Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/10/2

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
COMMISSION EUROPÉENNE

TEXTE CS

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
17 juin 2010
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

________________________

  EU reagovala na celosvětovou finanční krizi se svorným odhodláním a učinila vše nezbytné pro zajištění stability hospodářské a měnové unie. Především bylo v květnu dosaženo dohody na podpůrném balíčku pro Řecko a na evropském mechanismu a nástroji finanční stabilizace, který byl finalizován v červnu. Pracujeme na vytvoření základů pro výrazně posílenou správu ekonomických záležitostí. Jsme i nadále odhodláni přijmout veškerá opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby se naše ekonomiky opět vydaly na cestu udržitelného růstu, jenž vytváří pracovní příležitosti.

  Za tímto účelem dnes:

 • přijímáme strategii „Evropa 2020“, naši novou strategii pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Představuje soudržný rámec, který umožní Unii mobilizovat veškeré své nástroje a politiky a členským státům přijímat posílená koordinovaná opatření. Podpoří uskutečnění strukturálních reforem. Důraz musí být nyní kladen na provádění této strategie, na proces, který budeme usměrňovat a sledovat. V nadcházejících měsících budeme dále diskutovat o tom, jakým způsobem lze v zájmu odblokování růstového potenciálu EU mobilizovat konkrétní politiky, přičemž jako první budou tématem debat inovační politika a energetická politika;

 • znovu potvrzujeme své společné odhodlání zajistit fiskální udržitelnost, v opodstatněných případech i urychlením plánů fiskální konsolidace;

 • potvrzujeme závazek zajistit finanční stabilitu řešením nedostatků v regulaci finančních trhů a dohledu nad nimi jak na úrovni EU, tak na úrovni G-20. Shodli jsme se na výrazném urychlení klíčových legislativních opatření, tak aby mohly nové orgány dohledu zahájit činnost od počátku příštího roku, i na stanovení ambiciózního postoje, který EU zaujme na summitu v Torontu;

 • plně jsme se shodli na naléhavé potřebě posílit koordinaci našich hospodářských politik. Shodli jsme se na prvních směrech, pokud jde o Pakt o stabilitě a růstu a rozpočtový dohled a pokud jde o širší makroekonomický dohled. Očekáváme závěrečnou zprávu, kterou pracovní skupina pro správu ekonomických záležitostí předloží v říjnu.

I. NOVÁ EVROPSKÁ STRATEGIE PRO ZAMĚSTNANOST A RŮST

Finalizace a provádění strategie Evropa 2020

 • Evropská rada dnes finalizovala novou strategii Evropské unie pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Tato strategie Evropě pomůže zotavit se z krize a vyjít z ní silnější jak vnitřně, tak v mezinárodním měřítku díky tomu, že posílí konkurenceschopnost, produktivitu, růstový potenciál, sociální soudržnost a hospodářskou konvergenci. Nová strategie je reakcí na výzvu, kterou představuje posun v orientaci politik od krizového řízení směrem k zavádění střednědobých až dlouhodobých reforem podporujících růst a zaměstnanost a zajišťujících udržitelnost veřejných financí, mimo jiné prostřednictvím reformy důchodových systémů.

 • Členské státy jsou odhodlány zajistit fiskální udržitelnost a neodkladně splnit rozpočtové cíle. Jejich přístup k tempu fiskální konsolidace bude i nadále diferencovaný a bude zohledňovat jak fiskální, tak i jiná rizika. Některé členské státy nedávno posílily rozpočtovou konsolidaci a urychlily její realizaci. Všechny členské státy jsou připraveny přijmout v případě potřeby další opatření k urychlení fiskální konsolidace. Přednost je třeba dávat takovým strategiím rozpočtové konsolidace, které jsou příznivé pro růst a zaměřují se zejména na omezování výdajů. Za klíčový prvek pro usnadnění fiskálního přizpůsobení v dlouhodobém horizontu je třeba považovat posílení růstového potenciálu.

 • Evropská rada potvrzuje pět hlavních cílů EU (příloha I), které budou představovat společné mety, k nimž směřuje činnost členských států i Unie, pokud jde o podporu zaměstnanosti, zlepšení podmínek pro inovace, výzkum a vývoj, splnění našich cílů v oblasti změny klimatu a energetiky, zlepšení úrovně vzdělání a podporu sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby. Souhlasí s kvantifikací ukazatelů v oblasti vzdělání a sociálního začlenění / chudoby, jak je schválila Rada. Evropská rada potvrzuje na politické úrovni integrované hlavní směry hospodářských politik a politik zaměstnanosti, které budou formálně přijaty po vydání příslušného stanoviska Evropského parlamentu. Hlavní směry budou i nadále základem pro jakákoli doporučení, která může Rada podat jednotlivým členským státům. Tato doporučení musí být plně v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a pravidly EU a nesmí měnit pravomoci členských států v oblastech, jako je například vzdělávání.

 • Členské státy nyní musí přijmout příslušná opatření k naplnění těchto politických priorit na své úrovni. Měly by v intenzivním dialogu s Komisí urychleně dokončit práci na svých vnitrostátních cílech, přičemž zohlední svou vzájemnou výchozí pozici i specifické podmínky, v souladu s vnitrostátními rozhodovacími postupy. Rovněž by měly určit hlavní překážky růstu a ve svých národních programech reforem uvést, jakým způsobem je hodlají překonat. Pokrok při plnění hlavních cílů bude předmětem pravidelného přezkumu.

 • Strategii budou muset podpořit všechny společné politiky, včetně společné zemědělské politiky a politiky soudržnosti. Vzhledem k potenciálu venkovských oblastí, pokud jde o růst a zaměstnanost, bude pro novou strategii významným přínosem udržitelné, produktivní a konkurenceschopné zemědělství při zajištění spravedlivé hospodářské soutěže. Evropská rada zdůrazňuje, že pro úspěch nové strategie je důležité podporovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost a rozvíjet infrastrukturu. V plné míře by měl být využit vnější rozměr strategie, zejména prostřednictvím obchodní strategie, kterou Komise předloží do konce roku. Je třeba usilovat o řešení hlavních překážek, které stojí v cestě růstu na úrovni EU, včetně překážek týkajících se fungování vnitřního trhu a infrastruktury, jakož i potřeby společné energetické politiky a nové ambiciózní průmyslové politiky.

 • Zejména je třeba zahájit novou etapu jednotného evropského trhu prostřednictvím komplexního souboru iniciativ. Evropská rada vítá zprávu Maria Montiho o nové strategii pro jednotný trh a záměr Komise předložit v návaznosti na tuto strategii konkrétní návrhy. Evropská rada se k této záležitosti vrátí v prosinci roku 2010.

 • V návaznosti na představení první stěžejní iniciativy nazvané „Digitální agenda pro Evropu“ Komisí potvrzuje Evropská rada vznik ambiciózní akční agendy založené na konkrétních návrzích a vyzývá všechny orgány, aby se zapojily do její úplné realizace, včetně vytvoření plně funkčního jednotného digitálního trhu do roku 2015. Komise se vyzývá, aby do konce roku 2011 předložila zprávu o dosaženém pokroku.

 • Evropská rada očekává, že ostatní stěžejní iniciativy budou předloženy do konce roku.

Posílení správy ekonomických záležitostí

 • Krize odhalila nepochybné slabiny v naší správě ekonomických záležitostí, zejména pokud jde o rozpočtový a širší makroekonomický dohled. Posílení koordinace hospodářských politik proto představuje klíčovou a naléhavou prioritu.

 • Evropská rada vítá zprávu o pokroku, již předložil předseda pracovní skupiny pro správu ekonomických záležitostí, a dohodla se na prvním souboru směrů.

 • Současná pravidla rozpočtové kázně musí být plně prováděna. Pokud jde o jejich posílení, Evropská rada se dohodla na těchto směrech:

 • posílení preventivní i nápravné části Paktu o stabilitě a růstu, přičemž sankce budou vázány na konsolidační proces vedoucí ke střednědobému cíli; tyto sankce budou podrobeny přezkumu, aby vznikl soudržný a postupný systém zajišťující rovné podmínky pro všechny členské státy. Náležitá pozornost bude věnována zvláštní situaci členských států, které jsou členy eurozóny, a budou plně dodržovány příslušné povinnosti členských států podle Smluv;

 • výrazné zvýšení důrazu na výši a vývoj dluhu a na celkovou udržitelnost v rámci rozpočtového dohledu, jak bylo původně předpokládáno v Paktu o stabilitě a růstu;

 • předkládání programů stability a konvergenčních programů pro nacházející roky Komisi vždy na jaře v rámci „evropského semestru“, při zohlednění vnitrostátních rozpočtových procesů, a to počínaje rokem 2011;

 • zajištění toho, aby vnitrostátní rozpočtová pravidla a střednědobé rozpočtové rámce všech členských států byly v souladu s Paktem o stabilitě a růstu; jejich účinky by měla vyhodnotit Komise a Rada;

 • zajištění kvality statistických údajů, které má zásadní význam pro zdravou rozpočtovou politiku a rozpočtový dohled; statistické úřady by měly být při poskytování údajů plně nezávislé.

 • Pokud jde o makroekonomický dohled, dohodla se na těchto směrech:

 • vypracování hodnotící tabulky, která umožní lepší posouzení vývoje a nerovnováh v oblasti konkurenceschopnosti, jakož i včasné odhalení neudržitelných nebo nebezpečných tendencí;

 • vybudování rámce pro účinný dohled, který by odrážel zvláštní situaci členských států eurozóny.

 • Evropská rada vybízí pracovní skupinu a Komisi, aby tyto směry urychleně rozvinuly a uvedly do praxe. Na zasedání v říjnu 2010 očekává závěrečnou zprávu pracovní skupiny, která zahrne všechny prvky jejího mandátu.

Regulace finančních služeb

 • Je třeba urychleně dokončit reformy nezbytné pro obnovení zdraví a stability evropského finančního systému. Je třeba zajistit odolnost a transparentnost bankovního sektoru. Pokroku je nezbytné dosáhnout v nadcházejících několika měsících. Evropská rada se dohodla na tom, že výsledky zátěžových testů, které v současnosti provádějí orgány bankovního dohledu, budou zveřejněny nejpozději ve druhé polovině července. Sdělení Komise nazvané „Regulace finančních služeb v zájmu udržitelného růstu“ ze dne 2. června 2010 uvádí souhrnný seznam iniciativ, které musí být provedeny a dokončeny do konce roku 2011. EU musí prokázat své odhodlání zavést bezpečnější, zdravější, transparentnější a odpovědnější finanční systém.

 • Evropská rada zejména:

 • vyzývá Radu a Evropský parlament k urychlenému přijetí legislativních návrhů týkajících se finančního dohledu, aby mohly Evropský výbor pro systémová rizika i všechny tři evropské orgány dohledu zahájit svou činnost od počátku roku 2011;

 • vyzývá k dosažení dohody o legislativním návrhu o správcích alternativních investičních fondů do léta letošního roku a k urychlenému projednání návrhu Komise o zlepšení dohledu EU nad ratingovými agenturami;

 • očekává návrhy oznámené Komisí o trzích s deriváty, a zejména o vhodných opatřeních týkajících se krátkých prodejů (včetně nekrytých krátkých prodejů) a swapů úvěrového selhání.

 • Evropská rada se shodla na tom, že by členské státy měly zavést systémy odvodů a daní pro finanční instituce s cílem zajistit spravedlivé sdílení zátěže a motivovat k omezování systémového rizika1. Tyto odvody nebo daně by měly být součástí důvěryhodného rámce pro řešení problémů. Je naléhavě zapotřebí dále pracovat na jejich hlavních rysech a pečlivě zvážit otázky rovných podmínek a kumulativní dopad různých regulativních opatření. Evropská rada vyzývá Radu a Komisi, aby v tomto úsilí pokračovaly a předložily o něm zprávu v říjnu roku 2010.

II. SUMMIT SKUPINY G-20 V TORONTU

 • Reakce Evropské unie na krizi musí být i nadále koordinována na celosvětové úrovni, aby bylo zajištěno, že přijímaná opatření budou z mezinárodního hlediska konzistentní. Opatření, která Unie provádí v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti, konsolidace veřejných financí a reformy svého finančního sektoru, jí umožní zaujmout na nadcházejícím summitu skupiny G-20 rozhodné stanovisko ve prospěch přijetí podobných opatření na mezinárodní úrovni. EU by měla stát v čele úsilí o stanovení globálního přístupu k zavedení systémů odvodů a daní pro finanční instituce s cílem zachovat rovné podmínky na celosvětové úrovni a bude tento postoj důrazně hájit mezi svými partnery ve skupině G-20. V této souvislosti je třeba prozkoumat zavedení globální daně z finančních transakcí a dále tuto otázku rozpracovat.

 • S ohledem na torontský summit Evropská rada potvrzuje směry odsouhlasené Radou a promítnuté do mandátu pro ministerské zasedání v Busanu. Vzhledem k tomu, že by opožděné odbourání mimořádných fiskálních stimulů znamenalo závažná rizika pro udržitelnost veřejných financí, skupina G-20 by se měla dohodnout na koordinované a zároveň diferencované ústupové strategii, která by zajistila udržitelné veřejné finance. Všechny hlavní ekonomiky by měly splnit své úkoly v zájmu dosažení dohodnutého cíle silného, udržitelného a vyváženého růstu. Skupina G-20 musí potvrdit svou odhodlanost k reformě finančního systému a dosáhnout rychlého, soustavného a koordinovaného pokroku v práci na všech opatřeních dohodnutých v Pittsburghu v zájmu posílení odolnosti a transparentnosti našeho finančního systému, a to i prostřednictvím kvalitnějšího dodatečného kapitálu a uplatněním nových požadavků na rezervy v oblasti likvidity. Revize členských kvót v MMF by měla být součástí řešení širší problematiky jeho správy a řízení, jež by zahrnovalo veškeré prvky dohodnuté v Pittsburghu a Istanbulu, a měla by být uzavřena do listopadu roku 2010 jako jeden komplexní balíček.

III. ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ

 • Nadcházející plenární zasedání OSN na vysoké úrovni, které se bude zabývat rozvojovými cíli tisíciletí, představuje jedinečnou příležitost k posílení kolektivního úsilí a našich partnerství s rozvojovými zeměmi ve snaze vymýtit na celém světě chudobu, hlad a nerovnost. Závěry přijaté Radou dne 14. června poskytují Evropské unii pro toto zasedání silný postoj.

 • Evropská unie je i nadále připravena podporovat snahy o to, aby rozvojové cíle tisíciletí byly v celosvětovém měřítku dosaženy do roku 2015. To bude možné, pokud všichni partneři prokáží pevné politické odhodlání, provedou nezbytné změny politik a přijmou konkrétní opatření. Evropská unie vyzývá plenární zasedání na vysoké úrovni, aby se dohodlo na konkrétních opatřeních zaměřených na zvýšení odpovědnosti ze strany rozvojových zemí, zaměření úsilí, zlepšení dopadu politik, mobilizaci rozsáhlejšího a předvídatelného financování pro účely rozvoje včetně inovativních zdrojů financování a účinnější využívání zdrojů určených pro rozvoj. Evropská rada potvrzuje svůj závazek dosáhnout cílů v oblasti rozvojové pomoci do roku 2015, jak je stanoveno v jejích závěrech z června roku 2005. Evropská rada se dohodla, že se k této otázce bude na základě zprávy Rady každoročně vracet.

IV. ZMĚNA KLIMATU

 • Evropská rada bere na vědomí sdělení Komise analyzující možnosti snížení emisí skleníkových plynů o více než 20 % a vyhodnocující rizika úniku uhlíku. V souladu se závěry Rady ze dne 11. června Komise provede další analýzy, a to včetně důsledků pro jednotlivé členské státy, a Rada podrobněji projedná otázky, které z uvedeného sdělení vyplynuly. Jak je uvedeno ve zprávě Rady pro hospodářské a finanční věci, EU a její členské státy dosáhly pokroku v provádění svých závazků v souvislosti s rychlým startem pro rok 2010 a na konferenci v Cancúnu podají koordinovaným způsobem zprávu o dosaženém pokroku. Evropská rada se ke změně klimatu vrátí na podzim, před konferencí v Cancúnu.

V. JINÉ ZÁLEŽITOSTI

 • Evropská rada vyjadřuje uznání reflexní skupině za práci, kterou tato skupina odvedla. Zpráva reflexní skupiny nazvaná „Projekt Evropa 2030 – Výzvy a příležitosti“ poskytne užitečné podněty pro budoucí činnost Evropské unie.

 • Evropská rada vítá pokrok, kterého bylo dosaženo při provádění Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu, a potvrzuje závěry Rady z 3. a 4. června.

 • Evropská rada vítá stanovisko Komise k žádosti Islandu o členství v EU a doporučení, že by měla být zahájena přístupová jednání. Po zvážení žádosti na základě uvedeného stanoviska a svých závěrů ze zasedání v prosinci roku 2006 o obnoveném konsensu ohledně rozšíření Evropská rada konstatuje, že Island splňuje politická kritéria stanovená na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993, a přijímá rozhodnutí o tom, že přístupová jednání by měla být zahájena.

 • Evropská rada vyzývá Radu, aby přijala všeobecný rámec pro jednání. Připomíná, že cílem jednání bude dosáhnout toho, aby Island přijal acquis EU v celém rozsahu a zajistil jeho plné provedení a uplatňování, aby se zaměřil na povinnosti, například ty, na něž poukázal Kontrolní úřad ESVO podle Dohody o EHP, a zabýval se i dalšími oblastmi, u nichž Komise ve svém stanovisku odhalila slabiny, včetně oblasti finančních služeb. Evropská rada vítá odhodlání Islandu tyto otázky řešit a vyjadřuje důvěru, že Island bude ve svém úsilí o vyřešení všech zbývajících otázek aktivně pokračovat. Evropská rada potvrzuje, že jednání budou vycházet z výsledků Islandu a jejich tempo bude záviset na pokroku Islandu při plnění požadavků stanovených v rámci pro jednání, jenž se bude zabývat mj. výše uvedenými požadavky.

 • Evropská rada blahopřeje Estonsku ke stupni konvergence, kterého tato země dosáhla na základě zdravých hospodářských a finančních politik, a vítá skutečnost, že Estonsko splnilo všechna konvergenční kritéria stanovená ve Smlouvě. Vítá návrh Komise, aby Estonsko přijalo euro k 1. lednu 2011.

 • Evropská rada přijímá prohlášení o Íránu (příloha II).

 • Potvrzujíc své předchozí závěry ze zasedání konaných v prosinci roku 2008 a v červnu roku 2009 a v návaznosti na své rozhodnutí z prosince roku 2009 posoudit přechodná opatření v souvislosti se zvýšením počtu míst v Evropském parlamentu o 18 do konce jeho stávajícího volebního období (2009-2014), Evropská rada přijímá rozhodnutí (dokument EUCO 11/10) pokračovat v postupu nezbytném pro přijetí těchto opatření.

________________________

PŘÍLOHA I

NOVÁ EVROPSKÁ STRATEGIE PRO ZAMĚSTNANOST A RŮST

HLAVNÍ CÍLE EU

 • úsilí o dosažení 75% zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, mimo jiné i prostřednictvím vyšší účasti mladých lidí, starších pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací a lepší integrace legálních migrantů;

 • zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj, zejména s cílem zajistit, aby veřejné a soukromé investice v tomto odvětví dosáhly v úhrnu 3 % HDP; Komise vytvoří ukazatel, který bude vyjadřovat intenzitu výzkumu a vývoje a inovací;

 • snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990; zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 %; a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %;

EU je odhodlána přijmout rozhodnutí, že v rámci celosvětové a komplexní dohody pro období po roce 2012 podmínečně nabídne, že do roku 2020 sníží emise o 30 % oproti hodnotám z roku 1990, a to za předpokladu, že se další rozvinuté země zaváží ke srovnatelnému snížení emisí a že rozvojové země přispějí úměrně své odpovědnosti a svým odpovídajícím možnostem;

- zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %1;

- podpora sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů2.

____________________

PŘÍLOHA II

PROHLÁŠENÍ O ÍRÁNU

 • Evropská rada zdůrazňuje, že je stále více znepokojena íránským jaderným programem, a vítá přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1929, která vůči Íránu zavádí nová omezující opatření.

 • Evropská rada vítá nedávné úsilí Brazílie a Turecka o zajištění pokroku v souvislosti s dohodou o jaderném výzkumném reaktoru v Teheránu, kterou v říjnu roku 2009 navrhla Íránu Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Uspokojivá dohoda o jaderném výzkumném reaktoru by mohla představovat opatření pro budování důvěry. Evropská rada zdůrazňuje, že by však neřešila podstatu íránské jaderné otázky. Evropská rada naléhavě vyzývá Írán, aby se zapojil do jednání o svém jaderném programu.

 • Evropská rada opětovně poukazuje na práva a povinnosti Íránu podle Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Evropská rada hluboce lituje, že Írán nevyužil celé řady možností, jež mu byly nabídnuty, aby rozptýlil obavy mezinárodního společenství ohledně povahy íránského jaderného programu. Rozhodnutí Íránu obohacovat uran na úroveň 20 %, které je v rozporu s jeho mezinárodními závazky podle platných rezolucí Rady bezpečnosti OSN a Rady guvernérů MAAE, tyto obavy dále posílilo. Evropská rada v této souvislosti bere na vědomí poslední zprávu MAAE ze dne 31. května.

 • Za těchto okolností jsou nevyhnutelná nová omezující opatření. Evropská rada, připomínajíc své prohlášení ze dne 11. prosince 2009 a s ohledem na práci následně vykonanou v rámci Rady pro zahraniční věci, vyzývá Radu pro zahraniční věci, aby na svém příštím zasedání přijala opatření k provedení opatření uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1929 a doprovodná opatření s cílem napomoci prostřednictvím jednání k vyřešení všech existujících obav týkajících se vývoje citlivých technologií Íránem na podporu jeho jaderného a raketového programu. Tato opatření by se měla zaměřit na oblasti obchodu, zejména zboží dvojího užití a další omezení pojištění obchodu; finanční sektor, včetně zmrazení majetku dalších íránských bank a omezení v oblasti bankovních a pojišťovacích služeb; íránské odvětví dopravy, zejména společnost Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) a její dceřinné společnosti a leteckou nákladní dopravu; klíčová odvětví plynárenského a ropného průmyslu se zákazem nových investic, technické pomoci a přenosu technologií, zařízení a služeb souvisejících s těmito oblastmi, zejména ve vztahu k rafinaci, zkapalňování a technologii zkapalněného zemního plynu; a nové zákazy udělování víz a zmrazení aktiv, zejména pro příslušníky Islámské revoluční gardy (IRGC).

 • Evropská rada znovu potvrzuje odhodlání Evropské unie usilovat o diplomatické řešení otázky íránského jaderného programu. Evropská rada vyzývá Írán, aby projevil ochotu k budování důvěry mezinárodního společenství a odpověděl na výzvu k obnově jednání, a opětovně potvrzuje platnost návrhů učiněných Íránu v červnu roku 2008.

 • O íránském jaderném programu a dalších otázkách společného zájmu je třeba vážně jednat. Evropská rada zdůrazňuje, že vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku je připravena v tomto smyslu znovu zahájit rozhovory.

1 :

Česká republika si vyhrazuje právo tato opatření nezavést.

1 :

Evropská rada zdůrazňuje pravomoc členských států stanovit a uskutečnit kvantitativní cíle v oblasti vzdělávání.

2 :

Toto obyvatelstvo se definuje jako počet osob, které jsou ohroženy chudobou a vyloučením podle tří ukazatelů (lidé ohrožení chudobou, lidé ohrožení hmotnou deprivací, lidé žijící v domácnostech nezaměstnaných), přičemž členské státy si mohou stanovit vnitrostátní cíle na základě nejvhodnějších ukazatelů s ohledem na své specifické podmínky a priority.


Side Bar