Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/10/2

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
COMMISSION EUROPÉENNE

TEXTE LT

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
17 juin 2010
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

________________________

ES pasitiko visą pasaulį apėmusią krizę kupina vieningo ryžto ir padarė viską, kas buvo reikalinga, kad būtų užtikrintas Ekonominės ir pinigų sąjungos stabilumas. Visų pirma gegužės mėn. ji susitarė dėl paramos paketo Graikijai ir dėl Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės ir finansinio stabilumo fondo, kuris buvo patvirtintas birželio mėn. Kūrėme pagrindą kur kas tvirtesnei ekonomikos valdysenai. Ir toliau esame įsipareigoję imtis visų būtinų veiksmų, kad mūsų valstybių ekonomika vėl tvariai augtų kuriant darbo vietas.

Šiuo tikslu šiandien:

 • priimame naują darbo vietų kūrimo ir pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo strategiją „Europa 2020“. Tai yra nuosekli sistema, kuria Sąjungai sudaromos sąlygos sutelkti visas priemones ir visų sričių politiką, o valstybėms narėms – imtis ryžtingesnių koordinuotų veiksmų. Ja bus skatinama vykdyti struktūrines reformas. Dabar turi būti pabrėžiamas įgyvendinimas, o mes vadovausime šiam procesui ir jį stebėsime. Per ateinančius mėnesius toliau diskutuosime, kaip pasitelkiant konkrečių sričių politiką atverti ES ekonomikos augimo potencialą, pradedant inovacijų ir energetikos sričių politika;

 • dar kartą patvirtiname mūsų bendrą pasiryžimą užtikrinti fiskalinį tvarumą, be kita ko, paspartinant fiskalinio konsolidavimo planų įgyvendinimą, jei reikia;

 • patvirtiname įsipareigojimą užtikrinti finansinį stabilumą pašalinant finansų rinkų reguliavimo ir priežiūros trūkumus tiek ES, tiek G20 lygiu. Susitariame skubiai daryti pažangą svarbiausių teisėkūros priemonių srityje, kad naujieji priežiūros organai galėtų pradėti dirbti nuo kitų metų pradžios, ir nustatyti plataus užmojo poziciją, kurios ES laikysis aukščiausiojo lygio susitikime Toronte;

 • visiškai pritariame, kad reikia nedelsiant sustiprinti mūsų ekonominės politikos koordinavimą. Susitariame dėl pirmųjų gairių Stabilumo ir augimo pakto bei biudžeto priežiūros ir platesnės makroekonominės priežiūros srityse. Laukiame darbo grupės galutinės ataskaitos, kuri turi būti pateikta spalio mėn.

I. NAUJA EUROPOS DARBO VIETŲ KŪRIMO IR EKONOMIKOS AUGIMO STRATEGIJA

Strategijos „Europa 2020“ patvirtinimas ir įgyvendinimas

 • Šiandien Europos Vadovų Taryba patvirtino naująją Europos Sąjungos darbo vietų kūrimo ir pažangaus, tvaraus ir integracinio ekonomikos augimo strategiją. Ši strategija padės Europai atsigauti po krizės ir sustiprėti tiek viduje, tiek tarptautiniu lygiu didinant konkurencingumą, produktyvumą, ekonomikos augimo galimybes, socialinę sanglaudą ir ekonominę konvergenciją. Naująja strategija sprendžiamas politikos perorientavimo uždavinys – pereiti nuo krizės valdymo prie vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikių reformų, kuriomis skatinamas ekonomikos augimas bei užimtumas ir užtikrinamas viešųjų finansų tvarumas, inter alia, reformuojant pensijų sistemas.

 • Valstybės narės yra pasiryžusios užtikrinti fiskalinį tvarumą ir nedelsiant pasiekti biudžeto tikslus. Pasirinkdamos skirtingą tempą jos toliau vykdys fiskalinį konsolidavimą, atsižvelgdamos tiek į fiskalinę, tiek į nefiskalinę riziką. Keletas valstybių narių neseniai sustiprino biudžeto konsolidavimą ir teikia jam prioritetą. Visos valstybės narės yra pasirengusios prireikus imtis papildomų priemonių fiskaliniam konsolidavimui paspartinti. Pirmenybė turėtų būti teikiama ekonomikos augimui palankioms biudžeto konsolidavimo strategijoms, kuriose daugiausia dėmesio skiriama išlaidų ribojimui. Ekonomikos augimo galimybių didinimas turėtų būti laikomas labai svarbiu siekiant ilgainiui sudaryti palankesnes sąlygas fiskaliniam konsolidavimui.

 • Europos Vadovų Taryba patvirtina penkis ES pagrindinius tikslus (I priedas), sudarysiančius bendrus siekius, kuriais bus grindžiami valstybių narių ir Sąjungos veiksmai, susiję su užimtumo skatinimu, sąlygų inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje gerinimu, kovos su klimato kaita ir energetikos tikslų įgyvendinimu, švietimo lygių gerinimu ir socialinės aprėpties skatinimu, visų pirma mažinant skurdą. Ji susitaria dėl švietimo ir socialinės aprėpties / skurdo rodiklių kiekybinės išraiškos, dėl kurios buvo susitarta Taryboje. Ji politiniu lygiu pritaria Integruotoms ekonomikos ir užimtumo politikos gairėms, kurios bus oficialiai priimtos gavus Europos Parlamento nuomonę dėl užimtumo politikos gairių. Gairėmis toliau bus grindžiamos konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos, kurias Taryba gali pateikti valstybėms narėms. Šios rekomendacijos turi būti visiškai suderintos su atitinkamomis Sutarties nuostatomis ir ES taisyklėmis ir jomis neturi būti keičiama valstybių narių kompetencija, pavyzdžiui, tokiose srityse kaip švietimas.

 • Valstybės narės dabar privalo imtis veiksmų šiems politikos prioritetams įgyvendinti nacionaliniu lygiu. Palaikydamos glaudų dialogą su Komisija, jos turėtų skubiai nustatyti savo galutinius nacionalinius tikslus, atsižvelgdamos į savo atitinkamą pradinę padėtį bei nacionalines aplinkybes ir taikydamos nacionalines sprendimų priėmimo procedūras. Jos taip pat turėtų nustatyti pagrindines ekonomikos augimo kliūtis ir savo nacionalinėse reformų programose nurodyti, kaip ketina jas pašalinti. Bus reguliariai atliekama pažangos siekiant pagrindinių tikslų peržiūra.

 • Strategija turės būti remiama visa bendra politika, įskaitant bendrą žemės ūkio politiką ir sanglaudos politiką. Svarbus įnašas į šią naująją strategiją bus tvarus, produktyvus ir konkurencingas žemės ūkio sektorius, atsižvelgiant į ekonomikos augimo ir užimtumo potencialą kaimo vietovėse, tuo pačiu užtikrinant sąžiningą konkurenciją. Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad svarbu skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, taip pat kurti infrastruktūrą, siekiant sėkmingai įgyvendinti naująją strategiją. Turėtų būti visapusiškai panaudotas strategijos išorės aspektas, visų pirma pasitelkiant prekybos strategiją, kurią Komisija pristatys iki šių metų pabaigos. Turėtų būti siekiama šalinti pagrindines kliūtis, stabdančias ekonomikos augimą ES lygiu, be kita ko, kliūtis, susijusias su vidaus rinkos veikimu bei infrastruktūra, spręsti bendros energetikos politikos ir naujos plataus užmojo pramonės politikos poreikio klausimą.

 • Įgyvendinant išsamias iniciatyvas, visų pirma turėtų būti pereita į kitą veiklos, susijusios su viena bendra Europos rinka, etapą. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Mario Monti pateiktą ataskaitą dėl vienai bendrai rinkai skirtos naujos strategijos ir Komisijos ketinimą imtis tolesnės su ja susijusios veiklos, pateikiant konkrečius pasiūlymus. Europos Vadovų Taryba šį klausimą vėl svarstys 2010 m. gruodžio mėn. susitikime.

 • Atsižvelgdama į Komisijos pristatytą pirmąją pavyzdinę iniciatyvą „Europos skaitmeninė darbotvarkė“, Europos Vadovų Taryba patvirtina plataus užmojo veiksmų darbotvarkės, grindžiamos konkrečiais pasiūlymais, nustatymą ir ragina visas institucijas visapusiškai dalyvauti ją įgyvendinant, be kita ko, iki 2015 m. sukurti skaitmeninę vieną bendrą rinką sukūrimą. Komisijos prašoma iki 2011 m. pabaigos pateikti pažangos ataskaitą.

 • Europos Vadovų Taryba tikisi, kad iki metų pabaigos bus pateikta kitų pavyzdinių iniciatyvų.

Ekonomikos valdysenos stiprinimas

 • Krizės metu išryškėjo akivaizdūs mūsų ekonomikos valdysenos trūkumai, visų pirma susiję su biudžeto ir platesne makroekonomine priežiūra. Todėl ekonominės politikos koordinavimas yra itin svarbus ir neatidėliotinas prioritetas.

 • Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Ekonomikos valdysenos darbo grupės pirmininko pateiktą pažangos ataskaitą ir susitaria dėl pirmųjų gairių.

 • Turi būti visapusiškai įgyvendintos dabartinės biudžetinės drausmės taisyklės. Šių taisyklių griežtinimo klausimu Europos Vadovų Taryba susitaria dėl šių gairių:

 • stiprinti Stabilumo ir augimo pakto tiek prevencinę, tiek korekcinę funkcijas, kurios būtų taikomos atsižvelgiant į tai, kaip įgyvendinamas konsolidavimo planas vidutinės trukmės biudžeto tikslui pasiekti, nustatant sankcijas; jos bus peržiūrimos, kad būtų užtikrinta nuosekli ir progresyvi sistema, užtikrinant vienodas sąlygas valstybėse narėse. Bus tinkamai atsižvelgiama į konkrečią euro zonos valstybių narių padėtį ir laikomasi valstybių narių atitinkamų įsipareigojimų pagal Sutartis;

 • vykdant biudžeto priežiūrą gerokai daugiau dėmesio skirti skolos lygiams ir pokyčiams bei bendram tvarumui, kaip pradžioje buvo numatyta Stabilumo ir augimo pakte;

 • atsižvelgiant į „Europos semestrą“ nuo 2011 m. pavasarį teikti Komisijai tolesnių metų stabilumo ir konvergencijos programas, atsižvelgiant į nacionalines biudžetines procedūras;

 • užtikrinti, kad visos valstybės narės turėtų patvirtintas nacionalines biudžeto taisykles ir vidutinės trukmės laikotarpio biudžeto sistemas, kurios atitiktų Stabilumo ir augimo paktą; jų poveikį turėtų įvertinti Komisija ir Taryba;

 • užtikrinti statistinių duomenų kokybę, kuri yra būtina patikimai biudžeto politikai ir biudžeto priežiūrai užtikrinti; statistikos tarnybos turėtų būti visiškai nepriklausomos duomenų teikimo srityje.

 • Makroekonominės priežiūros srityje ji susitaria dėl šių gairių:

 • parengti rezultatų suvestinę, kad būtų galima geriau įvertinti konkurencingumo pokyčius bei disbalansą ir būtų sudarytos sąlygos anksti nustatyti netvaraus vystymosi ar pavojingas tendencijas;

 • parengti veiksmingą priežiūros sistemą, kurioje būtų atspindėta konkreti euro zonos valstybių narių padėtis.

 • Europos Vadovų Taryba prašo darbo grupės ir Komisijos skubiai toliau plėtoti šias gaires ir jas įgyvendinti. Ji tikisi, kad 2010 m. spalio mėn. susitikimui darbo grupė pateiks galutinę ataskaitą, kuri apims veiklą pagal visus jos įgaliojimus.

Finansinių paslaugų reguliavimas

 • Turi būti skubiai užbaigtos būtinos reformos, skirtos Europos finansų sistemos patikimumui ir stabilumui atkurti. Turi būti užtikrintas bankų sektoriaus atsparumas ir veiklos skaidrumas. Itin svarbu daryti pažangą per kelis ateinančius mėnesius. Europos Vadovų Taryba sutaria, kad bankininkystės priežiūros institucijų šiuo metu vykdomo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai bus paskelbti vėliausiai antroje liepos mėn. pusėje. 2010 m. birželio 2 d. Komisijos komunikate „Finansinių paslaugų reguliavimas siekiant užtikrinti tvarų augimą“ išdėstytas išsamus iniciatyvų, kurių reikia imtis ir kurias reikia įgyvendinti iki 2011 m. pabaigos, sąrašas. ES turi pademonstruoti savo ryžtą sukurti saugesnę, patikimesnę, skaidresnę ir atsakingesnę finansų sistemą

 • Visų pirma Europos Vadovų Taryba:

  a) ragina Tarybą ir Europos Parlamentą skubiai priimti teisėkūros pasiūlymus dėl finansų priežiūros siekiant užtikrinti, kad Europos sisteminės rizikos valdyba ir trys Europos priežiūros institucijos galėtų pradėti dirbti nuo 2011 m. pradžios;

  b) ragina iki vasaros susitarti dėl teisėkūros pasiūlymo dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų ir greitai išnagrinėti Komisijos pasiūlymą dėl ES vykdomos kredito reitingų agentūrų priežiūros gerinimo;

  c) laukia Komisijos paskelbtų pasiūlymų dėl išvestinių finansinių priemonių rinkų ir visų pirma tinkamų priemonių, susijusių su skolintų vertybinių popierių pardavimu (įskaitant spekuliavimą vertybiniais popieriais jų neturint) ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais.

 • Europos Vadovų Taryba pritaria tam, kad valstybės narės turėtų nustatyti finansų įstaigoms taikytinų mokesčių ir rinkliavų sistemas, siekiant užtikrinti teisingą naštos pasidalijimą ir nustatyti paskatas sisteminei rizikai suvaldyti 1. Tokie mokesčiai ar rinkliavos turėtų būti patikimos problemų sprendimų sistemos dalis. Reikia nedelsiant tęsti darbą, susijusį su jų pagrindiniais aspektais, ir kruopščiai įvertinti klausimus, susijusius su vienodomis sąlygomis ir įvairių reguliavimo priemonių bendru poveikiu. Europos Vadovų Taryba prašo Tarybos ir Komisijos tęsti šį darbą ir pateikti ataskaitą šiuo klausimu 2010 m. spalio mėn.

II. G20 AUKŠČIAUSIOJO LYGIO SUSITIKIMAS TORONTE

 • Sąjungos atsakas į krizę ir toliau turi būti koordinuojamas pasauliniu lygiu, siekiant užtikrinti, kad priemonės būtų nuoseklios tarptautiniu mastu. Veikla, kurią ji vykdo, siekdama didinti konkurencingumą, konsoliduoti viešuosius finansus ir pertvarkyti savo finansų sektorių, sudarys jai sąlygas būsimame G20 aukščiausiojo lygio susitikime užimti tvirtą poziciją dėl panašių tarptautinių veiksmų. ES turėtų aktyviai siekti, kad pasauliniu lygiu būtų pripažinta būtinybė nustatyti finansų įstaigoms taikytinų mokesčių ir rinkliavų sistemas siekiant išsaugoti vienodas sąlygas pasauliniu lygiu ir tvirtai laikysis šios pozicijos susitikime su G20 partneriais. Turėtų būti nagrinėjama galimybė nustatyti pasaulinį finansinių sandorių mokestį ir tęsiama veikla šiuo klausimu.

 • Rengdamasi aukščiausiojo lygio susitikimui Toronte Europos Vadovų Taryba patvirtina gaires, dėl kurių susitarė Taryba ir kurios atspindėtos įgaliojimuose, parengtuose ministrų susitikimui Busane. Atsižvelgiant į didelę riziką, kurią viešųjų sąskaitų tvarumui keltų vėlyvas specialių fiskalinių paskatų atsisakymas, G20 šalys turėtų susitarti dėl suderintos ir diferencijuotos pasitraukimo strategijos, kad būtų užtikrintas viešųjų finansų tvarumas. Visos stipriausios ekonomikos šalys turi atlikti savo vaidmenį, kad būtų pasiektas sutartas stipraus, tvaraus ir subalansuoto ekonomikos augimo tikslas. G20 šalys privalo dar kartą patvirtinti savo įsipareigojimą dėl finansų sistemos reformos ir nuosekliai bei darniai daryti sparčią pažangą daugelyje veiklos sričių, dėl kurių buvo susitarta Pitsburge, siekiant stiprinti mūsų finansų sistemos atsparumą ir skaidrumą, be kita ko, pasitelkiant geresnės kokybės papildomą kapitalą ir naują likvidumo apsaugą. Tarptautiniame valiutos fonde kvotos turėtų būti peržiūrėtos kaip platesnio TVF valdymo aspektų paketo dalis; toks paketas turėtų apimti visus elementus, dėl kurių buvo susitarta Pitsburge ir Stambule, ir turėtų būti užbaigtas iki 2010 m. lapkričio mėn. kaip vienas bendras ir visa apimantis rinkinys.

III. TŪKSTANTMEČIO VYSTYMOSI TIKSLAI

 • Būsimas JT aukšto lygio plenarinis posėdis Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) klausimais suteikia išskirtinę galimybę sustiprinti mūsų bendras pastangas ir partnerystes su besivystančiomis šalimis, kad visame pasaulyje būtų panaikintas skurdas, badas ir nelygybė. Birželio 14 d. Tarybos priimtos išvados suteikia Europos Sąjungai tvirtą poziciją, kurios ji laikysis šiame susitikime.

 • Europos Sąjunga yra toliau pasiryžusi teikti paramą, kad iki 2015 m. visame pasaulyje būtų pasiekti TVT. Tai įmanoma, jei visi partneriai pademonstruos tvirtą politinį ryžtą, įgyvendins būtinus politinius pokyčius ir imsis konkrečių veiksmų. Europos Sąjunga ragina aukšto lygio plenariniame posėdyje susitarti dėl konkrečių veiksmų, kuriais siekiama: didinti besivystančių šalių politinę atsakomybę, sutelkti pastangas, gerinti įvairių sričių politikos poveikį, sutelkti didesnį ir geriau numatomą vystymuisi skirtą finansavimą, įskaitant novatoriškus finansavimo šaltinius; ir veiksmingiau panaudoti vystymosi išteklius. Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą iki 2015 m. pasiekti paramos vystymuisi tikslus, kaip nustatyta 2005 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose. Europos Vadovų Taryba susitaria kasmet aptarti šį klausimą remiantis Tarybos ataskaita.

IV. KLIMATO KAITA

 • Europos Vadovų Taryba atkreipia dėmesį į Komisijos komunikatą, kuriame analizuojamos galimybės sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 % ir įvertinama anglies dioksido nutekėjimo rizika. Remdamasi birželio 11 d. Tarybos išvadomis Komisija atliks papildomas analizes, be kita ko, pasekmes kiekvienai valstybei narei, o Taryba toliau nagrinės komunikate iškeltus klausimus. Kaip teigiama Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos ataskaitoje, ES ir jos valstybės narės padarė pažangą įgyvendindamos prisiimtus 2010 m. įsipareigojimus dėl „skubios pradžios“ finansavimo ir konferencijoje Kankūne, suderinusios pozicijas, pateiks padarytos pažangos ataskaitą. Europos Vadovų Taryba vėl svarstys klimato kaitos klausimą rudenį, prieš konferenciją Kankūne.

V. KITI KLAUSIMAI

 • Europos Vadovų Taryba reiškia padėką Svarstymų grupei už atliktą darbą. Grupės ataskaita „Projektas „Europa 2030“. Iššūkiai ir galimybės“ bus naudinga Europos Sąjungos darbui ateityje.

 • Europos Vadovų Taryba palankiai vertina pažangą, padarytą įgyvendinant Europos imigracijos ir prieglobsčio paktą, ir patvirtina birželio 3–4 d. Tarybos išvadas.

 • Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Komisijos nuomonę dėl Islandijos paraiškos dėl narystės ES ir rekomendaciją pradėti stojimo derybas. Apsvarsčiusi paraišką ir remdamasi šia nuomone ir savo 2006 m. gruodžio mėn. išvadomis dėl atnaujinto konsensuso dėl plėtros, ji pažymi, kad Islandija atitinka 1993 m. Kopenhagos Europos Vadovų Tarybos nustatytus politinius kriterijus, ir nusprendžia, kad turėtų būti pradėtos stojimo derybos.

 • Europos Vadovų Taryba prašo Tarybos priimti bendrą derybų programą. Ji primena, kad derybomis bus siekiama, kad Islandija priimtų visą ES acquis ir užtikrintų visišką jo įgyvendinimą bei vykdymo užtikrinimą, vykdydama esamas prievoles, pavyzdžiui, nurodytas ELPA priežiūros institucijos pagal EEE susitarimą, ir pašalindama trūkumus kitose Komisijos nuomonėje nurodytose srityse, įskaitant finansinių paslaugų sritį,. Europos Vadovų Taryba palankiai vertina Islandijos įsipareigojimą spręsti šiuos klausimus ir yra įsitikinusi, kad Islandija aktyviai stengsis, jog būtų išspręsti visi likę klausimai. Europos Vadovų Taryba patvirtina, kad derybos bus grindžiamos pačios Islandijos nuopelnais ir kad jų tempas priklausys nuo Islandijos pažangos vykdant derybų programoje nustatytus reikalavimus, kurie, inter alia, apims pirmiau nurodytus reikalavimus.

 • Europos Vadovų Taryba sveikina Estiją dėl to, kad ji vykdydama patikimą politiką ekonomikos ir finansų srityse pasiekė reikiam konvergencijos lygį, ir palankiai vertina tai, kad Estija įvykdė visus Sutartyje nustatytus konvergencijos kriterijus. Ji palankiai vertina Komisijos pasiūlymą leisti Estijai įvesti eurą nuo 2011 m. sausio 1 d..

 • Europos Vadovų Taryba priima deklaraciją dėl Irano (II priedas).

 • Patvirtindama ankstesnes 2008 m. gruodžio mėn. ir 2009 m. birželio mėn. išvadas ir remdamasi 2009 m. gruodžio mėn. sprendimu išnagrinėti pereinamojo laikotarpio priemones dėl papildomų 18 vietų Europos Parlamente iki dabartinės 2009–2014 m. Europos Parlamento kadencijos pabaigos, Europos Vadovų Taryba priima sprendimą (dok. EUCO 11/10) taikyti reikalingą procedūrą, kad tos priemonės būtų patvirtintos.

________________________

I PRIEDAS

NAUJA EUROPOS DARBO VIETŲ KŪRIMO IR EKONOMIKOS AUGIMO STRATEGIJA

ES pagrindiniai tikslai

 • Siekti padidinti 20–64 metų amžiaus grupės moterų ir vyrų užimtumo lygį iki 75 %, be kita ko, skatinant aktyvesnį jaunimo, vyresnio amžiaus ir žemos kvalifikacijos darbuotojų dalyvavimą bei geresnę legalių migrantų integraciją;

 • Pagerinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros sąlygas, visų pirma siekiant padidinti bendrą viešųjų ir privačiųjų investicijų šiame sektoriuje lygį iki 3 % BVP; Komisija parengs rodiklį, atspindintį mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bei inovacijų intensyvumą;

 • Sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 %, palyginti su 1990 m. lygiu; Padidinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį galutiniame energijos suvartojimo balanse iki 20 %; siekti 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą;

ES yra įsipareigojusi priimti sprendimą iki 2020 m. 30 % sumažinti išmetamą teršalų kiekį, palyginti su 1990 m. lygiu; tai yra jos sąlyginis pasiūlymas siekiant sudaryti visuotinį ir išsamų susitarimą laikotarpiui po 2012 m., su sąlyga, kad kitos išsivysčiusios šalys įsipareigos panašiai sumažinti išmetamą teršalų kiekį, o besivystančios šalys deramai prisidės, atsižvelgiant į jų pareigas ir atitinkamus pajėgumus;

– Pagerinti švietimo lygius, visų pirma siekiant sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų dalį iki mažiau nei 10 % ir padidinant tretinį ar lygiavertį išsilavinimą turinčių
30–34 metų amžiaus asmenų dalį bent iki 40 % 
1;

– Skatinti socialinę aprėptį, visų pirma mažinant skurdą, siekiant panaikinti bent 20 mln. žmonių skurdo ar atskirties grėsmę 2.

_____________________

II PRIEDAS

DEKLARACIJA DĖL IRANO

 • Europos Vadovų Taryba pabrėžia esanti vis labiau susirūpinusi dėl Irano branduolinės programos ir palankiai vertina JT Saugumo Tarybos priimtą rezoliuciją 1929, kuria Iranui nustatomos naujos ribojamosios priemonės.

 • Europos Vadovų Taryba palankiai vertina pastarojo laikotarpio Brazilijos ir Turkijos pastangas užtikrinti pažangą siekiant susitarimo dėl Teherano moksliniams tyrimams skirto reaktoriaus; šį susitarimą Iranui 2009 m. spalio mėn. pasiūlė TATENA. Priimtinas susitarimas su Iranu dėl Teherano moksliniams tyrimams skirto reaktoriaus galėtų pasitarnauti kaip pasitikėjimo didinimo priemonė. Tačiau Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad šia priemone Irano branduolinis klausimas nebus sprendžiamas iš esmės. Europos Vadovų Taryba ragina Iraną sėsti prie derybų stalo dėl jo branduolinės programos.

 • Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtina Irano teises ir pareigas pagal Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo. Europos Vadovų Taryba labai apgailestauja, kad Iranas nepasinaudojo daugybe jam suteiktų galimybių išsklaidyti tarptautinės bendruomenės nerimą dėl Irano branduolinės programos pobūdžio. Šį susirūpinimą dar labiau padidino Irano sprendimas sodrinti uraną iki 20 procentų lygio, prieštaraujantis jo tarptautiniams įsipareigojimams pagal esamas JT Saugumo Tarybos ir TATENA Valdytojų tarybos rezoliucijas. Šiuo klausimu Europos Vadovų Taryba atkreipia dėmesį į naujausią gegužės 31 d. TATENA ataskaitą.

 • Susiklosčius tokioms aplinkybėms, neišvengiamai būtinos naujos ribojamosios priemonės. Europos Vadovų Taryba, primindama 2009 m. gruodžio 11 d. deklaraciją ir atsižvelgdama į Užsienio reikalų tarybos vėliau atlikto darbo rezultatus, prašo Užsienio reikalų tarybos artimiausiame posėdyje patvirtinti priemones, kuriomis būtų įgyvendinamos JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1929 nustatytos priemonės ir jas papildančios priemonės, siekiant derybomis išspręsti visus susirūpinimą keliančius neišspręstus klausimus, susijusius su Irano kuriamomis „jautriomis“ technologijomis, reikalingomis jo branduolinei ir raketų programoms. Šių priemonių turėtų būti imamasi pirmiausia prekybos, ypač dvejopo naudojimo prekėmis, srityje ir taikant tolesnius apribojimus prekybos apdraudimui, finansų sektoriuje, įskaitant papildomų Irano bankų turto įšaldymą bei bankinės ir draudimo veiklos apribojimus, Irano transporto sektoriuje, visų pirma „Islamic Republic of Iran Shipping Line“ ir šios bendrovės patronuojamosioms bendrovėms bei bendrovei „Iran Air Cargo“, svarbiausiuose dujų ir naftos pramonės sektoriuose, uždraudžiant naujas investicijas, techninę pagalbą ir technologijų, įrangos bei su šiomis sritimis susijusių paslaugų, ypač paslaugų, susijusių su naftos perdirbimu, skystinimu ir suskystintų gamtinių dujų technologija, perdavimą; jos taip pat turi apimti naujus draudimus išduoti vizą ir turto įšaldymą, pirmiausia taikytinus Islamo revoliucinės gvardijos nariams.

 • Europos Vadovų Taryba dar kartą patvirtina Europos Sąjungos pasiryžimą siekti, kad Irano branduolinės programos klausimas būtų išspręstas diplomatinėmis priemonėmis. Europos Vadovų Taryba taip pat ragina Iraną parodyti norą stiprinti tarptautinės bendruomenės pasitikėjimą ir priimti kvietimą atnaujinti derybas, bei dar kartą patvirtina, kad tebegalioja 2008 m. birželio mėn. Iranui pateikti pasiūlymai.

 • Būtinos rimtos derybos dėl Irano branduolinės programos ir kitų abipusį susirūpinimą keliančių klausimų. Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai yra pasirengusi atnaujinti derybas šiuo klausimu.

1 :

Čekija pasilieka teisę šių priemonių nenustatyti.

1 :

Europos Vadovų Taryba pabrėžia valstybių narių kompetenciją apibrėžti ir įgyvendinti kiekybinius tikslus švietimo srityje.

2 :

Ši gyventojų dalis nustatoma kaip žmonių, kuriems gresia skurdas ar atskirtis, skaičius, atsižvelgiant į tris rodiklius (skurdo grėsmė, materialiniai nepritekliai, namų ūkiai, kurių nė vienas narys nedirba), numatant galimybę valstybėms narėms nustatyti nacionalinius tikslus remiantis tinkamiausiais iš šių rodiklių, atsižvelgiant į savo nacionalines aplinkybes ir prioritetus.


Side Bar