Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/4

COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GENERAL

Bruxelles, le 24 juin 2011

TEXTE BG

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES

23 & 24 juin 2011

_________________

Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Европейския съвет (23—24 юни 2011 г.)

________________________

Европейският съвет приветства почти пълното завършване на прилагането на всеобхватния пакет от мерки, по който постигна съгласие миналия март, за възстановяване на курса на Европа към устойчив и създаващ работни места растеж и за засилване на икономическото управление. Европейският съвет приветства по-специално постигнатото споразумение относно бъдещия Европейски механизъм за стабилност, относно изменения Европейски инструмент за финансова стабилност и значителния напредък по законодателните предложения относно икономическото управление. Европейският съвет приключи първия европейски семестър, като направи колективна оценка на програмите на държавите-членки въз основа на оценката на Комисията и като одобри специфичните за всяка държава препоръки, които да бъдат взети под внимание при вземането на предстоящите национални решения относно бюджетите и структурните реформи. Във връзка с това Европейският съвет отбеляза обещанието на държавите-членки, участващи в пакта „Евро плюс“, за повишаване на амбициозността и точността на ангажиментите им за следващата година. Европейският съвет направи оценка на положението на държавите-членки с програма за адаптиране. По отношение на Гърция държавните и правителствените ръководители от еврозоната постигнаха съгласие за пътя напред и призоваха своите финансовите министри да завършат работата, за да може да се вземат необходимите решения до началото на юли.

След продължителни дебати Европейският съвет определи насоки за развитието на миграционната политика на ЕС, относно управлението на Шенгенското пространство, контрола по външните граници, развитието на партньорства с държавите от южното съседство и завършването на общата европейска система за убежище до 2012 г.

Европейският съвет постигна съгласие, че преговорите за присъединяване на Хърватия следва да приключат до края на юни 2011 г., с което потвърждава твърдия си ангажимент за перспективата за присъединяване на държавите от Западните Балкани.

Европейският съвет обсъди събитията в южното съседство и прие отделна декларация по този въпрос.

°

° °

 • I. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

 • Европейският съвет отбелязва приключването на първия европейски семестър, с което се дава възможност на равнище ЕС да се направи колективна оценка на националните мерки, предвиждани от държавите-членки. В контекста на този пръв европейски семестър Европейският съвет смята, че той може да се превърне в ефективен управленски метод, подпомагащ процеса на определяне на политиките на равнище ЕС и на национално равнище по интегриран и прозрачен начин с определени времеви граници. Едновременното представяне на програмите за стабилност и конвергенция и националните програми за реформи дава на ЕС възможност да направи едновременна оценка на националния растеж и на фискалните стратегии и да насочи вниманието към евентуални рискове, неравновесия или компромиси.

 • Въз основа на предоставената от Комисията оценка Европейският съвет обсъди политиките и мерките, представени от държавите-членки. Те представляват добра начална точка за поддържане на възстановителните действия в Европа, за преодоляване на фискалните предизвикателства и за провеждане на по-амбициозни реформи на национално равнище. Европейският съвет отбелязва ясната решимост на всички държави-членки да направят всичко необходимо за цялостно изпълнение на Пакта за стабилност и растеж. Държавите-членки отбелязват добър напредък в определянето на действия за постигане на водещите и конкретните цели на стратегията „Европа 2020“ за работни места и устойчив растеж. По някои конкретни цели работата върви добре, но за други (заетост, енергийна ефективност, научноизследователска и развойна дейност, намаляване на бедността и висше образование) са необходими допълнителни усилия. Приоритет следва да се даде на осигуряването на стабилна макроикономическа обстановка, на възстановяването на фискалната устойчивост, коригирането на макроикономическите неравновесия и укрепването на финансовия сектор.

 • Европейският съвет утвърждава специфичните за всяка държава препоръки, одобрени от Съвета, и приканва всички държави-членки да ги отразят в решенията си относно националните бюджети и структурните реформи и да предвидят мерки за отстраняване на установените в процеса на оценка пропуски.

 • Усилията на национално равнище трябва да бъдат подкрепени от действия на равнище Европейски съюз, по-специално с цел разгръщане на пълния потенциал на Европа за икономически растеж и създаване на работни места. Във връзка с това следва да бъде ускорена работата за постигане на резултати по водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“ и Акта за единния пазар, като вниманието се насочи върху приоритетите, установени от Съвета на 30 май 2011 г. По-конкретно е необходимо да се намали допълнително регулаторната тежест върху МСП и, където е подходящо, да се освободят микропредприятията от определени бъдещи регулаторни мерки или най-малкото да бъдат обект на по-лек режим. В този контекст Европейският съвет приветства ангажимента на Комисията да направи оценка на въздействието на бъдещи регулаторни мерки върху микропредприятията и да прегледа достиженията на правото на ЕС с цел да установи съществуващи задължения, от които микропредприятията биха могли да бъдат освободени. Европейският съвет постигна съгласие да разгледа отново тези въпроси на заседанието си през декември 2011 г. Комисията се приканва също да изготви пътна карта за завършването до 2015 г. на цифровия единен пазар. Комисията се приканва да докладва през октомври 2011 г. относно тези области на ускоряване на растежа с цел постигане на напредък до пролетното заседание на Европейския съвет през 2012 г.

 • Държавите-членки, участващи в пакта „Евро плюс“, представиха ангажименти, в които са включени общо над 100 отделни мерки1. Тези ангажименти са добра първа стъпка за постигане на целите на пакта и сега те трябва да бъдат изпълнени на национално равнище. Държавните и правителствените ръководители ще разгледат отново някои въпроси от пакта през декември 2011 г., преди да започне следващият европейски семестър.

 • При изготвянето на следващите си ангажименти участващите държави-членки трябва да осигурят следното:

  - по-широк обхват: ангажиментите следва в по-голяма степен да се съсредоточат върху осъществяване при първа възможност на реформи за ускоряване на растежа с цел повишаване на конкурентоспособността, например в мрежовите индустрии и в сектора на услугите, като следва да се отдели по-голямо внимание на укрепването на финансовата стабилност;

  - по-конкретен подход: държавите-членки следва да се стараят да направят бъдещите си ангажименти възможно най-конкретни и измерими, като дават подробна информация как и кога ще бъдат осъществени ангажиментите, за да може напредъкът да бъде измерим във времето и за да се улесни съпоставянето на резултатите с другите държави-членки и със стратегическите партньори на Европа;

  - по-голяма амбициозност: държавите-членки следва да обявят областите с насочени към бъдещето проекти за реформи, предприети в отговор на пакта, и да вземат предвид добрите практики;

  - практическо координиране на данъчните политики: Комисията и финансовите министри на участващите държави-членки се приканват да докладват до декември 2011 г. относно постигнатия напредък в техните структурирани обсъждания по въпроси на данъчната политика, по-конкретно за да се осигури обмен на добри практики, избягване на вредни практики, както и предложения за борба с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане. В съответствие с пакта Комисията направи предложение за обща консолидирана база за данъчно облагане на предприятията.

 • Напредъкът, постигнат от държавите-членки за изпълнение на специфичните за всяка държава препоръки и на ангажиментите, поети по пакта, ще бъде оценен от Европейския съвет през март 2012 г. на базата на годишния обзор на растежа, изготвян от Комисията.

 • Приключването на кръга преговори за развитие от Доха значително ще стимулира икономическия растеж и ще насърчи конкурентоспособността. Европейският съвет заявява отново ангажимента на ЕС за постигане на напредък в процеса на либерализиране на търговията и установяване на правила за укрепване на многостранната система, както и готовността си да проучи всички варианти за преговори, с които да се доведе до приключване на кръга преговори от Доха, включително по отношение на приоритетите на най-слабо развитите държави в съответствие с мандата от Доха.

 • Всеобхватният пакет, одобрен от Европейския съвет през миналия март, вече е почти напълно приложен. Постигнато беше съгласие относно договора за Европейския механизъм за стабилност и относно изменението на Европейския инструмент за финансова стабилност. Държавите-членки следва да предприемат всички необходими стъпки, за да се гарантира ратифицирането на договора за Европейския механизъм за стабилност до края на 2012 г. и за бързо влизане в сила на изменения Европейски инструмент за финансова стабилност. Законодателната работа по пакета за засилване на икономическото управление напредна значително и приемането на пакета на първо четене предстои. В банковия сектор се провеждат стрес тестове. Изключително важно е те да са изцяло надеждни и прозрачни и да завършат при пълно спазване на методиката и насоките, определени от Европейския банков орган, и всички участници да направят необходимото за постигане на резултати с най-високо качество. Трябва бързо да се предприемат всички напълно съответстващи на международните стандарти мерки за преодоляване на евентуални уязвимости в банковия сектор, установени при провеждането на тези стрес тестове.

 • Европейският съвет приветства напредъка, постигнат от Ирландия в осъществяването на програмата ѝ за реформи, която напредва добре. Европейският съвет приветства и твърдия ангажимент на новоизбраното португалско правителство да осъществи изцяло програмата си за реформи. На базата на консенсус между различните партии относно необходимостта от реформи стриктното изпълнение на тези програми ще гарантира устойчивост на обслужването на дълга и ще подкрепи завръщането на Ирландия и Португалия на финансовите пазари.

 • Държавните и правителствените ръководители от еврозоната изтъкват отново ангажимента си да направят всичко необходимо, за да осигурят финансовата стабилност на еврозоната като цяло.

 • Възстановяването в еврозоната напредва добре и тя е поела по устойчив път на стабилен растеж. Еврото почива върху солидни основи и ние сме изключително удовлетворени от резултатите във връзка със стабилността на цените, постигнати от създаването на еврото насам.

 • По отношение на Гърция Европейският съвет отчита значителния прогрес, постигнат през изминалата година, по-специално в областта на фискалната консолидация. Той изразява задоволство от продължаващия твърд ангажимент на гръцкото правителство за изпълнение на програмата за адаптиране.

 • Европейският съвет призовава националните органи да продължат решително да полагат необходимите усилия за адаптиране, за да стъпи страната на устойчив път. В следващите дни спешно трябва да бъде финализиран всеобхватен пакет за реформи, договорен с Комисията, при контакти с ЕЦБ и МВФ, и гръцкият парламент да приеме основните закони относно фискалната стратегия и приватизацията. След искането на гръцкото правителство, обявено от министър-председателя на Гърция, това ще положи основата за определянето на главните параметри на нова програма със съвместната подкрепа на партньорите от еврозоната и МВФ, в съответствие със сегашните практики, като наред с това ще позволи своевременно изплащане, за да се посрещнат през юли потребностите на Гърция от финансиране.

 • Държавните и правителствените ръководители от еврозоната изразяват съгласие, че необходимото допълнително финансиране ще бъде предоставено посредством официални и частни източници. Те одобряват приетия на 20 юни от Еврогрупата подход относно привличането на доброволно участие на частния сектор под формата на неофициално и извършвано на доброволна основа предоговаряне на падежиращите задължения на гръцкия дълг с цел значително намаляване на необходимото годишно финансиране в рамките на програмата, като се избягва селективно неизпълнение на задълженията.

 • Държавните и правителствените ръководители от еврозоната призоваха финансовите министри да приключат работата по нерешените компоненти, за да се даде възможност да се вземат необходимите решения до началото на юли.

 • Европейският съвет призовава всички политически партии в Гърция да подкрепят главните цели на програмата и основните мерки на политиката, за да се гарантира строго и експедитивно изпълнение. Предвид продължителността, мащаба и характера на необходимите реформи в Гърция националното единство е необходимо условие за успех.

 • Европейският съвет приветства намерението на Комисията да задълбочи полезните единодействия между програмата за заем и фондовете на ЕС. Европейският съвет подкрепя всички усилия за увеличаване на капацитета на Гърция да усвоява средства от фондовете на ЕС с цел насърчаване на растежа и заетостта. Това може да се постигне чрез пренасочването им за повишаване на конкурентоспособноста и създаването на заетост. Освен това Европейският съвет приветства и подкрепя подготвянето от Комисията, с участието на държавите-членки, на всеобхватна програма за техническа помощ за Гърция.

 • Държавните и правителствените ръководители осъзнават усилията, които гръцките граждани ще трябва да положат във връзка с мерките за адаптиране, и са убедени, че тези жертви са неизбежни за икономическото възстановяване и ще допринесат за бъдещата стабилност и благоденствие на страната.

II. МИГРАЦИЯ

 • Свободното движение на хора, установено в Договора, е едно от най-осезаемите и успешни постижения на европейската интеграция, както и основна свобода. Необходимо е по-нататъшно укрепване на политическите насоки и сътрудничеството в Шенгенското пространство, с което да се повиши взаимното доверие между държавите-членки, които носят еднаква отговорност да се гарантира, че всички правила във връзка с Шенген се прилагат ефективно в съответствие с договорените общи стандарти и с основните принципи и норми. Външните граници на Европа трябва да бъдат управлявани ефективно и последователно, въз основа на обща отговорност, солидарност и засилено практическо сътрудничество.

 • В съответствие със заключенията на Съвета от 9—10 юни 2011 г. прилагането на общи правила, по-специално чрез системата за оценка по Шенген, следва да бъде допълнително подобрено и задълбочено, така че да се осигури способност за ефикасен отговор на бъдещи предизвикателства. Необходима е ефективна и надеждна система за наблюдение и оценка, която да гарантира, че това се прави. Бъдещата системата за оценка по Шенген ще осигури възможност за укрепване, адаптиране и разширяване на критериите на базата на достиженията на правото на ЕС. Оценяването следва да е базирано в ЕС и да включва експерти от държавите-членки, Комисията и компетентните агенции. Комисията се приканва да докладва редовно за резултатите от оценките по Шенген и при необходимост да предлага мерки за отстраняване на установените недостатъци.

 • Следва да се въведе механизъм за реагиране при извънредни обстоятелства, излагащи на риск цялостното функциониране на сътрудничеството по Шенген, без обаче да се засяга принципът на свободно движение на хора. Механизмът следва да включва поредица от мерки, които да се прилагат постепенно, диференцирано и координирано, за да се окаже помощ на дадена държава-членка, подложена на силен натиск по външните си граници. Тези мерки биха могли да включват посещения за проверка, техническа и финансова подкрепа, както и подпомагане, координация и намеса от страна на Frontex.

Като най-крайна мярка, в рамките на този механизъм, би могло да се въведе предпазна клауза, предоставяща възможност за извънредно възобновяване на проверките по вътрешните граници в наистина критична ситуация — при която дадена държава-членка повече не е в състояние да изпълнява задълженията си съгласно правилата на Шенген. Тази мярка би могла да бъде предприета въз основа на уточнени обективни критерии и обща оценка, със строго ограничен обхват и срок на действие, като се отчита необходимостта от способност за реагиране при спешни случаи. Това няма да се отрази върху правата на хората, които съгласно Договорите разполагат с право на свободно движение.

Комисията се приканва да представи предложение за този механизъм през септември.

 • Отговорност за контрола и наблюдението на външните граници носят държавите-членки, които при изпълнението на тази функция действат и в общ интерес на всички държави-членки. За да се гарантира, че външните граници на Европа се управляват ефективно и че навсякъде се прилагат едни и същи стандарти, всички съответни инструменти трябва да се използват оптимално и при необходимост да се адаптират. Европейската система за наблюдение на границите ще продължи да се развива приоритетно с цел да започне да функционира до 2013 г. и да даде възможност на органите на държавите-членки, осъществяващи дейности по наблюдение на границите, да обменят оперативна информация и да подобрят сътрудничеството си.

 • Тези усилия ще бъдат подкрепени и от ускоряване на напредъка в областта на „интелигентните граници“, за да се гарантира, че новите технологии се използват пълноценно за посрещане на предизвикателствата, свързани с контрола по границите. Следва по-конкретно да се въведе входно‑изходна система и програма за регистрация на пътници. Европейският съвет приветства съгласието, постигнато във връзка с агенцията за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието.

 • Функционирането на Frontex и други агенции трябва непрекъснато да се наблюдава, за да се гарантира, че те ще продължат да подпомагат ефикасно държавите-членки в управлението на външните граници, борбата с незаконната имиграция и работата с бежанците. Frontex ще сътрудничи със съответните трети държави. Европейският съвет приветства съгласието, постигнато във връзка с преработването на регламента за Frontex, което ще увеличи ефективността на оперативните способности на агенцията. В съответствие със Стокхолмската програма ще продължи разработването на рамката за сътрудничество между националните гранични служители, по-специално като се насърчават дейности по съвместно обучение и обмен на способности и стандарти. Комисията, в тясно сътрудничество с Frontex, се приканва да представи допълнителни идеи в това отношение до края на годината.

 • Като отбелязва тежката ситуация, в която се намират някои държави-членки, Европейският съвет потвърждава необходимостта от действителна и практическа солидарност с държавите-членки, които са най-пряко засегнати от миграционните потоци. ЕС и държавите-членки ще продължат да предоставят необходимата оперативна и финансова подкрепа според развитието на събитията, като се опират на мерките, договорени от Съвета на 11 април 2011 г. Ще бъдат предоставени необходимите средства и технически и човешки ресурси, за да продължат и при необходимост да се активизират дейностите в подкрепа на въпросните държави-членки. Европейският съвет приветства удължаването, на доброволен принцип, на срока на пилотния проект за ползващите се от международна закрила в Малта. Той очаква по-нататък тази година съобщението на Комисията относно солидарността в рамките на ЕС.

 • Необходима е последователна и стратегическа политика за управление на мобилността в сигурна среда. Целта трябва да бъде отстраняване на първопричините за миграцията на структурно равнище. За тази цел и в рамките на европейската политика за съседство ще се развиват партньорства с държавите от южното и източното съседство.

 • Като първа стъпка, както предлага Комисията в своето неотдавнашно съобщение, с тези държави ще бъде установен структуриран диалог в широк диапазон по въпросите на миграцията, мобилността и сигурността с цел постигане на осезаеми ползи както за тях, така и за Европейския съюз. Тези диалози следва да започнат най-неотложно с държавите партньори, които имат желание и готовност да работят конструктивно по тези въпроси. Партньорствата за мобилност ще бъдат диференцирани според преимуществата на отделните държави партньори, ще се договарят поотделно с всяка държава партньор, ще зависят от усилията и напредъка във всички области (миграция, обратно приемане, мобилност и сигурност) и ще включват ефикасен механизъм за наблюдение. В рамките на съществуващите пакети следва да бъдат потърсени начини за увеличаване на дела от финансирането, предназначен за посочените области.

 • Комисията се приканва да представи оценката си за глобалния подход към миграцията, с който се поставя началото на една по-последователна, систематична и стратегическа политическа рамка за отношенията ни със съответните трети държави и се включват конкретни предложения за развитие на ключовите партньорства на Съюза, като приоритет е съседството на Съюза в неговата цялост.

 • Неотдавнашните събития подложиха на силен натиск европейската политика в областта на убежището. Необходими са безопасни и ефикасни процедури в областта на убежището за лицата, нуждаещи се от закрила. Това на свой ред налага да се прилагат изцяло достиженията на правото на ЕС в тази област. От първостепенно значение е до 2012 г. да бъде завършена общата европейска система за убежище, основаваща се на съчетание от високи стандарти за закрила и справедливи и ефективни процедури, които са в състояние да предотвратяват злоупотребите и които дават възможност за бързо разглеждане на молбите за предоставяне на убежище, за да се гарантира устойчивост на системата. Представените неотдавна от Комисията изменени предложения във връзка с директивата относно процедурите в областта на убежището и директивата за условията за приемане следва да предоставят нова база за започване на преговори по два важни съставни компонента на общата европейска система за убежище. Променените в резултат на това условия на приемане следва да не поощряват подаването на неоснователни искове или да увеличават като цяло разходите за държавите-членки. Тези преговори следва да продължат усърдно, на базата на балансиран цялостен подход, който включва всички внесени предложения, за да бъдат постигнати посочените по-горе ключови цели.

III. ХЪРВАТИЯ

 • Европейският съвет поздравява Хърватия за значителните усилия, които позволиха преговорите за присъединяване да достигнат заключителната си фаза. Текущото разглеждане от Съвета на оставащите преговорни глави се провежда при пълно спазване на строгите условия и съобразно рамката за преговорите. В контекста на постигнатия напредък и във връзка с положителната оценка на Комисията Европейският съвет прикани Съвета да вземе необходимите решения за приключване на преговорите за присъединяване на Хърватия до края на юни 2011 г. на базата на проекта за общи позиции, който неотдавна беше представен от Комисията, с оглед на подписването на договора за присъединяване до края на годината. Хърватия следва да продължи усилията си за реформи все така активно, особено по отношение на съдебната система и основните права, за да може да поеме изцяло задълженията на членството от датата на присъединяване. Наблюдението на тези усилия за реформи, което ще се провежда в периода до присъединяването, ще даде на Хърватия и настоящите държави-членки необходимите уверения. Съветът, като действа с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, може да предприеме всички необходими мерки.

 • Тези постижения още повече укрепват европейската перспектива за държавите от Западните Балкани, при условие че тези страни продължат по пътя на реформите. Европейският съвет ще разгледа отново този въпрос на заседанието си през декември 2011 г. Във връзка с това той приветства факта, че Ратко Младич беше задържан и предаден на трибунала в Хага, което представлява положителна стъпка за международното правосъдие, както и за перспективата на Сърбия за членство в ЕС.

o

o o

ДРУГИ ВЪПРОСИ

  Европейският съвет:

 • назначи г‑н Марио Драги за председател на Европейската централна банка от 1 ноември 2011 г. до 31 октомври 2019 г.;

 • прие декларация относно южното съседство (приложение); одобри новия подход в отношенията със съседните на Европейския съюз държави, изложен в заключенията на Съвета от 20 юни 2011 г., и подчерта значението на срещата на високо равнище във Варшава на 29—30 септември 2011 г., посветена на Източното партньорство;

 • одобри Стратегията на ЕС за региона на река Дунав и, съгласно заключенията на Съвета от 13 април 2011 г., призова всички съответни участници незабавно да започнат да я прилагат; държавите-членки се приканват да продължат, в сътрудничество с Комисията, работата по потенциални бъдещи макрорегионални стратегии, по-специално във връзка с региона на Адриатическо и Йонийско море;

 • одобри доклада на председателството относно приобщаването на ромите, като отбелязва огромното му значение, и настоя за бързо прилагане на заключенията на Съвета от 19 май 2011 г. относно рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите за периода до 2020 г., по-конкретно относно подготовката, актуализирането или развитието на националните стратегии на държавите-членки за приобщаване на ромите или интегрирани пакети от политически мерки в рамките на по-общите им политики за социално приобщаване, с цел подобряване на положението на ромите, което да се осъществи до края на 2011 г.;

 • приветства годишния доклад относно целите на помощта на ЕС за развитие, като отбеляза, че макар през 2010 г. ЕС да продължи да бъде най-големият донор в света, междинната колективна цел за 2010 г. не е постигната; потвърди отново ангажимента си да постигне до 2015 г. целите на помощта за развитие, определени в заключенията на Европейския съвет от юни 2005 г..

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ЮЖНОТО СЪСЕДСТВО

 • Европейският съвет потвърждава принципите и целите, установени в декларацията и в заключенията относно южното съседство, приети съответно на 11 март 2011 г. и 25 март 2011 г. Европейският съвет приветства публикуваното на 25 май 2011 г. съвместно съобщение на върховния представител и на Европейската комисия, озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“. Той напълно одобрява заключенията на Съвета относно европейската политика за съседство, приети на 20 юни 2011 г., и настоява за бърз напредък в изпълнението на конкретни мерки в съответствие с принципите и целите, одобрени от Съвета.

 • Европейският съвет изразява задоволство от подкрепата на Г‑8 за демократичните промени в нашето южно съседство. Европейският съвет подчертава отново значението на Съюза за Средиземноморието, както и че е важно бързо да стартират конкретни и значими проекти в рамките на Съюза за Средиземноморието.

 • Европейският съвет приветства предприеманите понастоящем стъпки по пътя към демократични промени в региона, по-конкретно в Египет и Тунис. Европейският съвет оценява положително обявяването на основните елементи на новата конституция на Мароко, приветства подновения ангажимент за политически реформи в Йордания, сред които преразглеждане на конституцията, и отбелязва с одобрение отмяната на извънредното положение и планираната конституционна реформа в Алжир. Той подчертава необходимостта от приобщаване и диалог в процеса на реформи и ще следи отблизо изпълнението на тези реформи.

 • Европейският съвет потвърждава пълната си подкрепа за Резолюции 1970 и 1973 на Съвета за сигурност на ООН относно Либия и за усилията, които държавите-членки на ЕС полагат за тяхното изпълнение. Той изцяло подкрепя заключенията на Съвета относно Либия, приети на 20 юни 2011 г., и потвърждава отправения в тях призив към Кадафи да предаде властта незабавно. Демократичната промяна в Либия остава въпрос от първостепенна важност за Европейския съюз. Европейският съвет изтъква основната роля на преходния национален съвет (ПНС) в този процес като изразител на стремежите на либийския народ.

 • Европейският съвет осъжда най-строго продължаващите репресии и недопустимото и шокиращо насилие, упражнявано от сирийския режим над собствените му граждани. Европейският съвет отбелязва с дълбоко безпокойство съобщенията за военни действия на Сирия при Хирбет ал Джуз в близост до турската граница и изтъква отново предишните призиви за максимална въздържаност. Като избира пътя на репресиите вместо изпълнението на собствените си обещания за широки реформи, режимът поставя под въпрос своята легитимност. На отговорните за престъпленията и насилието срещу цивилното население ще бъде потърсена отговорност. Като одобрява заключенията относно Сирия, приети от Съвета на 20 юни 2011 г., Европейският съвет приветства приемането на нови санкции. Европейският съвет изразява и пълната си подкрепа за дипломатическите усилия, които имат за цел да гарантират, че Съветът за сигурност на ООН може да поеме своите отговорности и да даде адекватен отговор на ситуацията в Сирия.

 • Европейският съвет остава загрижен от положението в Йемен, приканва настойчиво всички страни да прекратят насилието, да зачитат правата на човека и да се придържат към трайно прекратяване на огъня, и приветства ангажираността на вицепрезидента в това отношение. Европейският съвет изтъква отново спешната необходимост от организиран и приобщаващ преход в съответствие с инициативата на Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Европейският съвет изразява загриженост относно обстановката около процесите и осъждането на членове на опозицията в Бахрейн. Европейският съвет насърчава Бахрейн да гарантира пълно зачитане на правата на човека и основните свободи.

 • Европейският съвет отбелязва, че ситуацията в Газа продължава да предизвиква загриженост. Хуманитарната помощ, предоставена на населението в Газа, следва да отговаря на съответната рамка и решения на ООН, като се прави необходимото, за да не се застрашава човешки живот.

 • Коренните промени в целия арабски свят открояват необходимостта от напредък по близкоизточния мирен процес и от преодоляване на сегашния застой в преговорите при спазване на вече договорени споразумения и задължения. Европейският съвет призовава всички страни да встъпят спешно в преговори. Само подновяването на преките преговори може да даде реален шанс за подобряване на положението на място и така да доведе до трайно и цялостно решение. Като изтъква централната роля на Четворката и в съответствие с предходните позиции на ЕС, Европейският съвет поздравява държавите-членки на ЕС и върховния представител за положените в тази насока усилия и приветства неотдавнашните предложения на президента Обама. Той изцяло подкрепя призива на върховния представител към Четворката за създаване на надеждна перспектива за спешно възобновяване на мирния процес. Европейският съвет призовава всички страни да се въздържат от едностранни действия, които не допринасят за постигането на цялостно решение. Освен това Европейският съвет подкрепя инициативата за свикване на конференция в Париж, на която да се предостави икономическа подкрепа за изграждането на палестинската държава в рамките на възобновен мирен процес. Европейският съвет изразява сериозната си загриженост за съдбата на Гилад Шалит, когото Хамас държи затворник, в явно противоречие с всеобщото международно хуманитарно право. По повод на петата годишнина от задържането му Европейският съвет настоява за незабавното освобождаване на Гилад Шалит.

1 :

Док. EUCO 24/11


Side Bar