Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/10/3

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 16 septembre 2010

TEXTE SK

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
16 septembre 2010
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

EURÓPSKA RADA

V Bruseli 16. septembra 2010

(OR. en)

EUCO 21/10

CO EUR 16

CONCL 3

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:

Generálny sekretariát Rady

Komu:

Delegácie

Predmet:

EURÓPSKA RADA

16. SEPTEMBER 2010

ZÁVERY

Delegáciám v prílohe zasielame závery zo zasadnutia Európskej rady (16. september 2010).

________________________

  Európska rada rokovala o tom, ako naplno využiť príležitosti, ktoré poskytuje Lisabonská zmluva, aby sa dodal nový stimul vonkajším vzťahom Únie. Zhodla sa, že je potrebné, aby Európa presadzovala svoje záujmy a hodnoty asertívnejšie a v duchu reciprocity a vzájomného prospechu. Ako prvý krok stanovila všeobecné usmernenia pre viaceré dôležité podujatia, ktoré sa budú konať v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Rozhodla aj o viacerých konkrétnych opatreniach na celkové zvýšenie účinnosti vonkajšej politiky Únie. Zhodnotila taktiež pokrok, ktorý dosiahla osobitná skupina pre správu ekonomických záležitostí.

  I. VZŤAHY SO STRATEGICKÝMI PARTNERMI

  Meniaci sa svet: výzva pre EÚ

  • V rýchlo sa meniacom svete stojí Európa pred množstvom výziev, z ktorých každá si vyžaduje zosúladenú medzinárodnú reakciu. Pri nedávnej hospodárskej a finančnej kríze sa dramaticky preukázal rozsah, v akom blahobyt, bezpečnosť a kvalita života Európanov závisia od zahraničného vývoja. Významným novým prvkom medzinárodného prostredia je i nástup nových aktérov s vlastným pohľadom na svet a vlastnými záujmami.

  • Európska únia musí byť efektívnym globálnym aktérom, ktorý je pripravený podieľať sa na zodpovednosti za globálnu bezpečnosť a prevziať vedúcu úlohu pri definovaní spoločnej reakcie na spoločné výzvy. Silné hospodárstvo a vnútorná súdržnosť posilnia schopnosť Únie uplatňovať svoj vplyv vo svete. Únia sa pritom môže opierať o pevne zakorenenú vieru v účinný multilateralizmus, najmä úlohu OSN, univerzálne hodnoty, otvorené svetové hospodárstvo, ako aj o svoju jedinečnú škálu nástrojov. Naďalej ostáva najväčším darcom pre krajiny v núdzi, je najvýznamnejšou obchodnou silou na svete a vytvorila spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku podporovanú nástrojmi krízového riadenia, ktoré by sa mali naďalej posilňovať. Zohráva taktiež významnú stabilizačnú úlohu vo svojom susedstve. Únia zabezpečila stabilitu na západnom Balkáne najmä prostredníctvom európskej perspektívy pre tento región; Európska rada sa k tejto otázke vráti na svojom nasledujúcom zasadnutí.

  • Európska únia a jej členské štáty budú v súlade s Lisabonskou zmluvou a Európskou bezpečnostnou stratégiou konať strategickejšie, aby sa v medzinárodnom meradle presadila skutočná váha Európy. Vyžaduje si to zreteľné určenie jej strategických záujmov a cieľov v danom čase a cielenú úvahu o prostriedkoch na ich asertívnejšie sledovanie. Európska rada vyzýva na prehĺbenie synergií medzi Európskou úniou a členskými štátmi v súlade s ustanoveniami zmlúv, zlepšenie koordinácie medzi inštitucionálnymi aktérmi, lepšie začlenenie všetkých príslušných nástrojov a politík a na účinnejšie využívanie stretnutí na najvyššej úrovni s tretími krajinami, ako sa podrobnejšie uvádza v prílohe I.

  • Strategické partnerstvá Európskej únie s kľúčovými partnermi vo svete sú užitočným nástrojom na sledovanie európskych cieľov a záujmov. Prínosom ale budú len vtedy, ak budú obojsmerné a budú vychádzať zo spoločných záujmov a výhod a z uznania skutočnosti, že všetci aktéri majú okrem práv aj povinnosti. Úplné zapojenie krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou do medzinárodného systému by malo umožniť, aby sa prospech z neho šíril vyváženým spôsobom a aby sa zodpovednosť rozdelila rovnomerne. Posilnenie obchodu so strategickými partnermi predstavuje v tomto kontexte kľúčový cieľ a prispieva k hospodárskemu oživeniu a vytváraniu pracovných miest. Musíme prijať konkrétne opatrenia na zabezpečenie ambicióznych dohôd o voľnom obchode, zabezpečenie väčšieho prístupu na trh pre európske podniky a prehĺbenie regulačnej spolupráce s významnými obchodnými partnermi.

  Usmernenia pre blížiace sa podujatia

  • Európska únia usporiada v najbližších týždňoch viacero dôležitých medzinárodných stretnutí. Európska rada dnes v súvislosti s týmito stretnutiami stanovuje prvotné usmernenia. V budúcnosti bude o vonkajších vzťahoch pravidelne diskutovať s cieľom stanoviť pred kľúčovými podujatiami strategické usmernenia, najmä na účely vymedzenia kľúčových posolstiev týkajúcich sa našich cieľov a prostriedkov na ich dosiahnutie. Vyžaduje si to jasné strategické usmernenia Európskej rady opierajúce sa o efektívnu prípravu zo strany vysokej predstaviteľky a Rady.

  • V októbri sa uskutočnia samity s Čínou a Kórejskou republikou, ako aj stretnutie Ázia – Európa (ASEM), po ktorom bude ešte v tomto roku nasledovať samit s Indiou. Tieto stretnutia sú dobrou príležitosťou na prehlbovanie stykov s kľúčovými partnermi vo veľmi dynamickej časti sveta. Na programe budú také otázky, ako sú úlohy jednotlivých partnerov pri dosahovaní udržateľného oživenia po hospodárskej kríze a pri hľadaní globálnych riešení globálnych výziev. Mali by sa podniknúť konkrétne kroky v prioritných oblastiach spolupráce medzi Európou a Áziou, medzi ktoré patrí spolupráca v oblasti zmeny klímy, zahŕňajúca aj presadzovanie účinného a overiteľného zníženia emisií, ako aj spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti; naliehavé bezpečnostné otázky, ako je šírenie zbraní, terorizmus, kybernetická bezpečnosť a pirátstvo; spolupráca v oblasti regionálnych otázok – Irán, Severná Kórea –, ako aj spolupráca v oblasti globálnych otázok, ako je migrácia, energetika a prístup k surovinám; spolupráca v oblasti rozvojových politík a presadzovanie dobrej správy vecí verejných, pracovných noriem a ľudských práv a rozvoj kontaktov medzi ľuďmi.

  Európska únia by mala najmä v súvislosti so samitom EÚ – Čína aktívne sledovať svoje strategické záujmy, ktoré zahŕňajú posilnenie dvojstranného obchodu, prístup na trh tovarov a služieb a investičné podmienky; ochranu práv duševného vlastníctva a otvorenie trhov verejného obstarávania; pevnejšiu disciplínu v oblasti vývozných dotácií; a dialóg o kurzovej politike.

  • Európska rada sa bude musieť v rámci vonkajších vzťahov v najbližších mesiacoch venovať viacerým ďalším dôležitým otázkam.

   • Samit G20 v Soule umožní preskúmať globálne hospodárske oživenie a záväzky, ktoré prijali členovia tejto skupiny. Únii predovšetkým umožní zdôrazniť význam zachovania silnej dynamiky v oblasti finančnej reformy; v tejto súvislosti váhu EÚ posilňuje nedávna dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou o balíku v oblasti finančného dohľadu a ukončenie reformy regulačného rámca do konca roka 2011. Samit by mal tiež vyslať jasný signál o potrebe ukončenia rokovaní v rámci rozvojového programu z Dauhy/WTO a vykonávania rámca pre silný, trvalo udržateľný a vyvážený rast. Európska rada prerokuje podrobné prípravy na samit v Soule na svojom zasadnutí v októbri 2010 a stanoví pozíciu Únie. Skupiny G8 a G20 aj naďalej predstavujú významné fóra, na ktorých sa definuje globálna reakcia na množstvo výziev, ktorým čelíme a k riešeniu ktorých musí EÚ aktívne prispievať prostredníctvom koordinovaných pozícií. Európska rada preto víta ambície francúzskeho predsedníctva v oboch skupinách v roku 2011 v plnom rozsahu využiť tieto fóra na daný účel.

   • Transatlantické vzťahy sa opierajú o spoločné hodnoty a predstavujú ťažiskový prvok medzinárodného systému. Súčasné okolnosti si pre tieto vzťahy, ako aj pre obnovené úvahy o spôsoboch, ako vytvoriť skutočné partnerstvo založené na silných stránkach a špecifikách oboch strán, žiadajú čerstvý impulz. Samit s prezidentom Obamom v novembri 2010 bude v tejto súvislosti skutočnou príležitosťou a bude si vyžadovať dôslednú prípravu. Európska rada na októbrovom zasadnutí v roku 2010 schváli kľúčové politické posolstvá, s ktorými na tento významný samit prídu zástupcovia Európskej únie. Na základe obojstranného dobrého porozumenia spoločným záujmom a príslušným príspevkom by sa transatlantické partnerstvo malo sústrediť na maximalizáciu možných prínosov nášho hospodárskeho vzťahu, na užšiu spoluprácu pri hľadaní odpovedí na významné medzinárodné otázky a na spoločné a koordinované riešenie globálnych hospodárskych a bezpečnostných výziev. V tejto súvislosti sa vysoká predstaviteľka vyzýva, aby vypracovala návrhy na ďalšie posilnenie spolupráce EÚ a NATO v oblasti krízového riadenia v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN. Malo by sa tak stať v duchu vzájomného posilňovania a pri rešpektovaní rozhodovacej samostatnosti oboch strán, vychádzajúc z odporúčaní o konkrétnych opatreniach, ktoré EÚ predložila NATO vo februári 2010.

   • Európska rada na svojom októbrovom zasadnutí zhodnotí prípravy na konferenciu o zmene klímy v Cancúne a odsúhlasí pozíciu EÚ. Konferencia v Cancúne by mala byť odrazovým mostíkom pre medzinárodné rokovania o klíme a príležitosťou na dosiahnutie dohody o konkrétnych cieľoch, ktoré by mali všetci účastníci splniť, aby sa vytvoril nový impulz a nestratil smer pri napredovaní k ambicióznej konečnej dohode.

   • Na prehĺbenie vzťahov s východnými susedmi Únie, prostredníctvom Východného partnerstva, ako aj s jej južnými susedmi poskytne priestor nadchádzajúce posúdenie vykonávania európskej susedskej politiky. Vďaka hladkému vykonávaniu projektov realizovaných v rámci Východného partnerstva sa prenášajú hodnoty EÚ a presadzuje sa právne, hospodárske a sociálne zbližovanie dotknutých krajín s EÚ. Druhý samit Únie pre Stredozemie bude vhodnou príležitosťou na posilnenie euro-stredozemskej spolupráce a na podporu obnovenia priamych rokovaní medzi stranami mierového procesu na Blízkom východe.

   • Vzťahy EÚ a Afriky nabrali v ostatných rokoch novú dynamiku. Na ďalšie prehĺbenie vzťahov by mal slúžiť samit medzi EÚ a Južnou Afrikou 28. septembra 2010 a samit EÚ – Afrika 29. a 30. novembra 2010. V kontexte spoločnej stratégie EÚ a Afriky bude EÚ v partnerskej spolupráci s africkými krajinami pokračovať v napĺňaní cieľov, ako sú hospodársky rozvoj, dobrá správa vecí verejných, transparentnosť a zodpovednosť.

   • Plenárne zasadnutie OSN na vysokej úrovni o rozvojových cieľoch tisícročia sa uskutoční 20. – 22. septembra v New Yorku. Európska únia je spolu s partnermi v rámci medzinárodného spoločenstva pevne odhodlaná podporovať globálne dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia do roku 2015.

   • Nadchádzajúce samity s Ukrajinou v novembri a Ruskom v decembri by sa mali využiť na prehĺbenie spolupráce v oblastiach, v ktorých je možné získať obojstranný prospech, v záujme dosiahnutia väčšej stability a predvídateľnosti v rámci vzťahov s týmito dvoma významnými krajinami a v záujme presadzovania ľudských práv.

  Samit s Ukrajinou by mal predovšetkým priniesť pokrok v rokovaniach o dohode o pridružení, vrátane podrobnej a komplexnej dohody o voľnom obchode, a mal by zdôrazniť úlohu EÚ pri hospodárskych a demokratických reformách tejto dôležitej susedskej krajiny.

  Samit s Ruskom bude príležitosťou posilniť spoluprácu s touto krajinou a diskutovať najmä o jej programe modernizácie. Spolupráca by sa mala zlepšiť v hospodárskych otázkach, ako sú energetika, investície a inovácie, bezpečnostných otázkach vrátane zmrazených konfliktov, boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti a enviromentálnych otázkach vrátane zmeny klímy.

  Na októbrovom zasadnutí Európskej rady sa bude opätovne diskutovať o kľúčových posolstvách Európskej únie na uvedených samitoch s cieľom zabezpečiť ich úspešný výsledok.

   • V rámci reakcie na globálne výzvy, ktorým čelíme, je EÚ odhodlaná pokračovať v úzkej spolupráci s partnerskými krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, pričom bude budovať na úspešnom tohtoročnom samite s krajinami tohto regiónu.

  * *

  *

  • Vývoj a stabilita v Pakistane majú pre Európsku úniu strategický význam. Spolu so svojimi členskými štátmi reagovala Únia na zničujúce záplavy zvýšením bilaterálnej a multilaterálnej humanitárnej pomoci. Európska rada prijala vyhlásenie o Pakistane (príloha II).

  • Na účely podpory rokovaní medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou a zabezpečenie ich úspechu sa Európska únia bude naďalej aktívne angažovať, okrem iného aj prostredníctvom kvarteta. Európska rada prijala vyhlásenie o mierovom procese na Blízkom východe (príloha III).

  II. OSOBITNÁ SKUPINA PRE SPRÁVU EKONOMICKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

  • Európska rada na základe predbežnej správy predsedu osobitnej skupiny pre správu ekonomických záležitostí víta významný pokrok – dosiahnutý najmä v súvislosti s „európskym semestrom“ – pri vytváraní nového rámca makrodohľadu, ktorého úlohou bude monitorovať a včas korigovať neudržateľné rozdiely a nerovnováhy v oblasti konkurencieschopnosti, ako aj pokrok pri posilňovaní vnútroštátnych fiškálnych rámcov.

  • Európska rada podčiarkuje potrebu zachovania dynamiky reformy európskej správy ekonomických záležitostí a v súvislosti so svojím zasadnutím v októbri 2010 so záujmom očakáva záverečnú správu osobitnej skupiny zaoberajúcu sa všetkými úlohami vyplývajúcimi z mandátu, ktorý jej udelila Európska rada v marci 2010, a obsahujúcu komplexný balík opatrení, ktorý bude usmerňovať legislatívnu činnosť.

  PRÍLOHA I

  VNÚTORNÉ OPATRENIA

  NA ZLEPŠENIE VONKAJŠEJ POLITIKY EURÓPSKEJ ÚNIE

  a) Vzhľadom na konkrétne opatrenia zamerané na všeobecnejšie zlepšenie fungovania vonkajšej politiky Európskej únie Európska rada vyzýva na integrovanejší prístup, ktorým sa zabezpečí úplná a ucelená mobilizácia všetkých relevantných nástrojov a politík EÚ a vnútroštátnych nástrojov a politík v súlade s ustanoveniami zmlúv s cieľom podporiť strategické záujmy Európskej únie. Pri príprave samitov a medzinárodných podujatí sa musí plne zohľadniť skutočnosť, že dôležitými prvkami v rámci rokovaní s partnermi a na mnohostrannej úrovni sú otázky ako zmena klímy, energetická politika, obchod, rozvoj a spravodlivosť a vnútorné veci vrátane migrácie a vízovej politiky. V tejto súvislosti by Európska únia mala ďalej zlepšiť ucelenosť a komplementárnosť svojich vnútorných a vonkajších politík. Mal by sa ďalej rozvíjať zvyk organizovať v dostatočnom časovom predstihu pred samitmi diskusie o smerovaní, pričom sa osobitný dôraz bude klásť na stanovenie priorít a konkrétnych úloh.

  b) Medzi vonkajšími vzťahmi Európskej únie a dvojstrannými vzťahmi jej členských štátov s tretími krajinami sa musia vyvinúť synergie, aby výsledky činnosti na úrovni Európskej únie vhodne dopĺňali a posilňovali výsledky činnosti na úrovni členských štátov a naopak. Na základe priebežne aktualizovaného kalendára samitov EÚ a členských štátov s hlavnými strategickými partnermi by mala fungovať aktívnejšia a pravidelnejšia výmena informácií a konzultácie o vývoji na príslušných úrovniach.

  c) Na zabezpečenie toho, aby predstavitelia EÚ mohli brániť jednotné pozície týkajúce sa celej škály strategických záujmov a cieľov Únie, je potrebná úzka a pravidelná koordinácia medzi všetkými jednotlivými inštitucionálnymi aktérmi, ktorí sa zúčastňujú na definovaní a vykonávaní vonkajších vzťahov Európskej únie.

  d) Významný pokrok sa na úrovni Európskej únie dosiahol pri príprave mnohostranných samitov, najmä prostredníctvom praktických dohôd medzi predsedom Európskej rady a predsedom Komisie o zastúpení EÚ v štruktúrach G8 a G20. Vyzývajú sa, aby pokračovali v práci na zlepšovaní spôsobu, akým Európska únia na týchto fórach predstavuje svoje názory.

  e) Európska únia potrebuje jasný obraz o konkrétnych otázkach vyplývajúcich zo vzťahov s jednotlivými partnerskými štátmi. Potrebuje vypracovať systém strednodobého plánovania na stanovenie cieľov, ktoré je potrebné dosiahnuť, pričom sa každý samit zameria na dve alebo tri kľúčové otázky. Európska rada preto vyzýva vysokú predstaviteľku, aby v koordinácii s Komisiou a Radou pre zahraničné veci zhodnotila perspektívu vzťahov so všetkými strategickými partnermi a určila najmä naše záujmy a možné prostriedky na ich dosiahnutie. Vysoká predstaviteľka sa vyzýva, aby prvú správu o pokroku v tejto práci predložila na zasadnutí Európskej rady v decembri 2010. V tomto kontexte by sa malo uvažovať o frekvencii, formáte a výsledkoch uvedených samitov, ktoré sa musia dôslednejšie zamerať na dosiahnutie cieľov EÚ. Európska rada vyzýva svojho predsedu, aby v spolupráci s predsedom Komisie a vysokou predstaviteľkou inicioval všetky potrebné opatrenia na zlepšenie uvedeného procesu.

  f) Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude kľúčovým nástrojom na podporu úsilia zameraného na zlepšenie vonkajšej politiky Európskej únie. Na služobnej úrovni bude pod vedením vysokej predstaviteľky poskytovať podporu Európskej rade, Rade a Komisii v súvislosti so strategickým dohľadom a koordináciou potrebnou na zaistenie ucelenosti vonkajšej činnosti Európskej únie ako celku.

  _____________________

  PRÍLOHA II

  Vyhlásenie o Pakistane

  1. Európska rada je šokovaná katastrofálnymi dôsledkami povodní v Pakistane, ktoré naďalej ničia živobytie a komunity v celej krajine. Rozsah katastrofy je v histórii Pakistanu bezprecedentný. Náklady na humanitárne potreby a finančné dôsledky pre už tak zraniteľné hospodárstvo krajiny sú obrovské. Závažnosť tejto krízy si vyžaduje okamžitú a rozsiahlu odpoveď, a to aj vzhľadom na strategický význam rozvoja Pakistanu a bezpečnosti a stability v regióne. Európska rada s ohľadom na druhý samit EÚ a Pakistanu, ktorý sa uskutočnil v júni 2010, potvrdzuje svoj úmysel posilniť spoluprácu v politických otázkach. Stabilný, demokratický a prosperujúci Pakistan je kľúčovým prvkom pri riešení globálnych výziev ako boj proti terorizmu, nešírenie zbraní alebo boj proti drogám. Zásadným aspektom pri zabezpečovaní rýchlej obnovy krajiny bude i dobrá správa vecí verejných.

  2. Európska rada pripomína úsilie, ktoré v rámci reakcie na túto krízu EÚ (členské štáty a Komisia) vynaložila v nedávnej minulosti, najmä poskytnutie významnej humanitárnej pomoci. Uznáva dôležitosť ďalšej podpory Pakistanu pri zaisťovaní okamžitej pomoci a dlhodobejšej pomoci v rámci obnovy a rekonštrukcie.

  3. Európska rada na tento účel poveruje ministrov, aby urýchlene schválili komplexný balík krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení, ktoré napomôžu pri obnove a budúcom rozvoji Pakistanu. Tieto opatrenia by mali zahŕňať významnú dodatočnú humanitárnu a rozvojovú pomoc, ako aj ambiciózne obchodné opatrenia, ktoré budú zásadné pre hospodársku obnovu a rast. Európska rada v tejto súvislosti zdôrazňuje svoje pevné odhodlanie udeliť Pakistanu – v súlade s pravidlami WTO a výlučne tejto krajine – väčší prístup na trh EÚ prostredníctvom bezodkladného a časovo obmedzeného zníženia ciel na dovoz kľúčového tovaru z Pakistanu, ktoré sa má realizovať čo najskôr, ako aj rozhodnutie usilovať sa o to, aby bol Pakistan oprávnený stať sa súčasťou všeobecného systému preferencií GPS+ do roku 2014 pod podmienkou, že splní potrebné kritériá. Komisia sa vyzýva, aby s partnermi v rámci WTO preskúmala možnosti a predložila v októbri svoj konečný návrh, ktorý zohľadní citlivosť odvetví EÚ.

  PRÍLOHA III

  Vyhlásenie o mierovom procese na Blízkom východe

  Európska únia vrelo víta začatie priamych rokovaní medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou, ktoré bolo ohlásené vo Washingtone 2. septembra 2010, a oceňuje partnerov z Izraela, Palestíny a Spojených štátov, ako aj partnerov v rámci kvarteta a arabských partnerov za vynaložené úsilie. Rozhodnutie týchto strán zapojiť sa do rozsiahlych rozhovorov predstavuje významný krok na ceste k spravodlivému, trvalému a komplexnému mieru v tomto regióne.

  Európska rada pripomína závery Rady z decembra 2009 o mierovom procese na Blízkom východe a zdôrazňuje, že tieto rokovania o všetkých otázkach týkajúcich sa konečného stavu by mali viesť k riešeniu v podobe existencie dvoch štátov spolunažívajúcich v mieri a bezpečí: Izraelského štátu a nezávislého, demokratického, celistvého a životaschopného Palestínskeho štátu.

  V tejto súvislosti Európska únia považuje za absolútnu nevyhnutnosť, aby obe strany zachovávali pokoj a zdržanlivosť a aby sa neuchýlili ku krokom, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť napredovanie v rokovaniach. Obe strany vyzýva, aby dodržiavali predchádzajúce záväzky a aby sa usilovali o vytvorenie prostredia, ktoré bude priaznivé pre dosiahnutie úspešného výsledku. Európska únia pripomína, že osady sú podľa medzinárodného práva nezákonné a vyzýva na rozšírenie moratória, ktoré Izrael prijal. Opakovane vyzýva na úplné zastavenie násilia a najmä raketových a teroristických útokov.

  Európska únia spolu s partnermi v rámci kvarteta, ako aj arabskými partnermi vykoná všetko, čo je v jej silách, na podporu úsilia, ktoré sa vynakladá pod vedením USA, o úspešné rokovania, ktoré by do jedného roka v záujme Izraelcov aj Palestínčanov, národov žijúcich v regióne, ako aj medzinárodného spoločenstva mali viesť k rámcovej dohode. Európska únia je najväčším darcom Palestínčanom a kľúčovým politickým a hospodárskym partnerom, oboch strán, ako aj ich susedov. V tejto súvislosti sa zdôrazňuje, že Európska únia sa bude aj prostredníctvom kvarteta naďalej aktívne angažovať a zapájať s cieľom podporovať rokovania medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou a s cieľom zabezpečiť ich úspech, pričom sa vysoká predstaviteľka vyzýva, aby naďalej plne začleňovala Európsku úniu do prebiehajúceho procesu. Európska únia zdôrazňuje, že je potrebné, aby kvarteto naďalej zohrávalo v mierovom procese zásadnú úlohu. Taktiež zdôrazňuje rozhodujúci význam pokračovania procesu budovania Palestínskeho štátu, ktorý bude Európska únia spolu s Fajjádovým plánom naďalej aktívne podporovať.

  Európska únia pripomína závery Rady z júna 2010 o pásme Gaza a tiež zdôrazňuje, že na zabezpečenie udržateľného mieru je potrebné nájsť trvalé riešenie týkajúce sa Gazy. Víta nedávne opatrenia ohlásené izraelskou vládou, ktoré považuje za dôležitý krok vpred. Vyzýva na ich plnú realizáciu a na prijatie dodatočných opatrení, aby sa dosiahla zásadná zmena politiky, ktorá by umožnila rekonštrukciu a hospodársku obnovu Gazy. EÚ na dosiahnutie tohto cieľa ponúka svoju pomoc. Európska únia vyzýva na riešenie, ktoré zohľadní legitímne obavy Izraela o svoju bezpečnosť.

  EÚ pripomína, že mier na Blízkom východe by mal byť komplexný, a opätovne zdôrazňuje význam rokovaní medzi Izraelom a Sýriou a medzi Izraelom a Libanonom.


Side Bar