Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/10/3

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 16 septembre 2010

TEXTE BG

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
16 septembre 2010
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ

Брюксел, 16 септември 2010 г.

EUCO 21/10

CO EUR 16

CONCL 3

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:

Генералния секретариат на Съвета

До:

Делегациите

Относно:

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ

16 СЕПТЕМВРИ 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Приложено се изпращат на делегациите заключенията на Европейския съвет (16 септември 2010 г.).

________________________

Европейският съвет обсъди как да се даде нов импулс на външните отношения на Съюза, като се използват пълноценно предоставените с Договора от Лисабон възможности. Той постигна съгласие относно необходимостта Европа да отстоява интересите и ценностите си по-убедително и в дух на реципрочност и взаимна изгода. Като първа стъпка в това отношение Европейският съвет определи общи насоки във връзка с редица важни събития през следващите седмици и месеци. Той също така взе решения по редица конкретни мерки за цялостно повишаване на ефективността на външната политика на Съюза. Европейският съвет направи преглед на постигнатия от Специалната група за икономическото управление напредък.

I. ОТНОШЕНИЯ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРИ

Променящият се свят: предизвикателство за ЕС

1. Европа е изправена пред много предизвикателства в бързо променящ се свят, като всички тези предизвикателства изискват съгласуван международен отговор. Последната икономическа и финансова криза показа по драматичен начин степента, в която благосъстоянието, сигурността и качеството на живот на европейците зависят от външни процеси. Появата на нови участници със свои собствени интереси и виждания за света също е важна нова характеристика на международната среда.

2. Европейският съюз трябва да бъде ефективен участник на световната сцена, готов да споделя отговорността за глобалната сигурност и да играе ръководна роля при определянето на съвместни отговори на общите предизвикателства. Силната икономика и вътрешното единство ще засилят способността на Съюза да разширява влиянието си по света. Съюзът може да се опре на дълбоката си вяра в ефективното многостранно сътрудничество, по-специално в ролята на ООН, в универсалните ценности, на отворена световна икономика и на своя единствен по рода си набор от инструменти. Той остава най-големият донор за нуждаещи се държави, той е първата търговска сила в света и е разработил обща политика за сигурност и отбрана, обезпечена с инструменти за управление на кризи, които следва да бъдат укрепени допълнително. Той играе също основна стабилизираща роля в съседните държави. Съюзът осигури стабилност в Западните Балкани, особено чрез европейската перспектива, открита пред този регион. Европейският съвет ще разгледа отново тази тема на следващо свое заседание.

3. В съответствие с Договора от Лисабон и с Европейската стратегия за сигурност, Европейският съюз и неговите държави-членки ще действат по-стратегически, за да може истинската тежест на Европа да се прояви в международен план. Това изисква ясно набелязване на стратегическите интереси и цели на Съюза в даден момент и целенасочен размисъл относно средствата за преследването им по по-убедителен начин. Европейският съвет призовава да се подобри единодействието между Европейския съюз и органите на национално равнище в съответствие с разпоредбите на Договорите, да се засили координацията между институционалните участници, по-успешно да бъдат интегрирани всички приложими инструменти и политики и по-ефективно да се използват срещите на високо равнище с трети държави, както е посочено по-подробно в приложение І.

4. Стратегическите партньорства на Европейския съюз с ключови участници на световната сцена са полезен инструмент за постигане на европейските цели и интереси. Тези партньорства ще бъдат успешни само ако са двупосочен процес, основан на взаимни интереси и ползи, както и на разбирането, че всички участници имат не само права, но и задължения. Пълноценното участие на страните с бързо развиващи се икономики в международната система следва да даде възможност ползите да се разпределят по балансиран начин, а отговорностите да се поделят поравно. Във връзка с това засилването на търговията със стратегическите партньори е цел от решаващо значение, като допринася за икономическото възстановяване и създаването на работни места. Трябва да предприемем конкретни стъпки, за да договорим амбициозни споразумения за свободна търговия, да осигурим по-голям достъп до пазара за европейските предприятия и да задълбочим нормативното сътрудничество с най-важните търговски партньори.

Насоки за предстоящите събития

5. През следващите седмици Европейският съюз ще проведе редица важни международни срещи. Днес Европейският съвет предлага първоначални насоки във връзка с тези срещи. В бъдеще той редовно ще обсъжда външните отношения с цел да се определят стратегически насоки преди провеждането на важни събития, по-специално за да се формулират ключови послания относно нашите цели и средствата за постигането им. Това изисква ясни стратегически насоки от Европейския съвет въз основа на оптимална подготовка от страна на върховния представител и на Съвета.

6. През октомври ще се проведат срещи на високо равнище с Китай и Република Корея, както и срещата Азия—Европа (ASEM), като по-късно през 2010 г. предстои среща на високо равнище с Индия. Тези събития са добра възможност за диалог с ключови партньори в една много динамична част на света. В дневния ред ще бъдат включени въпроси като съответните роли за постигане на устойчиво възстановяване от икономическата криза и за намиране на глобални решения на всеобщите предизвикателства. Следва да бъдат предприети конкретни стъпки в приоритетните области на сътрудничество между Европа и Азия като сътрудничеството в областта на изменението на климата, включително за насърчаване на ефективно и подлежащо на проверка намаляване на емисиите, както и в областта на възобновяемите енергии и енергийната ефективност; належащите проблеми на сигурността като разпространението на оръжия, тероризма, киберпрестъпността и пиратството; сътрудничеството по регионални въпроси като тези за Иран и Северна Корея и по глобални въпроси като миграцията, енергетиката и достъпа до суровини; както и съвместната работа по политиките на развитие и насърчаването на доброто управление, трудовите стандарти и правата на човека и развитието на отношенията между хората.

С оглед по-специално на срещата на високо равнище ЕС—Китай Европейският съюз следва активно да работи за стратегическите си интереси, включително по отношение на насърчаването на двустранната търговия, достъпа до пазара на стоки и услуги и условията за инвестиции; защитата на правата на интелектуална собственост и отварянето на пазарите за обществени поръчки; за по-строга дисциплина в областта на експортните субсидии; и диалога по политиките в областта на обменните курсове.

7. През следващите месеци Европейският съвет ще трябва да разгледа и редица други важни въпроси, свързани с външните отношения.

а. Срещата на Г‑20 в Сеул ще предостави възможност за преглед на глобалното икономическо възстановяване, както и на поетите от членовете на Г‑20 ангажименти. По-специално, тя ще даде възможност на Съюза да изтъкне, че е важно процесът на реформи във финансовата област да продължи да се развива ускорено; в това отношение постигнатото неотдавна споразумение между Европейския парламент и Съвета относно пакета за финансов надзор и завършването на реформата на регулаторната рамка до края на 2011 г. засилват позицията на ЕС. Тази среща следва също да послужи за изпращането на ясен сигнал относно необходимостта от приключване на преговорите в рамките на СТО/Програмата за развитие от Доха и прилагане на рамката за силен, устойчив и балансиран растеж. Европейският съвет ще обсъди подробно подготовката за срещата в Сеул на заседанието си през октомври 2010 г и ще определи позицията на Съюза. Г‑8 и Г‑20 ще останат важни форуми за определяне на глобален отговор на много от предизвикателствата, пред които се изправяме, за което ЕС трябва да допринася активно чрез координирани позиции. Ето защо Европейският съвет приветства амбицията на предстоящото през 2011 г. френско председателство на Г‑8 и Г‑20 тези форуми да се използват в максимална степен за тази цел.

б. Трансатлантическите отношения се основават на общи ценности и са съществен елемент от международната система. Сегашните обстоятелства изискват нов импулс за тези отношения и подновен размисъл за начините да се създаде истинско партньорство, основано на съответните ни силни страни и особености. Срещата на високо равнище с президента Обама през ноември 2010 г. ще предложи реална възможност в това отношение и ще изисква внимателна подготовка. Европейският съвет през октомври 2010 г. ще постигне съгласие по основните политически послания, които представителите на Европейския съюз ще отправят на тази важна среща. Като се основава на добро разбиране на взаимните интереси и съответния принос на всяка страна, трансатлантическото партньорство следва да се съсредоточи върху максималното увеличаване на потенциалните ползи от нашите икономически отношения, върху по‑тясната съвместна работа по най‑важните международни въпроси и върху посрещането на глобалните предизвикателства пред икономиката и сигурността заедно и координирано. Във връзка с това върховният представител се приканва да разработи идеи за възможните начини да се засили допълнително сътрудничеството ЕС/НАТО при управлението на кризи в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации и с приложимите резолюции на Съвета за сигурност на ООН. Това следва да се извърши в дух на взаимна подкрепа и при спазване на самостоятелността на двете страни при вземането на решения въз основа на препоръките за конкретни мерки, предадени от ЕС на НАТО през февруари 2010 г.

в. На заседанието си през октомври Европейският съвет ще направи преглед на подготовката за конференцията в Канкун относно изменението на климата и ще постигне съгласие по позицията на ЕС. Канкун следва да даде тласък на международните преговори по въпросите на климата, като се постигне съгласие по конкретни резултати от страна на всички участници, за да се набере скорост и да се поддържа курсът към амбициозно окончателно споразумение.

г. Предстоящият анализ на прилагането на европейската политика за съседство ще даде възможност за задълбочаване на отношенията с източните съседи на Съюза в рамките на Източното партньорство, както и с южните му съседи. Доброто изпълнение на стартираните проекти в рамките на Източното партньорство е средство за разпространение на ценностите на ЕС и насърчава правното, икономическото и социалното сближаване на съответните страни с ЕС. Втората среща на високо равнище на Съюза за Средиземноморието своевременно ще даде възможност да се засили евро‑средиземноморското сътрудничество и да се подкрепи възобновяването на преките преговори между страните по Близкоизточния мирен процес.

д. През последните години отношенията ЕС/Африка придобиха нова динамика. Срещата на високо равнище ЕС/Южна Африка на 28 септември 2010 г. и срещата на високо равнище ЕС/Африка на 29—30 ноември 2010 г. следва да послужат за по‑нататъшно задълбочаване на отношенията. ЕС, в партньорство с африканските страни, ще продължи да се стреми към постигане на целите за икономическо развитите, добро управление, прозрачност и отчетност в контекста на съвместната стратегия ЕС/Африка.

е. На 20—22 септември в Ню Йорк ще се състои пленарна сесия на високо равнище на ООН относно Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР). Европейският съюз е твърдо ангажиран с подкрепата за постигането на ЦХР в световен план до 2015 г. заедно с партньорите от международната общност.

ж. Предстоящите срещи на високо равнище с Украйна през ноември и с Русия през декември следва да се използват за задълбочаване на сътрудничеството в областите от взаимна изгода, така че да се придаде повече стабилност и предсказуемост на важните отношения с тези две страни, както и да се утвърдят правата на човека.

На срещата на високо равнище с Украйна следва по-специално да се постигне напредък в преговорите по споразумението за асоцииране, включително по задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия, и да се подчертае ролята на ЕС в икономическите и демократичните реформи на този важен съсед.

Срещата на високо равнище с Русия ще даде възможност за задълбочаване на сътрудничеството с Русия и по-специално за обсъждане на нейната програма за модернизация. Следва да се засили сътрудничеството по икономически въпроси като енергетиката, инвестициите и иновациите, по въпросите на сигурността, в т.ч. „замразените конфликти“, борбата с тероризма и организираната престъпност, както и по въпроси на околната среда, сред които изменението на климата.

Европейският съвет през октомври ще се върне към ключовите послания на Европейския съюз на тези срещи, за да осигури ползотворни резултати.

з. Като се опира на успешната среща на високо равнище, проведена тази година с партньорите от Латинска Америка и Карибския басейн, ЕС се ангажира да продължи да работи в тясно взаимодействие със страните от региона в отговор на глобалните предизвикателства, пред които сме изправени.

* *

*

8. Развитието и стабилността на Пакистан са от стратегическо значение за Европейския съюз. В отговор на унищожителните наводнения Европейският съюз и неговите държави‑членки увеличиха двустранната и многостранната хуманитарна помощ. Европейският съвет прие декларация относно Пакистан (приложение ІІ).

9. Европейският съюз ще продължи активния си ангажимент и участие, включително посредством Четворката, за да оказва подкрепа и да осигури успеха на преговорите между Израел и Палестинската власт. Европейският съвет прие декларация за Близкоизточния мирен процес (приложение ІІІ).

II. СПЕЦИАЛНА ГРУПА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

10. Въз основа на междинния доклад на председателя на Специалната група за икономическото управление Европейският съвет приветства постигнатия важен напредък, по‑специално по отношение на европейския семестър, на разработването на нова рамка за макроикономически надзор за навременно наблюдение и коригиране на неустойчивите разлики и дисбаланси в конкурентоспособността, както и на укрепването на националните фискални рамки.

11. Европейският съвет подчертава необходимостта да се запази набраната скорост при реформата на европейското икономическо управление и очаква да получи на заседанието си през октомври 2010 г. окончателния доклад на специалната група, който да обхваща всички аспекти на мандата, даден от Европейския съвет през март 2010 г., и да съдържа пълен пакет от мерки, които ще дават насока на законодателната работа.

ПРИЛОЖЕНИЕ І

ВЪТРЕШНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

а) В стремежа към конкретни мерки за по‑цялостно усъвършенстване на начина, по който функционира външната политика на Европейския съюз, Европейският съвет призовава за по‑интегриран подход, който да гарантира, че всички приложими инструменти и политики на ЕС и на държавите‑членки са мобилизирани изцяло и съгласувано в съответствие с разпоредбите на Договорите в подкрепа на стратегическите интереси на Европейския съюз. Значимостта на въпроси като изменението на климата, енергийната политика, търговията, развитието или правосъдието и вътрешните работи, включително миграцията и визовата политика, при взаимодействието с партньори и на многостранно равнище трябва изцяло да се взема предвид при подготовката за срещите на високо равнище и за международните събития. В това отношение Европейският съюз трябва допълнително да засили съгласуваността и взаимното допълване на своите вътрешни и външни политики. Практиката да се провеждат ориентационни дебати своевременно преди срещите на високо равнище следва да се доразвие, като се наблегне специално на набелязването на приоритети и на възлагането на конкретни задачи.

б) Необходимо е да се развият връзки на взаимно допълване между външните отношения на Европейския съюз и двустранните отношения на държавите-членки с трети държави с цел, когато е необходимо, действията на равнище Европейски съюз да допълват и засилват действията на равнище държави‑членки и обратно. Следва да има по‑активен и редовен обмен на информация и консултации относно развитието на съответните равнища, въз основа на постоянна програма от срещи на високо равнище на ЕС и държавите‑членки с основните стратегически партньори.

в) Необходима е тясна и редовна координация между всички институционални участници, ангажирани с определянето и осъществяването на външните отношения на Европейския съюз, за да се осигури възможност представителите на ЕС да защитават съгласувани позиции по цялата съвкупност от стратегически интереси и цели на Съюза.

г) На равнището на Европейския съюз беше постигнат голям напредък в подготовката за многостранните срещи на високо равнище, по‑специално чрез практическите договорености, постигнати между председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията, относно представителството на ЕС в структурите на Г‑8 и Г‑20. Европейският съвет ги приканва да продължат да работят за подобряване на начина, по който Европейският съюз представя своята гледна точка на такива форуми.

д) Европейският съюз се нуждае от ясна картина на конкретните проблеми, които произтичат от отношенията с отделните държави партньори. Той трябва да въведе средносрочно планиране, с което да се очертаят целите за отделните етапи, като всяка среща на високо равнище бъде насочена към два или три основни въпроса. Поради тази причина Европейският съвет приканва върховния представител, координирано с Комисията и със Съвета по външни работи, да направи оценка на възможностите за развитие на отношенията с всички стратегически партньори и да очертае специално нашите интереси наред с възможните средства за тяхното постигане. Върховният представител се приканва да представи първи доклад за напредъка по този въпрос на заседанието на Европейския съвет през декември 2010 г. Във връзка с това следва да се помисли за честотата, формата и резултата от тези срещи на високо равнище, които е необходимо да са по‑добре насочени към постигане на целите на ЕС. Европейският съвет приканва своя председател, в сътрудничество с председателя на Комисията и върховния представител, да предприеме всички необходими инициативи с цел усъвършенстване на процеса.

е) Европейската служба за външна дейност ще бъде основно средство в подкрепа на усилията за подобряване на външната политика на Европейския съюз. На служебно равнище, под ръководството на върховния представител, тя ще предоставя подкрепа на Европейския съвет, на Съвета и на Комисията във връзка със стратегическия преглед и координацията, необходими за гарантиране на съгласуваността на външните действия на Европейския съюз като цяло.

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Декларация относно Пакистан

1. Европейският съвет е потресен от катастрофалните последици от наводненията в Пакистан, които продължават да унищожават средствата за препитание и общностите в цялата страна. Мащабът на бедствието е без прецедент в историята на Пакистан. Нуждите от хуманитарна помощ и последиците за и без това нестабилната икономика на страната са огромни. Сериозността на тази криза изисква незабавен и убедителен отговор, който да е съобразен и със стратегическото значение на развитието, сигурността и стабилността на Пакистан за този регион. След втората среща на високо равнище ЕС—Пакистан през юни т.г., Съветът отново потвърждава намерението си да засили сътрудничеството по политически въпроси. Стабилността, демокрацията и просперитета на Пакистан са от ключово значение за разрешаването на глобални проблеми като борбата с тероризма, неразпространението на оръжия и борбата с наркотиците. Доброто управление също ще бъде от решаващо значение за осигуряването на бързо възстановяване на страната.

2. Европейският съвет припомня неотдавнашните усилия на ЕС (държавите-членки и Комисията) в отговор на кризата, особено предоставянето на значителна хуманитарна помощ. Той отчита, че е важно да продължи подкрепата за Пакистан с цел задоволяване на непосредствените нужди и за дългосрочно подпомагане за възстановяване и реконструкция.

3. За тази цел Европейският съвет решава да възложи на министрите спешно да постигнат съгласие по цялостен пакет от краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, които да създадат основа за възстановяването и бъдещото развитие на Пакистан. Те следва да включват значителна допълнителна хуманитарна помощ и помощ за развитие, както и амбициозни мерки в областта на търговията, които са жизненоважни за икономическото възстановяване и растеж. Във връзка с това Европейският съвет подчертава твърдия си ангажимент специално да предостави на Пакистан по-голям достъп до пазара на ЕС чрез незабавно и ограничено във времето намаляване на митата върху вноса на важни стоки от Пакистан в съответствие с правилата на СТО, което ще се осъществи в най-кратки срокове, както и да съдейства на Пакистан да отговори на условията за допускане в GSP+ през 2014 г., при условие че изпълнява необходимите критерии. Комисията се приканва да проучи възможностите за действие с партньорите от СТО и да представи окончателното си предложение през октомври, отчитащо чувствителния характер, който индустриалните въпроси имат за ЕС.

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

Декларация относно Близкоизточния мирен процес

Европейският съюз отбелязва с особено задоволство започването на преговорите между Израел и Палестинската власт, обявено във Вашингтон на 2 септември 2010 г., и поздравява израелците, палестинците и Съединените щати, както и Четворката и арабските партньори за усилията им. Решението на страните да започнат преговори по същество представлява важна стъпка по пътя към справедлив, траен и всеобхватен мир в региона.

Като припомня заключенията на Съвета от декември 2009 г. относно Близкоизточния мирен процес, Европейският съвет изтъква, че тези преговори по всички въпроси на окончателния статут следва да доведат до решение, основано на съществуването на две държави — държавата Израел и независима, демократична, съседна и жизнеспособна държава Палестина, които съжителстват в мир и сигурност.

В този контекст Европейският съюз счита за необходимо двете страни да запазят спокойствие и да ограничат и се въздържат от действия, които биха могли да засегнат отрицателно напредъка в преговорите. Той призовава двете страни да спазват поетите вече ангажименти и да се стремят да създадат среда, която способства за успешен резултат от преговорите. Европейският съюз припомня, че селищата са незаконни от гледна точка на международното право и призовава за удължаване срока на мораториума, обявен от Израел. Той още веднъж призовава за пълно спиране на всички форми на насилие, по-специално обстрела с ракети и терористичните атаки.

Европейският съюз, заедно с партньорите си от Четворката и арабските партньори, ще направи всичко възможно, за да подкрепи усилията под егидата на САЩ за успешни преговори, които до една година да доведат до рамково споразумение, което е в интерес на израелците и палестинците, на народите в региона и на международната общност. Европейският съюз е най-големият донор за палестинците и основен политически и икономически партньор за двете страни и за техните съседи. В това отношение той изтъква, че Европейският съюз ще участва активно и ще остане ангажиран в региона, включително в рамките на Четворката, за да оказва подкрепа и осигури успешния завършек на преговорите, и приканва върховния представител да продължи да приобщава пълноценно Европейския съюз в текущите усилия. Европейският съюз подчертава, че е необходимо Четворката да продължи да играе съществена роля в мирния процес. Той подчертава също, че е от съществено значение да продължи процесът на изграждане на палестинската държава, който Европейския съюз ще подпомага активно и в бъдеще, включително изпълнението на плана Фаяд.

Като припомня заключенията на Съвета от юни 2010 г. относно Газа, Европейският съюз подчертава също, че за да бъде мирът устойчив, е необходимо да се намери трайно решение за Газа. Той приветства обявените неотдавна от израелското правителство мерки като важна стъпка напред. Той призовава за цялостно изпълнение и за допълващи мерки, за да се постигне основна промяна в политиката, която да позволи възстановяване на Газа и възраждане на нейната икономика. ЕС предложи помощта си за постигането на тази цел. Европейският съюз призовава за решение, което отчита легитимните интереси на Израел в областта на сигурността.

Европейският съюз припомня, че мирът в Близкия изток следва да бъде всеобхватен, и изтъква отново важността на преговорите по отношенията между Израел и Сирия и Израел и Ливан.


Side Bar