Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/11/1

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

COMMISSION EUROPÉENNE

SECRETARIAT GENERAL

Bruxelles, le 4 février 2011

TEXTE BG

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
04 février 2011
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Европейския съвет (4 февруари 2011 г.)

________________________

 • Освен незабавните действия, необходими за справяне с най‑належащите предизвикателства, породени от икономическата и финансова криза, е важно да продължи изграждането на солидни основи за устойчив растеж, свързан със създаването на работни места. Такава е целта на стратегията за растеж и работни места „Европа 2020“, приета през юни миналата година. Днес Европейският съвет насочи своето внимание към два сектора — енергетиката и иновациите — които са ключови за бъдещия растеж и просперитет на Европа. Той постигна съгласие по редица приоритетни действия, чието изпълнение ще допринесе много за ускоряване на растежа и създаване на работни места, както и за укрепване на европейската конкурентоспособност.

  I. ЕНЕРГЕТИКА

 • Безопасната, сигурна и устойчива енергия на достъпни цени, която спомага за европейската конкурентоспособност, остава приоритет за Европа. Действията на равнище ЕС могат и трябва да придават на тази цел добавена стойност. През годините беше свършена много работа по основните аспекти на енергийната политика на ЕС, включително формулирането на амбициозни цели в областта на енергетиката и изменението на климата, както и приемането на всеобхватно законодателство в подкрепа на тези цели. На днешното си заседание Европейският съвет подчерта ангажираността на ЕС с тези цели посредством редица оперативни заключения, поместени по-долу.

 • ЕС се нуждае от напълно функциониращ, свързан и интегриран вътрешен енергиен пазар. Ето защо законодателството относно вътрешния енергиен пазар трябва да бъде приложено своевременно и изцяло от държавите‑членки при пълно зачитане на определените срокове. Съветът и Европейският парламент се приканват да работят за бързото приемане на предложението на Комисията за регламент относно интегритета и прозрачността на енергийните пазари.

 • Изграждането на вътрешния енергиен пазар следва да бъде завършено до 2014 г., за да може потокът на газ и електроенергия в ЕС да се осъществява безпрепятствено. Това изисква по‑конкретно националните регулатори и операторите на преносни системи, в сътрудничество с ACER, да ускорят своята работа по свързването на пазарите, по насоките и по мрежовите кодекси, приложими за всички европейски мрежи. Държавите-членки се приканват в сътрудничество с европейските органи по стандартизация и с предприятията от бранша да ускорят работата с оглед приемането на технически стандарти за системи за зареждане на електрически превозни средства до средата на 2011 г. и за интелигентни мрежи и уреди за отчитане на консумацията до края на 2012 г. Комисията редовно ще докладва за функционирането на вътрешния енергиен пазар, като обръща особено внимание на потребителите, особено на по-уязвимите сред тях, в съответствие със заключенията на Съвета от 3 декември 2010 г.

 • Необходими са сериозни усилия за модернизирането и разширяването на европейската енергийна инфраструктура, както и за трансграничното свързване на мрежите, в съответствие с приоритетите, определени в съобщението на Комисията за енергийната инфраструктура. Това е от решаващо значение, за да се гарантира, че солидарността между държавите‑членки ще намери практическо изражение, че ще бъдат открити алтернативни източници и пътища за доставка/транзит на енергия и че възобновяемите източници на енергия ще се развиват и съревновават с традиционните източници. От значение е да се оптимизират и подобрят процедурите за издаване на разрешение за изграждането на нова инфраструктура, като се зачитат националните компетенции и процедури; Европейският съвет очаква предстоящото предложение на Комисията в тази насока. Подетите от държавите‑членки различни инициативи за интегриране на пазарите и мрежите на регионално равнище, както и инициативите, посочени в съобщението на Комисията, допринасят за тази цел и заслужават подкрепа. Нито една държава‑членка на ЕС не трябва да остане изолирана от европейските мрежи за газ и електроенергия след 2015 г., нито нейната енергийна сигурност да бъде изложена на риск поради липсата на подходящи връзки.

 • Основната част от значителните финансови разходи по инвестициите в инфраструктура трябва да бъдат поети от пазара, като тези разходи се възстановяват чрез ценообразуването. От решаващо значение е да се насърчи изграждането на регулаторна рамка, която да е привлекателна за инвеститорите. Особено внимание следва да се обърне на определянето на цените по прозрачен и недискриминационен начин на нива, съобразени с потребностите от финансиране, както и на правилното разпределяне на разходите за трансгранични инвестиции, с оглед да се засилят конкуренцията и конкурентоспособността и да се отчита въздействието върху потребителите. Някои проекти обаче, които биха били оправдани от гледна точка на сигурността на доставките/солидарността, но не могат да привлекат достатъчно финансови средства на пазарен принцип, може да изискват ограничени по размер публични финанси, които да мобилизират частно финансиране. Тези проекти следва да бъдат подбирани въз основа на ясни и прозрачни критерии. Комисията се приканва да предостави на Съвета до юни 2011 г. данни за вероятните размери на необходимите инвестиции, както и предложения по какъв начин да се отговори на нуждите от финансиране и да се преодолеят евентуални пречки пред инвестициите в инфраструктурата.

 • С цел да се подобри допълнително сигурността на доставките, следва да се направи оценка на потенциала на Европа за устойчив добив и използване на конвенционални и неконвенционални (шистов газ и нефтоносен шист) ресурси от изкопаеми горива.

 • Инвестициите в енергийна ефективност засилват конкурентоспособността и допринасят за сигурността на енергийните доставки и устойчивостта на ниска цена. Договорената от Европейския съвет през юни 2010 г. цел за 20 %‑но повишаване на енергийната ефективност до 2020 г., от която понастоящем има изоставане, трябва да бъде постигната. Необходими са решителни действия, за да се използва значителният потенциал за по‑висока енергийна ефективност на сградите, транспорта, продуктите и процесите. От 1 януари 2012 г. държавите‑членки следва да включват във всички обществени поръчки за обществени сгради и услуги, за които е подходящо, стандарти за енергийна ефективност, които да са съобразени с водещата цел на ЕС. Съветът се приканва да разгледа без отлагане бъдещото предложение на Комисията за нов план за енергийна ефективност, в който ще се определят по‑подробно редица политики и мерки по цялата верига на доставки на енергия. Съветът ще преразгледа изпълнението на целта на ЕС за енергийна ефективност до 2013 г. и при необходимост ще обсъди по‑нататъшни мерки.

 • Комисията се приканва да засили работата с държавите‑членки по изпълнението на директивата за възобновяемата енергия, по‑конкретно по отношение на съгласувани национални схеми за подкрепа и механизми за сътрудничество.

 • ЕС и неговите държави‑членки ще насърчават инвестициите във възобновяеми източници на енергия и в безопасни и устойчиви технологии с ниски нива на въглеродни емисии и ще съсредоточат вниманието си върху изпълнението на технологичните приоритети, определени в Европейския стратегически план за енергийните технологии. Комисията се приканва да представи нови инициативи за интелигентни мрежи, включително свързаните с разработване на екологично чисти превозни средства, за съхраняване на енергията, за устойчиви биогорива и за енергоспестяващи решения за градовете.

 • Необходима е по‑добра координация между дейността на ЕС и държавите‑членки, за да се гарантира последователност и съгласуваност във външните отношения на ЕС с ключови държави производители, държави на транзит и държави потребители. Комисията се приканва да представи до юни 2011 г. съобщение относно сигурността на доставките и международното сътрудничество с цел по‑нататъшно подобряване на последователността и съгласуваността във външните действия на ЕС в областта на енергетиката. Държавите-членки се приканват от 1 януари 2012 г. да уведомяват Комисията за всички нови и съществуващи двустранни споразумения в областта на енергетиката между тях и трети държави; Комисията ще предоставя информацията в подходящ вид на останалите държавичленки, като отчита необходимостта от защита на търговската информация с чувствителен характер. Върховният представител се приканва да отчита в пълна степен измерението на енергийната сигурност в своята работа. Енергийната сигурност следва да се отчита изцяло и в политиката за съседство на ЕС.

 • ЕС следва да поема инициативи в съответствие с Договорите на подходящите международни форуми и да развива взаимноизгодни партньорства в областта на енергетиката с ключови участници и около стратегически коридори, които да обхващат широк спектър от въпроси, включително регулаторни подходи, по всички въпроси от общ интерес, като например енергийната сигурност, безопасните и устойчиви технологии с ниски нива на въглеродни емисии, енергийната ефективност, инвестиционната среда, поддържайки и насърчавайки най-високи стандарти за ядрена безопасност. Той следва да насърчава съседните страни да приемат съответните правила за неговия вътрешен енергиен пазар, по‑специално чрез разширяване и задълбочаване на Договора за създаване на Енергийна общност и чрез поощряване на инициативи за регионално сътрудничество. В контекста на Енергийната стратегия 2020 ЕС следва също така да разработи необходимите мерки, за да осигури равни условия за производителите на електроенергия в ЕС спрямо производителите извън Европейското икономическо пространство. Европа има нужда от разнообразяване на пътищата и източниците на доставки. Ето защо Комисията се приканва да продължи да полага усилия за улесняване на разработването на стратегически коридори за транспорт на големи количества газ, като Южния коридор.

 • Следва възможно най-бързо да бъде придвижена работата по изграждането на надеждно, прозрачно и основано на правила партньорство с Русия в области от взаимен интерес в енергетиката и като част от преговорите по процеса, последващ споразумението за партньорство и сътрудничество, и във връзка с текущата работа по партньорството за модернизация и енергийния диалог.

 • ЕС ще си сътрудничи с трети държави за преодоляване на нестабилността на цените на енергията и ще продължи да работи по този въпрос в рамките на Г‑20.

 • Европейският съвет изрази очакване да бъде изработена стратегия за развитие с ниски нива на въглеродни емисии до 2050 г., която да осигури рамка за дългосрочни действия в областта на енергетиката и други свързани с нея сектори. За постигането на договорената през октомври 2009 г. цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % до 2050 г. спрямо нивата от 1990 г., в контекста на намаленията, които Междуправителственият комитет по изменение на климата счита, че е необходимо да бъдат направени от развитите държави като цяло, ще е необходима революция в енергийните системи, която трябва да започне сега. Следва надлежно да се обмисли определянето на междинни етапи по пътя към постигането на целта за 2050 г. Европейският съвет ще прави редовен преглед на развитието по този въпрос.

  II. ИНОВАЦИИ

 • Инвестициите в образование, научни изследвания, технологии и иновации са основен двигател на растежа, а новаторските идеи, които могат да се превърнат в нови предлагани на пазара продукти и услуги, спомагат за постигането на растеж и създаването на качествени работни места. Европейският съвет призова за прилагането на стратегически и интегриран подход към стимулирането на иновациите и пълното оползотворяване на интелектуалния капитал на Европа в полза на гражданите, дружествата — по-специално МСП — и изследователите. Европейският съвет ще следи напредъка в рамките на последващите действия по стратегията „Европа 2020“.

 • Във връзка с това Европейският съвет отбеляза тенденциите и развитието, отразени в последния сравнителен доклад за иновациите, изготвен от Комисията. Европейският съвет прикани Комисията да разработи бързо единен интегриран показател за по‑добро проследяване на напредъка в иновациите. Европейският съвет ще прави преглед на развитието в тази област.

 • Иновациите допринасят за преодоляването на най‑значимите предизвикателства, пред които е изправено обществото ни. Европейският експертен опит и европейските ресурси трябва да се мобилизират съгласувано и да се стимулира полезното единодействие между ЕС и държавите‑членки, така че иновациите, които носят полза за обществото, да стигат до пазара по‑бързо. Следва да се разработи съвместно планиране. Стартирането на пилотното партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве е важна стъпка в тази посока. Ще бъде необходимо дейността да се следи редовно от Съвета, за да бъдат постигнати дългосрочните цели, както и конкретните цели, които ще бъдат определяни всяка година. Съветът ще вземе необходимите политически решения относно бъдещите партньорства за иновации, преди те да бъдат стартирани.

 • Европа се нуждае от единно научноизследователско пространство, за да привлича таланти и инвестиции. Ето защо оставащите пропуски трябва бързо да бъдат отстранени, а изграждането на европейското научноизследователско пространство да приключи до 2014 г., така че да се създаде истински единен пазар на знания, научни изследвания и иновации. По‑специално следва да бъдат положени усилия за подобряване на мобилността и перспективите за професионално развитие на изследователите, мобилността на завършилите студенти и привлекателността на Европа за чужди изследователи. Освен това информацията за публично финансираната научноизследователска и развойна дейност следва да се разпространява по‑добре, при зачитане на правата върху интелектуалната собственост, по‑конкретно чрез създаването на изчерпателен списък на финансираната от ЕС научноизследователска и развойна дейност, който да е свързан с подобни списъци на научноизследователски и развойни програми, финансирани на национално равнище.

 • Следва да се поощряват частните инвестиции в новаторски продукти и услуги, по‑специално чрез подобряване на рамковите условия. В тази насока Комисията се приканва:

 • да направи предложения за ускоряване, опростяване и осъвременяване на процедурите за стандартизиране, по‑специално като създаде възможност разработени от бранша стандарти при определени условия да се превръщат в европейски стандарти;

 • да предостави указания относно прилагането на директивите за обществените доставки; в по-общ план обществените доставки следва да се провеждат така, че да създават по-голямо търсене за новаторски стоки и услуги;

 • през 2011 г. да направи междинен преглед на съответните рамки за държавна помощ;

 • да разгледа възможностите за създаване на европейско равнище на инструмент за остойностяване на правата върху интелектуална собственост, по‑специално за да се улесни достъпът на МСП до пазара на знания, както и да докладва по този въпрос на Съвета до края на 2011 г.

 • Комисията се приканва да постигне бърз напредък в ключови области на цифровата икономика, за да се осигури създаването на цифров единен пазар до 2015 г., включително поощряване и защита на творчеството, развиване на електронната търговия и предоставяне на информация за публичния сектор.

 • Следва да се полагат всички усилия за премахване на оставащите правни и административни пречки пред трансграничното опериране с рисков капитал. Комисията се приканва до края на 2011 г. да представи предложения:

 • за създаване на схема за рисков капитал в европейски мащаб въз основа на ЕИФ и други имащи отношение към въпроса финансови институции и в сътрудничество с националните оператори;

 • за доразвиване на механизма за финансиране с поделяне на риска;

 • и за преценка как най-успешно да се отговори на нуждите на бързо разрастващи се новаторски дружества чрез пазарен подход. Във връзка с това Комисията се приканва също да проучи доколко е осъществимо създаването на схема за новаторски научни изследвания в малките предприятия.

 • В процеса на фискално консолидиране държавите-членки следва да отдават приоритет на благоприятни за устойчивия растеж разходи в области като научните изследвания и иновациите, образованието и енергетиката.

 • Тези усилия следва да са съпроводени от ясни мерки за реформа, целящи увеличаване на ефективността на системите на държавите‑членки за научни изследвания и иновации. На национално равнище държавите-членки припомнят желанието си за заделяне на най‑малко 50 % от приходите по схемата за търговия с емисии за финансиране на действия в областта на климата, включително новаторски проекти. Освен това те следва да подобрят използването на съществуващите структурни фондове, предназначени за научноизследователски и новаторски проекти.

 • От решаващо значение е инструментите на ЕС за стимулиране на научноизследователската и развойна дейност и иновациите да бъдат опростени, за да се улесни тяхното използване от най‑добрите учени и най-новаторските дружества, по‑специално като между съответните институции бъде договорен нов баланс между доверие и контрол и между поемане и избягване на рискове. Комисията се приканва да направи предложения до края на тази година, като се погрижи инструментите за финансиране на научните изследвания и иновациите в целия си спектър да функционират заедно в обща стратегическа рамка. Следва да се проучи разработването на подходящи механизми за финансиране на европейски проекти от първостепенно значение, които са важни двигатели на научните изследвания и иновациите. Повече от всякога е от решаващо значение да се подобри ефективността на публичните разходи на национално равнище и на равнище ЕС. Във връзка с това до края на годината следва да бъде прието опростяването на финансовия регламент, за да се осигурят ефективни механизми за осъществяване на политиките на ЕС.

  III. ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ

 • Европейският съвет направи преглед на икономическото положение и отбеляза, че общите икономически перспективи се подобряват, въпреки че все още остават сериозни предизвикателства. Той постигна съгласие за предстоящата работа до заседанието на Европейския съвет през март.

 • Европейският съвет призова Съвета през март да постигне общ подход по законодателните предложения на Комисията относно икономическото управление, като осигури цялостното изпълнение на препоръките на специалната работна група, така че да се постигне окончателно споразумение с Европейския парламент до края на юни. Това ще позволи укрепването на Пакта за стабилност и растеж и осъществяването на нова макроикономическа рамка.

 • Той призова Европейския банков орган и други подходящи органи да проведат амбициозни стрес тестове и призова държавите-членки да осигурят наличието на конкретни планове, съответстващи на правилата на ЕС за държавна помощ, които да се прилагат в случай че някоя банка показва уязвимост при стрес тестовете.

 • Във връзка с европейския семестър и въз основа на годишния обзор на растежа, представен от Комисията, Европейският съвет през март ще определи приоритетите за структурни реформи и фискална консолидация за следващия кръг от програми за стабилност и конвергенция, както и в областите на компетентност на ЕС, включително единния пазар. Въз основа на това и водени от интегрираните насоки на стратегия „Европа 2020“, държавите-членки се приканват през април да представят своите национални програми за реформа, както и своите програми за стабилност и конвергенция.

 • На заседанието си през март Европейският съвет ще приеме също окончателното решение за ограниченото изменение на Договора във връзка със създаването на Европейския механизъм за стабилност.

 • Европейският съвет приветства приложеното изявление от държавните и правителствените ръководители на страните от еврозоната и от институциите на ЕС.

IV. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

32. Европейският съвет прие декларация относно Египет и региона (приложение ІІ).

33. Европейският съвет изтъкна, че последните събития в средиземноморския регион придават още по-спешен характер на спазването на предишните мирни споразумения и на постигането на бърз напредък в Близкоизточния мирен процес. Той изрази очакването, че срещата на Четворката на 5 февруари 2011 г. в Мюнхен ще окаже съществен принос към този процес.

34.

Европейският съвет одобри заключенията относно Беларус, приети от Съвета по външни работи на 31 януари, в това число решението за налагане на ограничителни мерки. Европейският съюз изтъква отново своята твърда решимост да засили ангажимента си към гражданското общество на Беларус. ЕС остава верен на политиката си на критичност и ангажираност, включително чрез диалог и в рамките на Източното партньорство, при условие че се зачитат принципите на демокрацията, на правовата държава и правата на човека. Съветът по външни работи ще преразглежда редовно положението в Беларус и ще запази готовност при необходимост да разгледа допълнителни целенасочени мерки във всички области.

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ І

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОЗОНАТА И ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС

След изявлението си от декември 2010 г. и като изразиха повторно своята готовност да направят всичко необходимо, за да осигурят стабилността на еврозоната като цяло, държавните и правителствените ръководители на страните от еврозоната и институциите на ЕС направиха преглед на напредъка в изпълнението на всеобхватната стратегия за запазване на финансовата стабилност и за гарантиране, че еврозоната ще излезе по-силна от кризата

Стратегията включва законодателния пакет за икономическото управление, стрес тестовете и оздравяването на финансовия сектор, както и изпълнението на европейския семестър. Освен това те постигнаха съгласие по следните етапи като част от общия пакет, който предстои да бъде финализиран през март:

 • продължаване на успешното изпълнение на съществуващите програми с Гърция и Ирландия;

 • оценка от страна на Комисията, във взаимодействие с ЕЦБ, на постигнатия напредък в държавите-членки от еврозоната по отношение на изпълнението на мерките за засилване на фискалната позиция и на перспективите за растеж.

 • конкретни предложения от Еврогрупата за укрепване на Европейския инструмент за финансова стабилност, така че да се осигурят необходимата ефективност за предоставяне на подходяща подкрепа;

 • финализиране, под ръководството на председателя на Еврогрупата, на оперативните характеристики на Европейския механизъм за стабилност в съответствие с договорения през декември мандат.

Стъпвайки върху новата рамка за икономическо управление, държавните и правителствените ръководители ще предприемат допълнителни мерки за постигане на ново качество на координиране на икономическата политика в еврозоната за подобряване на конкурентоспособността, като по този начин се постигне по-висока степен на сближаване, без да се засяга единният пазар. Държавите, които не членуват в еврозоната, ще бъдат приканени да участват в координирането. Председателят на Европейския съвет ще предприеме консултации с държавните и правителствените ръководители на страните от еврозоната и ще докладва, като набележи конкретни последващи действия в съответствие с Договора. За тази цел той ще си сътрудничи тясно с председателя на Комисията. Той ще направи необходимото държавните и правителствените ръководители на заинтересованите държави, които не членуват в еврозоната, да вземат подходящо участие в процеса.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ЕГИПЕТ И РЕГИОНА

Европейският съвет следи с най-голяма загриженост влошаващото се положение в Египет. Той осъди най-остро насилието и всички, които прибягват до него и го насърчават. Европейският съвет изтъкна правото на всички граждани да протестират свободно и мирно, при подобаваща защита от органите на реда. Всякакви опити да се ограничи свободният поток на информация, включително агресията и заплахите срещу журналисти и защитници на правата на човека, са неприемливи.

Европейският съвет призова египетските власти да отговорят с политическа реформа, а не с репресии, на стремежите на египетския народ. Всички страни следва да проявяват сдържаност и да избягват по‑нататъшно насилие, както и да започнат организиран преход към правителство на широка основа. Европейският съвет подчерта, че този процес на преход трябва да започне незабавно. Отношенията на Европейския съюз с Египет трябва да се основават на принципите на Споразумението за асоцииране и на поетите ангажименти.

Европейският съвет приветства мирното и достойно изразяване от страна на тунизийския и египетския народ на техните легитимни, демократични, икономически и социални стремежи, съответстващи на ценностите, които Европейският съюз е възприел за себе си и насърчава в световен план. Европейският съвет изтъкна, че демократичните стремежи на гражданите следва да се осъществят чрез диалог и политическа реформа при пълно зачитане на правата на човека и основните свободи и чрез свободни и честни избори. Той призова всички страни да започнат смислен диалог с тази цел.

Европейският съвет е решен да даде пълната си подкрепа за процесите на преход към демократично управление, плурализъм, по-добри възможности за икономическо благополучие и социално приобщаване и за по-голяма регионална стабилност. Европейският съвет е ангажиран да установи ново партньорство, което да включва по-ефективна бъдеща подкрепа за онези страни, които извършват политически и икономически реформи, в т.ч. посредством европейската политика за съседство и Съюза за Средиземноморието.

Във връзка с това Европейският съвет

 • отправи искане към върховния представител да предаде нашето послание при предстоящото си посещение в Тунис и Египет;

 • прикани върховния представител в рамките на това партньорство да разработи пакет от мерки, насочени към предоставяне на подкрепа от европейския съюз за процесите на преход и преобразуване (укрепване на демократичните институции, насърчаване на демократичното управление и социалната справедливост и подпомагане на подготовката и провеждането на свободни и честни избори); както и да обвърже европейската политика за съседство и Съюза за Средиземноморието в по-голяма степен с тези цели; и

 • прикани върховния представител и Комисията да приспособят бързо инструментите на Европейския съюз, да предоставят хуманитарна помощ и да предложат мерки и проекти за симулиране на сътрудничеството, обмена и инвестициите в региона с цел да се насърчат икономическото и социалното развитие, включително да се предостави напреднал статут на Тунис.


Side Bar