Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/1

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GENERAL

Bruxelles, le 4 février 2011

TEXTE EL

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
04 février 2011
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (4 Φεβρουαρίου 2011).

________________________

 • Εκτός από την άμεση δράση που απαιτείται για την αντιμετώπιση των πιεστικότατων προκλήσεων που θέτει η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η στέρεη θεμελίωση της βιώσιμης ανάπτυξης που ευνοεί τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και την ανάπτυξη που υιοθετήθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικεντρώθηκε σε δύο τομείς - την ενέργεια και την καινοτομία - οι οποίοι αποτελούν κομβικά στοιχεία της μελλοντικής ανάπτυξης και ευημερίας της Ευρώπης. Συμφώνησε για μια σειρά κατά προτεραιότητα δράσεων, η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει τα μάλα στην τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 • Η ασφαλής, εξασφαλισμένη, αειφόρος και οικονομικά προσιτή ενέργεια, η οποία θα συμβάλει στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί και πρέπει να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο στόχο αυτό. Επί σειρά ετών πραγματοποιήθηκε σημαντικό έργο όσον αφορά τις κύριες συνιστώσες μιας ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού φιλόδοξων στόχων για την ενέργεια και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και της θέσπισης εκτενούς νομοθεσίας για την υποστήριξη των στόχων αυτών. Στη σημερινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίστηκε η προσήλωση της ΕΕ στους στόχους αυτούς με μία σειρά επιχειρησιακών συμπερασμάτων που εκτίθενται στα επόμενα.

 • Η ΕΕ χρειάζεται μια απόλυτα ολοκληρωμένη, διασυνδεδεμένη και λειτουργική εσωτερική αγορά ενέργειας. Η νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας πρέπει, συνεπώς, να εφαρμοστεί γρήγορα και στο ακέραιο από τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά τις συμφωνηθείσες προθεσμίες. Καλούνται το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εργαστούν με στόχο την έγκαιρη έγκριση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά.

 • Η εσωτερική αγορά ενέργειας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το 2014 ώστε το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια να κυκλοφορούν ελεύθερα. Προς τούτο θα πρέπει, ειδικότερα, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να επιταχύνουν, σε συνεργασία με τον ACER, τις εργασίες τους όσον αφορά τη διασύνδεση των αγορών και τις κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και κώδικες περί δικτύων που να ισχύουν σε όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Καλούνται τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης και τον οικείο κλάδο, να επιταχύνουν τις εργασίες τους με σκοπό την έγκριση των τεχνικών προτύπων για τα συστήματα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έως τα μέσα του 2011 και για τα ευφυή δίκτυα και τα συστήματα μέτρησης ως το τέλος του 2012. Η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στους καταναλωτές και χωρίς να λησμονούνται οι πιο ευάλωτοι μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2010.

 • Απαιτούνται μεγάλες προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών και για τη διασυνοριακή διασύνδεση των δικτύων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται από την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για να εξασφαλιστεί ότι θα αρχίσει να λειτουργεί η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, ότι θα υλοποιηθούν εναλλακτικές οδοί εφοδιασμού/διαμετακόμισης και εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αναπτυχθούν και θα ανταγωνίζονται τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Είναι σημαντική η απλούστευση και η βελτίωση των διαδικασιών χορήγησης αδειών για την κατασκευή νέων υποδομών, με παράλληλο σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και διαδικασιών· το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην υποβολή της αναμενόμενης πρότασης της Επιτροπής ως προς το θέμα αυτό. Οι διάφορες πρωτοβουλίες των κρατών μελών για τη συνολοκλήρωση αγορών και δικτύων σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και οι πρωτοβουλίες που περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής συμβάλλουν στο γενικό στόχο και πρέπει να υποστηριχθούν. Κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν θα πρέπει να παραμείνει απομονωμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2015 ούτε να διατρέχει κίνδυνο μείωσης της ενεργειακής του ασφάλειας λόγω έλλειψης κατάλληλων συνδέσεων.

 • Τον κύριο όγκο του μεγάλου κόστους χρηματοδότησης των επενδύσεων σε υποδομές θα πρέπει να αναλάβουν οι αγορές, ενώ οι δαπάνες θα ανακτώνται μέσω των εισπραττόμενων τελών. Είναι ζωτι κής σημασίας η προώθηση κανονιστικού πλαισίου ελκυστικού για τους επενδυτές. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό των τελών κατά τρόπο διαφανή ο οποίος δεν θα επιφέρει διακρίσεις, σε επίπεδα ανάλογα των αναγκών χρηματοδότησης, καθώς και στην ενδεδειγμένη κατανομή του κόστους για διασυνοριακές επενδύσεις, κατά τρόπον ώστε να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και η ανταγωνιστικότητα και να συνεκτιμάται ο αντίκτυπος στους καταναλωτές. Ωστόσο, για ορισμένα έργα τα οποία δικαιολογούνται για λόγους ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού ή αλληλεγγύης αλλά αδυνατούν να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση από την αγορά, ενδέχεται να απαιτηθεί περιορισμένη δημόσια χρηματοδότηση για τη μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης. Τα έργα αυτά θα πρέπει να επιλέγονται βάσει σαφών και διαφανών κριτηρίων. Καλείται η Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2011 στοιχεία για τις επενδύσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν και προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης των απαιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισης ενδεχομένων εμποδίων στις επενδύσεις σε υποδομές.

7. Για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, θα πρέπει να αξιολογηθεί το δυναμικό της για βιώσιμη εξόρυξη και χρήση συμβατικών και μη συμβατικών (όπως σχιστολιθικού αερίου και πετρελαιούχων σχιστολίθων) πόρων ορυκτών καυσίμων.

8. Οι επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και στηρίζουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη βιωσιμότητα με χαμηλό κόστος. Ο στόχος του 20% που έχει τεθεί για την ενεργειακή απόδοση ως το 2020, όπως συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2010, αν και δεν έχει δρομολογηθεί ακόμη, πρέπει να υλοποιηθεί. Γι' αυτό απαιτείται αποφασιστική δράση ώστε να αξιοποιηθούν οι σοβαρές δυνατότητες για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στις μεταφορές, στα προϊόντα και στις παραγωγικές διαδικασίες. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν πρότυπα ενεργειακής απόδοσης λαμβάνοντας υπ΄όψιν τον πρωταρχικό στόχο της ΕΕ στις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν (!) δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. Καλείται το Συμβούλιο να εξετάσει σύντομα την αναμενόμενη πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης, στο οποίο θα καθορίζεται πιο αναλυτικά μια σειρά πολιτικών και μέτρων σε όλη την αλυσίδα του ενεργειακού εφοδιασμού. Στο σχέδιο αυτό θα επανεξεταστεί η υλοποίηση του στόχου ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ ως το 2013 και, θα προβλέπεται και η μελέτη περαιτέρω μέτρων, αν κριθούν αναγκαία.

9. Καλείται η Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ειδικότερα όσον αφορά τη συνοχή των εθνικών συστημάτων στήριξης και μηχανισμών συνεργασίας.

10. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα προαγάγουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θα επικεντρωθούν στην εφαρμογή των τεχνολογικών προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στο Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών. Καλείται η Επιτροπή να υποβάλει νέες πρωτοβουλίες σχετικά με τα ευφυή δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την ανάπτυξη καθαρών οχημάτων, την αποθήκευση ενέργειας, τα αειφόρα βιοκαύσιμα και τις προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στις πόλεις.

11. Χρειάζεται καλύτερος συντονισμός των δραστηριοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών με στόχο την εξασφάλιση της συνέπειας και της συνοχής των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ με βασικές χώρες παραγωγής, διαμετακόμισης και κατανάλωσης. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2011 ανακοίνωση σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη διεθνή συνεργασία με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συνέπειας και της συνοχής της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας. Τα κράτη μέλη καλούνται να ενημερώνουν από 1ης Ιανουαρίου 2012 την Επιτροπή για όλες τις νέες και τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες τους με τρίτες χώρες στον τομέα της ενέργειας · η Επιτροπή θα θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση όλων των άλλων κρατών μελών υπό κατάλληλη μορφή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Η Ύπατη Εκπρόσωπος καλείται να λαμβάνει συστηματικά υπόψη την παράμετρο της ενεργειακής ασφάλειας στις εργασίες της. Η ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται ευκρινώς στην πολιτική γειτονίας της ΕΕ.

12. Η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις συνθήκες στα οικεία διεθνή φόρα και να αναπτύξει αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις με βασικούς παράγοντες και πέριξ των στρατηγικών διαδρόμων, που θα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων και θα περιλαμβάνουν κανονιστικές προσεγγίσεις όσον αφορά όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, οι ασφαλείς και βιώσιμες τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η ενεργειακή απόδοση, ένα επενδυτικό περιβάλλον που θα διατηρεί και θα προωθεί προδιαγραφές υψηλοτάτου επιπέδου για την πυρηνική ασφάλεια. Θα πρέπει να παροτρύνει τις γειτονικές χώρες να ασπασθούν τους κανόνες της σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας, κυρίως επεκτείνοντας και εμβαθύνοντας τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα και προωθώντας πρωτοβουλίες περιφερειακής συνεργασίας. Στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 για την ενέργεια θα πρέπει επίσης κατά περίπτωση να εκπονήσει μέτρα για να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι για τους ενωσιακούς παραγωγούς ενέργειας έναντι παραγωγών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η Ευρώπη πρέπει να διαφοροποιήσει τις οδούς και πηγές εφοδιασμού της. Καλείται συνεπώς η Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης στρατηγικών διαδρόμων για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αερίου, όπως ο Νότιος Διάδρομος.

13. Θα πρέπει να συνεχιστούν το συντομότερο δυνατό οι εργασίες για την ανάπτυξη αξιόπιστης, διαφανούς και βασιζόμενης σε κανόνες εταιρικής σχέσης με τη Ρωσία σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας, και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την μετά τη ΣΕΣΣ (Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας) διαδικασία και υπό το πρίσμα των υπό εξέλιξη εργασιών για την Εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό και τον διάλογο στον τομέα της ενέργειας.

14. Η ΕΕ θα συνεργαστεί με τρίτες χώρες με σκοπό την αντιμετώπιση της αστάθειας στις τιμές ενέργειας και θα προωθήσει τις εργασίες αυτές στο πλαίσιο της G20.

15. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στην εκπόνηση στρατηγικής χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ορίζοντα το 2050, η οποία θα παρέχει το πλαίσιο για πιο μακροπρόθεσμη δράση στον τομέα της ενέργειας και σε άλλους συναφείς τομείς. Η επίτευξη του στόχου της ΕΕ, στο πλαίσιο των αναγκαίων μειώσεων σύμφωνα με τη Διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος, να μειώσουν οι αναπτυγμένες χώρες ως ομάδα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990 όπως συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 θα απαιτήσει επανάσταση στα ενεργειακά συστήματα, η οποία πρέπει να αρχίσει τώρα. Πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στον καθορισμό ενδιάμεσων σταδίων για την επίτευξη του στόχου του 2050. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάζει τακτικά τις εξελίξεις.

 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  16. Οι επενδύσεις στην παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης και οι καινοτόμες ιδέες που μπορούν να μετεξελίσσονται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που διοχετεύονται στην αγορά, συμβάλλουν στην προώθηση της ανάπτυξης και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να υλοποιηθεί μια στρατηγική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενίσχυση της καινοτομίας και την πλήρη αξιοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου της Ευρώπης, προς όφελος των πολιτών, των εταιριών - ιδίως των ΜΜΕ - και των ερευνητών. Θα παρακολουθεί την πρόοδο στο πλαίσιο της εφαρμογής των συμφωνηθέντων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

  17. Σε αυτή τη συνάρτηση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε υπό σημείωση τις τάσεις και τις εξελίξεις που ανέδειξε ο τρέχων πίνακας αποτελεσμάτων της Επιτροπής στον τομέα της καινοτομίας. Κάλεσε την Επιτροπή να αναπτύξει σύντομα έναν ενιαίο ενσωματωμένο δείκτη που θα επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την καινοτομία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις.

18. Η καινοτομία συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κρισιμότατων κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Η εμπειρογνωμοσύνη και οι πόροι της Ευρώπης πρέπει να ενεργοποιηθούν με συνεκτικό τρόπο, οι δε συνεργίες μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να εξασφαλισθεί ότι καινοτομίες που συνεπάγονται όφελος για την κοινωνία διατίθενται ταχύτερα στην αγορά. Θα πρέπει να αναπτυχθεί κοινός προγραμματισμός. Στο πλαίσιο αυτό η δρομολόγηση του πιλοτικού προγράμματος σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση, αποτελεί σημαντικό βήμα. Για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων καθώς και των συγκεκριμένων επιδιώξεων που θα καθορίζονται σε ετήσια βάση, θα είναι απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση από το Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει τις αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις για τις μελλοντικές Συμπράξεις Καινοτομίας προτού αυτές να δρομολογηθούν.

19. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ενιαίο χώρο έρευνας για να προσελκύσει ταλέντα και επενδύσεις. Τα εναπομένοντα κενά πρέπει να καλυφθούν ταχέως και ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας να ολοκληρωθεί μέχρι το 2014 προκειμένου να δημιουργηθεί μια γνήσια ενιαία αγορά γνώσης, έρευνας και καινοτομίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα και οι προοπτικές σταδιοδρομίας των ερευνητών καθώς και η κινητικότητα των μεταπτυχιακών σπουδαστών και να καταστεί η Ευρώπη πιο ελκυστική για αλλοδαπούς ερευνητές. Επιπλέον, η διάδοση της ενημέρωσης σχετικά με τη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να βελτιωθεί, με παράλληλο σεβασμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως μέσω της σύνταξης καταλόγου των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος θα συνδέεται με παρόμοιους καταλόγους προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο.

20. Οι ιδιωτικές επενδύσεις σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει να ενθαρρύνονται, ιδίως με τη βελτίωση του πλαισίου συνθηκών. Η Επιτροπή καλείται εν προκειμένω:

  - να υποβάλει προτάσεις για την επιτάχυνση, την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών τυποποίησης, με σκοπό κυρίως να καταστεί δυνατή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η μετατροπή των προτύπων που έχει αναπτύξει η βιομηχανία σε ευρωπαϊκά πρότυπα,

  - να παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις· γενικότερα, οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα στη δημιουργία αυξημένης ζήτησης για καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες,

  - να προβεί σε ενδιάμεση επανεξέταση των σχετικών πλαισίων για τις κρατικές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια του 2011,

  - να διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιοποίησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά της γνώσης, και να υποβάλει κατόπιν σχετική έκθεση στο Συμβούλιο μέχρι τα τέλη του 2011.

  21. Η Επιτροπή καλείται να επιτελέσει ταχεία πρόοδο σε καίριους τομείς της ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να διασφαλιστεί η δημιουργία μιας Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς έως το 2015.Σε αυτό θα περιλαμβάνεται η προώθηση και η προστασία της δημιουργικότητας, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η διαθεσιμότητα πληροφοριών από τον δημόσιο τομέα.

  22. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αρθούν τα εναπομένοντα νομικά και διοικητικά εμπόδια για τη διασυνοριακή λειτουργία των ταμείων κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει, έως τα τέλη του 2011, προτάσεις για:

  - την καθιέρωση ενός ευρέος καθεστώτος κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε επίπεδο ΕΕ, αξιοποιώντας το ΕΤΕ και άλλα συναφή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς,

  - την κλιμάκωση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου

  - και την εκτίμηση των καλύτερων δυνατών τρόπων κάλυψης των αναγκών των ταχέως αναπτυσσόμενων καινοτόμων εταιριών μέσω μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στην αγορά. Σε αυτή τη συνάρτηση, η Επιτροπή καλείται επίσης να διερευνήσει τη σκοπιμότητα προγράμματος έρευνας και καινοτομίας για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Innovation Research Scheme).

23. Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, τα κράτη μέλη πρέπει να αποδίδουν προτεραιότητα σε ευνοϊκές για τη βιώσιμη ανάπτυξη δαπάνες σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η παιδεία και η ενέργεια.

24. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνδυάζονται με σαφή μεταρρυθμιστικά μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων έρευνας και καινοτομίας των κρατών μελών. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη υπενθυμίζουν την προθυμία τους να διαθέτουν τουλάχιστον το 50% των εσόδων από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για τη χρηματοδότηση δράσεων σχετικά με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων σχεδίων. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουν τη χρησιμοποίηση πόρων που διατίθενται από τα υφιστάμενα Διαρθρωτικά Ταμεία για σχέδια έρευνας και καινοτομίας.

25. Έχει ζωτική σημασία να απλουστευθούν τα μέσα της ΕΕ που αποσκοπούν στην προαγωγή της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΑΚ) προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδοχή τους από τους καλύτερους επιστήμονες και τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις· βασικό προς τούτο είναι να συμφωνηθεί μεταξύ των αρμοδίων θεσμικών οργάνων μια νέα ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, καθώς και μεταξύ της ανάληψης κινδύνων και της αποφυγής κινδύνων. Καλείται η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις έως τα τέλη του έτους, διασφαλίζοντας τη συνεργασία των κάθε είδους χρηματοδοτικών μέσων για την έρευνα και την καινοτομία εντός ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου. Άξια διερεύνησης είναι η ανάπτυξη χρηματοδοτικών μηχανισμών κατάλληλων για τη χρηματοδότηση των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών σχεδίων τα οποία αποτελούν σημαντικούς μοχλούς της έρευνας και της καινοτομίας. Περισσότερο παρά ποτέ, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο αποτελεί εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα. Σε αυτή τη συνάρτηση, θα πρέπει να εγκριθεί έως τα τέλη του έτους η απλούστευση του δημοσιονομικού κανονισμού προκειμένου να διασφαλιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί υλοποίησης των ενωσιακών πολιτικών.

ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

26. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεξέτασε την οικονομική κατάσταση και σημείωση βελτίωση των συνολικών οικονομικών προοπτικών αν και παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Συμφώνησε για τη μελλοντική πορεία ως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου.

27. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να συμφωνήσει το Μάρτιο ως προς γενική προσέγγιση σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την οικονομική διακυβέρνηση, εξασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, με σκοπό την επίτευξη τελικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τα τέλη Ιουνίου. Αυτό θα επιτρέψει την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την εφαρμογή νέου μακροοικονομικού πλαισίου.

28. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και άλλες συναφείς αρχές να διεξαγάγουν φιλόδοξα τεστ αντοχής και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ύπαρξη συγκεκριμένων σχεδίων, σύμφωνων με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων τραπεζών που εμφανίζουν αδυναμίες στα τεστ αντοχής.

29. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και με βάση την Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης που υπέβαλε η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική εξυγίανση για τον επόμενο γύρο των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης, καθώς και στους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, περιλαμβανομένης της ενιαίας αγοράς. Με αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη, καθοδηγούμενα από τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της «Ευρώπης 2020», καλούνται να υποβάλουν τον Απρίλιο τα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων καθώς και τα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης.

30. Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα εγκριθεί επίσης η τελική απόφαση για την περιορισμένη αλλαγή της συνθήκης με σκοπό τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

31. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνημμένη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

IV. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

32. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε δήλωση για την Αίγυπτο και την περιοχή (Παράρτημα ΙΙ).

33. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου καθιστούν ακόμα πιο επείγουσα την ανάγκη σεβασμού των προηγούμενων ειρηνευτικών συμφωνιών και επίτευξης ταχείας προόδου στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την προσδοκία ότι η συνάντηση της Τετραμερούς στις 5 Φεβρουαρίου 2011 στο Μόναχο θα έχει ουσιαστική συμβολή στη διαδικασία αυτή.

34. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα για τη Λευκορωσία που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 31 Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης επιβολής περιοριστικών μέτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει τη σθεναρή προσήλωσή της να ενισχύσει τις σχέσεις της με την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην πολιτική των σχέσεων με κριτικό χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω διαλόγου και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, με την προϋπόθεση του σεβασμού των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση στη Λευκορωσία και θα είναι έτοιμο να μελετήσει το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα στοχοθετημένα μέτρα σε όλους τους τομείς, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

______________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Κατόπιν της Δήλωσής τους τον Δεκέμβριο του 2010, και επαναλαμβάνοντας την ετοιμότητά τους να πράξουν ό,τι απαιτείται προκειμένου να εξασφαλισθεί η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επανεξέτασαν την επιτελεσθείσα πρόοδο στην εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής για να διαφυλαχθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα και για να εξασφαλισθεί ότι η ζώνη του ευρώ θα μπορέσει να αντεπεξέλθει επιτυχώς στην κρίση.

Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για την οικονομική διακυβέρνηση, τα τεστ αντοχής και την αποκατάσταση του χρηματοοικονομικού τομέα, καθώς και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού εξαμήνου. Επιπλέον, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα βήματα στο πλαίσιο της συνολικής δέσμης η οποία θα οριστικοποιηθεί τον Μάρτιο :

 • Συνέχιση της επιτυχούς εφαρμογής των ισχυόντων προγραμμάτων με την Ελλάδα και την Ιρλανδία

 • Αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ από την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, όσον αφορά την εφαρμογή των ληφθέντων μέτρων για την ενίσχυση των δημοσιονομικών θέσεων και των προοπτικών ανάπτυξης.

 • Συγκεκριμένες προτάσεις από την ευρωομάδα σχετικά με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) με σκοπό να εξασφαλισθεί η απαραίτητη αποτελεσματικότητα για την παροχή κατάλληλης στήριξης.

 • Οριστικοποίηση, υπό την προεδρία του Προέδρου της ευρωομάδας, των επιχειρησιακών χαρακτηριστικών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σύμφωνα με την εντολή του Δεκεμβρίου.

Βάσει του νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων θα λάβουν περαιτέρω μέτρα για υψηλότερης ποιότητας συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η οποία θα οδηγήσει κατ' αυτόν τον τρόπο σε μεγαλύτερο βαθμό σύγκλισης χωρίς υπονόμευση της ενιαίας αγοράς. Τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη θα κληθούν να συμμετάσχουν στο συντονισμό. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα αναλάβει διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ευρωζώνης και θα υποβάλει σχετική έκθεση, εντοπίζοντας συγκεκριμένους τρόπους προώθησης των εργασιών που να συνάδουν με τη Συνθήκη. Για το σκοπό αυτό, θα συνεργασθεί στενά με τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Θα εξασφαλίσει τη δέουσα συμμετοχή στη διαδικασία των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των ενδιαφερομένων κρατών μελών που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη.

________________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την επιδεινούμενη κατάσταση στην Αίγυπτο. Καταδικάζει εντονότατα τη χρήση βίας και όλους όσους χρησιμοποιούν και ενθαρρύνουν τη βία. Τονίζει το δικαίωμα όλων των πολιτών να διαδηλώνουν ελεύθερα και ειρηνικά, έχοντας την προσήκουσα προστασία των αρχών επιβολής του νόμου. Οποιαδήποτε απόπειρα περιορισμού της ελεύθερης ροής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάθε προσπάθεια εκφοβισμού τους, είναι απαράδεκτη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει έκκληση προς τις αιγυπτιακές αρχές να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του αιγυπτιακού λαού με πολιτικές μεταρρυθμίσεις· όχι με καταστολή. Όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν νέα επεισόδια βίας και να δρομολογήσουν την ομαλή μετάβαση προς μια κυβέρνηση ευρείας βάσεως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η διαδικασία μετάβασης πρέπει να ξεκινήσει αμέσως. Θεμέλιο των σχέσεων της ΕΕ με την Αίγυπτο πρέπει να αποτελούν οι αρχές που εκτίθενται στη Συμφωνία Σύνδεσης και οι αναληφθείσες δεσμεύσεις.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι ο τυνησιακός και ο αιγυπτιακός λαός εκφράζουν ειρηνικά και με αξιοπρέπεια τις θεμιτές δημοκρατικές, οικονομικές και κοινωνικές προσδοκίες τους, οι οποίες συνάδουν με τις αξίες που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό της και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι οι δημοκρατικές επιδιώξεις των πολιτών θα πρέπει να ικανοποιηθούν μέσω διαλόγου και πολιτικών μεταρρυθμίσεων, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, μέσω ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Καλεί δε όλα τα μέρη να επιδοθούν σε ουσιαστικό διάλογο για τον σκοπό αυτόν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να υποστηρίξει πλήρως τις διαδικασίες για τη μετάβαση προς τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την πολυφωνία, τη βελτίωση των δυνατοτήτων για οικονομική ευημερία και κοινωνική συνοχή και για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύεται για μια νέα εταιρική σχέση, η οποία στο μέλλον θα συνεπάγεται αποτελεσματικότερη στήριξη στις χώρες εκείνες που επιδιώκουν πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της Ένωσης για την Μεσόγειο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

- ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο να μεταφέρει το μήνυμά μας κατά την προσεχή επίσκεψή της στην Τυνησία και την Αίγυπτο·

- καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο να αναπτύξει στο πλαίσιο της εταιρικής αυτής σχέσης δέσμη μέτρων με σκοπό την παροχή υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαδικασίες μετάβασης και μετασχηματισμού (ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, προαγωγή της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνδρομή για την προετοιμασία και τη διενέργεια ελεύθερων και δίκαιων εκλογών)· και να συνδέσει με τους στόχους αυτούς την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και την Ένωση για τη Μεσόγειο· και

- καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να σπεύσουν να προσαρμόσουν τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , να διαθέσουν ανθρωπιστική βοήθεια και να προτείνουν μέτρα και σχέδια για την τόνωση της συνεργασίας, της ανταλλαγής και των επενδύσεων στην περιοχή, με σκοπό την προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, στα οποία θα συμπεριλαμβάνεται και προωθημένο καθεστώς για την Τυνησία.

=======================


Side Bar