τη Συρία που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί την έγκριση νέων κυρώσεων. Προσφέρει επίσης την πλήρη στήριξή του στις διπλωματικές προσπάθειες που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες του και να ανταποκριθεί με τον κατάλληλο τρόπο στην κατάσταση που επικρατεί στη Συρία.

6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεχίζει να ανησυχεί για την κατάσταση στην Υεμένη και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να παύσουν τη χρήση βίας, να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμμορφωθούν με μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Χαιρετίζει τις σχετικές δεσμεύσεις του Αντιπροέδρου. Επαναλαμβάνει τον επείγοντα χαρακτήρα εύτακτης και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικής μετάβασης, σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει ανησυχία για τη διαδικασία που περιβάλλει τις δίκες και τις καταδίκες μελών της αντιπολίτευσης στο Μπαχρέιν. Παροτρύνει το Μπαχρέιν να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι η κατάσταση στη Γάζα εξακολουθεί να εμπνέει ανησυχία. Η ανθρωπιστική βοήθεια στον πληθυσμό της Γάζας θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο και τις αποφάσεις των ΗΕ και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.

8. Οι θεμελιώδεις αλλαγές που παρατηρούνται στο σύνολο του αραβικού κόσμου καθιστούν μεγαλύτερη την ανάγκη για πρόοδο στην Ειρηνευτική Διαδικασία της Μέσης Ανατολής και για άρση του σημερινού αδιέξοδου, τηρώντας συγχρόνως προηγούμενες συμφωνίες και υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέρη να ακολουθήσουν επειγόντως το δρόμο των διαπραγματεύσεων. Μόνον η επανέναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μπορεί να προσφέρει μια ρεαλιστική ευκαιρία για βελτίωση της κατάστασης επιτόπου και να οδηγήσει έτσι σε μόνιμη και συνολική λύση. Τονίζοντας τον κεντρικό ρόλο της Τετραμερούς, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξαίρει τις προσπάθειες κρατών μελών της ΕΕ και της Ύπατης Εκπροσώπου προς τούτο και δέχεται με ικανοποίηση τις πρόσφατες προτάσεις του Προέδρου Ομπάμα, σύμφωνα με προηγούμενες θέσεις που έχει εκφράσει η ΕΕ. Στηρίζει πλήρως την έκκληση που απηύθυνε η Ύπατη Εκπρόσωπος στην Τετραμερή να προσφέρει επειγόντως αξιόπιστη προοπτική για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέρη να απόσχουν από μονομερείς ενέργειες που δεν συμβάλλουν σε συνολική λύση. Υποστηρίζει επίσης την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση διάσκεψης στο Παρίσι με στόχο την παροχή οικονομικής στήριξης για την οικοδόμηση του Παλαιστινιακού Κράτους, στο πλαίσιο μιας επανενεργοποιημένης ειρηνευτικής διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την τύχη του Gilad Shalit, τον οποίο κρατά φυλακισμένο η Χαμάς κατά σαφή παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Στην πέμπτη επέτειο από τη σύλληψή του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά την άμεση απελευθέρωση του Gilad Shalit.

======================

1 :

Βλ. EUCO 24/11.


Side Bar