Navigation path

Left navigation

Additional tools

D/09/6

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE SK

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
10 & 11 décembre 2009
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCEEURÓPSKA RADA

V Bruseli 11. decembra 2009

EUCO 6/09

CO EUR 6

CONCL 4

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:

Generálny sekretariát Rady

Komu:

Delegácie

Predmet:

EURÓPSKA RADA

10. – 11. DECEMBER 2009

ZÁVERY

Delegáciám v prílohe zasielame závery zo zasadnutia Európskej rady (10. – 11. decembra 2009).

________________________

Nová Lisabonská zmluva umožní Únii plne sa sústrediť na riešenie budúcich výziev. V nasledujúcich mesiacoch sa bude i naďalej pracovať na tom, aby sa zabezpečilo jej plné vykonávanie, najmä pokiaľ ide o zriadenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, a prijatie právnych predpisov týkajúcich sa iniciatívy občanov. Európska rada konštatuje, že hospodárska situácia začína vykazovať známky stabilizácie, a zároveň zdôrazňuje význam vypracovania dôveryhodných a koordinovaných stratégií ukončenia rozsiahlych stimulačných politík, keď sa oživenie zabezpečí v plnej miere . Za posledné mesiace EÚ značne pokročila pri posilňovaní svojho regulačného rámca, najmä pokiaľ ide o dohodu, ktorú Rada dosiahla o zásadne novej štruktúre finančného dohľadu v Európe. Vzhľadom na významné štrukturálne výzvy, ktorým EÚ čelí, je potrebné zhodnotiť vplyv lisabonskej stratégie a vypracovať novú stratégiu, ktorá bude tiež reagovať na nové výzvy. Európska rada prijala nový viacročný program na roky 2010 – 2014, tzv.   Štokholmský program, ktorý umožní ďalší rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Európska rada si vymenila názory na to, ako by EÚ mohla čo najlepšie prispieť k úspešnému výsledku kodanskej konferencie o zmene klímy. Európska rada opätovne potvrdila pozíciu , na ktorej sa dohodla na zasadnutí v októbri, a vyhlásila, že EÚ a jej členské štáty sú pripravené prispieť k financovaniu urýchleného začatia činnosti sumou 2,4 miliardy EUR ročne na roky 2010 až 2012. Európska rada prijala vyhlásenia o Iráne a Afganistane.

o

o o

Zasadnutiu Európskej rady predchádzalo vystúpenie predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, po ktorom nasledovala výmena názorov.

o

o o

I. Inštitucionálne otázky

 • Európska rada víta nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra. Lisabonská zmluva poskytuje Únii stabilný a trvalý inštitucionálny rámec a umožní jej, aby sa plne sústredila na riešenie nadchádzajúcich výziev.

 • Intenzívna prípravná práca vykonaná počas švédskeho predsedníctva, ako sa uvádza v správe predsedníctva (dokument EUCO 5/09), umožnila hladké nadobudnutie platnosti zmluvy. Dňa 1. decembra sa funkcie predsedu Európskej rady ujal Herman Van Rompuy a funkcie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa ujala Catherine Ashtonová.

 • Európska rada vyzýva vysokú predstaviteľku, aby na základe správy predsedníctva, ktorú Európska rada prijala 29. októbra 2009, urýchlene predložila návrh týkajúci sa organizácie a fungovania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť s cieľom prijať ho spoločne so súvisiacimi právnymi aktmi do konca apríla 2010. Členské štáty i naďalej budú v tejto oblasti poskytovať vstupy.

 • Európska rada víta skutočnosť, že Komisia začala verejné konzultácie o iniciatíve občanov. Vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila legislatívny návrh na účely jeho prijatia v prvom polroku 2010.

 • Na základe záver ov Európskej rady z decembra 2008 a júna 2009 predložila španielska vláda podnet na zmenu a doplnenie zmlúv, pokiaľ ide o prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu. Európska rada sa rozhodla, že sa poradí s Európskym parlamentom a Komisiou s cieľom tento návrh urýchlene preskúmať.

II. Hospodárska a finančná situácia a situácia v oblasti zamestnanosti

 • Hospodárska a finančná kríza predstavuje pre svetové hospodárstvo závažné výzvy a vyústila do najťažšieho hospodárskeho poklesu od 30. rokov minulého storočia. S cieľom bojovať proti tejto kríze zaviedli EÚ a jej členské štáty širokú škálu mimoriadnych opatrení vrátane európskeho plánu na oživenie hospodárstva z decembra 2008. Podporné opatrenia majú zásadný význam pre obnovenie dôvery vo finančné trhy a zaistenie ich riadneho fungovania, ako aj stlmenie vplyvu krízy na rast a zamestnanosť.

 • Hospodárska situácia začína vykazovať známky stabilizácie a dôvera sa zvyšuje. Prognózy naznačujú mierne oživenie v roku 2010, po ktorom by mal nasledovať návrat k výraznejšiemu rastu v roku 2011. Neistota a zraniteľnosť však pretrvávajú, pričom v roku 2010 sa v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie očakáva ďalšie zhoršenie. Uplatňovanie politík zameraných na podporu hospodárstva by sa preto malo zachovať a ukončiť by sa malo iba vtedy, keď sa oživenie zabezpečí v plnej miere. S cieľom ustáliť očakávania a posilniť dôveru Európska rada opätovne potvrdzuje význam vypracovania dôveryhodných a koordinovaných stratégií ukončenia rozsiahlych stimulačných politík, ako aj význam informovania o týchto stratégiách.

Stratégie ukončenia angažovanosti

 • Európska rada zdôrazňuje, že stratégia ukončenia rozpočtovej angažovanosti sa bude vykonávať v rámci Paktu stability a rastu, ktorý ostáva základným kameňom rozpočtového rámca EÚ. Odporúčania pre krajiny vydané v rámci postupu pri nadmernom deficite, najmä odporúčania, ktoré Rada prijala 2. decembra, sú dôležitým nástrojom na obnovenie zdravých verejných financií. V tejto súvislosti Európska rada opätovne potvrdzuje svoje závery z 20. októbra o stratégii ukončenia rozpočtovej angažovanosti a pripomína, že táto stratégia bude zahŕňať konsolidáciu v rozsahu podstatne presahujúcom referenčnú hodnotu 0,5 % HDP ročne a štrukturálne reformy podporujúce dlhodobú rozpočtovú udržateľnosť. Rozpočtová konsolidácia by sa mala začať najneskôr v roku 2011 alebo aj skôr v tých členských štátoch, v ktorých to hospodárska situácia umožní, za predpokladu, že z prognóz Komisie bude naďalej vyplývať, že oživenie sa posilňuje a stáva sa samoudržateľným.

 • Sú však potrebné širšie zamerané stratégie ukončenia angažovanosti, ktoré zohľadňujú aj potrebu postupného ukončenia mechanizmov finančnej podpory. Ďalšia práca sa musí riadiť zásadami ukončenia podpory finančného sektora, ako ich stanovila Rada 2. decembra 2009. Kľúčový význam má vypracovanie koordinovaného prístupu, ktorý zohľadní finančnú stabilitu a situáciu jednotlivých členských štátov a ktorý poskytuje náležité stimuly pre finančné inštitúcie s cieľom ukončiť závislosť na finančnej podpore z verejných zdrojov.

 • Európska rada zdôraznila, že postupné ukončenie podporných opatrení financovaných z verejných zdrojov by sa malo medzi členskými štátmi náležite koordinovať, aby sa zabránilo negatívnym účinkom ich presahovania, že načasovanie ukončenia podporných opatrení by malo zohľadňovať širokú škálu prvkov v súlade so závermi Rady z 2. decembra 2009 a že v závislosti od situácie jednotlivých členských štátov by sa postupné ukončenie podpory malo začať v oblasti vládnych záruk.

 • Európska rada nabáda Radu, aby pokračovala vo svojej práci na stratégiách ukončenia angažovanosti a aby jej do júna 2010 podala správu zameranú na oblasť rozpočtu, ako aj na finančný sektor.

Finančné trhy a dohľad nad nimi

 • Finančná kríza jasne poukázala na slabé stránky súčasného regulačného rámca a mechanizmov dohľadu nad finančnými inštitúciami. Európska rada víta, že Rada podnikla rýchle a rozhodné kroky a dohodla sa na zásadne novej štruktúre finančného dohľadu v Európe. Táto nová štruktúra sa vytvorí s cieľom obnoviť dôveru spotrebiteľov a investorov vo finančné trhy, poskytnúť väčšiu ochranu proti budúcim bublinám a krízam v hospodárstve, zlepšiť stabilitu a zabezpečiť, aby dohľad zodpovedal skutočnej integrácii trhu.

 • Európska rada víta všeobecné smero vanie, ktoré Rada dosiahla v súvislosti s komplexným balíkom pre nový rámec dohľadu v Európskej únii. Nový Európsky výbor pre systémové riziká poskytne Európskej únii systém na monitorovanie makroprudenciálnych rizík a vydávanie varovaní pred rizikami, ako aj odporúčaní na nápravné opatrenia, ak budú takéto riziká závažné. Tri nové orgány dohľadu nad bankami, poisťovníctvom a trhmi s cennými papiermi vypracujú všeobecné technické normy, budú plniť významnú koordinačnú úlohu v kolégiách orgánov dohľadu, budú schopné konať efektívne v prípade núdzovej finančnej situácie a zabezpečia jednotné uplatňovanie práva EÚ, a to aj prostredníctvom záväznej mediácie. Európska rada očakáva rokovania s Európskym parlamentom s cieľom urýchlene prijať príslušné právne predpisy, aby nový systém mohol začať fungovať v priebehu roka 2010.

 • Všeobecné smerovanie k zmenám a doplneniam smernice o kapitálových požiadavkách, ktoré prijala Rada, je ďalším krokom smerom k posilneniu finančnej regulácie v súvislosti s finančnou krízou. Zvyšujú sa ním kapitálové požiadavky v prípade niektorých bankových činností a zavádzajú sa jasné a záväzné pravidlá odmeňovania, konzistentné s pravidlami, ktoré schválili vedúci predstavitelia skupiny G 20. Politiky odmeňovania vo finančnom sektore musia viesť k náležitému a účinnému riadeniu rizík a mali by prispievať k predchádzaniu budúcim krízam v hospodárstve. Európska rada teraz očakáva urýchlené dosiahnutie konečnej dohody v Európskom parlamente. Európska rada vyzýva finančný sektor, aby bezodkladne zaviedol náležité postupy odmeňovania, a v tejto súvislosti nabáda členské štáty, aby urýchlene zvážili dostupné krátkodobé možnosti. Európska rada víta zámer Komisie podrobne monitorovať vykonávanie náležitých zásad odmeňovania. Európska rada tiež vyzýva k ďalšiemu napredovaniu v boji proti procyklicite v bankovom sektore a vyzýva Komisiu, aby v roku 2010 predložila ďalšie návrhy zohľadňujúce prácu prebiehajúcu v Bazilejskom výbore.

 • Európska rada zdôrazňuje význam obnovenia ekonomickej a sociálnej dohody medzi finančnými inštitúciami a spoločnosťou, ktorej slúžia, a zabezpečenia toho, aby mala verejnosť v priaznivom období prospech a aby bola chránená proti riziku. Európska rada nabáda MMF, aby vo svojom preskúmaní zvážil celú škálu možností vrátane poistných poplatkov, fondov na riešenie krízovej situácie bánk, podmienených kapitálových opatrení a všeobecného poplatku za finančnú transakciu.

V súlade so závermi Európskej rady z októbra 2009 vyzýva Radu a Komisiu, aby identifikovali kľúčové zásady, ktoré sa budú musieť pri nových globálnych opatreniach rešpektovať.

 • Európska rada tiež zdôrazňuje, že je potrebné urýchliť prácu na návrhu smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorá by sa mala zaoberať aj otázkou vhodných politík odmeňovania. Víta zámer Komisie predložiť v roku 2010 legislatívne návrhy na zvýšenie stability a transparentnosti trhov s derivátmi.

Nová stratégia EÚ do roku 2020

 • EÚ čelí významným štrukturálnym výzvam. Pred desiatimi rokmi preto zaviedla lisabonskú stratégiu. Táto stratégia bola užitočná pri vytváraní rámca pre posilnenie európskej konkurencieschopnosti a podporovaní štrukturálnej reformy. Teraz nadišiel čas zhodnotiť jej vplyv a predovšetkým pozrieť sa vpred. V kontexte hospodárskych a sociálnych dôsledkov krízy, ako aj vzhľadom na problémy vyplývajúce zo starnutia obyvateľstva, nárastu nerovností a zmeny klímy je viac ako kedykoľvek predtým potrebný nový prístup. S cieľom ďalej zlepšiť konkurencieschopnosť a zvýšiť potenciál EÚ na udržateľný rast sa zameranie politík musí zmeniť tak, aby sa sústreďovali na dlhodobé reformy v ambicióznej a prepracovanej novej stratégii.

 • Vychádzajúc z práce, ktorá sa už vykonala, by sa čas zostávajúci do jarného zasadnutia Európskej rady mal využiť na vymedzenie prvkov takejto stratégie pre EÚ do roku 2020 a na preskúmanie toho, ako zaistiť udržateľné verejné financie a zároveň zachovať investície a sociálne zabezpečenie, ako vytvoriť inkluzívne a efektívne trhy práce, ako ďalej posilniť vnútorný trh a ako plne využiť recipročné výhody vonkajšieho obchodu a otvorenosti. Ďalšími významnými otázkami, ktoré by sa mali preskúmať, sú prínosy vyplývajúce zo „zelenšieho“ hospodárstva, zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre MSP a priemyselnú základňu, a rozšírenie znalostnej základne v našich ekonomikách vrátane výskumu a inovácií. V tomto kontexte by sa malo vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a rodovej rovnosti.

 • Európska rada zároveň vyzýva na nové úvahy o metodike, ktorá by sa mala použiť; je potrebná efektívnejšia a transparentnejšia štruktúra správy, zameraná na dosiahnutie konkrétnych výsledkov. V tejto súvislosti má zásadný význam monitorovanie a hodnotenie politických opatrení. Ďalšie úvahy sú tiež potrebné, pokiaľ ide o zlepšenie koordinácie hospodárskych politík a najlepší spôsob využívania odporúčaní pre krajiny s cieľom posilniť prepojenie medzi vnútroštátnymi opatreniami a opatreniami na úrovni EÚ a zvýšiť zodpovednosť krajín prostredníctvom aktívnejšieho zapojenia sociálnych partnerov, ako aj regionálnych a miestnych orgánov.

 • Európska rada berie na vedomie konzultácie o budúcej stratégii, ktoré začala Komisia, a čo najskôr v roku 2010 so záujmom očakáva diskusiu o ambicióznom návrhu, aby ho Európska rada mohla v plnom rozsahu prerokovať, okrem iného aj na svojom jarnom zasadnutí v roku 2010.

Stratégia trvalo udržateľného rozvoja

 • Trvalo udržateľný rozvoj je na základe Lisabonskej zmluvy i naďalej základným cieľom Európskej únie. Ako sa zdôraznilo v správe predsedníctva o preskúmaní stratégie Únie pre trvalo udržateľný rozvoj za rok 2009 (dokument 16818/09), stratégia bude i naďalej poskytovať dlhodobú víziu a predstavovať zastrešujúci politický rámec pre všetky politiky a stratégie Únie.

 • Niekoľko neudržateľných trendov si vyžaduje bezodkladné opatrenia. Je potrebné vyvinúť značné ďalšie úsilie na adaptáciu na zmenu klímy a jej obmedzenie, zníženie vysokej spotreby energie v odvetví dopravy a zvrátenie súčasnej straty biodiverzity a prírodných zdrojov. V budúcnosti si bude vyžadovať väčšiu pozornosť prechod na bezpečné a udržateľné nízkouhlíkové hospodárstvo s nízkymi vstupmi. V budúcich preskúmaniach by sa mali jasnejšie vymedziť prioritné opatrenia. Malo by sa posilniť riadenie vrátane mechanizmov vykonávania, monitorovania a nadviazania, napríklad prostredníctvom jasnejšieho prepojenia s budúcou stratégiou EÚ do roku 2020 a inými prierezovými stratégiami.

 • Európska rada víta zámer Komisie zriadiť fórum pre „najvzdialenejšie európske regióny“, otvorené všetkým členským štátom a najvzdialenejším regiónom, ako sa uvádza v jej oznámení predloženom 17. októbra 2008. Inauguračné fórum sa uskutoční 27. a 28. mája 2010 v Bruseli a následne každé dva roky.

 • Európska rada pripomína cieľ uskutočniť komplexné preskúmanie rozpočtu, ktoré by zahŕňalo všetky aspekty výdavkov a zdrojov EÚ. Európska rada vyzýva Komisiu k predloženiu správy, aby mohla poskytnúť usmernenie týkajúce sa priorít v priebehu roka 2010. Európska rada očakáva, že Komisia predloží návrh ďalšieho viacročného finančného rámca najneskôr v júli 2011.

III. Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich

 • Európska rada opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie pokračovať v rozvoji priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý bude slúžiť občanom EÚ a ďalším obyvateľom tejto oblasti a ochraňovať ich. Päť rokov po Haagskom programe nastal čas, aby Únia preskúmala svoju politiku s cieľom účinne čeliť novým výzvam a v plnej miere využiť príležitosti, ktoré prináša Lisabonská zmluva. Na tento účel prijala Európska rada nový viacročný program na roky 2010 – 2014 s názvom Štokholmský program.

 • Európska rada konštatuje, že prioritou na nadchádzajúce roky by ma lo byť zameranie sa na záujmy a potreby občanov a iných osôb, za ktoré nesie EÚ zodpovednosť. Výzvou bude zabezpečiť dodržiavanie základných práv a slobôd a integrity a zároveň zaručiť bezpečnosť v Európe. Je mimoriadne dôležité, aby opatrenia na presadzovanie práva a opatrenia na ochranu práv jednotlivcov, právneho štátu a pravidiel medzinárodnej ochrany boli vo vzájomnom súlade a vzájomne sa posilňovali. Štokholmský program sa sústreďuje na priority uvedené v ďalších bodoch.

 • Podpora občianstva a základných práv: Európske občianstvo sa musí stať skutočnou realitou. Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti musí byť predovšetkým jednotným priestorom, v ktorom sa ochraňujú základné práva. Schengenský priestor sa musí ďalej rozširovať. Ústrednými hodnotami sú rešpektovanie ľudskej osobnosti a ľudskej dôstojnosti, ako aj ostatných práv zakotvených v Charte základných práv a v Európskom dohovore o ľudských právach. Tieto slobody a právo na súkromie občanov sa napríklad musia dodržiavať aj mimo územia ich krajiny, a to najmä prostredníctvom ochrany osobných údajov. Musí sa vytvoriť priestor pre osobitné potreby zraniteľných osôb a európskym a iným občanom sa musí umožniť plné uplatňovanie ich práv v rámci Európskej únie a v prípade potreby dokonca i mimo nej.

 • Európa práva a spravodlivosti: Úsilie o vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti sa musí zjednotiť s cieľom prekonať súčasnú fragmentáciu. Prioritou by mali byť mechanizmy, ktoré uľahčujú prístup k spravodlivosti, aby mohli ľudia presadzovať svoje práva v rámci celej Únie. Zároveň by sa mala zlepšiť aj spolupráca medzi profesionálmi v oblasti práva a ich odborná príprava a mali by sa zmobilizovať zdroje na odstránenie prekážok pri uznávaní súdnych rozhodnutí v iných členských štátoch.

 • Európa, ktorá chráni: S cieľom naďalej zvyšovať bezpečnosť v rámci Únie, a tým chrániť životy a istoty európskych občanov, a bojovať proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a iným hrozbám by sa mala vypracovať stratégia vnútornej bezpečnosti. V záujme vytvorenia bezpečnejšej Európy by sa táto stratégia mala zameriavať na posilnenie spolupráce v oblasti presadzovania práva, riadenia hraníc, civilnej ochrany, zvládania katastrof, ako aj justičnej spolupráce v trestných veciach. Okrem toho je potrebné, aby Európska únia vo svojej činnosti stavala na solidarite medzi členskými štátmi a naplno využívala článok 222 Zmluvy o fungovaní EÚ.

 • Vstup do Európy v globalizovanom svete: Vstup do Európy pre osoby, v prípade ktorých sa uznalo, že majú legitímny záujem o vstup na územie EÚ, musí byť účinnejší a efektívnejší. Únia a jej členské štáty musia zároveň zaručiť bezpečnosť pre svojich občanov. Na splnenie týchto cieľov by sa malo využívať integrované riadenie hraníc a vízová politika.

 • Zodpovedná, solidárna a partnerská Európa v otázkach migrácie a azylu: Jedným z kľúčových cieľov politiky Európskej únie ostáva rozvoj progresívnej a komplexnej európskej migračnej politiky založenej na solidarite a zodpovednosti. Je potrebné, aby sa účinne využívali všetky relevantné právne nástroje a naplno sa zapojili aj príslušné agentúry a úrady, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Dobre riadená migrácia môže byť prospešná pre všetky zainteresované strany. Jasným základom pre ďalší rozvoj v tejto oblasti je Európsky pakt o prisťahovalectve a azyle. Európa bude potrebovať pružnú politiku, ktorá dokáže reagovať na priority a potreby členských štátov a umožní migrantom naplno využívať svoj potenciál. Cieľ vytvoriť do roku 2012 spoločný azylový systém je naďalej aktuálny a ľuďom, ktorí potrebujú ochranu, sa musí zabezpečiť prístup k právne bezpečným a efektívnym azylovým konaniam. Okrem toho je na zachovanie dôveryhodných a udržateľných prisťahovaleckých a azylových systémov v EÚ potrebné v súlade so závermi Európskej rady z októbra 2009 predchádzať nelegálnej migrácii, kontrolovať ju a bojovať proti nej, pretože EÚ, a najmä jej členské štáty na vonkajších hraniciach vrátane južných hraníc, čelia rastúcemu tlaku spôsobenému tokmi nelegálnej migrácie.

 • Úloha Európy v globalizovanom svete – vonkajší rozmer: Význam vonkajšieho rozmeru politiky EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti podčiarkuje potrebu zvýšenej integrácie tejto politiky do všeobecných politík Európskej únie. Vonkajší rozmer je zásadným faktorom pri riešení kľúčových výziev, ktoré pred nami stoja, a pri poskytovaní občanom EÚ väčších možností pracovať v krajinách celého sveta a obchodovať s nimi. Vonkajší rozmer oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je kľúčovým prvkom úspešného plnenia cieľov tohto programu a mal by sa osobitne zohľadňovať vo všetkých ostatných aspektoch zahraničnej politiky EÚ a byť s nimi v plnom súlade.

 • Európska rada vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán pre vykonávanie Štokholmského programu, ktorý sa prijme najneskôr v júni 2010, a aby do júna 2012 predložila preskúmanie v polovici trvania.

IV. Kodanská konferencia o zmene klímy

 • Kodanská konferencia predstavuje pre medzinárodné spoločenstvo historickú príležitosť reagovať spoločne na výzvu, ktorú predstavuje zmena klímy. Európska rada pripomína rokovaciu pozíciu, ktorú prijala 30. októbra 2009. Všetky zmluvné strany sa musia plne venovať dosiahnutiu celosvetovej, komplexnej, ambicióznej a politicky záväznej kodanskej dohody, ktorá bude zahŕňať všetky zásadné prvky akčného plánu z Bali a bude vychádzať z podstatných prvkov Kjótskeho protokolu. Predpokladom kodanskej dohody je to, aby používala spoločne dohodnuté transparentné medzinárodné normy merania, vykazovania a overovania, čím sa zabezpečí transparentnosť a súlad záväzkov, činností a podpory. Európska únia bude v tomto kontexte podporovať úsilie zamerané na posilnenie medzinárodnej environmentálnej správy. Dohoda by mala viesť k finalizácii právne záväzného nástroja, pokiaľ možno do šiestich mesiacov od kodanskej konferencie, na obdobie od 1. januára 2013.

 • Európska rada v tejto súvislosti víta nedávne prísľuby viacerých krajín znižovať emisie. Naším spoločným cieľom musí zostať, aby sa neprekročila vedecky podložená hranica globálneho otepľovania – dva stupne. Niektoré zmluvné strany ešte ponuky zodpovedajúce tomuto cieľu neohlásili. Európska únia naliehavo žiada rozvinuté krajiny, aby tak bezodkladne urobili, a rozvojové krajiny, predovšetkým tie vyspelejšie, aby sa zaviazali k primeraným zmierňujúcim opatreniam.

 • Európska únia stojí v čele úsilia bojovať proti zmene klímy. V rámci celosvetovej a komplexnej dohody na obdobie po roku 2012 EÚ opakuje svoju podmienečnú ponuku, že prejde k 30-percentnému zníženiu do roku 2020 v porovnaní s úrovňami v roku 1990 pod podmienkou, že sa ďalšie rozvinuté krajiny zaviažu k porovnateľným zníženiam emisií a že rozvojové krajiny prispejú úmerne svojej zodpovednosti a svojim schopnostiam.

 • Kodanská dohoda by mala obsahovať ustanovenia o bezodkladných opatreniach, ktoré sa začnú vykonávať v roku 2010. Európska rada uznáva, že si to vyžaduje zvýšenú finančnú podporu. Medzinárodná podpora z verejných zdrojov na urýchlené začatie činnosti by mala zahŕňať špecifickú a samostatnú podporu na adaptáciu, zmierňovanie, a to aj v oblasti lesného hospodárstva a budovania kapacít, s osobitným dôrazom na zraniteľné a najmenej rozvinuté krajiny. EÚ v súlade so závermi z októbrového zasadnutia Európskej rady vyzýva rozvinuté krajiny, aby oznámili svoje príspevky na takúto podporu. EÚ je presvedčená, že sa dosiahne celková suma 7 miliárd EUR ročne. EÚ a jej členské štáty sú pripravené prispieť k financovaniu urýchleného začatia činnosti sumou 2,4 miliardy EUR ročne na roky 2010 až 2012.

 • Európska rada okrem toho uznáva, že do roku 2020 je potrebné značne zvýšiť finančné toky z verejných a súkromných zdrojov a pripomína svoje závery z októbra 2009. V tejto súvislosti potvrdzuje svoj záväzok prispieť náležitou mierou na medzinárodnú podporu z verejných zdrojov.

V. Rozširovanie

 • Európska rada schvaľuje závery Rady o rozširovaní a procese stabilizácie a pridruženia z 8. decembra 2009.

VI. Vonkajšie vzťahy

Rozvoj

 • Európska rada uznáva pretrvávajúci vplyv hospodárskej krízy na tých najchudobnejších, opätovne potvrdzuje svoje záväzky v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci a vráti sa k tejto otázke na svojom zasadnutí v júni 2010 pred samitom OSN.

Východné partnerstvo a Únia pre Stredozemie

 • Európska rada víta začatie realizácie Východného partnerstva, ktoré sa vytvorilo 7. mája 2009 na samite v Prahe, a s uspokojením berie na vedomie všetky nedávne kroky a iniciatívy zamerané na posilnenie a prehĺbenie vzťahov medzi EÚ a jej partnermi. Európska rada podčiarkuje odhodlanie Európskej únie napredovať v realizácii Východného partnerstva a podporovať politické a sociálno-ekonomické reformy partnerských krajín, ktorými sa uľahčí zosúlaďovanie s Európskou úniou.

 • Európska rada zdôrazňuje význam posilneného partnerstva medzi EÚ a stredozemskými partnerskými krajinami a víta proces utužovania vzťahov, ako aj úsilie o ďalšie zintenzívnenie spolupráce a dialógu a vytvorenie štruktúr Únie pre Stredozemie.

Irán

 • Európska rada prijíma vyhlásenie o Iráne, ktoré je uvedené v prílohe.

Afganistan

 • Európska rada prijíma vyhlásenie o Afganistane, ktoré je uvedené v prílohe.

________________________

PRÍLOHA I

VYHLÁSENIE O IRÁNE

Európska rada podčiarkuje, že Európska únia sa od roku 2004 usiluje o diplomatické vyriešenie otázky iránskeho jadrového programu. Európska rada vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s tým, že Irán doposiaľ neurobil nič na obnovenie dôvery medzinárodného spoločenstva vo výlučne mierovú povahu svojho jadrového programu. Obavy Európskej rady sa ešte prehlbujú tým, že Irán vybudoval neďaleko mesta Qom v rozpore so svojimi záväzkami tajné zariadenie na obohacovanie uránu a vydal vyhlásenie o úmysle vybudovať ďalšie takéto zariadenia.

Európska rada opäť naliehavo vyzýva Irán, aby v plnej miere a bezodkladne splnil svoje záväzky vyplývajúce z príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a MAAE, a najmä požiadavky stanovené v rezolúcii Rady guvernérov MAAE z 27. novembra 2009.

Európska rada vyjadruje poľutovanie nad tým, že Irán sa s MAAE nedohodol na systéme dodávok jadrového paliva pre teheránsky výskumný reaktor, čo by bolo prispelo k budovaniu dôvery a zároveň naplnilo potrebu Iránu, pokiaľ ide o rádioizotopy na lekárske účely.

Európska rada berie s veľkým znepokojením na vedomie, že Irán neprijal opakované ponuky Číny, Francúzska, Nemecka, Ruska, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov a vysokého predstaviteľa EÚ Javiera Solanu ďalej rokovať o svojom jadrovom programe a iných otázkach obojstranného záujmu. Napriek tomu je naďalej odhodlaná usilovať sa o diplomatické vyriešenie otázky iránskeho jadrového programu. Ponuka na rokovania stále platí.

Európska rada bude naďalej skúmať všetky aspekty iránskej jadrovej otázky a v kontexte dvojakého prístupu čoskoro rozhodne o ďalších krokoch. V tejto súvislosti je Európska rada naďalej pripravená rokovať s Iránom na účely dosiahnutia spoločného riešenia tejto otázky, ak Irán v záujme toho prijme konkrétne rozhodnutia. Pretrvávajúca neschopnosť Iránu splniť si svoje medzinárodné záväzky a jeho zjavný nezáujem o pokračovanie rokovaní si však vyžadujú jasnú reakciu vrátane primeraných opatrení. Ak by Irán naďalej nespolupracoval s medzinárodným spoločenstvom v súvislosti so svojím jadrovým programom, Európska únia by v súlade s dvojakým prístupom podporila opatrenia BR OSN. Európska únia je pripravená podniknúť kroky potrebné na doplnenie tohto postupu BR OSN. Európska rada žiada ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ, aby na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre zahraničné veci zvážili možnosti ďalších krokov v tomto smere.

Európska rada opätovne vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s pokračujúcim porušovaním ľudských práv v Iráne. Európska únia bude naďalej upozorňovať na dôvody svojho znepokojenia iránsku vládu a pripomínať Iránu jeho medzinárodné záväzky vyplývajúce okrem iného z Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach. Európska rada opätovne vyjadruje rastúce znepokojenie aj v súvislosti so situáciou členov personálu misií Európskej únie a európskych občanov v Iráne, ktorí boli v nedávnom období postavení pred súd, a vyzýva na ich urýchlené a bezpodmienečné prepustenie. Každé opatrenie proti akémukoľvek členskému štátu EÚ sa považuje za opatrenie proti EÚ ako celku.

_____________________

PRÍLOHA II

VYHLÁSENIE O AFGANISTANE

Európska rada opätovne zdôrazňuje, že EÚ je pevne odhodlaná podporovať stabilitu a rozvoj v Afganistane a Pakistane.

Rada v tejto súvislosti zdôrazňuje, že EÚ je pripravená podporovať prezidenta Hamida Karzaia pri plnení jeho záväzkov v piatich kľúčových oblastiach, ako ich uviedol vo svojom inauguračnom prejave: v oblasti bezpečnosti, správy vecí verejných a boja proti korupcii, hospodárskeho rozvoja vrátane poľnohospodárstva, mieru a zmierenia, ako aj regionálnej spolupráce. Vyžaduje si to úzku a strategickú koordináciu medzinárodného úsilia pod vedením misie UNAMA.

Európska rada pripomína, že EÚ iniciovala rozhodné kroky zamerané na posilnenie a dosiahnutie jednotnejšieho a koordinovaného prístupu k činnosti EÚ v Afganistane a Pakistane prostredníctvom svojho akčného plánu pre tento región.

Európska rada víta nedávne vyhlásenie prezidenta Obamu o intenzívnejšej angažovanosti a záväzku Spojených štátov v Afganistane a Pakistane. Toto vyhlásenie prichádza v čase obnoveného záujmu a angažovanosti medzinárodného spoločenstva ako celku. Európska únia je pripravená úzko spolupracovať s Afganistanom, Spojenými štátmi, regionálnymi a ďalšími partnermi medzinárodného spoločenstva na riešení výziev v Afganistane.

Európska rada zdôrazňuje, že je potrebné zachovať komplexný prístup k výzvam v Afganistane, ktorý je založený na kombinácii politických, civilných/rozvojových a vojenských nástrojov. Dôraz sa musí klásť na to, aby sa vláde Afganistanu umožnilo na národnej a regionálnej úrovni postupne prevziať plnú zodpovednosť za bezpečnosť, stabilizáciu a sociálny a hospodársky rozvoj krajiny a dosiahnuť konkrétne výsledky. Európska rada v tejto súvislosti zdôrazňuje najmä potrebu budovania kapacít v Afganistane. Európska únia a jej členské štáty už v súčasnosti vynakladajú v Afganistane takmer 1 miliardu EUR ročne na rôzne civilné, politické a rozvojové činnosti popri značných príspevkoch členských štátov EÚ k bezpečnosti prostredníctvom jednotiek ISAF. Európska rada opätovne vyjadruje záväzok EÚ voči afgánskej polícii a sektoru spravodlivosti, okrem iného prostredníctvom policajnej misie EÚ v Afganistane.

V Londýne sa bude 28. januára 2010 konať medzinárodná konferencia. Experti Európskej rady očakávajú pri tejto príležitosti jasné záväzky afgánskej vlády v oblasti správy vecí verejných, najmä na regionálnej úrovni, opatrení proti korupcii, boja proti drogám, reintegrácie a sociálneho a hospodárskeho rozvoja, ako aj budovania silných vzťahov s jeho susedmi a v rámci regiónu. Na oplátku očakávame zo strany medzinárodného spoločenstva obnovenú politickú podporu pre bezpečnosť, správu vecí verejných a hospodársky rozvoj vrátane skvalitnenia medzinárodnej koordinačnej štruktúry. Táto konferencia bude tak krokom k preneseniu zodpovednosti na afgánske orgány.

_____________________

PRÍLOHA III

ZOZNAM DOKUMENTOV PREDLOŽENÝCH EURÓPSKEJ RADE

 • Správa predsedníctva o pokroku určená Európskej rade – vykonávanie Lisabonskej zmluvy (dokument EUCO 5/09)

 • Preskúmanie stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj za rok 2009 – správa predsedníctva (dokument 16818/09)

 • Vyhlásenie ministrov: Desať rokov európskej bezpečnostnej a obrannej politiky – výzvy a príležitosti (dokument 15649/09 + COR1 + COR2)

 • Závery Rady z 8. decembra 2009 o rozširovaní/procese stabilizácie a pridruženia (dokument 17169/1/09 REV1)

 • Závery Rady prijaté 2. decembra o stratégiách ukončenia angažovanosti (dokument 17066/09)

 • List predsedu Rady (ECOFIN) o pokroku pri finančnom dohľade (dokument 17398/09)

 • Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich (dokument 17024/09)

 • Závery Rady prijaté 16. novembra 2009 o integrovanej námornej politike (dokument 15175/1/09 REV1)


Side Bar