Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/10/2

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
COMMISSION EUROPÉENNE

TEXTE SK

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
17 juin 2010
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

________________________

  EÚ sa postavila voči celosvetovej finančnej kríze s jednotným odhodlaním a urobila, čo bolo potrebné na zabezpečenie stability hospodárskej a menovej únie. Konkrétne v máji sa dosiahla dohoda o podpornom balíku pre Grécko, ako aj o európskom finančnom stabilizačnom mechanizme a nástroji, ktorý sa finalizoval v júni. Položili sme základy pre omnoho silnejšiu správu ekonomických záležitostí. Sme naďalej odhodlaní prijímať všetky potrebné opatrenia na to, aby sa naše hospodárstva vrátili na cestu udržateľného rastu vytvárajúceho pracovné miesta.

  Na tento účel dnes:

 • prijímame Európu 2020, našu novú stratégiu pre zamestnanosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Táto stratégia predstavuje koherentný rámec pre Úniu na mobilizáciu všetkých jej nástrojov a politík a pre členské štáty na lepšie a koordinované konanie. Podporí vykonávanie štrukturálnych reforiem. Dôraz sa teraz musí klásť na jej realizáciu a my budeme tento proces usmerňovať a monitorovať. V nadchádzajúcich mesiacoch budeme ďalej diskutovať o tom, ako možno mobilizovať konkrétne politiky na uvoľnenie potenciálu EÚ na rast, pričom začneme politikami v oblasti inovácie a energetiky;

 • opätovne potvrdzujeme naše kolektívne odhodlanie zabezpečiť fiškálnu udržateľnosť, a to aj urýchlením plánov na fiškálnu konsolidáciu tam, kde je to potrebné;

 • potvrdzujeme náš záväzok zabezpečiť finančnú stabilitu riešením nedostatkov v regulácii finančných trhov a dohľade nad nimi, tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni
  G20.
  Dohodli sme sa na potrebe urýchlene pokročiť v práci na kľúčových legislatívnych opatreniach, aby nové orgány dohľadu mohli začať pracovať od začiatku budúceho roku, a na stanovení ambicióznej pozície, ktorú EÚ zaujme na samite v Toronte;

 • plne súhlasíme s naliehavou potrebou posilniť koordináciu našich hospodárskych politík. Dohodli sme sa na prvých smerovaniach v súvislosti s Paktom stability a rastu a rozpočtovým dohľadom, ako aj širším makroekonomickým dohľadom. Záverečnú správu osobitnej skupiny očakávame v októbri.

I. NOVÁ EURÓPSKA STRATÉGIA PRE ZAMESTNANOSŤ A RAST

Finalizácia a realizácia stratégie Európa 2020

 • Európska rada dnes finalizovala novú stratégiu Európskej únie pre zamestnanosť a inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Stratégia pomôže Európe, aby prekonala krízu a vyšla z nej silnejšia vnútorne i na medzinárodnej úrovni, a to posilnením konkurencieschopnosti, produktivity, potenciálu rastu, sociálnej súdržnosti a hospodárskej konvergencie. Nová stratégia reaguje na výzvy spojené s preorientovaním politík z krízového riadenia na zavedenie strednodobých až dlhodobých reforiem na podporu rastu a zamestnanosti a zabezpečenie udržateľnosti verejných financií, okrem iného reformou dôchodkových systémov.

 • Členské štáty sú odhodlané zabezpečiť fiškálnu udržateľnosť a bezodkladne dosiahnuť rozpočtové ciele. Pri fiškálnej konsolidácii budú naďalej postupovať diferencovaným tempom zohľadňujúc fiškálne i nefiškálne riziká. Viaceré členské štáty nedávno posilnili rozpočtovú konsolidáciu a sústredili na ňu svoju pozornosť. Ak to bude potrebné, všetky členské štáty sú pripravené prijať aj ďalšie opatrenia na zrýchlenie fiškálnej konsolidácie. Mali by sa uprednostňovať stratégie rozpočtovej konsolidácie priaznivé pre rast, ktoré sú zamerané najmä na obmedzovanie výdavkov. Z dlhodobého hľadiska by sa za najdôležitejší prvok uľahčenia fiškálnej konsolidácie malo považovať zvýšenie potenciálu rastu.

 • Európska rada potvrdzuje päť hlavných cieľov EÚ (príloha I), ktoré budú predstavovať spoločné ciele usmerňujúce opatrenia členských štátov a Únie na podporu zamestnanosti; zlepšenie podmienok pre inováciu, výskum a vývoj; splnenie našich cieľov v oblasti zmeny klímy a energetiky; zvýšenie úrovne vzdelania a podporu sociálneho začlenenia, najmä prostredníctvom znižovania chudoby. Súhlasí s kvantifikáciou ukazovateľov v oblasti vzdelávania a sociálneho začlenenia/chudoby, ako sa na nich dohodla Rada. Politicky schvaľuje integrované usmernenia pre hospodárske politiky a politiky zamestnanosti, ktoré sa formálne prijmú po tom, ako Európsky parlament zaujme stanovisko k usmerneniam pre politiky zamestnanosti. Usmernenia budú aj naďalej slúžiť ako základ akýchkoľvek prípadných odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré Rada môže adresovať členským štátom. Tieto odporúčania budú v plnom súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy a predpismi EÚ a nesmú sa nimi pozmeniť právomoci členských štátov v oblastiach, ako napríklad vzdelávanie.

 • Členské štáty musia teraz konať, aby zaviedli tieto politické priority do praxe na svojej úrovni. V úzkom dialógu s Komisiou by mali v súlade s vnútroštátnymi rozhodovacími postupmi urýchlene finalizovať svoje vnútroštátne ciele, pričom by mali zohľadniť svoje rozdielne východiskové pozície a vnútroštátne podmienky. Okrem toho by mali identifikovať hlavné prekážky rastu a vo svojich národných programoch reforiem uviesť, ako ich plánujú odstrániť. Pokrok pri dosahovaní hlavných cieľov sa bude pravidelne skúmať.

 • Stratégia sa bude musieť podporovať v rámci všetkých spoločných politík vrátane spoločnej poľnohospodárskej politiky a kohéznej politiky. Vzhľadom na to, že vidiecke regióny disponujú potenciálom rastu a zamestnanosti, udržateľný, produktívny a konkurencieschopný sektor poľnohospodárstva významne prispeje k novej stratégii, pričom bude potrebné zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž. Európska rada zdôrazňuje význam podpory hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj rozvíjania infraštruktúry s cieľom prispieť k úspechu novej stratégie. Mal by sa plne využiť vonkajší rozmer stratégie, najmä prostredníctvom obchodnej stratégie, ktorú Komisia predloží do konca roka. Malo by sa vynaložiť úsilie na odstránenie hlavných prekážok obmedzujúcich rast na úrovni EÚ vrátane tých, ktoré súvisia s fungovaním vnútorného trhu a infraštruktúrou, ako aj na riešenie otázky potreby spoločnej energetickej politiky a novej ambicióznej priemyselnej politiky.

 • Do nového štádia sa musí dostať najmä európsky jednotný trh, a to prostredníctvom komplexného súboru iniciatív. Európska rada víta správu o novej stratégii pre jednotný trh, ktorú predložil Mario Monti, a zámer Komisie nadviazať na ňu a predložiť konkrétne návrhy. Európska rada sa k tejto otázke vráti v decembri 2010.

 • V nadväznosti na to, že Komisia predložila prvú hlavnú iniciatívu s názvom Digitálna agenda pre Európu, Európska rada schvaľuje stanovenie ambiciózneho akčného programu založeného na konkrétnych návrhoch a vyzýva všetky inštitúcie, aby sa zapojili do jeho plnej realizácie vrátane vytvorenia plne funkčného digitálneho jednotného trhu do roku 2015. Komisia sa vyzýva, aby do konca roka 2011 predložila správu o dosiahnutom pokroku.

 • Európska rada očakáva predloženie ostatných hlavných iniciatív do konca tohto roku.

Zlepšenie správy ekonomických záležitostí

 • Kríza odhalila zreteľné slabiny v našej správe ekonomických záležitostí, najmä pokiaľ ide o rozpočtový a širší makroekonomický dohľad. Posilnenie koordinácie hospodárskych politík preto predstavuje kľúčovú a naliehavú prioritu.

 • Európska rada víta správu o pokroku od predsedu osobitnej skupiny pre správu ekonomických záležitostí a súhlasí s prvým súborom usmernení.

 • Súčasné predpisy týkajúce sa rozpočtovej disciplíny sa musia vykonať v plnom rozsahu. Pokiaľ ide o ich posilnenie, Európska rada sa dohodla na týchto usmerneniach:

 • posilňovať preventívne aj nápravné nástroje Paktu stability a rastu, pričom na vývoj konsolidácie smerom k dosiahnutiu strednodobého cieľa sa budú viazať sankcie; tieto sankcie sa preskúmajú s cieľom mať k dispozícii koherentný a progresívny systém, ktorý bude zabezpečovať rovnaké podmienky pre všetky členské štáty. Náležitým spôsobom sa zohľadní osobitná situácia členských štátov, ktoré sú členmi eurozóny, a v plnom rozsahu sa budú rešpektovať príslušné povinnosti členských štátov vyplývajúce zo zmlúv;

 • v rozpočtovom dohľade sa bude dlhu a jeho vývoju, ako aj celkovej udržateľnosti pripisovať oveľa významnejšia úloha, tak ako sa to pôvodne predpokladalo v Pakte stability a rastu;

 • počnúc rokom 2011 sa budú v rámci tzv. „európskeho semestra“ Komisii na jar predkladať programy stability a konvergenčné programy na nadchádzajúce roky, pričom sa zohľadnia vnútroštátne rozpočtové postupy;

 • zabezpečiť, aby všetky členské štáty mali vnútroštátne rozpočtové pravidlá a strednodobé rozpočtové rámce v súlade s Paktom stability a rastu; ich účinky by mala posudzovať Komisia a Rada;

 • zabezpečiť kvalitu štatistických údajov, ktorá má zásadný význam pre zdravú rozpočtovú politiku a rozpočtový dohľad; štatistické úrady by mali byť z hľadiska poskytovania údajov úplne nezávislé.

 • Pokiaľ ide o makroekonomický dohľad, dohodla sa na týchto usmerneniach:

 • vypracovať hodnotiacu tabuľku v záujme lepšieho posudzovania vývoja a nerovnováh v oblasti konkurencieschopnosti, ako aj s cieľom umožniť včasné odhaľovanie neudržateľných alebo nebezpečných trendov;

 • vypracovať účinný rámec dohľadu, ktorý bude odzrkadľovať osobitnú situáciu členských štátov eurozóny.

 • Európska rada vyzýva osobitnú skupinu a Komisiu, aby tieto usmernenia urýchlene ďalej rozvíjali a zabezpečili ich uvedenie do praxe. So záujmom očakáva konečnú správu osobitnej skupiny, ktorá by mala pokrývať celý jej mandát a ktorá by sa mala predložiť na jej zasadnutí v októbri 2010.

Regulácia finančných služieb

 • Reformy potrebné na ozdravenie európskeho finančného systému a obnovenie jeho stability sa musia dokončiť čo najrýchlejšie. Musí sa zabezpečiť odolnosť a transparentnosť bankového sektora. Zásadný význam má dosiahnutie pokroku v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov. Európska rada sa dohodla na tom, že výsledky prebiehajúcich záťažových skúšok, ktoré vykonávajú orgány dohľadu nad bankami, sa zverejnia najneskôr v druhej polovici júla. V oznámení Komisie s názvom Regulácia finančných služieb pre udržateľný rast z 2. júna 2010 sa stanovuje komplexný zoznam iniciatív, ktoré sa musia začať vykonávať a dokončiť do konca roku 2011. EÚ musí preukázať odhodlanie vybudovať bezpečnejší, zdravší, transparentnejší a zodpovednejší finančný systém.

 • Európska rada najmä:

 • vyzýva Radu a Európsky parlament, aby urýchlene prijali legislatívne návrhy o finančnom dohľade, aby Európsky výbor pre systémové riziká a tri európske orgány dohľadu mohli začať pracovať od začiatku roka 2011;

 • vyzýva, aby sa ešte do začiatku leta dosiahla dohoda o legislatívnom návrhu o správcoch alternatívnych investičných fondov, ako aj na urýchlené preskúmanie návrhu Komisie o zlepšení dohľadu EÚ nad ratingovými agentúrami;

 • so záujmom očakáva návrhy týkajúce sa trhov s derivátmi, ktoré oznámila Komisia, a najmä vhodné opatrenia týkajúce sa predaja nakrátko (vrátane „nekrytého“ predaja nakrátko) a swapov kreditného zlyhania.

 • Európska rada súhlasí s tým, že členské štáty by mali zaviesť režimy odvodov a daní pre finančné inštitúcie, aby sa zabezpečilo spravodlivé rozdelenie záťaže a aby sa zaviedli stimuly na obmedzenie systémových rizík.1 Takéto odvody alebo dane by boli súčasťou dôveryhodného rámca na riešenie úpadku. Je naliehavo potrebné, aby sa ďalej pracovalo na ich hlavných prvkoch, a mali by sa starostlivo posúdiť otázky rovnakých podmienok a kumulatívne vplyvy rozličných regulačných opatrení. Európska rada vyzýva Radu a Komisiu, aby pokročili v tejto práci a podali správu v októbri 2010.

II. SAMIT SKUPINY G20 V TORONTE

 • Reakcia Únie na krízu sa musí aj naďalej koordinovať na globálnej úrovni, aby sa zabezpečila medzinárodná konzistentnosť opatrení. Opatrenia, ktoré prijíma na posilnenie konkurencieschopnosti, konsolidáciu verejných financií a reformu svojho finančného sektora, jej na nadchádzajúcom samite G20 umožnia prezentovať pevné pozície zamerané na podobné medzinárodné opatrenia. EÚ by mala stáť na čele úsilia o globálny prístup k otázke zavedenia režimov odvodov a daní pre finančné inštitúcie s cieľom zachovať rovnaké podmienky na celom svete a bude zároveň húževnato brániť túto pozíciu na rokovaniach so svojimi partnermi v skupine G20. V tomto kontexte by sa malo preskúmať a podrobnejšie rozpracovať zavedenie globálnej dane z finančných transakcií.

 • Európska rada so zreteľom na samit v Toronte potvrdzuje smerovania, na ktorých sa dohodla Rada a ktoré sa odzrkadlili v referenčnom rámci pripravenom na zasadnutie na úrovni ministrov, ktoré sa uskutočnilo v Pusane. Skupina G20 by sa vzhľadom na veľké riziká, ktoré by pre udržateľnosť verejných financií znamenalo neskoré ukončenie mimoriadnych fiškálnych stimulov, mala dohodnúť na koordinovanej a diferencovanej stratégii ukončenia angažovanosti s cieľom zabezpečiť udržateľné verejné financie. Všetky významné ekonomiky sa musia podieľať na dosiahnutí dohodnutých cieľov silného, udržateľného a  vyváženého rastu. Skupina G20 musí opätovne potvrdiť svoj záväzok reformovať finančný systém a urýchlene dosiahnuť konzistentným a koordinovaným spôsobom pokrok v súvislosti s celou škálou opatrení, ktoré sa dohodli v Pittsburghu, s cieľom posilniť odolnosť a transparentnosť nášho finančného systému, a to aj prostredníctvom dodatočného kapitálu lepšej kvality a nového vankúša likvidity. V rámci širšieho balíka otázok týkajúcich sa správy MMF, ktorý by mal zahŕňať všetky prvky dohodnuté v Pittsburghu a Istanbule, by sa mali preskúmať kvóty MMF, ktoré by sa mali finalizovať do novembra 2010 ako jeden komplexný celok.

III. ROZVOJOVÉ CIELE TISÍCROČIA

 • Nadchádzajúce plenárne zasadnutie OSN na vysokej úrovni o rozvojových cieľoch tisícročia predstavuje jedinečnú príležitosť na posilnenie nášho kolektívneho úsilia a našich partnerstiev s rozvojovými krajinami v záujme odstránenia chudoby, hladu a nerovnosti na celom svete. Závery, ktoré prijala Rada 14. júna, poskytujú Európskej únii silnú pozíciu na toto zasadnutie.

 • Európska únia je i naďalej odhodlaná podporovať dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia na globálnej úrovni do roku 2015. To bude možné, ak všetci partneri preukážu pevné politické odhodlanie, zrealizujú potrebné zmeny politík a prijmú konkrétne opatrenia. Európska únia vyzýva plenárne zasadnutie na vysokej úrovni, aby sa dohodlo na konkrétnych činnostiach zameraných na: zvýšenie zodpovednosti rozvojových krajín; sústredenie úsilia; zlepšenie vplyvu politík; mobilizáciu objemnejších a predvídateľných finančných zdrojov na rozvoj vrátane inovačných finančných zdrojov; ako aj efektívnejšie využívanie rozvojových zdrojov. Európska rada opätovne potvrdzuje svoj záväzok dosiahnuť do roku 2015 ciele týkajúce sa rozvojovej pomoci, ktoré stanovila vo svojich záveroch z júna 2005. Európska rada sa dohodla, že sa k tejto otázke bude každoročne vracať na základe správy, ktorú vypracuje Rada.

IV. ZMENA KLÍMY

 • Európska rada berie na vedomie oznámenie Komisie, v ktorom sa analyzujú možnosti ako prekročiť 20 % zníženie emisií skleníkových plynov a posudzuje riziko úniku uhlíka. Komisia v súlade so závermi zo zasadnutia Rady, ktoré sa konalo 11. júna, uskutoční ďalšie analýzy vrátane analýz dôsledkov pre jednotlivé členské štáty a Rada podrobnejšie preskúma otázky nastolené v oznámení. Ako sa uvádza v správe Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, EÚ a jej členské štáty pokročili v plnení svojich záväzkov týkajúcich sa urýchleného začatia činnosti na rok 2010 a na konferencii v Cancúne podajú koordinovanú správu o dosiahnutom pokroku. Európska rada sa vráti k otázke zmeny klímy na jeseň, pred konferenciou v Cancúne.

V. ĎALŠIE OTÁZKY

 • Európska rada oceňuje prácu, ktorú vykonala skupina pre reflexiu. Správa tejto skupiny s názvom Projekt Európa 2030 – výzvy a príležitosti poskytne užitočné vstupy pre budúcu prácu Európskej únie.

 • Európska rada víta pokrok, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle, a schvaľuje závery Rady z 3. a 4. júna.

 • Európska rada víta stanovisko Komisie k žiadosti Islandu o členstvo v EÚ a odporúčanie na začatie prístupových rokovaní. Po zvážení žiadosti na základe tohto stanoviska a svojich záverov z decembra 2006 o obnovenom konsenze v otázke rozširovania Európska rada konštatuje, že Island spĺňa politické kritériá, ktoré stanovila Európska rada v roku 1993 v Kodani, a rozhodla, že prístupové rokovania by sa mali začať.

 • Európska rada vyzýva Radu, aby prijala všeobecný rokovací rámec. Pripomína, že cieľom rokovaní bude, aby Island prijal acquis EÚ v celom rozsahu a zabezpečil jeho úplné vykonávanie a presadzovanie, aby plnil existujúce povinnosti, ako sú napríklad povinnosti, ktoré v rámci Dohody o EHP určil Dozorný orgán EZVO, a aby sa venoval ďalším oblastiam, v ktorých podľa stanoviska Komisie existujú nedostatky, vrátane oblasti finančných služieb. Európska rada víta záväzok Islandu zaoberať sa týmito otázkami a je presvedčená, že Island bude aktívne pokračovať v úsilí vyriešiť všetky zostávajúce otázky. Potvrdzuje, že rokovania sa budú zakladať na výsledkoch, ktoré Island dosiahne, a ich tempo bude závisieť od toho, ako bude Island pokračovať v plnení požiadaviek stanovených v rokovacom rámci, ktorý bude okrem iného zahŕňať uvedené požiadavky.

 • Európska rada gratuluje Estónsku k pokroku dosiahnutému v oblasti konvergencie, ktorý sa zakladá na zdravých hospodárskych a finančných politikách, a víta splnenie všetkých konvergenčných kritérií stanovených v zmluve. Víta návrh Komisie, aby Estónsko prijalo euro 1. januára 2011.

 • Európska rada prijíma vyhlásenie o Iráne (príloha II).

 • Európska rada potvrdzuje svoje predchádzajúce závery z decembra 2008 a júna 2009 a v nadväznosti na svoje rozhodnutie z decembra 2009 preskúmať prechodné opatrenia týkajúce sa doplnenia 18 kresiel v Európskom parlamente do konca súčasného volebného obdobia 2009 – 2014 prijíma rozhodnutie (dokument EUCO 11/10) uplatniť postup potrebný na prijatie týchto opatrení.

_________________

PRÍLOHA I

NOVÁ EURÓPSKA STRATÉGIA PRE ZAMESTNANOSŤ A RAST

HLAVNÉ CIELE EÚ

 • zamerať sa na zvýšenie miery zamestnanosti žien a mužov vo veku od 20 do 64 rokov na 75 %, okrem iného zvýšením účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, ako aj zlepšením začlenenia legálnych migrantov,

 • zlepšovať podmienky pre výskum a vývoj najmä s cieľom zvýšiť celkovú úroveň verejných a súkromných investícií v tomto sektore na 3 % HDP; Komisia vypracuje ukazovateľ intenzity výskumu, vývoja a inovácie,

 • znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20 %;pokročiť na ceste k zvýšeniu energetickej efektívnosti o 20 %;

EÚ je odhodlaná prijať rozhodnutie o tom, že obmedzenie emisií do roku 2020 v porovnaní s úrovňami z roku 1990 zvýši na 30 %, čo predstavuje jej podmienečnú ponuku v záujme dosiahnutia globálnej a komplexnej dohody na obdobie po roku 2012, ak sa ostatné rozvinuté krajiny zaviažu k porovnateľnému zníženiu emisií a ak rozvojové krajiny prispejú primerane svojej zodpovednosti a možnostiam,

 • zvýšiť úroveň vzdelania, a to najmä úsilím o zníženie miery predčasného ukončenia štúdia na menej ako 10 % a zvýšením podielu ľudí vo veku 30 – 34 rokov, ktorí ukončili terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 %,1

 • podporovať sociálne začlenenie, najmä prostredníctvom znižovania chudoby, snahou o vymanenie aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou alebo vylúčením2.

_________________

PRÍLOHA II

VYHLÁSENIE O IRÁNE

 • Európska rada zdôrazňuje svoje čoraz hlbšie znepokojenie nad iránskym jadrovým programom a víta prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1929, ktorou sa zavádzajú nové reštriktívne opatrenia voči Iránu.

 • Európska rada víta nedávne úsilie Brazílie a Turecka o dosiahnutie pokroku, pokiaľ ide o dohodu o teheránskom výskumnom reaktore, ktorú Iránu navrhla MAAE v októbri 2009. Uspokojivá dohoda s Iránom o teheránskom výskumnom reaktore by mohla slúžiť ako opatrenie na budovanie dôvery. Európska rada však zdôrazňuje, že by neriešila podstatu iránskej jadrovej otázky. Európska rada nabáda Irán, aby o svojom jadrovom programe začal rokovať.

 • Európska rada opätovne zdôrazňuje práva a povinnosti Iránu podľa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Európska rada vyjadruje hlbokú ľútosť nad tým, že Irán nevyužil množstvo ponúkaných príležitostí, aby rozptýlil obavy medzinárodného spoločenstva o povahe iránskeho jadrového programu. Rozhodnutie Iránu obohatiť urán na úroveň 20 % v rozpore s jeho medzinárodnými záväzkami podľa existujúcich rezolúcií BR OSN a Rady guvernérov MAAE tieto obavy prehĺbilo. V tejto súvislosti Európska rada berie na vedomie poslednú správu MAAE z 31. mája

 • Za týchto okolností sa nové reštriktívne opatrenia stali nevyhnutnými. Európska rada, pripomínajúc svoje vyhlásenie z 11. decembra 2009 a so zreteľom na prácu, ktorú následne vykonala Rada pre zahraničné veci, vyzýva Radu pre zahraničné veci, aby na svojom nadchádzajúcom zasadnutí prijala opatrenia na vykonanie opatrení uvedených v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1929, ako aj sprievodné opatrenia s cieľom podporiť, aby sa prostredníctvom rokovaní vyriešili všetky ostávajúce znepokojujúce otázky súvisiace s citlivými technológiami, ktoré Irán vyvíja na podporu svojho jadrového programu a programu riadených striel. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na oblasť obchodu, predovšetkým na položky s dvojakým použitím a ďalšie obmedzenie poistenia obchodu; finančný sektor vrátane zmrazenia aktív ďalších iránskych bánk a obmedzení v oblasti bankovníctva a poisťovníctva; iránske odvetvie dopravy, najmä na spoločnosť Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) a jej dcérske podniky a spoločnosti leteckej nákladnej dopravy; kľúčové odvetvia plynárenského a ropného priemyslu so zákazom nových investícií, technickej pomoci a prenosu technológií, zariadení a služieb súvisiacich s týmito oblasťami, najmä pokiaľ ide o technológie v oblasti rafinácie, skvapalňovania a LNG; a nový zákaz udeľovania víz a zmrazenie aktív, najmä Zboru islamských revolučných gárd (IRGC).

 • Európska rada opätovne potvrdzuje záväzok Európskej únie usilovať sa o diplomatické vyriešenie otázky iránskeho jadrového programu. Európska rada vyzýva Irán, aby preukázal ochotu získať si dôveru medzinárodného spoločenstva a aby reagoval na výzvu na obnovenie rokovaní, a opätovne potvrdzuje platnosť návrhov, ktoré sa Iránu predložili v júni 2008.

 • Sú potrebné vážne rokovania o jadrovom programe Iránu a ďalších otázkach spoločného záujmu. Európska rada zdôrazňuje, že vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku je v tejto súvislosti pripravená obnoviť rokovania.

.

1 :

Česká republika si vyhradzuje právo nezaviesť takéto opatrenia.

1 :

Európska rada zdôrazňuje právomoc členských štátov vymedzovať kvantitatívne ciele v oblasti vzdelávania a uvádzať ich do praxe.

2 :

Táto skupina obyvateľov je definovaná ako počet osôb, ktoré sú ohrozené chudobou alebo vylúčením podľa troch ukazovateľov (riziko chudoby, materiálna deprivácia; domácnosť nezamestnaných osôb), pričom členské štáty môžu po zohľadnení svojich vnútroštátnych podmienok a priorít stanoviť svoje vnútroštátne ciele na základe najvhodnejších ukazovateľov.


Side Bar