Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/10/2

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
COMMISSION EUROPÉENNE

TEXTE BG

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
17 juin 2010
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

  Европейският съюз посрещна световната финансова криза с обща решимост и направи всичко необходимо, за да запази стабилността на икономическия и паричен съюз. По-конкретно, през май бе постигнато съгласие относно пакета от мерки в подкрепа на Гърция, както и относно Европейския механизъм за финансово стабилизиране и Европейския фонд за финансова стабилност , финализиран през юни. Ние полагаме основите на много по-стабилно икономическо управление. Ние сме все така решени да предприемем всички необходими мерки, за да върнем икономиките си на пътя на устойчивия растеж за създаване на работни места.

  За тази цел днес:

  ние приемаме „Европа 2020“ — нашата нова стратегия за работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тя представлява съгласувана рамка, която ще позволи на Съюза да мобилизира всичките си инструменти и политики, а на държавите-членки — да предприемат засилени координирани действия. Тя ще насърчи изпълнението на структурните реформи. Сега трябва да се наблегне на изпълнението и ние ще насочваме и наблюдаваме този процес. През следващите месеци ще продължим да обсъждаме как да мобилизираме конкретни политики, за да отключим потенциала за растеж на ЕС, като започнем с политиките в областта на иновациите и енергетиката;

  ние отново потвърждаваме общата си решимост да осигурим фискална устойчивост, включително като ускорим плановете за фискална консолидация, където това е основателно;

  ние потвърждаваме ангажимента си да осигурим финансова стабилност, като коригираме пропуските в регулирането и надзора на финансовите пазари на равнище ЕС и Г-20. Постигнахме съгласие да напреднем бързо в работата по ключовите законодателни мерки, за да могат новите надзорни органи да започнат работа в началото на следващата година, и да приемем амбициозна позиция, която ЕС да заеме на срещата на високо равнище в Торонто;

  ние сме напълно съгласни, че е спешно необходимо да се засили координацията на икономическите ни политики. Ние постигнахме съгласие по първоначалните насоки във връзка с Пакта за стабилност и растеж и наблюдението на бюджета, както и макроикономическото наблюдение в по-широк смисъл. Очакваме представянето на окончателния доклад на специалната работна група през октомври.

I. НОВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТНИ МЕСТА И РАСТЕЖ

Финализиране и прилагане на стратегията „Европа 2020“

  1. Европейският съвет финализира днес новата стратегия на Европейския съюз за работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията ще помогне на Европа да се възстанови от кризата и да излезе от нея още по-силна както на вътрешно, така и на международно равнище, като стимулира конкурентоспособността, производителността, потенциала за растеж, социалното сближаване и икономическата конвергенция. Новата стратегия отговаря на предизвикателството да се преориентират политиките, като от управление на кризи се премине към въвеждане на средносрочни до дългосрочни реформи за насърчаване на растежа и заетостта и за осигуряване на устойчивостта на публичните финанси, наред с другото чрез реформиране на пенсионните системи.

  2. Държавите-членки са решени да осигурят фискална устойчивост и да постигнат бюджетните цели без забавяне. Те ще продължат да следват различна скорост при фискалната консолидация, като отчитат фискалните и нефискалните рискове. В последно време някои държави-членки засилиха и изведоха на преден план бюджетната консолидация. Всички държави-членки са готови при необходимост да предприемат допълнителни мерки за ускоряване на фискалната консолидация. Следва да се даде приоритет на стратегиите за бюджетна консолидация, които способстват за растежа и са насочени основно към ограничаване на разходите. Увеличаването на потенциала за растеж следва да се разглежда като фактор от решаващо значение за улесняване на фискалното коригиране в дългосрочен план.

  3. Европейският съвет потвърждава петте водещи цели на ЕС (приложение І), които представляват общи задачи, ръководещи действията на държавите-членки и на Съюза за насърчаване на заетостта; подобряване на условията за иновации, научноизследователска и развойна дейност; изпълнение на целите ни, свързани с изменението на климата и енергетиката; повишаване на образователното ниво и насърчаване на социалното приобщаване, по-специално чрез намаляване на бедността. Той изразява съгласие с количественото изражение на показателите в областта на образованието и социалното приобщаване/бедността, съгласувано от Съвета. Той дава политическото си одобрение за интегрираните насоки за икономическите политики и политиките за заетостта, които ще бъдат официално приети след получаване на становището на Европейския парламент по последните . Насоките ще продължат да бъдат основа за конкретни препоръки за всяка отделна държава, които Съветът може да отправя към държавите-членки. Тези препоръки са в пълно съответствие с разпоредбите на Договора и правилата на ЕС и не изменят компетентността на държавите-членки в различните области, например образованието.

  4. Държавите-членки трябва сега да предприемат действия, за да изпълнят тези приоритетни задачи на политиките на национално равнище. Те следва в тесен диалог с Комисията бързо да финализират своите национални цели, като отчитат съответните си начални позиции и национални особености, и в съответствие с националните си процедури за вземане на решения. Те следва също да установят основните пречки за растежа и да посочат в своите национални програми за реформи как възнамеряват да ги отстранят. Напредъкът към постигането на водещите цели ще бъде обект на редовен преглед.

  5. Всички общи политики, в т.ч. общата селскостопанска политика и политиката на сближаване, ще трябва да са в подкрепа на стратегията. Един устойчив, продуктивен и конкурентоспособен селскостопански сектор ще бъде ценен принос за новата стратегия, като се има предвид потенциалът за растеж и заетост на селските райони, като същевременно се осигурят условия за честна конкуренция. Европейският съвет изтъква значението на насърчаването на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и на развиването на инфраструктурата, за да се допринесе за успешното изпълнение на новата стратегия. Пълноценно следва да се използва външното измерение на стратегията, по-специално чрез стратегията за търговията, която Комисията ще представи до края на годината. Усилията следва да са насочени към намиране на решения на основните трудности, ограничаващи растежа на равнище ЕС, включително във връзка с функционирането на вътрешния пазар и инфраструктурата, както и необходимостта от обща енергийна политика и нова амбициозна промишлена политика.

  6. По-конкретно европейският единен пазар трябва да навлезе в нов етап чрез прилагането на цялостен пакет от инициативи. Европейският съвет приветства доклада на г-н Марио Монти относно нова стратегия за единния пазар и намерението на Комисията да предприеме последващи действия, като представи конкретни предложения. Европейският съвет ще разгледа отново този въпрос през декември 2010 г.

  7. Освен представената от Комисията първа водеща инициатива „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, Европейският съвет подкрепя и изготвянето на амбициозна програма за действие, основана на конкретни предложения, и призовава всички институции да се заемат с нейното цялостно изпълнение, включително създаването на пълноценно функциониращ цифров единен пазар до 2015 г. Комисията се приканва да докладва за постигнатия напредък до края на 2011 г.

  8. Европейският съвет очаква преди края на годината да му бъдат представени останалите водещи инициативи.

Укрепване на икономическото управление

  9. Кризата извади на показ очевидни слабости в икономическото ни управление, по-специално по отношение на наблюдението на бюджета и макроикономическото наблюдение в по-широк смисъл. Ето защо засилването на координацията на икономическите политики е решаващ и неотложен приоритет.

  10. Европейският съвет приветства доклада за напредъка на председателя на специалната работна група по икономическото управление и приема първия набор от насоки.

  11. Съществуващите правила за бюджетна дисциплина трябва да се прилагат изцяло. По отношение на тяхното укрепване Европейският съвет приема следните насоки:

  a) да се засилят превантивните и коригиращите мерки на Пакта за стабилност и растеж чрез прилагане на санкции в процеса на консолидация по пътя към постигане на средносрочната цел; те ще подлежат на преглед, за да е налице съгласувана и прогресивна система, осигуряваща равнопоставеност между държавите-членки. Ще бъде отчетено специфичното положение на държавите-членки, които членуват в еврозоната, а съответните задължения на държавите-членки съгласно Договорите ще бъдат спазени напълно;

  б) при наблюдението на бюджета да се обръща много по-голямо внимание на равнищата и измененията на дълга и общата стабилност, както първоначално е предвидено в Пакта за стабилност и растеж;

  в) от 2011 г. нататък, в рамките на „европейското полугодие“, на Комисията да се представят през пролетта програми за стабилност и конвергенция за идните години, като се отчитат националните бюджетни процедури;

  г) да се гарантира, че във всички държави-членки има национални бюджетни правила и средносрочни бюджетни рамки, съобразени с Пакта за стабилност и растеж; тяхната ефективност следва да бъде оценявана от Комисията и Съвета;

  д) да се осигури качество на статистическите данни, което е от основно значение за стабилната бюджетна политика и наблюдението на бюджета; статистическите служби следва да бъдат изцяло независими при предоставянето на данни.

  12. По отношение на макроикономическото наблюдение Европейският съвет приема следните насоки:

  a) да се разработи система за отчитане на резултатите, за да се преценяват по-добре измененията и дисбалансите в областта на конкурентоспособността , която да позволява ранно откриване на неустойчиви или опасни тенденции;

  б) да се разработи рамка за ефективен надзор, отразяваща особеното положение на държавите-членки от еврозоната.

  13. Европейският съвет приканва специалната група и Комисията бързо да доразвият тези насоки и да ги въведат в действие. Той очаква окончателния доклад на специалната група по всички елементи от нейния мандат за заседанието си през октомври 2010 г.

Регулиране на финансовите услуги

  14. Реформите, необходими за възстановяването на устойчивостта и стабилността на европейската финансова система, трябва незабавно да се осъществят. Трябва да бъдат гарантирани устойчивостта и прозрачността на банковия сектор. Напредъкът през следващите няколко месеца е от особено значение. Европейският съвет приема, че резултатите от продължаващите стрес тестове, провеждани от банковите надзорници, ще бъдат обявени най-късно през втората половина на юли. В съобщението на Комисията „Регулиране на финансовите услуги за постигане на устойчиво развитие“ от 2 юни 2010 г. се определя пълният списък с инициативи, които трябва да се предприемат и приключат преди края на 2011 г. ЕС трябва да демонстрира решимостта си да създаде една по-сигурна, по-солидна, по-прозрачна и по-отговорна финансова система.

  15. По-конкретно Европейският съвет:

  а) призовава Съвета и Европейския парламент бързо да приемат законодателните предложения относно финансовия надзор, за да гарантират, че Европейският комитет за системен риск и трите европейски надзорни органа могат да започнат работа от началото на 2011 г.;

  б) настоява преди лятото да се постигне споразумение по законодателното предложение относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и бързо да се разгледа предложението на Комисията за усъвършенстването на надзора от страна на ЕС на агенциите за кредитен рейтинг;

  в) очаква предложенията, обявени от Комисията, относно пазарите на деривати и по-специално подходящи мерки в областта на късите продажби (включително т.нар. „голи“ къси продажби) и суаповете за кредитно неизпълнение.

  16. Европейският съвет приема, че държавите-членки следва да въведат системи от налози и данъци върху финансовите институции, за да се гарантира справедливо разпределяне на тежестта и да се определят стимули за ограничаване на системния риск1. Тези налози и данъци следва да бъдат част от надеждна рамка за преобразуване. Необходимо е спешно да продължи работата по техните основни характеристики и внимателно следва да бъдат разгледани въпросите за равнопоставеността и кумулативното въздействие на различните регулаторни мерки. Европейският съвет приканва Съвета и Комисията да продължат работата по тези въпроси и да докладват през октомври 2010 г.

II. СРЕЩА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА Г-20 В ТОРОНТО

  17. Реакцията на Съюза на кризата трябва да продължи да бъде координирана в глобален мащаб, за да се осигури съгласуваност на мерките на световно равнище. Действията, които той предприема, за да стимулира конкурентоспособността, да консолидира публичните финанси и да реформира финансовия сектор, ще му дадат възможност да изложи убедителни позиции за подобни действия в международен план на предстоящата среща на високо равнище на Г-20. ЕС следва да е начело на усилията за установяване на глобален подход за въвеждане на системи за налози и данъци върху финансовите институции, с оглед поддържането на равнопоставеност в световен мащаб, и ще защитава решително тази позиция пред партньорите си от Г-20. В този контекст следва да бъде проучено и допълнително разработено въвеждането на данък върху международните финансови транзакции.

  18. Във връзка със срещата на високо равнище в Торонто Европейският съвет потвърждава насоките, договорени от Съвета, и отразени в мандата, изготвен за срещата на равнище министри в Пусан. Като се вземат предвид основните рискове, които късното оттегляне на извънредните фискални стимули би поставило пред устойчивостта на публичните сметки, Г-20 следва да постигне съгласие по координирана и диференцирана изходна стратегия, за да бъде гарантирана устойчивостта на публичните финанси. Всички големи икономики трябва да дадат своя принос за постигането на договорената цел за силен, устойчив и балансиран растеж. Г-20 трябва да потвърди своя ангажимент за реформиране на финансовата система и да осъществи бърз, последователен и координиран напредък по цялата поредица от действия, договорени в Питсбърг, за укрепване на устойчивостта и прозрачността на нашата финансова система, включително чрез по-добро качество на допълнителните капитали и нови ликвидни буфери. В МВФ квотите следва да се преразгледат като част от по-широк пакет въпроси, свързани с управлението на МВФ, които да обхващат всички елементи, договорени в Питсбърг и Истанбул, и да бъдат завършени като единен и всеобхватен пакет до ноември 2010 г.

III. ЦЕЛИ НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ

  19. Предстоящата пленарна среща на високо равнище на ООН по Целите на хилядолетието за развитие представлява уникална възможност за засилване на колективните ни усилия и партньорството ни с развиващите се страни за премахване на бедността, глада и неравенството по света. Заключенията, приети от Съвета на 14 юни, осигуряват силна позиция на Европейския съюз за тази среща.

  20. Европейският съюз запазва решимостта си да подкрепя постигането на Целите на хилядолетието за развитие в глобален мащаб до 2015 г. Това ще бъде възможно, ако всички партньори поемат твърд политически ангажимент, извършат необходимите промени в политиките си и предприемат конкретни действия. Европейският съюз призовава участниците в пленарната среща на високо равнище да постигнат съгласие относно конкретни действия, насочени към: засилване отговорността на развиващите се държави; съсредоточаване на усилията; подобряване на въздействието на политиките; осигуряване на по-добро и предвидимо финансиране на развитието, в т.ч иновационни източници на финансиране; и по-ефективно използване на ресурсите в областта на развитието. Европейският съвет отново потвърждава ангажимента си да постигне до 2015 г. целите на помощта за развитие, определени в заключенията му от юни 2005 г. Европейският съвет приема, че ще разглежда този въпрос всяка година въз основа на доклад от Съвета.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

  21. Европейският съвет взема под внимание съобщението на Комисията, в което се анализират възможните варианти да се надвиши 20-процентовото намаление на емисиите на парникови газове и се оценява опасността от изместване на въглеродни емисии. В съответствие със заключенията на Съвета от 11 юни Комисията ще извърши допълнителни анализи, включително на последиците за всяка държава-членка, а Съветът ще разгледа по-подробно въпросите, поставени в съобщението. Както е видно от доклада на Съвета по икономически и финансови въпроси, ЕС и неговите държави-членки са постигнали напредък в изпълнението на своите ангажименти за бързо финансиране за 2010 г. и ще представят на конференцията в Канкун съгласуван доклад относно постигнатия напредък. Европейският съвет ще разгледа отново въпроса за изменението на климата през есента преди конференцията в Канкун.

V. ДРУГИ ВЪПРОСИ

  22. Европейският съвет изразява одобрението си за работата на Групата за размисъл. Докладът на групата „Проект Европа 2030 — предизвикателства и възможности“ ще осигури полезен принос за дейността на Европейския съюз в бъдеще.

  23. Европейският съвет приветства напредъка, постигнат в изпълнението на Европейския пакт за имиграцията и убежището, и подкрепя заключенията на Съвета от 3—4 юни.

  24. Европейският съвет приветства становището на Комисията относно молбата на Исландия за членство в Европейския съюз и препоръката за започване на преговори за присъединяване. След като разгледа молбата въз основа на становището и на заключенията си от декември 2006 г. относно възобновения консенсус за разширяване, Европейският съвет отбелязва, че Исландия изпълнява политическите критерии, установени от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г., и взема решение за започване на преговорите.

  25. Европейският съвет приканва Съвета да приеме обща рамка за преговорите. Европейският съвет припомня, че преговорите ще имат за цел Исландия да приеме достиженията на правото на ЕС в тяхната цялост и да гарантира пълното им въвеждане и прилагане, като същевременно предприеме действия във връзка със съществуващите задължения, между които определените от Надзорния орган на ЕАСТ съгласно Споразумението за ЕИП, и с други слабости, констатирани в становището на Комисията, включително в областта на финансовите услуги. Европейският съвет приветства ангажимента на Исландия да работи за разрешаването на тези въпроси и изразява своята увереност, че Исландия ще бъде активна в усилията си за разрешаването на всички нерешени въпроси. Европейският съвет потвърждава, че преговорите ще бъдат основани на собствените заслуги на Исландия и че тяхната скорост ще зависи от напредъка на Исландия към изпълнение на условията от рамката за преговори, която наред с останалите въпроси ще включва и посочените по-горе условия.

  26. Европейският съвет поздравява Естония за постигнатата конвергенция в резултат на стабилна икономическа и финансова политика, като приветства изпълнението на всички критерии за конвергенция, определени в Договора. Той приветства предложението на Комисията Естония да приеме еврото на 1 януари 2011 г.

  27. Европейският съвет приема декларация относно Иран (приложение ІІ).

  28. В потвърждение на предходните си заключения от декември 2008 г. и юни 2009 г. и вследствие на решението си от декември 2009 г. за разглеждане на преходни мерки във връзка с добавянето на 18 депутатски места към състава на Европейския парламент до края на настоящия парламентарен мандат (2009—2014 г.) Европейският съвет приема решение (док. EUCO 11/10) да приложи необходимата процедура за приемането на тези мерки.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ І

НОВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТНИ МЕСТА И РАСТЕЖ

ВОДЕЩИ ЦЕЛИ НА ЕС

 • стремеж да се повиши на 75 % заетостта на жените и мъжете на възраст 20—64 години, включително чрез по-активно участие на младите хора, на възрастните и нискоквалифицираните работници и чрез по-добра интеграция на законните мигранти;

 • подобряване на условията за научноизследователска и развойна дейност, по-специално с цел повишаване на равнището на комбинираните инвестиции в тази област от страна на публичния и частния сектор до 3 % от БВП; Комисията ще разработи показател, отразяващ интензивността на научноизследователската и развойна дейност и иновациите;

 • намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % в сравнение с нивата от 1990 г.; увеличаване на 20 % на дела на възобновяемите източници на енергия в крайното енергийно потребление; и постигане на увеличение с 20 % на енергийната ефективност;

ЕС поема ангажимент да вземе решение за постигане на 30 % намаление до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г., като условно предложение с оглед на глобално и всеобхватно споразумение за периода след 2012 г., при условие че други развити страни се ангажират със сравними нива на намаление на емисиите и развиващите се страни допринасят по подходящ начин съобразно своите отговорности и съответни възможности.

- повишаване на равнищата на образование, по-специално с цел намаляване до под 10 % на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване до поне 40 % на дела на лицата на възраст 30—34 години със завършено висше или равностойно на висше образование1;

- насърчаване на социалното приобщаване, по-специално чрез намаляване на бедността, със стремеж за преодоляване на риска от бедност и социално изключване за най‑малко 20 милиона души2.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Декларация относно Иран

 • Европейският съвет подчертава все по-дълбоката си загриженост относно иранската ядрена програма и приветства приемането на Резолюция 1929 на Съвета за сигурност на ООН за въвеждане на нови ограничителни мерки срещу Иран.

 • Европейският съвет приветства положените напоследък усилия от страна на Бразилия и Турция за постигане на напредък по споразумението относно изследователския реактор в Техеран, което МААЕ предложи на Иран през октомври 2009 г. Постигането на задоволително споразумение с Иран по изследователския реактор в Техеран би послужило като мярка за изграждане на доверие. Въпреки това Европейският съвет изтъква, че то не би могло да разреши по същество иранския ядрен въпрос. Европейският съвет приканва настойчиво Иран да започне преговори относно ядрената си програма.

 • Европейският съвет потвърждава отново правата и задълженията на Иран по силата на Договора за неразпространение на ядрените оръжия. Европейският съвет изразява дълбокото си съжаление, че Иран не се е възползвал от многобройните възможности, които му бяха предоставени, за да сложи край на загрижеността на международната общност относно естеството на иранската ядрена програма. Решението на Иран да пристъпи към обогатяване на уран до 20 %, което е в разрез с международните му задължения съгласно действащите резолюции на Съвета за сигурност на ООН и на управителния съвет на МААЕ, допълнително задълбочи тази загриженост. Във връзка с това Европейският съвет отбелязва последния доклад на МААЕ от 31 май.

 • При тези обстоятелства налагането на нови ограничителни мерки става неизбежно. Като припомня декларацията си от 11 декември 2009 г. и в светлината на работата, предприета след това от Съвета по външни работи, Европейският съвет приканва Съвета по външни работи да приеме на следващото си заседание мерки за изпълнение на мерките, предвидени в Резолюция 1929 на Съвета за сигурност на ООН, както и съпътстващи мерки с оглед на разрешаване чрез преговори на всички нерешени въпроси, свързани с разработването от Иран на чувствителни технологии за неговата ядрена и ракетна програма. Тези мерки следва да бъдат насочени към областите на търговията, особено търговията с изделия с двойна употреба и налагането на допълнителни ограничения върху търговското застраховане; финансовия сектор, включително замразяване на активи на допълнителен брой ирански банки и налагане на ограничения върху банкирането и застраховането; иранския транспортен сектор, по-специално Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) и нейните дъщерни дружества и въздушни превози на товари; ключовите сектори на газовата и петролната промишленост със забрана върху новите инвестиции, техническата помощ и трансфера на технологии, оборудване и услуги, свързани с тези области, по-специално технологиите за рафиниране, втечняване и втечнен природен газ (LNG); както и нови визови забрани и замразяване на активи, особено на Корпуса на Ислямската революционна гвардия.

 • Европейският съвет потвърждава отново ангажимента на Европейския съюз да работи за дипломатическо решение на въпроса за иранската ядрена програма. Европейският съвет призовава Иран да прояви готовност да спечели доверието на международната общност и да отговори на поканата за подновяване на преговорите и потвърждава отново валидността на предложенията, направени на Иран през юни 2008 г.

 • Необходими са сериозни преговори относно иранската ядрена програма и други въпроси от взаимен интерес. Европейският съвет подчертава, че върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност е готов да възобнови разговорите в това отношение.

1 :

Чешката република си запазва правото да не въведе тези мерки.

1 :

Европейският съвет подчертава, че държавите‑членки са компетентни за определянето и изпълнението на количествените цели в областта на образованието.

2 :

Тази група се определя като брой на лицата, изложени на риск от бедност или изключване, въз основа на три показателя (риск от бедност, материални лишения, безработни домакинства), което оставя на държавите-членки свободата да определят свои национални цели въз основа на най-подходящия от тези три показателя, като вземат предвид националните си особености и приоритети.


Side Bar