Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/10/2

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
COMMISSION EUROPÉENNE

TEXTE NL

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
17 juin 2010
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

De EU heeft de wereldwijde financiële crisis eendrachtig aangepakt en alles gedaan wat nodig was om de stabiliteit van de Economische en Monetaire Unie te vrijwaren. In concreto werd in mei overeenstemming bereikt over een steunpakket voor Griekenland en over een Europees financieel stabilisatiemechanisme en een Europese faciliteit voor financiële stabilisatie, waaraan in juni de laatste hand is gelegd. We hebben de grond­slag gelegd voor een krachtigere economische governance. Wij blijven vastbesloten alles in het werk te stellen om onze economieën terug te brengen op de weg naar duurzame en banen­scheppende groei.

Met dat doel voor ogen

 • stellen wij "Europa 2020" vast, onze nieuwe strategie voor banen en slimme, duurzame en inclusieve groei. Deze strategie vormt voor de Unie een samenhangend kader waarbinnen zij al haar instrumenten en beleidsmaatregelen kan inzetten en de lidstaten beter gecoördineerde maatregelen kunnen treffen. De strategie zal het gemakkelijker maken structurele hervormingen door te voeren. De nadruk moet nu liggen op de uitvoering ervan, en wij zullen dat proces begeleiden en in het oog houden. Wij zullen ons er de komende maanden verder op beraden hoe specifieke beleidsmaatregelen kunnen worden ingezet om het groeipotentieel van de EU volledig te ontsluiten, te beginnen met het innovatie- en energiebeleid;

 • bevestigen wij dat wij allen vastbesloten zijn om te zorgen voor houdbare begrotingen, mede door sneller werk te maken van begrotingsconsolidatie waar dat gerechtvaardigd is;

 • bevestigen wij onze toezegging om de financiële stabiliteit te verzekeren door lacunes in de regulering van en het toezicht op de financiële markten aan te pakken, zowel op het niveau van de EU als in de G20. Wij zijn het erover eens dat er vaart moet worden gezet achter belangrijke wetgevingsmaatregelen, zodat de nieuwe toezichthoudende instanties vanaf begin volgend jaar hun werkzaamheden kunnen beginnen, en dat een ambitieus EU-standpunt voor de top van Toronto moet worden geformuleerd;

 • zijn wij het er volledig over eens dat de coördinatie van ons economisch beleid dringend moet worden versterkt. Wij hebben overeenstemming bereikt over eerste richtsnoeren in verband met het stabiliteits- en groeipact en het begrotingstoezicht alsmede een breder macro-economisch toezicht. Wij zien uit naar het eindverslag dat de taskforce in oktober 2010 zal voorleggen.

I. EEN NIEUWE EUROPESE STRATEGIE VOOR BANEN EN groei

Voltooiing en uitvoering van de Europa 2020-strategie

 • De Europese Raad heeft vandaag de laatste hand gelegd aan de nieuwe strategie van de Europese Unie voor banen en slimme, duurzame en inclusieve groei. De strategie zal Europa helpen de crisis te boven te komen en er sterker uit te voorschijn te komen, op intern én internationaal niveau, doordat zij een impuls zal geven aan het concurrentievermogen, de productiviteit, het groeipotentieel, de sociale samenhang en de economische convergentie. De nieuwe strategie verlegt het beleid van crisis­management naar hervormingen op middellange tot lange termijn die de groei en de werkgelegenheid bevorderen en de houdbaarheid van de openbare financiën garanderen, onder meer door de hervorming van de pensioenstelsels.

 • De lidstaten zijn vastbesloten om te zorgen voor houdbare begrotingen en onverwijld de begrotingsdoelen te bereiken. Zij zullen bij hun begrotingsconsolidatie hun eigen tempo blijven volgen en daarbij rekening houden met zowel budgettaire als niet-budgettaire risico's. Verscheidene lidstaten hebben de begrotingsconsolidatie onlangs versterkt en er een absolute prioriteit van gemaakt. Alle lidstaten zijn bereid vaart te zetten achter de begrotings­consolidatie door zo nodig aanvullende maatregelen te nemen. Er moet prioriteit worden gegeven aan groeivriendelijke strategieën voor begrotingsconsolidatie die vooral gericht zijn op uitgavenbeheersing. Opvoering van het groeipotentieel moet beschouwd worden als van doorslaggevend belang om de begrotings­aanpassing op termijn te kunnen versoepelen.

 • De Europese Raad bevestigt de vijf EU-kerndoelen (zie bijlage I), zijnde gedeelde leidende doelstellingen voor maatregelen van de lidstaten en van de Unie ter bevordering van de arbeidsparticipatie, betere voorwaarden voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling, verwezenlijking van onze klimaat- en energiedoelstellingen, verhoging van de onderwijs­niveaus en bevordering van sociale insluiting, met name door armoedereductie. De Europese Raad stemt in met de kwantificering van de indicatoren inzake onderwijs en sociale insluiting/armoede, zoals goedgekeurd door de Raad. Hij geeft een politiek fiat voor de geïntegreerde richtsnoeren voor het economisch en werkgelegenheidsbeleid, die formeel zullen worden aangenomen zodra het Europees Parlement advies heeft uitgebracht over de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid. De richtsnoeren zullen de grondslag blijven voor eventuele landenspecifieke aanbevelingen die de Raad tot de lidstaten kan richten. Deze aanbevelingen zullen volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke Verdrags­bepalingen en EU-voorschriften en zullen niets veranderen aan de bevoegdheden van de lidstaten, bijvoorbeeld op gebieden als onderwijs.

 • De lidstaten moeten die beleidsprioriteiten nu op hun niveau uitvoeren. Zij moeten in nauw overleg met de Commissie snel de laatste hand leggen aan hun nationale doelen, rekening houdend met hun respectieve uitgangsposities en nationale omstandigheden, en in overeenstemming met hun nationale besluitvormingsprocedures. Ook moeten zij de belangrijkste hindernissen voor groei in kaart brengen, en in hun nationale hervormings­programma's aangeven hoe zij deze denken weg te nemen. De vorderingen op de weg naar de kerndoelen zullen regelmatig worden geëvalueerd.

 • Alle gemeenschappelijke beleidssectoren, met inbegrip van het gemeenschappelijk landbouw­beleid en cohesiebeleid, dienen de strategie te ondersteunen. Een duurzame, productieve en concurrentiegerichte landbouwsector zal in belangrijke mate bijdragen tot de nieuwe strategie, gelet op het potentieel ervan voor groei en banen in de plattelandsgebieden, waarbij eerlijke mededinging moet worden verzekerd. De Europese Raad onderstreept dat de economische, sociale en territoriale samenhang moet worden bevorderd en dat infrastructuur moet worden ontwikkeld teneinde tot het welslagen van de nieuwe strategie bij te dragen. Er moet volledig gebruik worden gemaakt van de externe dimensie van de strategie, met name via de handels­strategie die de Commissie tegen eind dit jaar zal presenteren. De inspanningen moeten gericht zijn op het aanpakken van de belangrijkste knelpunten die de groei op het niveau van de EU belemmeren, met inbegrip van de knelpunten in de werking van de interne markt en in de infrastructuur, alsmede op de behoefte aan een gemeenschappelijk energiebeleid en een nieuw, ambitieus industriebeleid.

 • Meer bepaald moet Europa's interne markt een nieuw stadium worden binnengeleid, met een veelomvattende reeks initiatieven. De Europese Raad is ingenomen met het verslag van de heer Mario Monti over een nieuwe strategie voor de interne markt, alsmede met het voornemen van de Commissie om in aansluiting daarop concrete voorstellen te doen. De Europese Raad zal in december 2010 op dit punt terugkomen.

 • Naar aanleiding van de presentatie door de Commissie van het eerste vlaggenschipinitiatief "Een digitale agenda voor Europa", schaart de Europese Raad zich achter de opstelling van een ambitieuze agenda voor maatregelen die is gebaseerd op concrete voorstellen, en roept hij alle instellingen op die agenda volledig uit te voeren, inclusief de totstandbrenging van een volledig functionerende digitale interne markt tegen 2015. De Commissie wordt verzocht tegen eind 2011 verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang.

 • De Europese Raad ziet uit naar de indiening van de andere vlaggenschipinitiatieven vóór het eind van het jaar.

Een krachtigere economische governance

 • De crisis heeft duidelijke tekortkomingen in onze economische governance blootgelegd, met name wat het begrotingstoezicht en het bredere macro-economische toezicht betreft. Een cruciale en dringende prioriteit is dan ook de versterking van de coördinatie van het economisch beleid.

 • De Europese Raad waardeert het voortgangsverslag van de voorzitter van de taskforce economische governance en heeft overeenstemming bereikt over een eerste reeks richtsnoeren.

 • De bepaalde regels inzake begrotingsdiscipline moeten volledig worden uitgevoerd. Wat de aanscherping van de regels betreft, is de Europese Raad het eens over de volgende richtsnoeren:

 • zowel het preventieve als het corrigerende deel van het stabiliteits- en groeipact moet worden versterkt, door sancties te koppelen aan het consolidatietraject naar de middellangetermijndoelstelling; de sancties zullen worden getoetst zodat er een samenhangend en progressief systeem ontstaat dat een vlak speelveld voor de lidstaten garandeert; met de specifieke situatie van lidstaten die deel uitmaken van het eurogebied zal naar behoren rekening worden gehouden en de respectieve verplichtingen van de lidstaten op grond van de Verdragen zullen volledig worden nageleefd;

 • bij het begrotingstoezicht moet veel meer nadruk worden gelegd op de niveaus en de evolutie van de schuld en op de algemene houdbaarheid, zoals oorspronkelijk was voorzien in het stabiliteits- en groeipact;

 • vanaf 2011 moeten, in het kader van een "Europees semester", in het voorjaar bij de Commissie stabiliteits- en convergentie­programma's voor de komende jaren worden ingediend, rekening houdend met de nationale begrotingsprocedures;

 • er moet op worden toegezien dat alle lidstaten beschikken over nationale begrotings­regels en begrotingskaders voor de middellange termijn in overeenstemming met het stabiliteits- en groeipact; deze moeten door de Commissie en de Raad op hun effecten worden beoordeeld;

 • de kwaliteit van de statistische gegevens moet worden gewaarborgd, aangezien dit van wezenlijk belang is voor een gezond begrotingsbeleid en begrotingstoezicht; de bureaus voor de statistiek zouden wat betreft de verstrekking van gegevens volledig onafhankelijk moeten zijn.

 • Wat het macro-economisch toezicht betreft, is de Europese Raad het eens over de volgende richtsnoeren:

 • er moet een scorebord komen om de ontwikkelingen en onevenwichtigheden op het gebied van het concurrentievermogen beter te kunnen beoordelen, en een vroege opsporing van onhoudbare of gevaarlijke trends mogelijk te maken;

 • er moet een effectief toezichtskader komen dat recht doet aan de bijzondere situatie van de lidstaten die deel uitmaken van het eurogebied.

 • De Europese Raad verzoekt de taskforce en de Commissie de richtsnoeren met spoed verder te ontwikkelen en operationeel te maken. Hij ziet ernaar uit het eind­verslag, dat het volledige mandaat van de taskforce zal bestrijken, tijdens zijn bijeenkomst in oktober 2010 te kunnen bespreken.

Regulering van de financiële diensten

 • De hervormingen die nodig zijn om de soliditeit en stabiliteit van het Europese financiële systeem te herstellen, moeten dringend worden voltooid. De veerkracht en de transparantie van de banksector moeten verzekerd zijn. Het is essentieel dat in de komende maanden vooruitgang wordt geboekt. De Europese Raad is overeengekomen dat de resultaten van de stresstests die de bankentoezichthouders momenteel uitvoeren uiterlijk in de tweede helft van juli bekend worden gemaakt. De mededeling van de Commissie "Reguleren van financiële diensten ter bevordering van duurzame groei" van 2 juni 2010 bevat een uitvoerige lijst van initiatieven die vóór eind 2011 ontplooid en afgerond moeten zijn. De EU moet blijk geven van vastberaden­heid bij de totstandbrenging van een veiliger, solider, transparanter en verantwoordelijker financieel systeem.

 • De Europese Raad:

 • roept de Raad en het Europees Parlement op de wetgevingsvoorstellen inzake financieel toezicht spoedig aan te nemen, zodat het Europees Comité voor systeemrisico’s en de drie Europese toezichthoudende autoriteiten begin 2011 operationeel kunnen zijn;

 • wenst dat er nog vóór de zomer een akkoord over het wetgevingsvoorstel betreffende beheerders van alternatieve beleggingsfondsen wordt bereikt en dat het Commissie­voorstel ter verbetering van het EU-toezicht op kredietbeoordelingsbureaus met spoed wordt behandeld;

 • ziet uit naar de voorstellen die de Commissie heeft aangekondigd met betrekking tot de derivatenmarkten, en in het bijzonder naar passende maatregelen inzake short selling, naked short selling daaronder begrepen, en kredietverzuimswaps.

 • De Europese Raad is het erover eens dat de lidstaten regelingen voor heffingen en belastingen moeten invoeren op financiële instellingen teneinde de lasten billijk te verdelen en stimuli vast te stellen om systeemrisico's in te perken1. Dergelijke heffingen en belastingen moeten deel uitmaken van een geloofwaardig kader voor crisisafwikkeling. De voornaamste kenmerken van die heffingen en belastingen moeten dringend nader worden uitgewerkt en er moet zorgvuldig worden gekeken naar aspecten die gelijke spelregels moeten garanderen, en naar de cumulatieve effecten van de verschillende regelgevende maatregelen.
  De Europese Raad verzoekt de Raad en de Commissie hun werk voort te zetten en hem in oktober 2010 verslag uit te brengen.

II. G20-TOP IN TORONTO

 • De respons van de Unie op de crisis moet op mondiaal niveau gecoördineerd blijven om ervoor te zorgen dat de maatregelen internationaal gezien met elkaar sporen. Met haar optreden om de concurrentiekracht een impuls te geven, de overheidsfinanciën te consolideren en de financiële sector te hervormen, kan zij tijdens de komende G20-top krachtige argumenten voor gelijkaardige internationale actie naar voren brengen. De EU moet het voortouw nemen voor een mondiale aanpak met het oog op het invoeren van regelingen voor heffingen en belastingen op financiële instellingen die wereldwijd gelijke spelregels garanderen, en zij zal dit standpunt krachtig bij haar G20‑partners verdedigen. De invoering van een mondiale belasting op financiële transacties moet in dat verband nader worden bestudeerd en ontwikkeld.

 • Met het oog op de top in Toronto bevestigt de Europese Raad de richtsnoeren waarover de Raad overeenstemming heeft bereikt, en die verwerkt zijn in het mandaat dat is opgesteld voor de ministeriële bijeenkomst in Busan. Aangezien een te lang volgehouden buitengewone begrotingsimpuls grote risico's inhoudt voor de houdbaarheid van de overheids­boekhouding, zou de G20 het eens moeten worden over een gecoördineerde, gedifferentieerde exitstrategie die garant moet staan voor houdbare overheidsfinanciën. Alle grote economieën moeten hun bijdrage leveren aan het overeengekomen doel van een sterke, duurzame en evenwichtige groei. De G20 moet haar engagement om het financiële stelsel te hervormen gestand doen en snel, consequent en gecoördineerd voortgang boeken met alle maatregelen die zij in Pittsburgh is overeengekomen, om de weerbaarheid en transparantie van ons financiële stelsel te vergroten, onder meer door middel van aanvullend kapitaal van betere kwaliteit en een nieuwe liquiditeitsbuffer. In het IMF moeten de quota worden herzien in het kader van een breder overleg over aspecten van de IMF-governance, waarin alle elementen aan bod moeten komen die in Pittsburgh en Istanbul overeengekomen zijn en dat in november 2010 als één totaalpakket zijn beslag moet krijgen.

III. MILLENNIUMDOELSTELLINGEN VOOR ONTWIKKELING

 • De komende plenaire bijeenkomst op hoog niveau van de VN over de millennium­doelstellingen voor ontwikkeling biedt een unieke gelegenheid om onze collectieve inspanningen op te voeren en onze partnerschappen met ontwikkelingslanden te versterken, teneinde armoede, honger en ongelijkheid uit te bannen. Met de conclusies van de Raad van 14 juni 2010 heeft de Europese Unie een sterke positie voor die bijeenkomst.

 • De Europese Unie blijft het wereldwijd verwezenlijken van de MDG's tegen 2015 vast­beraden ondersteunen. Dat is mogelijk indien alle partners van een krachtig politiek engagement blijk geven, de nodige beleidswijzigingen doorvoeren en concrete maatregelen nemen. De Europese Unie roept de plenaire bijeenkomst op hoog niveau op, in te stemmen met concrete maatregelen die het ownership van de ontwikkelingslanden versterken, de inspanningen concentreren, de impact van beleidsmaatregelen vergroten, meer en voorspel­bare financiering voor ontwikkeling, met inbegrip van vernieuwende financieringsbronnen, mobiliseren, en ontwikkelingsmiddelen doeltreffender inzetten. De Europese Raad blijft vastbesloten om de streefcijfers voor ontwikkelings­hulp tegen 2015 te halen, overeenkomstig zijn conclusies van juni 2005. De Europese Raad komt overeen hierop elk jaar terug te komen op basis van een verslag van de Raad.

IV. KLIMAATVERANDERING

 • De Europese Raad neemt nota van de mededeling van de Commissie waarin de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% worden geanalyseerd en het risico van koolstoflekkage wordt beoordeeld. De Commissie zal conform de conclusies van de Raad van 11 juni verdere analyses uitvoeren, mede van de gevolgen voor elke lidstaat, en de Raad zal de in de mededeling genoemde kwesties nader bestuderen. Zoals uit het Ecofin-verslag blijkt, hebben de EU en haar lidstaten vorderingen gemaakt bij het nakomen van hun toezeggingen inzake snelstartfinanciering voor 2010, en zijn zij voornemens tijdens de conferentie in Cancún gecoördineerd verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang. De Europese Raad zal in het najaar op de klimaatverandering terugkomen, in de aanloop naar de conferentie in Cancún.

V. OVERIGE PUNTEN

 • De Europese Raad spreekt zijn waardering uit voor het werk van de reflectiegroep. Het rapport van de groep, getiteld "Project Europa 2030 - Uitdagingen en kansen", zal een nuttige bijdrage leveren voor de komende werkzaamheden van de Europese Unie.

 • De Europese Raad is verheugd over de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van het Europees pact inzake immigratie en asiel, en onderschrijft de conclusies van de Raad van 3 en 4 juni 2010.

 • De Europese Raad begroet met instemming het advies van de Commissie over het verzoek van IJsland om toetreding tot de EU en de aanbeveling om toetredingsonderhandelingen te openen. De Europese Raad heeft het verzoek op basis van het advies en van zijn conclusies van december 2006 over de hernieuwde consensus inzake de uitbreiding besproken; hij constateert dat IJsland aan de in 1993 door de Europese Raad van Kopenhagen vastgestelde politieke criteria voldoet, en besluit dat de toetredingsonderhandelingen dienen te worden geopend.

 • De Europese Raad verzoekt de Raad een algemeen onderhandelingskader vast te stellen. Hij memoreert het doel van de onderhandelingen, namelijk dat IJsland het EU-acquis integraal overneemt en voor de volledige implementatie en handhaving van het acquis instaat, de verplichtingen krachtens de EER-Overeenkomst nakomt waarop de toezichthoudende autoriteit van de EVA geattendeerd heeft en andere zwakke punten die de Commissie in haar advies heeft aangeduid, onder meer met betrekking tot financiële diensten, aanpakt. De Europese Raad is verheugd dat IJsland bereid is om die kwesties aan te pakken en vertrouwt erop dat IJsland actief zal trachten alle probleempunten op te lossen. De Europese Raad herinnert eraan dat bij de onderhandelingen zal worden uitgegaan van de eigen merites van IJsland, en dat het onderhandelingstempo zal afhangen van de mate waarin IJsland voldoet aan de eisen van het onderhandelingskader, die onder meer de bovenvermelde eisen omvatten.

 • De Europese Raad feliciteert Estland met de convergentie die het heeft verwezenlijkt dankzij een gezond economisch en financieel beleid, en is verheugd dat Estland thans alle in het Verdrag vastgelegde convergentiecriteria vervult. Hij verwelkomt het Commissievoorstel voor de invoering van de euro door Estland per 1 januari 2011.

 • De Europese Raad neemt een verklaring over Iran aan (bijlage II).

 • Onder bevestiging van zijn conclusies van december 2008 en van juni 2009 en in aansluiting op zijn besluit van december 2009 om overgangsmaatregelen te overwegen met betrekking tot het toevoegen van 18 zetels in het Europees Parlement tot het einde van de zittingsperiode 2009-2014, neemt de Europese Raad een besluit aan (doc. EUCO 11/10) in het kader van de voor het nemen van die maatregelen vereiste procedure.

_________________

BIJLAGE I

NIEUWE EUROPESE STRATEGIE VOOR BANEN EN GROEI

EU-KERNDOELEN

 • ernaar streven de arbeidsparticipatie voor vrouwen en mannen in de leeftijdsgroep 20‑64 jaar op 75% te brengen, onder meer door middel van een grotere participatie van jongeren, ouderen en laaggeschoolden en een betere integratie van legale migranten;

 • de voorwaarden voor onderzoek en ontwikkeling verbeteren, meer bepaald met het doel de gecombineerde publieke en private investeringen in deze sector op 3% van het bbp te brengen; de Commissie zal een indicator ontwikkelen die de O&O- en de innovatie-intensiteit weergeeft;

 • de uitstoot van broeikasgassen met 20% verminderen ten opzichte van 1990; het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het finale energieverbruik tot 20% opvoeren; en toewerken naar een verbetering van de energie-efficiëntie met 20%;

de EU zal een besluit nemen om uiterlijk in 2020 tot een verlaging te komen met 30% ten opzichte van 1990 als voorwaardelijk aanbod met het oog op een wereldwijde en brede overeenkomst voor de periode na 2012, op voorwaarde dat andere ontwikkelde landen zich tot vergelijkbare emissiereducties verbinden en dat ontwikkelingslanden een bijdrage leveren die in verhouding staat tot hun verantwoordelijkheden en capaciteiten;

- onderwijsniveaus verhogen, in het bijzonder door ernaar te streven de schooluitval onder 10% te brengen en door het aandeel van de bevolking in de leeftijdsgroep 30‑34 jaar dat tertiair of gelijkwaardig onderwijs heeft voltooid op te trekken tot ten minste 40%1;

- sociale insluiting bevorderen, met name door armoedereductie, door ernaar te streven ten minste 20 miljoen mensen een uitweg uit het risico op armoede en uitsluiting te bieden.2

___________________

BIJLAGE II

VERKLARING OVER IRAN

 • De Europese Raad onderstreept zijn groeiende bezorgdheid over het nucleaire programma van Iran, en is ingenomen met de door de VN-Veiligheidsraad aangenomen Resolutie 1929 betreffende de invoering van nieuwe beperkende maatregelen tegen Iran.

 • De Europese Raad is ingenomen met de recente inspanningen van Brazilië en Turkije om vooruitgang te bewerkstelligen ten aanzien van het voorstel voor een akkoord over de onderzoeksreactor in Teheran, dat de IAEA in oktober 2009 aan Iran heeft gedaan. Een bevredigend akkoord met Iran over de onderzoeksreactor in Teheran kan dienen als vertrouwenwekkende maatregel. De Europese Raad benadrukt evenwel dat dit de kern van het nucleaire vraagstuk in Iran niet oplost. De Europese Raad dringt er bij Iran op aan te gaan onderhandelen over zijn nucleaire programma.

 • De Europese Raad bevestigt de rechten en verplichtingen van Iran krachtens het NPV. Hij betreurt ten zeerste dat Iran geen gebruik heeft gemaakt van de vele geboden kansen om de bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de aard van het Iraanse nucleaire programma weg te nemen. Het besluit van Iran om uranium tot 20 percent te verrijken, hetgeen ingaat tegen zijn internationale verplichtingen uit hoofde van de bestaande resoluties van de VN-Veiligheidsraad en de Raad van Beheer van de IAEA, heeft deze bezorgdheid nog doen toenemen. De Europese Raad wijst in dit verband op het meest recente rapport van de IAEA van 31 mei.

 • In het licht hiervan zijn nieuwe beperkende maatregelen onontkoombaar geworden. De Europese Raad, indachtig zijn verklaring van 11 december 2009 en de daarop volgende besprekingen van de Raad Buitenlandse Zaken, verzoekt de Raad Buitenlandse Zaken om in zijn volgende zitting maatregelen vast te stellen tot uitvoering van de maatregelen in Resolutie 1929 van de VN-Veiligheidsraad, alsmede flankerende maatregelen, teneinde bij te dragen tot het middels onderhandelingen wegnemen van alle resterende zorgpunten inzake de ontwikkeling van gevoelige technologieën door Iran ter ondersteuning van zijn nucleaire en raketprogramma's. De nadruk moet daarbij liggen op de sectoren handel, met name goederen voor tweeërlei gebruik en verdere beperkingen op handelsverzekeringen; de financiële sector, onder meer de bevriezing van tegoeden van meer Iraanse banken en beperkingen op bankverrichtingen en verzekeringen; de Iraanse transportsector, met name de Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL), haar dochterondernemingen en luchtvracht­ondernemingen; sleutelsectoren van de aardgas- en aardolie-industrie met een verbod op nieuwe investeringen, technische bijstand en technologieoverdrachten, bijbehorende uitrusting en diensten, met name op het vlak van raffinage-, vloeibaarmakings- en lng-technologie; en nieuwe visumverboden en bevriezingen van vermogensbestanddelen, met name van het Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).

 • De Europese Raad bevestigt andermaal dat de Europese Unie zich engageert om een diplomatieke oplossing te bewerkstelligen voor het vraagstuk van het nucleaire programma van Iran. De Europese Raad verzoekt Iran zich bereid te tonen om te bouwen aan het vertrouwen van de internationale gemeenschap en in te gaan op het verzoek om hervatting van de onderhandelingen. Hij bevestigt andermaal dat de in juni 2008 aan Iran gedane voorstellen blijven gelden.

 • Serieuze onderhandelingen over het nucleaire programma van Iran en andere punten van wederzijdse zorg zijn noodzakelijk. De Europese Raad onderstreept dat de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid bereid is om de onderhandelingen hierover te hervatten.

________________

1 :

De Tsjechische Republiek behoudt zich het recht voor deze maatregelen niet in te voeren.

1 :

De Europese Raad beklemtoont dat de lidstaten bevoegd zijn om streefcijfers op het gebied van onderwijs te bepalen en te implementeren.

2 :

De populatie wordt gedefinieerd als het aantal personen met een risico op armoede of uitsluiting volgens drie indicatoren (armoederisico, materiële deprivatie, werkloze huis­houdens), waarbij de lidstaten hun nationale doelen aan de hand van de meest geschikte van deze indicatoren kunnen bepalen, rekening houdend met hun nationale omstandigheden en prioriteiten.


Side Bar