Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/1

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GENERAL

Bruxelles, le 4 février 2011

TEXTE SK

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
04 février 2011
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

Delegáciám v prílohe zasielame závery Európskej rady (4. februára 2011).

________________________

 • Okrem okamžitých opatrení, ktoré sú nutné na vyriešenie najnaliehavejších výziev vyvolaných hospodárskou a finančnou krízou, je dôležité, aby sa pokračovalo v budovaní pevných základov pre udržateľný rast vytvárajúci pracovné miesta. To je cieľom stratégie pre zamestnanosť a rast Európa 2020, prijatej v júni minulého roku. Európska rada sa dnes sústredila na dve odvetvia: energetiku a inováciu, ktoré sú kľúčom k budúcemu rastu a prosperite Európy. Dohodla sa na viacerých prioritných opatreniach, ktorých vykonávanie výrazne prispeje k posilneniu rastu a vytváraniu pracovných miest, ako aj k podpore konkurencieschopnosti Európy.

 • ENERGETIKA

 • Energia, ktorá je bezpečná z technického hľadiska i hľadiska spoľahlivosti dodávok, je udržateľná a cenovo dostupná a prispieva k európskej konkurencieschopnosti, je pre Európu naďalej prioritou. Opatrenia na úrovni EÚ môžu a musia pre plnenie tohto cieľa prinášať pridanú hodnotu. V priebehu rokov sa vykonalo veľa práce na hlavných smeroch energetickej politiky EÚ, okrem iného sa stanovili ambiciózne ciele v oblasti energetiky a zmeny klímy a prijali sa komplexné právne predpisy na podporu týchto cieľov. Európska rada na dnešnom zasadnutí prijala viacero operačných záverov, ktoré sa uvádzajú nižšie, čím podčiarkla záväzok EÚ dosiahnuť tieto ciele.

 • EÚ potrebuje plne fungujúci, prepojený a integrovaný vnútorný trh s energiou. Členské štáty preto musia urýchlene, v plnom rozsahu a v dohodnutých lehotách vykonať právne predpisy týkajúce sa vnútorného trhu s energiou. Rada a Európsky parlament sa vyzývajú, aby sa usilovali o skoré prijatie návrhu nariadenia o integrite a transparentnosti trhu s energiou, ktorý predložila Komisia.

 • Do roku 2014 by sa mal dobudovať vnútorný trh, aby sa umožnil voľný tok plynu a elektrickej energie. To si predovšetkým vyžaduje, aby národné regulačné orgány a prevádzkovatelia prenosových sústav/prepravných sietí v spolupráci s agentúrou ACER zintenzívnili prácu na prepájaní trhu i na usmerneniach a sieťových predpisoch uplatňovaných v európskych sieťach. Členské štáty sa spolu s európskymi normalizačnými orgánmi a dotknutým priemyselným odvetvím vyzývajú, aby zrýchlili prácu s cieľom prijať technické normy pre nabíjacie systémy pre elektrické vozidlá do polovice roku 2011 a pre inteligentné sústavy/siete a meracie systémy do konca roka 2012. Komisia bude pravidelne podávať správy o fungovaní vnútorného trhu s energiou, pričom bude v súlade so závermi
  Rady z 3. decembra 2010 venovať náležitú pozornosť spotrebiteľom, a to aj tým zraniteľnejším.

 • Je potrebné, aby sa v súlade s prioritami uvedenými v oznámení Komisie o energetickej infraštruktúre vyvinulo značné úsilie na modernizáciu a rozšírenie európskej energetickej infraštruktúry a na cezhraničné prepojenie sietí. Je to nevyhnutné na to, aby mohla fungovať solidarita medzi členskými štátmi, vytvorili sa alternatívne trasy dodávok/tranzitu a zdroje energie a aby sa rozvíjala oblasť obnoviteľných zdrojov, ktoré by konkurovali tradičným zdrojom. Je dôležité, aby sa zefektívnili a zlepšili postupy udeľovania povolení na výstavbu novej infraštruktúry a aby sa zároveň rešpektovali vnútroštátne právomoci a postupy; Európska rada v tejto súvislosti so záujmom očakáva budúci návrh Komisie. Rozličné iniciatívy, ktoré vyvíjajú členské štáty na integráciu trhov a sietí na regionálnej úrovni, ako aj iniciatívy uvedené v oznámení Komisie prispievajú k plneniu tohto cieľa, a zasluhujú si preto podporu. Po roku 2015 by už žiadny členský štát EÚ nemal byť izolovaný od európskych plynárenských a elektrických sietí a energetická bezpečnosť žiadneho členského štátu by už nemala byť ohrozená nedostatkom vhodných prepojení.

 • Podstatnú časť značných nákladov na financovanie investícií do infraštruktúry bude musieť znášať trh, pričom tieto náklady získa späť prostredníctvom poplatkov. Je nevyhnutné podporiť regulačný rámec, ktorý by priťahoval investície. Osobitná pozornosť by sa mala venovať tomu, aby sa poplatky stanovili transparentným a nediskriminačným spôsobom na takých úrovniach, ktoré by zodpovedali potrebám financovania, ako aj tomu, aby sa pri cezhraničných investíciách náklady primerane rozdelili, pričom by sa posilnila hospodárska súťaž a konkurencieschopnosť a zohľadnil vplyv na spotrebiteľov. Niektoré projekty, ktoré budú opodstatnené z hľadiska bezpečnosti dodávok/solidarity, ale pre ktoré nebude možné nájsť dostatočné finančné prostriedky na trhu, si však môžu vyžadovať obmedzené financovanie z verejných zdrojov na to, aby sa stimulovalo financovanie zo súkromných zdrojov. Tieto projekty by sa mali vyberať na základe jasných a transparentných kritérií. Komisia sa vyzýva, aby Rade do júna 2011 podala správu o číselných údajoch týkajúcich sa investícií, ktoré pravdepodobne budú potrebné, o návrhoch, ako reagovať na požiadavky na financovanie, a o spôsoboch, ako reagovať na možné prekážky pre investovanie do infraštruktúry.

 • V záujme ďalšieho zvýšenia bezpečnosti dodávok energie v Európe by sa mal posúdiť potenciál Európy pre udržateľnú ťažbu a využívanie konvenčných a nekonvenčných (bridlicový plyn a roponosná bridlica) zdrojov fosílnych palív.

 • Investíciami do energetickej efektívnosti sa posilňuje konkurencieschopnosť a podporuje bezpečnosť dodávok energie a udržateľnosť pri nízkych nákladoch. Cieľ zvýšiť energetickú efektívnosť do roku 2020 o 20 %, ktorý Európska rada schválila v júni 2010 a ktorého doterajšie plnenie nie je dostačujúce, sa musí dosiahnuť. Vyžaduje si to odhodlané konanie v snahe zúročiť značný potenciál na dosiahnutie väčších úspor energie, pokiaľ ide o budovy, dopravu, výrobky a výrobné procesy. Od 1. januára 2012 by všetky členské štáty mali do verejného obstarávania príslušných verejných budov a služieb zahŕňať normy energetickej efektívnosti, v ktorých sa zohľadňuje hlavný cieľ EÚ. Rada sa vyzýva, aby urýchlene preskúmala nadchádzajúci návrh Komisie týkajúci sa nového plánu energetickej efektívnosti, v ktorom sa podrobnejšie uvádzajú viaceré politiky a opatrenia vzťahujúce sa na celý reťazec dodávok energie. Posúdi sa v ňom plnenie cieľa EÚ v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2013 a v prípade potreby sa zvážia ďalšie opatrenia.

 • Komisia sa vyzýva, aby posilnila spoluprácu s členskými štátmi na vykonaní smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, najmä pokiaľ ide o zodpovedajúce národné systémy podpory a mechanizmy spolupráce.

 • EÚ a jej členské štáty budú podporovať investície do oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a bezpečných a udržateľných nízkouhlíkových technológií a zamerajú sa na plnenie technologických priorít stanovených v Európskom strategickom pláne pre energetické technológie. Komisia sa vyzýva, aby predložila nové iniciatívy týkajúce sa inteligentných sústav/sietí vrátane tých, ktoré súvisia s rozvojom ekologických vozidiel, ako aj iniciatívy týkajúce sa uskladňovania energie, udržateľných biopalív a riešení na dosiahnutie úspor energie v mestách.

 • Na zabezpečenie súladu a súdržnosti vo vonkajších vzťahoch EÚ s kľúčovými producentskými, tranzitnými a odberateľskými krajinami je potrebná lepšia koordinácia činností EÚ a členských štátov. Komisia sa vyzýva, aby do júna 2011 predložila oznámenie o bezpečnosti dodávok a medzinárodnej spolupráci zamerané na ďalšie zlepšenie súladu a súdržnosti vonkajšej činnosti EÚ v oblasti energetiky. Členské štáty sa vyzývajú, aby Komisiu od 1. januára 2012 informovali o všetkých svojich nových a existujúcich bilaterálnych dohodách s tretími krajinami v oblasti energetiky; Komisia bude tieto informácie sprístupňovať všetkým ostatným členským štátom vo vhodnej forme, pričom bude zohľadňovať potrebu chrániť citlivé obchodné informácie. Vysoká predstaviteľka sa vyzýva, aby vo svojej činnosti plne prihliadala na rozmer energetickej bezpečnosti. Energetická bezpečnosť by sa mala plne zohľadniť v susedskej politike EÚ.

 • EÚ by mala v súlade so zmluvami prevziať iniciatívu na príslušných medzinárodných fórach a s kľúčovými aktérmi a v blízkosti strategických koridorov rozvíjať vzájomne prospešné energetické partnerstvá zamerané na široké spektrum otázok vrátane regulačných prístupov vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, ako je energetická bezpečnosť, bezpečné a udržateľné nízkouhlíkové technológie, energetická efektívnosť, investičné prostredie, zachovávanie a podpora najprísnejších noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti. Mala by nabádať susedné krajiny, aby prijali jej príslušné pravidlá týkajúce sa vnútorného trhu s energiou, a to najmä rozšírením a prehĺbením Zmluvy o Energetickom spoločenstve a podporou iniciatív regionálnej spolupráce. V kontexte stratégie Európa 2020 by podľa potreby mala tiež vypracovať opatrenia na zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých výrobcov elektrickej energie v EÚ vo vzťahu k výrobcom, ktorí nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru. Európa potrebuje diverzifikovať svoje trasy a zdroje dodávok. Komisia sa preto vyzýva, aby pokračovala v úsilí zameranom na uľahčenie vybudovania strategických koridorov na prepravu veľkých objemov plynu, ako je napríklad južný koridor.

 • V oblastiach spoločného záujmu v energetike s Ruskom, ako aj v rámci rokovaní o procese nadväzujúcom na dohodu o partnerstve a spolupráci a so zreteľom na prácu, ktorá prebieha v budovaní partnerstva pre modernizáciu a v rámci dialógu o energetike, by sa malo s touto krajinou čo najskôr pokročiť v práci na rozvoji partnerstva, ktoré by bolo spoľahlivé, transparentné a založené na pravidlách.

 • EÚ bude spolupracovať s tretími krajinami s cieľom riešiť otázku nestálosti cien energie a v tejto práci bude pokračovať v rámci skupiny G20.

 • Európska rada so záujmom očakáva vypracovanie stratégie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050, ktorá bude predstavovať rámec pre dlhodobejšie opatrenia v odvetví energetiky a iných súvisiacich odvetviach. Na to, aby EÚ v kontexte potrebných znížení stanovených Medzivládnym panelom o zmene klímy (IPCC) pre rozvinuté krajiny ako celok dosiahla svoj cieľ, ktorý sa odsúhlasil v októbri 2009 a ktorý v porovnaní s rokom 1990 predstavuje zníženie emisií skleníkových plynov o 80 – 95 % do roku 2050, bude potrebná revolúcia v energetických systémoch, ktorá sa musí začať už teraz. V záujme dosiahnutia cieľa stanoveného pre rok 2050 by sa malo náležite zvážiť stanovenie jednotlivých fáz. Európska rada bude vývoj pravidelne sledovať.

 • INOVÁCIA

 • Investície do vzdelávania, výskumu, technológií a inovácie sú kľúčovým motorom rastu a inovačné myšlienky, ktoré je možné transformovať do nových výrobkov a služieb uplatniteľných na trhu, prispievajú k rastu a pomáhajú pri tvorbe kvalitných pracovných miest. Európska rada v prospech občanov, podnikov, najmä MSP, a výskumných pracovníkov vyzvala k uplatňovaniu strategického a integrovaného prístupu na posilnenie inovácie a plné využitie intelektuálneho kapitálu Európy. Pokrok bude sledovať v rámci nadviazania na stratégiu Európa 2020.

 • Európska rada v tejto súvislosti vzala na vedomie trend a vývoj zaznamenaný v aktuálnej analýze výkonnosti v oblasti inovácie, ktorý vypracovala Komisia. Vyzvala Komisiu, aby urýchlene vypracovala jednotný integrovaný ukazovateľ, ktorý umožní lepšie monitorovať pokrok v oblasti inovácie. Európska rada bude naďalej sledovať vývoj, ku ktorému dôjde v tejto oblasti.

 • Inovácia prispieva k riešeniu najzávažnejších spoločenských výziev, ktorým čelíme. Európske znalosti a zdroje sa musia mobilizovať koherentným spôsobom a musia sa posilňovať synergie medzi EÚ a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, aby sa na trh rýchlejšie dostávali tie inovácie, ktoré prinášajú spoločenský prospech. Mala by sa rozvíjať spoločná tvorba programov. V tomto kontexte je dôležitým krokom to, že sa začalo s realizáciou pilotného partnerstva v oblasti inovácií zameraného na aktívne a zdravé starnutie. V záujme dosiahnutia dlhodobých cieľov, ako aj konkrétnych cieľov, ktoré sa stanovia na jednotlivé roky, bude nevyhnutné, aby Rada tento proces pravidelne monitorovala. Rada prijme potrebné politické rozhodnutia o budúcich partnerstvách v oblasti inovácie pred ich začatím.

 • Európa potrebuje zjednotený výskumný priestor, ktorý pritiahne talenty a investície. Z tohto dôvodu je nevyhnutné urýchlene vyriešiť zostávajúce problémy a zavŕšiť budovanie Európskeho výskumného priestoru do roku 2014, aby sa vytvoril skutočný jednotný trh znalostí, výskumu a inovácie. Predovšetkým by sa mala vyvíjať snaha o zlepšenie mobility a kariérnej perspektívy výskumných pracovníkov, mobility študentov vyšších stupňov vysokoškolského štúdia a o zvýšenie príťažlivosti Európy pre zahraničných výskumných pracovníkov. Okrem toho by sa malo zlepšiť šírenie informácií o financovaní výskumu a vývoja z verejných zdrojov, pričom by sa mali dodržiavať práva duševného vlastníctva; konkrétne by sa mal vytvoriť zoznam programov výskumu a vývoja financovaných z prostriedkov EÚ, ktorý by bol prepojený na podobné zoznamy programov výskumu a vývoja financovaných na vnútroštátnej úrovni.

 • Mali by sa podporovať investície súkromného sektora do inovačných výrobkov a služieb, a to predovšetkým zlepšovaním rámcových podmienok. V tejto súvislosti sa Komisia vyzýva, aby:

 • pripravila návrhy na urýchlenie, zjednodušenie a modernizáciu normalizačných postupov zameraných konkrétne na to, aby sa za určitých podmienok umožnila transformácia noriem, ktoré vypracoval priemysel, na európske normy,

 • poskytovala usmernenia pre uplatňovanie smerníc o verejnom obstarávaní; v širšom zmysle by sa verejné obstarávanie malo lepšie prispôsobiť potrebe vytvárať väčší dopyt po inovačnom tovare a službách,

 • v priebehu roku 2011 vykonala strednodobé preskúmanie príslušných rámcov pre štátnu pomoc,

 • preskúmala možnosti vytvorenia nástroja pre zužitkovanie práv duševného vlastníctva na európskej úrovni, ktorým by sa mal predovšetkým uľahčiť prístup MSP na trh znalostí, a aby Rade podala správu do konca roku 2011.

 • Komisia sa vyzýva, aby v kľúčových oblastiach digitálneho hospodárstva urýchlene dosiahla pokrok s cieľom zabezpečiť, aby sa do roku 2015 vytvoril elektronický jednotný trh, a to vrátane podpory a ochrany tvorivosti, rozvoja elektronického obchodu a dostupnosti informácií o verejnom sektore.

 • Malo by sa vyvíjať maximálne úsilie o odstránenie zostávajúcich právnych a administratívnych prekážok brániacich cezhraničnému využívaniu rizikového kapitálu. Komisia sa vyzýva, aby do konca roku 2011 predložila návrhy na:

 • zavedenie schémy rizikového kapitálu, ktorá sa bude uplatňovať v rámci celej EÚ, bude sa zakladať na EIF a ďalších príslušných finančných inštitúciách a opierať sa o spoluprácu s vnútroštátnymi subjektmi,

 • rozšírenie finančného nástroja s rozdelením rizika

 • a na posúdenie možností čo najefektívnejšieho naplnenia potrieb rýchlo rastúcich inovačných podnikov na základe trhového prístupu. V tejto súvislosti sa Komisia tiež vyzýva, aby preskúmala uskutočniteľnosť programu pre inovačný výskum v malých podnikoch.

 • Členské štáty by v rámci fiškálnej konsolidácie mali uprednostňovať výdavky podporujúce udržateľný rast v oblastiach, ako sú napr. výskum a inovácia, vzdelávanie a energetika.

 • Toto úsilie by sa malo dopĺňať jasnými reformnými opatreniami zameranými na podporu efektívnosti výskumných a inovačných systémov členských štátov. Na vnútroštátnej úrovni členské štáty pripomínajú svoju ochotu venovať aspoň 50 % príjmu zo systému obchodovania s emisiami na financovanie činnosti v oblasti klímy vrátane inovačných projektov. Mali by tiež zlepšiť využívanie existujúcich štrukturálnych fondov určených na projekty v oblasti výskumu a inovácie.

25.

Je mimoriadne dôležité, aby sa nástroje EÚ určené na podporu výskumu, vývoja a inovácie zjednodušili s cieľom podporiť ich využitie najlepšími vedeckými pracovníkmi a najinovačnejšími podnikmi, a to predovšetkým prostredníctvom dohody medzi príslušnými inštitúciami o novej rovnováhe, pokiaľ ide o vzťah medzi dôverou a kontrolou a medzi podstupovaním rizika a vyhýbaním sa riziku. Komisia sa vyzýva, aby návrhy vypracovala do konca tohto roka, pričom by mala zabezpečiť vzájomné prepojenie celej škály finančných nástrojov v oblasti výskumu a inovácie v spoločnom strategickom rámci. Malo by sa preskúmať vytvorenie mechanizmov financovania vhodných na financovanie významných európskych projektov, ktoré sú dôležitými hybnými silami výskumu a inovácie. Viac ako kedykoľvek predtým je dôležité zlepšiť efektívnosť verejných výdavkov na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. V tejto súvislosti by sa do konca roka malo prijať zjednodušenie nariadenia o rozpočtových pravidlách s cieľom zabezpečiť účinné mechanizmy na vykonávanie politík EÚ.

III. HOSPODÁRSKA SITUÁCIA

26. Európska rada prehodnotila hospodársku situáciu a konštatovala, že celkový hospodársky výhľad sa zlepšuje, hoci veľké výzvy naďalej zostávajú. Dohodla sa na ďalších krokoch do marcového zasadnutia Európskej rady.

27. Európska rada vyzvala Radu, aby sa v marci dohodla na všeobecnom smerovaní k legislatívnym návrhom Komisie týkajúcim sa správy ekonomických záležitostí, a zabezpečila tak plné vykonávanie odporúčaní osobitnej skupiny s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu s Európskym parlamentom do konca júna. To umožní posilniť Pakt stability a rastu a vykonávať nový makroekonomický rámec.

28. Vyzvala Európsky orgán pre bankovníctvo a ďalšie príslušné orgány, aby vykonali ambiciózne stresové testovanie, a členské štáty, aby zabezpečili konkrétne plány zodpovedajúce pravidlám EÚ pre štátnu pomoc s cieľom umožniť riešenie situácie každej banky, u ktorej sa v rámci stresového testovania preukážu potenciálne riziká.

29. V kontexte európskeho semestra a na základe ročného prieskumu rastu predloženého Komisiou Európska rada na zasadnutí v marci stanoví priority štrukturálnych reforiem a fiškálnej konsolidácie pre ďalšie kolo programov stability a kovergenčných programov, ako aj v oblastiach právomocí EÚ vrátane jednotného trhu. Členské štáty sa v tejto súvislosti a na základe integrovaných usmernení stratégie Európa 2020 vyzývajú, aby v apríli predložili svoje národné programy reforiem, ako aj svoje programy stability, resp. konvergenčné programy.

30. Európska rada na marcovom zasadnutí prijme aj konečné rozhodnutie o menšej úprave zmluvy, ktorou sa umožní zriadenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu.

31. Európska rada privítala pripojené vyhlásenie, ktoré vydali hlavy štátov a predsedovia vlád eurozóny a inštitúcie EÚ.

IV. VONKAJŠIE VZŤAHY

  32. Európska rada prijala vyhlásenie o Egypte a regióne (príloha II).

  33. Európska rada zdôraznila, že vzhľadom na vývoj v regióne Stredozemia je teraz ešte naliehavejšie, aby sa dodržiavali predchádzajúce mierové dohody a urýchlene dosiahol pokrok v mierovom procese na Blízkom východe. Vyjadrila očakávanie, že zasadnutie kvarteta 5. februára 2011 v Mníchove k tomuto procesu výrazne prispeje.

34. Európska rada schválila závery o Bielorusku, ktoré Rada pre zahraničné veci prijala 31. januára, vrátane rozhodnutia o uložení reštriktívnych opatrení. Európska únia opakuje, že je pevne odhodlaná posilniť dialóg s bieloruskou občianskou spoločnosťou. Európska únia je odhodlaná naďalej uplatňovať svoju politiku kritickej angažovanosti, a to aj prostredníctvom dialógu a Východného partnerstva, ktorá je podmienená dodržiavaním zásad demokracie, právneho štátu a ľudských práv. Rada pre zahraničné veci bude situáciu v Bielorusku pravidelne skúmať a je pripravená podľa potreby zvážiť ďalšie cielené opatrenia vo všetkých oblastiach.

________________________

PRÍLOHA I

VYHLÁSENIE, KTORÉ VYDALI HLAVY ŠTÁTOV A PREDSEDOVIA VLÁD EUROZÓNY A INŠTITÚCIE EÚ

Hlavy štátov a predsedovia vlád eurozóny a inštitúcie EÚ v nadväznosti na svoje vyhlásenie z decembra 2010 zopakovali, že sú pripravení urobiť všetko potrebné na zabezpečenie stability eurozóny ako celku, a preskúmali pokrok vo vykonávaní komplexnej stratégie na zachovanie finančnej stability a zabezpečenie toho, aby eurozóna vyšla z krízy posilnená.

Táto stratégia zahŕňa legislatívny balík týkajúci sa správy ekonomických záležitostí, stresového testovania a nápravy v oblasti finančného sektora a plnenie európskeho semestra. Okrem toho sa dohodli na krokoch predstavujúcich súčasť globálneho balíka, ktorý sa má finalizovať v marci. Ide o tieto kroky:

 • pokračovanie v úspešnom plnení existujúcich programov pre Grécko a Írsko,

 • posúdenie, ktoré vykoná Komisia v spolupráci s ECB, týkajúce sa pokroku, ktorý členské štáty eurozóny dosiahli v realizácii opatrení prijatých na posilnenie fiškálnych pozícií a vyhliadok rastu,

 • konkrétne návrhy Euroskupiny týkajúce sa posilnenia ENFS s cieľom zaistiť efektívnosť potrebnú na poskytnutie primeranej pomoci,

 • finalizácia operačných prvkov Európskeho mechanizmu pre stabilitu pod vedením predsedu Euroskupiny v súlade s mandátom, ktorý bol dohodnutý v decembri.

Vychádzajúc z nového rámca pre správu ekonomických záležitostí hlavy štátov a predsedovia vlád podniknú ďalšie kroky na dosiahnutie novej kvality v koordinácii hospodárskej politiky v eurozóne s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť, čo povedie k vyššiemu stupňu konvergencie, a to bez toho, aby sa oslabil jednotný trh. Členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, sa k tejto koordinácii prizvú. Predseda Európskej rady bude viesť konzultácie s hlavami štátov a predsedami vlád členských štátov eurozóny a podá o týchto konzultáciách správu, v ktorej uvedie konkrétny postup vpred v súlade so zmluvou. Na tento účel bude úzko spolupracovať s predsedom Komisie. Zabezpečí, aby do tohto procesu boli primerane zapojené hlavy štátov a predsedovia vlád tých členských štátov, ktoré prejavia záujem, hoci nie sú členmi eurozóny.

_____________________

PRÍLOHA II

VYHLÁSENIE O EGYPTE A REGIÓNE

Európska rada s mimoriadnym znepokojením sleduje zhoršujúcu sa situáciu v Egypte. Čo najdôraznejšie odsúdila násilie a všetkých, ktorí ho používajú a podporujú. Zdôraznila právo všetkých občanov na pokojnú a mierovú demonštráciu pod náležitou ochranou orgánov presadzovania práva. Akýkoľvek pokus obmedzovať voľný tok informácií vrátane agresie voči novinárom a obhajcom ľudských práv a ich zastrašovania je neprijateľný.

Európska rada vyzvala egyptské orgány, aby odpovedali na priania egyptského ľudu politickou reformou a nie represiou. Všetky zúčastnené strany by sa mali správať zdržanlivo, zabrániť ďalšiemu násiliu a mali by začať hladký proces prechodu k vláde, ktorá by mala širokú podporu. Európska rada podčiarkla, že tento proces prechodu sa musí začať ihneď. Základom pre vzťah EÚ s Egyptom musia byť zásady stanovené v asociačnej dohode a prijaté záväzky.

Európska rada uvítala pokojné a dôstojné vyjadrenie legitímnych, demokratických, hospodárskych a sociálnych požiadaviek tuniského a egyptského ľudu, ktoré sú v súlade s hodnotami, ktoré Európska únia podporuje doma i vo svete. Európska rada zdôrazňuje, že demokratické požiadavky občanov by sa mali riešiť prostredníctvom dialógu a politických reforiem pri plnom rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd, ako aj prostredníctvom slobodných a spravodlivých volieb. Vyzvala všetky zúčastnené strany, aby sa v záujme tohto cieľa zapojili do zmysluplného dialógu.

Európska únia je odhodlaná poskytnúť plnú podporu procesu zmien zameraných na demokratickú správu vecí verejných, pluralismus, zlepšené príležitosti pre ekonomickú prosperitu a sociálne začlenenie, ako aj na posilnenú regionálnu stabilitu. Európska rada sa zasadzuje za nové partnerstvo, ktorého súčasťou bude aj účinná podpora v budúcnosti tých krajín, ktoré presadzujú politické a hospodárske reformy, okrem iného aj prostredníctvom európskej susedskej politiky a Únie pre Stredozemie.

V tomto kontexte Európska rada

 • požiadala vysokú predstaviteľku, aby počas svojej nadchádzajúcej návštevy Tuniska a Egypta odovzdala náš odkaz,

 • vyzvala vysokú predstaviteľku, aby v rámci tohto partnerstva vypracovala súbor opatrení, prostredníctvom ktorých Európska únia podporí proces prechodu a transformácie (posilnenie demokratických inštitúcií, podpora demokratickej správy vecí verejných a sociálnej spravodlivosti a pomoc pri príprave a uskutočnení slobodných a spravodlivých volieb), a aby viac prepojila európsku susedskú politiku a Úniu pre Stredozemie na tieto ciele, a 

 • vyzvala vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby urýchlene upravili nástroje Európskej únie, pripravili humanitárnu pomoc a navrhli opatrenia a projekty, ktorými by sa stimulovala spolupráca, výmena a investície v regióne s cieľom podporiť hospodársky a sociálny rozvoj, a to aj vrátane posilneného štatútu Tuniska.


Side Bar